1 Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de regiocoördinatoren d.d. 15 mei 2014, uur, vastgesteld in de vergadering van de regiocoördinatoren d.d. 18 september 2014 Aanwezig: Afwezig: Piet Besseling, Cor van der Haegen, Marcel Hartkamp, René Hilgers, Richard Koot, Wim Koster, Theo Martens, Hans van der Meer, Herman Offringa, Ben Pennings, Astrid Prent, Arie Sepsanie (voorzitter), Peter Smulders, John Stoop, Adrie Willemsen en Yvonne van Beek (notulist) Wim Willems 1 Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar Vaststellen agenda en mededelingen a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. b. Welkom aan notulist Yvonne van Beek. Zij neemt in overleg met Hanneke Steenbekkers secretariële taken op zich. c. Welkom aan Wim Koster. Hij neemt de taken van Cor van der Haegen over. Verslag van het regiocoördinatorenoverleg d.d. 23 januari 2014 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 2: - 4. BBI moet zijn BWI René Hilgers vraagt naar de stand van zaken in verband met zijn werkzaamheden voor het platform. René Hilgers heeft in ieder geval aangegeven, gezien de omstandigheden, geen regiocoördinator te kunnen zijn. Arie Sepsanie gaat volgende week naar Hardenberg om een en ander te bespreken. Pagina 3: Harold Dubee moet zijn Harold Doedee. Pagina 4: - 8 Eathing moet zijn Eaton. - 8 Domotica cursus: Cor van der Haegen geeft aan dat deze niet te downloaden is. Ben Pennings gaat hier achteraan. Het verslag wordt vastgesteld. Arie Sepsanie zorgt ervoor dat het vastgestelde verslag op de website geplaatst gaat worden. Evaluatie CSPE s 2014 Arie Sepsanie rubriceert onderstaande opmerkingen in de afdelingsprogramma s: E, I, M, IE en ME. a. Richard Koot: E: geen op- of aanmerkingen. M: niet goed doordacht. Beschikbare tijd Cad tekenen was niet voldoende. I: niets over gehoord. b. Ben Pennings: E: te weinig tijd. Niets over Basis gehoord. I: geen problemen. M: veel te moeilijk en te veel. Pagina 1

2 c. Astrid Prent: I: was met wat extra tijd goed te doen. E: idem. Basis heeft het niet afgemaakt, examen was op zich echter wel te doen. M: ongeveer hetzelfde verhaal; met 2 uur extra heeft 80 % het af gekregen. Basis heeft het niet af gekregen. d. Hans van der Meer: E: oké. IE: oké. M: Kader: met kleine tijdverlenging lijkt het te lukken. Basis: te weinig tijd. ME: niet goed. Niveau Kader niet passend voor gedeelte met heftruck. Basis: veel tijd te kort. e. René Hilgers: geen terugkoppeling ontvangen maar zal zoveel mogelijk informatie opvragen en voor 16 mei aanstaande mailen naar Arie Sepsanie. f. Marcel Hartkamp: E: Basis + Kader: goed examen. Jammer dat oude schakeling in voor kwam. Tijdsdruk: zeker een uur te kort. Dit ligt voornamelijk aan het bedraden van de kasten. Minitoets heel erg goed, beter dan vorig jaar. Punt van kritiek: veel milieu-gerelateerde onderdelen. Naar aanleiding hiervan verwijzen John Stoop en Peter Smulders naar de VCA en de digitale versie hiervan. Peter Smulders zal deze digitale versie naar de regiocoördinatoren doorsturen. Er wordt gediscussieerd over de maximale tijdsbesteding. Arie Sepsanie zal na overleg met Huub Nuis een duidelijk document hierover opstellen en doorsturen naar de regiocoördinatoren. g. Herman Offringa: geen examens gezien. h. Piet Besseling: M + I: Basis + Kader: tijd te kort. E: was hierdoor niet te maken. Dit geldt voor zowel Basis als Kader. Er wordt in het examen met meerdere maten gemeten, een en ander is niet duidelijk. Tekstuele fout in examen IE: verwarmingsopdracht moet zijn sanitair opdracht. i. Wim Koster: E: Basis: binnen de tijd gehaald. Kader: 1 e groep 3 kwartier langer nodig, 2 e groep ruim binnen de tijd klaar. ME: tijd te kort. MEI-examen: zeer slecht gemaakt (vooral 2 e toets). Zeer positief: minder voorbereidingstijd nodig. j. Cor van der Haegen: Basis en Kader: goed te doen. MEI-examen was heel moeilijk. Hierop volgt een discussie over herkansen. John Stoop geeft aan dat hierover duidelijke regels zijn opgesteld. k. Richard Koot merkt nog op: volgend jaar dienen, in het kader van de vakgebonden vaardigheid, leerlingen zelf formules in Excel te verwerken; de theoretische component wordt dus zwaarder. Waarschijnlijk wordt dit in de mededeling van september aanstaande opgenomen. Volgende week vinden er regiobijeenkomsten plaats. De regiocoördinatoren worden verzocht een samenvatting van de bevindingen in het kader van de CSPE s 2014, indien mogelijk in een Word-bestand, te mailen naar Arie Sepsanie. Alle informatie uit de regiobijeenkomsten, de ingeleverde enquêtes en dit regiocoördinatorenoverleg verwerkt Arie Sepsanie in een evaluatieverslag. Bijeenkomst SPV hierover vindt plaats op 3 juni Wim Koster ervaart de enquête als te summier; er kunnen geen opmerkingen per onderdeel geplaatst worden. Arie Sepsanie geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest omdat de ervaring is dat de doelgroep een beetje enquête-moe is. Pagina 2

3 5 Koudetechniek Er is een brief ontvangen d.d. 2 mei 2014 met betrekking tot informatie lesmateriaal, inclusief een aantal flyers. Arie Sepsanie scant deze in en de scan wordt als bijlage bij dit verslag opgenomen. John Stoop heeft met NVKL gesproken. Er liggen kansen op het gebied van: a. koudetechniek: dit wordt bij Marcel Hartkamp uitgeprobeerd. De map is goed maar dient naast het examenprogramma gelegd worden. De cursus beslaat 4 dagdelen die gratis te volgen zijn bij NVKL. Marcel Hartkamp is erg te spreken over deze cursus. De map is digitaal beschikbaar; b. klimaattechniek: dit is grotendeels gelijkwaardig aan koudetechniek. Er liggen hier kansen omdat hiervoor nog geen leerstof beschikbaar is. Onze focus ligt momenteel op 4 profielen. Nu is de tijd rijp om mensen warm te maken voor deze 2 onderdelen. Aandachtspunten hierbij zijn: - beschikbare (start)subsidies; - bedrijven die (financieel) een bijdrage willen leveren; - helder krijgen bij welke scholen draagvlak is voor koeltechniek (John Stoop heeft vraag hiervoor uitstaan); - regiocoördinatoren in de regio bekendheid geven aan dit keuze-onderdeel, geïnteresseerde scholen aanmelden bij John Stoop, werken aan/mede ontwikkelen van module. Ben Pennings kaart een nadeel aan: in de regio is men bezig met uitstroomprofielen. Een onderdeel daarvan is dat koudetechniek niet voor niveau BBL geschikt isvolgens Marcel kunnen BBL zeker koudetechniek aan. Ben doelt echter op het feit dat er een ROC BBL weigert met een uitstroomprofiel koudetechniek te werken. Overleg met ROC is gewenst in verband doorstroming. Wim Koster geeft aan dat de wil wel aanwezig is om aan dit soort onderdelen mee te werken, maar vaak ontbreekt de ruimte in een klaslokaal hiervoor. Herman Offringa geeft hierin het advies om rustig te starten en stukje bij beetje uit te breiden. 6 Landelijke Platform PIE-dag De landelijke Platform PIE-dag vindt plaats op 12 juni 2014 in Veenendaal bij de school van Richard Koot. Deze dag wordt buiten de regionale bijeenkomsten uitgedragen; het betreft een scholingsdag voor docenten. Aanmelden kan via onze website. 6.1 Nascholing/lesmateriaal/docentenregister a. Nascholing betreft het handelingsbekwaam maken: vanuit M bijscholen in E en I, vanuit E bijscholen in M en I, vanuit I bijscholen in E en M. b. Lesmateriaal: Wijnand Hootsen verzorgt de praktijkopdrachten. Ben Pennings en Ton Schilders zijn gevraagd de theorie, behorende bij de praktijkopdrachten, te verzorgen (E4U). c. Docentenregister: er lag een druk op het consortium om een en ander voor 1 mei 2014 klaar te hebben. John Stoop licht verder toe dat er inhoudelijk de afspraak ligt de docenten te scholen op vernieuwingen, in te delen in 3 sporen: 3. reguliere scholing voor docenten om bevoegdheden te halen; 2. scholing die nodig is om bepaalde keuzedelen mogelijk te maken (samen met branche scholingsdagen in te zetten); 1. scholing voor profielen: docenten handelingsbekwaam maken voor het gehele vakgebied. Pagina 3

4 Naast de regionale bijeenkomsten zijn ook deze scholingen op donderdagmiddag ingeroosterd. De scholen zijn verzocht hiermee rekening te houden met het inroosteren van hun docenten. De regiocoördinatoren wordt verzocht 3 scholen/docenten te zoeken om deze middagen mede te verzorgen. Naast het praktische deel, is er ook nog een digitale methode. E4U, oftewel VMBO-digitaal, is PIE-breed geeft Ben Pennings aan. Het staat de scholen vrij hier zelf keuzes in te maken. Het betreft een laagdrempelige manier van scholing, PIE-breed. 6.2 Projecten Duurzaamheid Windmolen is in Veenendaal aanwezig. Wim Willems neemt voorbeeld-installaties mee. Harrie Nanninga laat een film zien wat er rondom zijn school gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Adrie Willemsen deelt mee dat de lesstof in concept klaar is. Conclusie van John Stoop is dat er in augustus gestart kan worden. Adrie Willemsen vult verder aan dat in de docentenhandleiding een bestek is opgenomen, dat afhankelijk is van de vorm die wordt gekozen. Belangrijk is dat dit digitaal blijft. De lesstof heeft Adrie Willemsen naar Arie Sepsanie gestuurd, met het verzoek deze ter accordering naar de 3 schrijvers door te sturen. Het betreft lesstof, die niet 1 op 1 in de opdrachten overgenomen kan worden. Wim Koster meldt de mogelijke samenwerking met Green Choice. Advies van John Stoop hierin is om op de landelijke PIE-dag te kijken wat het beste bij de situatie past. Peter Smulders vult hierin aan build-up skills te bespreken met Green Choice en de beschikbare Europese subsidies aan te spreken. Theo Martens geeft het advies mee om dit project regionaal op te pakken. 7 Mededelingen: 7.1 vanuit het bestuur: voorzitter/secretaris/penningmeester a. John Stoop ontvangt van de regiocoördinatoren feedback wat er met de warmtecamera s is gedaan. Nu is niet duidelijk waarvoor en hoe vaak de camera s gebruikt worden. Vriendelijk doch dringend verzoek aan de regiocoördinatoren een programma te maken de afdelingen met behulp van de camera s te promoten en hiermee voortvarend aan de slag te gaan; de basisscholen staan hier over het algemeen open voor. Door de deelnemers aan de vergadering worden de volgende suggesties aangedragen: de aanhouder wint, zoek een koude omgeving op als het buiten te warm is (bijvoorbeeld koelcel van een supermarkt), delegeer naar onderbouw, zet het bij de scholen in 2 delen uit, gebruik de maatschappelijke stage hiervoor. b. Er is nog weinig reactie op de enquête ontvangen. De regiocoördinatoren wordt verzocht de enquête nogmaals onder de aandacht te brengen. Arie Sepsanie stuurt de enquête naar de regiocoördinatoren toe met het verzoek deze voor de zomervakantie in te laten leveren. c. Vak kanjers: de finale was een leuke happening. Volgend jaar zal de opzet waarschijnlijk iets anders zijn. Begin juni 2014 heeft John Stoop hierover een afspraak. d. John Stoop heeft een afspraak gepland staan met het vakcollege in verband met de aansluiting met PIE. e. Installatie Amred Ziggo dome: Arie Sepsanie zal Hanneke vragen de filmpjes op de website te plaatsen. f. Er wordt gesproken over de verwachting dat het leerlingenaantal tot het jaar 2028 terug zal lopen. Een landelijke tendens die in de gaten gehouden zal moeten worden om te bezien of dit regionaal en/of per sector consequenties heeft. 7.2 vanuit de coördinatorencommissie Arie Sepsanie Peter Smulders informeert over de bijeenkomst met ROC Midden Nederland; zijn bezig geweest de bedrijfssimulatie te actualiseren. Er heeft een omslag plaats gevonden van papier naar digitaal. Peter Smulders zal dit binnenkort demonstreren. Pagina 4

5 7.3 vanuit OTIB Adrie Willemsen a. Van de leverancier van de infrarood camera s heeft Adrie Willemsen tassen en draagriemen ontvangen. Degenen die daar interesse in hebben kunnen zich bij Adrie Willemsen melden. b. Junior Vakkanjers: vernieuwing voor volgend jaar is het bij elkaar brengen van alle opdrachten rondom 1 werkplek, het creëren van een soort PIE-team dus. Informatie hierover wordt via Arie Sepsanie naar de regiocoördinatoren gestuurd. Op de vraag van Ben Pennings of het project vak kanjers/techniektalent geëvalueerd is antwoordt Adrie Willemsen dat dat de komende week gepland staat. Ben Pennings geeft aan over het onderdeel metaaltechniek geen positieve reacties te hebben ontvangen. Adrie Willemsen maakt techniektalent hier attent op Afscheid Cor van der Haegen (regiocoördinator Gelderland Zuid West) Afscheid René Hilgers (regiocoördinator Overijssel Gelderland Oost) Na een korte terugblik op ieders werkzaamheden overhandigt Arie Sepsanie aan Cor van der Haegen en René Hilgers een attentie als dank voor hun inzet. Rondvraag a. Cor van der Haegen geeft een korte toelichting op zijn vertrek en dankt iedereen voor de samenwerking. b. Wim Koster geeft aan dat de datum van het eerstvolgende regiocoördinatorenoverleg van 11 september 2014, zoals onderaan de agenda vermeld staat, niet in overeenstemming met het datumoverzicht is. Arie Sepsanie licht toe dat 18 september 2014 de juiste datum. c. Piet Besseling deelt mee dat zijn school door Kenteq officieel erkend is voor BBL niveau 2. d. Marcel Hartkamp vraagt naar de certificaten. Arie Sepsanie geeft aan dat als alle benodigde informatie ontvangen is, deze naar het secretariaat voor verdere afwikkeling doorgestuurd wordt. Daarnaast stelt Marcel Hartkamp vanuit de regiobijeenkomst de vraag of het kerndeel in het 3 e of 4 e jaar uitgevoerd mag of moet worden. Hans van der Meer heeft vernomen dat hierover een wetsvoorstel klaar ligt om hier misschien verandering in aan te brengen. Astrid Prent vraagt naar aanleiding hiervan naar de stand van zaken van de vakcolleges en hoe er met stages omgegaan moet worden. John Stoop komt een volgende keer terug op de verdeling keuzedeel, tijdsdeel/kerndeel en schoolexamen. e. René Hilgers dankt iedereen voor de samenwerking. f. Ben Pennings licht op VMBO digitaal toe dat voor het onderdeel rekenen, aan de rekenmethode is gewerkt door zijn dochter. Mocht er behoefte aan de rekenmethode zijn, dan graag Ben Pennings benaderen. Daarnaast vraagt Ben Pennings naar een mail over de aanmelding voor de landelijke PIE-dag. Arie Sepsanie stuurt deze door naar de regiocoördinatoren. g. Richard Koot vraagt of voor de 26 e alles geregeld is. Piet Besseling geeft aan dat in samenwerking met Piet Strijland het programma nu gereed is. h. Arie Sepsanie verzoekt de regiocoördinatoren de evaluatie CSPE komende week in een Word-bestand aan te leveren. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun inbreng. Bijlage: Scan documenten koudetechniek conform agendapunt 5. Pagina 5

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo. Landelijke rapportage

Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo. Landelijke rapportage Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo Landelijke rapportage Titel : Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo Project : www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie