Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd?"

Transcriptie

1 Voorwoord Het masterplan van de TU/e en de daarbij behorende bezuinigingen hebben gevolgen gehad voor de WeWiE. In totaal wordt in 2002 een ton bezuinigd op een budget van ongeveer gulden. Alle wetenschapswinkels hebben zich ingezet om deze ton te behouden, maar de WeWiE moest eraan geloven. Ook de Elektrowinkel. Door het zware weer wat op komst was, is de WeWiE kritisch naar zichzelf gaan kijken en zijn de volgende vragen aan bod gekomen: Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd? Afgezien van de laatste paar maanden. Die in het teken stonden van de bezuinigingen van 2002, was 2001 een mooi jaar voor de Elektrowinkel. Het bestuur wil de volgende personen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Elektrowinkel: De begeleidingscommissie van de Elektrowinkel, bestaande uit: Gerard Jacobs, Herman Ossevoort en Remi Zorge. Hartelijk bedankt voor jullie steun! De faculteit Elektrotechniek en alle medewerkers die in 2001 voor ons klaar stonden. Alle studenten die zich, ondanks de studiedruk, hebben ingezet voor de winkel. Zonder deze waardevolle mensen zou het winkelwerk niet mogelijk zijn. Verder willen wij onze donateurs bedanken voor hun financiële steun. In 2001 waren dat de volgende bedrijven: Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Shell Nederland B.V. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Sander van Boxtel Bart Janssen Ruud Kalis Frank Rentmeester

2 VOORWOORD 1 INLEIDING 3 1. ALGEMENE ZAKEN PERSONEEL EN BETALING EVALUATIE VAN DE BEMERKTE PROBLEMEN IN AANVRAGEN EN OPDRACHTEN INLEIDING VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN OVERZICHT VAN AANVRAGEN EN OPDRACHTEN PUBLICITEIT INLEIDING INTERNE PUBLICITEIT EXTERNE PUBLICITEIT CENTRALE PUBLICITEITSVERGADERING TOEKOMSTPLANNEN FINANCIËN INLEIDING BEGROTING 2001 EN ALGEMEEN BEHEER 21 BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN OPDRACHTEN M.B.T BIJLAGE 2: OVERZICHT UITBETALINGEN WINKELIERS IN BIJLAGE 3: BEGROTING ELEKTROWINKEL 2001/2002 EN UITGAVEN BIJLAGE 4: MOTIVERING BEGROTING ELEKTROWINKEL

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Elektrowinkel over het kalenderjaar De elektrowinkel tracht de kennis, die aanwezig is bij de studenten van de faculteit elektro- en informatietechniek aan de TU/e, over te dragen naar de maatschappij en alle aangenomen opdrachten met gepaste zorgvuldigheid te voltooien. Het jaarverslag zal een overzicht geven van alle werkzaamheden die het afgelopen jaar binnen en buiten de winkel hebben plaatsgevonden. Eerst zal de voorzitter aandacht besteden aan algemene zaken die van belang waren voor de winkel. Tevens zullen de problemen van 2001 worden besproken. Daarna zal een overzicht worden gegeven van het opdrachtenwerk in 2001 door het bestuurslid opdrachtbegeleiding. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de interne en externe publiciteit van de winkel door het bestuurslid publiciteit. In de laatste twee hoofdstukken komen de financiën van de winkel en het systeem- en materiaalbeheer aan de orde door respectievelijk de penningmeester en de voorzitter. 3

4 1. Algemene zaken 1.1 Personeel en betaling Het bestuur van de Elektrowinkel is in september van het jaar 2001 met drie man van bestuur gewisseld. In tabel 1.1 is de bezetting van de bestuursfunctie te zien. Januari September September - December Opdrachtbegeleiding Ward van Vlimmeren Sander van Boxtel Penningmeester Bart Janssen Bart Janssen Public Relations Frank van Heesch Frank Rentmeester Voorzitter Jochem Wildenberg Ruud Kalis Tabel 1.1: Overzicht bezetting 2001 De bestuursleden hebben voor hun werk betaald gekregen in de vorm van 1 studentassistentschap (SA) per maand. 1 SA komt overeen met 4 uur per week In de onderstaande tabel, tabel 1.1, is een overzicht gegeven van het totale aantal uren dat door winkeliers en bestuursleden is besteed aan winkelwerk. Bestuurswerkzaamheden 980 Vergaderingen 200 Begeleidingscommissie vergaderingen 140 Overige taken (incl. Begeleiding 640 projectleden) Opdrachtwerk 350 Opdrachten door bestuur 180 Opdrachten door projectleden (schatting) 170 Centraal overleg 41 Bestuurscommissie vergadering 27 Centrale Werkgroep Publiciteit 14 Totaal 1371 Tabel 1.2: Aantal aan winkelwerk bestede uren Het totale overzicht van de vergoeding is opgenomen in bijlage 2: overzicht uitbetalingen winkeliers Het overzicht is opgesplitst naar winkeliers met vermelding van de opdracht(en) waaraan ze gewerkt hebben. De totale vergoeding voor het jaar 2001 bedraagt fl. 1730,00. 4

5 Evaluatie van de bemerkte problemen in is net als 2000 geen slecht jaar geweest voor de Elektrowinkel. Vooral op het gebied van promotie naar studenten is er goed werk gedaan. Dit is te merken aan het aantal studenten (8) dat in 2001 voor het eerst actief is geweest in de winkel. De bestuurswisseling leverde weinig problemen op, dit vanwege de met succes toegepaste dakpanconstructie. Het grootste probleem van 2001 was de aankondiging van een bezuinging op het totale budget van de Wetenschapswinkel Eindhoven (WeWiE). De bestuurscommissie (BC) is medio 2001 gewaarschuwd, dat er gulden zou worden bezuinigd op het geld dat naar de winkels gaat. Als reactie daarop heeft een afvaardiging van de BC een beleidsnotitie ingediend bij het bestuurlijk overleg (BoV) van de universiteit. Dit leverde in eerste instantie geen resultaat op. Ondanks een artikel in de cursor en de nodige inspanningen van alle winkels moet er gulden bezuinigd worden op het budget van de winkels. Het gevolg hiervan voor de Elektrowinkel is dat er kritisch naar de begroting is gekeken. Een aantal posten zijn hierdoor lager of zelfs verdwenen. Dit is tevens het eerste jaar geweest dat de uitbetaling van het bestuur is opgenomen in de begroting. Hierdoor lijkt de begroting hoger dan voorgaande jaren (zie voorgaande jaarverslagen), dit is echter niet het geval. De begroting wordt voortaan niet meer ingediend bij de WeWiE maar bij de faculteit Elektrotechniek. Hierdoor ontstaat een betere controle op de besteding van het budget. Een ander gevolg van de bezuiniging is dat de discussie over de waarde van het winkelwerk weer op gang is gekomen. De Elektrowinkel heeft daarom een A4-tje opgesteld met daarin beknopt de doelstelling van de Elektrowinkel, de structuur en enkele statistieken wat betreft het aantal projecten en actieve studenten. Het boekhoudsysteem ORCA welke door de gehele TU/e gebruikt wordt, werkt nog steeds niet perfect. Dit is ook door het College van bestuur erkend. Er is wel verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, dit mede dankzij de hulp van Stephan de Kruijf. Een probleem dat in 2002 waarschijnlijk opgelost zal worden, is het functioneren van de Werkgroep Publiciteit. Omdat deze werkgroep geen vaste coördinator heeft, ontbreekt de continuïteit die er in de BC wel is. Daarom is besloten om deze werkgroep voortaan onder te brengen in de BC. 5

6 2 Aanvragen en opdrachten 2.1 Inleiding Elke aanvraag die bij de Elektrowinkel binnenkomt (in 2001 waren dit er 38) wordt tijdens de wekelijkse bestuursvergadering besproken. Er wordt dan gekeken of de aanvraag binnen de doelstellingen van de Elektrowinkel past, zoals vastgelegd in de Winkelhandleiding. Zo mag de aanvrager geen commercieel doel nastreven en mag de aanvraag niet hobbyistisch van aard zijn. Ook mag het product waar de klant om vraagt niet al op de markt verkrijgbaar zijn. Dit laatste kan minder zwaar meewegen in de beoordeling als de klant er niet de financiële middelen voor heeft, en het maatschappelijk belang een grotere rol speelt. Uiteraard worden alleen aanvragen van elektrotechnische of informatietechnische aard aangenomen. Mocht een aanvraag worden afgewezen omdat deze niet aan alle voorwaarden voldoet, dan probeert de Elektrowinkel toch enig advies te geven over waar de klant dan wel terecht kan. Als de aanvraag niet binnen het vakgebied elektro- en informatietechniek valt, dan kan de aanvraag worden doorverwezen naar bijvoorbeeld één van de andere Wetenschapswinkels. Voldoet een aanvraag aan de voorwaarden en wordt deze aangenomen, dan komt de opdracht op de wachtlijst te staan. De opdracht blijft op de wachtlijst, staan totdat er een student gevonden wordt die de opdracht uit wil voeren. Het kan voorkomen dat door te weinig interesse voor een bepaalde opdracht, deze opdracht te lang op de wachtlijst blijft staan. Het bestuur probeert dit dan zoveel mogelijk op te vangen, door de betreffende opdracht zelf uit te voeren. Een student die geïnteresseerd is in een opdracht van de wachtlijst, neemt contact op met de Elektrowinkel. Deze wijst de student de opdracht toe, waarna eerst door de student een vooronderzoek gemaakt wordt. Hierin bekijkt het projectlid wat de klant precies wil en wat de eisen zijn. Ook wordt uitgezocht of de aanvraag niet al op de markt verkrijgbaar is. Verder wordt er globaal aangegeven wat voor soort mogelijkheden er zijn. Dit om het realisatieproces te vereenvoudigen en de haalbaarheid in te schatten. De student geeft zelf ongeveer aan hoeveel tijd het gehele project gaat duren. Dit alles komt terecht in een verslag. Tijdens een bestuursvergadering wordt gekeken of het vooronderzoek goed uitgevoerd is en de wensen en eisen van de klant duidelijk zijn. Het bestuur bepaalt ook of de urenspecificatie niet te hoog of te laag is. Als het vooronderzoek goedgekeurd wordt, wordt een contract opgesteld voor het uitvoeren van het project binnen de urenspecificatie. Hierna kan de student aan de slag met de uitvoering van het project. De apparatuur en het gereedschap dat aanwezig is in de Elektrowinkel, kan door de student gebruikt worden. Ook zijn veelgebruikte onderdelen voorhanden. Onderdelen of materiaal dat niet aanwezig is in de Elektrowinkel, kan in overleg met het bestuur elders gehaald of gekocht worden. Dit alles wordt gedeclareerd bij de penningmeester. 6

7 Het bestuur en met de name de projectbegeleider houdt regelmatig contact met de student om de voortgang te volgen. Op deze manier kan tijdig ingesprongen worden op eventuele problemen. Na afronding van het project wordt het product goedgekeurd door de begeleidingscommissie van de Elektrowinkel, waar het getest wordt op veiligheid en werking volgens het vooronderzoek. Als het product eenmaal goedgekeurd is, kan het geïnstalleerd worden bij de klant. De student sluit uiteindelijk het project af met een eindverslag, waarin de gebruikte oplossing staat, met gegevens over de schakelingen en materialen. De penningmeester zorgt dat de student uitbetaald wordt voor de geleverde prestatie. 7

8 2.2 Vergelijking met voorgaande jaren In het jaar 2001 zijn er 38 aanvragen binnengekomen. Dit is één aanvraag meer dan in 2000 en ligt boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (33). In figuur 2.1 is een overzicht te zien van het aantal aanvragen vanaf Figuur 2.1 Aantal aanvragen Figuur 2.2 Aantal afgehandelde opdrachten van Het aantal afgehandelde projecten (20) in 2001 ligt iets onder dat van 2000, maar nog altijd ver boven het aantal van de jaren daarvoor. In figuur 2.4 is het 8

9 aantal afgehandelde opdrachten in de periode 1995 tot en met 2000 weergegeven. Van het totaal aantal afgehandelde opdrachten blijft het grootste deel informatie opdrachten. Dit komt omdat dergelijke opdrachten minder tijd in beslag nemen en dus snel afgehandeld kunnen worden. In figuur 2.3 is te zien in welke soort opdrachten de afgehandelde projecten verdeeld waren. Aanpassing apparatuur 20% Overig 5% Informatie 55% Ontwikkeling apparatuur 20% Figuur 2.3 Onderverdeling afgehandelde projecten 2001 In figuur 2.4 is de status van de projecten op 31 december 2001 te zien. Dit zijn niet de gegevens over alleen Sommige projecten stonden al op de wachtlijst voor 2001, en zijn in 2001 in behandeling gegaan of afgerond. In behandeling 20% Doorverwezen 4% Wachtlijst 16% Afgehandeld 42% Afgewezen 18% Figuur 2.4 Status aanvragen 2000 per 31 dec

10 De wachttijd van een opdracht is de tijd tussen het tijdstip van de aanvraag van de opdracht en het tijdstip waarop de opdracht in behandeling is genomen. In figuur 2.5 is de wachttijd van de in het jaar 2001 aangenomen opdrachten weergegeven. Dankzij het groot aantal informatie opdrachten is de gemiddelde wachttijd laag. 5 maanden 25% 2-5 maanden 4% < 2 maanden 71% Figuur 2.5 Wachttijd aangenomen opdrachten 2001 De doorlooptijd van een opdracht is de tijd tussen het tijdstip van de aanvraag van de opdracht en het tijdstip van afronding van de opdracht. In figuur 2.6 is de doorlooptijd van de in het jaar 2001 afgehandelde opdrachten weergegeven. > 9 maanden 14% 4-9 maanden 14% < 4 maanden 72% Figuur 2.6 Doorlooptijd afgehandelde opdrachten

11 2.3 Overzicht van aanvragen en opdrachten In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin te zien is wat er in het jaar 2000 met de aanvragen en opdrachten is gebeurd. Ook is te zien wat de huidige status van de opdrachten is. 11

12 3. Publiciteit 3.1 inleiding Eén van de functies van het elektrowinkelbestuur is de pr-functionaris. Deze heeft als functie dat de winkel naamsbekendheid verkrijgt. Dit moet hij voor zowel intern als extern verzorgen. Interne publiciteit houdt in alle publieksactiviteiten binnen de TUE. Externe publiciteit alles buiten de TUE. De PR-functionaris moet zich op een aantal doelgroepen richten. Eén van deze doelgroepen zijn de studenten. Projecten worden immers door studenten uitgevoerd. Het is dus nodig om naamsbekendheid onder de studenten te verkrijgen, vooral onder de eerstejaars studenten. Hiervoor organiseert de Elektrowinkel een aantal festiviteiten, zoals het beroemde Frikadellen Freet Festijn. Naast de studentenwerving, moeten er ook projecten binnengehaald worden. Een andere doelgroep van de pr-functionaris zijn de mensen met potentiële projecten. Om de aandacht van deze mensen te trekken, worden er allerlei activiteiten buitenom en met de TUE ontplooit. Deze activiteiten zijn o.a. artikelen in de krant en weekbladen plaatsen of ons te presenteren op de publieksdag. Een derde taak van de PR-functionaris is dat hij om de 6 weken een publiciteitsvergadering bijwoont. Dit zijn vergaderingen, waarbij alle PRfunctionarissen van alle winkels bij elkaar komen. Daarbij worden activiteiten besproken om als één geheel, nl. de Wetenschapswinkels Eindhoven, naar voren te komen. 3.2 Interne publiciteit De interne publiciteit is bedoeld om studenten te werven, die zich als projectlid aanmelden. Die worden via een aantal ludieke activiteiten geworven. Die activiteiten worden beschreven in deze paragraaf. Door deze activiteiten worden studenten nieuwsgierig wat de Elektrowinkel te bieden heeft. Namelijk een bijbaantje op eigen vakgebied, wat studenten aantrekt. Daarom is het belangrijk dat de Elektrowinkel zich manifesteert onder de studenten en een goede naam opbouwt. Intro De Intro is een week waarin de nieuwe generatie studenten kennis maken met de universiteit. Dinsdag is hiervan de dag waarop deze nieuwe studenten kennis maken met diverse verenigingen, faciliteiten en activiteiten die hun faculteit rijk is. De nieuwe studenten aan de faculteit Elektrotechniek worden op deze dinsdag in kleine groepen rondgeleid door de faculteit. Een bezoek aan de Elektrowinkel hoort bij deze rondleiding. Bij de Elektrowinkel kregen deze groepen studenten kort te horen wat de Elektrowinkel is, wat ze doen en hoe de studenten deel uit kunnen maken van de winkel. Tevens is er een soldeerwedstrijd georganiseerd, waarbij studenten zo snel mogelijk een eenvoudige schakeling in elkaar moeten zetten. Dit alles onder het genot van wat fris en een warme frituursnack. 12

13 Tijdens de Intro probeert de Elektrowinkel niet de nieuwe studenten te werven aangezien pas actief kunnen bijdragen aan de Elektrowinkel als ze hun P- diploma hebben behaald. In plaats hiervan probeert de Elektrowinkel een goede eerste indruk achter te laten bij de nieuwe eerstejaars. Frikadellen Freet Festijn (FFF) Elk jaar worden er een aantal Frikadellen Freet Festijnen georganiseerd. Dit houdt in dat studenten gratis frikadellen en soms ook wat extra snacks kunnen nuttigen. Ook het fris is tijdens deze activiteit gratis. Een Frikadellen Freet Festijn heeft tot doel studenten niet alleen met de naam "de Elektrowinkel" te confronteren, maar ook met de locatie en wat er zoal in de Elektrowinkel omgaat. Studenten kunnen een keer "rondneuzen" in de winkel en er vertrouwd mee raken. Daardoor wordt voor studenten de drempel lager om langs te komen om zich aan te melden als projectlid. Feestweek Om het 20-jarig bestaan van de Elektrowinkel te vieren is er een feestweek gehouden. Om de feestweek aan te kondigen zijn, verspreid door E-hoog, posters opgehangen. Op deze poster werd vermeld dat de woensdag een Frikadellen Freet Festijn werd gehouden en de donderdag een feest ter ere van het 20-jarig bestaan van de Elektrowinkel. Naast het promoten van de feestweek via posters, is de feestweek ook aangekondigd tijdens de college-uren van de eerste- resp. tweedejaars studenten. In de feestweek zijn een aantal activiteiten gehouden. Op maandag zijn er gratis pepernoten in E-hoog uitgedeeld. Dit enerzijds ter verbetering van de naamsbekendheid van de Elektrowinkel en anderzijds om de feestweek aan te kondigen. Op dinsdag was er een bestuursuitje. Dit behoort niet tot het promoten van de Elektrowinkel en valt dus buiten het bestek van dit hoofdstuk. Zoals eerder gezegd was er op de woensdag een Frikadellen Freet Festijn. Deze begon om ongeveer 12:00 uur. In vergelijking met voorgaande jaren was het behoorlijk 13

14 druk. Zowel veel eerstejaars als tweedejaars studenten waren aanwezig. Ook was een groot deel van de projectleden aanwezig. Verder werd er ter ere van het 20-jarig bestaan naast frikadellen ook diverse snacks gebakken. Ook zijn er onder de ALV van Thor snacks uitgedeeld ter promotie van de Elektrowinkel. Een minpunt van het FFF was dat de meeste bezoekers al na een uurtje weg waren. Ook werd op de poster vermeld dat de donderdag er een feest in het Walhalla gegeven werd door de Elektrowinkel. Het feest duurde van 18:00 uur tot 21:00 uur. Voordat het feest begon, kwam Sinterklaas langs. Maar na 18:00 uur zijn we begonnen met ons feest door gratis fusten bier weg te geven. Gedurende het feest bleef de gezelligheid hangen en bleef ook de drukte op peil. Ook waren een aantal besturen van andere winkels aanwezig. Al met al was de feestweek een geslaagd evenement. Posters & Prikbord Op het prikbord hangen een aantal posters. De belangrijkste poster is de vacaturelijst. Deze hangt altijd op het bord. Projectleden kunnen op deze poster een indruk krijgen welke projecten er open staan. Daarbij wordt per project een omschrijving gegeven. Zo kan het projectlid naar eigen inzicht bepalen of er een leuk project voor hem of haar tussen zit. De vacaturelijst hangt niet alleen op het prikbord, maar ook in de Elektrowinkel zelf. Voortaan zal iedere maand een nieuwe vacaturelijst gemaakt worden. Hier wordt ook de maand op vermeld. De vacaturelijst blijft geupdate en het staat bovendien professioneler. Een oude vale vacaturelijst is niet motiverend om een project te gaan doen. Naast de vacaturelijst hangt een poster, waarop staat vermeld hoe je als nietprojectlid een project als projectlid kan gaan doen. Ook worden er door E-hoog kleine posters opgehangen, waarop één bepaald project extra onder de aandacht wordt gebracht. Deze posters hebben tot doel studenten of projectleden een bepaald project extra in het oog te laten vallen, waardoor ze eerder dat project gaan doen. Op de vacaturelijst springt een project er nog niet helemaal duidelijk uit. Als een project lang op de vacaturelijst staat, kan dat op deze manier extra onder de aandacht gebracht worden. Dit jaar zijn er echter te weinig van dit soort posters gemaakt. In 2002 en komende jaren zullen er dan ook meer gemaakt moeten worden. Vacaturelijst on-line 14

15 Naast een vacaturelijst op het prikbord of in de winkel zelf, is dezelfde vacaturelijst aan de website van de Elektrowinkel toegevoegd. Projectleden kunnen ook thuis kijken of er interessante projecten zijn. De vacaturelijst on-line heeft ook een externe publiciteitsfunctie. Mensen met een mogelijk project kunnen de projecten op de vacaturelijst als voorbeelden beschouwen. Jaarlijkse uitgave In het jaar 2000 is er een jaarlijkse uitgave uitgebracht. In het 2001 is dit blaadje niet uitgebracht, omdat het een erg kostbare en tijdrovende taak is gebleken, terwijl het blaadje erg weinig respons heeft opgeleverd. Advertentie AG&DA Ook is er een advertentie in AG&DA gezet. Dit om naamsbekendheid onder de studenten te krijgen. Naast een algemeen deel over de WewiE, had iedere winkel zijn eigen stukje geschreven. Promodag De Promodag is een middag bedoeld voor eerstejaars studenten waarin de verschillende studentenverenigingen van de faculteit Elektrotechniek zichzelf presenteren. De Elektrowinkel doet hier vanzelfsprekend aan mee en heeft zich dit jaar de rol vandagvoorzitter opgenomen. 15

16 Het programma was vrijwel identiek aan dat van vorig jaar, gezien het succes vorig jaar. Het programma bestond uit drie onderdelen. In het eerste gedeelte gaven de verschillende verenigingen in maximaal 15 minuten uitleg waar hun vereniging voor staat. Het tweede gedeelte bestond uit een lucratieve wedstrijd waarin de studenten in teams aan een skelterrace konden deelnemen. Het laatste gedeelte bestond uit een borrel in het Walhalla. Na afloop werd door er in de Cursor een verslag geplaatst van dit evenement. 3.3 Externe publiciteit Naast interne publiciteit is er ook externe publiciteit nodig. Externe publiciteit houdt in alle publiciteit buiten de TU/e. In feite komt dat neer op onze doelgroep, de mensen die projecten voor ons hebben. Deze publiciteit wordt verkegen door door publicaties in kranten en andere verwante bladen. Maar ook op open dagen van de TU/e of beurzen promoten de Elektrowinkel zich. Publieksdag 2001 Op zondag 8 oktober werd de publieksdag van de TU/e gehouden. Op deze dag kunnen belangstellenden, zowel kinderen en volwassenen, op de TU/e kennis maken met wat de TU/e te bieden heeft aan de maatschappij. Daar horen natuurlijk alle 8 wetenschapswinkels ook bij. De 8 wetenschapswinkels kregen een half lokaal toegewezen, waar ze zichzelf konden promoten. De Elektrowinkel had een aantal apparaten meegenomen. Dit als voorbeeld en om te laten zien wat de Elektrowinkel doet. Zo kon de Elektrowinkel een apparaat laten zien, dat zinnen kon uitspreken voor iemand die niet meer kon spreken. Daarnaast werd er ook een multimeter gedemonstreerd, die de waardes van een bepaalde elektrische grootheid kon uitspreken. Speciaal voor de kinderen werd er een extra activiteit door de Elektrowinkel georganiseerd. De bedoeling was dat er foto's van de kinderen werd genomen en dat ze m.b.v. een computerprogramma hun gezichten in grappige vormen konden omvormen. Echter leverde de aansluiting van het fototoestel op de aangewezen laptop, problemen op. Daarom is er een foto van president Lincoln genomen, die op de laptop stond. Via een aansluiting op een beamer konden de kinderen de foto in het groot vervormen. Als herinnering kon de foto worden uitgeprint en mee naar huis worden genomen. 16

17 Publicaties Op 14 november is er een interview gehouden door het Eindhovens Dagblad. Dit interview had 2 kanten. Enerzijds vanwege het 20-jarig bestaan en anderzijds om de Elektrowinkel bekender te maken onder de lokale bevolking. Dat dient tot nieuwe projecten te leiden. In het interview werd onder andere de geschiedenis besproken van Elektrowinkel, wat we doen en voor wie, wat er leuk is aan om projectlid of bestuurslid te zijn, etc. In 2002 zal gestreefd worden om meer publicaties in dag-, week- en streekbladen te plaatsen. Het aantal publicaties in 2001 was namelijk aan de matige kant. Homepage Elektrowinkel Alle wetenschapswinkels hebben een eigen homepage. Deze homepages zijn allemaal verbonden en doorgelinkt aan de site van de WeWiE: De Elektrowinkel is ook via het internet bereikbaar voor onze doelgroep. Op de site staat onder andere wat wij doen en voor wie. Ook heeft de site een functie als interne publiciteit. Studenten kunnen op de site ook de vacaturelijst vinden. Gouden Gids Voorgaande jaren is er een advertentie geplaatst in de Gouden Gids. Echter leverde deze weinig projecten op. Ook werden de kosten hiervan zodanig hoog, dat er besloten is deze vorm van publiciteit af te schaffen. 3.4 Centrale publiciteitsvergadering De Centrale Werkgroep Publiciteit is de overkoepelende organisatie voor de publiciteit van alle wetenschapswinkels. Van iedere winkel neemt de PRfunctionaris deel. De werkgroep coördineert de gezamenlijke publiciteitsactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de publieksdag op de TU/e. Ook het maken van een publiciteitskrantje behoort tot de taken van de werkgroep. Deze krantjes worden in de omgeving verspreid om bekendheid te geven aan de wetenschapswinkels. 3.5 Toekomstplannen In het komende jaar moeten er een aantal doelstellingen nagestreefd worden. Er zijn meer dan genoeg projectleden als dat vergeleken wordt met het aantal openstaande projecten. Het werven van projectleden staat dan ook niet op de eerste plaats. Echter moeten er in het nieuwe jaar wel enkele projectleden geworven worden. Men kan denken aan 2 à 3 projectleden. Dit omdat er projectleden zijn, die te weinig tijd hebben voor het winkelwerk als gevolg van stages of afstuderen. Ook zijn er projectleden die net afgestudeerd zijn en dus geen projecten meer doen. Die projectleden moeten worden opgevangen. Zoals in het vorige puntje vermeldt, blijkt er een overschot aan projectleden te zijn. Het is dus nodig dat er in het komende jaar veel nieuwe opdrachten binnenkomen. Externe publiciteit heeft dus een belangrijke functie het 17

18 komende jaar. Zodoende moeten er ongeveer 40 à 50 aanvragen binnenkomen. Het plaatsen van artikelen in kranten en bladen, moet de externe publiciteit bevorderen. Hierbij kan men denken door niet alleen artikelen te plaatsen in kranten of streekkranten. Ook het plaatsen van artikelen in sport-, medische bladen, e.d. dient te worden gerealiseerd. Het omvat bladen, die voor onze doelgroep bestemd zijn. Ook dienen de nevenactiviteiten in stand gehouden te worden. Deze nevenactiviteiten zijn onder andere de publieksdag en de naamsbekendheid van de wetenschapswinkels. Dit laatste kan d.m.v. de Werkgroep Centrale Publiciteit. Een goed voorbeeld hiervan is het verspreiden van het WeWiEkrantje. Samengevat geeft dat: Werving van 2 à 3 projectleden. Binnenhalen van 40 à 50 aanvragen. Ongeveer 4 artikelen in (regionale) kranten plaatsen. Daarnaast ongeveer 3 artikelen in doelgroepgerichte bladen plaatsen. Nevenactiviteiten in stand houden. Meer kleine posters maken, waarop een project extra wordt belicht. 18

19 4. Financiën 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een financieel overzicht gegeven van het boekjaar Naast een overzicht van boekjaar 2001 zal hier ook de begroting voor 2002 toegelicht worden. Door de invoering van de euro op 1 januari 2002 zijn alle bedragen die voorheen in guldens vermeld stonden geconverteerd naar euro s. De begrotingen van 2001 en 2002 verschillen in opzet omdat de financiering vanaf 1 januari 2002 veranderd is. Voorheen werd er door de Elektrowinkel (en alle andere wetenschapswinkels) een begroting ingediend bij de WeWiE die op haar beurt een begroting indiende bij het college van bestuur van de TU/e. De situatie is per 1 januari 2002 gewijzigd: de begroting wordt ingediend bij de faculteit der elektrotechniek. Er zijn enkele posten op de begroting geschrapt en de post beloning voor arbeid is uitgebreid met de sub-post vergoeding bestuur. Vanwege de financiële problemen die binnen de TU/e is er flink gekort op de begroting van Het beleidsweekend zal bijvoorbeeld in 2002 op een alternatieve manier gefinancierd worden. Ook is er een alternatieve manier van vergoeding voor het bestuur gevonden. Tot 2001 werd het bestuur via EUFLEX uitbetaald. In de loop van 2002 zal dit niet meer het geval zijn, het bestuur zal vanaf dan een stage vergoeding krijgen. Dit levert een behoorlijke besparing op. Ondanks uitdrukkelijk verzoek van de Elektrowinkel is de computer die aan het eind van 2000 gekocht is toch in 2001 geboekt. Hierdoor heeft de Elektrowinkel in 2001 geen nieuwe computer aangeschaft maar is deze wel te vinden in dit jaarverslag. In het vorig jaarverslag is de aankoop van dezelfde computer ook terug te vinden, omdat toen nog niet bekend was dat de computer niet in het boekjaar van 2000 geboekt is. 4.2 Besteding van het budget In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de begroting van de Elektrowinkel voor 2001 en de bestedingen voor ditzelfde jaar. Ook is de begroting van 2002 hierin geplaatst. De bedragen zijn allen in euro s. De posten die voorkomen worden hieronder kort beschreven: 511** beloning voor arbeid Deze post omvat de beloning van de projectleden en de beloning van het bestuur. 552** aanschaf apparatuur Deze post neemt de kosten van nieuw gereedschap, nieuwe software en computer-accessoires voor haar rekening. 19

20 55302 onderhoud apparatuur Met dit geld wordt de apparatuur van de Elektrowinkel in optimale staat gehouden. 556** bibliotheekvoorzieningen Deze post bestaat enkel uit het abonnement op De Elektuur. 559** Interne dienstverlening Uit deze post wordt het werk dat de Elektrowinkel uitbesteed aan de technische dienst en de repro dienst betaald. Tevens worden uit deze post de repro materialen betaald. 56*** aanschaf materialen kantoor, schrijf en tekenbehoeften Deze neemt de jaarlijkse behoefte aan administratief materiaal voor haar rekening computer en verbr. materialen Deze post wordt in beslag genomen door de toner voor de laserprinter en andere kleine computer-benodigdheden, zoals diskettes, CD s en dergelijke elektrotechnische materialen Voor het uitvoeren van de opdrachten van de Elektrowinkel zijn veel elektronische componenten nodig. De gehele post elektrotechnische materialen is daarvoor bestemd. 572** communicatiekosten Dit zijn voornamelijk de telefoonkosten die de Elektrowinkel jaarlijks maakt. 574** representatiekosten Deze kosten worden gemaakt om de Elektrowinkel te promoten, zowel richting studenten om nieuwe projectleden te werven, als richting maatschappij voor nieuwe opdrachten. Hieronder vallen standkosten bij beursbezoeken, advertenties en posters, vermelding in de Gouden Gids en andere publicitaire acties. 575** reis- en verblijfkosten Hieronder vallen de reizen, die bestuurs- en projectleden ten behoeve van de Elektrowinkel maken. Deze reizen worden gemaakt om apparatuur bij klanten te installeren of controleren of om een beurs te bezoeken. 4.3 Begroting 2001 en 2002 In bijlage 3 zijn de begrotingen van 2001 en 2002 opgenomen. Tevens staan hierbij de uitgaven in 2001 vermeld. Alle bedragen zijn in euro s. Bijlage 4 bevat de motiveringen voor deze begrotingen. 20

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Bouwkundewinkel jaarverslag 2014

Bouwkundewinkel jaarverslag 2014 Bouwkundewinkel jaarverslag 2014 De Bouwkundewinkel Eindhoven is ontstaan uit een initiatief van studenten en medewerkers aan de Technische Universiteit Eindhoven, en is uitgegroeid tot een van de vijf

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Game concept voor winkelcentra

Game concept voor winkelcentra Game concept voor winkelcentra Project: Virtuele verwachting, fysieke beleving Online versie Datum 13-05-2014 Begeleiders: Dhr. Ronald Tangelder Dhr. Antoine van de Ven Isac Toko 147261 EII4AMIa Inleiding

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Onderwijs voor een kennissamenleving

Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Digitale leeromgevingen nader bekeken Auteurs: Sander Bockting Jasper Bragt Maurice Liebregt Peter Oost Enschede, 13 juni 2003

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie