De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren"

Transcriptie

1 De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1

2 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget? 8 5. Hoe snel kan ik zorg krijgen? Wat is mijn eigen bijdrage? Wie kan mij helpen? Woordenlijst 16 Achterin deze brochure vindt u de adressen van uw zorgkantoor Er is heel veel verschillende zorg te krijgen. Via uw gemeente, via uw zorgverzekeraar en via onze zorgkantoren. Uw huisarts, het Wmo-loket van uw gemeente, uw zorgverzekeraar en de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren in uw regio helpen u bij het kiezen van de juiste weg. U kunt terecht bij uw gemeente voor hulp om mee te blijven doen in de maatschappij, zoals: Gemeente Huishoudelijk hulp Vervoer Woningaanpassingen Rolstoelen Bij uw zorgverzekeraar kunt u terecht voor onder meer: Zorgverzekeraar Gesprekken met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut Opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (eerste jaar) Huisartsen- en ziekenhuiszorg In uw polis staat op welke zorg u recht hebt. Ziektekosten (AWBZ). Als u op een makkelijke manier wilt uitzoeken welke stappen u moet nemen als u AWBZ-zorg nodig hebt, dan helpt deze brochure u hierbij. AWBZ-zorg AWBZ- zorg is bedoeld voor mensen met lichamelijke en geestelijk beperkingen. Dit kan een verstandelijke -, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn of langdurige psychiatrische problemen. Onder de AWBZ vallen Zorg in Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB). AWBZ-zorg is: Zorg in een verzorgingshuis Zorg in een verpleeghuis Thuiszorg Zorg aan mensen met een beperking door handicap Geestelijke gezondheidszorg vanaf het tweede jaar Zorgaanbieder en transferverpleegkundige in een ziekenhuis Een uitgebreide uitleg over de AWBZ-zorg en hoe u deze verkrijgt, leest u in deze brochure. Zorgkantoor Bij het zorgkantoor kunt u terecht voor zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere 3

3 2 Wanneer heb ik recht op AWBZ-zorg? Inwoners van Nederland met een Nederlandse zorgverzekering zijn ook verzekerd voor AWBZ-zorg. Wonen in het buitenland, werken in Nederland Als u niet in Nederland woont, maar u werkt wel in Nederland, dan bent u een grensarbeider. Dan hebt u recht op AWBZ-zorg in Nederland, maar niet op AWBZ-zorg in het buitenland. Meeverzekerde gezinsleden hebben ook recht op AWBZ-zorg in Nederland. Deze gezinsleden moeten wel ingeschreven staan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en bij een buitenlandse zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met AGIS, afdeling buitenland Wonen en werken in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen en werken, hebben géén recht op AWBZ-zorg. Als u toch AWBZ-zorg in Nederland wenst, moet u toestemming vragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor gezinsleden die meeverzekerd zijn. Zorg in het buitenland op kosten van de AWBZ is onmogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw buitenlandse zorgverzekeraar. Woont u als Nederlander in het buitenland, dan moet u geregistreerd zijn bij het CVZ. Bij het CVZ kunt u navragen of u recht hebt op AWBZ-zorg. Het CVZ is bereikbaar via telefoonnummer of via de website www. buitenland.cvz.nl. Terugkeren naar Nederland Als u in Europa werkt en woont en weer terug komt naar Nederland, geldt er geen wachttijd voor AWBZ-zorg, mits u een E 121/E106 formulier heeft. Deze vraagt u aan bij de (buitenlandse) zorgverzekeraar. Als u buiten Europa verzekerd was, geldt er een wachttijd van 1 maand per jaar verblijf in het buitenland met een maximum van 12 maanden wachttijd voor de AWBZ. 4 5

4 3 Hoe krijg ik AWBZ-zorg? Om AWBZ-zorg te krijgen hebt u altijd een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg u recht hebt. Er zijn twee organisaties die aanvragen voor AWBZ-zorg in behandeling nemen: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Ouderen Mensen met een (lichte) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking Mensen met psychiatrische problematiek vanaf 18 jaar In het indicatiebesluit staat onder andere het volgende: Op welke zorgfunctie(s) u recht hebt. Dit kan zijn persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf Hoeveel zorg u nodig hebt. Dit kan in dagdelen of in uren uitgedrukt zijn Welke periode (voor hoe lang) en vanaf welke datum u recht hebt op deze zorg Hebt u een indicatie voor verblijf, dan is aangegeven op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht hebt Andere voorwaarden Bureau Jeugdzorg (BJZ) Kinderen tot 18 jaar met psychiatrische problematiek Als u zorg aanvraagt beoordeelt de betreffende organisatie of u zorg nodig hebt en zo ja welke en hoeveel zorg. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek en een duidelijk beeld hebt welke zorg u wilt aanvragen en waarom. Het CIZ of BJZ stuurt vervolgens het indicatiebesluit naar onze zorgkantoren en een afschrift van het indicatiebesluit naar u. Als u het niet eens bent met de indicatie kunt u bezwaar aantekenen bij het CIZ of BJZ. Wat is een zorgzwaartepakket? Vanaf 2010 werkt het CIZ met Zorgzwaartepakketten (ZZP). In ieder zorgzwaartepakket staat welke hulp u nodig hebt. Bijvoorbeeld of het nodig is in een beschermde woonvorm te wonen en of u hulp nodig hebt bij het wassen en kleden. Ook staat erin hoeveel zorg u krijgt. Dit wordt uitgedrukt in uren per week. Het indicatieorgaan stelt vast welk zorgzwaartepakket bij u past. Voor meer informatie kunt u kijken op of op 6 7

5 4 Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget? Als u een indicatiebesluit hebt kunt u kiezen tussen Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsge- Persoonsgebonden budget Bij een PGB regelt u uw zorg zelf. Het is daar- nistratie, de financiële en de verantwoording. Als u de administratie wilt uitbesteden kunt ZZP Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (1 SGLVG) bonden budget (PGB), maar een combinatie is om belangrijk dat u een goede administratie u contact opnemen met de Sociale Verzeke- ZZP B Geestelijke Gezondheidszorg (B GGZ) ook mogelijk. bijhoudt. Bij de keuze voor een PGB krijgt u op ringsbank (SVB). Meer informatie vindt u op basis van het indicatiebesluit een geldbedrag Zorg in Natura Bij Zorg in Natura krijgt u de zorg die u nodig toegewezen van onze zorgkantoren waarmee u zelf de zorg en hulp inkoopt of inhuurt. In de brochure Zelf zorg inkopen met een hebt rechtstreeks van de zorgaanbieder die u Dit kunt u doen bij een zorgaanbieder, maar PGB leest u meer informatie. Deze kunt u bij uitkiest. Deze levert de zorg, bijvoorbeeld in ook bij familie, buren of andere bekenden ons opvragen of downloaden van onze web- een verzorgingshuis of bij u thuis. Deze aan- die u verzorgen. U kiest wie het beste bij u site Ook kunt u via bieder neemt contact met u op en regelt dat past. Vervolgens sluit u een contract af met onze site de PGB-film bekijken. Hierop ziet u u zorg krijgt. Onze zorgkantoren zorgen voor uw zorgverlener. Het toegewezen budget mag stap voor stap hoe u met uw PGB omgaat. de administratieve afhandeling. Als u niet weet welke aanbieder of hulpverlener u moet kiezen, neemt onze afdeling zorgtoewijzing alleen uitgegeven worden aan AWBZ-zorg. U verantwoordt aan onze zorgkantoren waaraan u het budget hebt besteed. Dit kan online. Het Combinatie ZIN en PGB Het is mogelijk om een deel van uw Zorg in contact met u op. Samen bespreken we uw geld dat u niet besteedt aan AWBZ-zorg moet Natura te ontvangen en een ander deel met wensen en wat er mogelijk is. Wij helpen u u terugbetalen aan ons. een PGB in te kopen. Per zorgfunctie kunt u bij het maken van een keuze. Meer informatie kiezen of u de zorg via een PGB of via ZIN wilt over zorgaanbieders en hulpverleners die Zorg Meer informatie over zorgverleners die u kunt krijgen. Het is niet mogelijk om één zorgfunc- in Natura mogen leveren vindt u op onze web- inhuren voor uw PGB vindt u in de Hulpgids tie in zowel ZIN als in PGB te ontvangen. site Voor- en nadelen Zorg in Natura Het voordeel van Zorg in Natura is dat het regelwerk bij de zorgaanbieder ligt. Als uw zorgverlener ziek is, regelen zij een vervanger. van de budgethoudersvereniging Per Saldo Voor- en nadelen Persoonsgebonden budget Het voordeel van PGB is dat u meer invloed Afgiftedatum indicatie vanaf Als u een indicatie hebt met een afgiftedatum vanaf 1 januari 2011 dan mogen bepaalde ZZP s niet meer in PGB geboden worden. Dus ook niet de functies die bij deze indicatie ho- Ook verzorgen zij de volledige administratie, hebt op uw eigen zorg; wie u helpt, op welk ren. Deze functies staan vermeld in uw indica- dus daar hebt u geen omkijken naar. tijdstip en hoe dat gedaan moet worden. tiebesluit en betreffen: Het nadeel van Zorg in Natura is dat u moge- Het nadeel van PGB is dat u zelf mensen moet ZZP 4 licht verstandelijk gehandicapt (4 lijk iets minder invloed hebt op de zorg, wie u inhuren, contracten in orde moet maken en LVG) helpt, hoe ze dat doen en op welk tijdstip. vervanging moet regelen bij ziekte. U bent ZZP 5 licht verstandelijk gehandicapt (5 zelf volledig verantwoordelijk voor de admi- LVG) 8 9

6 5 Hoe snel kan ik zorg krijgen? De snelheid over het krijgen van zorg hangt onder andere af van de keuze die u maakt voor Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget. Zorg in Natura Als u kiest voor zorg in Natura en een voorkeur hebt voor een bepaalde zorgaanbieder, kunt u daar informeren hoe snel u de zorg kunt krijgen. Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder van uw voorkeur een wachtlijst heeft. U kunt dan twee dingen doen: U blijft wachten, omdat u graag door deze aanbieder geholpen wilt worden. U blijft dan op de wachtlijst staan totdat u aan de beurt bent. U wilt of kunt niet wachten. De zorgaanbieder van uw keuze zoekt samen met u naar een oplossing, zodat u toch passende andere zorg krijgt. Persoonsgebonden budget Als u kiest voor een PGB koopt u zelf zorg in. Dit betekent zelf zorgverleners zoeken en daar ook contracten mee afsluiten. Met de zorgverleners spreekt u af vanaf wanneer u de zorg kunt ontvangen. Komt u er samen niet uit, dan helpt onze afdeling zorgtoewijzing u graag. Het telefoonnummer van onze afdelingen zorgtoewijzing vindt u achterin deze brochure. Wilt u voordat u een keuze maakt, weten of er wachtlijsten zijn? Via nl kunt u in de zorggids nagaan welke aanbieders wachtlijsten hebben. U kunt natuurlijk ook altijd de aanbieder van uw keuze bellen en vragen of er een wachtlijst is

7 6 Wat is mijn eigen bijdrage? Als u ouder bent dan 18 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor de geleverde AWBZ-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: Uw inkomen van twee jaar geleden* Uw burgerlijke staat (gehuwd, samenwonend of alleenstaand) Eigen bijdrage Zorg in Natura Ontvangt u Zorg in Natura dan krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een rekening voor de eigen bijdrage. Hebt u AOW of een uitkering, dan kan het CAK de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk daarop in laten houden. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Kijk dan op de website Hier kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. Ook kunt u gratis bellen (zorg met verblijf) of ( zorg zonder verblijf). Als u vragen hebt over uw eigen bijdrage van uw PGB kunt u onze zorgkantoren, afdeling PGB, bellen. Eigen bijdrage Persoonsgebonden budget Als u een Persoonsgebonden budget ontvangt, is de eigen bijdrage daar al vanaf gehaald door onze zorgkantoren. Als onze zorgkantoren het inkomen van twee jaar geleden nog niet weten zal er een voorlopige eigen bijdrage worden opgenomen in de beschikking. Zodra het inkomen wel bekend is, ontvangt u een beschikking met een gewijzigde eigen bijdrage. * Als uw inkomen twee jaar geleden veel hoger was dan dit jaar kunt u een zogenaamde peiljaar verlegging aanvragen bij het CAK. U kunt dan vragen of het CAK de eigen bijdrage kan baseren op het lopend jaar

8 7 Wie kan mij helpen? Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Onze zorgkantoren helpen u graag. Wij Hebt u een klacht over de geleverde zorg, een zorgverlener of een zorgaanbieder en wilt u trum PGB helpt u gratis met de administratie. AGIS buitenland Deze zorgverzekeraar geeft informatie over regelen dat voor inwoners in zeven regio s meer weten over onze klachtenprocedure? Website: uw zorgverzekering als u bijvoorbeeld in voldoende AWBZ-zorg beschikbaar is. Onze Vraag dan de klachtenbrochure aan bij ons Telefoon: Nederland werkt, maar in het buitenland regio s zijn zorgkantoor in uw regio. U kunt de klach- woont. Waardenland tenfolder ook downloaden van onze website College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Website: Midden-Holland Het CVZ coördineert en financiert de uit- Telefoon: Nijmegen Noordoost-Brabant Midden-Brabant Andere organisaties Er zijn ook andere organisaties die u kunnen voering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Website: Bureau Jeugdzorg (BJZ) Deze organisatie neemt aanvragen voor Noord-Holland Noord informeren en ondersteunen. Telefoon: AWBZ-zorg in behandeling voor kinderen Noord- en Midden Limburg tot 18 jaar met psychiatrische problema- Per Saldo Regelhulp tiek. Zij beoordelen of u zorg nodig hebt en Wij kopen AWBZ-zorg in, bemiddelen bij Per Saldo is de belangenvereniging van en Regelhulp is een wegwijzer van de overheid om hoeveel zorg het gaat. zorgvragen als dit nodig is (Zorg in Natura voor mensen die verzorging en begeleiding bij het regelen van zorg, hulp of financiële Website: en Persoonsgebonden budget) en bewaken de nodig hebben en die dit zelf willen regelen steun voor gehandicapten, chronisch zie- kwaliteit van de zorg. Als u zorg nodig hebt, met een Persoonsgebonden budget. ken en ouderen. Gebruik Regelhulp voor Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunnen wij u onder andere helpen: Website: het vinden en aanvragen van voorzienin- Deze organisatie neemt alle andere aanvra- te zoeken naar een juiste zorgaanbieder; Telefoon: gen die passen bij uw situatie. gen voor AWBZ-zorg in behandeling en be- een keuze te maken tussen Zorg in Natura Website: oordeelt u zorg nodig hebt en om hoeveel of een Persoonsgebonden budget; MEE Telefoon: (gratis) zorg het gaat. meer informatie te krijgen over betreffen- MEE informeert, ondersteunt en wijst de Website: de zorgaanbieder; weg naar de juiste instanties voor iedereen Patiëntenvereniging of Telefoon: met een beperking, handicap of chronische cliëntenorganisatie Meer informatie over de AWBZ vindt u op ziekte. Een patiëntenvereniging of cliëntenorgani- Centraal Administratie Kantoor (CAK) onze website. Daar Website: satie doet er alles aan om de belangen van Het CAK berekent en incasseert de eigen vindt u ook de zorggids met de zorgaanbie- Telefoon: de klant te behartigen. bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. ders waar u terecht kunt. Website: Website: Sociale Verzekeringsbank gina.nl en Telefoon Zorg zonder verblijf: Als u in aanmerking komt voor een Per- Telefoon Zorg met verblijf: soonsgebonden budget (PGB) moet u een administratie bijhouden. Het Servicecen

9 8 Woordenlijst Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ vergoedt zorgkosten die niet onder uw zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking door handicap, chronische ziekte of ouderdom. Deze mensen hebben zorgkosten die te hoog te zijn om zelf te betalen. Daarom zijn ze hiervoor verzekerd via de AWBZ. Bureau Jeugdzorg (BJZ) Sinds 1 januari 2005 geldt de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Vanaf die datum is Bureau Jeugdzorg de toegangspoort voor de jeugdzorg met grondslag psychiatrie tot en met 18 jaar voor de AWBZ. Dat betekent dat medewerkers van Bureau Jeugdzorg elk verzoek om hulp beoordelen. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders. Of ze verwijzen mensen door naar andere hulpverleners. Voor meer informatie, kijk op Centraal Administratie Kantoor (CAK) Deze organisatie berekent de eigen bijdrage en incasseert voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor het betalen van AWBZ-instellingen. Het CAK voert vanaf 2009 ook een aantal taken uit voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Deze organisatie onderzoekt en besluit of u AWBZ-zorg nodig hebt, welke zorg precies en hoe lang u deze zorg nodig hebt. U kunt bij het CIZ terecht voor een aanvraag voor zorg of hulp bij ziekte, handicap of ouderdom. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Het telefoonnummer vindt u in onze brochure de weg naar zorg of kijk op Eigen bijdrage Dit is het deel van de kosten dat u zelf betaalt als u AWBZ-zorg ontvangt. Persoonsgebonden budget (PGB) Dit is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of zorg kunt inkopen of inhuren. U kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Het zorgkantoor verstrekt het PGB. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Naast de AWBZ bestaat ook de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo betaalt lichtere vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking, zoals hulp bij het huishouden (opruimen, schoonmaken en ramen zemen) voorzieningen voor vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen en aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blij- ven wonen en leven. Sinds 1 januari 2009 zijn ook de leefbaarheid van buurten en wijken en maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen onderdeel van de Wmo. Heeft u ook hulp nodig om zelfstandig te wonen en te leven? Vraag dan uw gemeente om ondersteuning. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de hulp die betaald wordt door de Wmo. Veel gemeenten hebben daarom een apart Wmo-loket of een zorgloket. Zorg in Natura (ZIN) Bij Zorg in Natura (ZIN) krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee uw zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Uw zorgkantoor betaalt de kosten voor uw zorg direct aan uw zorgaanbieder. Zorgverzekeringswet (Zvw) Iedereen die in Nederland woont en werkt, heeft een basisverzekering. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de kosten van de gezondheidszorg, zoals medicijnen en de huisarts. De overheid bepaalt welke zorg valt onder de basisverzekering. De basisverzekering is verplicht. Hebt u meer zorg nodig die valt onder uw verzekering? Dan is een aanvullende verzekering nodig

10 Regio Midden-Brabant Postbus AP Tilburg Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Midden-Holland Postbus AA Gorinchem Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: (gratis) Regio Nijmegen Postbus AR Eindhoven Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Noord- en Midden-Limburg Postbus AP Eindhoven Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Noord-Holland Noord Postbus AH Alkmaar Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: Regio Noordoost-Brabant Postbus AP Tilburg Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: De adressen van uw zorgkantoor Regio Waardenland Postbus AA Gorinchem Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: (gratis)

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie