Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september Status. Besluitvormend. Punt no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no."

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) voor de gemeente Achtkarspelen 2006 wordt aan de Raad ter instemming voorgelegd. De volgende zaken worden ter inzage aan de Raad voorgelegd: - Financieel besluit. - Verstrekkingenboek. - De adviesnota die in november 2005 in de Raad is geweest en waarin een aantal van de belangrijke wijzigingen staan opgesomd. - Brief van het platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen. - Brief van Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Nadere toelichting Aanleiding. Het al dan niet toekennen van hulpmiddelen krachtens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is gebaseerd op de verordening Wvg. De huidige Verordening en bijhorend Verstrekkingenboek en Financieel besluit zijn vastgesteld op 23 maart Het is nodig de verordening te actualiseren. Hier zijn de volgende redenen voor: Er ontbreken bepalingen; Sommige bepalingen zijn incorrect geformuleerd; Gewijzigde beleidsinzichten. Als bijlage wordt de adviesnota aan het college van bijgevoegd. Hierin staan wijzigingen op basis waarvan de Verordening en bijhorend Verstrekkingenboek en Financieel besluit zijn aangepast. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het is de bedoeling dat de Wet voorzieningen gehandicapten op zal gaan in de WMO. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2007 een nieuwe verordening WMO van kracht zal zijn, met daarin verwerkt de uitgangspunten en keuzen zoals verwoord in de wet. De huidige wijzigingen in de WVG dienen als basis voor de WMO verordening welke binnenkort wordt vastgesteld. Gelet op het belang van een goede voorlichting en inspraak zal met voorrang worden gewerkt aan de totstandkoming van de verordening WMO opdat deze op 1 januari 2007 in werking kan treden. Cliëntparticipatie In hoofdstuk 7 van de verordening van 2003 wordt kort ingegaan op het onderwerp cliëntparticipatie. De raad heeft via een andere route, namelijk via de Wet Werk en Bijstand (WWB) regels opgesteld over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB, de zogeheten cliëntenparticipatie. Deze op door de raad vastgestelde verordening Cliëntenparticipatie WWB, WVG en Ouderenbeleid heeft ook betrekking op de Wvg. Op grond hiervan kan bij de nieuw vast te stellen Wvg-verordening in hoofdstuk 7 worden verwezen naar bovengenoemde verordening.

2 Raad : 7 september 2006 Punt no.: 10 Blad: 2 Brief platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen De voorgestelde wijziging in de brief van platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen is niet verwerkt in de verordening. De Wvg is bedoeld om gehandicapten in staat te stellen zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. De wet beoogt hiervoor voorzieningen te verstrekken. Binnen de Wvg worden die kosten vergoed die uitgaan boven de kosten die iedere burger heeft. Voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn worden niet vergoed. Dit geldt voor elke voorziening. Daarbij is er geen wijziging in dit artikel aangebracht ten opzichte van de verordening Wvg van 2003 en er is dus geen sprake van 'nieuwe opsommingen'. Stichting Woningbouw Achtkarspelen De wijzigingen die worden voorgesteld in de brief van Stichting woningbouw Achtkarspelen zijn in de verordening verwerkt. Voorstel Instemmen met de gewijzigde Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) voor de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, 24 augustus 2006 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, burgemeester, E. van der Sluis L.J. Lyklema Bijlagen : 1. Concept raadsbesluit. 2. Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Ter inzage : - Financieel besluit. - Verstrekkingenboek. - De adviesnota die in november 2005 in de Raad is geweest en waarin een aantal van de belangrijke wijzigingen staan opgesomd. - Brief van het platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen. - Brief van Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Ambtenaar : mw. J. Reuvekamp Portefeuillehouder : dhr. J. Stellinga

3 Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 24 augustus 2006, punt nr.: 10; gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten; b e s l u i t : vast te stellen de "Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Achtkarspelen 2006". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 7 september De griffier, De voorzitter, mw. I.R. Zwart L.J. Lyklema

4 De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 24 augustus 2006, punt nr.: 10; gelet op de bepalingen van de Wet voorzieningen gehandicapten en de Gemeentewet; besluiten vast te stellen de volgende Verordening voorzieningen gehandicapten 2006 Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Voorwaarden voor verstrekking en uitsluitingen Financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Hoofdstuk 2 Woonvoorzieningen Artikel 2.1 Type woonvoorzieningen Artikel 2.2 Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming Artikel 2.3 Woon- en verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening wordt verstrekt Artikel 2.4 Hardheidsclausule woonvoorzieningen Artikel 2.5 Het primaat van de verhuizing Artikel 2.6 Hoofdverblijf Artikel 2.7 Aanvang werkzaamheden en inzicht in de woning Artikel 2.8 Weigeringsgrond en frequentie van woningaanpassing Artikel 2.9 Het verwerven van grond Artikel 2.10 Woningaanpassingen van gemeenschappelijke ruimten Artikel 2.11 Woonwagens Artikel 2.12 Woonschepen Artikel 2.13 Afwijking ingeval kortere technische levensduur dan 5 jaar Artikel 2.14 Binnenschepen Artikel 2.15 Verhuis - en (her)inrichtingskosten Artikel 2.16 Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie Artikel 2.17 Kosten in verband met tijdelijke huisvesting Artikel 2.18 Huurderving Artikel 2.19 Kosten in verband met het verwijderen van voorzieningen Artikel 2.20 Anti-speculatie beding Hoofdstuk 3 Vervoersvoorzieningen Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Algemene omschrijving Het recht op een vervoersvoorziening Keuzemogelijkheid vervoersvoorzieningen Hoofdstuk 4 Rolstoelen Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Algemene omschrijving Het recht op een rolstoel Bruikleen of eigendom

5 - 2 - Afdeling II Procedures Hoofdstuk 5 Het verkrijgen van een voorziening Artikel 5.1 Artikel 5.2 Artikel 5.3 Aanvraagprocedure Gronden voor weigering Bijzondere bepalingen Hoofdstuk 6 Verplichtingen en bevoegdheden van rechthebbende en het college van burgemeester en wethouders Artikel 6.1 Artikel 6.2 Artikel 6.3 Artikel 6.4 Inlichtingen, onderzoek, advies Wijzigingen in de situatie Intrekking van een besluit tot verlening van een voorziening Terugvordering Hoofdstuk 7 Cliëntenparticipatie Artikel 7.1 Artikel 7.2 Afdeling III Instellen en instandhouden van ouderen c.q. gehandicaptenplatform Overeenkomst ouderen - c.q. gehandicaptenplatform Slot Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 8.1 Artikel 8.2 Artikel 8.3 Artikel 8.4 Artikel 8.5 Afwijken van bepalingen/hardheidsclausule Beslissing burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet Indexering Periodieke evaluatie gemeentelijk beleid en bijstelling verordening Citeertitel; inwerkingtreding Besluit financiële tegemoetkoming voorzieningen gehandicapten Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Beperkingen Overige kosten voortvloeiend uit de handicap Hoogte financiële tegemoetkoming in de kosten van woonvoorzieningen Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoersvoorzieningen Rolstoelen Citeertitel; inwerkingtreding Bijlagen Bijlage I Aantal m2 waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden gegeven ingevolge artikel 2.13 'het verwerven van grond' Bijlage II Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring ingevolge artikel 2.20

6 - 3 - VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE ACHTKARSPELEN 2006 HOOFDSTUK I Toelichting Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: a. eigen bijdrage: een door burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij verstrekking van een voorziening in natura betaald moet worden en op welk bedrag de bepalingen van de regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg van toepassing zijn. Deze is niet van toepassing bij rolstoelen; b. ergonomische belemmering: fysieke stoornis, beperking of handicap van de gehandicapte die het normale elementaire gebruik van de woning ten gevolge van haar bouwkundige of woontechnische opzet aanmerkelijk beperkt; c. collectief vervoer: een systeem van vraagafhankelijk vervoer waarbij een voor dit vervoer geïndiceerde gebruiker met een vast aantal kilometers zich binnen het vervoersgebied kan verplaatsen; d. contante waarde: een financiële bijdrage als alternatief voor het collectief vervoer; e. financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de gehandicapte; f. forfaitaire vergoeding: een bijdrage ineens die los van het inkomen en los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; g. gehandicaptenraad: een platform ter bevordering van een evenwichtig integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid. h. gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een vastgesteld maximum wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; i. gemeenschappelijke ruimte(n): gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om een woning vanaf de toegang van het woongebouw te bereiken; j. hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning waar de gehandicapte zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en op welk adres de gehandicapte in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, dan wel zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres als de gehandicapte een briefadres heeft; k. indicatieorgaan: het orgaan bedoelt in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; l. inkomen: 1. het bruto-inkomen van de gehandicapte, inclusief de algemene heffingskorting, als de gehandicapte 18 jaar of ouder is en geen echtgeno(o)te heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de Wvg;

7 het gezamenlijk bruto-inkomen, inclusief de heffingskorting, van de ouders of pleegouders van de gehandicapte als de gehandicapte jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de Wvg; 3. het gezamenlijk bruto-inkomen, inclusief de algemene heffingskorting, van de gehandicapte en zijn echtgenoot als de gehandicapte een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de wet; verminderd met de over het bruto-inkomen verschuldigde belasting, sociale verzekeringspremies en pensioenpremies, met uitzondering van de nominale premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering; m. ligplaats: een door de gemeente aangewezen ligplaats welke door een woonschip wordt ingenomen; n. normbedrag: een forfaitaire of gemaximeerde vergoeding; o. norminkomen: de bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet werk en bijstand, omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar nadat deze norm: 1. voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande of een alleenstaande ouder is, en niet in een inrichting verblijft, eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van die Wet, en; 2. voor een belanghebbende die niet ingevolge de Ziekenfondswet verplicht is verzekerd, eerst is verhoogd met de in een kalender jaar door de belanghebbende verschuldigde premie van een verplichte ziekenfondsverzekering overeenkomende ziektekostenverzekering, nadat deze premie is verminderd met een bedrag gelijk aan de nominale premie die in een kalenderjaar verschuldigd zou zijn bij een verplichte ziekenfondsverzekering. (het norminkomen als bedoeld in artikel 1 onder c van de "Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg") p. standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten; q. voorziening: een woonvoorziening, een vervoersvoorziening of een rolstoel zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet; r. voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, huur of in bruikleen wordt verstrekt; s. vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit; t. wet: Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); u. woningaanpassing: ingreep van bouwkundige of woontechnische aard die gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische belemmeringen die een gehandicapte ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte en waarvan de kosten een bedrag van ,02 niet te boven gaan; v. woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag - of nachtverblijf van een of meer personen; w. woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. toelichting Art. 1.1.

8 - 5 - Artikel 1.2. Voorwaarden voor verstrekking en uitsluitingen 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: a. deze in overwegende mate op het individu is gericht; b. deze langdurig noodzakelijk is om diens (ergonomische) belemmeringen op het gebied van het wonen of zich binnen of buiten de woning verplaatsen op te heffen of te verminderen; c. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt. d. de kosten van de voorziening in redelijke verhouding staan tot de resterende technische levensduur van de woonruimte, het vervoermiddel of de rolstoel. 2. In afwijking op hetgeen in het eerste lid onder a. is gesteld, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten: a. vervoersvoorzieningen te verstrekken in de vorm van het gebruik van een collectief vervoerssysteem als bedoeld in artikel 3.1 onder a; b. collectieve woonvoorzieningen te subsidiëren binnen nadere, op grond van artikel 2.10 te stellen regels. 3. Geen voorziening wordt toegekend: a. als de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is; b. voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling of enige privaatrechtelijke overeenkomst aanspraak op de voorziening bestaat; c. voor zover de ondervonden ergonomische belemmeringen in de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen. toelichting Art Artikel 1.3 Financiële tegemoetkomingen 1. Burgemeester en Wethouders stellen een "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" vast. In dat besluit wordt de hoogte van financiële tegemoetkomingen en forfaitaire bedragen voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen geregeld; 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen in natura vast volgens het bepaalde in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten. toelichting Art HOOFDSTUK II Woonvoorzieningen Artikel 2.1 Type woonvoorzieningen 1. De door Burgemeester en Wethouders te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of vergoeding in de kosten van: a. verhuizing en inrichting; b. woningaanpassing (waaronder begrepen een uitraasruimte) tot maximaal ,02; c. woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard; d. onderhoud, keuring en reparatie; e. tijdelijke huisvesting; f. huurderving; g. het verwijderen van een woonvoorziening

9 In afwijking van het gestelde in lid 1 aanhef kan een door Burgemeester en Wethouders te verstrekken woonvoorziening als bedoeld in lid 1 onder b. en c. ook bestaan uit een voorziening in natura. toelichting Art Artikel 2.2. Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming 1. a. Na voltooiing van de werkzaamheden in het kader van een voorziening als bedoeld in artikel 2.1 onder b., maar uiterlijk binnen 12 maanden na het verlenen van de financiële tegemoetkoming, verklaart degene aan wie de financiële tegemoetkoming wordt betaald aan burgemeester en wethouders dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. b. De gereedmelding als bedoeld onder a. gaat vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van de voorziening is voldaan aan de voorwaarden waaronder de financiële tegemoetkoming is verleend. 2. De gereedmelding is tevens een verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële tegemoetkoming. 3. De tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder b., d., f. en g. wordt uitbetaald aan de eigenaar van de woonruimte. 4. Degene aan wie de financiële tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder b. wordt uitbetaald, dient gedurende een periode van 5 jaar alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden beschikbaar te houden. 5. De tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder a., c. en e. wordt uitbetaald aan de hoofdbewoner van de woonruimte. toelichting Art Artikel 2.3. Woon- en verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening wordt verstrekt De bepalingen van hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing als het woonvoorzieningen betreft ten behoeve van hotels/pensions, trekkerswoonwagens, AWBZ-instellingen, verzorgingshuizen, vakantiewoningen, tweede woningen en onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur), noch aan specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten gerealiseerd kunnen worden. toelichting Art.2.3. Artikel 2.4 Hardheidsclausule woonvoorzieningen Woonvoorzieningen waarvan de kosten gelijk zijn aan, of meer bedragen dan ,02 worden niet verleend, tenzij weigering van die voorziening gelet op het belang dat de wet beoogt te beschermen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. toelichting Art.2.4. Artikel 2.5 Het primaat van verhuizing 1. Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening als bij artikel 2.1, lid 1 onder a. genoemd in aanmerking worden gebracht, wanneer aantoonbare beperkingen, samenhangend met de handicap, het normale gebruik van de woning belemmeren, en de gehandicapte verhuist naar een geschikte woning die voldoet aan het sociaal-medisch advies.

10 Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening als bij artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder b. en c. genoemd in aanmerking worden gebracht als de in het eerste lid genoemde voorziening niet te realiseren is of niet de goedkoopst adequate oplossing is. toelichting Art Artikel 2.6. Hoofdverblijf 1. Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de gemaakte kosten als de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een financiële tegemoetkoming worden verleend in de kosten van het bezoekbaar maken van één woonruimte als de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ - inrichting. 3. De aanvraag wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning staat. 4. De financiële tegemoetkoming bedoeld in het tweede lid wordt verleend onder de voorwaarde, dat de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat haar niet bekend is dat ten behoeve van de gehandicapte reeds eerder een woning bezoekbaar is gemaakt. 5. De hoogte van de financiële tegemoetkoming als bedoeld in het tweede lid is maximaal het bedrag van de verhuiskostenvergoeding als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a. 6. Onder het in het tweede lid genoemde bezoekbaar maken van de woonruimte wordt uitsluitend verstaan dat de gehandicapte de woonruimte, de woonkamer en één adequaat toilet kan bereiken. toelichting Art Artikel 2.7. Aanvang werkzaamheden en inzicht in de woning Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming als: a. bij het nemen van een besluit niet reeds een begin met de werkzaamheden waarop de financiële tegemoetkoming betrekking heeft is gemaakt zonder haar toestemming; b. de door hen aangewezen personen toegang is verstrekt tot de woonruimte waar de woningaanpassing zal worden verricht; c. aan de onder b. genoemde personen inzicht wordt geboden in bescheiden en tekeningen, welke betrekking hebben op de woningaanpassing; d. de onder b. genoemde personen de gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de woningaanpassing. toelichting Art. 2.7 Artikel 2.8. Weigeringsgrond en frequentie van woningaanpassing 1. De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 onder b. en c. wordt geweigerd: a. als de noodzaak tot het treffen van deze woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen van medische aard bij het normale gebruik van de woning geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig is, tenzij ten behoeve van de gehandicapte langer dan 7 jaar geleden, gerekend vanaf de aanvraagdatum, een woonvoorziening ingevolge de Wvg of de RGSHG en BGSHG is verstrekt;

11 - 8 - b. als de gehandicapte niet is verhuisd naar de voor zijn of haar belemmeringen op dat moment meest geschikte woning, tenzij vooraf door burgemeester en wethouders schriftelijke toestemming is verleend. 2. Het gestelde in het eerste lid onder b. is niet van toepassing indien de verhuizing plaatsvindt als gevolg van het aanvaarden van een werkplek in een andere gemeente. toelichting Art Artikel 2.9. Het verwerven van grond Voor zover het treffen van voorzieningen, als bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder b. betreft het uitbreiden van bestaande woningen, dan wel het groter bouwen van een nieuw te bouwen woning dan zonder de voorzieningen nodig zou zijn, kunnen Burgemeester en Wethouders een bijdrage verlenen voor de extra te verwerven grond die ten hoogste overeenkomt met de bijdrage voor het aantal vierkante meters per vertrek en een gedeelte van de buitenruimte bij de woning, zoals vermeld in Bijlage 1 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen". toelichting Art. 2.9 Artikel Woningaanpassingen van gemeenschappelijke ruimten 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming verlenen voor het treffen van de volgende voorzieningen aan een gemeenschappelijke ruimte als zonder deze voorzieningen de woonruimte voor de gehandicapte ontoegankelijk blijft: a. het verbreden van toegangsdeuren; b. het aanbrengen van elektrische deuropeners, kleefmagneten of een vergelijkbare voorziening; c. aanleg van een hellingbaan van de openbare weg naar de toegang van het gebouw (mits de woningen in het woongebouw te bereiken zijn met een rolstoel); d. drempelhulpen of vlonders, drempelverlaging; e. het aanbrengen van een extra trapleuning bij een portiekwoning; f. een opstelplaats voor een rolstoel bij de toegangsdeur van het woongebouw. 2. Dit artikel geldt alleen voor gemeenschappelijke ruimtes binnen woongebouwen gebouwd voor 11 juni toelichting Art Artikel Woonwagens Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonwagen als: a. de technische levensduur van de woonwagen nog minimaal 5 jaar is; b. de standplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt; c. de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag voor een woonvoorziening bij de gemeente op de standplaats stond en d. de hoofdbewoner van een woonwagen in het bezit is van een bewoningsvergunning als bedoeld in de Woonwagenwet. toelichting Art ev. Artikel Woonschepen Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonschip als: a. de technische levensduur van het woonschip nog minimaal vijf jaar is;

12 - 9 - b. het woonschip nog minimaal vijf jaar op de ligplaats mag blijven liggen. Artikel Afwijking ingeval kortere technische levensduur dan 5 jaar Als de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip minder dan vijf jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt of het woonschip niet ten minste nog vijf jaar op de ligplaats mag liggen, bedragen de maximale aanpassingskosten het bedrag genoemd in artikel 4, sub. 7. van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen". Artikel Binnenschepen Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een binnenschip als de aanpassing betrekking heeft op het voor de schipper, de bemanning en hun gezinsleden bestemde gedeelte van het verblijf als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel V, van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466), van een binnenschip, dat: a. in het register, bedoeld in artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig te boek is gesteld op de wijze omschreven in de maatregel te boek gestelde schepen 1992 en; b. bedrijfsmatig wordt gebruikt, hetzij voor het vervoer van goederen, daarbij blijkens de meetbrief bedoeld in het metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 een laadvermogen van ten minste 15 ton hebbend, of voor het vervoer van meer dan 12 personen buiten de in de aanhef bedoelde. Artikel Verhuis- en (her)inrichtingskosten 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a. verstrekken aan: a. de gehandicapte; b. een persoon, die op verzoek van de gemeente, ten behoeve van een gehandicapte de woonruimte heeft ontruimd. 2. De financiële tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid wordt in beginsel verstrekt in de vorm van een forfaitaire vergoeding. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen geen financiële tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid onder a., als: a. de verhuizing heeft plaatsgevonden voordat Burgemeester en Wethouders op de aanvraag hebben beschikt, tenzij zij daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend; b. de gehandicapte voor het eerst zelfstandig gaat wonen; c. de gehandicapte verhuist vanuit en naar een woonruimte die niet geschikt is om het hele jaar door bewoond te worden; d. de gehandicapte verhuist naar een AWBZ-inrichting, een verzorgingstehuis of een inleunwoning; e. in de te verlaten woning geen beperkingen zijn gevonden die het normale gebruik van de woning belemmeren, tenzij het een verhuizing naar een A.D.L.-woning betreft.

13 f. de gehandicapte verhuist op een moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie de verhuizing ook zonder handicap algemeen gebruikelijk zou zijn. toelichting Art Artikel Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d. als: a. de woonvoorziening in het kader van deze verordening of een voorgaande, dan wel het Besluit Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten is verstrekt en; b. de woonvoorziening behoort tot de in artikel 4 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" genoemde voorzieningen en; c. de gehandicapte ten tijde van het onderhoud, de keuring of de reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont. toelichting Art Artikel Kosten in verband met tijdelijke huisvesting 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijk huisvesting verlenen die door de gehandicapte worden gemaakt in verband met het aanpassen van: a. zijn huidige woonruimte; b. de door de gehandicapte nog te betrekken woonruimte. De financiële tegemoetkoming als bedoeld onder a. en b. wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de gehandicapte als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als de gehandicapte redelijkerwijs niet kan voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft. 3. De maximale termijn waarvoor Burgemeester en Wethouders een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting, als bedoeld in het eerste lid, verlenen bedraagt zes maanden. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen uitsluitend een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid als deze kosten gemaakt worden in verband met het tijdelijk betrekken van een zelfstandige woonruimte; tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte of langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte. toelichting Art Artikel Huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, voor zover die aanpassing een bedrag als genoemd in artikel 4, sub 6 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" overschrijdt, kunnen

14 Burgemeester en Wethouders een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. 2. De tegemoetkoming bedraagt maximaal het bedrag van de subsidiabele huur overeenkomstig de Wet Individuele Huursubsidie. toelichting Art Artikel 2.19 Kosten in verband met het verwijderen van woonvoorzieningen 1. Burgemeester en wethouders kennen aan de eigenaar van de woning een financiële tegemoetkoming toe bij het verwijderen van een woonvoorziening, indien deze woning niet opnieuw aan een andere gehandicapte kan worden verhuurd, tenzij deze woningaanpassing naar objectieve normen de verhuurbaarheid van de woning verbetert. 2. Voorafgaand aan het realiseren van een woonvoorziening stellen eigenaar en burgemeester en wethouders vast of er naar objectieve maatstaven sprake is van een verbetering van de verhuurbaarheid vanwege het aanbrengen van de voorziening. Artikel 2.20 Anti-speculatiebeding 1. de eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een financiële tegemoetkoming in de kosten van het treffen van een woonvoorziening heeft ontvangen en die binnen een periode van 10 jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden om minimaal 2 weken voor het ondertekenen van de koopakte burgemeester en wethouders hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De meerwaarde die door het treffen van de voorziening is ontstaan, dient nadat deze vooraf in overleg met de eigenaar en burgemeester en wethouders is vastgesteld, geheel of gedeeltelijk aan de gemeente te worden teruggestort. 2. De restitutie als bedoeld in het eerste lid bedraagt: Voor het eerste jaar: 100% van de meerwaarde Voor het tweede jaar: 90% van de meerwaarde Voor het derde jaar: Voor het vierde jaar: Voor het vijfde jaar: Voor het zesde jaar: 80% van de meerwaarde 70% van de meerwaarde 60% van de meerwaarde 50% van de meerwaarde Voor het zevende jaar: 40% van de meerwaarde Voor het achtste jaar: 30% van de meerwaarde Voor het negende jaar: 20% van de meerwaarde Voor het tiende jaar: 10% van de meerwaarde In alle gevallen minus het percentage dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen.

15 HOOFDSTUK III Vervoersvoorzieningen Artikel 3.1. Algemene omschrijving De door Burgemeester en Wethouders te verstrekken vervoersvoorziening kan bestaan uit: a. een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer; b. een voorziening in natura in de vorm van: 1. een open elektrische buitenwagen (scootermobiel); 2. een ander verplaatsingsmiddel; c. een tegemoetkoming of een vergoeding in de kosten van: 1. aanpassing van een eigen auto; 2. gebruik van een bruikleenauto; 3. gebruik van een taxi of een eigen auto; 4. gebruik van een rolstoeltaxi; 5. aanschaf of gebruik van een ander verplaatsingsmiddel; 6. medisch noodzakelijke begeleiding tijdens het vervoer; d. noodzakelijk geachte accessoires voor een voorziening zoals genoemd onder 3.1 sub b; e. onderhoud, gebruik en reparatie van voorzieningen zoals genoemd onder 3.1 sub b. toelichting Art. 3.1 Artikel 3.2. Het recht op een vervoersvoorziening 1. Een gehandicapte kan voor een vervoersvoorziening als in artikel 3.1 onder a. vermeld in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek: a. het gebruik van het openbaar vervoer of b. het bereiken van dit openbaar vervoer onmogelijk maken. 2. Een gehandicapte kan voor een vervoersvoorziening als in artikel 3.1 onder b. en c. vermeld in aanmerking worden gebracht wanneer: a. aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van een collectief systeem als bedoeld in het eerste lid onmogelijk maken, dan wel b. een collectief systeem als bedoeld in het eerste lid niet aanwezig is. 3. Voor de bij artikel 3.1 onder b. en onder c sub 5 genoemde voorzieningen geldt dat zij ook in aanvulling op het gebruik van een collectief vervoerssysteem als bedoeld in artikel 3.1 onder a. verstrekt kunnen worden. Dit is alleen mogelijk wanneer het collectief vervoer ontoereikend is gezien de vervoersbehoefte en vervoersmogelijkheden van de aanvrager. 4. Bij het vaststellen van de hoogte van de vervoerskostenvergoeding, als bedoeld in artikel 3.1 onder c. sub 2, 3 en 4 kan rekening worden gehouden met de individuele vervoersbehoefte van de gehandicapte en de mate waarin een collectief vervoersysteem als bedoeld in artikel 3.1 onder a. in die vervoersbehoefte kan voorzien. 5. Voor zover de behoeften van echtgenoten niet samenvallen wordt niet meer dan anderhalf maal een enkele voorziening toegekend. 6. Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet waarbij het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de gehandicapte zelf bezocht kan worden, terwijl het bezoek noodzakelijk is voor de gehandicapte om dreigende vereenzaming te voorkomen. 7. a. Indien het inkomen zoals bedoeld onder artikel 1.1 onder L hoger is dan 1,5 keer het WWB-norminkomen, wordt geen financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoersvoorzieningen verstrekt als bedoeld in artikel 3.1 sub a en sub c 2, 3 en 4 (met uitzondering van de meerkosten ten opzichte van een taxi);

16 b. Voor de voorziening in natura als genoemd onder artikel 3.1 lid b en de tegemoetkoming of de vergoeding in de kosten zoals genoemd onder lid c sub 1 en 5 geldt een eigen bijdrage in de vorm van een door het college van Burgemeester en Wethouders vast te stellen besparingsbedrag. toelichting Art Artikel 3.3. Keuzemogelijkheid vervoersvoorzieningen Aan een gehandicapte met een inkomen lager dan 1,5 x het norminkomen als bedoeld in artikel 1.1 sub j. voor wie een voorziening in de vorm van een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer wordt geïndiceerd, wordt de keuze gelaten om in aanmerking te komen voor een eens per kalenderjaar door het college van Burgemeester en Wethouders vast te stellen forfaitaire bijdrage in de kosten van vervoer (contante waarde), dan wel deel te nemen aan het collectief systeem van vervoer als bedoeld in artikel 3.1 onder a lid 2. De keuze voor contante waarde is alleen mogelijk wanneer binnen het gezinsverband sprake is van een geldig rijbewijs en een wettelijk goedgekeurde auto. toelichting Art HOOFDSTUK IV Artikel 4.1. Rolstoelen Algemene omschrijving De door Burgemeester en Wethouders te verstrekken rolstoelvoorziening kan bestaan uit: a. een rolstoel voor verplaatsing binnen, of een rolstoel voor verplaatsing binnen en buiten de woonruimte, dan wel aanpassing daaraan; b. een sportrolstoel; c. onderhoud, gebruik en reparatie; d. noodzakelijk geachte accessoires toelichting Art Artikel 4.2. Het recht op een rolstoel 1. Een gehandicapte kan voor een rolstoel in aanmerking worden gebracht wanneer de aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek in belangrijke mate zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een onvoldoende oplossing bieden. 2. In tegenstelling tot het gestelde in het eerste lid kan een gehandicapte in aanmerking voor een sportrolstoel worden gebracht als hij zonder sportrolstoel niet in staat is tot sportbeoefening. toelichting Art Artikel 4.3. Bruikleen of eigendom 1. Een rolstoel wordt in bruikleen verstrekt. 2. In tegenstelling tot het gestelde in het eerste lid vindt de verstrekking van een sportrolstoel plaats in de vorm van een forfaitaire vergoeding, waarmee voor een periode van drie jaar een rolstoel aangeschaft en onderhouden kan worden.

17 Afdeling II Procedures HOOFDSTUK V Het verkrijgen van een voorziening Artikel 5.1. Aanvraagprocedure 1. Een aanvraag om een voorziening kan worden gedaan door of namens de gehandicapte. 2. Een aanvraag voor een voorziening wordt ingediend door middel van een door Burgemeester en Wethouders beschikbaar gesteld formulier. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de aanvraagprocedure. 4. Burgemeester en Wethouders beslissen op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 5. Burgemeester en Wethouders beslissen op een aanvraag voor bouwkundige woningaanpassing en als bedoeld in het eerste lid binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag. toelichting Art Artikel 5.2. Gronden voor weigering Burgemeester en Wethouders kunnen de gevraagde voorzieningen in ieder geval weigeren: a. voor zover het besluit op de aanvraag een financiële tegemoetkoming betreft in kosten die de aanvrager voor de aanvraagdatum heeft gemaakt; b. als een voorziening als waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze verordening is vergoed of verstrekt en de normale gebruiksduur voor die voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen. toelichting Art Artikel 5.3. Bijzondere bepalingen 1. Als een financiële tegemoetkoming wordt verleend, wordt in de beschikking vermeld op welke kosten de tegemoetkoming betrekking heeft. 2. Als een periodieke tegemoetkoming wordt verleend, wordt in de beschikking tevens vermeld: de geldingsduur, de uitkeringsmaatstaf, alsmede de voorschriften waaraan de gehandicapte dient te voldoen alvorens tot uitbetaling van de tegemoetkoming kan worden overgegaan.

18 HOOFDSTUK VI Verplichtingen en bevoegdheden van rechthebbende en het college van burgemeester en wethouders Artikel 6.1. Inlichtingen, onderzoek, advies 1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, de gehandicapte door of namens wie een aanvraag is ingediend: a. op te (doen) roepen in persoon te verschijnen op een door hen te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen; b. op een door hen te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken. 2. Burgemeester en Wethouders vragen het indicatieorgaan als bedoeld in artikel 1, onder i, om advies indien de noodzaak van een voorziening dient te worden vastgesteld als het een woonvoorziening betreft, waarvan de kosten gelijk zijn of meer bedragen dan ,- of als het betreft voorzieningen die daartoe bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. 3. De adviserende instantie dient te beschikken over: a. medische kennis op het niveau van een arts; b. sociale kennis; c. ergonomische kennis; d. technische/bouwkundige kennis 4. Bij een volgende aanvraag voor een voorziening of verlenging van een bestaande voorziening hebben Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid aan te geven dat opnieuw advies dient te worden uitgebracht. 5. Een aanvrager is verplicht aan Burgemeester en Wethouders of de in dit artikel bedoelde adviesinstanties die gegevens te (doen) verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Het college van Burgemeester en Wethouders kan daartoe nadere regels stellen. toelichting Art Artikel 6.2. Wijzigingen in de situatie 1. Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan Burgemeester en Wethouders mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. 2. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om in voorkomende gevallen een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verstrekking en/of financiële tegemoetkoming. toelichting Art Artikel 6.3. Intrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een beschikking genomen op grond van deze verordening geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. op grond van gegevens beschikt is en nadien gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen.

19 Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming dan wel een gemaximeerde vergoeding kan worden ingetrokken, als blijkt dat de tegemoetkoming of vergoeding binnen zes maanden na de uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor deze was verleend. toelichting Art Artikel 6.4. Terugvordering 1. In geval een beschikking is ingetrokken, kan een op basis daarvan reeds in bruikleen verstrekte voorziening of een reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming worden teruggevorderd. 2. In geval een beschikking is ingetrokken omdat de voorziening is verstrekt op grond van door of namens de aanvrager niet-verstrekte, onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens, kunnen de in verband met de voorziening gemaakte afschrijvingen en (administratieve) kosten eveneens worden teruggevorderd. toelichting Art HOOFDSTUK 7 Cliëntenparticipatie Op grond van het raadsbesluit van 10 maart 2005 (over cliëntparticipatie) komen artikel 7.1 en 7.2 te vervallen. De regelgeving zoals geformuleerd in de verordening cliëntenparticipatie WWB, WVG en Ouderenbeleid 2005 wordt onder dit hoofdstuk van toepassing verklaard. HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen Artikel 8.1. Afwijken van bepalingen/hardheidsclausule 1. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de gehandicapte of de woningeigenaar afwijken van bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2. Voorafgaande aan de toepassing van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders advies vragen. 3. Indien een bouwkundige woningaanpassing het bedrag van ,02 te boven gaat, het orgaan bedoeld in artikel 9a van de Wet Bijzondere Ziektekosten de noodzaak van deze aanpassing heeft vastgesteld en weigering van deze voorziening gelet op het belang dat de wet beoogd te beschermen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders ondanks het gestelde in artikel 1 lid 1 onder s. besluiten tot verstrekking van deze voorziening. Artikel 8.2 Beslissingen waarin deze verordening niet voorziet Burgemeester en wethouders beslissen in de gevallen, die betrekking hebben op de uitvoering van deze verordening, waar de verordening niet voorziet. Artikel 8.3. Indexering Burgemeester en wethouders stellen het bij deze verordening behorende besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten vast en kunnen de daarin genoemde bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

20 Artikel 8.4 Periodieke evaluatie gemeentelijk beleid en bijstelling verordening Het door de gemeente gevoerde beleid wordt eenmaal per jaar geëvalueerd; indien deze evaluatie daar aanleiding toe geeft wordt de verordening aangepast. Artikel 8.5 Citeertitel; inwerkingtreding 1. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening voorzieningen gehandicapten 2006". 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 3. De verordening voorzieningen gehandicapten zoals vastgesteld op 27 maart 2003 wordt hierbij ingetrokken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 7 september De griffier, De voorzitter, mw. I.R. Zwart L.J. Lyklema

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 21 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 7a Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; Nr. 98.12.28-1 De raad van de gemeente Woensdrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; gelet op artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten Stb. 1993

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE BOXTEL INHOUDSOPGAVE AFDELING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Paragraaf 2 Artikel

Nadere informatie

WVG verordening Lelystad 2005

WVG verordening Lelystad 2005 WVG verordening Lelystad 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WVG verordening Lelystad 2005 Citeertitel WVG verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Midden-Delfland 2006 Afdeling Inwonerszaken Oktober 2005 TEKST VAN DE VERORDENING Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 GEMEENTE O E G S T G E E S T Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest oktober 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 nummer 4 gelet op artikel 5 van de Wet

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland;

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland; Raadsbesluit Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94 De raad van de gemeente Steenwijkerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007, nummer 2007/94; b e s l u i

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 1.2 Beperkingen... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk 2 Woonvoorzieningen 4 Hoofdstuk 3 Vervoersvoorzieningen 9 Hoofdstuk 4 Rolstoelen 12 Hoofdstuk 5 Het verkrijgen van een voorziening 12 Hoofdstuk 6 Verplichtingen

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Verordening voorzieningen

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Verordening voorzieningen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 02.$07.00I Inboeknummer oauooaoxs Beslisdatum BaxW xo december 2002 Dossiernummer sso.6sx Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Verordening

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Maastricht + Artikelsgewijze toelichting versie 29 mei 2012 Ingangsdatum 1 juni 2012 Inhoud: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

RIS109699d_ V E R O R D E N I N G. Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004

RIS109699d_ V E R O R D E N I N G. Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004 RIS109699d_27-10-2003 V E R O R D E N I N G Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004 De Raad der gemeente Den Haag, gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Inhoudsopgave: Afdeling 1 Algemeen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 3 Art.1.1 Begripsbepalingen 3 Art.1.2 Beperkingen 4 Hoofdstuk 2. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO verordening gemeente Hollands Kroon VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Versie: 5-12-2011; gewijzigd 26-4- Inwerkingtreding: 01-01- Citeertitel: Wmo-verordening

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening en

Nadere informatie

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Burgemeester en wethouders van Grave, Gelet op artikel 5 lid 2 tot en met 4 en artikel 6 van de Wet voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie