Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september Status. Besluitvormend. Punt no.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no."

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) voor de gemeente Achtkarspelen 2006 wordt aan de Raad ter instemming voorgelegd. De volgende zaken worden ter inzage aan de Raad voorgelegd: - Financieel besluit. - Verstrekkingenboek. - De adviesnota die in november 2005 in de Raad is geweest en waarin een aantal van de belangrijke wijzigingen staan opgesomd. - Brief van het platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen. - Brief van Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Nadere toelichting Aanleiding. Het al dan niet toekennen van hulpmiddelen krachtens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is gebaseerd op de verordening Wvg. De huidige Verordening en bijhorend Verstrekkingenboek en Financieel besluit zijn vastgesteld op 23 maart Het is nodig de verordening te actualiseren. Hier zijn de volgende redenen voor: Er ontbreken bepalingen; Sommige bepalingen zijn incorrect geformuleerd; Gewijzigde beleidsinzichten. Als bijlage wordt de adviesnota aan het college van bijgevoegd. Hierin staan wijzigingen op basis waarvan de Verordening en bijhorend Verstrekkingenboek en Financieel besluit zijn aangepast. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het is de bedoeling dat de Wet voorzieningen gehandicapten op zal gaan in de WMO. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2007 een nieuwe verordening WMO van kracht zal zijn, met daarin verwerkt de uitgangspunten en keuzen zoals verwoord in de wet. De huidige wijzigingen in de WVG dienen als basis voor de WMO verordening welke binnenkort wordt vastgesteld. Gelet op het belang van een goede voorlichting en inspraak zal met voorrang worden gewerkt aan de totstandkoming van de verordening WMO opdat deze op 1 januari 2007 in werking kan treden. Cliëntparticipatie In hoofdstuk 7 van de verordening van 2003 wordt kort ingegaan op het onderwerp cliëntparticipatie. De raad heeft via een andere route, namelijk via de Wet Werk en Bijstand (WWB) regels opgesteld over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB, de zogeheten cliëntenparticipatie. Deze op door de raad vastgestelde verordening Cliëntenparticipatie WWB, WVG en Ouderenbeleid heeft ook betrekking op de Wvg. Op grond hiervan kan bij de nieuw vast te stellen Wvg-verordening in hoofdstuk 7 worden verwezen naar bovengenoemde verordening.

2 Raad : 7 september 2006 Punt no.: 10 Blad: 2 Brief platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen De voorgestelde wijziging in de brief van platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen is niet verwerkt in de verordening. De Wvg is bedoeld om gehandicapten in staat te stellen zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. De wet beoogt hiervoor voorzieningen te verstrekken. Binnen de Wvg worden die kosten vergoed die uitgaan boven de kosten die iedere burger heeft. Voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn worden niet vergoed. Dit geldt voor elke voorziening. Daarbij is er geen wijziging in dit artikel aangebracht ten opzichte van de verordening Wvg van 2003 en er is dus geen sprake van 'nieuwe opsommingen'. Stichting Woningbouw Achtkarspelen De wijzigingen die worden voorgesteld in de brief van Stichting woningbouw Achtkarspelen zijn in de verordening verwerkt. Voorstel Instemmen met de gewijzigde Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) voor de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, 24 augustus 2006 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, burgemeester, E. van der Sluis L.J. Lyklema Bijlagen : 1. Concept raadsbesluit. 2. Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Ter inzage : - Financieel besluit. - Verstrekkingenboek. - De adviesnota die in november 2005 in de Raad is geweest en waarin een aantal van de belangrijke wijzigingen staan opgesomd. - Brief van het platform Wvg- & Ouderenbeleid in Achtkarspelen. - Brief van Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Ambtenaar : mw. J. Reuvekamp Portefeuillehouder : dhr. J. Stellinga

3 Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 24 augustus 2006, punt nr.: 10; gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten; b e s l u i t : vast te stellen de "Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Achtkarspelen 2006". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 7 september De griffier, De voorzitter, mw. I.R. Zwart L.J. Lyklema

4 De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 24 augustus 2006, punt nr.: 10; gelet op de bepalingen van de Wet voorzieningen gehandicapten en de Gemeentewet; besluiten vast te stellen de volgende Verordening voorzieningen gehandicapten 2006 Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Voorwaarden voor verstrekking en uitsluitingen Financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Hoofdstuk 2 Woonvoorzieningen Artikel 2.1 Type woonvoorzieningen Artikel 2.2 Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming Artikel 2.3 Woon- en verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening wordt verstrekt Artikel 2.4 Hardheidsclausule woonvoorzieningen Artikel 2.5 Het primaat van de verhuizing Artikel 2.6 Hoofdverblijf Artikel 2.7 Aanvang werkzaamheden en inzicht in de woning Artikel 2.8 Weigeringsgrond en frequentie van woningaanpassing Artikel 2.9 Het verwerven van grond Artikel 2.10 Woningaanpassingen van gemeenschappelijke ruimten Artikel 2.11 Woonwagens Artikel 2.12 Woonschepen Artikel 2.13 Afwijking ingeval kortere technische levensduur dan 5 jaar Artikel 2.14 Binnenschepen Artikel 2.15 Verhuis - en (her)inrichtingskosten Artikel 2.16 Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie Artikel 2.17 Kosten in verband met tijdelijke huisvesting Artikel 2.18 Huurderving Artikel 2.19 Kosten in verband met het verwijderen van voorzieningen Artikel 2.20 Anti-speculatie beding Hoofdstuk 3 Vervoersvoorzieningen Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Algemene omschrijving Het recht op een vervoersvoorziening Keuzemogelijkheid vervoersvoorzieningen Hoofdstuk 4 Rolstoelen Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Algemene omschrijving Het recht op een rolstoel Bruikleen of eigendom

5 - 2 - Afdeling II Procedures Hoofdstuk 5 Het verkrijgen van een voorziening Artikel 5.1 Artikel 5.2 Artikel 5.3 Aanvraagprocedure Gronden voor weigering Bijzondere bepalingen Hoofdstuk 6 Verplichtingen en bevoegdheden van rechthebbende en het college van burgemeester en wethouders Artikel 6.1 Artikel 6.2 Artikel 6.3 Artikel 6.4 Inlichtingen, onderzoek, advies Wijzigingen in de situatie Intrekking van een besluit tot verlening van een voorziening Terugvordering Hoofdstuk 7 Cliëntenparticipatie Artikel 7.1 Artikel 7.2 Afdeling III Instellen en instandhouden van ouderen c.q. gehandicaptenplatform Overeenkomst ouderen - c.q. gehandicaptenplatform Slot Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 8.1 Artikel 8.2 Artikel 8.3 Artikel 8.4 Artikel 8.5 Afwijken van bepalingen/hardheidsclausule Beslissing burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet Indexering Periodieke evaluatie gemeentelijk beleid en bijstelling verordening Citeertitel; inwerkingtreding Besluit financiële tegemoetkoming voorzieningen gehandicapten Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Beperkingen Overige kosten voortvloeiend uit de handicap Hoogte financiële tegemoetkoming in de kosten van woonvoorzieningen Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoersvoorzieningen Rolstoelen Citeertitel; inwerkingtreding Bijlagen Bijlage I Aantal m2 waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden gegeven ingevolge artikel 2.13 'het verwerven van grond' Bijlage II Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring ingevolge artikel 2.20

6 - 3 - VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE ACHTKARSPELEN 2006 HOOFDSTUK I Toelichting Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: a. eigen bijdrage: een door burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij verstrekking van een voorziening in natura betaald moet worden en op welk bedrag de bepalingen van de regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg van toepassing zijn. Deze is niet van toepassing bij rolstoelen; b. ergonomische belemmering: fysieke stoornis, beperking of handicap van de gehandicapte die het normale elementaire gebruik van de woning ten gevolge van haar bouwkundige of woontechnische opzet aanmerkelijk beperkt; c. collectief vervoer: een systeem van vraagafhankelijk vervoer waarbij een voor dit vervoer geïndiceerde gebruiker met een vast aantal kilometers zich binnen het vervoersgebied kan verplaatsen; d. contante waarde: een financiële bijdrage als alternatief voor het collectief vervoer; e. financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de gehandicapte; f. forfaitaire vergoeding: een bijdrage ineens die los van het inkomen en los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; g. gehandicaptenraad: een platform ter bevordering van een evenwichtig integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid. h. gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een vastgesteld maximum wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; i. gemeenschappelijke ruimte(n): gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om een woning vanaf de toegang van het woongebouw te bereiken; j. hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning waar de gehandicapte zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en op welk adres de gehandicapte in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, dan wel zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres als de gehandicapte een briefadres heeft; k. indicatieorgaan: het orgaan bedoelt in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; l. inkomen: 1. het bruto-inkomen van de gehandicapte, inclusief de algemene heffingskorting, als de gehandicapte 18 jaar of ouder is en geen echtgeno(o)te heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de Wvg;

7 het gezamenlijk bruto-inkomen, inclusief de heffingskorting, van de ouders of pleegouders van de gehandicapte als de gehandicapte jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de Wvg; 3. het gezamenlijk bruto-inkomen, inclusief de algemene heffingskorting, van de gehandicapte en zijn echtgenoot als de gehandicapte een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 4 t/m 7 van de wet; verminderd met de over het bruto-inkomen verschuldigde belasting, sociale verzekeringspremies en pensioenpremies, met uitzondering van de nominale premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering; m. ligplaats: een door de gemeente aangewezen ligplaats welke door een woonschip wordt ingenomen; n. normbedrag: een forfaitaire of gemaximeerde vergoeding; o. norminkomen: de bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet werk en bijstand, omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar nadat deze norm: 1. voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande of een alleenstaande ouder is, en niet in een inrichting verblijft, eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van die Wet, en; 2. voor een belanghebbende die niet ingevolge de Ziekenfondswet verplicht is verzekerd, eerst is verhoogd met de in een kalender jaar door de belanghebbende verschuldigde premie van een verplichte ziekenfondsverzekering overeenkomende ziektekostenverzekering, nadat deze premie is verminderd met een bedrag gelijk aan de nominale premie die in een kalenderjaar verschuldigd zou zijn bij een verplichte ziekenfondsverzekering. (het norminkomen als bedoeld in artikel 1 onder c van de "Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg") p. standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten; q. voorziening: een woonvoorziening, een vervoersvoorziening of een rolstoel zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet; r. voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, huur of in bruikleen wordt verstrekt; s. vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit; t. wet: Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); u. woningaanpassing: ingreep van bouwkundige of woontechnische aard die gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische belemmeringen die een gehandicapte ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte en waarvan de kosten een bedrag van ,02 niet te boven gaan; v. woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag - of nachtverblijf van een of meer personen; w. woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. toelichting Art. 1.1.

8 - 5 - Artikel 1.2. Voorwaarden voor verstrekking en uitsluitingen 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: a. deze in overwegende mate op het individu is gericht; b. deze langdurig noodzakelijk is om diens (ergonomische) belemmeringen op het gebied van het wonen of zich binnen of buiten de woning verplaatsen op te heffen of te verminderen; c. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt. d. de kosten van de voorziening in redelijke verhouding staan tot de resterende technische levensduur van de woonruimte, het vervoermiddel of de rolstoel. 2. In afwijking op hetgeen in het eerste lid onder a. is gesteld, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten: a. vervoersvoorzieningen te verstrekken in de vorm van het gebruik van een collectief vervoerssysteem als bedoeld in artikel 3.1 onder a; b. collectieve woonvoorzieningen te subsidiëren binnen nadere, op grond van artikel 2.10 te stellen regels. 3. Geen voorziening wordt toegekend: a. als de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is; b. voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling of enige privaatrechtelijke overeenkomst aanspraak op de voorziening bestaat; c. voor zover de ondervonden ergonomische belemmeringen in de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen. toelichting Art Artikel 1.3 Financiële tegemoetkomingen 1. Burgemeester en Wethouders stellen een "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" vast. In dat besluit wordt de hoogte van financiële tegemoetkomingen en forfaitaire bedragen voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen geregeld; 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen in natura vast volgens het bepaalde in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten. toelichting Art HOOFDSTUK II Woonvoorzieningen Artikel 2.1 Type woonvoorzieningen 1. De door Burgemeester en Wethouders te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of vergoeding in de kosten van: a. verhuizing en inrichting; b. woningaanpassing (waaronder begrepen een uitraasruimte) tot maximaal ,02; c. woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard; d. onderhoud, keuring en reparatie; e. tijdelijke huisvesting; f. huurderving; g. het verwijderen van een woonvoorziening

9 In afwijking van het gestelde in lid 1 aanhef kan een door Burgemeester en Wethouders te verstrekken woonvoorziening als bedoeld in lid 1 onder b. en c. ook bestaan uit een voorziening in natura. toelichting Art Artikel 2.2. Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming 1. a. Na voltooiing van de werkzaamheden in het kader van een voorziening als bedoeld in artikel 2.1 onder b., maar uiterlijk binnen 12 maanden na het verlenen van de financiële tegemoetkoming, verklaart degene aan wie de financiële tegemoetkoming wordt betaald aan burgemeester en wethouders dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. b. De gereedmelding als bedoeld onder a. gaat vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van de voorziening is voldaan aan de voorwaarden waaronder de financiële tegemoetkoming is verleend. 2. De gereedmelding is tevens een verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële tegemoetkoming. 3. De tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder b., d., f. en g. wordt uitbetaald aan de eigenaar van de woonruimte. 4. Degene aan wie de financiële tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder b. wordt uitbetaald, dient gedurende een periode van 5 jaar alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden beschikbaar te houden. 5. De tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 2.1 onder a., c. en e. wordt uitbetaald aan de hoofdbewoner van de woonruimte. toelichting Art Artikel 2.3. Woon- en verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening wordt verstrekt De bepalingen van hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing als het woonvoorzieningen betreft ten behoeve van hotels/pensions, trekkerswoonwagens, AWBZ-instellingen, verzorgingshuizen, vakantiewoningen, tweede woningen en onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur), noch aan specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten gerealiseerd kunnen worden. toelichting Art.2.3. Artikel 2.4 Hardheidsclausule woonvoorzieningen Woonvoorzieningen waarvan de kosten gelijk zijn aan, of meer bedragen dan ,02 worden niet verleend, tenzij weigering van die voorziening gelet op het belang dat de wet beoogt te beschermen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. toelichting Art.2.4. Artikel 2.5 Het primaat van verhuizing 1. Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening als bij artikel 2.1, lid 1 onder a. genoemd in aanmerking worden gebracht, wanneer aantoonbare beperkingen, samenhangend met de handicap, het normale gebruik van de woning belemmeren, en de gehandicapte verhuist naar een geschikte woning die voldoet aan het sociaal-medisch advies.

10 Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening als bij artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder b. en c. genoemd in aanmerking worden gebracht als de in het eerste lid genoemde voorziening niet te realiseren is of niet de goedkoopst adequate oplossing is. toelichting Art Artikel 2.6. Hoofdverblijf 1. Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de gemaakte kosten als de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een financiële tegemoetkoming worden verleend in de kosten van het bezoekbaar maken van één woonruimte als de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ - inrichting. 3. De aanvraag wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning staat. 4. De financiële tegemoetkoming bedoeld in het tweede lid wordt verleend onder de voorwaarde, dat de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat haar niet bekend is dat ten behoeve van de gehandicapte reeds eerder een woning bezoekbaar is gemaakt. 5. De hoogte van de financiële tegemoetkoming als bedoeld in het tweede lid is maximaal het bedrag van de verhuiskostenvergoeding als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a. 6. Onder het in het tweede lid genoemde bezoekbaar maken van de woonruimte wordt uitsluitend verstaan dat de gehandicapte de woonruimte, de woonkamer en één adequaat toilet kan bereiken. toelichting Art Artikel 2.7. Aanvang werkzaamheden en inzicht in de woning Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming als: a. bij het nemen van een besluit niet reeds een begin met de werkzaamheden waarop de financiële tegemoetkoming betrekking heeft is gemaakt zonder haar toestemming; b. de door hen aangewezen personen toegang is verstrekt tot de woonruimte waar de woningaanpassing zal worden verricht; c. aan de onder b. genoemde personen inzicht wordt geboden in bescheiden en tekeningen, welke betrekking hebben op de woningaanpassing; d. de onder b. genoemde personen de gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de woningaanpassing. toelichting Art. 2.7 Artikel 2.8. Weigeringsgrond en frequentie van woningaanpassing 1. De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 onder b. en c. wordt geweigerd: a. als de noodzaak tot het treffen van deze woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen van medische aard bij het normale gebruik van de woning geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig is, tenzij ten behoeve van de gehandicapte langer dan 7 jaar geleden, gerekend vanaf de aanvraagdatum, een woonvoorziening ingevolge de Wvg of de RGSHG en BGSHG is verstrekt;

11 - 8 - b. als de gehandicapte niet is verhuisd naar de voor zijn of haar belemmeringen op dat moment meest geschikte woning, tenzij vooraf door burgemeester en wethouders schriftelijke toestemming is verleend. 2. Het gestelde in het eerste lid onder b. is niet van toepassing indien de verhuizing plaatsvindt als gevolg van het aanvaarden van een werkplek in een andere gemeente. toelichting Art Artikel 2.9. Het verwerven van grond Voor zover het treffen van voorzieningen, als bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder b. betreft het uitbreiden van bestaande woningen, dan wel het groter bouwen van een nieuw te bouwen woning dan zonder de voorzieningen nodig zou zijn, kunnen Burgemeester en Wethouders een bijdrage verlenen voor de extra te verwerven grond die ten hoogste overeenkomt met de bijdrage voor het aantal vierkante meters per vertrek en een gedeelte van de buitenruimte bij de woning, zoals vermeld in Bijlage 1 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen". toelichting Art. 2.9 Artikel Woningaanpassingen van gemeenschappelijke ruimten 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming verlenen voor het treffen van de volgende voorzieningen aan een gemeenschappelijke ruimte als zonder deze voorzieningen de woonruimte voor de gehandicapte ontoegankelijk blijft: a. het verbreden van toegangsdeuren; b. het aanbrengen van elektrische deuropeners, kleefmagneten of een vergelijkbare voorziening; c. aanleg van een hellingbaan van de openbare weg naar de toegang van het gebouw (mits de woningen in het woongebouw te bereiken zijn met een rolstoel); d. drempelhulpen of vlonders, drempelverlaging; e. het aanbrengen van een extra trapleuning bij een portiekwoning; f. een opstelplaats voor een rolstoel bij de toegangsdeur van het woongebouw. 2. Dit artikel geldt alleen voor gemeenschappelijke ruimtes binnen woongebouwen gebouwd voor 11 juni toelichting Art Artikel Woonwagens Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonwagen als: a. de technische levensduur van de woonwagen nog minimaal 5 jaar is; b. de standplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt; c. de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag voor een woonvoorziening bij de gemeente op de standplaats stond en d. de hoofdbewoner van een woonwagen in het bezit is van een bewoningsvergunning als bedoeld in de Woonwagenwet. toelichting Art ev. Artikel Woonschepen Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonschip als: a. de technische levensduur van het woonschip nog minimaal vijf jaar is;

12 - 9 - b. het woonschip nog minimaal vijf jaar op de ligplaats mag blijven liggen. Artikel Afwijking ingeval kortere technische levensduur dan 5 jaar Als de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip minder dan vijf jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt of het woonschip niet ten minste nog vijf jaar op de ligplaats mag liggen, bedragen de maximale aanpassingskosten het bedrag genoemd in artikel 4, sub. 7. van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen". Artikel Binnenschepen Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een binnenschip als de aanpassing betrekking heeft op het voor de schipper, de bemanning en hun gezinsleden bestemde gedeelte van het verblijf als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel V, van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466), van een binnenschip, dat: a. in het register, bedoeld in artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig te boek is gesteld op de wijze omschreven in de maatregel te boek gestelde schepen 1992 en; b. bedrijfsmatig wordt gebruikt, hetzij voor het vervoer van goederen, daarbij blijkens de meetbrief bedoeld in het metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 een laadvermogen van ten minste 15 ton hebbend, of voor het vervoer van meer dan 12 personen buiten de in de aanhef bedoelde. Artikel Verhuis- en (her)inrichtingskosten 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a. verstrekken aan: a. de gehandicapte; b. een persoon, die op verzoek van de gemeente, ten behoeve van een gehandicapte de woonruimte heeft ontruimd. 2. De financiële tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid wordt in beginsel verstrekt in de vorm van een forfaitaire vergoeding. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen geen financiële tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid onder a., als: a. de verhuizing heeft plaatsgevonden voordat Burgemeester en Wethouders op de aanvraag hebben beschikt, tenzij zij daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend; b. de gehandicapte voor het eerst zelfstandig gaat wonen; c. de gehandicapte verhuist vanuit en naar een woonruimte die niet geschikt is om het hele jaar door bewoond te worden; d. de gehandicapte verhuist naar een AWBZ-inrichting, een verzorgingstehuis of een inleunwoning; e. in de te verlaten woning geen beperkingen zijn gevonden die het normale gebruik van de woning belemmeren, tenzij het een verhuizing naar een A.D.L.-woning betreft.

13 f. de gehandicapte verhuist op een moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie de verhuizing ook zonder handicap algemeen gebruikelijk zou zijn. toelichting Art Artikel Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d. als: a. de woonvoorziening in het kader van deze verordening of een voorgaande, dan wel het Besluit Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten is verstrekt en; b. de woonvoorziening behoort tot de in artikel 4 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" genoemde voorzieningen en; c. de gehandicapte ten tijde van het onderhoud, de keuring of de reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont. toelichting Art Artikel Kosten in verband met tijdelijke huisvesting 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijk huisvesting verlenen die door de gehandicapte worden gemaakt in verband met het aanpassen van: a. zijn huidige woonruimte; b. de door de gehandicapte nog te betrekken woonruimte. De financiële tegemoetkoming als bedoeld onder a. en b. wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de gehandicapte als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als de gehandicapte redelijkerwijs niet kan voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft. 3. De maximale termijn waarvoor Burgemeester en Wethouders een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting, als bedoeld in het eerste lid, verlenen bedraagt zes maanden. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen uitsluitend een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid als deze kosten gemaakt worden in verband met het tijdelijk betrekken van een zelfstandige woonruimte; tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte of langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte. toelichting Art Artikel Huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, voor zover die aanpassing een bedrag als genoemd in artikel 4, sub 6 van het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Achtkarspelen" overschrijdt, kunnen

14 Burgemeester en Wethouders een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. 2. De tegemoetkoming bedraagt maximaal het bedrag van de subsidiabele huur overeenkomstig de Wet Individuele Huursubsidie. toelichting Art Artikel 2.19 Kosten in verband met het verwijderen van woonvoorzieningen 1. Burgemeester en wethouders kennen aan de eigenaar van de woning een financiële tegemoetkoming toe bij het verwijderen van een woonvoorziening, indien deze woning niet opnieuw aan een andere gehandicapte kan worden verhuurd, tenzij deze woningaanpassing naar objectieve normen de verhuurbaarheid van de woning verbetert. 2. Voorafgaand aan het realiseren van een woonvoorziening stellen eigenaar en burgemeester en wethouders vast of er naar objectieve maatstaven sprake is van een verbetering van de verhuurbaarheid vanwege het aanbrengen van de voorziening. Artikel 2.20 Anti-speculatiebeding 1. de eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een financiële tegemoetkoming in de kosten van het treffen van een woonvoorziening heeft ontvangen en die binnen een periode van 10 jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden om minimaal 2 weken voor het ondertekenen van de koopakte burgemeester en wethouders hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De meerwaarde die door het treffen van de voorziening is ontstaan, dient nadat deze vooraf in overleg met de eigenaar en burgemeester en wethouders is vastgesteld, geheel of gedeeltelijk aan de gemeente te worden teruggestort. 2. De restitutie als bedoeld in het eerste lid bedraagt: Voor het eerste jaar: 100% van de meerwaarde Voor het tweede jaar: 90% van de meerwaarde Voor het derde jaar: Voor het vierde jaar: Voor het vijfde jaar: Voor het zesde jaar: 80% van de meerwaarde 70% van de meerwaarde 60% van de meerwaarde 50% van de meerwaarde Voor het zevende jaar: 40% van de meerwaarde Voor het achtste jaar: 30% van de meerwaarde Voor het negende jaar: 20% van de meerwaarde Voor het tiende jaar: 10% van de meerwaarde In alle gevallen minus het percentage dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen.

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014; Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Delft (gemarkeerd) september 2004 1

Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Delft (gemarkeerd) september 2004 1 Inhoudsopgave VERSTREKKINGENBOEK VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE DELFT... 6 ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 VERSTREKKINGENBOEK... 6 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN... 7 DOELGROEP WVG... 7 PROTOCOL WVG... 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie