Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer"

Transcriptie

1 Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer gemeenteraad Sociale Zaken, Welzijn en onderwijs Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 5 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Postiljon Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Postiljon Voorstel gemeenteraa d

2 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ZOETERMEER HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening De Wmo verordening gemeente Zoetermeer; b. Voorziening Een woonvoorziening, een vervoervoorziening, hulp bij het huishouden of een rolstoelvoorziening; c. Wet De Wet maatschappelijke ondersteuning van 29 juni 2006, Staatsblad 2006, 351; d. Inkomen Het inkomen over het peiljaar van de ongehuwde dan wel de gehuwde personen tezamen vastgesteld op grond van het verzamelinkomen bedoeld in de Wet inkomstenbelasting of in de overige gevallen op grond van het belastbaar loon bedoeld in de Wet op de loonbelasting in het peiljaar. Het peiljaar is het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend; e. Norminkomen Onder norminkomen wordt verstaan 100% van het inkomen op het relevant sociaal minimum van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (A.M.v.B.)van 2 oktober 2006; f. Instelling Een AWBZ instelling als bedoeld in de wet toelating zorginstellingen; g. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Het openbaar vervoerssysteem voor de regio Zoetermeer dat op verzoek van de passagier het vervoer regelt van deur tot deur, nader te noemen de Regiotaxi; h. Eigen auto Auto die op naam staat van de aanvrager of zijn/haar partner, waarbij minimaal één van beiden in het bezit is van een geldig rijbewijs. Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, de AmvB en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) 2

3 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2.1 De aanvraag 1. De aanvraag voor een voorziening wordt door de persoon met beperkingen of door de rechtmatige vertegenwoordiger van de persoon met beperkingen ingediend; 2. Het College of de daartoe door het College aangewezen persoon kan aanvragers verzoeken zich te legitimeren door middel van een document als aangewezen in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de Identificatieplicht; Artikel 2.2 Gegevens in de beschikking 1. Indien een voorziening wordt toegekend, wordt in de beschikking in ieder geval vermeld: a. de voorwaarden waaraan rechthebbende dient te voldoen voordat tot verstrekking kan worden overgegaan; b. de aard en de omvang van de voorziening; en c. voor welk doel de voorziening aangewend dient te worden. 2. Indien een voorziening voor bepaalde tijd wordt toegekend, wordt in de beschikking tevens de geldigheidsduur vermeld; 3. Indien een financiële tegemoetkoming wordt toegekend, wordt in de beschikking tevens vermeld: op welke kosten de tegemoetkoming betrekking heeft; 4. Indien een persoonsgebonden budget wordt toegekend, wordt in de beschikking tevens vermeld: a. de omvang van het persoonsgebonden budget; b. de looptijd van het persoonsgebonden budget; 5. Indien een persoonsgebonden budget wordt toegekend, wordt bij de beschikking een programma van eisen verstrekt waarin is aangegeven aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen; 6. Indien een voorziening wordt afgewezen, worden de gronden van deze afwijzing gemotiveerd weergegeven. Artikel 2.3 Terugvordering 1. Eventuele schade aan een door de gemeente in bruikleen toegekende voorziening kan, met inachtneming van de bepalingen in de overeenkomst, worden verhaald op bruiklener; 2. Een verleende voorziening wordt van de persoon met beperkingen teruggevorderd bij de in artikel 36 van de verordening bedoelde gevallen, dan wel indien blijkt dat de voorziening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor deze is verleend; 3. In geval een in bruikleen verstrekte voorziening als gevolg van verwijtbare omstandigheden niet meer aanwezig is, kan de restwaarde van de voorziening in rekening worden gebracht bij de bruiklener. 3

4 HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 3.1 Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. Artikel 3.2 Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget. Artikel 3.3 Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget met inachtneming van de in de overeenkomst persoonsgebonden budget gestelde voorwaarden beschikbaar gesteld aan de budgethouder of het servicecentrum waarmee een aansluitingsovereenkomst is gesloten. 4

5 HOOFDSTUK 4. HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 4.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding als volgt plaats: Er wordt een bedrag, waarop de eigen bijdrage nog in mindering wordt gebracht, beschikbaar gesteld van 95% van de volgende bedragen: 16,90 per uur voor hulp bij het huishouden van categorie 1 21,50 per uur voor hulp bij het huishouden van categorie 2 28,00 per uur voor hulp bij het huishouden van categorie 3. 5

6 HOOFDSTUK 5. WOONVOORZIENINGEN Artikel 5.1 Een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening zoals genoemd in art. 15 onder b, c en d van de verordening wordt uitgekeerd in de vorm van een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen dient te verwerven. De keuzemogelijkheid voor een persoonsgebonden budget dient geboden te worden bij voorzieningen die niet onder de categorie algemene voorzieningen vallen. Artikel 5.2 Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als 100% tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het College geaccepteerde offerte op basis van het programma van eisen. Artikel 5.3 Het in artikel 22 van de van de verordening genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt: Terugbetaling: voor de eerste twee jaar: 100% van de door de gemeente vergoede aanpassingskosten voor het derde en vierde jaar 80% van de door de gemeente vergoede aanpassingskosten voor het vijfde en zesde jaar: 60% van de door de gemeente vergoede aanpassingskosten voor het zevende en achtste jaar: 40% van de door de gemeente vergoede aanpassingskosten voor het negende en tiende jaar 20% van de door de gemeente vergoede aanpassingskosten In alle gevallen minus het bedrag dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen. Artikel 5.4 De bedragen voor de verhuis- en inrichtingskostenvergoedingen als genoemd in artikel 15 onder a van de verordening zijn als volgt vastgesteld. 1. De hoogte van de te verlenen forfaitaire vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten bedraagt Dit bedrag kan worden verhoogd tot maximaal indien de gemeente beslist dat verhuizen de goedkoopst adequate voorziening is en dat aanpassingen aan de huidige woning niet vergoed zullen worden. 2. Indien op verzoek van de gemeente een aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende huurders, bedraagt de forfaitaire vergoeding voor de verhuis- en inrichtingskosten maximaal

7 Artikel 5.5 Aanvang werkzaamheden en bezichtiging van de woonruimte in verband met woonruimteaanpassing 1. De in artikel 15 lid b en d van de in de verordening bedoelde voorzieningen wordt bovendien alleen verstrekt, indien: a. met de werkzaamheden waarop de voorziening betrekking heeft, geen aanvang is genomen voordat het college positief heeft beslist op de aanvraag; b. door het college aangewezen personen op één of meer door hen te bepalen tijdstippen toegang is geboden tot dat gedeelte van de woonruimte waar de woonruimteaanpassing wordt verricht; c. deze personen inzage wordt gegeven in de bescheiden en tekeningen welke betrekking hebben op de woonruimteaanpassing en de gelegenheid is geboden tot het controleren van de woonruimteaanpassing; 2. Het college kan van het bepaalde in het eerste lid onder a afwijken, indien bijzondere spoedeisende medische omstandigheden daartoe aanleiding geven. Artikel 5.6 Kosten in verband met woonruimteaanpassing zoals genoemd in artikel 15 lid b, c en d van de verordening. a. onderhoud /keuring/ reparatie De financiële tegemoetkoming in de kosten van keuring en onderhoud/reparatie van de in art. 15 onder b, c en d van de verordening genoemde voorzieningen wordt uitbetaald aan de leverancier. b. Kosten in verband met tijdelijke huisvesting 1. Een financiële tegemoetkoming in de noodzakelijk geachte kosten van tijdelijke huisvesting die door de persoon met beperkingen zoals bedoeld in de wet worden gemaakt in verband met het aanpassen van zijn huidige woonruimte of de door deze persoon nog te betrekken woonruimte kan alleen worden verstrekt voor de periode dat de woonruimte ten gevolge van het verrichten van de woonruimteaanpassing niet bewoond kan worden en deze persoon voor dubbele woonlasten komt te staan. 2. Een financiële tegemoetkoming in verband met tijdelijke huisvesting wordt alleen verstrekt als de persoon met beperkingen zoals bedoeld in de wet redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten zou hebben. 3. De termijn gedurende welke een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt, bedraagt ten hoogste zes maanden. c. Kosten in verband met huurderving In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan is aangepast, kan het college, indien noodzakelijk, een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. 7

8 d. Kosten in verband met het verwijderen van woonvoorzieningen Het college kan een financiële tegemoetkoming verstrekken in de kosten van verwijdering van een woonruimteaanpassing als de woonruimte in de huidige staat niet opnieuw verhuurbaar is. Artikel 5.7 Bezoekbaar maken van een woning Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning als genoemd in art. 19 lid 2 tot en met 5 van de verordening bedraagt maximaal Artikel 5.8 Primaat van de verhuizing Het grensbedrag waarboven het primaat van de verhuizing geldt is bepaald op

9 HOOFDSTUK 6. HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL Artikel 6.1 Onder een algemene voorziening, waaronder een collectieve vervoersvoorziening zoals bedoeld in art. 23 sub a van de verordening wordt verstaan: Het gebruik van een gemaximeerd aantal zones met het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), hierna te noemen de Regiotaxi; Artikel 6.2 Onder een vervoersvoorziening in natura zoals bedoel in art. 23 b van de verordening wordt verstaan; een al dan niet aangepaste voorziening in de vorm van: a. een scootmobiel/open elektrische buitenwagen; b. een gesloten buitenwagen; c. een auto; d. een ander verplaatsingsmiddel; Met betrekking tot verstrekkingen in natura wordt een overeenkomst afgesloten. Artikel 6.3 Onder een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening zoals bedoeld in art. 23 c van de verordening wordt verstaan: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen dient te verwerven. De keuzemogelijkheid voor een persoonsgebonden budget dient geboden te worden bij voorzieningen die niet onder de categorie algemene voorzieningen vallen. Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de 100% tegenwaarde van de gemiddelde prijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud, reparatie en WA verzekering zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald. Artikel 6.4 vervallen Artikel 6.5 Indien een scootmobiel is verstrekt met een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente, en blijkt dat de cliënt de voorziening niet meer nodig heeft, heeft de gemeente de eerste 5 jaar het recht van terugkoop. De cliënt krijgt daarbij een deel van hetgeen hij inmiddels voor de scootmobiel heeft betaald terug volgens het volgende schema: In het eerste jaar: 80% van zijn eigen aandeel in de kosten. In het tweede jaar: 70% van zijn eigen aandeel in de kosten. In het derde jaar: 60% van zijn eigen aandeel in de kosten. In het vierde jaar: 40% van zijn eigen aandeel in de kosten. In het vijfde jaar: 25% van zijn eigen aandeel in de kosten. 9

10 Artikel 6.6 Onder een financiële tegemoetkoming in de kosten van een vervoersvoorziening zoals bedoeld in art. 23 d van de verordening wordt verstaan; 1. Een forfaitaire tegemoetkoming in: a. Een aantal te gebruiken zones voor vervoer door de Regiotaxi b. De kosten van gebruik van eigen auto of individuele taxi c. De kosten van gebruik van een bruikleenauto d. De kosten van gebruik van de individuele rolstoeltaxi e. De vergoeding in het kader van de overgangsbepaling van art. 38 van de verordening f. De kosten gebruik van bovenregionaal vervoer bij dreigende vereenzaming 2. Een tegemoetkoming in de werkelijke kosten van: a. een autoaanpassing b. een aanpassing aan een via een PGB aangeschaft vervoermiddel die niet in de oorspronkelijke indicatie is voorzien. Artikel 6.7 Het recht op een vervoervoorziening 1. Het college houdt bij de verstrekking van een vervoervoorziening rekening met de individuele vervoersbehoefte. 2. De persoon met beperkingen zoals genoemd in de wet kan slechts voor een (aanpassing van een) auto als verstrekking in aanmerking komen, indien er een noodzaak is voor het gebruik van eigen gesloten buitenvervoer. 3. De persoon met beperkingen zoals genoemd in de wet kan slechts voor een verstrekking in natura of pgb van een scootmobiel of open elektrische buitenwagen in aanmerking komen indien hij over een adequate stalling beschikt. De kosten van deze stalling moeten in redelijke verhouding staan tot de huur - of aanschafkosten én van de verwachte gebruiksduur van de betreffende voorziening. Artikel 6.8 Bepalingen ten aanzien van de verstrekking 1. Met betrekking tot een verstrekking in natura wordt een overeenkomst gesloten. 2. De beschikking tot toekenning van een voorziening, als genoemd in 6.1 van dit besluit, kan voor een bepaalde tijd worden gegeven. 3. Voor zover echtgenoten beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer kan ingeval de behoeften van de echtgenoten samenvallen, bij een financiële tegemoetkoming volstaan worden met een enkele voorziening. Vallen de behoeften niet samen, of slechts ten dele, dan kan twee maal een financiële tegemoetkoming worden verstrekt tot maximaal 1,5 maal het normbedrag. Voor het aantal zones met de Regiotaxi kan wel het maximale aantal per persoon worden toegekend. 10

11 Artikel 6.9 Hoogte van de verstrekking 1. De tegemoetkomingen voor vervoervoorzieningen als genoemd in artikel 6.4 lid 1 onder a van dit besluit bedragen op jaarbasis maximaal: a voor gebruik van de Regiotaxi maximaal 600 zones; b voor gebruik van de Regiotaxi maximaal 300 zones wanneer de indicatie luidt dat de aanvrager alleen bij minder goed weer gebruik dient te maken van de Regiotaxi; c voor gebruik van de Regiotaxi maximaal 200 zones als de aanvrager over een scootmobiel, aangepaste fiets of ander vervoermiddel als vervoersvoorziening beschikt. 2. De tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto of individuele taxi bedraagt: a voor inkomens onder 1,5 maal het norminkomen maximaal per jaar; b voor inkomens tussen 1,5 en 2 maal het norminkomen de helft van het bedrag genoemd in het vorige lid; c voor inkomens boven 2 maal het norminkomen wordt geen vergoeding als bedoeld onder a verleend. 3. De tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een bruikleenauto bedraagt: a voor inkomens onder 1,5 maal het norminkomen 730 per jaar b voor inkomens tussen 1,5 en 2 maal het norminkomen de helft van het bedrag genoemd in het vorige lid. c voor inkomens boven 2 maal het norminkomen wordt geen vergoeding als bedoeld onder a verleend. 4. De tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de individuele rolstoeltaxi bedraagt a voor inkomens onder 1,5 maal het norminkomen maximaal per jaar. b voor inkomens tussen 1,5 en 2 maal het norminkomen de helft van het bedrag genoemd in het vorige lid. c voor inkomens boven 2 maal het norminkomen wordt geen vergoeding als bedoeld onder a verleend. 5. De tegemoetkoming in de kosten van gebruik van bovenregionaal vervoer bij dreigende vereenzaming bedraagt voor personen met een inkomen tot 1, 5 maal het norminkomen een bedrag van 430 per jaar, tenzij een individuele vervoersregeling kan worden getroffen ter voorziening in de noodzakelijke vervoersbehoeften. Voor inkomens boven 1,5 maal het norminkomen wordt geen tegemoetkoming verstrekt. 6. Op individuele basis kan worden afgeweken van bovengenoemde normbedragen, afhankelijk van de noodzakelijke vervoersbehoefte. 7. In voorkomende gevallen kan bij toekenning van de onder lid 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde tegemoetkomingen de voorwaarde worden opgelegd nota s te overleggen. 8. De onder punt 1 tot en met 4 van dit artikel genoemde verstrekkingen sluiten elkaar uit. 11

12 HOOFDSTUK 7. VERPLAATSING IN EN ROND DE WONING. Artikel 7.1 Onder een rolstoelvoorziening zoals bedoel in artikel 28 sub a, ben c van de verordening wordt verstaan; a. een handbewogen rolstoel of b. een elektrische rolstoel of c. een duwrolstoel Artikel 7.2 Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld aan de hand van de tegenwaarde van de gemiddelde prijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud, reparatie en WA verzekering zoals die door het college aan de leverancier wordt betaald. De hoogte van de bedragen van het persoonsgebonden budget voor de verschillende verstrekkingen zijn opgenomen in bijlage 1. Deze lijst is niet limitatief en is bedoeld als basislijst. Het individuele programma van eisen dient als uitgangspunt. Artikel 7.3 Met betrekking tot de verstrekking in natura van een rolstoelvoorziening wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten. Artikel 7.4 Een sportrolstoel zoals bedoeld in artikel 29 lid 2 van de verordening wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt voor de rolstoel en 400,- voor het onderhoud welke bedragen bedoeld zijn als forfaitaire tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar. 12

13 HOOFDSTUK 8. ADVISERING EN SAMENHANGENDE AFSTEMMING. Artikel 8.1 Samenhangende afstemming Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies als bedoeld in artikel 33 lid 2 van de verordening indien van toepassing aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager; b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager; d. het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager f. afstemming met de AWBZ voorzieningen Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. 13

14 HOOFDSTUK 9. EIGEN BIJDRAGEN EN EIGEN AANDEEL Artikel 9.1 Omvang eigen bijdrage en eigen aandeel 1. De verschuldigde eigen bijdrage en het voor eigen rekening komende eigen aandeel bedraagt: a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 17,20 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 17,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; b. voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder 17,20 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 17,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; c. voor de gehuwde personen, indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar, 24,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 24,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ; d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn 24,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 24,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en Bij ministeriële regeling krachtens het Besluit maatschappelijke ondersteuning en het Bijdragebesluit zorg worden de bedragen als bedoeld in het eerste lid jaarlijks gewijzigd. 3. De eigen bijdrage of het eigen aandeel is nooit hoger dan de kosten van de toegekende voorziening. Artikel 9.2 Eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden Voor de berekening van de eigen bijdrage voor de Hulp bij het huishouden wordt een rekenprijs van 12,30 per uur gehanteerd. Dit bedrag wijzigt vanaf 2011 jaarlijks conform de landelijke indexering van de rekenprijs AWBZ/Wmo. Per 1 januari 2010 wijzigt dit bedrag naar 12,60. Artikel 9.3 Woon- en vervoersvoorzieningen a. de eigen bijdrage respectievelijk het eigen aandeel in de kosten die moet worden betaald bij woon- en vervoersvoorzieningen wordt bepaald op het bedrag van de kostprijs verdeeld over 39 periodes van 4 weken; b. de inning van de eigen bijdrage respectievelijk het eigen aandeel in de kosten wordt beëindigd met ingang van de eerste maand volgend op die waarin de voorziening aan de gemeente terug wordt gegeven, respectievelijk terug wordt verkocht. Artikel 9.4 Eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen 14

15 1. Bij het vaststellen van de eigen bijdrage of het eigen aandeel volgens artikel 9.3 lid a gelden per voorziening de volgende maxima: a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 0 per 4 weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan 200% van het bedrag van 0 wordt verhoogd met een dertiende deel van 2,92% van het verschil tussen zijn inkomen en 200% van ; b. voor de ongehuwde persoon ouder dan 65 jaar 0 per 4 weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan 200% van het bedrag van 0 wordt verhoogd met een dertiende deel van 2,92% van het verschil tussen zijn inkomen en 200% van ; c. voor de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar 0 per 4 weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan 200% van het bedrag van 0 wordt verhoogd met een dertiende deel van 2,92% van het verschil tussen hun gezamenlijk inkomen en 200% van ; d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn 0 per 4 weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan 200% van het bedrag van 0 wordt verhoogd met een dertiende deel van 2,92% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en 200% van ; e. voor de vervoers- en woonvoorzieningen wordt bij de berekening van de eigen bijdrage of het eigen aandeel uitgegaan van de eigen kostprijs. 2. De eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen wordt geheven over de aanschafwaarde van de voorzieningen plus de eerste aanpassingen aan deze voorziening. Over eventuele latere individuele aanpassingen en over het onderhoud aan de voorziening wordt geen eigen bijdrage geheven. 3. bij het vaststellen van de eigen bijdrage of het eigen aandeel per cliënt blijft artikel 9.1 onverkort van toepassing. Artikel 9.5 Drempelbedrag en individuele aanpassingen/reparaties Geen eigen bijdrage wordt in rekening gebracht indien de kosten van de woon- of vervoersvoorziening het bedrag van 250,- per verstrekking niet te boven gaan. 15

16 Artikel 9.6 Afwijking op grond van wijziging in inkomen a. Een voorlopige vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen vindt plaats, indien redelijkerwijs te verwachten is dat het inkomen in het lopende jaar tenminste 1816, - lager zal zijn dan het inkomen in het peiljaar. b. Indien het vorige lid is toegepast, vindt na afloop van het jaar definitieve vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen over dat jaar plaats. Indien daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig inkomen minder dan lager is geweest dan het inkomen van het peiljaar, vindt definitieve vaststelling plaats aan de hand van het inkomen van het peiljaar. 16

17 HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN Artikel 10.1 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer. Artikel 10.2 Overgangsrecht vervallen Artikel 10.3 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2009 voor zover de hogere tarieven in het voordeel van de klant zijn. De terugwerkende kracht geldt niet voor de aanpassing van de rekenprijs die voor de eigen bijdrage van de HH wordt gehanteerd. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zoetermeer, op 2 juni 2009 De voorzitter, De griffier 17

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 November 2013 1 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Lid1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Leiderdorp

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Leiderdorp Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Leiderdorp Leiderdorp December 2012 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 129165 28 december 2015 Wmo besluit Zoetermeer 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen:

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijziging nr. 1: Artikel 2. Regels rond verstrekking en verantwoording. 2.4. a. bij hulp bij het huishouden: - de budgethouder is verplicht

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND 2017, tweede versie (1 ste wijziging) Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam - 1 - Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam Het College van de gemeente Werkendam. Dit Besluit is een uitwerking van onderdelen van de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie