Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016"

Transcriptie

1 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Regiotaxi... 3 Artikel 2.3 Ritbijdrage gebruik Regiotaxi... 3 Artikel 2.4 Stalling van scootmobielen... 3 HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGEBONDEN4 BUDGET... 4 Artikel 3.1. Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 3.2 Weigering van een persoonsgebonden budget... 4 Artikel 3.3 Algemene verplichtingen persoonsgebonden budget... 4 Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en aanpassingen... 4 Art. 3.5 Persoonsgebonden budget voor diensten... 5 HOOFDSTUK 4 HOOGTE PERSOONSGEBONDEN BUDGET DIENSTEN, KORTDUREND VERBLIJF EN ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING... 5 Artikel 4.1 differentiatie tarieven... 5 Artikel 4.2 hoogte van het budget... 5 Artikel 4.3 hoogte van het budget voor beschermd wonen... 5 HOOFDSTUK 5 OVERGANGSREGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR HUISHOUDELIJKE HULP EN BEGELEIDING... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Artikel 5.1 Bedragen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. HOOFDSTUK 6 VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING IN NATURA... 6 Artikel 6.1 Bruikleen of in eigendom... 6 HOOFDSTUK 7 TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN... 7 Artikel 7.1 Toepassing primaat verhuizing... 7 Artikel 7.2 Hoogte tegemoetkoming meerkosten... 7 Artikel 7.3 Uitbetaling tegemoetkoming... 7 HOOFDSTUK 8 EIGEN BIJDRAGE MAATWERKVOORZIENING... 8 Artikel 8.1 verschuldigde eigen bijdrage... 8 HOOFDSTUK 9 EIGEN BIJDRAGE ALGEMENE VOORZIENING RECREATIEVE DAGBESTEDING... 9 Artikel 9.1 verschuldigde eigen bijdrage... 9 HOOFDSTUK 10 BLIJK VAN WAARDERING MANTELZORGERS... 9 HOOFDSTUK 11 SLOTBEPALINGEN... 9 Artikel 11.1 Citeertitel en inwerkingtreding... 9

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-Verordening Zoetermeer 2015; b. Collectief vraagafhankelijk vervoer: het openbaar vervoerssysteem voor de regio Zoetermeer dat op verzoek van de passagier het vervoer regelt van deur tot deur, nader te noemen de Regiotaxi; c. Diensten: maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de verordening; d. Uitvoeringsbesluit: landelijk uitvoeringsbesluit Wmo Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2016 en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb). 3. De indexering voor 2016 is 0,6%, conform de ontwikkeling van de prijsindex consumentenprijzen (CBS-CPI) HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden 1. Onverminderd de toepassing van artikel 7.3 achtste lid onder g van de verordening worden de volgende afschrijvingsperioden gehanteerd: - keuken 15 jaar - badkamer 25 jaar - toilet en kranen 15 jaar 2. De economische afschrijving van alle voorzieningen, niet zijnde diensten, is 8 jaar. Artikel 2.2 Regiotaxi 1. Het recht op het gebruik van de Regiotaxi tegen gereduceerd tarief is maximaal 600 zones per jaar. 2. In afwijking van het gestelde in het vorige lid wordt het recht op gebruik van de Regiotaxi tegen gereduceerd tarief gesteld op: a. maximaal 300 zones per jaar wanneer de cliënt alleen gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij minder goed weer, noodzakelijkerwijs gebruik behoeft te maken van de Regiotaxi; b. maximaal 200 zones per jaar als de cliënt over vervoersvoorziening beschikt zoals een scootmobiel of aangepaste fiets; Artikel 2.3 Ritbijdrage gebruik Regiotaxi 1. Voor gebruik van de Regiotaxi is de cliënt per verreden zone een ritbijdrage verschuldigd van 0, De in het vorige lid bedoelde ritbijdrage is van toepassing op het toegekende maximum aantal zones per jaar, zoals genoemd in artikel 2.3 eerste en tweede lid van dit Besluit. Bij gebruik van meer dan het aantal toegekende zones, komen de kosten voor het gebruik geheel voor eigen rekening. Artikel 2.4 Stalling van scootmobielen De aanpassingskosten voor het creëren van een geschikte stallingsplaats voor een scootmobiel bedragen maximaal 2.500,-. 3

4 HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 3.1. Verstrekking op verzoek 1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de cliënt. 2. De cliënt is verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken over de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen dan wel in te kopen maatwerkvoorziening. Artikel 3.2 Weigering van een persoonsgebonden budget Naast de mogelijkheden genoemd in artikel vijfde lid van de wet bestaat geen recht op een persoonsgebonden budget indien en zolang een risico bestaat dat beslag kan worden gelegd op het persoonsgebonden budget. Artikel 3.3 Algemene verplichtingen persoonsgebonden budget 1. De cliënt dient het persoonsgebonden budget binnen zes maanden na toekenning te besteden aan een maatwerkvoorziening waar het persoonsgebonden budget mede gelet op het te bereiken resultaat voor is toegekend. 2. Ingeval het persoonsgebonden budget wordt besteed aan een maatwerkvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 6 van de verordening, is het de cliënt toegestaan het persoonsgebonden budget variabel te besteden binnen een door het college te bepalen bandbreedte, mits binnen de periode als bedoeld in het eerste lid. Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en aanpassingen 1. Indien een met een persoonsgebonden budget aangeschaft hulpmiddel binnen de looptijd waarover het persoonsgebonden budget is verstrekt, niet langer wordt gebruikt, of het recht op het persoonsgebonden budget anderszins is komen te vervallen, dient dit direct aan het College te worden gemeld. 2. Het bedrag van het persoonsgebonden budget dient in situaties als bedoeld in het vorige lid naar rato aan de gemeente Zoetermeer worden terugbetaald. 3. In afwijking van het vorige lid kan alleen op verzoek van het College het met het persoonsgebonden budget aangeschafte maatwerkvoorziening ook in eigendom worden overgedragen aan de gemeente Zoetermeer. 4. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden worden opgelegd: - de cliënt dient een maatwerkvoorziening van goede kwaliteit aan te schaffen, volgens de door het college daaraan gestelde eisen; - de cliënt dient een maatwerkvoorziening aan te schaffen die voldoet aan het op zijn situatie afgestemde eisenpakket; - de cliënt wordt, een relevante wijziging in diens omstandigheden daargelaten, geacht de maatwerkvoorziening aan te schaffen voor de duur van acht jaar, zijnde de economische afschrijvingstermijn van de maatwerkvoorziening; - de cliënt dient bij de aanschaf van een maatwerkvoorziening een onderhoudscontract af te sluiten met een leverancier voor de duur van acht jaar, waarin zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening bij reparaties die langer duren dan 16 uur, jaarlijks onderhoud en keuring; - de cliënt dient bij aanschaf van een elektrisch verplaatsings- of vervoermiddel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten; - de cliënt dient goed voor de aangeschafte maatwerkvoorziening te zorgen en er voor te zorgen dat de normale levensduur gewaarborgd wordt; - de cliënt dient een vertegenwoordiger van het College in de gelegenheid te stellen de met het persoonsgebonden budget aangeschafte maatwerkvoorziening te bezichtigen dan wel te laten beoordelen. 5. De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade. 6. Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn, voor zover van toepassing, voor de normale afschrijvingstermijn die geldt voor de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen hulpmiddelen of te realiseren aanpassingen.

5 Art. 3.5 Persoonsgebonden budget voor diensten Aan de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor diensten kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden worden verbonden: a. de cliënt besteedt het persoonsgebonden budget aan het inhuren van hulp van goede kwaliteit; b. de cliënt dient bij inhuur van particuliere hulp een overeenkomst af te sluiten met de hulpverlener; c. de cliënt dient op verzoek van het College mee te werken aan evaluatiegesprekken waarin wordt bezien hoe het persoonsgebonden budget is besteed, en waarbij een vertegenwoordiger van het College toegang wordt verleend tot diens woning ter beoordeling van de vraag of de ingekochte begeleiding adequate compensatie biedt. HOOFDSTUK 4 HOOGTE PERSOONSGEBONDEN BUDGET DIENSTEN, KORTDUREND VERBLIJF EN ARBEIDS- MATIGE DAGBESTEDING Artikel 4.1 differentiatie tarieven 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor de maatwerkvoorzieningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de verordening is afhankelijk van de gedifferentieerde tarieven en de kwaliteitseisen, waaronder begrepen de eisen die mogen worden gesteld aan de door het college gecontracteerde aanbieders 2. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor diensten geleverd: a. door een gekwalificeerde zorgorganisatie met overheadkosten bedraagt maximaal 100% van het tarief waarvoor het college aanbieders heeft gecontracteerd; b. door een zelfstandig werkende gekwalificeerde aanbieder bedraagt maximaal 85% van het tarief waarvoor het college aanbieders heeft gecontracteerd. c. door een persoon uit het sociale netwerk van de cliënt of aan een persoon die niet als gekwalificeerde aanbieder wordt aangemerkt bedraagt maximaal 50% van het tarief waarvoor het college aanbieders heeft gecontracteerd. Artikel 4.2 hoogte van het budget Uit artikel 4.1 kunnen de volgende tarieven worden afgeleid: Voorziening 100% 85% 50% a Individuele begeleiding basis 45,- per uur 38,25 per uur 22,50 per uur b Individuele begeleiding extra 45,- per uur 38,25 per uur 22,50 per uur c Individuele begeleiding specialistisch 61,80 per uur 52,53 per uur 30,90 per uur d Arbeidsmatige dagbesteding basis 32,- e Arbeidsmatige dagbesteding specialistisch 47,- f Vervoer dagbesteding basis 7,- retour g Vervoer dagbesteding rolstoel 18,- retour h Kortdurend verblijf 170,- per etmaal 27,20 39,95 144,50 per etmaal 16,- 23,50 85,- per etmaal i Huishoudelijke hulp categorie 1 19,32 16,42 10,56 (= wettelijk minimum loon) j Huishoudelijke hulp categorie 2 25,04 21,28 12,52 k Huishoudelijke hulp categorie 3 27,12 23,05 13,56 Artikel 4.3 hoogte van het budget voor beschermd wonen Voor de hoogte van het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen sluit Zoetermeer aan bij de regionale tarieven, vastgesteld door centrumgemeente Den Haag. 5

6 HOOFDSTUK 5 DIENSTENVOUCHER HUISHOUDELIJKE HULP Het college heeft voor 2016 de gemeentelijke bijdrage per dienstenvoucher bepaald op 16,71. HOOFDSTUK 6 VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING IN NATURA Artikel 6.1 Bruikleen of in eigendom Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening in bruikleen of in eigendom kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden worden opgelegd: - de cliënt dient goed voor een maatwerkvoorziening te zorgen en er voor te zorgen dat de normale levensduur gewaarborgd wordt; - de cliënt dient een door gemeente aangewezen (rechts)persoon in de gelegenheid te stellen de maatwerkvoorziening te controleren; - de cliënt dient aan het periodiek preventief onderhoud mee te werken wanneer het servicebedrijf dat met dit werk is belast, contact opneemt voor een afspraak; - de cliënt dient onderhoud en noodzakelijke reparaties tijdig te laten verrichten; - de cliënt dient aanpassingen aan de maatwerkvoorziening die technisch noodzakelijk zijn, te accepteren als deze voor een goed, duurzaam en veilig gebruik nodig zijn; - de cliënt dient het College onmiddellijk te informeren over schade aan de maatwerkvoorziening alsmede over aan anderen toegebrachte schade door gebruik daarvan; - de cliënt dient het College direct te informeren als de maatwerkvoorziening niet meer wordt gebruikt; - de cliënt dient bij aflevering van de maatwerkvoorziening te tekenen voor ontvangst daarvan; - de cliënt dient de voorschriften zoals deze door de fabrikant of leverancier zijn bijgeleverd met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud van de maatwerkvoorziening stipt na te komen; - de cliënt dient de maatwerkvoorziening in dezelfde staat terug te geven als waarin het aan hem verstrekt is. Bij beoordeling van de staat van de maatwerkvoorziening na inlevering blijven normale slijtage en veroudering buiten beschouwing; - de cliënt mag de maatwerkvoorziening niet aan derden in gebruik geven of verhuren; - de cliënt mag de maatwerkvoorziening alleen gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is; - de cliënt mag geen wijzigingen of aanpassingen aan de maatwerkvoorziening aanbrengen, tenzij het College hiervoor schriftelijk toestemming verleend heeft; - de cliënt die jonger is dan 16 jaar dient, voor zover van toepassing, over een ontheffingsbewijs voor het gebruik van een elektrische vervoersvoorziening te beschikken.

7 HOOFDSTUK 7 TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN Artikel 7.1 Toepassing primaat verhuizing 1. Het bedrag waarboven toepassing van het primaat van de verhuizing, zoals bedoeld in artikel 7.3 tweede lid van de verordening kan worden toegepast bedraagt bij huurwoningen 5.000,-. 2. Het bedrag waarboven toepassing van het primaat van de verhuizing, zoals bedoeld in artikel 7.3 tweede lid van de verordening kan worden toegepast bedraagt bij koopwoningen ,- Artikel 7.2 Hoogte tegemoetkoming meerkosten 1. De hoogte van de tegemoetkomingen zijn gebaseerd op de geïndexeerde bedragen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer De hoogte van de tegemoetkoming voor: a. de verhuis- en herinrichtingskosten als bedoeld in artikel 10.1 vierde lid onder a van de verordening bedraagt 2.913,64; b. de verhuis- en herinrichtingskosten als bedoeld in artikel 10.1 vierde lid onder b van de verordening bedraagt 2.577,48; c. het bezoekbaar maken van de woning als bedoeld in artikel 10.1 eerste lid onder d van de verordening bedraagt maximaal 6.264,31; d. het gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal 1.501,65 per jaar; e. de kosten van vervoer buiten de leefomgeving als bedoeld in artikel 10.1 eerste lid onder e van de verordening bedraagt maximaal 481,87 per jaar; f. het gebruik van een taxi bedraagt maximaal 1.501,65 per jaar; g. het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt maximaal 2.297,29 per jaar; h. de aanschaf van een sportvoorziening bedraagt maximaal 2.801,58, welk bedrag is bedoeld voor de aanschaf ( 2.353,33), onderhoud en reparatie ( 448,25) van een sportvoorziening voor een periode van minimaal drie jaar. 3. Het college kan de hoogte van de tegemoetkoming in het tweede lid onder d, f of g afstemmen op de samenvallende vervoersbehoeften van de echtgenoten of daarmee gelijkgestelden. 4. Indien beide echtgenoten of daarmee gelijkgestelden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming meerkosten zoals genoemd in het tweede lid onder d, f of g dan kan, a. bij volledig samenvallende vervoersbehoeften, aan elke bedoelde persoon een tegemoetkoming worden verstrekt welke tezamen niet meer bedragen dan 1 maal het bedrag genoemd in het eerste lid onder d, f of g; b. wanneer de vervoersbehoeften niet of slechts ten dele samenvallen, aan elke bedoelde persoon een tegemoetkoming worden verstrekt welke tezamen niet meer bedragen dan 1,5 maal het bedrag genoemd in het eerste lid onder d, f of g. 5. Indien de cliënt beschikt over een scootmobiel of andere vervoersvoorziening, wordt de tegemoetkoming vastgesteld op 1/3 van het totale bedrag. 6. Het college kan in individuele gevallen afwijken van de bedragen genoemd in het tweede lid onder d tot en met g indien de vervoersbehoefte als bedoeld in artikel 6.1 van dit Besluit daartoe aanleiding geeft. Artikel 7.3 Uitbetaling tegemoetkoming 1. De tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 7.2 tweede lid onder a en b van dit Besluit worden uitbetaald nadat het college heeft vastgesteld dat de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend binnen twee jaar na toekenning is verhuisd naar de voor hem meest geschikte beschikbare woning. 2. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 7.2 tweede lid onder c van dit Besluit wordt uitbetaald op basis van een door het college goedgekeurde offerte of op basis van nota s. 3. De tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 7.2 tweede lid onder d en e van dit Besluit worden uitbetaald nadat het college de aanvraag om de tegemoetkoming heeft toegekend. 4. De tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 7.2 tweede lid onder f en g van dit Besluit worden uitbetaald op basis van declaratie. 5. De tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 7.2 tweede lid onder h van dit Besluit worden uitbetaald op basis van een door het college goedgekeurde offerte of op basis van nota s. 7

8 HOOFDSTUK 8 EIGEN BIJDRAGE MAATWERKVOORZIENING Artikel 8.1 verschuldigde eigen bijdrage 1. De eigen bijdrage is verschuldigd met inachtneming van de regels van het Uitvoeringsbesluit. 2. De eigen bijdrage bij de verstrekking van maatwerkvoorzieningen is gelijk aan de maximale bedragen zoals opgenomen in artikel 3.1 van het Uitvoeringsbesluit en volgen telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 3. De cliënt is geen eigen bijdrage verschuldigd voor: a. het gebruik van de Regiotaxi tegen gereduceerd tarief; b. de verstrekking van een maatwerkvoorziening waarvan de kosten per verstrekking niet hoger zijn dan 100,00; c. rolstoel; d. hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en losse woonvoorzieningen voor minderjarigen; e. deelname aan arbeidsmatige dagbesteding. 4. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal administratiekantoor (CAK). 5. De eigen bijdrage voor een scootmobiel in natura (nieuw) is verschuldigd over een periode van zeven jaar. In geval van een herverstrekking is eigen bijdrage verschuldigd over de restwaarde van de scootmobiel welke overeen komt met de verwachte resterende levensuur. 6. De eigen bijdrage voor de overige maatwerkvoorzieningen, uitgezonderd de in artikel 8.1 lid 3 genoemde voorzieningen, is 3 jaar. 7. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid is de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, woon- en vervoersvoorzieningen verschuldigd over de aanschaf of de restwaarde van de maatwerkvoorziening inclusief - indien van toepassing - de kosten voor onderhoud, keuring, verzekering en de kosten van de aanpassing(en). Op grond van artikel 9.1 lid 3 worden de inkomensgrenzen voor de eigen bijdrage vastgesteld overeenkomstig de bedragen uit het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning: Huishouden + leeftijd Maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden, pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt 19, ,- Eenpersoonshuishouden, pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt 19, ,- Meerpersoonshuishouden, pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt 27, ,- Meerpersoonshuishouden, pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt 27, ,-

9 HOOFDSTUK 9 EIGEN BIJDRAGE ALGEMENE VOORZIENING RECREATIEVE DAGBESTEDING Artikel 9.1 verschuldigde eigen bijdrage 1. Voor deelname aan Recreatieve dagbesteding is een eigen bijdrage verschuldigd. 2. De hoogte van de eigen bijdrage is 2,50 per dag voor de geboden begeleiding. 3. Een deelnemer met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum is geen eigen bijdrage verschuldigd op vertoon van de Zoetermeerpas. 4. De eigen bijdrage wordt geïnd door de aanbieder van recreatieve dagbesteding. HOOFDSTUK 10 BLIJK VAN WAARDERING MANTELZORGERS De hoogte van de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers in de vorm van een financiële tegemoetkoming bedraagt 200,- HOOFDSTUK 11 SLOTBEPALINGEN Artikel 11.1 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Dit Besluit wordt aangehaald als "Wmo Besluit Zoetermeer 2015 ". 2. Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van het "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer 2013", zoals eerder vastgesteld op 17 juni

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 129165 28 december 2015 Wmo besluit Zoetermeer 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND 2017, tweede versie (1 ste wijziging) Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 13455 16 februari 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg- Besluit maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Leidschendam-Voorburg- Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 147229 25 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leidschendam-Voorburg 2016

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE NEDERWEERT Vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 9 december 2014.

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE NEDERWEERT Vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 9 december 2014. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE NEDERWEERT 2015 Vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 9 december 2014. 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nederweert

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LEUDAL December Besluit Wmo 2015 Leudal, Versie 4 december

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LEUDAL December Besluit Wmo 2015 Leudal, Versie 4 december BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LEUDAL 2015 4 December 2014 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET...

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Nadere regels verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2017

Nadere regels verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 187454 29 december 2016 Nadere regels verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2017 Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ii ii in MUI ii ii BM1402460 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 Het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gelet op artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.10, van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2016

Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 9 januari 0 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 0 Hoofdstuk. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2016 Goor, juni 2016 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch 2017 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. kleinschalig wooninitiatief

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie