Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg"

Transcriptie

1 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking van onderdelen van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het verstrekkingenbeleid bestaat uit de Verordening, het Besluit en het Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Verstrekkingenboek). HOOFDSTUK 1 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 1.1 Verstrekking 1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 2. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien: a. Een algemene voorziening zoals omschreven in de Verordening adequaat is. Een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen; b. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; c. de aanvrager eerder onverantwoord is omgegaan met een persoonsgebonden budget voor individuele Wmo-voorzieningen. d. Een aanvrager als bedoeld onder b. of c. kan alsnog in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget, als na een herbeoordeling blijkt dat, door gewijzigde omstandigheden, de aanvrager vermoedelijk wel verantwoord met het persoonsgebonden budget kan omgaan. Het college kan voor de herbeoordeling advies inwinnen bij terzake deskundigen. 3. Het persoonsgebonden budget wordt bij beschikking bekend gemaakt aan de aanvrager. De beschikking vermeldt: a. de omvang van het persoonsgebonden budget; b. de termijn waarvoor het persoonsgebonden budget bestemd is; c. voor welke voorziening het persoonsgebonden budget is bestemd, met verwijzing naar het bijgevoegde programma van eisen waarin is aangegeven aan welke vereisten de voorziening dient te voldoen om adequaat te zijn; d. indien van toepassing: een aankondiging van de eigen bijdrage/het eigen aandeel in de kosten. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 1

2 Artikel 1.2 Betaling 1. Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de aanvrager. 2. Voor een persoonsgebonden budget voor hulp in het huishouden gelden de volgende bevoorschottingsritmes: tot op jaarbasis tussen en op jaarbasis tussen en op jaarbasis boven op jaarbasis in een keer per half jaar per kwartaal Maandelijks 3. Voor een persoongebonden budget voor woonvoorzieningen geldt de volgende bevoorschotting: tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen tot en met 6807 bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen vanaf 6807 roerende woonvoorzieningen onderhoud, keuring en reparatie tijdelijke huisvesting verwijdering van in bruikleen verstrekte voorzieningen in een keer in een keer geen bevoorschotting, uitbetaling na gereedmelding in een keer bij aanschaf, per maand bij huur per jaar geen bevoorschotting, financiering achteraf per maand in een keer Financiële tegemoetkomingen voor woonvoorzieningen die worden verstrekt aan woningeigenaren, die niet zelf de aanvrager zijn worden niet bevoorschot maar uitbetaald na gereedmelding. Ook huurderving wordt achteraf gefinancierd en per maand uitbetaald. 4. Voor vervoersvoorzieningen geldt de volgende bevoorschotting: PGB s voor vervoer Begeleidingskosten onderhoud, keuring en reparatie overige vervoersvoorzieningen per kwartaal per kwartaal per jaar in een keer bij aanschaf, per maand bij huur 5. Voor voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning geldt de volgende bevoorschotting: onderhoud, keuring en reparatie overige voorzieningen per jaar in een keer bij aanschaf, per maand bij huur 6. Voor sportvoorzieningen geldt de volgende bevoorschotting: onderhoud keuring en reparatie per 3 jaar 2

3 Artikel 1.3 Verantwoording 1. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt plaats door middel van eenvoudige formulieren, gecombineerd met een steekproefsgewijze controle. De steekproefsgewijze controle heeft minimaal een omvang van 10 % van de verstrekte persoonsgebonden budgetten, en vindt plaats na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar. 2. Met uitzondering van budgethouders voor verhuizen, gebruik van eigen auto, taxi of rolstoeltaxi, dient iedere budgethouder de volgende stukken gedurende een periode van 5 jaar te bewaren: a. de nota/factuur van de aangeschafte/gehuurde voorziening; b. een betalingsbewijs van aanschaf/huur van de voorziening; of: c. bescheiden en tekeningen, welke betrekking hebben op de woningaanpassing; d. betalingsbewijzen van de woningaanpassing; of: e. een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen. Artikel 1.4 Terugvordering Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het college beoordeeld of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen. Is het persoongebonden budget niet ingezet, of niet is ingezet voor het doel waarvoor het bestemd is, dan kan het college besluiten het persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. In dat geval kan de voorziening alsnog in natura worden verstrekt. Artikel 1.5 Eigendom Op het persoonsgebonden budget is de Overeenkomst persoonsgebonden budget gemeente Woudenberg van toepassing. Op grond van deze overeenkomst worden met een persoonsgebonden budget aangeschafte roerende woonvoorzieningen, vervoermiddelen, verplaatsingsmiddelen of andere hulpmidden eigendom van de gemeente, als de voorziening niet meer adequaat is voor de aanvrager, of als het recht erop vervalt, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente. 3

4 HOOFDSTUK 2 EIGEN BIJDRAGEN EN INKOMENSGRENZEN Artikel 2.1 Omvang eigen bijdragen bij huishoudelijke ondersteuning In een kalenderjaar mogen de verschuldigde eigen bijdrage en het aandeel in de kosten van maatschappelijke ondersteuning dat bij toekenning van een financiële tegemoetkoming voor eigen rekening blijft, tezamen niet meer bedragen dan: 1. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en voor de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijk inkomen meer bedraagt dan wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk inkomen en ; 4. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijk inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 23,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk inkomen en Artikel 2.2 Algemene gebruikelijkheid bij vervoersvoorzieningen De grens waarboven een auto, met een auto vergelijkbare voorzieningen en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten als algemeen gebruikelijk worden beschouwd en niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking komen, zoals genoemd in artikel 26 van de Verordening, bedraagt 1,5 x het norminkomen. Het norminkomen is het rekeninkomen ten hoogte van de norm van de Wet werk en bijstand. Door de glijdende schaal komt een aanvrager wel voor een vervoerskostentegemoetkoming in aanmerking indien de inkomensgrens wordt overschreden met een bedrag dat lager is dan de vervoerskostentegemoetkoming. In dat geval zal het verschil tussen de vervoerskostentegemoetkoming en de overschrijding van de inkomensgrens als tegemoetkoming worden uitgekeerd. Het algemeen gebruikelijke deel zal door de aanvrager zelf betaald moeten worden. De glijdende schaal is niet van toepassing op de bruikleenauto. Speciale aanpassingen in verband met beperkingen aan algemeen gebruikelijke voorzieningen komen wel voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt eveneens voor het verschil tussen de normbedragen voor individueel rolstoeltaxivervoer en gewoon individueel taxivervoer. Bij verplaatsingsmiddelen als genoemd in artikel 4.13 van het Verstrekkingenboek geldt dat het in veel gevallen zal het gaan om een algemeen gebruikelijk verplaatsingsmiddel, waarbij alleen de meerkosten in verband met de beperking voor vergoeding in aanmerking komen. 4

5 HOOFDSTUK 3 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING. Artikel 3.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning 1. Degenen die in 2007 een eerste aanvraag indienen komen in aanmerking van een persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp in de huishouding dat als volgt is vastgesteld: a. Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld van 10,96 welk bedrag 75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura bedragen daar waar het alleen schoonmaken betreft; b. Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld van 16,26 welk bedrag 75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura bedragen daar waar het schoonmaken met lichte ondersteuning in de huishouding betreft; c. Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld van 18,28 welk bedrag 75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura bedragen daar waar het schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning in een ontregelde huishouding betreft. d. Bij de indicatiestelling wordt de omvang van de huishoudelijke ondersteuning uitgedrukt in een klasse van uren. Als berekeningsgrondslag voor het persoonsgebonden budget geldt het midden (het gemiddelde van de onder- en bovengrens) van de geïndiceerde klasse. 2. Degenen die op basis van overgangsrecht op 31 december 2006 een indicatie hebben voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de AWBZ ontvangen in het jaar 2007 de onderstaande bedragen zo lang als de indicatie duurt, doch maximaal tot en met 31 december Klasse 1: 904 per jaar Klasse 2: per jaar Klasse per jaar Klasse per jaar Klasse per jaar Klasse per jaar. 5

6 HOOFDSTUK 4 WOONVOORZIENINGEN Artikel 4.1 Berekening persoonsgebonden budget Een persoonsgebonden budget wordt altijd verstrekt aan de aanvrager. Soms is de aanvrager niet zelf de woningeigenaar. Als er in dat geval bouwkundige of woontechnische aanpassingen nodig zijn, wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt, maar wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt aan de woningeigenaar. Zie ook artikel 6 lid 1 van de Verordening. Het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt als volgt vastgesteld: 1. Het budget voor verhuiskosten als genoemd in artikel 15 lid 1 onder a van de Verordening bedraagt Voor bouwkundige of woontechnische voorzieningen tot en met een bedrag van die voorkomen op de Standaard voorzieningen Lijst op basis van standaardbedragen. Indien van toepassing wordt genoemd bedrag verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. 3. Voor bouwkundige of woontechnische voorzieningen die niet voorkomen op de Standaard voorzieningen Lijst en voorzieningen vanaf een bedrag van op basis van minimaal drie offertes. De hoogte van het persoonsgebonden budget is het bedrag van de goedkoopste door het college geaccepteerde offerte. Indien van toepassing wordt dit bedrag verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. 4. Daarbij gelden voor bouwkundige of woontechnische voorzieningen de volgende maxima: a. 949 in een woonwagen die binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan de standplaats binnen 5 jaar wordt opgeheven; b. 949 in een woonschip dat binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan binnen 5 jaar van de ligplaats weg moet; c voor het bezoekbaar maken van een woning. 5. Roerende woonvoorzieningen op basis van de kostprijs bij de door de gemeente gecontracteerde leveranciers, met aftrek van tussen de gemeente en de leverancier overeengekomen kortingspercentages. Indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. 6. Voor roerende woonvoorzieningen die niet kunnen worden geleverd door de gecontracteerde leveranciers, berekening kostprijs op basis van de door het college geaccepteerde offerte. 7. Voor vervanging vloerbedekking niet ouder dan 7 jaar bedraagt het persoonsgebonden budget 30,00/m2 (inclusief arbeid, noodzakelijke materialen en BTW). 8. Onderhoud, keuring en reparatie: het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie gebaseerd op het contract tussen gemeente en leveranciers van het lopende jaar. 6

7 9. Tijdelijke huisvesting op basis van de werkelijke kosten, met een maximum van: a. 582 per maand bij zelfstandige woonruimte; b. 291 per maand bij niet-zelfstandige woonruimte Artikel 4.2 Berekening financiële tegemoetkomingen Een financiële tegemoetkoming voor bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen wordt als volgt vastgesteld: 1. Op basis van de door het college geaccepteerde offerte. Voor voorzieningen vanaf worden minimaal drie offertes aangevraagd, waarbij wordt gefinancierd op basis van de goedkoopste adequate offerte. 2. Voor bouwkundige of woontechnische voorzieningen gelden de volgende maxima: a. 949 in een woonwagen die binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan de standplaats binnen 5 jaar wordt opgeheven; b. 949 in een woonschip dat binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan binnen 5 jaar van de ligplaats weg moet; c voor het bezoekbaar maken van een woning. 3. Voor roerende woonvoorzieningen die niet kunnen worden geleverd door de gecontracteerde leveranciers, de kostprijsberekening op basis van de door het college geaccepteerde offerte. 4. Voor vervanging vloerbedekking die niet ouder is dan 7 jaar bedraagt het persoonsgebonden budget 30,00/m2 (inclusief arbeid, noodzakelijke materialen en BTW). 5. Voor onderhoud, keuring en reparatie, indien van toepassing: op basis van werkelijke kosten. 6. Voor huurderving: op basis van de werkelijke kosten, met een maximum van 100% van de maximale huur, waarbij Huurtoeslag wordt verstrekt. Artikel 4.3 Meerwaarde bij verkoop De meerwaarde als bedoeld in artikel 21 van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg dient te worden teruggestort volgens het volgende schema: a. voor het 1e jaar 100 % van de meerwaarde; b. voor het 2e jaar 90 % van de meerwaarde; c. voor het 3e jaar 80 % van de meerwaarde; d. voor het 4e jaar 70 % van de meerwaarde; e. voor het 5e jaar 60 % van de meerwaarde; f. voor het 6e jaar 50 % van de meerwaarde; g. voor het 7e jaar 40 % van de meerwaarde; h. voor het 8e jaar 30 % van de meerwaarde; i. voor het 9e jaar 20 % van de meerwaarde; j. voor het 10e jaar 10 % van de meerwaarde. 7

8 HOOFDSTUK 5 HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL Artikel 5.1 Berekening persoonsgebonden budget voor vervoer 1. Voor gebruik van eigen auto, taxi en rolstoeltaxi zijn normbedragen op jaarbasis vastgesteld. Op de norm wordt op basis van artikel 4.4 van het Verstrekkingenboek een korting toegepast op grond van verblijf in een AWBZ-instelling, een samenvallende vervoersbehoefte, een beperkte vervoersbehoefte of andere aanwezige vervoersvoorzieningen. De normbedragen zijn: a. voor 12-jarigen en ouder (100%) individueel taxivervoer 2000 x 1,48 p.km p.jaar individueel rolstoeltaxivervoer 2000 x 1.70 p.km p.jaar bruikleenautobudget Uwv kilometerprijs 2000 x 0,29 per km (UWV) p.jaar 580 b. voor 4 tot 12-jarigen (75%) individueel taxivervoer p.jaar individueel rolstoeltaxivervoer p.jaar Bruikleenautobudget p.jaar 435 c. voor echtparen beiden geïndiceerd (2x 75%) individueel taxivervoer p.jaar individueel rolstoeltaxivervoer p.jaar Bruikleenautobudget p.jaar 870 d. aanvullend op collectief vervoer (25%) Als wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 4.7 van het Verstrekkingenboek. individueel taxivervoer p.jaar 740 individueel rolstoeltaxivervoer p.jaar 850 e. bewoners van AWBZ-instellingen (50%) individueel taxivervoer p.jaar individueel rolstoeltaxivervoer p.jaar bruikleenautobudget Uwv kilometerprijs p.jaar 290 f. toeslag bewoners AWBZ-instellingen Afhankelijk van de individuele situatie. g. Tegemoetkoming in het gebruik van een collectief vervoerssysteem van een AWBZinstelling 8

9 De tegemoetkoming bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten van het vervoer, en maximaal 50% van de kosten die het college bijdraagt voor het gebruik van de Regiotaxi door zelfstandig wonende mensen met een beperking. Dit bedrag is afhankelijk van prijsafspraken met de vervoerder van de Regiotaxi en de vastgestelde reizigerstarieven. 2. Begeleidingskosten a. Het persoonsgebonden budget bestaat uit twee maal de enkele reisafstand van de begeleider naar de aanvrager. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget voor de kosten van begeleiding wordt rekening gehouden met het feit dat de aanvrager ook bezoek kan ontvangen. b. Als de aanvrager met het OV of met De Regiotaxi kan reizen, is de hoogte van de kosten van begeleiding gebaseerd op het tarief van OV. c. Als de aanvrager met een (rolstoel)taxi, eigen auto of auto van derden kan reizen, wordt het persoonsgebonden budget voor de begeleidingskosten gebaseerd op het aantal kilometers gelegen tussen de woning van de begeleider en de woning van de aanvrager, tegen het kilometertarief, dat jaarlijks door de Uitvoering Werknemersverzekeringen (Uwv) wordt vastgesteld. 3. Reiskosten in verband met de rij- en gewenningslessen voor vervoersvoorzieningen: een vergoeding van 0,29 per kilometer. 4. Overige individuele vervoersvoorzieningen Op basis van de kostprijs bij de door de gemeente gecontracteerde leveranciers, met aftrek van tussen de gemeente en de leverancier overeengekomen kortingspercentages. Voorzieningen die niet geleverd worden door de gecontracteerde leveranciers op basis van een door het college geaccepteerde offerte. Indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. Voor voorzieningen die vallen onder artikel 4.13 van het Verstrekkingenboek geldt de bepaling in artikel 2.2 van dit Besluit. 5. Onderhoud, keuring en reparatie: het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie gebaseerd op het contract tussen gemeente en leveranciers van het lopende jaar. 9

10 HOOFDSTUK 6 VERPLAATSEN IN EN ROND DE WONING. Artikel 6.1 Berekening persoonsgebonden budget 1. Op basis van de kostprijs bij de door de gemeente gecontracteerde leveranciers, met aftrek van tussen de gemeente en de leverancier overeengekomen kortingspercentages. Voorzieningen die niet geleverd worden door de gecontracteerde leveranciers op basis van een door het college geaccepteerde offerte. Indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. 2. Voor de diverse rolstoelaccessoires gelden daarbij de volgende maximale bedragen (inclusief BTW): Schootskleed 118,00 Spaakbeschermers 139,00 Transferbord 106,00 Voorframebeschermers 37,00 touch-up verf 24,00 Reflectorkit 23,00 Spiegel 41,00 3. Onderhoud, keuring en reparatie: het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie gebaseerd op het contract tussen gemeente en leveranciers van het lopende jaar. 10

11 HOOFDSTUK 7 SPORTVOORZIENINGEN Artikel 7.1 Berekening persoonsgebonden budget Sportvoorzieningen worden uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt maximaal welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf (maximaal 2300) en onderhoud ( 582) van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar.. 11

12 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 1.1 Verstrekking Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. Dit kan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, indien op dat moment al duidelijk is dat de aanvrager dit wenst. De systematiek van de Verordening is dat algemene voorzieningen, zoals collectief vraagafhankelijk vervoer CVV), het primaat hebben. Bij algemene voorzieningen is geen persoonsgebonden budget mogelijk. Voor alle andere voorzieningen geldt dat er een persoonsgebonden budget kan worden gevraagd. Als een aanvrager eerder problemen heeft gehad met het omgaan met een persoonsgebonden budget, of als het ernstige vermoeden is dat dit zal gebeuren, wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt. De aanvrager komt dan alleen in aanmerking voor een verstrekking in natura. Het is mogelijk dat de aanvrager later wel in staat is verantwoord met een persoonsgebonden budget om te gaan. Er is geen vaste termijn te geven waarna iemand automatisch weer in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, omdat het per persoon kan wisselen of de situatie kan veranderen en op welke termijn. Er moet altijd een herbeoordeling plaatsvinden. Een herbeoordeling kan op verzoek van de aanvrager plaatsvinden bij: de aanvraag van een andere voorziening vanwege gewijzigde omstandigheden de noodzaak tot vervanging van een hulpmiddel in verband met afschrijving de wens tot omzetten van hulp in het huishouden in natura naar persoonsgebonden budget Om te beoordelen of iemand nu wel in staat is tot het hanteren van een persoonsgebonden budget kan een deskundige worden ingeschakeld. Welke deskundigheid nodig is hangt af van de reden waarom de aanvrager in eerste instantie is uitgesloten van het persoonsgebonden budget. Artikel 1.2 Betaling In dit artikel wordt toegelicht op welke manier het persoonsgebonden budget wordt uitbetaald aan de aanvrager. Dit wisselt per voorziening. De bevoorschottingsritmes voor huishoudelijke ondersteuning zijn overgenomen uit de werkwijze binnen de AWBZ. De uitbetalingsritmes voor individueel vervoer en begeleiding zijn overgenomen uit de huidige werkwijze binnen de Wvg. Ook de uitbetaling van het budget voor sportvoorzieningen is overgenomen uit de Wvg. Voor de aanschaf van hulpmiddelen wordt een bedrag ineens uitgekeerd. In enkele gevallen kan sprake zijn van huur van een hulpmiddel. De betaling van het persoonsgebonden budget volgt dan dezelfde periodieken als de betaling van de huur. 12

13 Voor onderhoud en reparatie wordt jaarlijks een vast bedrag berekend en uitbetaald. Kosten voor tijdelijke huisvesting en huurderving worden niet voorgefinancierd. Tevoren staat niet vast hoe lang tijdelijke huisvesting nodig is of hoe lang het duurt voordat een aangepaste woning opnieuw is toegekend aan een huurder met een beperking. Een persoonsgebonden budget voor bouwkundige woonvoorzieningen wordt tot een bepaald bedrag voorgefinancierd op basis van standaardbedragen. In tegenstelling tot verstrekking in natura, is de aanvrager zelf verantwoordelijk voor de realisatie. Controle vindt steekproefgewijs achteraf plaats. Bij dure woningaanpassingen vindt meer controle plaats. Het persoonsgebonden budget wordt achteraf uitbetaald op basis van facturen. Bouwkundige voorzieningen in huurwoningen worden achteraf gefinancierd op basis van facturen. De Wmo legt de verplichting op om voor bouwkundige woonvoorzieningen een financiële tegemoetkoming uit te betalen aan de eigenaar van de woning. Als de aanvrager niet zelf woningeigenaar is, wordt dus geen persoonsgebonden budget verstrekt aan de aanvrager. In plaats daarvan ontvangt de woningeigenaar een financiële tegemoetkoming na gereedmelding van de aanpassingen. Artikel 1.3 Verantwoording Op grond van de verordening vindt de controle van de besteding van het persoonsgebonden budget plaats door middel van eenvoudige formulieren, gecombineerd met een steekproefsgewijze controle. De steekproef betreft minimaal 10% van de budgethouders, maar kan ook groter zijn. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan meer informatie voor een evaluatie. Budgethouders moeten de stukken 5 jaar bewaren. Uit de stukken moet dan blijken waarvoor een voorziening of hulp is ingekocht en betaald. Ook moet duidelijk zijn om welke voorziening of hulp het gaat. Op die manier kan worden beoordeeld of de voorziening of de hulp adequaat zijn. Artikel 1.4 Terugvordering Als het persoonsgebonden budget niet is ingezet, of niet is ingezet voor de hulp c.q. het hulpmiddel waarvoor het bestemd is, overweegt het college het budget geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Het budget is in die gevallen niet nodig, voor andere doeleinden ingezet, of iemand weet niet hoe het in te zetten. Om te zorgen dat iemand daadwerkelijk hulp of een hulpmiddel krijgt kan het nodig zijn alsnog een voorziening in natura te verstrekking. Het persoonsgebonden budget wordt dan teruggevorderd. Dit sluit aan bij artikel 1.1 lid 2. Als het zeker is dat iemand alsnog zijn budget op de juiste manier zal inzetten wordt het niet teruggevorderd. Overigens worden binnen de AWBZ ook bedragen ingenomen als iemand wel hulp heeft ingekocht, maar niet het volledige budget nodig heeft gehad. Deze bepaling is niet opgenomen in het Besluit. Om dit te kunnen achterhalen moet, zeker bij hulp in het huishouden, een uitgebreidere financiële administratie worden bijgehouden. Dit leidt tot grotere administratieve lasten voor de budgethouder en voor de uitvoeringsorganisatie bij de controle. De uitvoeringskosten worden daarmee hoger, terwijl wij verwachten dat het terug te vorderen bedrag beperkt zal zijn. 13

14 Artikel 1.5 Eigendom Hulpmiddelen in natura worden hoofdzakelijk in bruikleen verstrekt. Daardoor kunnen ze worden ingenomen en worden herverstrekt. Met een persoonsgebonden budget schaffen aanvragers zelf een voorziening aan. Om te zorgen dat ook deze voorzieningen kunnen worden ingenomen en worden herverstrekt wordt hierover een bepaling opgenomen in de overeenkomst met de budgethouder. Bij vertrek naar een andere gemeente wordt de voorziening eigendom van de gemeente die het persoonsgebonden budget heeft verstrekt. De nieuwe gemeente kan de voorziening overnemen. HOOFDSTUK 2 EIGEN BIJDRAGEN EN INKOMENSGRENZEN Artikel 2.1 Omvang eigen bijdragen bij hulp in het huishouden Artikel 7 van de Verordening bepaalt dat bij een te verstrekken persoonsgebonden budget een eigen bijdrage verschuldigd kan zijn. Voor de eigen bijdragen is een Algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In de AMvB ligt vast welke maximale eigen bijdrage geïnd kan worden per inkomensgroep, voor WMO- en AWBZ-voorzieningen gezamenlijk. Binnen de gestelde grenzen kan het college eigen beleid voeren. Voor Wvg-voorzieningen werd geen eigen bijdrage geheven. Voor rolstoelen heeft de rijksoverheid vastgesteld dat er nooit een eigen bijdrage gevraagd mag worden. Voor de eigen bijdrage voor hulp in het huishouden werd ook binnen de AWBZ een eigen bijdrage geheven. De eigen bijdragen in artikel 2.1 sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK werkt met verzamelinkomens vanuit een peiljaar, welk jaar twee jaar voor het lopende jaar ligt. Dit is noodzakelijk om over de verzamelinkomens, die afkomstig zijn van de belastingdienst, te kunnen beschikken. In 2006 doet men aangifte over 2005, dus dat jaar is nog niet bekend. Vandaar dat het verzamelinkomen over 2004 in 2006 gebruikt wordt. Dit betekent dat er soms een voorlopige vaststelling zal plaatsvinden en achteraf een definitieve vaststelling. Het in mindering brengen van eigen bijdragen of een eigen aandeel zal daardoor vaak niet mogelijk zijn. Al deze activiteiten worden door het CAK uitgevoerd. Artikel 2.2 Algemene gebruikelijkheid bij vervoersvoorzieningen Het tweede deel van lid 2 van artikel 4 van de Wmo dat luidt: houdt het college van het college rekening met (.) alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Op grond van deze bepaling kan het college inkomensgrenzen stellen voor bepaalde voorzieningen bij een bepaald inkomen. Binnen de Wvg werd een eigen auto boven bij een inkomen boven 1,5 keer het norminkomen al als algemeen gebruikelijk beschouwd. Ook voor individueel vervoer werd vanaf dit inkomen, met een glijdende schaal, geen tegemoetkoming verstrekt. Deze bepalingen zijn overgenomen in dit Besluit. 14

15 Als een algemeen gebruikelijk verplaatsingsmiddel wordt verstrekt met aanpassingen, komen alleen de meerkosten in verband met de beperking voor een tegemoetkoming in aanmerking. Het algemeen gebruikelijke deel wordt niet vergoed en zal door de aanvrager zelf betaald moeten worden. HOOFDSTUK 3 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING. Artikel 3.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning In dit artikel wordt aangegeven hoe het persoonsgebonden budget voor de huishoudelijke ondersteuning wordt vastgesteld. Het budget betreft 75% van de gemiddelde uurprijs van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Dit bedrag wordt uitgekeerd voor het geïndiceerde aantal uren. Het principe van de korting met 75 % is overgenomen uit de AWBZ en gebaseerd op het ontbreken van overhead in gevallen dat men zelf iemand inhuurt. Voor mensen die vallen onder het overgangsrecht gelden de AWBZ-bedragen tot uiterlijk 1 januari HOOFDSTUK 4 WOONVOORZIENINGEN Artikel 4.1 Berekening persoonsgebonden budget De bedragen voor verhuiskosten, vloerbedekking, de maximale bedragen in het vierde en negende lid zijn overgenomen uit het WVG-verstrekkingenbeleid. Voor bouwkundige voorzieningen tot een bepaald bedrag wordt gewerkt met standaardbedragen. Boven dat bedrag, of bij complexe voorzieningen waar geen standaardbedragen voor bestaan, worden offertes aangevraagd. Het college financiert op basis van de goedkoopste adequate voorziening. Voor roerende woonvoorzieningen lag in de WVG het primaat bij bruikleen. Het persoonsgebonden budget wordt berekend op basis van de kosten die het college zou betalen aan de gecontracteerde leveranciers voor een naturaverstrekking. Daarbij is vaak sprake van kortingen, omdat via een contract met een leverancier een grote hoeveelheid voorzieningen afgenomen wordt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Als een voorziening niet kan worden geleverd door deze leveranciers wordt het budget bepaald aan de hand van een of meerdere offertes. Het college financiert op basis van de goedkoopste adequate voorziening. Voor onderhoud, reparatie en keuring wordt een bedrag berekend op basis van de gemiddelde onderhoudskosten voor de betreffende voorzieningen per jaar. Deze bedragen zijn af te leiden uit de contracten met de door de gemeente gecontracteerde leveranciers. 15

16 Artikel 4.2 Berekening financiële tegemoetkomingen Financiële tegemoetkomingen aan verhuurders voor bouwkundige woonvoorzieningen worden niet bevoorschot. Uitbetaling vindt plaats na gereedmelding op basis van facturen. Daarom wordt niet gewerkt met standaardbedragen maar met offertes. De bepalingen in lid 2, 4 en 6 zijn overgenomen uit het Wvg-verstrekkingenbeleid. Artikel 4.3 Meerwaarde bij verkoop In dit artikel is het schema opgenomen van terugbetaling wanneer sprake is van verkoop van een woning met een meerwaarde vanwege een Wmo-voorziening. HOOFDSTUK 5 HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL Artikel 5.1 Berekening persoonsgebonden budget voor vervoer Dit artikel geeft aan hoe een persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld. De bepalingen in lid 1, 2 en 3 zijn overgenomen uit het Wvgverstrekkingenbeleid. Voor overige vervoersvoorzieningen lag in de Wvg het primaat bij bruikleen. Het persoonsgebonden budget wordt berekend op basis van de kosten die de gemeente zou betalen aan de gecontracteerde leveranciers voor een naturaverstrekking. Daarbij is vaak sprake van kortingen, omdat via een contract met een leverancier een grote hoeveelheid voorzieningen afgenomen wordt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Als een voorziening niet kan worden geleverd door deze leveranciers wordt het budget bepaald aan de hand van een of meerdere offertes. Het college financiert op basis van de goedkoopste adequate voorziening. Voor onderhoud, reparatie en keuring wordt een bedrag berekend op basis van de gemiddelde onderhoudskosten voor de betreffende voorzieningen per jaar. Deze bedragen zijn af te leiden uit de contracten met de door de gemeente gecontracteerde leveranciers. HOOFDSTUK 6 VERPLAATSEN IN EN ROND DE WONING. Artikel 6.1 Berekening persoonsgebonden budget Dit artikel geeft aan hoe een persoonsgebonden budget voor rolstoelen wordt vastgesteld. Voor deze voorzieningen lag in de Wvg het primaat bij bruikleen. Het persoonsgebonden budget wordt berekend op basis van de standaardbedragen die de gemeente zou betalen aan de gecontracteerde leveranciers voor een naturaverstrekking. Daarbij is vaak sprake van kortingen, omdat via een contract met een leverancier een grote hoeveelheid voorzieningen afgenomen wordt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Als een voorziening niet kan worden geleverd door deze leveranciers wordt het budget bepaald aan de hand van een of meerdere offertes. Het college financiert op basis van de goedkoopste adequate voorziening. 16

17 Voor onderhoud, reparatie en keuring wordt een bedrag berekend op basis van de gemiddelde onderhoudskosten voor de betreffende voorzieningen per jaar. Deze bedragen zijn af te leiden uit de contracten met de door de gemeente gecontracteerde leveranciers. HOOFDSTUK 7 SPORTVOORZIENINGEN Artikel 7. Berekening persoonsgebonden budget Sportvoorzieningen zijn overgenomen uit het Wvg-verstrekkingenbeleid. Het is een bovenwettelijke voorziening die niet voorkomt in de Wmo. De sportrolstoel is ooit in de Wvg opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Met een gemeentelijke beleidswijziging is het pakket uitgebreid naar andere sportvoorzieningen. De verstrekkingswijze zoals bij de Wvg wordt voortgezet. Dit betekent dat een sportvoorziening alleen wordt toegekend als een persoonsgebonden budget. Dit persoonsgebonden budget is niet altijd kostendekkend en moet beschouwd worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na drie jaar kan opnieuw een persoonsgebonden budget worden toegekend.. 17

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 28716 3 april 2015 Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Wijk bij Duurstede

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Wijk bij Duurstede Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Wijk bij Duurstede 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 30080 28 februari 2017 Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam - 1 - Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam Het College van de gemeente Werkendam. Dit Besluit is een uitwerking van onderdelen van de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 November 2013 1 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Lid1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gelet op artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.10, van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie