BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM"

Transcriptie

1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6 HOOFDSTUK 4. Hulp bij het huishouden 7-8 HOOFDSTUK 5. Woonvoorzieningen 9-11 HOOFDSTUK 6. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 12 HOOFDSTUK 7. Verplaatsen in en rond de woning 13 HOOFDSTUK 8. Indexering 14 1

2 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1 1. Een financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de aanvrager. 2. Een voorziening in natura is een voorziening die in eigendom, in bruikleen of in huur wordt verstrekt. 3. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura, een persoonsgebonden budget (een eigen bijdrage) of een financiële tegemoetkoming (een eigen aandeel) betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn. 4. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager één of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven. 5. Alfacheque: bemiddelde hulp voor hulp bij het huishouden. 2

3 Hoofdstuk 2. Regels over het persoonsgebonden budget Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager Verstrekking van een persoonsgebonden budget (Pgb) vindt niet plaats indien: 1. een individuele toekenning als primaat met een algemene voorziening wordt ingevuld, 2. indien er op grond van het onderzoek aanwijzingen zijn dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoongebonden budget 3. er op grond van het (medisch) onderzoek duidelijke aanwijzingen zijn dat de omstandigheden zullen wijzigen binnen de te verwachten levensduur van de voorziening, 4. de aanvrager een betalingsachterstand in geval van een terugbetalingsregeling heeft uit een eerder toegekend Pgb Berekening persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden. Het Pgb wordt per week berekend door het aantal geindiceerde uren te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief. Het toe te kennen bedrag wordt in de beschikking vermeld Uitbetaling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden. Een Pgb voor hulp bij het huishouden wordt per 4 weken (13 periodes) uitbetaald. De eerste uitbetaling gaat in na ontvangst van een kopie van de door de budgethouder en hulpverlener ondertekende overeenkomst De verantwoording van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden door de budgethouder aan het college vindt plaats: 2. indien een Pgb is verstrekt voor hulp bij het huishouden: vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar; 3. indien een Pgb voor hulp bij het huishouden voor een kortere periode dan een jaar wordt verleend: binnen 3 maanden na afloop van die periode. 4. Bij de verantwoording van het Pgb voor hulp bij het huishouden moet in ieder geval kunnen worden overgelegd: a. de overeenkomst die zijn afgesloten met de hulpverleners, b. overzichten van het door hulpverleners per maand gewerkte aantal uren (datum en tijd), c. bewijzen van uitbetaling (alleen kopieën van bankafschriften worden geaccepteerd) van de vergoedingen aan de hulpverleners. 5. Indien uit de af te leggen verantwoording van het Persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden blijkt dat de uitgaven lager zijn dan het verstrekte budget, omdat de cliënt scherp heeft kunnen inkopen dan mag 1,5% worden behouden met een minimum van 100, - en een maximum van 1.250,- per jaar; 6. Pgb-houders mogen vanuit het aan hun toegekende persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden een feestdagenuitkering of vakantiegeld uitbetalen aan hun hulp. De feestdagenuitkering cq. vakantiegelduitkering mag niet meer bedragen dan 250,- op jaarbasis. De Pgb-houders dienen dit tevens bij de verantwoording van het Pgb te melden aan de gemeente. 7. Het Pgb voor hulp bij het huishouden mag niet in het buitenland worden aangewend. Er is geen minimum aan het terug te vorderen bedrag. 8. Kan de budgethouder geen (tijdige) verantwoording afleggen of is er een betalingsachterstand in geval van een terugbetalingsregeling, dan kan het Pgb worden omgezet in zorg in natura of alfacheque. 3

4 2.6. Terugbetaling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden. 1. Als het Pgb niet langer wordt gebruikt dient dit direct aan de gemeente te worden gemeld. Het bedrag van het Pgb moet vervolgens naar rato worden terugbetaald. 2. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient naar rato het bedrag van het Pgb door de cliënt te worden terugbetaald. 3. In geval van overlijden van de aanvrager dienen de erven het bedrag naar rato terug te betalen. 4. In geval van niet voldoen aan de voorwaarden voor verantwoording van het Pgb kan het college besluiten het uitbetaalde Pgb terug te vorderen Berekening persoonsgebonden budget overige voorzieningen. Onder overige voorzieningen wordt verstaan: scootmobiel, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen. 1. Het op de aanvraag toe te kennen persoonsgebonden budget is in principe altijd gelijk aan de kosten van de goedkoopste adequate voorziening zoals deze in natura door de gemeente zou zijn verstrekt of, indien het een vervoersvoorziening en/of hulpmiddel betreft, gelijk aan de bruto adviesprijs minus een efficiency korting van 15%. 2. Een Pgb voor een vervoers-, rolstoel- of woonvoorziening wordt toegekend voor een periode van zeven jaar. Uitzonderingen hierop zijn woningaanpassingen en trapliften die voor een periode van tien jaar worden toegekend. 3. Het toe te kennen totaalbedrag en de periode waarop het pgb betrekking heeft worden in de beschikking vermeld. 4. Voorwaarden voor het Pgb: a. De voorziening moet voldoen aan het bij de indicatie opgestelde programma van eisen. b. De levensduur van een met een Pgb aangeschafte vervoersvoorziening of hulpmiddel voor verplaatsing in en rond de woning wordt bij ongewijzigde omstandigheden geacht te voorzien ter compensatie van de beperking, volgens opgave van de gemeentelijke leverancier. c. Er kan alleen opnieuw een Pgb worden verstrekt indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden of gebreken welke niet verwijtbaar aan de aanvrager zijn In afwijking van voorgaande bepaling zijn er drie tarieven vastgesteld voor het Pgb voor een scootmobiel, te weten 3.000, -, 4.000, - en 5.000, - (exclusief onderhoud en verzekering). Dit bedrag is inclusief het aanpassen van de voorziening (het programma van eisen). Dit Pgb wordt aangevuld met de vergoeding voor de kosten van instandhouding, zoals onderhoud en verzekering. Deze vergoeding bedraagt voor een scootmobiel 150, - per jaar De uitbetaling van een Pgb voor overige voorzieningen vindt in principe ineens plaats. Een uitzondering hierop wordt gevormd bij een Pgb voor een (dure) woningaanpassing. Bij een Pgb voor een (dure) woonvoorziening wordt de volgende verdeling aangehouden: 1. een Pgb van meer dan , - wordt in termijnen verstrekt waarbij in overleg met de aanvrager een schema wordt opgesteld, 2. de termijnen worden ieder geval beschikbaar gesteld in samenhang met de voortgang van de werkzaamheden De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt plaats: 1. indien een Pgb is verstrekt voor een vervoersvoorziening of voor een middel voor verplaatsing in en rond de woning: binnen 3 maanden nadat het Pgb bedrag is bijgeschreven op de bank- of girorekening van aanvrager; of 2. indien een Pgb is verstrekt voor een woonvoorziening binnen 3 of 6 maanden nadat de beschikking is afgegeven. 3. Bij de verantwoording van het Pgb voor een woonvoorziening of een vervoersvoorziening wordt in ieder geval overgelegd: a. een op naam gestelde gespecificeerde nota voor de gerealiseerde dan wel aangeschafte voorziening met toebehoren, b. een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening, 4

5 c. indien het een elektrisch voortbewogen vervoermiddel betreft: een bewijs van een daarvoor afgesloten verzekering Terugbetaling persoonsgebonden budget overige voorzieningen 1. Als een hulpmiddel binnen de gestelde periode waarvoor het Pgb is verstrekt niet langer wordt gebruikt, dient dit direct aan de gemeente te worden gemeld. Het bedrag van het Pgb moet vervolgens naar rato worden terugbetaald 2. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient naar rato het bedrag van het Pgb door de cliënt te worden terugbetaald. 3. In geval van overlijden van de aanvrager dienen de erven het bedrag naar rato terug te betalen Voor wat de terugvordering van niet verantwoorde gelden betreft, wordt aangesloten bij de regelgeving van de gemeente Gorinchem. 5

6 Hoofdstuk 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel Artikel 3 Omvang van de eigen bijdrage 3.1. Voor hulp bij het huishouden: De omvang van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden (natura, via een persoonsgebonden budget of via de alfacheque) wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en is afhankelijk van inkomen, leeftijd en gezinssituatie Voor overige voorzieningen: De omvang van de eigen bijdrage voor voorzieningen, met uitzondering van rolstoel- en kindervoorzieningen, (natura of via een persoonsgebonden budget) wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en is afhankelijk van inkomen, leeftijd en gezinssituatie en bedraagt niet meer dan de maximale kosten van de voorziening. Uitzondering hierop is de scootmobiel waarvoor een eigen bijdrage van 500, - geldt en de vergoedingen voor collectief vraagafhankelijk vervoer en het individuele vervoer De omvang van het eigen aandeel bij een financiële tegemoetkoming in de kosten van een voorziening wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en is afhankelijk van inkomen, leeftijd en gezinssituatie en bedraagt niet meer dan de maximale kosten van de voorziening. Er is geen eigen aandeel bij de verhuiskostenvergoeding Bij de aanvraag van een vervoersvoorziening in de vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer wordt een bijdrage van 15, - geheven. Deze bijdrage dient bij indiening van de aanvraag te worden betaald. In geval van vermissing (verlies of diefstal) of beschadiging (zichtbare schade, dus niet een niet werkende magneetstrip) van de vervoerspas dient de cliënt 8,00 te voldoen alvorens een nieuwe pas wordt verstrekt De omvang van de eigen bijdrage voor vervoersvoorziening in de vorm van een scootmobiel (natura of via een persoonsgebonden budget) bedraagt 500, - en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit betreft iedere nieuwe toekenning (ook bij vervanging) vanaf 1 juli 2012 voor een scootmobiel via de Wet maatschappelijke ondersteuning. 6

7 Hoofdstuk 4. Hulp bij het huishouden Artikel 4. Regels over gebruikelijke zorg, omvang van de hulp bij het huishouden, de omvang van het persoonsgebonden budget en de omvang van de alfacheque voor hulp bij het huishouden Gebruikelijke zorg Voor toepassing van artikel 10 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem wordt het protocol Van Indicatiestelling voor Huishoudelijke Verzorging naar Indicatiestelling voor Hulp bij het Huishouden en het protocol Gebruikelijke zorg, uitgave Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 gehanteerd, met uitzondering van de inhoud van punt 2.2 Leefeenheid of huishouden. Hiervoor dient gelezen te worden: Met leefeenheid wordt bedoeld, alle personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan ingeschreven op één adres en samen een duurzaam huishouden voeren. Indien er sprake is van kamerverhuur, wordt de huurder van de betreffende ruimte niet tot het huishouden c.q. de leefeenheid gerekend. Een soortgelijke positie wordt ingenomen door mensen die omwille van hun zorgbehoefte op één adres ieder zelfstandig wonen. Denk hierbij aan woongemeenschappen van kloosterlingen, ouderen of aanvragers. Ook hier is dus geen sprake van een leefeenheid Niveaus hulp bij het huishouden De hulp bij het huishouden wordt onderverdeeld in 2 niveaus, te weten HH 1 en HH 2. Onder HH wordt verstaan: huishoudelijke werkzaamheden. De te verrichten werkzaamheden in niveau HH 1 zijn: licht en zwaar huishoudelijk werk; de was doen; huishoudelijke spullen in orde houden; boodschappen doen; broodmaaltijden bereiden; warme maaltijden. Onder HH 2 wordt verstaan: huishoudelijke werkzaamheden met ondersteuning in de huishouding. De te verrichten werkzaamheden in dit niveau zijn: de functies genoemd bij categorie 1; anderen helpen in huis met zelfverzorging; anderen helpen in huis bij bereiden van de maaltijd; dagelijkse organisatie van het huishouden (bijv. lichte administratieve werkzaamheden); instructie; advies; voorlichting. 7

8 4.3 Bedrag van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding als volgt plaats: Er wordt voor zowel HH 1 als voor HH 2 een bedrag per uur afgerond naar decimalen per week beschikbaar gesteld. Dit bedrag per uur is per vastgesteld op 15,50. Het aantal uur waar iemand recht op heeft is afhankelijk van de Wmo indicatie en wordt bij beschikking aan de klant medegedeeld. 4.4 Omvang hulp in natura Het aantal uur waar iemand recht op heeft is afhankelijk van de Wmo indicatie en wordt bij beschikking aan de klant medegedeeld. Er kunnen op grond van de hardheidsclausule additionele uren boven 16 uur per week worden toegekend. 4.5 Omvang hulp via alfacheque. Het aantal uur waar iemand recht op heeft is afhankelijk van de Wmo indicatie en wordt bij beschikking aan de klant medegedeeld. Het uurtarief voor hulp via een alfacheque voor 2014 is vastgesteld op 15,75 per uur. De alfacheque zal alleen worden gebruikt bij een indicatie voor HH 1. 8

9 Hoofdstuk 5. Woonvoorzieningen Artikel Anti speculatiebeding Het in artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem genoemde afschrijvingsschema geldt alleen voor woningaanpassingen groter dan , - en luidt als volgt: Bij verkoop in het: 1 e jaar na de datum van gereedmelding: 100% van de meerwaarde 2 e jaar na de datum van gereedmelding: 90% van de meerwaarde 3 e jaar na de datum van gereedmelding: 80% van de meerwaarde 4 e jaar na de datum van gereedmelding: 70% van de meerwaarde 5 e jaar na de datum van gereedmelding: 60% van de meerwaarde 6 e jaar na de datum van gereedmelding: 50% van de meerwaarde 7 e jaar na de datum van gereedmelding: 40% van de meerwaarde 8 e jaar na de datum van gereedmelding: 30% van de meerwaarde 9 e jaar na de datum van gereedmelding: 20% van de meerwaarde 10 e jaar na de datum van gereedmelding: 10% van de meerwaarde. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de woning getaxeerd te worden. Na de gereedmelding van de woningaanpassing vindt opnieuw een taxatie plaats. Beide taxaties zijn op kosten van de gemeente en worden uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur. Aan de hand van beide taxaties wordt de meerwaarde van de woning bepaald. Dit bedrag is bepalend voor de toepassing van bovenstaand afschrijvingsschema en wordt aan de aanvrager medegedeeld Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem bedraagt: , - voor verhuizing naar een gelijkvloerse en beter aanpasbare woning indien in de huidige woning zodanige onvoorzienbare ergonomische belemmeringen worden ondervonden op grond van een calamiteit die zich in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voordeed waardoor verhuizing binnen een ½ jaar tot 1 jaar noodzakelijk is; , - indien een aanvraag om woningaanpassingen is afgewezen en een aanvrager op grond van het primaat verhuizen boven aanpassen, verhuist naar een aangepaste of beter aanpasbare woning; , - indien op verzoek van de gemeente een voor meer dan 5.945, - aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende gezinsleden na overlijden of definitieve opname elders van de aanvrager. De vergoeding wordt in principe uitbetaald aan de medehuurder. Indien dit niet mogelijk is wordt de bovengenoemde vergoeding verdeeld onder de desbetreffende achtergebleven gezinsleden; , - indien een aanvrager op verzoek van de gemeente verhuist naar een al voor meer dan 6.000, - aangepaste woning binnen de gemeente; , - indien een aanvrager op verzoek van de gemeente verhuist naar een al voor meer dan 6.000, - aangepaste woning buiten de gemeente. Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Indien de verhuizing niet plaatsvindt, dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald. 9

10 5.3 Bij urgente noodzaak voor vervanging vloerbedekking i.v.m. COPD of continue rolstoelgebruik op grond van artikel 15 onder c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem geldt: 1. Indien een urgente noodzaak van vervanging van vloerbedekking is vastgesteld i.v.m. eerder niet aanwezige COPD wordt uitsluitend een tegemoetkoming in de kosten gegeven van vervanging van de vloerbedekking in de slaapkamer. Bij een kind beneden de 4 jaar kan ook een vergoeding door vervanging van de vloerbedekking in de woonkamer worden gegeven. 2. Indien een urgente noodzaak van vervanging van vloerbedekking is vastgesteld i.v.m. eerder niet aanwezig rolstoelgebruik wordt uitsluitend een tegemoetkoming in de kosten gegeven van vervanging van de vloerbedekking in die ruimte die door de aanvrager dagelijks moeten worden gebruikt. 3. De leeftijd van de huidige vloerbedekking is van belang bij het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen onder 1. en 2. a. De hoogte van de tegemoetkoming voor de vervanging van de vloerbedekking is gebaseerd op de kosten van nieuwe vloerbedekking en op het afschrijvingspercentage onder punt c. b. Maximum normbedrag vloerbedekking: 10, - per m2. c. Er wordt alleen een tegemoetkoming toegekend indien de vloerbedekking niet ouder is dan 8 jaar. Vaststelling afschrijvingspercentage: Leeftijd vloerbedekking Vergoeding op basis van normbedrag 0-2 jaar oud 100% 2-4 jaar oud 75% 4 6 jaar oud 50% 6 8 jaar oud 25% 4. Binnen drie maanden na uitbetaling van het bedrag dient ter verantwoording de factuur te worden ingeleverd Het bedrag voor tijdelijke huisvesting als genoemd in artikel 15 onder e van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem bedraagt: 1. de werkelijke kosten met een maximum van 600, - per maand, gedurende maximaal zes maanden als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en/of het langer aanhouden van de te verlaten woonruimte; 2. de werkelijke kosten met een maximum van 230, - per maand, gedurende maximaal zes maanden ter tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte De vergoeding voor huurderving als genoemd in artikel 15 lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem, voor het beschikbaar houden van een aangepaste woning, bedraagt afhankelijk van de kale huur van de woonruimte maximaal 600, - per maand voor de duur van maximaal twee maanden De werkelijke kosten van de goedkoopste adequate voorziening(en) ten behoeve van het bezoekbaar maken van één woonruimte als genoemd in artikel 18 lid 2 tot en met 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem worden vergoed Een financiële tegemoetkoming als gevolg van artikel 13 1.d van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem bij aanpassing van een woonboot of woonwagen vindt plaats als de vergunning voor stand- of ligplaats langer dan 5 jaar geldig is. Is de geldigheidsduur korter dan 5 jaar dan is de financiële tegemoetkoming maximaal 1.267, -. 10

11 5.8 Een losse woonvoorziening tot 500, - wordt in eigendom toegekend. De voorziening wordt toegekend voor 7 jaar. Reparatie- en onderhoudskosten zijn voor rekening van de aanvrager. 11

12 Hoofdstuk 6. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 6 Vervoersvoorzieningen 6.1 Collectief Vervoer 1. Met de vervoerspas kan per enkele reis maximaal 5 openbaar vervoerszones worden gereisd tegen gereduceerd tarief ( 0,56 per zone, prijspeil januari 2013). 2. Met de vervoerspas kan per kalenderjaar circa 500 reiszones (circa km) worden gereisd tegen gereduceerd tarief ( 0,56 per zone, prijspeil januari 2013). 3. Indien er op grond van de Wmo sprake is van een grotere vervoersbehoefte dan 500 reiszones, kan er een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding van het aantal reiszones. 4. De vervoerskosten voor een begeleider, die meereist met de cliënt op grond van een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer, komen voor rekening van de gemeente. 6.2 Financiële tegemoetkoming individueel vervoer Aan hen die op grond van een onafhankelijk medisch advies niet in staat zijn van CVV gebruik te maken, kan een individuele tegemoetkoming in de kosten van gebruik van bepaald vervoer als bedoeld in artikel 21 onder d van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem worden toegekend. Deze vergoedingen zijn gemaximaliseerd en worden op basis van declaratie per kwartaal uitbetaald: a. een vergoeding voor gebruik van een individuele (rolstoel-)taxi tot een maximum van 780, - per kwartaal. De kosten conform tarieven collectief vraagafhankelijk vervoer worden aan cliënt in rekening gebracht; b. een vergoeding voor gebruik van een bij de aanvrager of partner in het bezit zijnde eigen auto ad 0,27 per kilometer tot een maximum van 202,50 per kwartaal; c. een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven bruikleenauto ad 0,21 per kilometer tot een maximum van 157,50 per kwartaal; d. een vergoeding voor gebruik van een auto van derden ad 0,21 per kilometer tot een maximum van 157,50 per kwartaal; e. een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven gesloten buitenwagen ad 0,11 per kilometer tot een maximum van 82,50 per kwartaal Indien de aanvrager recht heeft of verkrijgt op een scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel als bedoeld in artikel 21 onder b van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem wordt een korting op het maximum van de toekomende individuele vervoersvoorziening onder 21 d van genoemde verordening toegepast van respectievelijk 40% bij gebruik van een scootmobiel en 30% bij gebruik van een bijzondere fiets Personen met een beperking die aantonen dat zij structureel deelnemen aan regulier vrijwilligerswerk, kunnen de voor hun rekening blijvende extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2500 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden. 12

13 Hoofdstuk 7. Verplaatsen in en rond de woning Artikel Het bedrag van de tegemoetkoming voor aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt 2.550, - voor een periode van 3 jaar. 2. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming voor een sportvoorziening worden de kosten van de vergelijkbare algemeen gebruikelijke sportvoorziening voor een persoon zonder beperkingen afgetrokken van het bedrag van een basisuitvoering van de betreffende sportvoorziening. Het bedrag van de tegemoetkoming voor aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening bedraagt maximaal 2.550, - voor een periode van 3 jaar. Een sportrolstoel of een sportvoorziening wordt uitsluitend verstrekt als financiële tegemoetkoming. 3. Voor een financiële tegemoetkoming ten behoeve van een sportrolstoel of een sportvoorziening geldt de strikte voorwaarde dat de sportrolstoel of de sportvoorziening alleen wordt verstrekt als men lid is van een bij die sport behorende vereniging. Het bewijs van lidmaatschap dient voorafgaand aan de toekenning te worden overlegd. 4. Binnen drie maanden na uitbetaling van het bedrag dient ter verantwoording de factuur te worden ingeleverd. 5. Per 3 jaar wordt er een financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel óf een sportvoorziening toegekend. 6. De hoogte van deze financiële tegemoetkoming wordt niet afgestemd op het inkomen. 13

14 Hoofdstuk 8. Indexering Artikel 8. Indexering (artikel 37 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem). 1. De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door de burgemeester en wethouders worden aangepast conform het percentage uit de september circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Uitzonderingen hierop vormen de bedragen voor de eigen bijdragen en het eigen aandeel bij toekenning van financiële tegemoetkomingen zoals genoemd in de Algemene Maatregel van Bestuur, behorende bij de Wmo. Deze bijdragen worden jaarlijks gewijzigd aan de hand van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPI cijfer voor alle huishoudens). 3. De vergoedingen voor taxivervoer en de bedragen voor hulp bij het huishouden kunnen jaarlijks worden aangepast conform de afspraken die gemaakt zijn met de leveranciers. Artikel 9. Citeerartikel en inwerkingtreding. Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2013 komt hierbij te vervallen. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Gorinchem gehouden op november De secretaris, De burgemeester 14

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 In het bijgevoegde Financieel Besluit zijn de vergoedingen en de percentages van de kosten opgenomen waar in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op artikel 11, artikel 13, artikel 17, artikel 18, artikel 19 en artikel 23 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijchen 2015

gelet op artikel 11, artikel 13, artikel 17, artikel 18, artikel 19 en artikel 23 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijchen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen; gelet op artikel 11, artikel 13, artikel 17, artikel 18, artikel 19 en artikel

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie