HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 nummer 4 gelet op artikel 5 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, gelet op het bezuinigingsbesluit van de raad van 29 juni 2010 nummer 16, Besluit Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Geldermalsen 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Compensatiebeginsel: de opdracht die de wet geeft aan het gemeentebestuur om personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen te helpen hun zelfredzaamheid te behouden en hen in staat te stellen maatschappelijk te participeren; c. Persoon met beperkingen: een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g onderdeel 5 en 6 van de wet die aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning; bij het verplaatsen in en om de woning, bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden; d. Zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken; e. Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven; f. Voorziening: een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel of hulp in de huishouding. 1

2 g. Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt; h. Individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt; i. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn; j. Inkomen: 1. het verzamelinkomen of het belastbare loon van de aanvrager; 2. het gezamenlijk verzamelinkomen of belastbare loon van de ouders of pleegouders van de persoon waarvoor een voorziening wordt aangevraagd indien deze persoon jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 2 van de wet. 3. het gezamenlijk verzamelinkomen of belastbare loon van de aanvrager en zijn echtgenoot, indien de aanvrager een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1, lid 2 van de wet. k. Voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in huur of in de vorm van persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt; l. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning te stellen regels van toepassing zijn; m. Financiële tegemoetkoming: 1. een tegemoetkoming in de kosten van een in deze verordening aangewezen voorziening of dienst die door de aanvrager zelf te verkrijgen is; 2. een tegemoetkoming in de kosten die door anderen dan de persoon met een beperking worden gemaakt en die op grond van deze verordening voor vergoeding in aanmerking komen; 3. een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een in natura verstrekte voorziening; 4. een tegemoetkoming in de huurkosten van een voorziening in natura; n. Algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager behorend; o. Meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voorzover dit deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten van een dergelijke voorziening; p. Huisgenoot: iedereen met wie de aanvrager duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont; q. Leefeenheid: 2

3 de personen waarmee de persoon met een beperking een duurzaam huishouden voert; r. Budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden budget verschuldigd is. s. Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen verplaatst kan worden. t. Standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van de gemeente kunnen worden aangesloten. u. Woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te beoordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- en/of nachtverblijf van een of meer personen. v. Ligplaats: een door de gemeente aangewezen ligplaats welke door een woonschip wordt ingenomen. w. Hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de persoon met een beperking zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft of zal hebben en op welk adres hij in de gemeentelijke basisadministratie staat of zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres indien de persoon met een beperking met een briefadres in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat of zal staan x. Gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woonruimte, bestemd en noodzakelijk om de woonruimte van de persoon met een beperking vanaf de toegang van het woongebouw te bereiken. y. Woningaanpassing: een ingreep van bouwkundige of woontechnische aard die gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische beperkingen die de persoon met een beperking in het normale gebruik van de woonruimte ondervindt, of op het creëren van stallingruimte voor een elektrische rolstoel of scootmobiel, ofwel op het realiseren of aanpassen van een uitraasruimte. z. Forfaitaire vergoeding: Een bijdrage ineens die los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt, al dan niet met in achtneming van de inkomensgrens. aa. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen bb. Besluit: het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen Artikel 1.2 Beperking reikwijdte verordening 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voorzover: a. deze in overwegende mate op het individu is gericht; 3

4 b. deze noodzakelijk is om diens beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan op te heffen of te verminderen; c. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt. 2. In afwijking van het eerste lid onder sub c, kan in overeenstemming met de wensen van de aanvrager een duurdere voorziening worden verstrekt waarbij de meerkosten voor rekening van de aanvrager komen. 3. Geen voorziening wordt toegekend: a. indien de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is; b. indien de aanvrager niet woonachtig is in de gemeente Geldermalsen; c. voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de slechte staat van de woning als gevolg van onvoldoende onderhoud; d. voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd; e. voorzover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de aanvrager voorafgaand aan het moment van beschikken heeft gemaakt; f. indien een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze, danwel krachtens de aan deze verordening voorafgaande verordening aan de persoon met een beperking is verstrekt en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of versterkte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen. g. indien en voor zover er op grond van enig andere wettelijke regeling of enig privaatrechtelijke overeenkomst of verbintenis inmiddels aanspraak op de voorziening bestaat. h. Als de gevraagde voorziening op medisch advies wordt afgewezen. 4. Het college kan de gevraagde voorziening bovendien weigeren als de aanvrager zijn verplichtingen ingevolge artikel 7.4 van deze verordening onvoldoende nakomt en het college daardoor het recht op of de noodzaak van de gevraagde voorziening niet kan vaststellen. (zie art. 6.2, lid 2) Artikel 1.3 Besluitvorming, nadere regels en nadere voorwaarden 1. Voorzover in deze verordening geen beperkingen zijn opgelegd is het college bevoegd tot alle besluitvorming ter uitvoering van deze verordening en de wet. 2. Het college stelt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen nadere regels vast voor de uitvoering van deze verordening. 4

5 HOOFDSTUK 2 VORM VAN TE VERSTREKKEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Artikel 2.1 Keuzevrijheid. 1. Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura en als persoonsgebonden budget. Er wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt als a. de persoonlijke situatie of eigenschappen van de aanvrager het onwaarschijnlijk maken dat aan de eisen die in of op grond van deze verordening ten aanzien van de verstrekking van een persoonsgebonden budget worden gesteld, kan worden voldaan; b. er een algemene voorziening beschikbaar is waarmee wordt voldaan aan het compensatiebeginsel. 2. Indien er twijfel bestaat of een aanvrager op grond van zijn persoonlijke eigenschappen in staat is te voldoen aan de eisen die in of op grond van deze verordening ten aanzien van de verstrekking van een persoonsgebonden budget worden gesteld, vraagt het college om advies bij de door hem daartoe aangewezen adviesinstantie. 3. Voor diensten en voorzieningen waarvoor op grond van deze verordening een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 1, sub m onderdelen 1 tot en met 3 wordt toegekend, wordt geen voorziening in natura verstrekt. Artikel 2.2 Voorziening in natura Indien een voorziening in natura wordt verstrekt is de huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst gemeente Geldermalsen van toepassing. Artikel 2.3 Persoonsgebonden budget. 1. Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstekt ten aanzien van individuele voorzieningen; b. de omvang van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld aan de hand van: 1. de aanschafkosten van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate te verstrekken voorziening als die in natura in eigendom zou worden verstrekt; 2. de voor de aanvrager van toepassing zijnde tegemoetkoming in de huurkosten van de goedkoopst adequate te verstrekken voorziening als die in natura in huur zou worden verstrekt; 3. de kosten voor hulp bij het huishouden als deze in natura zou worden verstrekt. c. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, wordt door het college vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen; 2. De toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd ervan worden bij beschikking vastgesteld. 3. Bij de beschikking wordt aangegeven welke voorziening of dienst met het persoonsgebonden budget dient te worden verworven. 4. Bij de beschikking wordt een programma van eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen. 5

6 5. Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de aanvrager. 6. Het college neemt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning voorschriften op ten aanzien van de verantwoording van de besteding van het persoonsgebonden budget door de budgethouder. 7. De budgethouder verstrekt volgens de voorschriften zoals die bij de beschikking zijn vermeld: a. de nota/factuur van de aangeschafte voorziening; b. een betalingsbewijs van de aangeschafte voorziening; c. een overzicht van de salarisadministratie; Artikel 2.4 Eigen bijdragen en eigen aandeel financiële tegemoetkomingen. 1. Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd. Een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget wordt afgestemd op het inkomen. Het college legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen de omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel vast. 2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van voorzieningen en bedragen zoals bedoeld in de verordening worden bepaald in het door het college vast te stellen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 6

7 HOOFDSTUK 3 HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 3.1 Vormen van hulp bij het huishouden. De door het college, ter compensatie van beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek bij het voeren van een huishouden, te verstrekken voorziening kan bestaan uit: a. een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden; b. hulp bij het huishouden in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. Artikel 3.2 Primaat van de algemene hulp bij het huishouden. 1. Een persoon met een beperking kan voor de in artikel 3.1 onder a. vermelde voorziening in aanmerking komen indien aantoonbare beperkingen het zelf uitvoeren van een of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken en de algemene hulp bij het huishouden dit snel en adequaat kan oplossen. 2. Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de in artikel 3.1 onder b. en c. vermelde voorzieningen in aanmerking komen als a. de in het eerste lid genoemde voorziening een onvoldoende oplossing biedt of b. niet beschikbaar is. Artikel 3.3 Gebruikelijke zorg. In afwijking van het gestelde in artikel 3.2 komt een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid waar deze persoon deel van uitmaakt een of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten, zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 3.4 Omvang van de hulp bij het huishouden. De omvang van de hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in uren, afgerond naar decimalen, per week. Bij de beschikking kan een bandbreedte worden aangegeven waarbinnen van het vastgesteld aantal uren kan worden afgeweken, zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 7

8 HOOFDSTUK 4 WOONVOORZIENINGEN Paragraaf 1 Algemene omschrijving Artikel 4.1 Type woonvoorzieningen 1. De door het college te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit: a een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting, te betalen aan de hoofdbewoner van de woonruimte; b een financiële tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing, te betalen aan de eigenaar van de woonruimte; c woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of niet-woontechnische aard in huur; d een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie, te betalen aan de eigenaar van de woonruimte of de leverancier van de voorziening; e een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting, te betalen aan de hoofdbewoner of de eigenaar van de tijdelijke huisvesting; f een financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving, te betalen aan de eigenaar van de woonruimte; g. een financiële tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen van voorzieningen, te betalen aan de eigenaar van de woonruimte. 2. Het college kan in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen vastleggen voor welke voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder c in afwijking van het daarin bepaalde een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 3. Voor een voorziening als bedoeld in het eerste lid onder c kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen in de huurkosten. Op deze tegemoetkoming zijn de regels van toepassing zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.2 Woon- en verblijfruimten waarvoor geen woonvoorziening wordt verstrekt De bepalingen in hoofdstuk 4 van deze verordening zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan onzelfstandig woonruimte in de betekenis van de Wet op de huurtoeslag, hotel/pensions, trekkerswoningen, recreatiewoningen, vakantiewoningen, tweede woningen, kamerverhuur en specifiek op personen met een beperking en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of renovatie zonder noemenswaardiger meerkosten meegenomen kunnen worden. Artikel 4.3 Gronden voor weigering De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 4.1 wordt geweigerd indien: 1. De noodzaak tot het treffen van deze woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning ten gevolge van ziekte of gebrek geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig was. 2. De persoon met een beperking niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare woning, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het college. 8

9 Paragraaf 2. Voorwaarden bij verlening van voorzieningen Artikel 4.4 Het recht op een woonvoorziening (het primaat van de verhuizing) 1. Een persoon met een beperking kan voor een woonvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor de kosten van verhuizing en inrichting zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder a. van deze verordening in aanmerking komen wanneer aantoonbare beperkingen door zieke of gebrek, het normale gebruik van de woning belemmeren. 2. Een persoon met een beperking kan voor een woonvoorziening zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder b. van deze verordening in aanmerking komen indien de in het eerste lid genoemde voorziening niet te realiseren is of niet de goedkoopst adequate voorziening is en de voorziening gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische beperkingen. 3. Een persoon met een beperking kan voor een woonvoorziening in de vorm van een woonvoorziening van niet-bouwkundige of woontechnische aard zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder c. van deze verordening in aanmerking komen, indien de in het eerste lid en tweede lid van dit artikel genoemde voorzieningen niet te realiseren zijn of niet de goedkoopst adequate voorzieningen zijn en wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het normale gebruik van de woning belemmeren. 4. Voor een woonvoorziening in de vorm van een uitraasruimte kan een persoon met een beperking in aanmerking komen als hij vanwege een gedragsstoornis als gevolg van een handicap ernstig ontremd gedrag vertoont en hij hierdoor een dergelijke ruimte nodig heeft om zich met een zekere regelmaat af te kunnen zonderen om tot rust te komen. Artikel 4.5 Aanvullende voorwaarden voor afwijken primaat verhuizen In aanvulling op artikel 4.4 lid 2 en 3 blijft het primaat van verhuizen buiten toepassing indien naar het oordeel van het college verhuizing: a. naar een voor de persoon met een beperking betaalbare woonruimte niet binnen een redelijke termijn te realiseren is; b. ten koste zou gaan van (mantel)zorg, zonder welke de persoon met een beperking niet zelfstandig kan wonen; c. leidt tot een substantiële aantasting van het sociale netwerk van de persoon met een beperking dat noodzakelijk is in verband met het overwinnen van belemmeringen die de persoon met een beperking ondervindt bij het normale gebruik van de woonruimte; d. de persoon met een beperking noodzaakt tot verkoop van diens woning over te gaan en als gevolg daarvan een aanzienlijk vermogensverlies geleden wordt. Artikel 4.6 Hoofdverblijf (en het bezoekbaar maken van een andere woonruimte) 1. Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de gemaakte kosten indien de persoon met een beperking zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waar de voorziening wordt getroffen. 9

10 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een financiële tegemoetkoming worden verleend voor het bezoekbaar maken van een woonruimte indien de persoon met een beperking zijn hoofdverblijf heeft in een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 3. Onder bezoekbaar maken wordt verstaan dat de woonruimte, de woonkamer en een toilet voor de persoon met een beperking bereikbaar zijn en dat het toilet bruikbaar is. 4. De onder lid 2 genoemde financiële tegemoetkoming wordt slechts verleend indien: a. de persoon met een beperking de woonruimte regelmatig bezoekt; b. niet al een andere woonruimte bezoekbaar is gemaakt; c. de bezoekbaar te maken woning zich in de gemeente Geldermalsen bevindt; d. de gemeente waar de persoon met een beperking zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat haar niet bekend is dat ten behoeve van de persoon met een beperking al een woning bezoekbaar is gemaakt. 5. De maximale hoogte van de financiële tegemoetkoming van het bezoekbaar maken van de in lid 3 genoemde woonruimte wordt bepaald in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.7 Voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming in verhuis en herinrichtingskosten 1. Het college verstrekt aan een persoon met een beperking een financiële tegemoetkoming voor de kosten van verhuizen en inrichting, zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder a, wanneer aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek het normale gebruik van de woning belemmeren. 2. Een persoon met een beperking kan alleen voor een woonvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder a. in aanmerking komen wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: a. de persoon met een beperking verhuist naar een woning die naar het oordeel van het college geschikt is. Hieronder wordt verstaan een woning waarin de persoon met een beperking geen beperkingen ondervindt die met geringe kosten geschikt te maken zijn; b. de persoon met een beperking verhuist vanuit en naar een woonruimte die geschikt is om het hele jaar te bewonen; c. de persoon met een beperking verhuist niet naar een AWBZ inrichting; d. de verhuizing vindt plaats na de indiening van de aanvraag voor de financiële tegemoetkoming en na het moment waarop de noodzaak van de verhuizing door het college bij besluit werd vastgesteld. 3. Een financiële tegemoetkoming voor de kosten van verhuizing en inrichting, als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder a, wordt niet verstrekt indien de woning adequaat kan worden aangepast voor een bedrag dat lager is dan de tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten. 4. De maximale hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de verhuis- en inrichtingskosten wordt vastgesteld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 5. Het bedrag, zoals bedoeld in het voorgaande lid, wordt verminderd met de tegemoetkoming waarover belanghebbende voor hetzelfde doel uit anderen hoofde kan beschikken. Artikel 4.8 Voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting aan een persoon zonder beperking die de aangepaste woning vrijmaakt 10

11 1. Een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting kan aan de persoon zonder beperking die de aangepaste woning vrijmaakt worden verstrekt indien hij op verzoek van het college de aangepaste woning ontruimd nadat bewoning door de persoon met een beperking beëindigd is, ten behoeve van bewoning door een volgende persoon met een beperking. 2. Het college verleent aan de persoon zonder beperking als bedoeld in het vorige lid slechts een financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten indien: a. de aanvraag om de tegemoetkoming is ingediend tenminste twee weken voordat de verhuizing plaatsvindt; b. de verhuizing niet plaatsvindt naar een AWBZ-instelling; c. verhuisd wordt naar een woonruimte die geschikt is om het hele jaar door bewoond te worden. Artikel 4.9 Slechte staat van de woning Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming ten behoeve van ingrepen van bouwkundige of woontechnische aard voor zover de ondervonden beperkingen niet voortvloeien uit de slechte staat van de woning als gevolg van onvoldoende onderhoud, of het gevolg is van het feit dat de woning niet voldoet aan de eisen waaraan die woning op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit moet voldoen. Artikel 4.10 Aanvang werkzaamheden, inzicht in woonruimte en gereedmelding 1. Het college verleent geen financiële tegemoetkoming voor de kosten van woningaanpassing indien al een begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder toestemming van het college. 2. Het college verleent geen financiële tegemoetkoming in een woningaanpassing als: a. aan door het college aangewezen personen de toegang is geweigerd tot de woonruimte waar de woningaanpassing wordt verricht; b. aan de onder a genoemde personen het inzicht is onthouden in bescheiden en tekeningen, welke betrekking hebben op de woningaanpassing; c. de onder a genoemde personen de mogelijkheid is onthouden tot het controleren van de woningaanpassing. 3. Terstond na de voltooiing van de werkzaamheden, doch uiterlijk na zes maanden na het verlenen van de financiële tegemoetkoming voor de woningaanpassing verklaart degene aan wie de financiële tegemoetkoming wordt uitbetaald aan het college dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. 4. De gereedmelding als bedoeld in het derde lid gaat vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is voldaan aan de voorwaarden waaronder de financiële tegemoetkoming is verleend. 5. Degene aan wie de financiële tegemoetkoming wordt uitbetaald dient gedurende een periode van vijf jaar alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter controle beschikbaar te houden. Artikel 4.11 Duidelijkheid over financiering van niet-vergoede deel van de kosten Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder b en c van deze verordening als is voorzien in de financiering van dat deel van de kosten dat niet vergoed wordt op grond van deze verordening. 11

12 Paragraaf 3. Beperking in de verlening van voorzieningen Artikel 4.12 Het verwerven van grond Voor zover de woningaanpassing tevens inhoudt het uitbreiden van een bestaande woning, dan wel het groter bouwen van een nieuw te bouwen woning dan zonder de voorzieningen nodig zou zijn, kan het college een bijdrage verlenen voor de extra te verwerven grond. Deze bijdrage wordt gemaximeerd op de bijdrage voor het aantal vierkante meters per vertrek en een gedeelte van de buitenruimte bij de woning, zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.13 Aanpassing van gemeenschappelijke ruimten Het college kan, rekening houdend met het gestelde in artikel 4.4 van de verordening, een financiële tegemoetkoming verlenen voor het treffen van voorzieningen aan een gemeenschappelijke ruimte, indien zonder deze aanpassing de woning van de persoon met een beperking niet bereikbaar is, voor zover de kosten betrekking hebben op: a. het verbreden van de toegangsdeuren; b. het aanbrengen van elektrische deuropeners; c. de aanleg van een hellingbaan van de openbare weg naar de toegang van het gebouw, mits de woningen in het woongebouw te bereiken zijn met een rolstoel; d. het plaatsen van drempelhulpen of vlonders; e. het aanbrengen van een extra trapleuning; f. realiseren van een opstelplaats voor een rolstoel bij de toegangsdeur van het woongebouw; g. voorzieningen specifiek ten bate van slechtzienden en slechthorenden. Paragraaf 4 Woonwagens en woonschepen Artikel 4.14 Voorwaarden financiële tegemoetkoming aanpassing woonwagen Het college verleent een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonwagen indien: a. de technische levensduur van de woonwagen nog minimaal vijf jaar is; b. de standplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt; c. de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag voor een woonvoorziening bij de gemeente op de standplaats stond; en d. de hoofdbewoner van de woonwagen in het bezit is van een bewoningsvergunning als bedoeld in de Woningwet. Artikel 4.15 Voorwaarden financiële tegemoetkoming aanpassing woonschip Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonschip indien: a. de technische levensduur van het woonschip nog minimaal vijf jaar is; b. het woonschip nog minimaal vijf jaar op de ligplaats mag blijven liggen. Artikel 4.16 Maximering tegemoetkoming vanwege technische staat 12

13 Indien de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip minder dan vijf jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt of het woonschip niet tenminste nog vijf jaar op de ligplaats mag liggen, bestaat de maximale financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten uit een gemaximeerd bedrag zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.17 Voorwaarden financiële tegemoetkoming aanpassing binnenschepen Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een binnenschip als de aanpassing betrekking heeft op het voor de schipper, de bemanning en hun gezinsleden bestemde gedeelte van het verblijf als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel V van het Binnenschepenbesluit (Staatsblad 1987, 466), van een binnenschip dat: a. in het register, bedoeld in artikel 8:783 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig te boek is gesteld op de wijze omschreven in de Maatregel te boek gestelde schepen 1992, en b. bedrijfsmatig wordt gebruikt, hetzij voor het vervoer van goederen, daarbij blijkens de meetbrief bedoeld in het Metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 een laadvermogen van tenminste vijftien ton hebbend, of voor het vervoer van meer dan 12 personen buiten de in de aanhef bedoelde. Paragraaf 5 Overige woonvoorzieningen Artikel 4.18 Financiële tegemoetkoming voor onderhoud, keuring en reparatie Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder d. indien: a. de woonvoorziening in het kader van deze verordening, de Verordening voorzieningen gehandicapten dan wel in het kader van het Besluit Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of de Regeling Geldelijk Steun Huisvesting Gehandicapten is verleend; b. de persoon met een beperking ten tijde van het onderhoud, de keuring of de reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont; c. de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring of reparatie het bedrag zoals genoemd in bijlage I van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen niet te boven gaat. Artikel 4.19 Financiële tegemoetkoming tijdelijke huisvesting 1. Het college kan een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten die door de persoon met een beperking moeten worden gemaakt bij tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 4.1. lid 1 onder e. in verband met het aanpassen van: a. zijn huidige woonruimte; b. de door de persoon met een beperking nog te betrekken woonruimte. 2. De financiële tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en als voldaan is aan de volgende voorwaarden: a. de persoon met een beperking heeft ten gevolge van de woningaanpassing dubbele woonlasten; 13

14 b. de persoon met een beperking heeft redelijkerwijs niet kunnen voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft, en c. de kosten van tijdelijke huisvesting worden gemaakt in verband met het tijdelijk betrekken van een zelfstandige of niet-zelfstandige woonruimte of het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte. 3. De financiële tegemoetkoming wordt over een periode van maximaal zes maanden verstrekt. 4. Voor vergoeding komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking tot het genoemde maximum bedrag zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.20 Huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan het bedrag zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen is aangepast, kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen als bedoeld in artikel 4.1. lid 1 onder f. aan de eigenaar van de woning in verband met verlies van huurinkomsten 2. De financiële tegemoetkoming wordt over een periode van maximaal zes maanden verstrekt, waarbij de eerste maand huurderving niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. 3. Voor vergoeding komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking tot het genoemde maximum bedrag zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 4.21 Kosten in verband met het verwijderen van voorzieningen Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen van voorzieningen als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 onder g van deze verordening indien: a. de woning langer dan zes maanden leeg staat tenzij b. bekend is dat binnen een periode van drie maanden na het verstrijken van de termijn genoemd onder a een persoon met een beperking in aanmerking voor de woning zal komen; of c. de aanpassingen zo specifiek zijn dat het door de aanwezigheid van de voorzieningen niet mogelijk is om de woning aan een persoon zonder beperking te verhuren. Artikel 4.22 Terugbetaling bij verkoop 1. De eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een woonvoorziening heeft ontvangen hoger dan het bedrag als genoemd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen, die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De waardestijging als gevolg van de woningaanpassing dient volgens het in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald. 2. De aanvrager is verplicht het college of een door het college aangewezen deskundige toegang te verschaffen tot de woning ten einde de waarde van de woning te bepalen. 14

15 HOOFDSTUK 5 HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL Artikel 5.1 Algemene omschrijving 1. De door het college te verstrekken vervoersvoorziening bestaat eerst uit een collectief systeem van aanvullend vervoer. Daarnaast kunnen de door het college te verstrekken vervoersvoorzieningen bestaan uit: 2. Een voorziening in natura in de vorm van: a. een al dan niet aangepaste bruikleenauto in huur; b. een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen in huur; c. open elektrische buitenwagen in huur; d. ander verplaatsingsmiddel in huur. 3. Een (gemaximeerde) tegemoetkoming in de kosten van: a. aanpassing van een eigen auto; b. gebruik van een bruikleenauto; c. gebruik van een taxi of een eigen auto; d. gebruik van een rolstoeltaxi; e. aanschaf of gebruik van een ander verplaatsingsmiddel. 4. Het recht op begeleiding bij deelname aan het collectief systeem van aanvullend vervoer. 5. Een combinatie van de genoemde voorzieningen. Deze voorzieningen worden alleen verstrekt indien deze door het college noodzakelijk worden bevonden om in de vastgestelde vervoersbehoefte te kunnen voorzien. 6. Voor een voorziening als bedoeld in het tweede lid kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen in de huurkosten. Op deze tegemoetkoming zijn de regels van toepassing zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 5.2 Het recht op een vervoersvoorziening (algemeen) 1. Een persoon met een beperking kan voor een vervoersvoorziening in de vorm van een pas voor gebruik van het collectieve systeem van aanvullend vervoer als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 in aanmerking komen wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg ziekte of gebrek: a. het gebruik van het openbaar vervoer of; b. het bereiken van dit openbaar vervoer onmogelijk maken. 2. Een persoon met een beperking kan voor een vervoersvoorziening als vermeld in artikel 5.1 lid 4 van deze verordening in aanmerking komen, wanneer er tijdens het vervoer noodzakelijke begeleiding geïndiceerd is. Artikel 5.2 a Aanspraak op collectief systeem van aanvullend vervoer Indien het inkomen van een ongehuwde aanvragen of het gezamenlijk inkomen van de gehuwde aanvrager meer bedraagt dan de in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning voor diverse categorieën genoemde inkomensgrenzen, wordt de aanvrager geacht zelfredzaam te zijn in de kosten van vervoersvoorzieningen zodat deelname aan het collectief systeem van aanvullend vervoer als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking komt. 15

16 Artikel 5.2b Aanspraak op overige vervoersvoorzieningen 1. Een persoon met een beperking kan voor een vervoersvoorziening als vermeld in artikel 5.1 lid 2 en 3 van deze verordening in aanmerking komen wanneer: a. aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van een collectief systeem als bedoeld in het eerste lid onmogelijk maken, dan wel b. een collectief systeem als bedoeld in het eerste lid niet aanwezig is. 2. Vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 en 3 van deze verordening kunnen ook in aanvulling op het collectief vervoer als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 van deze verordening verstrekt worden, indien deze noodzakelijk bevonden worden om in de vastgestelde vervoersbehoefte te kunnen voorzien. 3. Voor zover de behoeften van echtgenoten niet samenvallen, wordt niet meer dan anderhalf maal een enkele tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5.1 onder 3, sub b tot en met d van deze verordening toegekend. Artikel 5.3 Een ander verplaatsingsmiddel 1. Een voorziening in de vorm van een specifiek voor personen met een beperking bedoeld verplaatsingsmiddel, zoals bedoeld wordt in artikel 5.1. lid 2 onder d en lid 3 onder e kan worden verstrekt indien: a. de persoon met een beperking, door aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek geen gebruik kan maken van het onder artikel 5.1. lid 1 van deze verordening genoemde collectief systeem van aanvullend vervoer; b. de persoon met een beperking zonder de voorziening, door aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek, niet in staat is zich geheel zelfstandig en in eigen tempo over een afstand van circa 800 meter te verplaatsten; c. de persoon met een beperking een adequate stallingsmogelijkheid heeft voor het specifieke voor de persoon met een beperking bedoelde verplaatsingsmiddel. d. het verplaatsingsmiddel niet algemeen gebruikelijk is. 2. Indien het college besluit om een tegemoetkoming in de kosten te verstrekken voor de aanschaf van een fiets, buggy, autostoeltje of een ander verplaatsingsmiddel in een vorm die niet algemeen gebruikelijk is en het verplaatsingsmiddel in eigendom verstrekt, komen de aanschafkosten van de algemeen gebruikelijk versie van het verplaatsingmiddel niet voor vergoeding in aanmerking. De gemiddelde aanschafkosten wordt in mindering gebracht conform vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de voorziening in huur worden verstrekt aan de persoon met een beperking bij wie door de groei de noodzaak van regelmatige vervanging van de voorziening aannemelijk is. Artikel 5.1, lid 6 van deze verordening is in dat geval van overeenkomstige toepassing. Artikel 5.4 Open elektrische buitenwagen (scootermobiel) De persoon met een beperking kan in aanmerking komen voor een open elektrische buitenwagen in huur als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. Deelname aan het collectief vervoer, al dan niet gecombineerd met een door spierkracht voortbewogen vervoermiddel biedt geen adequate oplossing. 16

17 b. Er is sprake van een substantiële vervoersbehoefte in de directe omgeving (twee tot drie kilometer) van de woning in het kader van de maatschappelijke participatie van de persoon met een beperking. c. De persoon met een beperking kan maximaal 800 meter lopen en de persoon met een beperking is voornemens de scootermobiel regelmatig te gaan gebruiken. d. De persoon met een beperking beschikt over voldoende verkeersinzicht om op veilige en verantwoorde wijze zich met de scootermobiel in het dagelijks verkeer te begeven. Dit dient tijdens de selectie van de scootermobiel te worden getoetst. Bij twijfel dienen vooraf (enkele) rijvaardigheidsproeven te worden gedaan alvorens de scootermobiel wordt verstrekt. Artikel 5.5 Gesloten buitenwagen 1. Een persoon met een beperking kan in aanmerking komen voor een gesloten buitenwagen in huur als: a. deelname aan het collectief vervoer geen adequate oplossing is; b. betrokkene om medische redenen is aangewezen op gesloten vervoer. 2. Als de persoon met een beperking in aanmerking komt voor een gesloten buitenwagen in huur, kan hem tevens een tegemoetkoming in de kosten van gebruik van de buitenwagen toegekend worden. De hoogte van de gemaximeerde tegemoetkoming staat vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 5.6 De auto 1. Een persoon met een beperking kan in aanmerking komen voor een auto in huur als: a. een andere vervoersvoorziening, of combinatie van voorzieningen, geen adequate en goedkopere oplossing bieden voor de vervoersbehoefte van de persoon met een beperking; b. betrokkene op grond van medische beperkingen voor iedere verplaatsing buitenshuis op een eigen auto is aangewezen. 2. Als voldaan wordt aan de in het eerste lid, onder a en b, genoemde voorwaarden kan de persoon met een beperking eveneens in aanmerking komen voor een autoaanpassing. Dit kan geschieden in de vorm van: a. een tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van de eigen auto, mits deze nog geen drie jaar oud is; b. een tegemoetkoming in de meerkosten van een auto in specifieke uitvoering; c. een aanpassing van de huurauto. 3. Als aan de persoon met een beperking een auto in huur wordt verstrekt, komt hij tevens in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van deze auto. De hoogte van de gemaximeerde tegemoetkoming staat vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 4. Als aan de persoon met een beperking een auto in huur wordt verstrekt, kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen in de huurkosten. Op deze tegemoetkoming zijn de regels van toepassing zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 17

18 HOOFDSTUK 6 VERPLAATSEN IN EN ROND DE WONING Artikel 6.1 Algemene omschrijving De door het college te verstrekken rolstoelvoorziening kan bestaan uit: a. een rolstoel voor verplaatsing binnen en/of buiten de woonruimte, dan wel een aanpassing daaraan en; b. onderhoud gebruik en reparaties; c. noodzakelijke accessoires; d. een forfaitaire tegemoetkoming voor een sportrolstoel. Artikel 6.2 De verstrekking van een rolstoel 1. Een persoon met een beperking kan voor een rolstoel in aanmerking komen wanneer de persoon met een beperking door aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek in belangrijke mate aangewezen is op zittend verplaatsen in en om de woonruimte en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een onvoldoende oplossing bieden. 2. Een rolstoel wordt in huur verstrekt en kan na afloop van de huurperiode op basis van een afgesloten huurovereenkomst in eigendom worden overgedragen. 3. Het college verleent een financiële tegemoetkoming in de huurkosten. Op deze tegemoetkoming zijn de regels van toepassing zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. Artikel 6.3 De verstrekking van een sportrolstoel 1. Een persoon met een beperking kan in aanmerking komen voor een sportrolstoel indien hij zonder sportrolstoel niet in staat is tot sportbeoefening. 2. De verstrekking van een sportrolstoel vindt plaats in de vorm van een forfaitaire tegemoetkoming. 3. De hoogte van de forfaitaire tegemoetkoming die dient als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud wordt vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen. 4. De in het vorige lid bedoelde forfaitaire tegemoetkoming wordt niet vaker dan eenmaal per drie jaar verstrekt. 18

19 HOOFDSTUK 7 HET VERKRIJGEN VAN VOORZIENINGEN EN HET MOTIVEREN VAN BESLUITEN Artikel 7.1 Indienen van de aanvraag. 1. Een aanvraag voor een voorziening dient schriftelijk te worden ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier. 2. De aanvraag dient te worden ingediend op de in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen aangewezen plaats. 3. De aanvrager, dient desgevraagd een geldig identiteitsbewijs over te leggen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht. Artikel 7.2 Beschikking 1. Indien een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming wordt verleend, wordt bij de beschikking vermeld op welke kosten het budget of de tegemoetkoming betrekking heeft. 2. Indien een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming periodiek wordt uitgekeerd, wordt alvorens tot uitbetaling van de tegemoetkoming wordt overgegaan bij de beschikking tevens vermeld: de geldingsduur, de uitkeringsmaatstaf, de verantwoordingseisen, evenals de voorschriften waaraan de rechthebbende dient te voldoen Artikel 7.3 Relatie met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen wordt bepaald op welke wijze de afstemming tussen aanvragen inzake de wet en aanvragen inzake de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten plaatsvindt. Artikel 7.4 Inlichtingen, onderzoek, advies. 1. Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend: a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen; b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken. De aanvrager is verplicht gehoor te geven aan de bedoelde oproepen en mee te werken aan de onderzoeken. 2. Het college vraagt een door hen daartoe aangewezen adviesinstantie om advies indien: a. het een aanvraag c.q. problematiek betreft waarvoor de interne deskundigheid ontbreekt; b. de gevraagde voorziening om medische redenen wordt afgewezen. 3. Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie alle gegevens te verschaffen of te doen verschaffen, respectievelijk het college te informeren over alle feiten en omstandigheden, die van belang zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening. 19

20 Artikel 7.5 Samenhangende afstemming. 1. Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager kan het college onderzoek verrichten naar de situatie van de aanvrager. 2. Het college is bevoegd om, voor zover dit voor het samenhangend afstemmen van de individuele voorzieningen op de situatie van de aanvrager van belang is: a. degene door wie een aanvraag is ingediend op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen; b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip met de aanvrager en door het college en de aanvrager gezamenlijk aan te wijzen derde te overleggen over de ondersteuning van de aanvrager. 3. Een aanvrager is verplicht aan het college die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor het samenhangend afstemmen van de individuele voorzieningen op de situatie van de aanvrager. Artikel 7.6 Beslistermijnen 1. Het college geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 2. Indien voor een besluit op de aanvraag advies gevraagd wordt aan een deskundige of instantie als bedoeld in artikel 7.4 onder b van deze verordening, wordt de termijn van het eerste lid verlengd met zeven weken. 3. Indien voor de levering van de gevraagde voorziening een schriftelijke offerteprocedure wordt gehanteerd wordt de na toepassing van het eerste en tweede lid vastgestelde termijn verlengd met vijf weken. 4. Indien de beschikking niet binnen de volgens de voorgaande leden vastgestelde termijn kan worden gegeven, stelt het college de aanvrager daarvan in kennis, en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 5. Artikel 4.15 van de Algemene wet bestuursrecht is op de in dit artikel genoemde termijnen van toepassing. Artikel 7.7 Wijzigingen in de situatie. Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. Artikel 7.8 Heronderzoek Het college is bevoegd de persoon met een beperking, na verlening van een voorziening op grond van deze verordening, aan een heronderzoek te onderwerpen teneinde vast te stellen of de omstandigheden die hebben geleid tot de verlening van de voorziening, gewijzigd zijn. Artikel 7.9 Intrekking van een voorziening 1. Het college kan een besluit op grond van deze verordening geheel of gedeeltelijk intrekken of ten nadele van betrokkene wijzigen als: a. niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. de persoon met een beperking, zijn echtgenoot, ouder, pleegouder of wettelijk vertegenwoordiger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid; 20

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; Nr. 98.12.28-1 De raad van de gemeente Woensdrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; gelet op artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten Stb. 1993

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland;

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland; Raadsbesluit Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94 De raad van de gemeente Steenwijkerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007, nummer 2007/94; b e s l u i

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 1.2 Beperkingen... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Maastricht + Artikelsgewijze toelichting versie 29 mei 2012 Ingangsdatum 1 juni 2012 Inhoud: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

WVG verordening Lelystad 2005

WVG verordening Lelystad 2005 WVG verordening Lelystad 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WVG verordening Lelystad 2005 Citeertitel WVG verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO verordening gemeente Hollands Kroon VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Versie: 5-12-2011; gewijzigd 26-4- Inwerkingtreding: 01-01- Citeertitel: Wmo-verordening

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006;

gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006; Nummer: 7 De raad van de gemeente Doesburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2006; gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006; gehoord de

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 De raad van de gemeente Drimmelen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE BOXTEL INHOUDSOPGAVE AFDELING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Paragraaf 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 GEMEENTE O E G S T G E E S T Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest oktober 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Midden-Delfland 2006 Afdeling Inwonerszaken Oktober 2005 TEKST VAN DE VERORDENING Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte

Nadere informatie

Op 17 december 2009 werd de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2010 door uw Raad vastgesteld.

Op 17 december 2009 werd de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2010 door uw Raad vastgesteld. Raadsvoorstel no. R2011.0080 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 18 oktober 2011 Vaststelling van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2012 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening en

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT: RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; Vast te stellen: BESLUIT: 1. De navolgende Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011, nr ; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011, nr. 11.82; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009;

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; gelezen het advies van de commissie d.d. 24-11-2009; gelet op de Gemeentewet; b e s luit: de volgende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 10

Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 algemene bepalingen` 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden 7 Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen 8 Hoofdstuk 5 Het zich

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 21 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 7a Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013. De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2013; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en op artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie