Voorwoord. NOREA ZekeREzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. NOREA ZekeREzorg"

Transcriptie

1 Voorwoord De invoering van de Diagnose-Behandeling-Combinaties (DBC s) -per 1 januari is een grote verandering voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen. De DBC-systematiek is ontworpen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de DBC-systematiek wordt een directe relatie gelegd tussen geleverde zorgproducten/diensten en de inkomsten. Daarnaast moet het systeem gaan leiden tot meer transparantie in de zorg en wordt het mogelijk om geleidelijk een vorm van marktwerking te introduceren. Door het College voor Tarieven in de Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in Oprichting (CTG/Zaio) zijn door middel van de Kaderregeling AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) eisen gesteld aan de wijze waarop de DBC-processen rond registratie, validatie en facturering worden ingericht. ICT speelt een cruciale rol bij het implementeren van de Kaderregeling. De NOREA kennisgroep ICT en Zorg heeft, onder auspiciën van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ICT leveranciers een nadere invulling gegeven aan de ICT aspecten binnen deze kaderregeling. NOREA, de beroepsorganisatie van IT-audiors, concretiseert met dit beoordelingskader de kwaliteitseisen die nodig zijn voor een betrouwbare geautomatiseerde verwerking van DBC gegevens. Dit beoordelingskader is een nadere invulling van de automatiseringsaspecten die binnen de Kaderregeling AO/IC zijn gesteld aan de zorgaanbieders. Dit beoordelingskader vormt hiermee een essentiële grondslag voor het opzetten en handhaven van een effectief systeem van interne beheersing. De beheersmaatregelen hebben betrekking op aspecten registratie, validatie en declaratie alsmede het aanleveren van de gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS). Dit beoordelingskader ondersteunt de zorgaanbieders bij het specificeren van eenduidige eisen voor de geautomatiseerde gegevensverwerking met betrekking tot DBC s. Een goed beheerde en beveiligde geautomatiseerde gegevensverwerking van DBC s vormt impliciet een belangrijk onderdeel van de bestuursverklaring die bestuurders van ziekenhuizen dienen af te geven. In dit beoordelingskader is op eenduidige wijze beschreven welke geautomatiseerde beheersmaatregelen in de software aanwezig dienen te zijn. Het stelt hiermee expliciet eisen aan de functionaliteit van de zorgapplicaties, die door softwareleveranciers aan zorgaanbieders beschikbaar worden gesteld. Hierdoor wordt voor zorgapplicaties een minimum controlepotentieel gewaarborgd. NOREA ZekeREzorg 1

2 Indien in dat verband behoefte bestaat aan een onafhankelijk oordeel, dan kan dit beoordelingskader als basis voor certificering worden gehanteerd. De overige gebruikers van dit beoorelingskader zijn de zorgverzekeraars, toezichthouders en IT-Auditors. Amsterdam, 10 juni 2005 NOREA Kennisgroep ICT en Zorg drs. H.E. Bakker (Projectleider DBC-Onderhoud), drs. ir. H.J. van Bon RE RA (KPMG), M.W. de Breed RE CISA (Deloitte), drs. W.J.A. Olthof (NOREA, ambtelijk-secretaris), ir. M.C. Roos (PricewaterhouseCoopers), ing. D.R. Utermark RE (Ernst & Young) 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten bij het beoordelingskader 7 3 Objectomschrijving en afbakening van het beoordelingskader 9 4 Doelgroepen en doelstellingen van het beoordelingskader 11 5 Beschrijving van de geautomatiseerde verwerking van DBC gegevens Inleiding Registratie Validatie Declaratie 15 6 Basisnormen en omgevingsfactoren 17 7 Relatie Bestuursverklaring en de Accountantsverklaring 19 8 Kwaliteitsaspecten 21 9 Het beoordelingskader Bron- en literatuurverwijzingen 47 NOREA ZekeREzorg 3

4 4

5 1 Inleiding In vervolg op het in 1994 uitgebrachte advies van de commissie Biesheuvel inzake de modernisering van de Curatieve Zorg, hebben de NVZ (vereniging van ziekenhuizen), de Orde van Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS het initiatief genomen om een bekostigingssysteem voor zorgaanbieders tot stand te brengen dat gebaseerd wordt op geleverde prestaties en hiermee samenhangende kosten. Deze prestaties worden vastgelegd in eenduidig gedefinieerde zorgproducten, Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s). Een Diagnose Behandeling Combinatie typeert de medisch specialistische zorg volgens een methodiek waarbij de zorgvraag (diagnose) wordt gekoppeld aan de daartoe geleverde zorgprestaties (begeleiding, diagnostiek en behandeling). Het middelenbeslag van het ziekenhuis en de werklast van de medisch specialist worden aan deze producten toegerekend. De Raad van Bestuur verklaart door middel van een bestuursverklaring dat de DBC s die zijn geproduceerd en gedeclareerd juist, volledig en tijdig geregistreerd en verwerkt zijn. Met andere woorden in een zogenaamde bestuursverklaring wordt aangegeven dat de procedures van de administratieve organisatie en interne controle correct en volledig worden toegepast. De kwaliteit van de AO/IC wordt ook beoordeeld door de accountant. Het is van belang in de systemen die gezamenlijk de informatievoorziening van de zorgaanbieder bepalen, zoveel mogelijk toetsbare controle mogelijkheden en zekerheden in te bouwen om het operationaliseren van de bestuursverklaring te ondersteunen. In dit document wordt een beoordelingskader beschreven voor de DBC informatieverwerking, in het bijzonder voor de verwerking van de gegevens door de validatiemodule. NOREA ZekeREzorg 5

6 6

7 2 Uitgangspunten bij het beoordelingskader De bestuursverklaring geeft aan dat de DBC s die zijn geproduceerd en gedeclareerd juist, volledig en tijdig geregistreerd en verwerkt zijn. De kaderregeling AO/IC heeft op hoofdlijnen geschetst aan welke voorwaarden de Administratieve Organisatie en de Interne Controle van een zorgaanbieder dienen te voldoen. Dit beoordelingskader is een nadere invulling van de automatiseringsaspecten die binnen de Kaderregeling AO/IC zijn gesteld aan de zorgaanbieders. Interne controlemaatregelen dienen omwille van efficiency- en effectiviteitsredenen zoveel mogelijk geautomatiseerd te worden uitgevoerd, zodat de handmatige controle-activiteiten van de zorgaanbieders in dat verband tot een minimum kunnen worden beperkt. Indien een zorgaanbieder voldoet aan dit beoordelingskader kunnen, in overleg met de zorgverzekeraar, nader te bepalen controles door zorgverzekeraar worden beperkt. Dit beoordelingskader kan door IT-auditors als toetsingskader voor certificering worden gehanteerd. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens gelden de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wbp en/of sectorspecieke wetgeving. Deze wettelijke kaders vallen buiten de scope van dit beoordelingskader. NOREA ZekeREzorg 7

8 8

9 3 Objectomschrijving en afbakening van het beoordelingskader Het beoordelingskader heeft betrekking op de volgende drie deelprocessen: (a) DBC registratie (c) DBC validatie (d) DBC declaratie (a) DBC registratie Het openen en vastleggen van de DBC-gegevens. Met behulp van DBC-registratiesoftware en verschillende stamtabellen worden de DBC-gegevens ingevoerd (onder andere zorgtype, diagnose en behandeling). Binnen het registratieproces worden ook de individuele verrichtingen vastgelegd. (b) DBC validatie Het automatisch (met behulp van DBC-validatiesoftware) controleren van de juistheid van de ingevoerde DBC-gegevens door deze met gegevens van de uitgevoerde verrichtingen te vergelijken. De gevalideerde DBC s worden aan de declaratiemodule aangeleverd. Tevens worden de gevalideerde DBC;s aangeleverd aan het DBC Informatie Systeem (DIS). (c) DBC declaratie Het declareren van de gevalideerde DBC s aan zorgverzekeraars met de juiste tarieven en codering. Deze deelprocessen zijn schematisch weergegeven in figuur 3-1. Figuur 3-1: Een controlemodel met repressieve beheersmaatregelen Huidige situatie Registratie Validatie Declaratie Stamgegevens NOREA ZekeREzorg 9

10 De drie betrouwbaarheid van de gegevensverwerking binnen de drie deelprocessen is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de onderliggende stamgegevens. De kwaliteit van deze stamgegevens wordt in sterke mate bepaald door de wijze waarop deze worden beheerd. Om die reden vormt het beheer van stamgegevens een onderdeel van dit beoordelingskader. Het onderhandelingsproces van zorgaanbieder en zorgverzekeraar, met als doel de tariefvaststelling, valt echter buiten de scope van het beoordelingskader. 10

11 4 Doelgroepen en doelstellingen van het beoordelingskader Het beoordelingskader heeft de volgende doelgroepen en bijbehorende doelstellingen: Zorgaanbieders NOREA concretiseert met dit beoordelingskader de kwaliteitseisen die nodig zijn voor een betrouwbare geautomatiseerde verwerking van DBC-gegevens bij de zorgaanbieder. Dit beoordelingskader is geen vervanging van de Kaderregeling AO/IC maar geeft een nadere invulling van de automatiseringsaspecten die binnen de Kaderregeling zijn gesteld aan de zorgaanbieders. Dit beoordelingskader vormt hiermee een essentiële grondslag voor het opzetten en handhaven van een effectief systeem van interne beheersing. Dit beoordelingskader ondersteunt de zorgaanbieders bij het specificeren van eenduidige eisen voor de geautomatiseerde gegevensverwerking met betrekking tot DBC s. Een goed beheerde en beveiligde geautomatiseerde gegevensverwerking van DBC s vormt impliciet een belangrijk onderdeel van de bestuursverklaring die bestuurders van ziekenhuizen dienen af te geven. Het beoordelingskader vormt een leidraad voor zorgaanbieders in de gezamenlijke communicatie met softwareleveranciers over de inrichting van de zorgapplicaties. Een dergelijke standaardisatie zou kunnen leiden tot een reductie van de ontwikkelkosten. IT-Auditors Het beoordelingskader is een nuttig document voor de IT-auditors die betrokken zijn bij de beoordeling en advisering over DBC s bij zorgaanbieders, al dan niet in het kader controlewerkzaamheden. Deze controlemaatregelen worden veelal beoordeeld door de in het externe controleteam van de zorgaanbieder opgenomen IT-auditor. De beoordeling kan ook plaatsvinden door de interne IT-auditor van de zorgaanbieder als basis voor de review door de (externe) accountant Zorgverzekeraars Het beoordelingskader draagt bij aan het voor de zorgverzekeraars inzichtelijk maken van de mate van interne beheersing op ICT-gebied bij de zorgaanbieders. De doelstelling van dit beoordelingskader is om de validatie en andere repressieve beheersmaatregelen waar mogelijk eerder in het proces van totstandkoming van de DBC geautomatiseerd te laten uitvoeren (zie figuur 4-1). Hierdoor kan de efficiëntie en effectiviteit van de interne controle rond de DBC worden vergroot en kunnen arbeidsintensieve handmatige controlewerkzaamheden voorkomend uit uitvallijsten in de validatiemodule worden vermeden. NOREA ZekeREzorg 11

12 Figuur 4-1: Een controlemodel met preventieve beheersmaatregelen Gewenste situatie Registratie Validatie Declaratie Stamgegevens Softwareleveranciers Door middel van deze publicatie wordt inzicht gegeven in de eisen/wensen welke gesteld worden aan een betrouwbaar systeem en is daarmee van waarde voor de leveranciers van software. Door middel van dit beoordelingskader is daarnaast een set van onafhankelijke en eenduidige criteria verkregen welke als basis kan worden gebruikt om te komen tot certificering van de software door daartoe gekwalficeerde ITauditors (RE's). 12

13 5 Beschrijving van de geautomatiseerde verwerking van DBC gegevens 5.1 Inleiding Het DBC proces bestaat uit zoals hierboven schematisch weergegeven uit drie subprocessen. Deze processen zijn in de volgende paragrafen in meer detail beschreven. In de hierna volgende paragrafen wordt dit DBC proces toegelicht aan de hand van de voorbeeld DBC Registratie In eerste instantie moet een nieuwe DBC worden geopend. Dit gebeurt op het moment dat de patiënt voor het eerste consult bij de specialist (in dit geval de gastro-enteroloog) komt. In de DBC registratiesoftware voert hij de volgende gegevens in: Specialisme: 18 (gastro enterologie) Zorgtype: 11 (reguliere zorg) Diagnose: nog niet bekend waarschijnlijk 401 (gastritus diversen) Behandeling: nog niet bekend De DBC registratiesoftware maakt gebruik van stamgegevens die in tabellen zijn opgeslagen. Het betreft hier de typeringslijsten (zie paragraaf 2.1) en een diagnose conversie tabel. Veel specialisten diagnosticeren met behulp van de wereldwijde ICD-9 codering. Deze code moet worden omgezet in de DBC diagnosecode. Hiervoor is een conversietabel noodzakelijk. De specialist moet daarnaast ook nog het eerste consult (=verrichting) registreren. Dit gebeurt in een ZISmodule voor afspraken. De specialist stelt voor om een gastroscopie te maken en een bloedonderzoek te doen teneinde zijn diagnose zeker te kunnen stellen en deze samen met de behandeling te kunnen invoeren in de DBC registratie. Op de afdeling gastro-enterologie wordt de patiënt poliklinisch onderzocht. Deze verrichting wordt door een medewerker van de afdeling vastgelegd in de ZIS-module voor gastroscopie. Bij het laboratorium wordt het bloed van de patiënt afgenomen en onderzocht. Ook hier wordt deze verrichting ingevoerd in een ZIS-module (voor laboratorium). Op basis van de resultaten van de gastroscopie en het bloedonderzoek komt de specialist tot de conclusie dat zijn voorlopige diagnose (401) juist was. Hij voert deze diagnosecode samen met de behandeling (103) in de DBC registratiesoftware in. De DBC codering is nu compleet. NOREA ZekeREzorg 13

14 Vervolgens wordt de patiënt opgenomen, het betreft immers een DBC met klinische periode, en worden de verpleegdagen door het opnamebureau geregistreerd in de daarvoor bestemde ZIS-module. Als de patiënt is geopereerd dan wordt ook de operatie als verrichting ingevoerd in de betreffende ZIS-module. Na ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis komt deze nog één keer terug voor een controle afspraak. Deze afspraak wordt uiteindelijk ook weer ingevoerd in een ZIS-module. De specialist besluit na de controle afspraak dat de patiënt genezen is verklaard. De DBC kan nu worden afgesloten en worden geautoriseerd door de specialist. Het registratieproces is hiermee teneinde gekomen. De volgende registraties hebben plaatsgevonden: 1 DBC ( ) 9 verrichtingen namelijk: 2 consulten 1 operatie 3 verpleegdagen 1 operatie 1 bloedonderzoek 1 gastroscopie 5.3 Validatie De Validatie wordt uitgevoerd door de DBC validatiesoftware. Dit is een batchproces dat zonder menselijke tussenkomst controleert of de behandeling die de specialist heeft ingevoerd overeenstemt met wat in werkelijkheid is uitgevoerd. In ons voorbeeld is de behandeling (103) een reguliere behandeling met klinische periode. Wij gaan er in dit voorbeeld vanuit dat een reguliere behandeling ook een operatie bevat. De validatiesoftware kan alleen worden uitgevoerd met afgesloten en geautoriseerde DBC s. Het validatieproces bestaat uit 3 stappen: 1. In de eerste stap worden op basis van patiëntnummer en de datum de verrichtingen gekoppeld aan de DBC. Indien de ziekenhuizen hebben besloten om verrichtingen te registreren op basis van de CBV coderingssystematiek dan dienen de verrichtingen eerst geconverteerd te worden in de noodzakelijke CTG codering. 2. Op basis van de verrichtingen wordt een zorgprofiel samengesteld. Dit is de set met uitgevoerde verrichtingen die in de ZIS-modules zijn ingevoerd. Dit vindt plaats aan de hand van een stamtabel (verrichtingen / zorgprofielen). Tevens wordt hier bepaald welke verrichtingen typerend zijn voor deze DBC. In dit geval de operatie en de verpleegdagen. Op basis van een andere stamtabel (zorgprofielen / behandel-as) wordt bepaald wat de werkelijke behandel-as (=behandeling) is geweest. In ons voorbeeld 14

15 is de door de specialist ingevulde behandeling (103) gelijk aan de door de validatiesoftware afgeleide behandel-as. Indien de validatiesoftware nu geen verpleegdagen had gevonden maar wel een operatie dan was de afgeleide behandeling 101 geweest: reguliere behandeling poliklinisch 3. De definitieve DBC code is nu gereed voor declaratie. Echter voordat de declaratie kan worden opgemaakt wordt de DBC ingedeeld in een DBC productgroep (dit met behulp van de stamtabel DBC / DBC productgroep). Deze stap is ingevoerd omdat er duizenden segment A DBC s zijn waarvoor het ondoenlijk is om hier adequaat prijsbeheer op uit te oefenen. Er is voor gekozen om segment A DBC s die ongeveer gelijk zijn en ongeveer dezelfde prijs hebben, te groeperen in een DBC Productgroep. De productgroepen zijn door het CTG voorzien van een prijs. 5.4 Declaratie De DBC s kunnen nu worden gedeclareerd. Hiervoor zijn weer stamtabellen noodzakelijk. Namelijk de prijstabellen voor segment A en segment B. Hieraan zijn ook de declaratiecodes gekoppeld. Voor de segment A DBC s zijn er vaste prijzen. Voor de segment B DBC s zijn er prijzen per zorgverzekeraar en een zogenoemd passantentarief. Dit passantentarief (per segment B ) is voor patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het betreffende ziekenhuis. Er is een aantal verrichtingen die niet via een DBC mogen worden gedeclareerd. Deze verrichtingen dienen apart als verrichting te worden gedeclareerd. Dit betreft onder andere de onderzoeken die in opdracht van de huisarts worden uitgevoerd (1e lijnsverwijzingen), de klasseverpleging, verkeerde bed dagen en IC-dagen. NOREA ZekeREzorg 15

16 16

17 6 Basisnormen en omgevingsfactoren Als beroepsorganisatie stelt de NOREA eisen aan de IT-auditor die op grond van zijn beroepskwalificatie een oordeel over een object geeft. Deze zijn omschreven in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Register EDP-auditors (GBRE). Dit bevat bepalingen over de vereiste integriteit, deskundigheid, vertrouwelijkheid, kwaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Daarnaast zijn enkele aanvullende richtlijnen voor de beroepsuitoefening vastgelegd met betrekking tot opdrachtverwerving en aanvaarding, dossiervroming en beheer en rapportage. Het beoordelingskader dat wordt beschreven in deze handreiking is gebaseerd op een proces- en risicoanalyse en volgt daarmee niet helemaal het Raamwerk voor ontwikkeling van normensetelsels en standaarden (NOREA Studierapport 3). Wel is in het hele beoordelingskader de relatie met de door de NOREA onderscheiden kwaliteitsaspecten aangegeven. Het beoordelingskader is gedefinieerd op een zodanig niveau dat sprake is van behoorlijk IT-gebruik. Op dat niveau wordt verondersteld dat ook de afdoende maatregelen zijn getroffen inzake: Logische toegangsbeveiliging (uitsluitend door daartoe geautoriseerde specialisten of gemachtigden); Wijzigingsbeheer (ten aanzien van DBC-software en stamtabellen); Continuïteit (back-up en evt. uitwijk). Voor deze algemene computercontroles gelden algemeen aanvaarde normen. Naast de NOREA-richtlijnen en toetsingnormen hoort de IT-auditor zich op grond van de deskundigheidsvereiste ook rekenschap te geven van (sector-)specifieke beoordelingskaders en wet- of regelgeving. In dat perspectief zijn bij het opstellen van dit beoordelingskader ook de uitgangspunten meegewogen op grond van Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). NOREA ZekeREzorg 17

18 18

19 7 Relatie Bestuursverklaring en de Accountantsverklaring Elk jaar dient het bestuur van een ziekenhuis te verklaren dat de DBC s die zijn geproduceerd en gedeclareerd juist, volledig en tijdig geregistreerd en verwerkt zijn. Hiertoe is een standaard verklaring opgesteld. Deze verklaring voor het jaar T dient uiterlijk op 15 januari van het jaar T+1 te worden verstrekt. De positieve verklaring luidt als volgt: Wij bevestigen onze verantwoordelijkheid voor het systeem als geheel. Wij hebben ons vergewist van de werking van dit systeem. Op grond daarvan verklaren wij dat voor zover wij dat redelijkerwijze hebben kunnen constateren- de interne beheersing van ziekenhuis ABC gedurende het gehele kalenderjaar 200X voldaan heeft aan alle relevante eisen van de beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering. De registraties van de DBC s en de facturering voldoet derhalve aan alle daaraan redelijkerwijze te stellen eisen. Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur ten behoeve van de te verstrekken bestuursverklaring een deskundige en onafhankelijke rapportage wenst en dient te hebben over het functioneren van de bedrijfsvoering DBC s. Een verbijzonderde, onafhankelijke interne controlefunctie is hiertoe nodig. Idealiter is de interne controlefunctie direct onder de Raad van Bestuur gepositioneerd als verbijzonderde IC afdeling. Als minimumeisen worden echter gedefinieerd een zelfstandig werkende, rechtsreeks aan accountant en Raad van Bestuur rapporterende functionaris buiten de lijn, met een controleprogramma en vastleggingssystematiek die in nauwe samenwerking met de externe accountant tot stand zijn gekomen. Om te voorkomen dat een ziekenhuis ten onrechte een positieve bestuursverklaring afgeeft, is het noodzakelijk dat de accountant een accountantsverklaring afgeeft bij de bestuursverklaring. De accountantscontrole is gericht op het geven van een oordeel over de bestuursverklaring van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De rapportage is gericht aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en afgegeven ten behoeve van het CTG en de (Nederlandse) ziektekostenzorgverzekeraars. De accountant dient zijn controle zodanig in te richten dat een redelijke mate van zekerheid bereikt wordt. Voor de controletolerantie dient aangesloten te worden bij hetgeen hierover is voorgeschreven in het controleprotocol rechtmatigheidonderzoek ziekenfonds 2004 van het CVZ. Dit betekent dat de Administratieve Organisatie en Interne Controle waarover de Raad van Bestuur in de bestuursverklaring verantwoording aflegt en die een correcte declaratiestroom moet waarborgen, moet zijn ingericht en met een zodanig zekerheidsniveau moet zijn gecontroleerd, dat met 95% betrouwbaarheid gesteld moet kunnen worden dat niet meer dan 1% van het totale jaarlijkse factuurbedrag onjuist gefactureerd is. NOREA ZekeREzorg 19

20 20

21 8 Kwaliteitsaspecten Op grond van de Kaderregeling AO/IC wordt een juiste, volledige en tijdige vastlegging en facturering vereist. Dit kwaliteitsaspect wordt door IT-auditors ook wel aangeduid als betrouwbaarheid of integriteit. Daarnaast worden in het beoordelingskader eisen gesteld aan de exclusiviteit en controleerbaarheid. Hieronder zijn deze drie kwaliteitsaspecten kort beschreven: Integriteit: de mate waarin het object (gegevens en informatie-, technische- en processystemen) in overeenstemming is met de afgebeelde werkelijkheid. Exclusiviteit: de mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen of apparatuur via geautoriseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruik maken van de IT-processen; Controleerbaarheid: de mate waarin het mogelijk is kennis te verkrijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteitsaspect de mate waarin het mogelijk is vast te stellen dat de informatieverwerking in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten is uitgevoerd 1. 1 Definities kwaliteitsaspecten ontleend aan IT-auditing aangeduid (NOREA-geschrift 1) NOREA ZekeREzorg 21

22 22

23 9 Het beoordelingskader Door de kennisgroep zijn op systematische wijze aan de hand van de DBC-deelprocessen de risico s geïnventariseerd en gerelateerd aan de kwaliteitsaspecten. In het beoordelingskader worden de feitelijke normen uitgewerkt in termen van beheersmaatregelen. Deze maatregelen worden gekoppeld aan de benoemde kwaliteitsaspecten. Daarbij wordt nog aangeduid of de betreffende beheersmaatregel automatisch (d.w.z. als onderdeel van de applicatie) dan wel handmatig wordt uitgevoerd. Ten aanzien van het gebruik van het beoordelingskader als toetsingskader geldt als uitgangspunt dat gemotiveerde afwijkingen zijn toegestaan NOREA ZekeREzorg 23

24 Beoordelingskader ID DBC Deelproces Risico Kwaliteitsaspect Nr. Beheersmaatregel Type maatregel 100 Registreren Patientgegevens Norm: Patiëntgegevens (NAW- en verzekeringsgegevens) dienen juist, volledig en tijdig te worden geregistreerd Patiëntgegevens (NAWen verzekeringsgegevens) worden onvolledig of niet geregistreerd 101 Voor Patiëntgegevens (NAW- en verzekeringsgegevens) dienen verplichte velden te worden gedefinieerd in de inrichting van de applicatie 102 De applicatie bevat een signaleringslijst voor de controle van onvolledige patiëntgegevens (NAW- en verzekeringsgegevens) 103 De zorgaanbieder beschikt over een procedure betreffende periodieke analyse van de signaleringslijst "Onvolledige patientgegevens" en verricht de periodieke analyse conform de procedure Organisatorisch Patiëntgegevens (NAWen verzekeringsgegevens) worden dubbel geregistreerd 104 De applicatie bevat invoercontroles op de invoer van dubbele patiëntgegevens (NAWen verzekeringsgegevens) 105 De applicatie bevat een signaleringslijst voor de controle van dubbel ingevoerde patiëntgegevens (NAW- en verzekeringsgegevens) 106 De applicatie bevat een koppelfunctionaliteit om dubbel ingevoerde patiëntgegevens te ontdubbelen 107 De zorgaanbieder beschikt over een procedure betreffende periodieke analyse van de signaleringslijst "Dubbel ingevoerde patientgegevens" en verricht de periodieke analyse conform de procedure Organisatorisch 24

25 ID DBC Deelproces Risico Kwaliteitsaspect Nr. Beheersmaatregel Type maatregel Patiëntgegevens (NAWen verzekeringsgegevens) worden onjuist geregistreerd 108 De applicatie bevat functionaliteit waarmee verificatie van verzekeringsgevens (geen facturering zonder positief resultaat) kan worden uitgevoerd. Deze verificatie kan op meerdere momenten worden uitgevoerd en met terugwerkende kracht (in geval van wijziging van zorgverzekeraar tijdens het moment van registratie) 109 De applicatie voert validatie uit van de NAW-gegevens aan de hand van een postcodetabel Patiëntgegevens (NAWen verzekeringsgegevens) worden niet tijdig geregistreerd Tijdigheid 110 Voor uitzonderingen dient het mogelijk te zijn dat voorlopige registratie van Patiëntgegevens (NAW- en verzekeringsgegevens) plaatsvindt (onvolledig) Tijdigheid 111 De applicatie bevat een signaleringslijst van voorlopige registraties Tijdigheid 112 De zorgaanbieder beschikt over een procedure inzake periodieke analyse signaleringslijst "voorlopige registraties" en verricht de periodieke analyse conform de procedure Organisatorisch De exclusiviteit van mutaties op patientgegevens is niet gewaarborgd Exclusiviteit 113 functionaliteit voor het afschermen van patientgegevens tegen onbevoegd inzien en muteren De exclusiviteit van mutaties op patientgegevens is niet controleerbaar Controleerbaarheid 114 functionaliteit opdat mutaties in patientgegevens met gebruikersnaam, datum tijdstip en oude en nieuwe waarde worden vastgelegd in een audit trail NOREA ZekeREzorg 25

26 ID DBC Deelproces Risico Kwaliteitsaspect Nr. Beheersmaatregel Type maatregel De patiënt is niet degene voor wie hij/zij zich uitgeeft Exclusiviteit 115 Authenticatie van de patiënt aan de hand van rijbewijs of paspoort (Burger Service Nummer (BSN)). Organisatorisch 200 Openen DBC Norm: Het openen van DBC s dient juist, volledig, tijdig, controleerbaar en geautoriseerd plaats te vinden DBC wordt niet of niet tijdig geopend Tijdigheid 201 "Bij de invoer van een verrichting controleert de applicatie op de aanwezigheid van een open DBC voor de patient. De applicatie opent automatisch een DBC indien de verrichting niet tot de volgende categoriën behoort: - eerstelijns verrichtingen; - derde geldstroomverrichtingen; - ondersteunende producten; - verrichtingen waarvoor geen DBC behoeft te worden aangemaakt. " DBC wordt toegekend aan de verkeerde patient 202 De applicatie dient te voorzien in functionaliteit betreffende het extra bevestigen van de relatie patient en DBC op scherm. 203 een controle op invoer van secr. ondersteuning middels autorisatie door specialist bij openen DBC (vier ogenprincipe) DBC begindatum wordt onjuist geregistreerd 204 functionaliteit voor de registratie van de begindatum van DBC's waarbij begindatum = datum van vandaag. In een nachtelijke batch dient een controle te worden uitgevoerd op records waarbij openingsdatum DBC afwijkt van 26

27 ID DBC Deelproces Risico Kwaliteitsaspect Nr. Beheersmaatregel Type maatregel de datum eerste verrichting. Bij afwijking wordt de openingsdatum gelijk gesteld aan de datum eerste verrichting 205 De applicatie bevat een signaleringslijst van DBC's waarbij begindatum ongelijk is aan datum eerste verrichting 206 De zorgaanbieder beschikt over een procedure voor het periodieke analyseren van de signaleringslijst "DBC's met afwijkende begindatum" en verricht de periodieke analyse conform de procedure Organisatorisch DBC wordt dubbel geopend 207 De applicatie dient te voorzien in functionaliteit betreffende visuele controle van openstaande DBC's op scherm en het extra bevestigen van gegevens bij het aanmaken van een nieuwe DBC DBC-gegevens worden ongeautoriseerd geregistreerd Exclusiviteit 208 De applicatie dient te voorzien in functionaliteit voor het afschermen van de invoer van DBC-gegevens 209 functionaliteit waarbij een eenmaal geopende DBC slechts door de betreffende specialist (of andere daartoe geautoriseerde medewerker) kan worden bewerkt Ten onrechte wordt geen parallelle DBC geopend. 210 een signaleringslijst van DBC's waarvan het zorgprofiel afwijkt van het gemiddelde zorgprofiel van die DBC. NOREA ZekeREzorg 27

28 ID DBC Deelproces Risico Kwaliteitsaspect Nr. Beheersmaatregel Type maatregel 211 De zorgaanbieder beschikt over een procedure voor het periodiek analyseren van de signaleringslijst betreffende DBC's waarvan het zorgprofiel afwijkt van het gemiddelde zorgprofiel en voert deze conform de procedure uit DBC's worden geopend voor een specialisme waarvoor de zorgaanbieder geen vergunning heeft. Exclusiviteit 212 De applicaties dient te voorzien in functionaliteit waarbij alleen DBC's kunnen worden geopend voor specialismen waarvoor de zorgaanbieder een vergunning heeft. DBC's worden geopend zonder dat een machtiging is verkregen., 213 De applicatie dient te voorzien in een signaleringslijst van DBC's die zonder vereiste machtiging zijn geopend. Hierin dient specificatie van rode en oranje DBC's te zijn opgenomen., 214 De zorgaanbieder beschikt over een procedure voor het periodiek analyseren van de signaleringslijst die zonder vereiste machtiging zijn geopend en voert deze conform de procedure uit. Organisatorisch DBC wordt onterecht geopend 215 De applicatie dient te voorzien in functionaliteit betreffende visuele controle van DBC-gegevens op het scherm en het extra bevestigen van gegevens bij het aanmaken van een nieuwe DBC DBC wordt onterecht als vervolg-dbc getypeerd 216 het automatisch aanmaken van Vervolg-DBC's (alleen door het systeem) op basis van het bereiken van een grenswaarde voor daartoe aangewezen DBC's (30 dagen of 365 dagen) en de 28

Voorwoord. NOREA ZekeREzorg

Voorwoord. NOREA ZekeREzorg oorwoord In december 2004 is de Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering gepubliceerd. Deze regeling is krachtens een beleidsregel van het

Nadere informatie

Handreiking Update ZekeREzorg 1

Handreiking Update ZekeREzorg 1 Handreiking Update ZekeREzorg 1 Beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking van Diagnose Behandeling Combinaties ( s) voor de DOT-systematiek ( s Op weg naar Transparantie )

Nadere informatie

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering REGELING CU/NR-100.060 Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37, 62 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Nadere regel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering voor categorale instellingen en ZBC s

Nadere regel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering voor categorale instellingen en ZBC s Nadere regel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering voor categorale instellingen en ZBC s 1. ALGEMEEN a. Gelet op artikel 2a, lid 3 WTG stelt

Nadere informatie

Aan: VIR e-care Solutions B.V. T.a.v. mevrouw R. Groen. Wekeromseweg 8 A. 6816 VS Arnhem. Plaats, datum : Utrecht, 15 januari 2015

Aan: VIR e-care Solutions B.V. T.a.v. mevrouw R. Groen. Wekeromseweg 8 A. 6816 VS Arnhem. Plaats, datum : Utrecht, 15 januari 2015 Aan: VIR e-care Solutions B.V. T.a.v. mevrouw R. Groen Wekeromseweg 8 A 6816 VS Arnhem Plaats, datum : Utrecht, 15 januari 2015 Referentie : 20150115 DBA-VIR- DOT Ecaris Betreft : Certificering Ecaris

Nadere informatie

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Preambule Aanleiding De NZa heeft besloten om de kaderregeling AO/IC voor de zorgaanbieders van

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Kaderregeling GGZ Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBCregistratie

Kaderregeling GGZ Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBCregistratie Bijlage 3 bij circulaire CMAE/masr/CARE/GGZ/05/04c REGELING GG/NR 100.018 Kaderregeling GGZ Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBCregistratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Gelet op

Nadere informatie

Aanleverspecificaties DBC Speurder

Aanleverspecificaties DBC Speurder Aanleverspecificaties DBC Speurder 1. DBC-speurder In dit document treft u aan de aanleverspecificaties voor ziekenhuizen die een DBCspeurder willen ontvangen over het gehele jaar 2005. Onderdeel van deze

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Regeling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) registratie en facturering DB(B)C Forensische Zorg (FZ) in strafrechtelijk kader. Inleiding

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Kaderregeling AO/IB DBBC Forensische Zorg

Kaderregeling AO/IB DBBC Forensische Zorg 1 Kaderregeling AO/IB DBBC Forensische Zorg Regeling Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) registratie en facturering DBBC Forensische Zorg (FZ) in strafrechtelijk kader. Inleiding

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Invoering DBC s: mijn zorg?

Invoering DBC s: mijn zorg? Invoering DBC s: mijn zorg? Borgt de AO/IC een adequate registratie van DBC s? Drs. J.M. van Os, ir. E. Sinnema, M.W. de Breed RI en J.K.M. Hettinga Allen werkzaam bij Deloitte De daadwerkelijk invoering

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering

Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering Dit rapport heeft 16 pagina s Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20909 23 december 2010 Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC s en GGZ

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07 Onderwerp Getrouwheidsonderzoek hogekostenverevening 2003 Ingangsdatum

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

2.1 AO/IC Administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC GGZ.

2.1 AO/IC Administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC GGZ. REGELING NR/CU-504 Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC s GGZ Gelet op artikelen 36, derde lid, artikel 37 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

REGELING GG/NR-100.112

REGELING GG/NR-100.112 REGELING Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC s GGZ Gelet op artikelen 36, derde lid, artikel 37 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering Preambule Aanleiding De NZa heeft besloten om de kaderregeling AO/IC voor de ziekenhuizen op te heffen zodra sprake is

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 3 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c REGELING GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

REGELING CI/NR

REGELING CI/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra

Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag

Nadere informatie

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en Voorlopige kostenopgave Stichting Kunstenaars & Co Documentnr. 20011 Gemeentenr. 20000 Rekeningnr. BNG 285098365 type formulier

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1.1. Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen.

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Kaderregeling AO/IC DBBC Forensische Zorg 2016

Kaderregeling AO/IC DBBC Forensische Zorg 2016 Kaderregeling AO/IC DBBC Forensische Zorg 2016 1. Reikwijdte Hieronder vindt u de tekst van de kaderregeling AO/IC voor de forensische zorg (FZ) in een strafrechtelijk kader. Deze kaderregeling is alleen

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Functioneel ontwerp zorgvraagindex

Functioneel ontwerp zorgvraagindex Functioneel ontwerp zorgvraagindex Auteurs: projectteam DBC s, Revalidatie Nederland Achtergrond Wijzigingen per 1 januari 2013 Reeds enige tijd is bekend dat per 1 januari 2013 een nieuw bekostigingssysteem

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie