Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011"

Transcriptie

1 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het accountantsonderzoek 5. Model Controleverklaring Bijlagen (zie website Spelregels DB(B)C - registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Memo Wijziging spelregels DB(B)C s per

2 1 Inleiding Op 1 januari 2011 is voor een groot aantal, door DForZo gecontracteerde, zorgaanbieders de DB(B)C systematiek volledig van start gegaan. Dit houdt in dat naast de bekostigingssystematiek gebaseerd op de NZa parameters tevens zal worden gefactureerd in DB(B)C s. Dit protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar: - de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s; - de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Het doel van dit controleprotocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. In 2012 zal de facturatie in DB(B)C s leidend zijn boven de oude NZa - systematiek. Dit houdt in dat alleen nog op DB(B)C s wordt bevoorschot en dat gedurende het jaar 2012 alleen op basis van DB(B)C s wordt gefinancierd 1. De accountant zal voor zijn werkzaamheden voor zover mogelijk steunen op de interne controlefunctie van de zorgaanbieder. Dit protocol biedt derhalve ook aanknopingspunten voor de taakuitvoering door de interne controle functie. De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een controleverklaring. 1 Het vangnet in de oude budgetparameter blijft in 2012 ook nog van toepassing. 2

3 2 Accountantsonderzoek 2.1 Doelstellingen accountantsonderzoek Dit document bevat richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek bij de aanbieder naar de juistheid van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Het accountantsonderzoek bij de zorgaanbieder bestaat uit de volgende onderzoeken: een onderzoek naar de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s; een onderzoek naar de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Het begrip juistheid wordt onder het kopje begrippenkader verderop in dit protocol nader omschreven. De externe accountant rapporteert de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in een controleverklaring. Voor de tekst van de controleverklaring maakt de accountant in de basis gebruik van de tekst van de model controleverklaring die in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen. 3

4 3 Procedures van onderzoeken In dit hoofdstuk zijn de procedures voor de onderzoeken beschreven. De zorgaanbieder geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar: de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s; de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Bij de onderzoeken vormen de volgende documenten het algemene normenkader 2 : Spelregels DB(B)C - registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Memo Wijziging spelregels DB(B)C s per Op basis van het algemene normenkader heeft de Directie Forensische Zorg per object van onderzoek een aantal toetsingscriteria benoemd (zie hoofdstuk 4) die minimaal in de onderzoeken meegenomen dienen te worden. 3.1 Onderzoek naar de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s De procedure van het onderzoek naar de juistheid van het in het verantwoordingsdocument verantwoorde saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s wordt hieronder beschreven. De procedure van dit onderzoek ziet er als volgt uit: De zorgaanbieder stelt het verantwoordingsdocument op overeenkomstig de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgestelde toelichting, zie bijlagen. In het verantwoordingsdocument dient een juist saldo verantwoord te zijn inzake de voor het uitvoeringsjaar 2011 door de zorgaanbieder gefactureerde DB(B)C s. De zorgaanbieder laat het opgestelde verantwoordingsdocument ondertekenen door een lid van de raad van bestuur of een ander daarvoor bevoegd persoon. De zorgaanbieder geeft een externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een controle naar de juistheid van het verantwoordingsdocument. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de kaders en aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft in dit controleprotocol. De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden. Hierbij is van belang dat al een indruk is verkregen van de betrouwbaarheid van de productieregistratie DB(B) s in het kader van de werkzaamheden ten aanzien van de controle van de juistheid van de DB(B)C productie Mocht dit in onvoldoende mate het geval zijn dan zal de accountant naar eigen inzicht aanvullende werkzaamheden uitvoeren. De zorgaanbieder corrigeert alle door de accountant gevonden fouten in het verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s. De accountant verstrekt een controleverklaring behorende bij het (eventueel aangepaste) verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en waarmerkt het verantwoordingsdocument ter identificatie. De zorgaanbieder stuurt het door het bestuur (of daarvoor bevoegd persoon) en het door de accountant gewaarmerkt verantwoordingsdocument aangevuld met de controleverklaring vóór 1 juli 2012 aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 3.2 Onderzoek naar de juistheid van het verantwoorde saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s De procedure van het onderzoek naar de juistheid van het in het verantwoordingsdocument verantwoorde saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s wordt hieronder beschreven. De procedure van dit onderzoek ziet er als volgt uit: De zorgaanbieder stelt het verantwoordingsdocument op overeenkomstig de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgestelde toelichting, zie bijlagen. 2 Zie ook (Vernieuwing forensische zorg / overige documenten) 4

5 In het verantwoordingsdocument dient een juist saldo verantwoord te zijn inzake de door de zorgaanbieder in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. De zorgaanbieder laat het opgestelde verantwoordingsdocument ondertekenen door een lid van de raad van bestuur of een ander daarvoor bevoegd persoon. De zorgaanbieder geeft een externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een controle naar de juistheid van het verantwoordingsdocument. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de kaders die het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft in deze aanwijzing controleprotocol. De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden. Hierbij is van belang dat al een indruk is verkregen van de betrouwbaarheid van de productieregistratie DB(B) s in het kader van de werkzaamheden ten aanzien van de controle van de juistheid van de DB(B)C productie Mocht dit in onvoldoende mate het geval zijn dan zal de accountant naar eigen inzicht aanvullende werkzaamheden uitvoeren. De aanbieder corrigeert alle door de accountant gevonden fouten in het verantwoordingsdocument Saldo in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s De accountant verstrekt een controleverklaring behorende bij het (eventueel aangepaste) verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s en waarmerkt het verantwoordingsdocument ter identificatie. De zorgaanbieder stuurt het door het bestuur (of daarvoor bevoegd persoon) en door de accountant gewaarmerkt verantwoordingsdocument met de controleverklaring vóór 1 juli 2012 aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 5

6 4 Inhoud van het accountantsonderzoek 4.1 Objecten van onderzoek De objecten van onderzoek zijn: Het verantwoordingsdocument saldo van de in het uitvoeringsjaar 2011 gefactureerde DB(B)C s; Het verantwoordingsdocument saldo van de in het uitvoeringsjaar 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Voor de accountant geldt hierbij het volgende algemene normenkader 3 : Spelregels DB(B)C - registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Memo Wijziging spelregels DB(B)C s per Op basis van het algemene normenkader heeft de Directie Forensische Zorg per object van onderzoek een aantal toetsingscriteria benoemd die minimaal in de onderzoeken meegenomen dienen te worden. De toetsingscriteria worden in de hieronder volgende paragrafen uitgewerkt. 4.2 Toetsingscriteria Het begrippenkader Voor de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s wordt onder juistheid verstaan, dat de door de zorgaanbieder in 2011 gefactureerde DB(B)C s en de in 2011 afgesloten maar nog te factureren DB(B)C s voor wat betreft de gefactureerde en nog te factureren tijdseenheden per productgroep aansluiten met de tijdsregistratie per productgroep. Tevens dienen de gedeclareerde en te declareren prestaties feitelijk te zijn geleverd aan de cliënten In 2011 gefactureerde DB(B)C s De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de in 2011 gefactureerde DB(B)C s het onder 4.1 genoemde normenkader. Vaststelling juistheid gefactureerde DB(B)C s 2011 De externe accountant stelt vast dat: De DB(B)C-declaratie voldoet aan de vigerende declaratiebepalingen en DB(B)C typeringsinstructies. De accountant geeft geen inhoudelijk oordeel over de typering maar steunt hierbij op de invoer door de behandelaar en de interne onafhankelijke toetsing daarvan. De in 2011 gefactureerde tijd voor de DB(B)C s per productgroep aansluit met de binnen de cliëntenadministratie (subadministratie) geregistreerde tijd per productgroep. Dit op basis van een deelwaarneming. De gedeclareerde zorgprestaties feitelijk zijn geleverd aan de cliënten. In dit kader toets de accountant op basis van een deelwaarneming of voor de in 2011 gefactureerde DB(B)C s de minimaal vereiste achterliggende behandeldocumenten zoals een intakeverslag, behandelplan en evaluatieverslag aanwezig zijn In 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s het onder 4.1 genoemde normenkader. Vaststelling juistheid van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s De externe accountant stelt vast dat: Alle DB(B)C s die zijn afgesloten vóór 1 januari 2012 maar nog niet zijn gefactureerd zijn opgenomen in het saldo van de in 2011 afgesloten nog te factureren DB(B)C s. De waarde van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s vastgesteld is tegen het juiste (te verwachten) factuurbedrag volgens de productstructuur en de geldende declaratiebepalingen (Deze post heeft de status van afgesloten maar nog te factureren DB(B)C s. De DB(B)C s worden in het volgende boekjaar gefactureerd). 3 Zie ook website DJI (Vernieuwing Forensische Zorg / Overzicht documenten) 6

7 Het saldo van de nog te factureren tijd van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s per productgroep aansluit met de binnen de cliëntenadministratie (subadministratie) geregistreerde tijd per productgroep voor deze groep. Dit op basis van een deelwaarneming. De zorgprestaties inzake de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s feitelijk zijn geleverd aan de cliënten. In dit kader toets de accountant door middel van een deelwaarneming de levering van de zorgprestatie op basis van de aanwezigheid van de minimaal vereiste achterliggende behandeldocumenten zoals een intakeverslag, behandelplan en evaluatieverslag. 4.3 Toleranties De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de verantwoording de volgende goedkeuringstoleranties: Soort Controleverklaring Goedkeurend Met beperking Fouten in de verantwoording < 5% > 5% en < 10% Oordeelonthouding Afkeurend N.v.t. > 10% Onzekerheden in het onderzoek < 5% > 5% en <10% > 10% N.v.t. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het totaalbedrag van: a. de in het uitvoeringsjaar 2011 gefactureerde DB(B)C s; b. de in het uitvoeringsjaar 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Fout in de verantwoording Van een fout in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een (gedeelte van) een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in dit controleprotocol. Het gaat hierbij om fouten die financiële gevolgen hebben voor de DBBC verantwoording in die zin dat de gefactureerde (of te facturen) bedragen hierdoor niet juist zijn. Onzekerheid in de controle Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-) informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan één of meer aspecten van de van de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in dit controleprotocol. 7

8 5. MODEL Controleverklaringen A. Modeltekst goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van de Directie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan: de Raad van Bestuur van Stichting (Naam zorgaanbieder) Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s van (Naam instelling) te (Plaats instelling) gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van bestuur van (naam instelling) is verantwoordelijk voor het juist opstellen van de 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s en dat daarin vermelde totaalbedragen zijn berekend conform het normenkader zoals vermeld in de hoofdstukken 3 en 4 van de Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog te factureren DB(B)C s. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoordingsdocumenten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de standen van de 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over bedragen en toelichtingen in het verantwoordingsdocument. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het overzicht door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de verantwoordingsdocumenten, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de verantwoordingsdocumenten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 8

9 Oordeel Naar ons oordeel zijn de in de verantwoordingsdocumenten Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s van... (naam instelling) opgenomen cijfermatige gegevens in alle van materieel belang zijnde aspecten op een juiste wijze juist berekend overeenkomstig de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract/overeenkomst en de Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Het in het verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s berekend bedrag voor het saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s bedraagt... Het in het verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s berekend bedrag voor het saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s bedraagt... Beperking in gebruik verspreidingskring De verantwoordingsdocumenten Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s zijn opgesteld voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) met als doel. (naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract en het controle protocol. Hierdoor zijn de verantwoordingsdocumenten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De verantwoordingsdocumenten met onze controleverklaring zijn derhalve uitsluitend bestemd voor (naam zorginstelling) en de Directie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en dienen niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaatsnaam, dd/mm/2012 Naam accountantspraktijk Naam accountant 9

10 B. Modeltekst controleverklaring met beperking van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van de Directie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan: de Raad van Bestuur van Stichting (Naam zorgaanbieder) Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s van (Naam instelling) te (Plaats instelling) gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van bestuur van (naam instelling) is verantwoordelijk voor het juist opstellen van de 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s en dat daarin vermelde totaalbedragen zijn berekend conform het normenkader zoals vermeld in de hoofdstukken 3 en 4 van de Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog te factureren DB(B)C s. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoordingsdocumenten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de standen van de 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over bedragen en toelichtingen in het verantwoordingsdocument. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het overzicht door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de verantwoordingsdocumenten, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de verantwoordingsdocumenten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 10

11 Onderbouwing van het oordeel met beperking (Bevinding inzake de van toepassing zijnde beperking die niet zodanig materieel is dat sprake zou moeten zijn van een oordeelonthouding). De (GGZ)-sector bevindt zich in een overgangsfase waarbij de registratie nog niet optimaal is geregeld. Dit betreft de overgang naar financiering op basis van DBBC s. De bekostiging is in 2011 nog gebaseerd op budgetparameters (de oude NZa parameters). Dit brengt in de overgangsfase een aantal landelijke inherente onzekerheden met zich mee inzake de juistheid van de registratie en de facturatie van de productie. Een onderdeel hiervan is de juistheid van de indeling van de geregistreerde dagen in de juiste tariefcategorie. Deze onzekerheden alleen zijn echter niet van dermate wezenlijk belang dat zij zouden moeten leiden tot een controleverklaring van oordeelonthouding. Oordeel met beperking Naar ons oordeel zijn, uitgezonderd het mogelijk effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf onderbouwing van het oordeel met beperking, de in de verantwoordingsdocumenten Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s van... (naam instelling) opgenomen cijfermatige gegevens in alle van materieel belang zijnde aspecten op een juiste wijze juist berekend overeenkomstig de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract/overeenkomst en de Forensische Zorg 2011, Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s. Het in het verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s berekend bedrag voor het saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s bedraagt... Het in het verantwoordingsdocument Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s berekend bedrag voor het saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s bedraagt... Beperking in gebruik verspreidingskring De verantwoordingsdocumenten Saldo van de in 2011 gefactureerde DB(B)C s en Saldo van de in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s zijn opgesteld voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) met als doel. (naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract en het controle protocol. Hierdoor zijn de verantwoordingsdocumenten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De verantwoordingsdocumenten met onze controleverklaring zijn derhalve uitsluitend bestemd voor (naam zorginstelling) en de Directie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en dienen niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaatsnaam, dd/mm/2012 Naam accountantspraktijk Naam accountant 11

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Voor de verantwoording bedrag NHC s en Bedrag kapitaallasten april 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC 2014 9 1.1 Doel

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol DBBC s Forensische Zorg 2013

Aanwijzing Controleprotocol DBBC s Forensische Zorg 2013 DBBC s Forensische Zorg 2013 Omzet goedgekeurde gefactureerde DBBC s 2013, afgesloten maar nog niet gefactureerde en/of nog niet goedgekeurde gefactureerde DBBC s per 31 december 2013 en onderhandenwerk

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 15 december 2009 Inhoud Inleiding 4 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek 5 5

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel versie 10 februari 2015 1. Algemene inleiding 1.1. Doel accountantsprotocol Dit protocol geeft aanwijzingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant

Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant EY Building a better working world Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant Aan: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte overzichten

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten 4 april 2017 Inhoud Inleiding 3 Algemeen 5 1. Bedrag NHC DBC 2016 7 1.1

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord Regionaal controleprotocol behorend bij: Raamovereenkomst Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan Regionaal

Nadere informatie

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 1 Inleiding Dit protocol is bedoeld voor de accountantscontrole van de financiële productieverantwoording met een omvang van 100.000 of meer

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1 versie d.d. 12 maart 2015 Controleprotocol 2015 Wmo H6 gemeenten regio Haaglanden Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Doelstelling en reikwijdte van het controleprotocol 1.3. Definities 2. Verantwoordingsprotocol

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie