Met Visie Programma's en Processen managen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met Visie Programma's en Processen managen"

Transcriptie

1 Met Visie Programma's en Processen managen Projectmanagers in de overheidssector en startende programma- of procesmanagers bouwen hun management uit naar programma's en processen. Wij bieden je vanuit de praktijk een - visie op wat je in huis moet hebben voor het management daarvan. Aan de orde komen onder andere: operationele werkvormen, rollen en verantwoordelijkheden van (politiek-) bestuurlijk verantwoordelijken en programma- en procesmanagers, het grip en positie krijgen op het dynamisch speelterrein, het opbouwen van samenwerking met andere organisaties, de creatie van convenanten en allianties, de proactieve sturing van programmaportefeuilles, het management van risico's, het diplomatiek pendelen tussen overleg en onderhandeling en het leidinggeven aan lijnmanagers en projectleiders e.d.. Voor deelname is vereist kennis van projectwerk én ervaring als projectleider: programma's en processen zijn managerial in de kern bijzondere (bestuurlijk belangrijke) projecten. In aanvulling op je projectervaring helpen we je de kennis en vaardigheden te verwerven die voor professionele uitvoering van deze uitdagingen vereist zijn. Onze insteek is op dit nivo niet te zeggen hoe het moet. We laten alternatieve keuzes zien die een professionele programma-manager per situatie moet kunnen overwegen. Het opleidingstraject wordt gericht op wat iedere deelnemer aan aanvullende kennis en vaardigheden nodig heeft. Daarom een programma dat vertrekt vanuit de wensen van de deelnemers. Onze trainers zijn zelf zeer ervaren als project-, programma- en procesmanager, en als opdrachtgever in de overheidssector. Wij begeleiden je tot je leerdoelen zijn bereikt. Hoofddoelen 1. Inzicht in verschillende visies op programma- en procesmanagement en hun gevolgen voor de praktijk. 2. Kunnen toepassen van de belangrijkste instrumenten en vaardigheden die voor programma- en procesmanagement in de overeheidssector vereist zijn. 3. Effectief kunnen omgaan met de interne en externe dynamiek rond programma's speelt en doelgericht (deel-)processen kunnen vormgeven en regisseren. 4. Het verhogen van je leidinggevende, regisserende en bindende vaardigheden om effectief om te kunnen gaan met de nieuwe uitdagingen die programma's (en "processen") geven Praktijk Perspectief Van programma-management worden zeer verschillende definities gehanteerd. Daar moet bij de keuze van een opleiding programma-management op gelet worden. Wíj hanteren een open overkoepelende werkdefinitie: een

2 programma is een dynamische set (vaste) activiteiten en projecten om een middenlangetermijn doel te halen, waarbij men voor realisatie (vaak) afhankelijk is van andere organisaties/partijen. Een programma wordt gerealiseerd op een dynamisch speelterrein dat voortdurend nieuwe ontwikkelingen en kennis voortbrengt. Dat kan proactieve bijstelling van programmaplan en -doel vragen tijdens het programmaverloop. Onze werkdefinitie laat veel verbijzonderingen daarvan in de praktijk toe: een effectieve programma-manager is in staat definities en modellen naast zich neer te leggen en te doen wat hij of zij in die unieke situatie moet doen om de beoogde bestuurlijke doelen /resultaten te realiseren. Een programma ontwikkelen vraagt een analyse van de historische ontwikkelingsgang en achterliggende oorzaken en gevolgen, en verkenning van de effecten van (mogelijke) oplossingsrichtingen op het doel. Om een breed gedragen programmaplan te kunnen realiseren is contact nodig met de bewegingen die op het speelterrein spelen. Dat kan alleen door in interactie te treden met belangrijke partijen. Je moet inzicht hebben in veel voorkomende proces-dynamieken en procesinterventies kunnen verrichten. En je omgevingsgevoeligheid op macro-, meso- en micro-nivo moet zeer goed ontwikkeld zijn. Programma-en procesmanagers moeten op bestuurlijk nivo vanuit een helicopterview kunnen opereren en adviseren. Als het ware meekijkend over de schouder van de bestuurder, die in belangrijke mate wordt afgerekend op realisatie van het programma of het richtinggevende procesdoel. Om maatschappelijke doelen te kunnen realiseren moet vaak een proces op gang gebracht worden tot samenwerking met andere organisaties. Vaak loopt het proces tot een "alliantie" vooraf of parallel aan de programma-ontwikkeling. Het lastige uitdagende stap voor stap (zoek- en besluitvormings-)proces daartoe moet effectief geregisseerd worden en is zeer afhankelijk van de kwaliteiten van de persoon van de manager. Een programma en/of proces en de uitvoeringsorganisatie daarvoor wordt gepositioneerd onder de feitelijke of gedelegeerde opdrachtgever. De (bij-)sturing van een programma of proces dient (zeer) actief te zijn (koers sturen) en mag niet verworden tot periodieke bureaucratische sturing. Dat stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen opdrachtgever en procesmanager. Het operationele management van de verschillende projecten en werkzaamheden vraagt coördinerende en bindende kwaliteiten. De programma-manager is als integrale manager in staat constructief leiding te geven aan projectleiders en teams binnen een dynamische programmaportfolio. Programma-management wordt vaak uitgevoerd in organisaties waarin ook andere projecten, programma's en lijnwerk aangestuurd worden door opdrachtgevers. Een veelheid van factoren (uit politiek, bestuur, burgers, alliantie-partners, toeleveranciers, afnemers, etc.) zorgt voortdurend voor procesdynamiek die pro-actief moet worden gemanaged. Maakbaarheid en beheersbaarheid kunnen in deze dynamische omgevingen alleen zo goed mogelijk worden benaderd. Resultaatgebieden Wij bieden de kernsituaties in de levenscyclus van het management van een programma- of proces aan en leren de deelnemers daarin effectief te functioneren. We benaderen elke situatie integraal: vanuit de samenhang tussen de zakelijke uitdaging en de vaardigheden die nodig zijn. Daarbij hebben we vanuit de praktijk van programma- en procesmanagement leerdoelen geformuleerd binnen de volgende resultaatgebieden: copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 2

3 - fundamenteel verschillende visies op programma-management incl. (niet) maakbaarheid, en hun gevolgen - hoe positioneer ik multiproject- versus programma-management, versus procesmanagement - hoe kan ik de rol van bestuurder/opdrachtgever bij programma's en processen inrichten in relatie tot de mijne - wat zijn keuzes bij invulling van verantwoordelijkheid, taak, bevoegdheden programmamanager (en -directeur) - hoe kan ik als binnenstaander de dynamiek op het maatschappelijk speelterrein waarnemen en beïnvloeden - welke stappen moet ik overwegen bij het (intern-extern) regisseren van het proces van programma-ontwikkeling - hoe maak ik met collega's oorzaak-en gevolganalyses t.b.v. een WBS tot een programmaportefeuille - wat zijn dilemma's bij de samenstelling en opzet van een programmaportefeuille, programmabegroting - hoe richt ik het risicomanagement van programma's in - hoe reken ik de effecten van oplossingen-maatregelen door via een dynamisch-systeemanalyse - verkenning alternatieve realisatiestrategiën om programmadoelen in een zorgveld te realiseren - bijzondere aandachtspunten bij beheersing, voortgangsbewaking, en bijsturing op nieuwe ontwikkelingen - hoe stuur ik als programmamanager/hoofdprojectleider projectleiders en lijnmanagers aan - alternatieve organisatie-opzetten voor ontwikkeling en uitvoering programma's en processen - keuzes bij positioneren van programmaraad, -wethouder, -minister, -directeur, -team, -manager - hoe kom ik tot een inhoudelijke en veranderkundige analyse van alliantiemogelijkheden in een dynamisch veld - alternatieve strategieën tot alliantiebouw, de regie op de besluitvorming, netwerken en lobbyen - ontwikkelen van convenanten, resp. andere varianten van afspraken - onderhandelen over (samenwerkings-)convenanten - hoe zet ik een programma-organisatie op onder een alliantie - hoe voorspel ik procesblokkades en hoe verricht ik dan procesinterventies - waar moet ik opletten bij de inpassing van programma's en processen in organisaties - en: het verhogen van het zelf-lerend vermogen om te professionaliseren in programma- en procesmanagement Opleidingstraject Het traject bestaat uit drie fasen: 1. Individuele Warming-up 2. Opleidingsblokken: 2 tweedaagse trainingen/bijeenkomsten in een conferentie-oord 3. Persoonlijke advisering/coaching op afstand gedurende 3 maanden bij verdere implementatie 1. Individuele warming up en intake Enige weken voor aanvang zenden we je de kern van de basisopleiding projectwerk, een self-assesment in combinatie met discussie- en reviewvragen. Daarmee begint het "onderzoekend leren". We gaan er van uit dat je op de hoogte bent van de basisprincipes van projectwerk. Onze visie op project, programma en proceswerk ontvang je ter opwarming. De self-assessment biedt extra mogelijkheid na te gaan hoe je als persoon met je kennis, competenties en vaardigheden in project-, programma-, en proceswerk staat. De review- en discussievragen helpen je vooraf te reflecteren op je opleidingsvragen. We nemen vooraf contact op voor de intake van leerwensen. 2. Twee trainingen van twee dagen in een conferentie-oord copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 3

4 Er worden twee trainingen gegeven van twee dagen aaneengesloten in een conferentie-oord. De eerste training begint de avond daarvoor met een inleidend diner-pensant en verkenning van elkaars persoonlijke programma uitdagingen en werksituaties. De opleiding volgt de procesgang van een programma/proces en staat stil bij belangrijke exemplarische situaties. Steeds worden vragen en dilemma's verkend, praktische handvatten aangereikt, keuzes zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk geoefend zodat je de voor een programma- en procesmanager noodzakelijke vaardigheden en attitude/positionering eigen kunt maken. Daarnaast wordt zoveel mogelijk geoefend zodat je je de noodzakelijke vaardigheden en attitude/positionering eigen kunt maken. Er wordt actiegericht gewerkt. Wij brengen exemplarische praktijksituaties in met meerdimensionale leeringangen. Eigen praktijk of die uit de directe werkomgeving is een belangrijke leeringang voor actiegerichte professionalisering. Tussen de cursusblokken in wordt enig verwerkings-, review- en voorbereidingswerk gevraagd. Intervisie gericht op verwerking van inzichten en materiaal en bespreking van nieuwe praktijkvragen wordt gestimuleerd. 3. Nazorg/Persoonlijke advisering gedurende 3 maanden Gedurende 3 maanden na de laatste trainingsbijeenkomst kun je bij de verdere implementatie gebruik maken van advisering/coaching (op afstand) door de docenten/trainers. Wij beantwoorden je vragen, blijven je volgen en geven tips. Competenties * Visie * Leiderschap * Netwerken, Lobbyen, Pendelen * Bestuurlijke Affinitiet * Risico's Hanteren * Situationeel Interveniëren * Proactiviteit * Waarnemen Processen * Omgevingszicht * Onderhandelen * Stressbestendigheid * Zelfkennis Docent(-en) met ruime praktijkervaring De docenten brengen zelf zeer ruime ervaring mee als manager (en opdrachtgever) van complexe projecten, processen en programma's en als integraal coach van programma- en projectmanagers. Er is lange ervaring met het uitvoeren van vaardigheidstrainingen. In een veel organisaties werd de invoering van projectmanagement begeleid. In een aantal organisaties adviseerden we over de inrichting van het programma-management. Cursusmateriaal met praktijkhandvatten Wij hebben eigen cursusmateriaal dat bestaat uit praktijkhandvatten die vanuit de positie van de programma- en procesmanager zijn ontwikkeld. copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 4

5 Doelgroep Programma- en Procesmanagers. En ervaren projectleiders die programma's en processen gaan leiden, resp. zich daarop willen voorbereiden. Functioneren op academisch of hbo-nivo: S Vereist voortraject Wij stellen als voorwaarde dat je ervaring en succes hebt met het leiden van projecten. Uitvoeringsdata Voorjaar 2010 Najaar blok 1: 3,4 juni - blok 1: 30 sept./1 okt. - blok 2: 21,22 juni - blok 2: 14,15 oktober Inschrijven Inschrijven doe je via onze website: Vul daar het inschrijfformulier in, print dit uit en stuur dit ondertekend per fax of per post aan ons toe. Wij zullen dan de ontvangst per bevestigen. Kosten De kosten van dit opleidingstraject bedragen: 2.650,-, excl. kosten conferentie-oord. De locatie-, verzorgings-, en overnachtingskosten verschillen per conferentie-oord en worden apart in rekening gebracht. copyright 2009 CoreReflect BV 5

Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen

Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen Projectleiders van complexe opgaven in dynamische omgevingen leren hun projecten als professioneel projectleider te managen.

Nadere informatie

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Elke manager - in lijn, project of programma - moet procedures, werkcultuur, beleid en structuren e.d. kundig kunnen veranderen en implementeren. Wij analyseerden

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015)

Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015) Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015) www.org-id.org Jack Jansen 06-50 61 59 57 jansen@org-id.org Foto: Johan Wieland/flickr Achtergrondinformatie ORG-ID verzorgt sinds

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie