Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen"

Transcriptie

1 Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen Projectleiders van complexe opgaven in dynamische omgevingen leren hun projecten als professioneel projectleider te managen. Wij helpen je effectief om te gaan met de belangrijkste situaties waar een projectleider voor gesteld wordt. Je leert o.a. meerwaarde te leveren aan je opdrachtgever, je projectteam effectief te laten samenwerken, een situationele projectstrategie op te stellen, te onderhandelen over het projectplan, met belangengroepen te communiceren, de projectbedrijfsvoering op te zetten, draagvlak te creeren en pro-actief risico's te managen. We richten ons op de projectpraktijk in de overheidssector. We laten je zien dat een project vaak niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een intern werkveld met meer projecten én vast lijnwerk. Een realistisch inzicht in het spel dat opdrachtgevers, afdelingshoofden, staffuncties, medewerkers met elkaar spelen rond projecten maakt dat je veel situaties kunt voorspellen. Je leert dit spel op nivo mee te spelen. Het terrein waarop een project speelt is dynamisch. We maken duidelijk hoe je om moet gaan met de politiek-bestuurlijke aspecten en met bureaucratische projectprotocollen, bijvoorbeeld terzake voortgangsrapportages. Een project managen is een dynamisch projectproces managen. Beheersbaarheid en maakbaarheid kun je vaak slechts benaderen. We willen projectleiders afleveren die opdrachtgevers zich wensen. Daarom een langer lopend opleidingstraject dat inzet van deelnemers vraagt. Onze leergang vertrekt waar andere opleidingen beginnen: basiskennis van projectmanagement en ervaring als projectleider zijn vereisten. Onze trainers zijn zelf (zeer) ervaren als project- en programmamanager en opdrachtgever in de overheidssector. Ze begeleiden je tot je reele persoonlijke leerdoelen zijn bereikt. Hoofddoelen 1. Het verwerven van de integrale managementopstelling die voor een verantwoordelijk projectleider in een complex (politiek-bestuurlijk) werkveld vereist is; 2. Het situationeel kunnen spelen met (project-)managementprincipes, projectinstrumenten en het kunnen inrichten van een effectieve project-bedrijfsvoering en projectorganisatie; 3. Professioneel (reactief en proactief) handelen in de belangrijkste projectsituaties waar een projectleider voor komt te staan, zowel naar projectteamleden, (gedelegeerd) opdrachtgevers, afdelingshoofden, externe partijen, belangengroepen; 4. Het verwerven van de benodigde regisserende, sturende, bindende vaardigheden Praktijkperspectief Projectmanagement in de overheidssector wordt vaak uitgevoerd in organisaties waarin ook andere projecten, programma's en lijnwerk worden aangestuurd door (gedelegeerde) opdrachtgevers. Een veelheid van factoren (uit

2 politiek, bestuur, burgers, alliantie-partners, toeleveranciers, afnemers, etc.) zorgt voortdurend voor projectdynamiek waarop moet worden gereageerd. Maakbaarheid en beheersbaarheid mogen in deze dynamische omgevingen geen onrealistisch uitgangspunt zijn: ze kunnen alleen binnen gegeven verhoudingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk worden benaderd. Een (professionele) projectleider beschikt over interactieve vaardigheden. Dat is bijvoorbeeld nodig voor het realiseren van teamwerk, voor overleg en onderhandeling met opdrachtgever(-s), externe partijen en projectmedewerkers, voor het realiseren van commitment bij gebruikers, en voor het weer vlot trekken van impasses in het projectverloop. Zo'n projectleider weet het beste uit projectmedewerkers te halen en is teamplayer. Binding wordt primair gerealiseerd door betrokkenheid bij het projectdoel en het plezier in samenwerken te stimuleren. Algemene kennis van realisatiestrategiën, instrumenten voor inrichting en beheer van de projectbedrijfsvoering én inzicht in de situationele factoren zijn vertrekpunt voor een situationeel passende projectaanpak en projectinrichting. Professionele projectleiders zijn het stadium voorbij van een universele aanpak voor verschillende projecten. Zij kennen diverse veel voorkomende visies en methoden op projectmanagement en kunnen daar stuationeel mee spelen. Zij zijn (zeer) zakelijk en zien bureaucratische rituelen als onnodige tijdrovende hindernissen. Projectmanagementinstrumenten en de projectbedrijfsvoering worden adequaat ingericht en beheerd. Zo kan er tijd en aandacht geschonken worden aan het meest belangrijke: de strategische en tactische projectsturing in een complex netwerk van organisaties, afdelingen, externe partijen en belangen. Een professionele projectleider leidt een project vanuit een helikopter-view. Zij/hij weet wat de voor succes belangrijke projectsituaties zijn. En voorziet door ervaring en inzicht in het projectspel en in de verhoudingen op het projectspeelterrein wat er kan gaan gebeuren. Hij bewaakt de positionering van het project ten opzichte van - andere projecten. Opereert strategisch en pro-actief. Voegt waarde toe aan werk en ideeen van de opdrachtgever. Kan zeer goed omgaan met fundamentele tegenstellingen en fricties. Is daarin bindend. Weet in welke situaties richtinggevende sturing nodig is. En handelt voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst creatief en flexibel. Waar nodig stuurt een projectmanager tijdig bij via kleine en grote impulsen, soms wordt de koers verlegd (eerste orde sturing), soms de resultaat-verwachting aangepast (tweede orde sturing). Projectleiders in dynamische omgevingen hebben een groot doorzettingsvermogen en een grote frustratietolerantie: dat helpt hen "de vele beren op de weg" te omzeilen en in die situaties hun projectteamleden daarin voor te gaan. Opdrachtgevers kunnen veel zo niet alles aan hen over laten. Professionele projectleiders zijn enthousiast voor hun vak, houden van lastige uitdagingen/puzzels en groeien door reflectie op de eigen projectpraktijk en die van anderen. Het daarvoor benodigde zelf-lerend vermogen helpen we daarom te vergroten. Resultaatgebieden Concrete leerdoelen en leertrajecten zijn o.a. rond de volgende resultaatgebieden ontwikkeld: - hoe realiseer ik stapsgewijs een goed opdracht-intake proces met opdrachtgever, projectteam en partijen - welke eisen moeten opdrachtgever en projectleider aan een (bestuurlijke) projectopdracht stellen - hoe ga ik daarbij om met exogene en endogene uitgangspunten/randvoorwaarden - wat zijn do's en dont's in het werken met (gedelegeerde) opdrachtgever(-s) - hoe werken mijn managementkeuzes bij de projectstart-up door op het verdere procesverloop - langs welke ingangen krijg (en hou) ik grip op het dynamische projectspeelterrein, de (politieke) projectarena copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 2

3 - hoe maak ik een realistische analyse van het meer-dimensionale krachtenveld - wat is mijn positie op het projectspeelterrein en hoe kan ik vandaaruit het projectspel regisseren - hoe realiseer ik inhoud en proces tot een professionele projectstrategie - hoe kom ik van projectstrategie naar primair projectproces, planning, kritieke pad, en fasering - hoe onderhandel ik - als integraal projectmanager - over projectplan & projectcontract - hoe beheers ik projectbudget, deelbudgetten, financieel beheer, planning en control - hoe kan ik de teamsamenstelling beinvloeden en hoe trek ik constructief teamwork van de grond - hoe kan ik betrokkenheid en draagvlak bij toeleveranciers, gebruikers, afnemers, belangengroepen realiseren - hoe haal ik toegevoegde waarde uit verschillende deskundigheden en voorkomen ik fricties/conflicten - hoe opereer ik effectief naar opdrachtgevers/bestuurders en voorkom ik (politiek-bestuurlijke) incidenten - wat moet ik minimaal weten en kunnen op het gebied van PIOFAH - projectbedrijfsvoering - wanneer heb ik een goede projectorganisatie opgezet - hoe zorg ik ervoor dat de opdrachtgever kan sturen op hoofdlijnen - hoe hoedt ik de opdrachtgever pro-actief voor financiële en andere (politiek-)bestuurlijke risico's - hoe hanteer ik nieuwe omstandigheden als wijziging van opdracht, middelen, opstelling van partijen, kwaliteit - hoe geef ik als hierarchisch/coordinerende manager effectief leiding aan teamleden/deelprojectleiders - hoe moet ik als manager optreden als partijen of teamleden hun afspraken niet nakomen - hoe lobby (en netwerk) ik voor projectresultaten bij beslissers - hoe regisseer ik onderhandelingen in projectwerk: in team en daarbuiten (opdrachtgever, externe partijen) - hoe organiseer ik na afloop de projectverantwoording/-evaluatie en mijn eigen décharge - op welk inhoudelijk projectterrein ga ik mijn kennis van strategieën vergroten en "best practices" verzamelen Competenties Competenties waaraan in dit traject in het bijzonder gewerkt wordt, zijn: - bestuurlijke affiniteit - efficiënt vergaderen - onderhandelen - omgevingszicht - stressbestendigheid - organisatiesensitiviteit - doorzettingsvermogen - managementidentificatie - overwicht-motiveren - leidinggeven - managen - controleren - delegeren - netwerken-pendelen-lobbyen - managementidentificatie - risico's' hanteren - doorzettingsvermogen - samen werken - constructief confronteren - zelfkennis Opleidingstraject Het opleidingstraject beslaat in totaal een periode van 8 `a 9 maanden en bestaat uit vier fasen: 1. Individuele Warming-up en Intake-Leercontract 2. Opleiding in 4 opeenvolgende tweedaagse trainingen in een conferentie-oord en persoonlijke begeleiding 3. Intervisie, coaching en projectverslag copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 3

4 4. Terugkomdag en certificaat 1. Individuele warming up en Intakegesprek We gaan er van uit dat je op de hoogte bent van de basisprincipes van projectwerk. De hoofdlijnen daarvan zenden wij je ruim voor aanvang van de trainingen ter opfrissing toe. We zenden je ook een self-assesment toe in combinatie met discussie- en reviewvragen. De self-assesment biedt extra mogelijkheid na te gaan hoe je als persoon met je kennis, competenties en vaardigheden in projectwerk staat. De review- en discussievragen helpen je vooraf te reflecteren op je opleidingsvragen: hoe scherper je die hebt, hoe effectiever je leertraject en onze ondersteuning. Met elke deelnemer voeren we een intakegesprek waarin motivatie, projectpraktjk en persoonlijke leerdoelen besproken worden. Vervolgens sluiten we een tweezijdig leercontract waarop we je tijdens het opleidingstraject individueel volgen en begeleiden. 2. Opleiding in 4 opeenvolgende trainingen in een conferentie-oord en tijdens deze periode persoonlijk advies De trainingen bestaan uit een tweedaagse startconferentie en drie tweedaagse trainingen, allen in een conferentieoord: in totaal 20 dagdelen (8 werkdagen, inclusief avonden). De opleiding volgt de procesgang van een project in een dynamische omgeving. En staat telkens stil bij de kernsituaties voor effectiviteit van een projectleider. Steeds worden vragen en dilemma's verkend, praktische handvatten aangereikt, keuzes zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk geoefend zodat je je de noodzakelijke vaardigheden en attitude/positionering eigen kunt maken. Er wordt actiegericht gewerkt vanuit de eigen praktijk van de deelnemer. Wij brengen exemplarische praktijksituaties in met meer-dimensionale leeringangen. Tussen de cursusblokken in wordt verwerkings-, review- en voorbereidingswerk gevraagd. Hiervoor dient elke deelnemer voldoende tijd te kunnen vrij maken. Intervisie gericht op verwerking van inzichten en materiaal en op bespreking van praktijkvragen wordt gestimuleerd. In de opleiding zijn ook enkele intervisie/supervisie-momenten ingebouwd. De docenten/trainers zijn gedurende de gehele trajectperiode beschikbaar voor persoonlijke ondersteuning. Wij volgen gedurende de opleiding elke deelnemer actief in diens leerdoelen en -gedrag en geven daarop feedback. Periodiek wordt de voortgang in de leerdoelen besproken. 3. Na de trainingen intervisie en persoonlijk advies gedurende 4 maanden, afgesloten met een projectverslag Gedurende 4 maanden na de laatste trainingsbijeenkomst kun je bij de verdere implementatie van de handvatten en tips in je praktijk gebruik maken van (on-line en andere) coaching door de docenten/trainers. Elke deelnemer heeft in deze periode een integraal coachingsgesprek over zijn projectpraktijk. Wij stimuleren tot een of meer intervisiebijeenkomsten. Deelnemers worden uitgenodigd in deze periode een persoonlijk logboek professionalisering projectmanagement bij te houden. Aan het eind van deze periode maken zij een projectverslag waarin belangrijke projectmomenten worden beschreven, de alternatieven die werden overwogen en de managementkeuzes. En wordt aangegeven waar men qua kennis, vaardigheden en spelinzicht staat op het pad van professionalisering. copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 4

5 4. Terugkomdag en certificaat Op de terugkomdag worden de individuele projectverslagen toegelicht en besproken. Ter afsluiting krijgt men een persoonlijk certificaat Projectleider in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen. Daarop wordt ook vermeld het inhoudelijke terrein waarop men zich specialiseert. En men krijgt persoonlijke aandachtspunten mee. Doelgroep Projectleiders overheid+sector functionerend op academisch of hbo-nivo: S(10) Trainer-coaches met (zeer) ruime praktijkervaring De trainers hebben zelf ruime ervaring als projectmanager (en opdrachtgever) van complexe projecten, van processen en programma-projecten in de overheid+sector. Sommigen zijn ook lijnmanager geweest en kunnen vanuit dat perspectief eigen ervaring inbrengen over hoe er intern met projecten wordt "gespeeld". De trainers zijn integraal coach van projectmanagers. En helpen al vele jaren organisaties bij de invoering en renovatie van project- en programmamanagement. Er is grote ervaring met vaardigheidstrainingen. Cursusmateriaal met veel praktijkhandvatten Wij hebben eigen cursusmateriaal dat bestaat uit kernachtige praktijkhandvatten vanuit de positie van de projectleider. Het behandelt het gehele proces dat een projectmanager doorloopt van begincontacten met opdrachtgevers, start-up bijeenkomsten inrichten tot de eindverantwoording en décharge. Vereist voortraject Wij eisen dat je (ooit) een of meer basisopleidingen hebt gevolgd in gespreksvoering, vergadertechniek e.d. of op dat terrein grote ervaring hebt. Je dient zelf tenminste een (deel-)project geleid te hebben, of intensief deel genomen te hebben aan een project van betekenis. We verwachten bovendien dat je door zelfstudie of via een basisopleiding goed op de hoogte bent van de algemene principes van projectmanagement. Het is onze ervaring dat wanneer je een opleidingstraject als Master in Efficiënt Vergaderen hebt gevolgd je nog meer resultaat boekt. Uitvoeringsdata Voorjaar 2010 Najaar blok 1: 8,9 april - blok 1:14,15 september - blok 2: 28,29 april - blok 2: 4,4 oktober - blok 3: 31 mei-1 juni - blok 3: 8,9 november - blok 4: 16,17 juni - blok 4: 6,7 december - blok 5: een dag in overleg te bepalen - blok 5: een dag in overleg te bepalen copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 5

6 Certificering IPMA Met het in Prince 2 en IPMA certificering gespeciliseerde Insights International zijn afspraken gemaakt over een passend kort applicatietraject naar snelle certificering in IPMA 3. Inschrijven Inschrijven doe je via onze website: Vul daar het inschrijfformulier in, print dit uit en stuur dit ondertekend per fax of per post aan ons toe. Wij zullen dan de ontvangst per bevestigen. Kosten De kosten van dit opleidingstraject bedragen: 5.150, - excl. kosten conferentie-oord. De locatie-, verzorgings-, en overnachtingskosten verschillen per conferentie-oord en worden apart in rekening gebracht. copyright 2009 CoreReflect BV 6

Met Visie Programma's en Processen managen

Met Visie Programma's en Processen managen Met Visie Programma's en Processen managen Projectmanagers in de overheidssector en startende programma- of procesmanagers bouwen hun management uit naar programma's en processen. Wij bieden je vanuit

Nadere informatie

Sterk in Adviesgesprekken binnen Adviesstrategiën

Sterk in Adviesgesprekken binnen Adviesstrategiën Sterk in Adviesgesprekken binnen Adviesstrategiën De effectiviteit van vakdeskundige (senior) beleids- en stafmedewerkers wordt in hoge mate bepaald door hun vaardigheid in adviesgesprekken, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Master in Efficiënt Vergaderen

Master in Efficiënt Vergaderen Master in Efficiënt Vergaderen Deze voortgezette training helpt je een kwaliteitssprong in je effectiviteit als deelnemer en voorzitter van vergaderprocessen te maken. Het gaat in deze training om "hogere

Nadere informatie

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Elke manager - in lijn, project of programma - moet procedures, werkcultuur, beleid en structuren e.d. kundig kunnen veranderen en implementeren. Wij analyseerden

Nadere informatie

Procesbegeleider Multidisciplinaire Intervisie

Procesbegeleider Multidisciplinaire Intervisie Procesbegeleider Multidisciplinaire Intervisie P&O-adviseurs, opleiders en ervaren senioren worden in dit traject opgeleid om intervisie participerend te begeleiden. Intervisie wordt meer en meer ingezet

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Dag 1: De opzet van een project

Dag 1: De opzet van een project In deze leergang leren de deelnemers hoe ze de slaagkans van hun projecten aanzienlijk kunnen verhogen. Door het beter aansturen van het projectteam, het toepassen van verschillende methoden en technieken

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

PMW - Projectmatig Werken

PMW - Projectmatig Werken S5 PMW - Projectmatig Werken Presentatie voor PMI-workshop projectmanagementvisies Amersfoort 6 juni 2006 Rudy Kor Dia 1 S5 Rudy, De titel op de pagina die nu luidt: '' PMW - projectmatig werken", veranderen...

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

HIT. High Impact Training

HIT. High Impact Training HIT High Impact Training 2017 HIGH IMPACT TRAINING. WAT IS HET? De High Impact Training (HIT) is een trainingsvorm waarbij we ons samen met jou focussen op datgene wat voor jou belangrijk is. We maken

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PROJECTMATIG WERKEN TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PROJECTMANAGEMENTMETHODEN In Nederland worden diverse soorten

Nadere informatie

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE CRISISMANAGEMENT mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE Natuurlijk is leidinggeven niet altijd 'rozengeur en maneschijn'. Zeker in de hectiek van vandaag, vol van talrijke complexe veranderingen, staat de manager

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Een training waarbij waar cursisten inzicht aan en de hand vaardigheid van een fictieve boven projectopdracht methodiek in wordt geplaatst aanraking komen met alle essentiële

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Impact als Business Controller

Impact als Business Controller van businesspartner naar CFO DE MENS IN HET VAK VAN BUSINESS CONTROLLER Veel business controllers willen doorgroeien naar business partner en uiteindelijk CFO. Als CFO word je gevraagd om op strategisch

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen.

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen. Verslag week 5 hoofdstuk 15 Projectmatig Creëren De Projectleider De spil in het spel In hoofdstuk 15 van Projectmatig Creëren worden de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider uitgelicht.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Leiderschap. hogere echelons. collega s en externe relaties. managen van de context. vervullen rol van procesregisseur medewerkers

Leiderschap. hogere echelons. collega s en externe relaties. managen van de context. vervullen rol van procesregisseur medewerkers Het Manager Plus Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Het Manager Plus Programma Dit programma is bedoeld voor managers die een bepalende

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie