Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen"

Transcriptie

1 Professioneel Projectmanagement in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen Projectleiders van complexe opgaven in dynamische omgevingen leren hun projecten als professioneel projectleider te managen. Wij helpen je effectief om te gaan met de belangrijkste situaties waar een projectleider voor gesteld wordt. Je leert o.a. meerwaarde te leveren aan je opdrachtgever, je projectteam effectief te laten samenwerken, een situationele projectstrategie op te stellen, te onderhandelen over het projectplan, met belangengroepen te communiceren, de projectbedrijfsvoering op te zetten, draagvlak te creeren en pro-actief risico's te managen. We richten ons op de projectpraktijk in de overheidssector. We laten je zien dat een project vaak niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een intern werkveld met meer projecten én vast lijnwerk. Een realistisch inzicht in het spel dat opdrachtgevers, afdelingshoofden, staffuncties, medewerkers met elkaar spelen rond projecten maakt dat je veel situaties kunt voorspellen. Je leert dit spel op nivo mee te spelen. Het terrein waarop een project speelt is dynamisch. We maken duidelijk hoe je om moet gaan met de politiek-bestuurlijke aspecten en met bureaucratische projectprotocollen, bijvoorbeeld terzake voortgangsrapportages. Een project managen is een dynamisch projectproces managen. Beheersbaarheid en maakbaarheid kun je vaak slechts benaderen. We willen projectleiders afleveren die opdrachtgevers zich wensen. Daarom een langer lopend opleidingstraject dat inzet van deelnemers vraagt. Onze leergang vertrekt waar andere opleidingen beginnen: basiskennis van projectmanagement en ervaring als projectleider zijn vereisten. Onze trainers zijn zelf (zeer) ervaren als project- en programmamanager en opdrachtgever in de overheidssector. Ze begeleiden je tot je reele persoonlijke leerdoelen zijn bereikt. Hoofddoelen 1. Het verwerven van de integrale managementopstelling die voor een verantwoordelijk projectleider in een complex (politiek-bestuurlijk) werkveld vereist is; 2. Het situationeel kunnen spelen met (project-)managementprincipes, projectinstrumenten en het kunnen inrichten van een effectieve project-bedrijfsvoering en projectorganisatie; 3. Professioneel (reactief en proactief) handelen in de belangrijkste projectsituaties waar een projectleider voor komt te staan, zowel naar projectteamleden, (gedelegeerd) opdrachtgevers, afdelingshoofden, externe partijen, belangengroepen; 4. Het verwerven van de benodigde regisserende, sturende, bindende vaardigheden Praktijkperspectief Projectmanagement in de overheidssector wordt vaak uitgevoerd in organisaties waarin ook andere projecten, programma's en lijnwerk worden aangestuurd door (gedelegeerde) opdrachtgevers. Een veelheid van factoren (uit

2 politiek, bestuur, burgers, alliantie-partners, toeleveranciers, afnemers, etc.) zorgt voortdurend voor projectdynamiek waarop moet worden gereageerd. Maakbaarheid en beheersbaarheid mogen in deze dynamische omgevingen geen onrealistisch uitgangspunt zijn: ze kunnen alleen binnen gegeven verhoudingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk worden benaderd. Een (professionele) projectleider beschikt over interactieve vaardigheden. Dat is bijvoorbeeld nodig voor het realiseren van teamwerk, voor overleg en onderhandeling met opdrachtgever(-s), externe partijen en projectmedewerkers, voor het realiseren van commitment bij gebruikers, en voor het weer vlot trekken van impasses in het projectverloop. Zo'n projectleider weet het beste uit projectmedewerkers te halen en is teamplayer. Binding wordt primair gerealiseerd door betrokkenheid bij het projectdoel en het plezier in samenwerken te stimuleren. Algemene kennis van realisatiestrategiën, instrumenten voor inrichting en beheer van de projectbedrijfsvoering én inzicht in de situationele factoren zijn vertrekpunt voor een situationeel passende projectaanpak en projectinrichting. Professionele projectleiders zijn het stadium voorbij van een universele aanpak voor verschillende projecten. Zij kennen diverse veel voorkomende visies en methoden op projectmanagement en kunnen daar stuationeel mee spelen. Zij zijn (zeer) zakelijk en zien bureaucratische rituelen als onnodige tijdrovende hindernissen. Projectmanagementinstrumenten en de projectbedrijfsvoering worden adequaat ingericht en beheerd. Zo kan er tijd en aandacht geschonken worden aan het meest belangrijke: de strategische en tactische projectsturing in een complex netwerk van organisaties, afdelingen, externe partijen en belangen. Een professionele projectleider leidt een project vanuit een helikopter-view. Zij/hij weet wat de voor succes belangrijke projectsituaties zijn. En voorziet door ervaring en inzicht in het projectspel en in de verhoudingen op het projectspeelterrein wat er kan gaan gebeuren. Hij bewaakt de positionering van het project ten opzichte van - andere projecten. Opereert strategisch en pro-actief. Voegt waarde toe aan werk en ideeen van de opdrachtgever. Kan zeer goed omgaan met fundamentele tegenstellingen en fricties. Is daarin bindend. Weet in welke situaties richtinggevende sturing nodig is. En handelt voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst creatief en flexibel. Waar nodig stuurt een projectmanager tijdig bij via kleine en grote impulsen, soms wordt de koers verlegd (eerste orde sturing), soms de resultaat-verwachting aangepast (tweede orde sturing). Projectleiders in dynamische omgevingen hebben een groot doorzettingsvermogen en een grote frustratietolerantie: dat helpt hen "de vele beren op de weg" te omzeilen en in die situaties hun projectteamleden daarin voor te gaan. Opdrachtgevers kunnen veel zo niet alles aan hen over laten. Professionele projectleiders zijn enthousiast voor hun vak, houden van lastige uitdagingen/puzzels en groeien door reflectie op de eigen projectpraktijk en die van anderen. Het daarvoor benodigde zelf-lerend vermogen helpen we daarom te vergroten. Resultaatgebieden Concrete leerdoelen en leertrajecten zijn o.a. rond de volgende resultaatgebieden ontwikkeld: - hoe realiseer ik stapsgewijs een goed opdracht-intake proces met opdrachtgever, projectteam en partijen - welke eisen moeten opdrachtgever en projectleider aan een (bestuurlijke) projectopdracht stellen - hoe ga ik daarbij om met exogene en endogene uitgangspunten/randvoorwaarden - wat zijn do's en dont's in het werken met (gedelegeerde) opdrachtgever(-s) - hoe werken mijn managementkeuzes bij de projectstart-up door op het verdere procesverloop - langs welke ingangen krijg (en hou) ik grip op het dynamische projectspeelterrein, de (politieke) projectarena copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 2

3 - hoe maak ik een realistische analyse van het meer-dimensionale krachtenveld - wat is mijn positie op het projectspeelterrein en hoe kan ik vandaaruit het projectspel regisseren - hoe realiseer ik inhoud en proces tot een professionele projectstrategie - hoe kom ik van projectstrategie naar primair projectproces, planning, kritieke pad, en fasering - hoe onderhandel ik - als integraal projectmanager - over projectplan & projectcontract - hoe beheers ik projectbudget, deelbudgetten, financieel beheer, planning en control - hoe kan ik de teamsamenstelling beinvloeden en hoe trek ik constructief teamwork van de grond - hoe kan ik betrokkenheid en draagvlak bij toeleveranciers, gebruikers, afnemers, belangengroepen realiseren - hoe haal ik toegevoegde waarde uit verschillende deskundigheden en voorkomen ik fricties/conflicten - hoe opereer ik effectief naar opdrachtgevers/bestuurders en voorkom ik (politiek-bestuurlijke) incidenten - wat moet ik minimaal weten en kunnen op het gebied van PIOFAH - projectbedrijfsvoering - wanneer heb ik een goede projectorganisatie opgezet - hoe zorg ik ervoor dat de opdrachtgever kan sturen op hoofdlijnen - hoe hoedt ik de opdrachtgever pro-actief voor financiële en andere (politiek-)bestuurlijke risico's - hoe hanteer ik nieuwe omstandigheden als wijziging van opdracht, middelen, opstelling van partijen, kwaliteit - hoe geef ik als hierarchisch/coordinerende manager effectief leiding aan teamleden/deelprojectleiders - hoe moet ik als manager optreden als partijen of teamleden hun afspraken niet nakomen - hoe lobby (en netwerk) ik voor projectresultaten bij beslissers - hoe regisseer ik onderhandelingen in projectwerk: in team en daarbuiten (opdrachtgever, externe partijen) - hoe organiseer ik na afloop de projectverantwoording/-evaluatie en mijn eigen décharge - op welk inhoudelijk projectterrein ga ik mijn kennis van strategieën vergroten en "best practices" verzamelen Competenties Competenties waaraan in dit traject in het bijzonder gewerkt wordt, zijn: - bestuurlijke affiniteit - efficiënt vergaderen - onderhandelen - omgevingszicht - stressbestendigheid - organisatiesensitiviteit - doorzettingsvermogen - managementidentificatie - overwicht-motiveren - leidinggeven - managen - controleren - delegeren - netwerken-pendelen-lobbyen - managementidentificatie - risico's' hanteren - doorzettingsvermogen - samen werken - constructief confronteren - zelfkennis Opleidingstraject Het opleidingstraject beslaat in totaal een periode van 8 `a 9 maanden en bestaat uit vier fasen: 1. Individuele Warming-up en Intake-Leercontract 2. Opleiding in 4 opeenvolgende tweedaagse trainingen in een conferentie-oord en persoonlijke begeleiding 3. Intervisie, coaching en projectverslag copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 3

4 4. Terugkomdag en certificaat 1. Individuele warming up en Intakegesprek We gaan er van uit dat je op de hoogte bent van de basisprincipes van projectwerk. De hoofdlijnen daarvan zenden wij je ruim voor aanvang van de trainingen ter opfrissing toe. We zenden je ook een self-assesment toe in combinatie met discussie- en reviewvragen. De self-assesment biedt extra mogelijkheid na te gaan hoe je als persoon met je kennis, competenties en vaardigheden in projectwerk staat. De review- en discussievragen helpen je vooraf te reflecteren op je opleidingsvragen: hoe scherper je die hebt, hoe effectiever je leertraject en onze ondersteuning. Met elke deelnemer voeren we een intakegesprek waarin motivatie, projectpraktjk en persoonlijke leerdoelen besproken worden. Vervolgens sluiten we een tweezijdig leercontract waarop we je tijdens het opleidingstraject individueel volgen en begeleiden. 2. Opleiding in 4 opeenvolgende trainingen in een conferentie-oord en tijdens deze periode persoonlijk advies De trainingen bestaan uit een tweedaagse startconferentie en drie tweedaagse trainingen, allen in een conferentieoord: in totaal 20 dagdelen (8 werkdagen, inclusief avonden). De opleiding volgt de procesgang van een project in een dynamische omgeving. En staat telkens stil bij de kernsituaties voor effectiviteit van een projectleider. Steeds worden vragen en dilemma's verkend, praktische handvatten aangereikt, keuzes zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk geoefend zodat je je de noodzakelijke vaardigheden en attitude/positionering eigen kunt maken. Er wordt actiegericht gewerkt vanuit de eigen praktijk van de deelnemer. Wij brengen exemplarische praktijksituaties in met meer-dimensionale leeringangen. Tussen de cursusblokken in wordt verwerkings-, review- en voorbereidingswerk gevraagd. Hiervoor dient elke deelnemer voldoende tijd te kunnen vrij maken. Intervisie gericht op verwerking van inzichten en materiaal en op bespreking van praktijkvragen wordt gestimuleerd. In de opleiding zijn ook enkele intervisie/supervisie-momenten ingebouwd. De docenten/trainers zijn gedurende de gehele trajectperiode beschikbaar voor persoonlijke ondersteuning. Wij volgen gedurende de opleiding elke deelnemer actief in diens leerdoelen en -gedrag en geven daarop feedback. Periodiek wordt de voortgang in de leerdoelen besproken. 3. Na de trainingen intervisie en persoonlijk advies gedurende 4 maanden, afgesloten met een projectverslag Gedurende 4 maanden na de laatste trainingsbijeenkomst kun je bij de verdere implementatie van de handvatten en tips in je praktijk gebruik maken van (on-line en andere) coaching door de docenten/trainers. Elke deelnemer heeft in deze periode een integraal coachingsgesprek over zijn projectpraktijk. Wij stimuleren tot een of meer intervisiebijeenkomsten. Deelnemers worden uitgenodigd in deze periode een persoonlijk logboek professionalisering projectmanagement bij te houden. Aan het eind van deze periode maken zij een projectverslag waarin belangrijke projectmomenten worden beschreven, de alternatieven die werden overwogen en de managementkeuzes. En wordt aangegeven waar men qua kennis, vaardigheden en spelinzicht staat op het pad van professionalisering. copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 4

5 4. Terugkomdag en certificaat Op de terugkomdag worden de individuele projectverslagen toegelicht en besproken. Ter afsluiting krijgt men een persoonlijk certificaat Projectleider in (politiek-bestuurlijke) Dynamische Omgevingen. Daarop wordt ook vermeld het inhoudelijke terrein waarop men zich specialiseert. En men krijgt persoonlijke aandachtspunten mee. Doelgroep Projectleiders overheid+sector functionerend op academisch of hbo-nivo: S(10) Trainer-coaches met (zeer) ruime praktijkervaring De trainers hebben zelf ruime ervaring als projectmanager (en opdrachtgever) van complexe projecten, van processen en programma-projecten in de overheid+sector. Sommigen zijn ook lijnmanager geweest en kunnen vanuit dat perspectief eigen ervaring inbrengen over hoe er intern met projecten wordt "gespeeld". De trainers zijn integraal coach van projectmanagers. En helpen al vele jaren organisaties bij de invoering en renovatie van project- en programmamanagement. Er is grote ervaring met vaardigheidstrainingen. Cursusmateriaal met veel praktijkhandvatten Wij hebben eigen cursusmateriaal dat bestaat uit kernachtige praktijkhandvatten vanuit de positie van de projectleider. Het behandelt het gehele proces dat een projectmanager doorloopt van begincontacten met opdrachtgevers, start-up bijeenkomsten inrichten tot de eindverantwoording en décharge. Vereist voortraject Wij eisen dat je (ooit) een of meer basisopleidingen hebt gevolgd in gespreksvoering, vergadertechniek e.d. of op dat terrein grote ervaring hebt. Je dient zelf tenminste een (deel-)project geleid te hebben, of intensief deel genomen te hebben aan een project van betekenis. We verwachten bovendien dat je door zelfstudie of via een basisopleiding goed op de hoogte bent van de algemene principes van projectmanagement. Het is onze ervaring dat wanneer je een opleidingstraject als Master in Efficiënt Vergaderen hebt gevolgd je nog meer resultaat boekt. Uitvoeringsdata Voorjaar 2010 Najaar blok 1: 8,9 april - blok 1:14,15 september - blok 2: 28,29 april - blok 2: 4,4 oktober - blok 3: 31 mei-1 juni - blok 3: 8,9 november - blok 4: 16,17 juni - blok 4: 6,7 december - blok 5: een dag in overleg te bepalen - blok 5: een dag in overleg te bepalen copyright Copyright 2009 CoreReflect BV 5

6 Certificering IPMA Met het in Prince 2 en IPMA certificering gespeciliseerde Insights International zijn afspraken gemaakt over een passend kort applicatietraject naar snelle certificering in IPMA 3. Inschrijven Inschrijven doe je via onze website: Vul daar het inschrijfformulier in, print dit uit en stuur dit ondertekend per fax of per post aan ons toe. Wij zullen dan de ontvangst per bevestigen. Kosten De kosten van dit opleidingstraject bedragen: 5.150, - excl. kosten conferentie-oord. De locatie-, verzorgings-, en overnachtingskosten verschillen per conferentie-oord en worden apart in rekening gebracht. copyright 2009 CoreReflect BV 6

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten

Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Veranderen & Implementeren: de Praktijkhandvatten Elke manager - in lijn, project of programma - moet procedures, werkcultuur, beleid en structuren e.d. kundig kunnen veranderen en implementeren. Wij analyseerden

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015)

Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015) Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015) www.org-id.org Jack Jansen 06-50 61 59 57 jansen@org-id.org Foto: Johan Wieland/flickr Achtergrondinformatie ORG-ID verzorgt sinds

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie