ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken"

Transcriptie

1 ì 6ú tto >tr.q, l oo GEMEENTE vveert Til-S 1066 Sector Inwoners Openbaar: Ø Afdeling zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert Kennisnemen van verslag ONDERWERP ADVIES TOELICHTING IInvu I instructie] Relatie met vorio voorstel: Elk jaar rapporteeft de gemeentearchivaris aan B & W met betrekking tot het archiefbeheer binnen de gemeente Weert, te weten: - Over het beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van de overgebrachte archiefbescheiden. - Over het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden. Algemeen: Deze rapportage omvat de verantwoording van het gehele erfgoedcluster, dus zowel het gemeentearchief als de gemeentemusea over het jaar 20t4. Aroumenten: NVÏ Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn lac Lemmens Tel.: (0495) G.l.W. Gabriêls Niet openbaar: n Kabinet: Nummer B&W-advies: BW JURIDISCHE GEVOLGEN o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel Weert, 31 maa 15 In te vullen doot het B&W secretar aat: fulnrtoo. n Akkoord met tekstuele aanpass ng door portefeuillehouder! Anders, nl.: Besrissinsd.d.: Ll-Ot(-'l> 2015 S Nummer: akkoord bespreken E liet akkoord n Gewijzigde versie u I B h * W HL W FVE Behandeling uiterlijk in college van 21 april 2015 Ï W PS A-stuk B-stuk C-stuk W GG 7t al aa 2 ina 1

2 Begrotingspost: , , 54tI3O2 en FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN IInvu I instructiel Beschikbaar bedrag: Voor 2014 was 1. t28.463,26 beschikbaar en is ,60 uitgegeven. Deze overschrijding is toe te schrijven aan de niet-begrote kosten voor de expositie "Rembrandt in zwart-wit", die de afsluiting vormde van het 600-jarig bestaan van onze stad. Voor wie is dit advies van belang?: {. Raadsleden.i. TILS-lijst {. Niet van toepassing OVERLEG GEVOERD MET IInvuli nstructie] Intern: Vivian de Leijer, Ton Lemmen en Ton Weekers Extern: NVT Openbaar: Jaarverslag Niet-ooenbaar: Niet van toepassing BIJLAGEN Pagina 2

3 Jaarverslag 2014 Erfgoedcluster Weert In het teken van 600 jaar Weert Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

4 2 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

5 Jaarverslag 2014 Erfgoedcluster Weert In het teken van 600 jaar Weert Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

6 Colofon Redactie: Erfgoedcluster Weert Foto s en illustraties: Erfgoedcluster Weert Vormgeving en realisatie: Anne Halfers, Grafisch ontwerpbureau, Weert Gemeentearchief Weert Bezoekadres: Beekstraat 54 Weert Telefoon: (0495) Gemeentemuseum Jacob van Horne Bezoekadres: Markt 7 Weert Telefoon (0495) Gemeentemuseum De Tiendschuur Bezoekadres: Recollectenstraat 5 Weert Telefoon: (0495) Erfgoedcluster Weert Postadres: Archief en Musea Erfgoedcluster Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert Erfgoedhuis Weert 4 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

7 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Algemeen 9 Inleiding Missie Visie Leidende principes Huisvesting Personele bezetting Deskundigheidsbevordering Externe bijeenkomsten en strategische allianties Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties 15 Archiefachterstanden Particuliere archieven Erfgoedbibliotheek Tijdschriften Kranten Topografische Historische Atlas Restauraties en digitalisering Jaargedingen Archiefsystemen Depotbeheer archieven en museale objecten Registratie museale objecten Aanwinsten musea Bruikleen museale objecten Toezicht en advies Externe dienstverlening, educatie en publicaties 25 Studiezaal archief en verkeer Musea Beleving bezoekers Tentoonstellingen en lezingen Reizende tentoonstelling Joodse onderduikkinderen Educatie Website en portal Social media Externe media Publicaties Financiële paragraaf 41 Bijlagen 45 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

8 Korenmarkt anno 1926 GAW Beeldbank Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

9 Voorwoord Het Erfgoedcluster omvat de secties Gemeentearchief Weert en Gemeentemusea Weert. De werkzaamheden die specifiek door het Gemeentearchief Weert of Gemeentemuseum Weert worden uitgevoerd, zijn separaat als Archief en Musea vermeld. Naast de wettelijke taken en werkzaamheden op het gebied van beheer, behoud, beschikbaarstelling en bestudering heeft onze dienstverlening in het teken gestaan van de viering van 600 jaar Marktrecht. Deze door derden georganiseerde activiteiten zijn door het Erfgoedcluster daar waar mogelijk ondersteund. Naar aanleiding van de viering van 600 jaar Marktrecht hebben wij uit eigen middelen twee omvangrijke cultuur-historische projecten uitgevoerd. In Gemeentemuseum De Tiendschuur is van 6 april 2014 tot en met 15 januari 2015 de tentoonstelling Weert Jubileert te zien geweest. Op onze website is met de titel 600 jaar Weert in 365 dagen dagelijks een verhaal uit de periode 1414 tot en met 2014 gepubliceerd. Beide projecten zijn zeer succesvol verlopen en krijgen in dit jaarverslag dan ook een bijzondere plek. Sinds december faciliteert het Gemeentemuseum Jacob van Horne de tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit. In ons Jaarverslag 2015 zal deze bijzondere expositie centraal staan en zullen wij daar veel uitgebreider bij stil staan. Het grootste deel van de expositie was immers te zien in 2015 en niet in Het Verslag horizontale verantwoording Archiefwet 1995 is in september verschenen. Deze door de archiefinspecteur opgestelde rapportage geeft nog eens duidelijk de noodzaak aan om de inspanningen op het gebied van onze wettelijke taken te intensiveren. In de digitale versie van dit jaarverslag kunt u op meerdere plekken naar interne en externe webpagina s gaan en evenals voorgaande jaren zijn er weer bijzondere audio- en videofragmenten opgenomen. De specifieke bijlagen zijn met aangegeven. Namens alle medewerkers van het Erfgoedcluster Weert wens ik u veel lees- kijk- en luistergenot. Weert, april 2015 Jac Lemmens Teamleider van het Erfgoedcluster Weert en Gemeentearchivaris Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

10 Algemeen Reclamefolder Philips televisie omstreeks 1960 Collectie Smeets Drukkerijen 8 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

11 Algemeen Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Het legt hierover verantwoording af aan de raad via het verslag van de gemeentearchivaris die als onafhankelijk adviseur rechtstreeks rapporteert aan Burgemeester en Wethouders. De gemeentearchivaris is tevens teamleider van het Gemeentearchief en het Gemeentemuseum. Daarom wordt er in dit verslag ook verantwoording afgelegd over wat er in 2014 binnen de beide gemeentelijke musea heeft plaatsgevonden. Het Jaarverslag is ingedeeld naar zogenoemde producten van het Erfgoedcluster als onderdeel van de afdeling OCSW van de Sector Inwoners. Daarin is aandacht voor personeel en vrijwilligers. Ook de taken zoals inspectie en advies, verwerving en acquisitie, beheer en behoud, dienstverlening en educatie komen aan bod. Missie Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum, waarbij vier B s centraal staan: beheren, behouden, bestuderen én beleven. De werkvelden bestaan uit de geschiedenis van Weert en omgeving en de geschiedenis van de Franciscanen in Nederland. Visie Erfgoed is identiteit, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed is er al, maar moet de ruimte krijgen om zich te tonen. De kracht van het verleden kan een economische factor zijn, indien er geïnvesteerd wordt. Erfgoed is een baken waarmee een gedeeld verleden zichtbaar gemaakt kan worden en dat ervoor kan zorgen dat burgers zich meer verbonden gaan voelen met elkaar. Het Erfgoedcluster zet zich in voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Het verzamelt, ontsluit, beheert, behoudt en presenteert informatiedragers (van aktes tot kunstvoorwerpen) van het verleden om de mensen te laten participeren in hun eigen geschiedenis en hen zodoende identiteit te kunnen laten ontlenen aan hun verleden. Erfgoed is dé trots van onze inwoners. Bovenstaande missie en visie zijn voor ons richtinggevend in de dagelijkse werkzaamheden en hebben ons aangespoord tot de leidende principes: Leidende principes Samenwerking Het Erfgoedcluster wil optimaal gebruik maken van de binnen de organisatie verzamelde kennis en kunde. Daarnaast wordt gezocht naar partners buiten de organisatie die een bijdrage kunnen leveren aan de realisering van de missie. Professionaliteit Het Erfgoedcluster is een betrouwbare partner met een zakelijke houding. Wij conformeren ons aan de geldende beroepscodes en ethische internationale regels zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. (International Council of Archives, en International Council of Museums, Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

12 Algemeen Innovatie Allianties opzetten en synergie bewerkstelligen zodat wij vanuit de inhoud kunnen komen tot experimenten én vernieuwende producten die bijdragen aan onze missie. Rekenschap geven De collecties worden toegankelijk gemaakt, gepresenteerd aan het publiek en beheerd op een dusdanige wijze dat ook toekomstige generaties erover kunnen beschikken. Via een goede verslaggeving wordt jaarlijks rekenschap gegeven van het bereikte resultaat. Gastheerschap Wij willen onze gasten het gevoel geven dat zij welkom zijn. Wij streven naar een excellente dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Entree kantoren en studiezaal Erfgoedcluster Huisvesting Na het vertrek van het overgrote deel van de ambtelijke organisatie naar het nieuwe gemeentehuis aan de Beekstraat zijn de kantoorruimten voor de medewerkers en de werkplekken voor de vrijwilligers van de sectie Archief opnieuw ingericht. De werkruimten van de betaalde medewerkers zijn nu meer in overeenstemming met de Arbowet. Daarnaast hebben de vrijwilligers de beschikking over meer en betere werkplekken. In het kader van de bestuursopdracht Beekstraatkwartier wordt nu gekeken naar continuering van het Erfgoedcluster mét archiefbewaarplaats en kunstdepot in het voormalig stadhuis aan de Beekstraat. Een andere optie die onderzocht wordt, is huisvesting van de archiefbewaarplaats op parkeerdek -2 en een studiezaal creëren in de publieksruimte van het nieuw stadhuis en/ of bij het Bibliocenter. Naar verwachting zal de raad in het najaar van 2015 een besluit nemen over de permanente huisvesting van het archief en de toekomst van het pand Jacob van Horne als museumlocatie. Gemeentemuseum De Tiendschuur zal in 2015 ontruimd worden en vrijkomen voor verkoop. Lees hierover verder in de paragraaf Depotbeheer archieven en museale objecten. Personele bezetting In het reguliere Erfgoedclusteroverleg vindt afstemming van de werkzaamheden plaats. Bovendien is dit overleg een goede gelegenheid om van de beschikbare kennis, kunde en vaardigheden over en weer gebruik te maken. Synergie is daarbij het sleutelwoord, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van de totaal beschikbare formatieruimte zo optimaal mogelijk benut kan worden. De werkeenheid Erfgoedcluster omvat zeven FTE s in De functie van medewerker PR, Marketing en Educatie is sinds januari vacant. De taken zijn voorlopig over de resterende ambtelijke functionarissen verdeeld. De werkzaamheden van het Erfgoedcluster zijn te omvangrijk om uitsluitend door de resterende zes ambtelijke medewerkers verricht te kunnen worden, gelet op de veelomvattende taakstelling. Daarom beschikt het Erfgoedcluster over een aantal additionele medewerkers die een dienstverband voor onbepaalde of bepaalde tijd hebben. De laatste jaren heeft het Erfgoedcluster zwaar gesteund op de inzet van zogeheten gemeentelijke CLO-ers (Case Load Ondersteuning) en wel zo n vijf arbeidskrachten per jaar. Deze gemeentelijke regeling vanuit Sociale Zaken is stopgezet. Binnen ons loonkostenbudget is het gelukt om vanaf half september vier tijdelijke medewerkers aan te stellen. Het gaat daarbij om overeenkomsten met twee voormalige CLO ers. Zij houden zich in hoofdzaak bezig met de 10 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

13 Algemeen Leon Bouwels John van Cauteren Jac Lemmens Bert Lijnsvelt Theo Schers Will Schlenger Ger Sensen Fransien Smeets Peter Verdonschot administratieve ondersteuning en de invoering van de gegevens van de museale objecten in het nieuwe geautomatiseerd systeem. Binnen hetzelfde budget is de overeenkomst met een additionele medewerker belast met de archiefachterstanden aangegaan. Een vierde medewerker die ook binnen het budget tijdelijk is aangesteld heeft het takenpakket website, social media, redactie en presentatie. Deze vier medewerkers worden eveneens ingezet voor de herinrichting van de archiefbibliotheek, het archief- en museumdepot, af- en opbouw van de resterende tentoonstellingen alsmede de voorbereidingen en daadwerkelijke ontmanteling in 2015 van Gemeentemuseum De Tiendschuur. Ambtelijke medewerkers Drs. drs. Jac Lemmens, gemeentearchivaris/werkleider, 1 FTE Drs. John van Cauteren, conservator Musea, 1 FTE Drs. Theo Schers, externe dienstverlening, 1 FTE Fransien Smeets, beheer archieven en collecties, 1 FTE Leon Bouwels, medewerker technisch beheer, 1 FTE Peter Verdonschot, archiefinspecteur i.o., 1 FTE Vacature PR/Marketing en Educatie, 0,8 FTE Additionele medewerkers voor onbepaalde tijd Will Schlenger, studiezaalbeheerder Erfgoedcluster en digitalisering, 1 FTE Jan van de Laar, restaurator en tentoonstellingsmedewerker, 0,8 FTE (eind maart 2015) Roland Häszler, beheerder en tentoonstellingsmedewerker, 0,6 FTE (eind mei 2015) Additionele medewerkers voor bepaalde tijd Edward Cuperus, beheerder en onderhoudsman Tiendschuur, 1 FTE (eind mei 2014) Stipo Krizanac, schilder van Tiendschuur/Jacob van Horne, 1 FTE (eind augustus 2014) Lian Geuns, koppeling digitale bestanden en ontsluiting kadastrale kaarten, 1 FTE (half september 2014) Jacques van Ansem, archiefachterstanden en invoer Adlib, 0,75 FTE (eind april 2015) Jan Meeuwsen, administratief medewerker en studiezaalbeheer, 1 FTE (eind januari 2015) Ger Sensen, archiefachterstanden en invoer Adlib, 1 FTE (eind december 2015) Bert Lijnsvelt, presentatie en redactie, website en social media 1FTE (eind december 2015) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

14 Algemeen Organogram Erfgoedcluster Weert Technisch beheer gebouwen Sectie Musea Beheer Museale Objecten en Collecties Teamleider Erfgoedcluster/ Gemeentearchivaris PR, Marketing en Educatie Externe dienstverlening Sectie Archief Beheer Archieven en Collecties Inspectie, Toezicht en Advies Stagiaire Fons Peeters, student aan de Hogeschool Fontys in Sittard is als stagiaire van het Gemeentemuseum Jacob van Horne sinds september tot en met juni 2015 aan het Erfgoedcluster verbonden. Voor zijn studie doet hij onder meer onderzoek naar de geschiedenis van het pand waar nu huidige Gemeentemuseum Jacob van Horne is gevestigd. Hij heeft voorts meegewerkt aan de tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit. Vrijwilligers De circa 70 vrijwilligers zijn en blijven onmisbaar ter ondersteuning van de professionele medewerkers en het publiek. Naast het verrichten van educatieve activiteiten en toezicht in de musea vinden zij voldoening onder meer in het poetsen van het zilverwerk, het restaureren van een middeleeuws Mariabeeld of het ontsluiten van genealogische archieven en collecties, zoals het beschrijven van objecten en foto s. Wij zijn blij dat deze vrijwilligers, vaak al vele jaren, ons helpen. Als dank voor hun inspanningen bieden wij dan ook graag jaarlijks een excursie aan. In 2014 is de groep naar Den Bosch geweest en heeft daar heeft men een bezoek kunnen brengen aan het voor 53 miljoen Euro vernieuwde Noord-Brabants museum, het Hieronymus Bosch Museum, de St. Jan kathedraal en natuurlijk een rondvaart op de fraai gerestaureerde Binnendieze. Voorts hebben de vrijwilligers een bescheiden kerst aandenken ontvangen. Daarnaast kent de sectie Musea voor de vrijwilligers een eigen lief-en leedpotje. In het verslagjaar zijn vijf vrijwilligers door de wethouder Cultuur vanwege een jubileum bijzonder in het zonnetje gezet. 1 Links St. Janskathedraal Rechts Binnenbieze Den Bosch 12 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

15 Algemeen Deskundigheidsbevordering Fransien Smeets heeft in juni haar deeltijdopleiding voor middelbaar archiefambtenaar, Archivistiek B aan de Hogeschool Amsterdam, afgerond. Zij is inmiddels bezig met het inventariseren van overheidsarchieven en het begeleiden van vrijwilligers, die bezig zijn met de particuliere archieven. Peter Verdonschot is in 2013 begonnen met studie tot archiefinspecteur door middel van de vierjarige opleiding Informatie en Management in Woerden. Hij hoopt deze opleiding in 2017 afgerond te hebben. Sinds het vertrek in april van de ambtelijke organisatie naar het nieuwe gemeentehuis aan de Wilhelminasingel is de ontruimingsprocedure, eerste hulp bij ongelukken en reanimatie onder de maat gebleken. Met het oog op een goed werkgeverschap en om tijdig te kunnen ingrijpen bij ongelukken en calamiteiten volgen alle ambtelijke en additionele medewerkers die hun werkplek in het voormalig stadhuis aan de Beekstraat hebben de tweedaagse cursus BHV (BedrijfsHulpVerlening). De eerste groep medewerkers heeft deze cursus eind 2014 afgerond, de laatste groep neemt uiterlijk januari 2015 aan deze BHV-opleiding deel. Externe bijeenkomsten en strategische allianties De deelname aan externe beroep gerelateerde bijeenkomsten en overlegsituaties heeft een meervoudig doel. Naast het vergroten van de eigen deskundigheid en het aanbieden van de eigen expertise bieden deze bijeenkomsten en overlegsituaties een uitstekende gelegenheid de werkzaamheden van het Erfgoedcluster Weert bij collegae en collega-instellingen onder de aandacht te brengen. Het is evident dat daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van de externe contacten. Naast deelname aan externe bijeenkomsten zijn wij in beperkte mate strategische allianties aangegaan. Er zijn contacten gelegd met het Museum De Achelse Kluis in Achel (B) vanwege de tentoonstellingen rond de eerste wereldoorlog die daar de komende jaren nog worden gehouden. Met het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard zijn contacten aangeknoopt mede naar aanleiding van de schenking van de collectie en archieven van drukkerij Smeets. Wij willen het eigen cultureel erfgoed in een breder verband onder de aandacht te brengen door vaker te werken met wisseltentoonstellingen. Daarbij worden nadrukkelijk in ogenschouw genomen de samenwerking met heemkundeverenigingen, particuliere initiatieven, amateuristische en professioneel ingerichte musea zowel in de directe omgeving als daarbuiten. Vanwege de ontwikkelingen rond de toekomstige taken en werkzaamheden van het Erfgoedcluster is verdere uitbouw in dit dienstjaar aangehouden. De tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit is een particulier initiatief van de organisatie Winters Weert. Het Erfgoedcluster is in de vorm van facilitering qua ruimte, inrichting, personeel en vrijwilligers betrokken. Dit heeft wel een grote weerslag op de inzetbaarheid van menskracht van het Erfgoedcluster voor andere geplande activiteiten in dit verslagjaar maar zeker ook nog in 2015 tot gevolg. Gelet op het bijzondere karakter van Gemeentemuseum Jacob van Horne, als beheerder van de collecties van de minderbroerders franciscanen in Weert en Nederland is er een bijzonder hechte band met deze kloosterorde. Links François Joosten, Achelse Kluis in Achel (B) met Jac Lemmens en Theo Schers Erfgoedcluster Rechts expositie Nederlands Steendrukmuseum Valkenswaard Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

16 Kleurenproef Collectie Smeets Drukkrijen 14 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

17 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Archiefachterstanden overheidsarchieven In het verslagjaar zijn de drie inventarissen van de archieven van de gemeente Weert en Stramproy uit de periode voltooid. Van januari 2010 tot september 2013 zijn dossiers over de periode door de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) overgedragen aan de Gemeentearchivaris. Het betreft ruim 400 strekkende meter archief. Tot deze overdracht behoren ook dossiers die in een eerder stadium overgedragen zouden moeten worden, omdat ze behoren tot het archief van de gemeente Weert in de periode Het oorspronkelijk plan is geweest om één inventaris samen te stellen over de periode Hiermee zouden alle over die periode bestaande dossiers in één inventaris toegankelijk zijn. Dit voornemen is losgelaten, omdat het een te grote hoeveelheid dossiers betreft. Het is erg onpraktisch om een dergelijk groot document digitaal doorzoekbaar te maken. Nu zijn er voor Weert twee inventarissen opgemaakt; en Ook de archieven van de gemeente Stramproy zijn nu toegankelijk voor het grote publiek middels een fraaie inventaris over de periode Twee additionele medewerkers voor bepaalde tijd hebben de ongeordende losse dossiers van paperclips en nietjes ontdaan en herpakt en opgeborgen in zuurvrije omslagen en dozen. Vanwege het groot aantal ongeordende dossiers is besloten deze te hernummeren. In totaal zijn archiefdozen gebruikt voor deze herverpakking. Een medewerker heeft alle dossiers gecontroleerd en de omschrijvingen aangepast. Hij is hierbij geadviseerd door de gemeentearchivaris. De medewerker beheer archieven en collecties heeft tenslotte de inventaris verder afgerond en voor het publiek gereed gemaakt. Links Schenking bidprentjes periode Jac Lemmens Erfgoedcluster met links Hein Jansen Heemkundevereniging Nederweert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

18 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Particuliere archieven In het verslagjaar zijn van 14 particuliere archieven zogenaamde plaatsingslijsten gemaakt. Er is tevens getracht om zoveel mogelijk informatie te vergaren over oorsprong en doelstelling van het betreffende archief. Deze informatie is in de vorm van een inleiding aan de plaatsingslijst toegevoegd. Dit jaar zijn er tevens elf particuliere archieven en vier documentaire collecties geacquireerd. 2 Erfgoedbibliotheek Zowel het Gemeentearchief als het Gemeentemuseum bezitten een uitgebreide collectie boeken. Beide zijn in één bestand geïntegreerd dat via de website te raadplegen is. De gezamenlijke bibliotheek is in 2014 met circa 170 exemplaren uitgebreid. Naast aankopen behoort hiertoe eveneens de zogenaamde grijze literatuur. Deze uitgaven worden niet via de reguliere uitgeverskanalen gedistribueerd, maar worden door particulieren in eigen beheer uitgegeven. Ze kunnen als aanvulling op aanwezige archieven een schat aan informatie bevatten, met name gericht op lokale- en regionale geschiedenis. Voor het Gemeentearchief worden naast vakliteratuur boeken aangeschaft over Weert en omgeving. De onderwerpen variëren van Geschiedenis, Genealogie, Economische aangelegenheden, Kunst en Cultuur tot Recreatie en Toerisme. Het jaar 2014 kenmerkt zich door de vele oorlogsherdenkingen. Zowel met betrekking tot de Eerste als de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal uitgaven in het onderwerp Landsverdediging aan de collectie toegevoegd. Daarnaast zijn 24 jaargangen uit de eerste helft van de vorige eeuw van Katholieke Illustraties geschonken. Uiteraard zijn ook de uitgaven zoals die in Canada zijn gepresenteerd met betrekking tot Weert greenest city in Europe gecollectioneerd. De museumbibliotheek bevat naast vakliteratuur een groot aantal kunstboeken. De onderwerpen zijn in de meeste gevallen te herleiden tot de collecties en/of objecten die in het gemeentemuseum aanwezig zijn. Naar aanleiding van de parallelexpositie Weerter tin in het kader van de tentoonstelling Weert Jubileert in Gemeentemuseum De Tiendschuur is de uitgave Weerter tin van J.F.H.H. Beekhuizen in de collectie opgenomen. Overige aanwinsten zijn onder andere De gevelstenen spreken van J.R. Schilmeijer en Vlaams brons van I. Van Canneyt en A. Verschaeve. Selectie Aanwinsten in 2014 Bibliotheek 16 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

19 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Speciaal te noemen is verder het boekwerk van Weerter kunstenares Greet Boekholt van haar levenswerk Hortus Conclusus. Vrijwilligers van de Heemkundevereniging Stramproy hebben de boekencollectie uit het legaat van Jac van Dael geïnventariseerd en is van ieder boek een eerste beschrijving gemaakt. 3 Tijdschriften Voor bezoekers is er in de studiezaal van het Erfgoedcluster een gevarieerd aanbod aan tijdschriften beschikbaar. De onderwerpen sluiten aan bij de interesse van de gemiddelde studiezaalbezoeker. Zo zijn er genealogische uitgaven als Genealogisch Erfgoed Magazine en het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Verder zijn er tijdschriften aanwezig over geschiedenis zoals de Maasgouw en Geschiedenis Magazine. Een korte greep uit Weerter uitgaven is: A.V. Weert, de periodiek van de Atletiekvereniging Weert; t Huisblad, dit is de Nieuwsbrief van het Toon Hermans Huis Weert en tenslotte het infoblad RBW afkomstig van de Reddingsbrigade Weert. Vanuit het Gemeentemuseum treft de bezoeker de periodieken Museumvisie, Museum Tijdschrift en Tableau aan. De meest recente nummers zijn in de studiezaal in te zien, eerdere edities zijn in het depot opgeslagen en uiteraard op aanvraag beschikbaar. 4 Kranten Het onderdeel Kranten zoals dat op de website te zien is bevat een dagelijkse selectie titels van artikelen uit Dagblad De Limburger en het Land van Weert/De Trompetter. Geselecteerd worden die artikelen die een directe relatie met Weert en omgeving hebben. Vanwege de auteursrechten zijn de artikelen zelf enkel in de studiezaal beschikbaar. In de studiezaal is eveneens Dagblad De Limburger op microfiche aanwezig tot Daarnaast zijn er op de website ook integraal de edities van Kanton Weert, Op de Keper en Het Land van Weert en meerdere kranten uit Midden Limburg variërend van de periode 1856 tot midden jaren zestig van de vorige eeuw. De Staatsbladen zijn eveneens op microfiche in de studiezaal aanwezig. Selectie periodieken in de studiezaal Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

20 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Topografisch Historische Atlas De term Topografisch Historisch Atlas is de verzamelnaam voor de collecties affiches, (audio) visuele media (foto s, dia s, glasnegatieven), digitale media, kaarten en tekeningen en prenten. Op de website te vinden onder Beeldbank. In het verslagjaar zijn er naast foto s voornamelijk digitale media aan de beeldbank toegevoegd. Zo heeft een Weerter amateurfotograaf een complete fotoreportage bestaande uit vijf CD s over de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel aan het Erfgoedcluster geschonken. Vaste studiezaalbezoeker de heer M.J. Vanlier heeft opnieuw een CD samengesteld en geschonken. Het betreft de Genealogie van Coulen, Ceulen, Keulen. De beeldcollectie wordt onder begeleiding van de collectiebeheerder beschreven en toegankelijk gemaakt. De collectie Glasnegatieven afkomstig van de collectie van de Paters van de Heilige Geest is volledig gedigitaliseerd en in zuurvrije enveloppen en doosjes herverpakt en opgeborgen. Twee vrijwilligers hebben deze collectie op relevantie geselecteerd en vervolgens is iedere glasplaat beschreven. Wat betreft de fotocollectie hebben twee vrijwilligers afbeeldingen beschreven van respectievelijk Stramproy en uit het archief van Hoogh Weert. De nieuwe fotocollecties worden op de website toegankelijk gemaakt. 5 Restauraties en digitalisering Jaargedingen Restauratie archiefstukken Als voorbereiding van de expositie Weert Jubileert zijn een aantal documenten die in de expositie een plek hebben gekregen gerestaureerd en in een passe-partout gezet. Het gaat hier om een aantal documenten uit het Nieuwe Archief van de Gemeente Weert , zoals het receptieboek bevrijding van mei Verder zijn uit het zelfde archief een aantal buitenformaat documenten (van perkament) gerestaureerd en overgebracht naar een liggende opslag met karton en melinex. Voorbeeld hiervan is het archiefstuk met inventarisnummer 2161, de feestrede uitgesproken bij het zilveren ambtsjubileum in 1936 van burgemeester mr. Willem Kolkman. Ook de Motie van Trouw van 1918, archiefnummer A37 uit Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, heeft een zelfde bewerking ondergaan. In 2014 hebben wij circa 15 archiefstukken laten restaureren. Het beschikbare budget is voor daarmee voor het verslagjaar uitgeput. Digitalisering Jaargedingen project Metamorfoze Aan het einde van het verslagjaar is de digitalisering van de Jaargedingen afgerond. Dit project Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek heeft de afgelopen jaren de nodige hoofdbrekens gekost. Door het bedrijf dat die digitalisering heeft uitgevoerd, zijn als gevolg van wisselende personeelsbezetting, meerdere malen Jaargedingen onvolledig digitaal aangeboden. Bij een eerste controle hebben wij het bedrijf op het ontbreken van delen van Jaargedingen moeten attenderen. Gevolg daarvan is dat er extra controle en bewerkingen door ons uitgevoerd zijn. Dit heeft het project met ruim een half jaar vertraagd. Met de digitalisering is dit het tweede project dat via Metamorfoze gerestaureerd en gedigitaliseerd afgerond. De twee projectbestanden, beide onderdelen van het Oud Rechterlijk Archief, zijn medio 2015 via onze vernieuwde website te raadplegen. 18 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

21 Beeld van dennenhout Maria met kind 2014 in eigen regie gerestaureerd Restauratie museale objecten Door de restaurator zijn in nauwe samenwerking met meerdere vrijwilligers zes objecten gerestaureerd. Daarbij gaat het onder meer om een kruisbeeld afkomstig uit het klooster van de broeders van de Heilige Geest in Weert. Een beeld uit dennenhout voorstellende Maria met kind, het Devotiekistje Hofje van Maria, uit de 19de eeuw, een bruikleen van de Stichting Schanskapel Boshoven en het schilderij Franciscus met de dieren, van A. Maes van De restauratie door het vrijleggen van het veelkleurige (polychromie) beeld Maria van Heythuysen heeft ook dit jaar de nodige tijd gekost, maar is nog lang niet afgerond. Het poetsen van het vele zilverwerk uit onze collecties en zo nodig het repareren van deze zilveren objecten is eveneens een terugkerende activiteit. Depotbeheer archieven en museale objecten Archiefbewaarplaats De archiefbewaarplaats in het voormalig gemeentehuis blijft zorgelijk. De archiefinspecteur heeft hierop in zijn verslag van september nadrukkelijk gewezen. De huidige klimaatbeheersing is niet op orde. Verder ontbreekt het aan een calamiteitenplan. De gemeente Nederweert heeft vooralsnog besloten af te zien, haar archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats van Weert onder te brengen. Medio 2016 zal de gemeente Nederweert een definitieve beslissing nemen. Indien Nederweert wel naar Weert komt met haar archieven, zal dit onze exploitatie in positieve zin beïnvloeden. Naast opslag kan eventueel ook de overige dienstverlening door het Erfgoedcluster namens de gemeente Nederweert worden verricht. Voorwaarde is wel, dat de gemeente Weert beschikt over een archiefbewaarplaats, die aan alle wettelijke normen voldoet. Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag 2013 RHCL 1 Sint Pieterstraat 7 6211 JM Maastricht T + 31(0) 43 328 55 00 F + 31(0) 43 325 56 40 www.rhcl.nl - info@rhcl.nl Jaarverslag 2013 RHCL 2 1. Organisatie

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007.

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 29 oktober 2008 Ons kenmerk 44/6.3/2008012583 Behandeld door de heer D.M. Bunskoeke (0592) 36 52 37 Onderwerp: Jaarverslag archiefinspecteurs

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Limburgs Museum

Jaarverslag 2008 Limburgs Museum Jaarverslag 2008 Limburgs Museum Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2008 van het Limburgs Museum. Na het algemene deel over de hoofdlijnen van beleid en ontwikkelingen in de organisatie [I], treft

Nadere informatie

CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006

CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006 C O D A CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006 CODA Achief & Kenniscentrum jaarverslag 2006 CODA

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Historisch Goud Jaarverslag 2009

Historisch Goud Jaarverslag 2009 Historisch Goud Jaarverslag 2009 Historisch Goud Jaarverslag 2009 2 Historisch Goud Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1 Organisatie en personeel 5 1.1 Historisch Goud 5 1.2 Personeel 5 1.3 Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van Vroeger is van ons Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen Yola de Lusenet In opdracht van NOVEMBER 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen beeld 5 3. Verslagen van de gesprekken 10

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Informatieplan 2009-2012

Informatieplan 2009-2012 Informatieplan 2009-2012 Archief Eemland Archief Eemland Gemeente Amersfoort Reekx Advies 2008 2009 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 5 HOOFDLIJNEN 5 ACTIELIJST 6 1 INLEIDING 10 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven W W w gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij \\ ^Ĉ" 1^!^ 0 1 4 10.1419935 W.Hoek@oosterhout.nl Onderwerp Verslag verantwoording archieven Geachte raad,

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie