groningen -2 JUL! 2013 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groningen -2 JUL! 2013 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp"

Transcriptie

1 groningen Aan Provinciale Staten II "*3... '.' : gssaftqpikfill UJ Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp -2 JUL! /27/A.19, PPM Bakker J.C.T Beantwoording aangenomen moties 24 april 2013 Geachte dames en heren. U) CC UJ LU UJ o 1. Aanleiding In uw vergadering van 24 april jl. is van gedachten gewisseld over het verioop van de energietransitie in de provincie Groningen. De uitkomst van deze gedachtewisseling is neergelegd in een tweetal moties: 1. Statenfractie D66, Christenunie, WD en Partij van de Arbeid - motie om de provincie samen met Energy Valley aan de minster van EZ een aanbod te doen om de energietransitie op gang te krijgen. 2. Statenfractie GroenLinks - motie m.b.t. verzoek de overstap van fossiele naar duurzame energie te versnellen. Deze brief gaat in op deze moties. 2. Samenvatting De motie van Statenfractie D66, Christenunie, WD en Partij van de Arbeid roept ons op om samen met de andere Energy Valley provincies een aanbod te doen aan de minister van EZ, de heer Kamp, waarmee de energietransitie op gang wordt gebracht en de nationale energieambities voor 2020 gehaald kunnen worden. Hierbij moeten zoveel mogelijk mensen betrokken worden om de baten te verdelen. Ten slotte is er de vraag om planmatig te werken aan het doel om in 2020, aan zonne-energiecapaciteit zo'n 300 MW te hebben opgesteld. Op dit laatste punt is afgesproken te handelen naar de geest, niet de letter. De motie van Statenfractie GroenLinks roept ons op de transitie van fossiele naar duurzame energie in de provincie Groningen te versnellen. Ook wordt gevraagd om voor de zomer een agenda met concrete voorstellen te presenteren waarin aandacht wordt besteed aan: Een grootscheeps programma voor woningisolatie en energiebesparing in het MKB en in de agrarische sector. Een programma om publieke gebouwen, waaronder scholen, in de provincie Groningen te voorzien van zonnepanelen. 06-HB-SG-001 Ds provincie Groningen weritt voigens n-ormen die gijn vastgelegd in een iiandvest r-qor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze wsbstte of kunt u opvragen faij de afdeling Communie tie an Kabinet, Publieksvoorlichting:

2 Ter beantwoording wordt hier aangevoerd welke resultaten in het verieden ten aanzien van dit onderwerp behaald zijn, welke projecten er momenteel gaande zijn, vallende onder het Programma Energie en welke acties daar als gevolg van deze motie aan worden toegevoegd. Een grootscheeps programma past niet in het huidige programmabudget en valt dus niet in te passen. 3. Leeswijzer Omdat de moties qua onderwerp overiappen, worden ze hier gezamenlijk behandeld. Voor beide moties wordt (eventueel opgesplitst naar thema) een opsomming gegeven van de relevante projecten en ontwikkelingen: Motie Statenfractie D66, Christenunie, WD en Partij van de Arbeid De motie roept ons op om: Samen met de andere Energy Valley provincies een aanbod te doen aan de minister van EZ, de heer Kamp, waarmee de energietransitie op gang wordt gebracht en de nationale energieambities voor 2020 gehaald kunnen worden; hierbij zoveel mogelijk mensen te betrekken om de baten te verdelen; planmatig te werken aan het doel om in 2020, aan zonne-energiecapaciteit zo'n 300 MW te hebben opgesteld. Op dit laatste punt is afgesproken te handelen naar de geest, niet de letter. Aanbod aan minister van Economische Zaken Het Rijk heeft de doelstellingen voor duurzame energie in 2020 verhoogd naar 16%. De minister van EZ besluit in de loop van dit jaar hoe deze doelstelling bereikt kan worden. Er loopt een aantal processen om tot een aanbod aan de minister van EZ te komen: 1. De landelijke Sociaaleconomische Raad is, onder leiding van Wiebe Draijer, in samenwerking met andere relevante actoren aan de slag om afspraken te maken voor een energieakkoord duurzame groei. Dat akkoord moet voor de zomer worden opgeleverd. 2. Het Interprovinciaal Overieg inventariseert samen met het Ministerie van Economische Zaken maatregelen die kunnen worden toegepast, deze inventarisatie zou voor de zomer tot besluitvorming moeten leiden. 3. De Noordelijke provincies en Stichting Energy Valley anticiperen hierop door een Noordelijke Energieagenda samen te stellen. Deze agenda is bedoeld als antwoord op het SER Energieakkoord voor duurzame groei, en dient om een aantal in Noord-Nederiand te landen energietransitieprojecten te benoemen, inclusief een route om met relevante stakeholders hiervoor een uitvoeringscoalitie te vormen. Betrekken bevolking Het energieprogramma van de provincie zet in op een brede betrokkenheid bij de energietransitie door de oprichting van Lokale Duurzame Energie Bedrijven (LDEB's) aan te moedigen. Het projectplan hiervoor is in de afrondende fase. Lokale energie-initiatieven zorgen voor lokale kostenbesparing, versterking van de sociale cohesie, invloed op de directe omgeving en ten slotte bevordering van de bewustwording. Er wordt een loket geopend waar initiatiefnemers terecht kunnen voor advisering en ondersteuning.

3 Uitbreiden zonne-energiecapaciteit De geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen in Nederiand neemt sterk toe, zie tabel: Geïnstalleerde capaciteit zonne-energie in Nederland (miljoen MegaWatt) Jaar * Capaciteit Geïnstalleerde capaciteit zonne-energie in Nederland. Bron: CBS Statline 'voorlopige cijfers Hier voegt AgentschapNL aan toe: Tot en met 2011 waren er 514 systemen in Groningen bekend bij AgentschapNL, vanuit diverse regelingen, waaronder Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) en Energie Premie Regeling. In 2012 groeit het aantal met systemen naar 1.950, o.b.v gegevens van de SDE en de nieuwe regeling voor particulieren. Daarnaast zijn er van Enexis gegevens van voorjaar 2013 uit het Productie InstallatieRegister (PIR), bijna Die zullen grotendeels dubbelen met wat er van eerdere jaren bekend was. Omdat PV snel groeit en AgentschapNL niet alles meer subsidieert, klopt de verhouding tussen de waarvan AgentschapNL in 2012 wist en de die er begin 2013 staan volgens PIR waarschijnlijk. Aangezien geen van de registraties compleet is, zullen er wellicht meer dan installaties staan. Het Programma Energie moedigt die ontwikkeling waar mogelijk aan via verschillende projectlijnen: Wij Willen Zon - De Stichting Wij Willen Zon is een maatschappelijk initiatief zonder winstoogmerk dat zonne-energie bereikbaar wil maken tegen de laagste prijs. Wij Willen Zon koopt grootschalig zonnepanelen in. In 2011 konden inwoners van de provincie Groningen tegen actieprijzen bij Wij Willen Zon pakketten panelen bestellen. Wij Willen Zon heeft een subsidie van ontvangen voor het faciliteren en promoten van deze mogelijkheid. Er is naar aanleiding van deze actie voor ,75 aan zonnepanelen in Groningen verkocht. 1. Zonatlas - Met behulp van de Zonatlas kunnen inwoners van de gemeenten Groningen en Ten Boer snel zien hoeveel vierkante meter van hun dakoppervlak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met obstakels op het dak, zoals schoorstenen en schaduwwerking van bomen en gebouwen in de omgeving. Ten slotte biedt de atlas informatie over subsidiemogelijkheden en berekening van de terugverdientijd. Dit instrument is ook geschikt voor toekomstige lokale initiatieven, waarbij buurtbewoners een geschikt dak zoeken om collectief panelen op te leggen. De verkent de mogelijkheden om voor en met andere gemeenten ook een Zonatlas te ontwikkelen. 2. Energie en Ruimte - Het onderzoek Energie en Ruimte behelst een verkenning van de mogelijkheden van grondgebonden zonne-

4 energieprojecten. Ook ruimtelijke belemmeringen worden hierin onderzocht. Het college zal de uitkomsten van dit rapport binnenkort bespreken. Vervolgens zal het college Provinciale Staten informeren over de wijze waarop zij voorstelt om te gaan met PV-projecten in de provincie. 3. 'Asbest eraf, panelen erop' - Naar verwachting gaat op 1 juli 2013 het programma 'Asbest eraf, panelen erop' in uitvoering. Agrarische bedrijven krijgen subsidie voor de verwijdering van asbest uitsluitend als er vervolgens zonnepanelen geplaatst worden. De provincie Groningen heeft hiervoor beschikbaar, afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor ontwikkelingen m.b.t. zonnepanelen op scholen en publieke gebouwen, zie de behandeling motie GroenLinks hierna. 5. Motie Statenfractie GroenLinks De motie roept ons op: de transitie van fossiele naar duurzame energie in de provincie Groningen te versnellen. voor de zomer een agenda met concrete voorstellen te presenteren waarin aandacht wordt besteed aan: 1. Een grootscheeps programma voor woningisolatie en energiebesparing in het MKB en in de agrarische sector. 2. Een programma om publieke gebouwen, waaronder scholen, in de provincie Groningen te voorzien van zonnepanelen. Transitie versnellen Middels de verschillende projecten die vallen onder het Programma Energie zet de provincie in op versnelling van de energietransitie. Door mee te werken aan het tot stand komen van de Noordelijke Energieagenda moet een nadere invulling aan de versnelling gegeven worden. Programma's m.b.t. woningisolatie, energiebesparing MKB en agrarische sector De grootscheepse programma's waartoe wordt opgeroepen hebben vergaande financiële implicaties die niet passen in het bestaande budget voor het Programma Energie, dat momenteel aan bezuinigingen onderhevig is. Aan de aangekaarte thema's wordt momenteel aandacht besteed via de volgende projecten: Woningisolatie SLIM consortia - Als onderdeel van het gebouwenplan zijn er 16 consortia van bouwbedrijven opgericht in Noord Nederiand, die als collectief particuliere woningbezitters benaderen om de energie-efficiency van de woningen te verbeteren. Na afloop van het project zijn op eigen initiatief nog 3 consortia opgericht. De grote gemeenten blijven taij de consortia betrokken, met de provincies op de achtergrond.

5 1. Wijkvernieuwing gekoppeld aan energiebesparing - De mogelijkheid om in de krimpgebieden energiebesparing als drager voor renovatie van woningen te gebruiken wordt momenteel onderzocht. Het idee is particulieren in een WE-constructie hun woningen te laten isoleren. Winschoten en Veendam zijn als locaties voor een pilot in beeld, de laatste is hierin het verst gevorderd. 2. Duurzaamheidslening - Via SNN is voor Groningen beschikbaar voor particuliere huizenbezitters die energiebesparende maatregelen willen treffen. Het geld wordt revolverend ingezet. Het betreft hier een pilot die moet uitwijzen of er maatschappelijke behoefte is aan een dergelijk fonds. Energiebesparing in het MKB innovatief en Duurzaam MKB - Middels deze subsidie wordt het MKB aangezet tot het verduurzamen van bijvoorbeeld het productieproces. Het budget bedroeg 2,74 miljoen. Tussen januari en eind mei was aan 13 bedrijven ruim 1 miljoen uitgekeerd en er is nog eens 2 miljoen aangevraagd, waarmee het budget is uitgeput. De regeling is als succes ervaren omdat de ondernemers veel moeite hebben met het verkrijgen van geld bij banken. De subsidie heeft ertoe geleid dat projecten versneld zijn uitgevoerd, met positieve effecten op de werkgelegenheid. 1. Clean Campagne - Binnen de Energy Valley Top Club is deze campagne opgezet, waarin het MKB wordt aangezet tot energiebesparende maatregelen door begeleiding, advisering, bijeenbrengen van vraag en aanbod van groene diensten en het etaleren van succesvolle projecten. In eerste instantie gericht op de MKB-achterban van de sportclubs. De provincie levert een bijdrage van op een totaal van Energiebesparende maatregelen - Het realiseren van energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terug betalen is verplicht voor middelgrote ( kwh) energieverbruikers. De kaders hiervoor liggen in de Wet Milieubeheer, nader uitgewerkt in het Activiteitenbesluit. De gemeenten vormen voor het merendeel het bevoegd gezag. Problemen in de handhaving ontstaan door: Onduidelijkheid bij de berekening van de terugverdientijd Voor de agrarische sector is nog geen overeenkomst gesloten waarin de rendabele maatregels zijn vastgelegd Een gebrek aan aandacht, kennis en capaciteit bij de gemeenten Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van deze regelgeving en voeren energiebesparende maatregelen doorgaans pas uit op natuuriijke vervangingsmomenten, wat het proces ook niet bespoedigt. De Groningse gemeenten zijn voornemens extra aandacht op de handhaving van deze regels te vestigen. Hieraan zal uitvoering worden gegeven door de Omgevingsdienst Groningen.

6 Energiebesparing in de agrarische sector De algemene doelstelling van het agrarisch beleid is verduurzaming. Energiebesparing maakt hier wel deel van uit, maar draagt niet de focus. Minder energie verbruiken en lokaal energie produceren zijn opgenomen in de bestaande landbouwagenda. Er is geld beschikbaar voor innovatieve ideeën. Hoewel hier geen uitvoeringsplan voor ligt, is de beschikbaarheid bekend gemaakt via de dialoog die gaande is met de betrokken organisaties. Het geld dient ingezet te worden voor concrete projecten, niet voor, bijvoorbeeld, haalbaarheidsonderzoeken. Bij lokale energie-initiatieven in dorpen komen boeren doorgaans snel in beeld, aangezien zij grond bezitten en met hun bedrijf over warmte- en grondstoffenstromen beschikken. Energiescans - Recent zijn er energiescans uitgevoerd bij melkveehouders. Daaruit bleek dat met kleine investeringen relatief grote energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden. De winning van warmte bij het koelingsproces van de melk is algemeen gebruik. Een pilot waarin die praktijk werd gecombineerd met een vergistingsinstallatie is niet gerealiseerd. De Rabobank vond de investering riskant, wat er mede toe heeft geleid dat er geen enthousiaste boer gevonden kon worden. Omdat de boeren hun kapitaal grotendeels al in machines geïnvesteerd hebben, zijn de banken van groot belang voor nieuwe investeringen. Het eerder genoemde beleid over energiebesparende maatregelen zal ook van toepassing zijn op boerenbedrijven. Zonnepanelen op publieke gebouwen, waaronder scholen In het vastgestelde Programma Energie en het Gebouwenplan zijn geen middelen beschikbaar voor een grootschalig nieuw project. De moties hebben wel geleid tot een accentverschuiving in het voorgenomen beleid. Dat zal meer gericht zijn op bottom-up projecten, waarin collectieve inkoop een belangrijke rol speelt. Scholenplan - Sinds twee jaar loopt het scholenplan, waarbij in Groningen 160 schoolgebouwen integraal zijn onderzocht. Het project was overtekend, daarom worden in 2013 nog 85 gebouwen onderzocht. 19 van de 23 Groningse gemeenten hebben hiermee inzicht in hun basisscholenbestand verkregen. De bouwkundige staat, het binnenklimaat, prognose van het aantal leeriingen en de energie-efficiency zijn hierin meegenomen. Het extra inzicht moet leiden tot energiezuinige nieuwbouw of verbouw. Uit de rapporten blijkt dat het grote merendeel van de scholen het best vervangen kan worden en vanwege een krimpend aantal leeriingen zal een aantal scholen gesloopt moeten worden. Het is onverstandig om nog te investeren in die scholen. 1. Oriëntatie energie-neutrale school - Dit project kan worden beschouwd als vervolg op het scholenplan. Door een 'schoolschap' op te richten worden schoolbestuur en gemeente samen verantwoordelijk voor bouw, onderhoud en exploitatie. Zo kunnen geldstromen optimaal renderen en

7 worden duurzame ingrepen aangemoedigd. De definitieve oprichting van een schoolschap is nog niet van de grond gekomen, wegens uiteenlopende problemen in verschillende gemeenten: Een gemeente wil de controle over de geldstroom niet kwijtraken; Scholen willen niet samenwerken; Een gemeente wil geen keuzes maken in het verkleinen van de scholenvoorraad. 2. Saldering - Per 1 januari 2014 wordt nieuwe wetgeving verwacht, een salderingsregeling waarmee het realiseren van collectieve zonneenergieprojecten op publieke gebouwen door omwonenden beter haalbaar moet worden. Denk hierbij aan projecten zoals onlangs aangekondigd bij de Euroborg, waar particulieren panelen kunnen kopen die op het stadion liggen. 3. Collectieve inkoopzonnepanelen - Er zijn partijen op de markt die deze aankoop organiseren. Zij werken bij voorkeur samen met gemeenten en provincie, die voor coördinatie zorgen. De bedrijven halen de winst bij de leverancier, wat wil zeggen dat gemeenten en provincie hier afgezien van (een beperkte) inzet geen kosten aan hebben. Om gevolg te geven aan de motie worden de mogelijkheden van deze samenwerking onderzocht. Er liggen kansen voor verschillende doelgroepen: a. Scholen - De schoolgebouwen die een rendabele toekomst hebben zijn geschikt om met zonnepanelen te worden uitgerust. De rapporten van het scholenplan bevatten hiervoor nuttige informatie. Er kan een extra voordeel behaald worden door de panelen collectief in te kopen. b. PV-privé voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren - In Noord- Holland en Friesland zijn goede ervaringen opgedaan met projecten die de collectieve inkoop van zonnepanelen voor medewerkers van de provincie (en eventueel ook gemeentes) coördineren. Deelnemers betalen een bescheiden rente. In 2013 worden de eerste voorbereidingen voor dit project getroffen. c. Collectieve inkoop voor Groningen - In zowel Noord-Holland als in Zuid-Holland zijn goede ervaring opgedaan met programma's waarin door particulieren collectief zonnepanelen worden ingekocht. 6. Afsluiting Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter. secretaris.

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Actielijst duurzaamheid 2014

Actielijst duurzaamheid 2014 Actielijst duurzaamheid 2014 Inleiding Aanleiding en achtergronden In 2011 is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar de duurzaamheid in Purmerend. Dit initiatief heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe Energie in beweging van zaaien naar oogsten provincie drenthe Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 4 maart 2013 Geachte leden der Provinciale Staten van Drenthe, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie!

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Utrecht klimaatneutrale stad in 2030 3 2 De weg naar een klimaatneutrale stad 4 3 Het verloop van een transitie 5 4 De eerste stap: Utrechtse

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie