Metadatamodel. Versie: Versie 05 Aantal pagina s 21 Datum: 31 maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metadatamodel. Versie: Versie 05 Aantal pagina s 21 Datum: 31 maart 2010"

Transcriptie

1 Metadatamodel Toelichting bij datamodel voor Centraal Metadatasysteem Openbaar exemplaar: namen zijn verwijderd N.B. De koppelingen naar in dit document genoemde brondocumenten op het netwerk van het Gemeentearchief Rotterdam werken niet meer door een conversie van dit document. De bronnen zijn uiteraard nog wel beschikbaar. Versie: Versie 05 Aantal pagina s 21 Datum: 31 maart 2010 Documentbeheer Versiebeheer Nr. Datum Opgesteld door Onderwerp V V Aanpassingen naar aanleiding van sessie over Actoren. V Aanpassingen, o.a. bijlagen over Domeinen en Business Rules toegevoegd. V Opmerkingen verwerkt. V Opmerkingen van het GAR verwerkt. V Reacties klankbordgroep verwerkt.

2 Inhoud Inleiding... 2 Doel... 2 Context Metadatasysteem... 2 Leeswijzer metadatamodel... 3 Bronnen en uitgangsdocumenten... 3 Metadatamodel... 5 Uitwerking metadatamodel... 6 Logische Objecten... 6 Fysieke Objecten... 9 Actoren Nieuwe entiteiten Afbakening metadatamodel Technische opmerkingen Bijlagen Domeinen Business Rules

3 Inleiding D o e l Binnen het project E-depot is een aantal deelprojecten gedefinieerd. Eén van deze deelprojecten is P4 Centraal Metadatasysteem. De functie van het Centraal Metadatasysteem is het beheren van zowel analoge als digitale informatieobjecten. De eerste fase van het ontwikkelen van het Centraal Metadatasysteem bestaat uit het ontwikkelen van een conceptueel datamodel. Dit wordt het metadatamodel genoemd. Het metadatamodel is vastgelegd in het Visiodocument Metadatamodel_V03.vsd. Het doel van dit document is om uitleg te geven bij het metadatamodel. In dit document is aangegeven wat de afbakening is van het Metadatamodel. Daarnaast zijn er nog technische opmerkingen in dit document geplaatst, waar rekening mee gehouden moet worden bij de ontwikkeling van het Centraal Metadatasysteem. C o n t e x t M e t a d a t a s y s t e e m Het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) onderscheidt de volgende drie beherende systemen: ABS/Archeion Atlantis MAIS Flexis In het vervolg van dit document zullen dit de beheersystemen worden genoemd. Het is de bedoeling dat de data die ingevoerd wordt in de beheersystemen, regelmatig wordt geëxporteerd naar het Centraal Metadatasysteem. Dit kan bijvoorbeeld dagelijks gebeuren in een batch. Dit betreft alleen de data die betrekking heeft op de Logische Objecten en Fysieke Objecten. Zie de relaties in figuur 1 in dit document die met een 1 zijn gemarkeerd. Een term die veel te maken heeft met het Centraal Metadatasysteem is: Authority Files en keuzelijsten. Momenteel worden Authority Files voor ieder beheersysteem apart beheerd. Met de komst van het Centraal Metadatasysteem zullen de Authority Files op één plaats worden vastgelegd en beheerd. De Authority Files en keuzelijsten worden gemodelleerd binnen het metadatamodel. Vanuit de beheersystemen moeten de gebruikers gegevens kunnen ontlenen uit het Centraal Metadatasysteem. Dit doen zij bijvoorbeeld om locaties of trefwoorden te kunnen kiezen. Zie de relaties in figuur 1 in dit document die met een 2 zijn gemarkeerd. In het deelproject P7 Standaardisering Authorities worden de Authority Files en keuzelijsten beschreven. Binnen dat deelproject zijn de volgende keuzelijsten onderkend: Geografische namen Objectnamen (bruggen, tunnels, sluizen etc.) Organisatienamen Scheepsnamen Straatnamen Trefwoorden De keuzelijsten worden in het Centraal Metadatasysteem vastgelegd in de entiteit trefwoord. In deze entiteit worden niet alleen de trefwoorden opgeslagen, maar alle keuzelijsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een entiteit trefwoord type, die een relatie heeft met de entiteit trefwoord. Het kan voorkomen dat er wijzigingen of uitbreidingen op de Authority Files moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een nieuw trefwoord of een nieuwe organisatie. Het aanpassen of toevoegen van data in de Authority Files vindt plaats in het Centraal Metadatasysteem. Het is dus niet mogelijk om gegevens uit de Authority Files toe te voegen of aan te passen in een beheersysteem. Het Centraal Metadatasysteem wordt gebruikt om metadata te raadplegen, te zoeken en te presenteren. Een voorbeeld hiervan is de Digitale Balie. Zoals eerder aangegeven, vormen de Authority Files en keuzelijsten een onderdeel van het Centraal Metadatasysteem. De 'Authority Autoriteit' beheert de Authority Files en keuzelijsten binnen het Centraal Metadatasysteem. Deze Authority Autoriteit zal een nieuwe functie zijn binnen het gemeentearchief die boven de beherende afdelingen zal komen te staan. Bovenstaande wordt weergegeven in de volgende figuur: 2

4 ABS/Archeio n beheersysteme n Atlantis MAIS Flexis Authority Files en keuzelijsten Centraal Metadatasysteem Figuur 1: Relatie tussen beheersystemen, Centraal Metadatasysteem en Authority Files. 1 = Exporteren vanuit beheersystemen naar het Centraal Metadatasysteem. 2 = Ontlenen van gegevens uit Authority Files en keuzelijsten in beheersystemen. Als laatste opmerking over dit onderwerp geven we aan dat het bouwen van de Authority Files buiten de oorspronkelijke opdracht Ontwikkeling metadatasysteem valt. Zie ook de aanbieding van Transfer Solutions, document [9]. L e e s w i j z e r m e t a d a t a m o d e l Op basis van de elementenlijst (zie [1]) wordt het metadatamodel opgesteld. De diagrammen voor dit model zijn zichtbaar in het document Metadatamodel_V03.vsd, opgesteld in Microsoft Visio. De diagrammen uit dit Visiodocument zijn opgenomen in dit document. Overal waar in deze uitwerking vierkante haken staan, wordt gerefereerd naar nieuwe entiteiten. Een beschrijving van de nieuwe entiteiten staat in het hoofdstuk Nieuwe entiteiten in dit document. B r o n n e n e n u i t g a n g s d o c u m e n t e n Bij het opstellen van het metadatamodel en het creëren van dit document zijn de onderstaande bronnen en uitgangsdocumenten gebruikt: Geschreven relevante documenten door Gemeentearchief Rotterdam: [1] elementenlijst In het document Beschrijvingen elementen cc + GRJG2.xls' (de elementenlijst ) staat een uitwerking voor de Fysieke Objecten en Logische Objecten. Dit document staat in de directory P:\E-depot\ Deelprojecten\P4 Centraal metadatasysteem. Twee opmerkingen bij dit document: 1. In de elementenlijst is sprake van attributen en binnen deze attributen weer van elementen. Eigenlijk wordt met elementen de attributen bedoeld. Waar in dit document wordt gesproken van attributen, wordt eigenlijk een rubriek bedoeld; een functionele groepering van data. Deze zijn in dit document zichtbaar in de nummering bij de uitwerking van Logische Objecten en Fysieke Objecten. 2. Overal waar in de elementenlijst herhaalbaar staat, wordt eigenlijk meerdere records bedoeld, dus meestal betekent dit een n:n-relatie naar een nieuwe entiteit. 3

5 [2] metadatamodel doc, eerste opzet van het metadatamodel. Dit document staat in de directory P:\E-depot\ Deelprojecten\P4 Centraal metadatasysteem\gekopieerde actuele documenten uit deelproject [3] Projectplan Deelproject P4 Centraal Metadatasysteem. Dit document staat in DocLoods. [4] Deelproject P7 Standaardisering authorities, onderzoek naar de best practice bij de wisselwerking authority records en gestandaardiseerde keuzelijsten met de beheersystemen. Dit document staat in DocLoods. [5] Criteria en kwaliteitsnormen voor Authority Files, versie 0.4. Dit document staat in DocLoods. [6] Presentatie Hamlet.ppt, een datamodel in drie bedrijven. Dit document staat in de directory P:\Edepot\ Werkgroepen\Metadata\Database ontwerp. [7] Relatietypen 28 september.doc, een beschrijving van alle bestaande relatietypen voor de relaties tussen de hoofdentiteiten. Dit document staat in de directory P:\E-depot\ Werkgroepen\Metadata\Database ontwerp. [8] Documentsoorten LO.doc, een beschrijving van de documentsoorten bij een Logisch Object. Dit document staat in de directory P:\E-depot\ Deelprojecten\P4 Centraal metadatasysteem. Geschreven relevante documenten door Transfer Solutions [9] Aanbieding ontwikkeling metadatasysteem, referentie HB/ Gedrukte Internationale standaarden voor het maken van representaties [1] ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistische Beschrijvingen, vertaling van de tweede uitgave, Amsterdam [2] ISAAR(CPF) Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en Families, vertaling van de tweede uitgave, Amsterdam ] Regels voor de titelbeschrijving : Beschrijvingregels voor niet-seriële en seriële Publicaties, Den Haag (NBLC), Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) versie 1.1; Nederlandse vertaling: Den Haag 1999 ISO (Information and documentation Records management processes Metadata for records, part 1: principles) Interviews Met de onderstaande personen bij het Gemeentearchief Rotterdam is gesproken over het metadatamodel en het opstellen van dit document: 4

6 Metadatamodel De basis van het metadatamodel bestaat uit de volgende drie hoofdentiteiten : Logische Objecten (LO) Fysieke Objecten (FO) Actoren Een logisch obejct is een als logische eenheid te onderscheiden hoeveelheid informatie, bedoeld om als zodanig aan een bepaalde doelgroep ter raadpleging te worden gegeven. Een logisdch object kan enkelvoudig zijn (document) of samengesteld zijn uit enkelvoudige logische objecten. Het fysiek object is het tastbare object, het archief(document), het boek, de foto, de nullen en enen. Een actor is een persoon of groep van personen die een rol speelt bij de creatie en/of beheer van logische objecten Over een actor worden gegevens vastgelegd die nodig zijn voor een correcte interpretatie van de documenten, of voor het beheer van documenten. De relaties tussen deze entiteiten staan duidelijk beschreven in de presentatie Hamlet.ppt (zie [6]). Onderstaande figuur is te beschouwen als de technische variant van wat in deze presentatie is omschreven. In onderstaande figuur zijn alle verplichte kolommen in bold weergegeven. Alle mogelijke relaties tussen de drie hoofdentiteiten worden vastgelegd in één entiteit, namelijk de entiteit Relatietype. Alle mogelijke relatietypen die worden onderscheiden zijn opgenomen in het document Relatietypen 28 september.doc (zie [7]). Dit document is echter nog niet definitief. Actor Relatie Actor Actor ACT_ID_FROM NUMERIC(10;0) PK,FK1 PK,FK2 ACT_ID_TO NUMERIC(10;0) PK,FK3 RLT_ID NUMERIC(10;0) Relatie Actor LO ACT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK1 PK,FK3 LOT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK2 RLT_ID NUMERIC(10;0) Relatietype Omschrijving Relatie Actor FO ACT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK2 PK,FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK3 RLT_ID NUMERIC(10;0) Relatie LO LO PK,FK1 LOT_ID_FROM NUMERIC(10;0) PK,FK2 LOT_ID_TO NUMERIC(10;0) PK,FK3 RLT_ID NUMERIC(10;0) Relatie FO FO PK,FK2 FOT_ID_FROM NUMERIC(10;0) PK,FK1 FOT_ID_TO NUMERIC(10;0) PK,FK3 RLT_ID NUMERIC(10;0) Logisch Object Relatie LO FO LOT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK1 PK,FK2 FOT_ID NUMERIC(10;0) PK,FK3 RLT_ID NUMERIC(10;0) Fysiek Object 5

7 Uitwerking metadatamodel L o g i s c h e O b j e c t e n Op basis van de elementenlijst (zie [1]) is het volgende model opgesteld voor de Logische Objecten (LO). In onderstaande figuur zijn alle verplichte kolommen in bold weergegeven. Logisch Object Trefwoord Aantekening FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) Type aantekening Aantekening CHAR(2000) Rubriek Code Omschrijving Verantwoording CHAR(15) CHAR(120) FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) Naam Datum Omschrijving CHAR(500) Specificatie FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) Specificatie CHAR(4000) Rechtstitel Code Voorafgaand nummer Voorafgaand toevoeging Type nummer Titel Type titel Beschrijving Subtitel Serietitel Creatiedatum begindatum Creatiedatum einddatum Creatiedatum periode Geschiedenis Annotatie Inhoudsdatum van Inhoudsdatum tot Inhoudsdatum op Inhoud periode Oude nrs concordanties Embargo Embargo Jaar Embargo Opmerkingen Auteursrechten Auteursrechten Jaar Auteursrechten Voorwaarden Toegang geldig Toegang aard Toegang vorm Toegang opmerkingen Referentie dossier Indicator gefiatteerd Identificatie Instelling Identificatie Afdeling Speelduur Genre Indicator Inhoudsdatum Indicator Creatiedatum Opschriften Editie Schaalaanduiding Schaalaanduiding opmerkingen Orientatie Registratie datum Mutatie datum CHAR(26) CHAR(3) CHAR(500) CHAR(2000) CHAR(200) CHAR(200) CHAR(60) CHAR(4000) CHAR(4000) NUMERIC(4;0) CHAR(500) NUMERIC(4;0) CHAR(500) CHAR(5) CHAR(7) CHAR(14) CHAR(1000) Trefwoord bij Logisch Object PK,FK2 TWD_ID NUMERIC(10;0) PK,FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) Taal bij Logisch Object TAL_ID NUMERIC(10;0) PK,FK2 PK,FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) Documentsoort bij Logisch Object PK,FK2 DST_ID NUMERIC(10;0) PK,FK1 LOT_ID NUMERIC(10;0) FK1 TTP_ID NUMERIC(10;0) Term Qualifier Alternatieve term Verwante term Extra locatie gegevens GIS coördinaten Beginjaar NUMERIC(4;0) Eindjaar NUMERIC(4;0) Bijzonderheden CHAR(200) Trefwoord Type Code Omschrijving CHAR(30) Taal Code CHAR(3) Omschrijving CHAR(60) Documentsoort Soort document CHAR(30) Omschrijving Toelichting Merk op, dat de tabel rechtstitel die in dit model voorkomt, ook bij het model voor het Fysiek Object voorkomt. Dit betreft echter één en dezelfde tabel rechtstitel. Voor alle relaties tussen een Logisch Object en andere hoofdentiteiten (Fysiek Object, Actor en Logisch Object zelf) zijn er geen velden opgenomen in dit model. Zie hiervoor de figuur van de hoofdentiteiten op blz. 8. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van alle attributen van een Logisch Object. De attributen zijn gegroepeerd in rubrieken; deze rubrieken worden weergegeven met cijfers. De indeling in rubrieken is overgenomen uit de elementenlijst (zie [1]) en geeft alleen aan welke attributen functioneel bij elkaar horen. 1. Referentie. ISAD ID: ID, volgnummer dat automatisch door het systeem wordt gegenereerd. Verplicht. Voorafgaand nummer: Nummer waarmee het object in beheersysteem is vastgelegd. Optioneel. Voorafgaand toevoeging: Toevoeging waarmee het object in beheersysteem is vastgelegd. Optioneel. Type nummer: Type nummer; lijst met mogelijke waarden. Collectie, Catalogus, Object, Toegang, Inventaris. Optioneel. 2. Titel. ISAD Titel: Titel (al dan niet toegekend door de beschrijver) van het object. Optioneel. Type titel: Type titel; lijst met mogelijke waarden. Origineel, Gegeven. Optioneel. Beschrijving: Beschrijving van het Logisch Object. Optioneel. Subtitel. Optioneel. Serietitel. Optioneel. 3. Datering object. ISAD Creatiedatum begindatum: Begindatum van creatie van het Logisch Object. Verplicht. Creatiedatum einddatum: Einddatum van creatie van het Logisch Object. Optioneel. Creatiedatum periode: Periode van creatie van het Logisch Object; vrij tekstveld. Optioneel. Het is mogelijk dat dit wordt toegevoegd als trefwoord. 6

8 6. Geschiedenis. ISAD Geschiedenis: Geschiedenis en lotgevallen van het Logisch Object. Optioneel. 8. Inhoud. ISAD Annotatie: Extra informatie over het Logisch Object die niet elders staat. Optioneel. Inhoudsdatum van: Begindatum van de inhoud van het Logisch Object. Optioneel. Wanneer hier alleen het jaar YYYY wordt ingevuld, moet met 1 januari YYYY worden gezocht. Inhoudsdatum tot: Einddatum van de inhoud van het Logisch Object. Optioneel. Wanneer hier alleen het jaar YYYY wordt ingevuld, moet met 31 december YYYY worden gezocht. Inhoudsdatum op: Datum van de inhoud van het Logisch Object. Optioneel. Inhoud periode: Periode van de inhoud van het Logisch Object. Vrij tekstveld. Optioneel. Het is mogelijk dat dit wordt toegevoegd als trefwoord. [Trefwoord] 11. Ordening. ISAD Oude nrs concordanties: Vrij tekstveld. Optioneel. 12. Voorwaarden voor raadpleging. ISAD Embargo: Indicatie of er een embargo op het Logisch Object berust; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee, Voorwaardelijk. Optioneel. Embargo Jaar: Jaar wanneer het embargo afloopt, alleen actief wanneer Embargo='Ja' of Voorwaardelijk. Optioneel. Wanneer dit veld leeg is, dan moet het Embargo Jaar van het bovenliggend Logisch Object worden gekozen. Dit is een Business Rule die moet worden uitgewerkt bij het implementeren van het metadatamodel. Embargo Opmerkingen: Opmerkingen bij het embargo, alleen actief wanneer Embargo='Ja' of Voorwaardelijk. Optioneel. 13. Voorwaarden voor reproductie. ISAD Auteursrechten: Indicatie of het Logisch Object gereproduceerd mag worden; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee, Voorwaardelijk. Optioneel. Auteursrechten Jaar: Jaar van aflopen voorwaarde van de reproductie. Alleen actief wanneer Auteursrechten ='Ja' of 'Voorwaardelijk'. Optioneel. Auteursrechten Voorwaarden: De reden en/of de voorwaarden van de reproductie wordt vermeld. Optioneel. 14. Taal en schrift. ISAD [Taal] 15. Fysieke kenmerken Een LO heeft geen fysieke kenmerken. 16. Toegangen. ISAD De attributen bij Toegang worden alleen gevuld wanneer het Logisch Object een toegang betreft. De velden Jaar en Auteur worden gevuld via de entiteit Verantwoording. Toegang geldig: Indicatie of de toegang geldig is; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee. Optioneel. Toegang aard: Aard van de toegang; lijst met mogelijke waarden. Geen toegang, Beredeneerde toegang, Eenvoudige toegang, Eenvoudige toegang in dossier, Nadere toegang, Voorlopige toegang. Optioneel. Toegang vorm: Verschijningsvorm van de toegang; lijst met mogelijke waarden. FLEXIS, DIGI, TYPE. Optioneel. Toegang opmerkingen: Opmerkingen bij de toegang. Optioneel. 21. Aantekening. ISAD [Aantekening] 22. Verantwoording. ISAD [Verantwoording] Documentsoort [Documentsoort] Overig Referentie dossier: Koppeling naar administratie bijvoorbeeld DocLoods, vrij tekstveld. Optioneel. Dit kan de identificatiecode in Docloods zijn; dit veld is langer dan 14 karakters. Indicator gefiatteerd: Indicator of het Logisch Object gefiatteerd is; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee. Verplicht. Indicator gefiatteerd: Identificatie Instelling van het Logisch Object, default-waarde: 'GAR'. Identificatie Afdeling: Identificatie Afdeling van het Logisch Object. Speelduur: Speelduur van het Logisch Object, bijvoorbeeld 00:00:00. (in seconden, minuten en uren) Genre: Genre van het Logisch Object. Indicator Inhoudsdatum: Indicator van de Inhoudsdatum; lijst met mogelijke waarden: Geschat, Exact. Default-waarde: 'Exact'. Indicator Creatiedatum: Indicator van de Creatiedatum; lijst met mogelijke waarden: Geschat, Exact. Defaultwaarde: 'Exact'. Opschriften: Opschriften van het Logisch Object; bijvoorbeeld tekst op een foto. 7

9 Editie: Editie van het Logisch Object. Schaalaanduiding: Schaalaanduiding van het Logisch Object. Schaalaanduiding opmerkingen: Opmerkingen bij de schaalaanduiding van het Logisch Object. Orientatie: Orientatie van het Logisch Object. Registratie datum: Automatisch gegenereerde audit-kolom. Mutatie datum: Automatisch gegenereerde audit-kolom. 8

10 F y s i e k e O b j e c t e n Op basis van de elementenlijst (zie [1]) is het volgende model opgesteld voor de Fysieke Objecten (FO). In onderstaande figuur zijn alle verplichte kolommen in bold weergegeven. Fysiek Object Verwerving Vindplaats FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) Volgnummer NUMERIC(4;0) Depot CHAR(5) Stelling begin NUMERIC(6;0) Stelling eind NUMERIC(6;0) Kast begin CHAR(8) Kast einde CHAR(8) Element begin NUMERIC(4;0) Element einde NUMERIC(4;0) Materiaalsoort Code Omschrijving Illustratie Code CHAR(20) Omschrijving CHAR(20) Kopieertechniek Code Omschrijving Materiaalsoort bij Fysiek Object PK,FK2 FOT_ID NUMERIC(10;0) PK MST_ID NUMERIC(10;0) Illustratie bij Fysiek Object PK,FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) PK ILT_ID NUMERIC(10;0) Kopieertechniek bij Fysiek Object PK,FK2 FOT_ID NUMERIC(10;0) PK KPT_ID NUMERIC(10;0) Voorafgaand nummer CHAR(26) Voorafgaand toevoeging Type nummer Productiedatum begindatum Productiedatum einddatum Productiedatum periode CHAR(60) Creatiedatum drager datering Geschiedenis CHAR(4000) Status archief Status bestandsdeelniveau Datum status Indicator raadpleging Raadpleging opmerkingen Indicator reproductie Reproductie opmerkingen Fixity information Herkomst CHAR(500) Custody history CHAR(500) Modification CHAR(500) Bestandsnaam Plaats van opberging Bestandsformaat Technische context creatie CHAR(500) Technische context raadpleging CHAR(500) Compressie CHAR(25) Kleuren CHAR(25) Aanvullende digitale info CHAR(500) Afmetingen dpi Verschijningsvorm Type Aantal NUMERIC(10;0) Type aantal Indicator zwartwit kleur Indicator negatief positief Indicator stom geluid Snelheid CHAR(20) Indicator mono stereo Merk CHAR(20) Aantal paginas Indicator analoog digitaal Indicator duplicaat Type duplicaat CHAR(3) Jaar van uitgave begindatum Jaar van uitgave einddatum Indicator jaar van uitgave Indicator productiedatum Indicator creatiedatum drager Mutatie datum Registratie datum FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) Indicator aanwinst verlies Aanwinstennummer NUMERIC(9;0) Verkregen van Indicator overheid particulier Datum Referentie dossier CHAR(14) Jaartal akte Opmerking akte CHAR(500) Rechtstitel PK,FK1 ID NUMERIC(10;0) LOT_ID NUMERIC(10;0) Code Omvanggegevens FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) FK2 VWG_ID NUMERIC(10;0) Aantal NUMERIC(8;0) Hoeveelheid NUMERIC(8;2) Eenheid CHAR(20) Soort stuk CHAR(20) Afmeting FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) Soort afmeting Eenheid CHAR(20) Waarde NUMERIC(10;2) Opmerkingen CHAR(500) Aantekening FK1 FOT_ID NUMERIC(10;0) Type aantekening Aantekening CHAR(2000) Van alle attributen van een Fysiek Object is aangegeven of ze betrekking hebben op een digitaal Fysiek Object, op een analoog Fysiek Object, of op beide. In de beschrijving van het attribuut staat dan D, A of AD. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om dit zichtbaar te maken in de attribuutnaam, bijvoorbeeld DIG Bestandsformaat en ANA Aantal paginas. Merk op, dat de tabel rechtstitel ook in dit model voorkomt, net als bij het model voor het Logisch Object. Dit betreft echter één en dezelfde tabel rechtstitel. Voor alle relaties tussen een Fysiek Object en andere hoofdentiteiten (Logisch Object, Actor en Fysiek Object zelf) zijn er geen velden opgenomen in dit model. Zie hiervoor de figuur van de hoofdentiteiten op blz. 8. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van alle attributen van een Fysiek Object. De attributen zijn gegroepeerd in rubrieken; deze rubrieken worden weergegeven met cijfers. De indeling in rubrieken is overgenomen uit de elementenlijst (zie [1]) en geeft alleen aan welke attributen functioneel bij elkaar horen. 1. Referentie. ISAD ID: ID, volgnummer dat automatisch door het systeem wordt gegenereerd. AD. Verplicht. Voorafgaand nummer: Nummer waarmee het object in beheersysteem is vastgelegd. AD. Optioneel. Voorafgaand toevoeging: Toevoeging waarmee het object in beheersysteem is vastgelegd. AD. Optioneel. Type nummer: Type nummer; lijst met mogelijke waarden. Drager, Archiefblok, Bestanddeel. AD. Optioneel. 3. Datering object. ISAD Productiedatum begindatum: Begindatum van productie van het Fysiek Object. AD. Verplicht. Productiedatum einddatum: Einddatum van de productie van het Fysiek Object. AD. Optioneel. Productiedatum periode: Periode van creatie van het Fysiek Object; vrij tekstveld. AD. Optioneel. Creatiedatum drager datering: Datum van creatie van het Fysiek Object. AD. Optioneel. 5. Omvang. ISAD

11 [Omvang] 6. Geschiedenis. ISAD Geschiedenis: Geschiedenis en lotgevallen van het Fysiek Object. AD. Optioneel. 7. Verwerving. ISAD [Verwerving] 9. Selectie. ISAD Status archief: Status van het archiefblok; lijst met mogelijke waarden. In gebruik, Vervallen, Vernietigd. AD. Optioneel. Status bestanddeelniveau: Status van het bestanddeelniveau; lijst met mogelijke waarden. Ontbreken, Uitgeleend, Vervallen. AD. Optioneel. Datum status: Datum vanaf wanneer de status van het Fysiek Object geldig is. AD. Optioneel. 12. Voorwaarden voor raadpleging. ISAD Indicator raadpleging: Indicator of raadpleging van het Fysiek Object geoorloofd is; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee, Voorwaardelijk. AD. Optioneel. Raadpleging opmerkingen: Materiële voorwaarde voor raadpleging, vrij tekstveld. AD. Optioneel. 13. Voorwaarden voor reproductie. ISAD Indicator reproductie: Indicator of reproductie van het Fysiek Object geoorloofd is; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee, Voorwaardelijk. AD. Optioneel. Reproductie opmerkingen: Materiële voorwaarde voor reproductie, vrij tekstveld. AD. Optioneel. 15. Fysieke kenmerken. ISAD Fixity information: Indicatie of een document volledig, authentiek en integer is. In dit veld wordt ook aangegeven hoe dit is bepaald, bijvoorbeeld checksum, algoritme, digitale handtekening of certificaat. Vrij tekstveld. D. Optioneel. Herkomst: Provenance information. D. Optioneel. Custody history: De identiteit van de personen en organisaties die verantwoordelijk waren voor de opslag van het digitale object van de creatiedatum tot de opslag bij het digitaal archief. Vrij tekstveld. D. Optioneel. Modification: History log van het digitaal object, tot de opslag bij het digitaal archief. Vrij tekstveld. D. Optioneel. Bestandsnaam: Naam van het bestand. D. Optioneel. Plaats van opberging: Directory en servernaam waar het origineel van het bestand staat. D. Optioneel. Bestandsformaat: Bestandsformaat van het bestand. D. Optioneel. Technische context creatie: Software/besturingssysteem/hardware die gebruikt is voor het creëren van het bestand. D. Optioneel. Technische context raadpleging: Software/besturingssysteem/hardware die gebruikt is voor het raadplegen van het bestand. D. Optioneel. Compressie: Is bij het Fysiek Object compressie toegepast; en is de compressie omkeerbaar zonder dataverlies ( lossless ) of niet omkeerbaar is ( lossy ). Mogelijke waarden zijn: geen, lossy en lossless. D. Optioneel. Kleuren: Bijvoorbeeld rgb-waarde van een bestand. Vrij tekstveld. D. Optioneel. Aanvullende digitale info: Aanvullende digitale informatie over het bestand; bijvoorbeeld opmaak, lay-out, structuur, hiërarchie. Dit kan ook een verwijzing naar een DTD of een schema file of een font bevatten. D. Optioneel. Afmetingen dpi: Kwaliteitsaanduiding van digitale bestanden. Bijvoorbeeld high resolution/ low resolution. Vrij tekstveld. D. Optioneel. Verschijningsvorm: Verschijningsvorm van het Fysiek Object. AD. Optioneel. Type: Nadere aanduiding van de verschijningsvorm van het Fysiek Object. A. Optioneel. Aantal: Aantal. Default waarde: 1. AD. Optioneel. Type aantal: Type aantal; lijst met mogelijke waarden. Delen, Stuks. AD. Optioneel. Indicator zwartwit kleur: Indicator of het Fysiek Object in zwartwit of in kleur is; lijst met mogelijke waarden. Zwartwit, Kleur. A. Optioneel. Indicator negatief positief: Indicator of het Fysiek Object een negatief of een positief betreft; lijst met mogelijke waarden. Negatief, Positief. A. Optioneel. Indicator stom geluid: Indicator of het Fysiek Object geluid bevat of niet; lijst met mogelijke waarden. Stom, Geluid. A. Optioneel. Snelheid: Snelheid van het Fysiek Object in inch/cm/rounds per minuut. Vrij tekstveld. A. Optioneel. Indicator mono stereo: Indicator of het Fysiek Object in mono of in stereo is; lijst met mogelijke waarden. Mono, Stereo. A. Optioneel. Merk: Merk van het Fysiek Object. Vrij tekstveld. A. Optioneel. Aantal paginas: Aantal paginas van het Fysiek Object, bijvoorbeeld XXX, 456, XX. Vrij tekstveld. AD. Optioneel. 17. Bergplaats/vindplaats van originele/kopieën. ISAD [Vindplaats] 10

12 Overig Indicator analoog digitaal: Indicator die aangeeft of het Fysiek Object analoog is of digitaal; lijst met mogelijke waarden. Analoog, Digitaal. Verplicht. Indicator duplicaat: Indicator die aangeeft of het Fysiek Object een duplicaat betreft of niet; lijst met mogelijke waarden. Ja, Nee. AD. Verplicht. Type duplicaat: Type duplicaat, alleen van toepassing wanneer Indicator Duplicaat = 'Ja'; lijst met mogelijke waarden. Gebruiksduplicaat, Moederduplicaat, Masterduplicaat. AD. Optioneel. Jaar van uitgave begindatum: Begindatum van het jaar van uitgave van het Fysiek Object. Jaar van uitgave einddatum: Einddatum van het jaar van uitgave van het Fysiek Object. Indicator jaar van uitgave: Indicator van het jaar van uitgave; lijst met mogelijke waarden: Geschat, Exact. Default-waarde: 'Exact'. Indicator productiedatum: Indicator van de Productiedatum; lijst met mogelijke waarden: Geschat, Exact. Default-waarde: 'Exact'. AD. Optioneel. Indicator creatiedatum drager: Indicator van de Creatiedatum drager; lijst met mogelijke waarden: Geschat, Exact. Default-waarde: 'Exact'. AD. Optioneel. Registratie datum: Automatisch gegenereerde audit-kolom. AD. Mutatie datum: Automatisch gegenereerde audit-kolom. AD. 21. Aantekening. ISAD [Aantekening] 11

13 A c t o r e n Op basis van het document Metadatamodel versie (zie [2]) is het volgende model voor de entiteit Actor opgesteld. In onderstaande figuur zijn alle verplichte kolommen in bold weergegeven. Trefwoord Actor Voorafgaand nummer Soort actor Achternaam Voorletters CHAR(25) Voornaam Tussenvoegsel Meisjesnaam Tussenvoegsel meisjesnaam Parallelle namen Gestandaardiseerde naamsvormen Geboortejaar Sterfjaar Periode Geschiedenis CHAR(4000) Geschiedenis link CHAR(200) Functie CHAR(1000) Werkingssfeer Hoofdactiviteit Status Bronnen CHAR(1000) Indicator gefiatteerd Registratie datum Mutatie datum Trefwoord bij Logisch Object1 PK,FK1 TWD_ID NUMERIC(10;0) PK,FK2 ACT_ID NUMERIC(10;0) Hoofdactiviteit PK,FK1 ID NUMERIC(10;0) Rubriekscode Omschrijving Andere naamsvorm Omschrijving FK1 TTP_ID NUMERIC(10;0) Term Qualifier Alternatieve term Verwante term Extra locatie gegevens GIS coördinaten Beginjaar NUMERIC(4;0) Eindjaar NUMERIC(4;0) Bijzonderheden CHAR(200) Trefwoord Type Code Omschrijving Verantwoording FK1 ACT_ID NUMERIC(10;0) Naam CHAR(40) Datum Omschrijving CHAR(500) Er is nagegaan dat alle gegevens in de Authority Files (voor personen, organisaties en families) een plaats hebben in de entiteit Actor. Hiervoor zijn de documenten in de directory P:\E-depot\ Deelprojecten\P7 Standaardisering authorities gecontroleerd. Van alle attributen van een Actor is aangegeven of ze betrekking hebben op een persoon, een familie of een organisatie. In de beschrijving van het attribuut staat dan P, F of O, of een combinatie van deze letters. Voor alle relaties tussen een Actor en andere hoofdentiteiten (Fysiek Object, Logisch Object en Actor zelf) zijn er geen velden opgenomen in dit model. Zie hiervoor de figuur van de hoofdentiteiten op blz. 8. ID: ISAAR ID, volgnummer dat automatisch door het systeem wordt gegenereerd. PFO. Verplicht. Voorafgaand nummer: Nummer waarmee de Actor in beheersysteem is vastgelegd. PFO. Optioneel. Soort actor: ISAAR Aanduiding of het een persoon, een familie, of organisatie betreft. PFO. Verplicht. ISAAR 5.1.2: De formele of voorkeursnaam wordt afgeleid van de volgende attributen: Achternaam: ISAAR Achternaam van de Actor. PFO. Verplicht. Voorletters: ISAAR Voorletters van de Actor. P. Optioneel. Voornaam: ISAAR Voornaam van de Actor. P. Optioneel. Tussenvoegsel: ISAAR Tussenvoegsel van de Actor. PFO. Optioneel. Meisjesnaam: ISAAR Meisjesnaam van de Actor. P. Optioneel. Tussenvoegsel meisjesnaam: ISAAR Tussenvoegsels van de meisjesnaam van de Actor. P. Optioneel. Parallelle namen: ISAAR Naam in andere talen. Optioneel. Gestandaardiseerde naamsvormen: ISAAR Naam volgens andere beschrijvingsregels. Faciliteert gebruik in verschillende bibliografische tradities. PFO. Optioneel. ISAAR [Andere naamsvorm] PFO. Optioneel. Geboortejaar: ISAAR Beginjaar van de Actor. PO. Verplicht. Sterfjaar: ISAAR Eindjaar van de Actor. PO. Optioneel. Periode: ISAAR Periode van de Actor. Vrij tekstveld. PO. Verplicht. Geschiedenis: ISAAR Administr. geschiedenis, familiegeschiedenis, biografie. PFO. Optioneel. Geschiedenis link: ISAAR Link naar grafisch document. FO. Optioneel. 12

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 voor een kwalitatief goede Utrechtse informatiehuishouding versie 0.96 Leidraad Metagegevens Metagegevens worden gebruikt om andere gegevens te beschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

TULIPANA PROJECT. Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren. Door: Marco Roling

TULIPANA PROJECT. Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren. Door: Marco Roling Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren Door: Marco Roling Document Versie: 5/22/2015 TULIPANA PROJECT FOTOCOLLECTIE DIGITALISEREN HANDLEIDING,

Nadere informatie

Record Management Application

Record Management Application Europese aanbesteding Record Management Application Voorbeeldcasus Handleiding OS en OSS in Nederlandse en Europese aanbestedingen Versie 2.0 Datum: 26 juli 2005 ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26

Nadere informatie

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) beschrijving van het model 2 0 0 8 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 concept Linda

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken NAAM: EGEM I TEAMS / KING, WEKGOEP GB ZAKEN VESIE: 1.0 DATUM: 22-09-2010 eferentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken Verantwoording totstandkoming versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Motiveringen...

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN. P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer

HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN. P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer 's-hertogenbosch augustus 2007 VERSIEBEHEER INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Projectplan 3. Procedurele

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

DIGITALISERINGSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

DIGITALISERINGSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 DIGITALISERINGSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.1 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom digitaliseert het Noord-Hollands Archief?... 3 1.2

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server versie 6 Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com 2003 2015 OpenSesame ICT BV www.osict.com

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie