Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad"

Transcriptie

1 Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad I. Beschouwingen over doel en functie van het Kiesreglement: - Een kiesreglement is geen doel op zich, zelfs verkiezingen zijn geen doel, beiden zijn slechts een middel. De bestuurlijke structuur van de KNDB is die van een Bondsbestuur dat bestuurt in samenspraak en overleg met een Bondsraad. De bondsraadsleden zijn in dit overleg vertegenwoordiging van de Nederlandse damwereld. Deze vertegenwoordiging wordt geprobeerd te realiseren door middel van verkiezingen. Het doel van de bondsraadverkiezingen is dat de Nederlandse damwereld haar vertegenwoordigers kiest. Het doel van het verkiezingsreglement is dan om deze verkiezingen zodanig te laten verlopen dat de gekozen Bondsraadsleden voor de Nederlandse damwereld legitieme vertegenwoordigers zijn. Het doel van het verkiezingsreglement is dus het verschaffen van legitimiteit. - De wijze waarop het verkiezingsreglement legitimiteit verschaft is door een set van ondubbelzinnige regels en bepalingen. Maar even belangrijk is dat de legitimiteit van Bondsraadsleden voor iedereen zichtbaar is. De verkiezingen moeten dus gestructureerd verlopen, ze dienen controleerbaar volgens regels te verlopen, de regels zelf dienen helder en eenduidig te zijn, kortom, wat vereist wordt is transparantie. - Verschillende malen is uniformiteit genoemd als iets dat door het kiesreglement zou moeten worden gerealiseerd. De aanname daarbij is dat voor alle geledingen uniforme verkiezingsregels moeten gelden. Maar het is vooralsnog de vraag of er wel voor alle geledingen uniforme verkiezingsregels kúnnen gelden. Het is op voorhand niet ondenkbaar dat tussen de verkiezing van een bondsraadlid vanuit topsporters en de verkiezing van een bondsraadlid vanuit provincies allerlei essentiele verschillen bestaan. Uniformiteit op zich zelf is niet direct een bruikbaar trefwoord. - Wat mogen we beslist níet verwachten van het Kiesreglement? Het Kiesreglement kan geen middel zijn om de Bondsraad te evalueren. Het is ook niet het geschikte instrument om discussies te voeren over de meest geschikte omvang van de Bondsraad of over de scheidslijnen tussen landelijke danwel provinciale bevoegdheden. - Wat mogen we wel verwachten? Om legitimiteit te verschaffen aan de verkiezingen moet het kiesreglement volledig in overeenstemming zijn met de huidige statuten, met het huidige Huishoudelijk Reglement en uiteraard met het Burgerlijk Wetboek.

2 II. Bepalingen in de huidige statuten en HR: A. Wie mogen stemmen? Volgens art van de statuten worden in het Huishoudelijk Reglement regels worden gesteld voor de aanwijzing van bondsraadsleden. Zo staat er in het art. 8.1 van het HR: De provinciale bonden wijzen een aantal bondsraadsleden aan zoals bepaald volgens artikel 16, lid 2a van de statuten. Dit zegt niets over wie er mogen stemmen want in artikel 16-2a zijn alleen de aantallen bepaald. Ook is in art. 8.1 van het HR bepaald: Zij (de provinciale bonden) organiseren daarvoor verkiezingen zodanig dat ieder lid van de betreffende provinciale bond in de gelegenheid is gesteld om direct of middellijk zijn stem uit te brengen. Vergelijkbaar is in art. 8.6 van het HR bepaald dat voor de verkiezing van een bondsraadlid uit en door de bijzondere bonden ieder lid mag stemmen. Vergelijkbaar is in art van het HR is bepaald dat voor de verkiezing van een bondsraadlid uit en door de topspelers iedere topspeler mag stemmen. In geen enkel artikel wordt expliciet bepaald wie er niet mogen stemmen. De conclusie moet dus zijn dat alle leden van de provinciale bonden, alle leden van de bijzondere bonden en de 1 e 100 topspelers volgens de huidige statuten en het huidige Huishoudelijk Reglement stemrecht hebben. B. Wie kunnen zich verkiesbaar stellen? Volgens artikel 5.2 van het HR kunnen alle leden, voor zover natuurlijke personen, gekozen worden in alle functies van de bond. Volgens artikel 2.3 van het HR van de statuten zijn jeugdleden natuurlijke personen in de leeftijd tot 20 jaar. Geen enkel artikel bepaalt expliciet wie zich niet verkiesbaar kan stellen voor de Bondsraad. Wie moeten gekozen worden: Bondsraadsleden én Reserve Bondsraadsleden: In de Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn een aantal bepalingen opgenomen m.b.t. reserve bondsraadsleden. Statuten: 16.7 Indien het lidmaatschap van een bondsraadslid tussentijds eindigt, wordt zijn plaats ingenomen door het reservelid: degene die bij het begin van de zittingstermijn als eerste in zijn plaats gekozen of aangewezen zou zijn. Huishoudelijk Reglement 8.2. Behalve de leden van de bondsraad worden ook een of meer reserveleden Wanneer het bondsraadslidmaatschap van een van de vertegenwoordigers eindigt, wordt een reservelid in zijn plaats benoemd Tenminste een van de door een provinciale bond aan te wijzen bondsraadsleden dient een bestuurslid van die bond te zijn. Het staat de provinciale bonden vrij om aan deze eis te voldoen door hetzij een van de gekozen bondsraadsleden in het bestuur op te nemen, hetzij een afzonderlijke kandidatenlijst met alleen bestuursleden te hanteren voor de betreffende zetel Van de in lid 3 gestelde eis mag worden afgeweken in geval van tussentijdse opvolging van een bondsraadslid door een reservelid. De gedachte hierachter is voor de hand liggend. Door tussentijds aftreden door omstandigheden dreigt leegloop of terugloop van de Bondsraadbezetting gedurende de resterende tijd tot de volgende verkiezingen. In theorie kan zelfs het noodzakelijke en vereiste minimum aantal Bondsraadsleden in gevaar komen. De vraag is nu of in het Kiesreglement aparte bepalingen mbt reserveleden nodig zijn.

3 Worden zij gekozen of is een reservelid eenvoudig de eerstvolgende in de verkiezingsuitslag? Noch de Statuten, noch het Huishoudelijk Reglement spreken zich hierover uit. Maar de interpretatie dat een reserve lid de eerstvolgende in de verkiezingsuitslag is leidt tot ongerijmdheden. - Het betekent dat iemand die uiteindelijk niet gekozen is gedurende maximaal 3 jaar na dato plotseling opgeroepen kan worden om alsnog plaatsvervangend een Bondsraadzetel te vervullen. - Het betekent ook dat een kandidaat die slechts enkele stemmen heeft gekregen tegen honderden op een of meerdere andere kandidaten tóch in de Bondsraad kan komen door een tussentijds aftreden. - Het opent mogelijkheden voor manipulatie door bewust tussentijds af te treden. - Weer een ander probleem is het tussentijds aftreden van een Bondsraadslid tevens provinciaal bestuurder. Art. 8.4 is merkwaardig: de bedoeling was toch om een duidelijke koppeling en communicatie tussen Bondsraad en Provinciaal bestuur te waarborgen. Het begrip Reserve Bondsraadlid móet dus wel geinterpreteerd worden als een hoedanigheid waartoe men door stemming wordt aangewezen. Ergo, het Kiesreglement dient te regelen hoe reserve leden worden Een volgende vraag is hoevéél reserveleden gekozen moeten worden. Ook dit aspect is niet volledig helder in Statuten of Huishoudelijk Reglement. De meest voor de hand liggende interpretatie is echter dat voor elk van de beschikbare bondsraadzetels een reservelid wordt aangewezen. Conclusies: Voor de Kieslijst betekent het dat er verschillende categorieen op de Kieslijst staan: 1. Kandidaat Bondsraadsleden, verkiesbaar als Bondsraadlid én verkiesbaar als ReserveBondsraadlid 2. Kandidaat Bondsraadsleden, uitsluitend verkiesbaar als Bondsraadlid 3. Kandidaat Bondsraadsleden, uitsluitend verkiesbaar verkiesbaar als ReserveBondsraadlid Voor het Stembiljet betekent het dat men stemmen moet kunnen uitbrengen voor reguliere zetels én voor kandidaten ReserveBondsraadlid. Via een geschikte vormgeving van Kieslijst en van Stembiljet kan verkiezing van reserve bondsraadsleden meegenomen worden in de verkiezingen. C. Beschouwing over BondsraadSamenstelling en kandidatenlijsten: - Geledingen: Volgens artikel 16-1 van de statuten wordt de bondsraad uit en door 3 geledingen samengesteld, n.l. 1. de provinciale bonden 2. de bijzondere bonden die bij de bond zijn aangesloten 3. de topspelers In artikel 16_2a, b en c van de statuten zijn de respectievelijke zetelaantallen geregeld. - Bijzondere bepalingen m.b.t. provinciale bonden: In artikel 16-4 van de statuten is bepaald dat tenminste één van de bondsraadsleden uit een bepaalde provinciale bond tevens bestuurslid is van die provinciale bond. De provinciale bonden wordt daarbij de vrijheid gelaten een afzonderlijke kandidatenlijst met alleen bestuursleden te hanteren voor de betreffende zetel of om één van de gekozen bondsraadsleden in het bestuur op te nemen. Uit deze bepaling volgen direct diverse mogelijkheden voor de kandidatenlijst: Geval I: Eén provinciale bondsraadzetel: I.A. Een afzonderlijke Bestuurs Kandidatenlijst met alleen bestuursleden Een variant is de afzonderlijke kandidatenlijst met slechts één naam. Andere bestuursleden stellen zich per afspraak niet beschikbaar. Dit reduceert verkiezing tot voordracht. I.B. Een Open kandidatenlijst Na verkiezing wordt het gekozen bondsraadslid in het bestuur opgenomen.

4 Geval II: Meerdere provinciale bondsraadzetels: II.A. Een afzonderlijke kandidatenlijst met alleen bestuursleden + een open kandidatenlijst. Een variant is de afzonderlijke kandidatenlijst met één kandidaat + een open kandidatenlijst. II.B. Een open kandidatenlijst. Na verkiezing wordt één van de gekozen bondsraadsleden in het bestuur opgenomen. Opmerking: Een opvatting is dat bondsraadsleden vrij gekozen zouden moeten kunnen worden over de provinciale grenzen heen. Dit idee wordt nergens tegengesproken in de huidige statuten en HR. Artikel 16. 1a bepaald dat de bondsraad bestaat uit leden gekozen door en uit de provinciale bonden. Maar er is niet uitdrukkelijk bepaald dat door en uit betrekking hebben op dezelfde provinciale bond. (Waarschijnlijk is dat wel zo bedoeld geweest maar het staat er niet. ) Iemand uit Gelderland zou zich in principe verkiesbaar kunnen stellen in Overijssel. Dit alles betekent: Voor de verkiezing bondsraadszetel tevens provinciaal bestuurslid: Over de provinciegrens heen is alleen mogelijk indien men in een andere provincie een provinciale bestuurszetel vervult of gaat vervullen. Zeer onwaarschijnlijk maar niet helemaal onmogelijk. Voor de eventuele overige bondsraadzetels: Er is geen enkele bepaling die kandidaatstelling over de provinciale grenzen heen verbiedt. Aan al deze statutair toegestane variaties kan recht worden gedaan door voor de verkiezing van bondsraadsleden uit en door provinciale bonden te werken met een kandidatenlijst die uit twee gedeelten bestaat: A. Bestuurskandidatenlijst (nooit over provinciegrenzen heen ) Hierop kan naar wens van het provinciaal bestuur danwel van de bestuursleden: Geen kandidaat staan Men neemt later één van de gekozen bondsraadsleden uit de Open Kandidatenlijst op in het bestuur. Eén kandidaat staan die al bestuurslid is Meerdere kandidaten staan, allen al bestuurslid. B. Open Kandidatenlijst (mogelijk over provinciegrenzen heen ) Op deze kandidatenlijst kan/kunnen: Geen kandidaat staan Precies voldoende kandidaten staan voor nog resterende zetels Meer kandidaten dan nog resterende zetels Een interessante situatie doet zich voor als de bestuurkandidatenlijst meerdere namen bevat, de betreffende provincie meerdere bondsraadsleden moet kiezen en ook de open kandidatenlijst namen bevat waarbij men geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een gekozen bondsraadlid achteraf op te nemen in het bestuur. De vraag is dan wie van de bestuurskandidatenlijst automatisch gekozen is als het bondsraadlid_tevens_bestuurder en op welke wijze de overige bondsraadzetels dan verdeeld moeten worden. Een automatisme om alle provinciale bestuurskandidaten automatisch te benoemen voor zover er zetels zijn leidt wel tot een heel sterke bestuursvertegenwoordiging. Het lijkt mij enerzijds beter passend bij de geest van het Bondsraadmodel, en anderzijds nergens tegengesproken door statuten of HR om dan te bepalen: - Diegene van de bestuurskandidatenlijst met het hoogste aantal stemmen is automatisch gekozen als het bondsraadlid tevens bestuurder. - De overige kandidaten op de bestuurskandidatenlijst worden gelijkelijk behandeld als de kandidaten op de Open kandidatenlijst.

5 Uit oogpunt van de gewenste helderheid en transparantie zal het de kiezer duidelijk moeten zijn welk model men in een provincie volgt. Schematisch zou men e.e.a. als volgt kunnen weergeven: Bestuurs Kandidaten Lijst A. Geen namen B. Eén naam (Kandidaat is automatisch gekozen) C. Meerdere namen 1. Geen namen Dan geen verkiezingen Bondsraadzetel(s) blijven vacant Resterende zetels blijven vacant indien evenveel kandidaten als beschikbare zetels Wel verkiezingen indien meer kandidaten dan zetels Open Kandidaten Lijst 2. Evenveel namen als onvervulde zetels Dan geen verkiezingen: Alle kandidaten zijn Eén van hen móet toe treden tot het bestuur Alle kandidaten zijn Alle kandidaten zijn 3. Meer namen dan onvervulde zetels Verkiezingen uit Open Lijst voor alle beschikbare zetels. Eén van de gekozen kandidaten móet toe treden tot het bestuur Verkiezingen van kandidaten uit Open Lijst voor resterende zetels. Verkiezingen van kandidaten voor beschikbare zetels. 1 Bondsraadlid wordt uit Bestuurskandidaten Afweging: - Dat een bestuur kiest voor geval A is onwaarschijnlijk. Het betekent dat het bestuur er zomaar zonder noodzaak of afweging een nieuw bestuurslid bij zou kunnen krijgen. Die mogelijkheid zal een normaal functionerend bestuur afwijzen. - Dat een bestuur kiest voor geval C doordat meerdere bestuursleden zich kandidaat stellen is vrij onwaarschijnlijk. (En overigens ook om meerdere redenen onwenselijk. B.v. onderling concurrentie of te sterke vertegenwoordiging provinciaal bestuur in Bondsraad) - Voor de hand ligt dat een bestuur kiest voor geval B. - De keuze voor A, B of C volgt eenduidig uit het aantal namen op de Bestuurskandidatenlijst tesamen met het aantal beschikbare Bondsraadzetels. - Behalve de reguliere Bondsraadzetels moeten ook reserve Bondsraadsleden worden Nu is over de Reserve Bondsraadsleden niet vastgelegd dat één van hen bestuurslid moet zijn. Er is dus geen reden voor het kandideren als ReserveBondsraadsleden_tevens_bestuurder. Mocht een bestuurslid bereid zijn als reserve te fungeren van het Bondsraadslid_tevens_bestuurder, dan kan hij/zij zich daarvoor ook op de Open KandidatenLijst als reserve kandideren.

6 Eindconclusies: Het kiesreglement moet voor verschillende geledingen de verkiezingen regelen. Voor de verkiezing van Bondsraadsleden uit en door de topspelers kan het Kiesreglement eenvoudig zijn. Er worden maximaal 100 stemmen uitgebracht voor 2 zetels. Ook voor de verkiezing van Bondsraadsleden uit en door de aangesloten bijzondere bonden kan het Kiesreglement eenvoudig zijn. Door relatief kleine bonden wordt per bond slechts één zetel Gecompliceerder wordt alles bij de verkiezing van bondsraadsleden uit en door de provinciale bonden. Hier zijn binnen de huidige statuten en HR allerlei varianten mogelijk. In veel gevallen is verkiezing eenvoudig en soms zelfs gelijk aan een voordracht. Maar het kúnnen ook volledig open verkiezingen zijn. Om tot een helder kiesreglement te komen lijkt het verstandig voor deze 3 zo verschillende verkiezingen een trapsgewijs kiesreglement te hanteren. Voor de geledingen waar alles eenvoudig is volstaat dan een eenvoudig deel van het kiesreglement. Het opstellen van de artikelen van het Kiesregelement is de formele uitwerking. Ook belangrijk is het opstellen van gestandaardiseerde documenten.

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie