REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA"

Transcriptie

1 REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie

2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds Achmea, gevestigd te Utrecht b. bestuur: het bestuur van het fonds c. deelnemersraad: de deelnemersraad van het fonds d. raadslid: een lid van de deelnemersraad e. deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds f. pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan g. aangesloten onderneming: een onderneming die; - verbonden is met Achmea B.V., statutair gevestigd te Utrecht, zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en - aan haar werknemers een pensioenovereenkomst heeft aangeboden met dezelfde inhoud als die van de aangesloten onderneming Achmea Personeel BV; en - door het bestuur van het fonds, op grond van een daartoe strekkend verzoek als aangesloten onderneming is toegelaten. ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE DEELNEMERSRAAD; VERKIEZING EN ONTSLAG 1. De deelnemersraad bestaat uit 10 leden. De leden worden door de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden gekozen op de wijze als omschreven in artikel De leden hebben voor 4 jaar zitting in de deelnemersraad. De deelnemersraad maakt een rooster van aftreden. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een lid ten hoogste eenmaal kan worden herkozen. Daarbij telt de periode van tussentijdse opvolging volgens artikel 3 lid 8 niet mee. 3. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt door: a. het verstrijken van de zittingstermijn; b. bedanken door het desbetreffende lid; c. ingeval het lid een vertegenwoordiger van de deelnemers is: het niet meer voldoen aan de definitie als bedoeld in artikel 1; d. ontslag door de deelnemersraad; e. overlijden van het lid; 4. Ontslag door de deelnemersraad is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van de meerderheid van de overige raadsleden, ernstig in gebreke blijft bij de uitoefening van zijn functie. Ingeval hiervan sprake is, zal het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 5. Ingeval van een tussentijdse vacature is artikel 3 lid 8 van toepassing. 6. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt de deelnemersraad haar volledige bevoegdheden. ARTIKEL 3 DE VERKIEZING VAN DE RAADSLEDEN 1. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Voorafgaande aan de eerste verkiezing en bij de volgende verkiezing conform het rooster van aftreden stelt het bestuur de zetelverdeling tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in de deelnemersraad vast. Bij de eerstvolgende verkiezing wordt daarmee rekening gehouden. 2. Voor een vacature binnen de deelnemersraad worden door individuele deelnemers of pensioengerechtigden kandidaten voorgedragen. 3. Verkiezing geschiedt op basis van de leden 4 tot en met 7 en een eventueel in aanvulling hierop door het bestuur gemaakt verkiezingsreglement. SPA Reglement Deelnemersraad 2 versie

3 4. De kandidaatstelling wordt door het bestuur aan de deelnemers respectievelijk aan de pensioengerechtigden, schriftelijk bekend gemaakt. 5. Indien er meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures bestaan, zullen er verkiezingen worden gehouden. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld, dan er vacatures bestaan, wordt iedere kandidaat zonder verkiezingen geacht te zijn gekozen. 6. Bij de verkiezingen heeft iedere deelnemer en iedere pensioengerechtigde een stem. Iedere stemgerechtigde brengt schriftelijk zijn stem uit. Blanco of onjuist ingevulde stembriefjes tellen niet mee voor de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen. Een deelnemer stemt op een van de deelnemerskandidaten en een pensioengerechtigde stemt op een van de pensioengerechtigdenkandidaten. 7. Van de verkiezingen wordt een verkiezingsuitslaglijst opgesteld. De kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, worden gekozen verklaard. Indien op twee of meer kandidaten voor een vacature een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot. De niet gekozen kandidaten worden in rangorde van de verkiezingsuitslaglijst als reserve raadslid aangemerkt. 8. Indien het lidmaatschap van een raadslid tussentijds eindigt, wordt diegene automatisch als raadslid gekozen die in overeenstemming met de rangorde van de verkiezingsuitslaglijst als bedoeld in het vorige lid, daarvoor in aanmerking komt, nadat hij of zij schriftelijk heeft verklaard het lidmaatschap te aanvaarden. ARTIKEL 4 WERKWIJZE 1. De raadsleden kiezen in onderling overleg een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 2. De voorzitter heeft de leiding van de onderlinge vergaderingen en de werkzaamheden van de deelnemersraad. De plaatsvervangende voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt de notulen van de onderlinge vergaderingen, voert de administratie en de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief van de deelnemersraad. De plaatsvervangende secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid. 3. Brieven die uitgaan van de deelnemersraad worden namens de deelnemersraad ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of bij afwezigheid door hun plaatsvervangers. 4. De deelnemersraad is, in het kader van de uitoefening van zijn taken, bevoegd deskundigen te raadplegen. Het bestuur wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht, evenals van de verwachte kosten. De kosten komen voor rekening van het fonds. Het bestuur is bevoegd aan deze kosten een limiet te stellen. ARTIKEL 5 VERGADERINGEN VAN DE DEELNEMERSRAAD 1. De deelnemersraad vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee raadsleden dit wenselijk achten, maar ten minste een keer per jaar. 2. De vergaderingen van de deelnemersraad worden door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke uitnodiging met de datum, tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De uitnodiging wordt ten minste tien kalenderdagen voor de vergadering aan alle raadsleden toegezonden. 3. Het raadslid dat verhinderd is om op de vergadering te verschijnen, kan tijdens die vergadering door een ander raadslid worden vertegenwoordigd. Dit geschiedt bij schriftelijke of elektronische volmacht. 4. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen genomen worden indien de meerderheid van de raadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld. 5. Indien er geen meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering, zullen de voorgenomen besluiten ter schriftelijke instemming worden voorgelegd aan alle raadsleden. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als een meerderheid van de raadsleden daarmee instemt. 6. De deelnemersraad neemt een besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemmingen zullen schriftelijk (en anoniem met stembriefjes indien het personen betreft) plaatsvinden indien een of meer leden dat wensen. 7. Notulen van een vergadering worden in de volgende vergadering na goedkeuring door de voorzitter en de secretaris ondertekend. SPA Reglement Deelnemersraad 3 versie

4 ARTIKEL 6 OVERLEGVERGADERINGEN 1. Het bestuur van het fonds en de deelnemersraad komen bijeen in een overlegvergadering, telkens wanneer een van beide daarom vraagt, maar ten minste twee maal per kalenderjaar. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of de deelnemersraad overleg wenselijk acht. 2. De overlegvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. 3. De notulen van de vergadering worden gehouden door de door het bestuur aangestelde bestuurssecretaris. De notulen worden in een volgende overlegvergadering tussen het bestuur en de deelnemersraad ter vaststelling geagendeerd. De notulen worden na goedkeuring door de voorzitters getekend. 4. De overlegvergaderingen worden door de bestuurssecretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke uitnodiging met de datum, tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De uitnodiging wordt ten minste tien kalenderdagen voor de vergadering aan alle bestuurs- en raadsleden toegezonden. ARTIKEL 7 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE DEELNEMERSRAAD 1. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden, die het fonds betreffen. De deelnemersraad wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door een daartoe bevoegd orgaan van het fonds genomen besluit tot: a. het nemen van maatregelen van algemene strekking; b. wijziging van de statuten en de reglementen van het fonds; c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet en een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 van de d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid; f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; g. liquidatie van het fonds; h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; i. het terugstorten van premie of geven van premiekorting, bedoeld in artikel 129 van de Pensioenwet. 2. Het advies van de deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan de deelnemersraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, evenals van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben. 3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. 4. Het fonds informeert de deelnemersraad onverwijld over: a. de verplichting tot het opstellen van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van de b. de verplichting tot het opstellen van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 van de c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de d. de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het pensioenfonds is gebonden aan de toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen. 5. Het bestuur stelt de deelnemersraad na de in lid 4 sub a bedoelde mededeling over het kortetermijnherstelplan in de gelegenheid advies uit te brengen over dit kortetermijnherstelplan. ARTIKEL 8 ADVIESVERLENING 1. Binnen zes weken na de datum van de adviesaanvraag zal de deelnemersraad het advies aan het bestuur verlenen. Het advies wordt verleend nadat het advies is vastgesteld in een vergadering van de raad als bedoeld in artikel 5. SPA Reglement Deelnemersraad 4 versie

5 2. Afhankelijk van het resultaat van de gehouden stemming in de raadsvergadering, is het mogelijk dat de raad een meerderheidsstandpunt - zijnde het advies van de deelnemersraad - en een minderheidsstandpunt heeft. Het minderheidsstandpunt wordt aan het advies van de raad toegevoegd. Het advies van de deelnemersraad wordt schriftelijk verleend ter attentie van de voorzitter van het bestuur. 3. Bij staking van de uitgebrachte stemmen wordt een nieuwe raadsvergadering uitgeschreven. Staken de stemmen dan wederom, dan verstrekt de raad een verdeeld advies. 4. Binnen vier weken na de datum van het advies als bedoeld in lid 1, zal het bestuur de deelnemersraad schriftelijk in kennis stellen of en in hoeverre het verleende advies wordt opgevolgd. Ingeval het advies niet of niet volledig wordt opgevolgd, dient het bestuur de reden(en) daarvan te vermelden in de kennisgeving. De eerste twee volzinnen gelden ook voor het eventuele minderheidsstandpunt bij het advies en voor het verdeeld advies. Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk door het bestuur aan de deelnemersraad. 5. Ingeval het bestuur het advies van de raad niet of niet volledig heeft opgevolgd, zal de deelnemersraad binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld in lid 4 aan het bestuur schriftelijk meedelen hoe de deelnemersraad denkt over de in lid 4 bedoelde kennisgeving en welke actie de deelnemersraad eventueel zal ondernemen. ARTIKEL 9 ALGEMENE BEPALINGEN 1. De raadsleden zijn verplicht tot geheimhouding van bij de uitoefening van hun functie verworven kennis van vertrouwelijke aard. Voorts zijn de raadsleden verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. De raadsleden genieten als zodanig geen bezoldiging. Reis- en verblijfskosten en andere kosten die de raadsleden in de uitoefening van hun functie als raadslid in redelijkheid hebben gemaakt, voor zover raadsleden niet werkzaam zijn in dienst van een van de aangesloten ondernemingen, kunnen door het fonds worden vergoed op grond van door het bestuur vast te stellen regels. 3. De bevordering van de deskundigheid van de leden van de deelnemersraad is geregeld in het deskundigheidsplan van het fonds. ARTIKEL 10 BEROEPSRECHT 1. De deelnemersraad beschikt over een beroepsrecht bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, ten aanzien waarvan de te volgen procedures zijn vastgelegd in artikel 217 van de Pensioenwet. 2. Een geleding van de deelnemersraad beschikt over een beroepsrecht bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, ten aanzien waarvan de te volgen procedures zijn vastgelegd in artikel 218 van de Pensioenwet. 3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemersraad komen ten laste van het fonds, indien zij: a. redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de deelnemersraad en b. het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en de deelnemersraad kan de deelnemersraad niet in de proceskosten worden veroordeeld. ARTIKEL 11 VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT 1. Dit reglement wordt ten behoeve van de inwerkingtreding bij bestuursbesluit vastgesteld. Dit reglement kan na inwerkingtreding door het bestuur in overleg met de deelnemersraad worden gewijzigd. 2. Ingeval een bepaling in dit reglement in strijd is met de Pensioenwet of de statuten van het fonds, dient die bepaling te worden aangepast zodat er geen strijdigheid meer bestaat. Ingeval de Pensioenwet of de statuten van het fonds worden gewijzigd en die wijziging eveneens betrekking heeft op dit reglement, zal voor zover nodig dit reglement overeenkomstig worden aangepast. Voor de in dit lid bedoelde wijzigingen van het reglement is medewerking van de deelnemersraad niet vereist. ARTIKEL 12 INWERKINGTREDING Dit reglement is vastgesteld op 21 juni 2011 en gewijzigd op 16 november 2011 en wordt geacht in werking te zijn getreden per 1 juni SPA Reglement Deelnemersraad 5 versie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone

Nadere informatie