VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst!"

Transcriptie

1 Programma Verkiezingen Provinciale Staten van Gelderland VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst! PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft al tijdens de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken stemmen weten te behalen in het gehele land, in feite een halve zetel! De missie van Partij voor Mens en Spirit is politiek vanuit het hart. Mens en Spirit staat voor samenhang, dienstbare samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat. Werkelijke veranderingen beginnen niet in de buitenwereld maar in de binnenwereld, door de visie en mentaliteit waarmee we keuzes maken. Partij voor Mens en Spirit staat voor integriteit, transparantie en menselijkheid en kiest voor de unieke kracht van individu, regio en land, in samenhang met een leefbare omgeving voor iedereen en alles. VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT In deze steeds complexer en anoniemer wordende wereld is voor mensen juist steeds meer kracht te putten uit de lokale gemeenschap en de daar aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden. De crisis van nu maakt ons bewust van onze afhankelijkheid van grondstoffen die schaarser worden en van 1

2 bedrijven die andere belangen bleken te hebben dan wij hoopten. Een crisis is een kans. Voor Partij voor Mens en Spirit is dit een kans om op een eigentijdse wijze wederom te worden wat we waren: een gemeenschap. Juist op provinciaal niveau (we zijn de rijkste provincie) kunnen we de middelen vinden om met elkaar een werkelijk duurzame samenleving te scheppen met de voorzieningen die we lokaal nodig hebben. Daar wil Partij voor Mens en Spirit zich voor inzetten. Samen! DE EIGENHEID VAN GELDERLAND De provincie Gelderland heeft een geschiedenis van zo n duizend jaar, vanaf het jaar 1096 toen Graafschap Gelre ontstond. Daarmee hebben Gelderlanders een gedeelde geschiedenis, die verbindt en zorgt voor samenhang en verbinding. Gelderland is een grote en veelzijdige provincie met regio s met een sterke eigen identiteit en eigenheid. Gelderland heeft de grootste natuurgebieden van ons land en de vele oude en bijzondere historische kernen tonen het rijke verleden en heden van onze provincie. Het is niet vreemd dat dit vele toeristen trekt die de diversiteit en schoonheid van Gelderland waarderen. Gelderland is centraal gelegen en heeft het potentieel om zich te ontwikkelen tot een steeds sterker innovatief gebied. We hebben uitstekende onderwijs- en kenniscentra, zoals Alterra, Wageningen UR (University & Research centre) die werkt binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving aan de kwaliteit van leven en Nijmegen Universiteit (Health Valley).Naast natuur, cultuur en toerisme zien wij voor Gelderland hier de grote kansen liggen als voortrekker op het gebied van energieopwekking, duurzaamheid, milieubescherming, zorg, voeding en gezondheid. Investeren in deze terreinen is in het belang van iedereen, ook voor diegenen die niet in onze provincie wonen. PROVINCIALE TAKEN MEER HELDER MAKEN De provincie staat onder druk; er klinken geluiden om deze bestuurslaag af te schaffen. Maar Partij voor Mens en Spirit vindt dat deze democratisch gekozen provinciale bestuurslaag gemeenten de kans geeft onderlinge verschillen te overstijgen en dat op een regionale schaal vanuit regionaal belang op te lossen. Veel vraagstukken hebben een bij uitstek regionale schaal nodig, zoals natuur- en waterbeheer, ruimtelijke ordening, vernieuwing in infrastructuur en volkshuisvesting. Wel dienen taken herbekeken en soms afgestoten te worden. Deze kunnen beter op lokale schaal door gemeenten worden ingevuld. DUURZAAM natuurlijk SAMEN LEVEN 2

3 We leven in een samenleving met een aantal complexe, grote vraagstukken. We vergrijzen in een hoog tempo. Wie verzorgt straks onze ouderen en draagt bij aan de economie? De milieuproblemen lopen op. De gemakkelijk winbare oliën raken nu uitgeput, hetgeen grote prijsstijgingen belooft. De natuur wordt bedreigd: bijen, vlinders en andere insecten, wilde bloemen en vogels verdwijnen in een snel tempo en daarmee staat ook ons eigen bestaan onder druk. Binnen een eeuw is al 85% van de biodiversiteit verdwenen i. Vervuilende en energie-intensieve veeteelt en verkeer spelen hier een hoofdrol in. Kortom, de uitdagingen van nu vragen om een ingrijpend andere aanpak. Partij voor Mens en Spirit gaat voor een werkelijk duurzame Gelderse provincie. Grond en bouw mogen niet meer als melkkoe voor overheden dienen, maar overheidshandelen dient veel meer gebeuren vanuit de behoeften van de samenleving en van de toekomstige bewoners. Die behoeften veranderen steeds, maar het rustig en prettig kunnen wonen in een omgeving met voldoende groen en ruimte voor kleine en grote kinderen en huisdieren is voor velen een blijvende wens. Vele oudere industrieterreinen vragen om herstructurering. Hierbij dient de provincie de regie te nemen, maar wel in nauwe samenwerking met de betreffende bedrijven. Indien bedrijven milieuvriendelijk zijn of willen worden, dan dient de provincie dit te honoreren met voordelen voor de betreffende bedrijven. Gemeenschapsvorming ecologisch en sociaal wonen Vroeger leefden oud en jong samen en zorgden voor elkaar. Nu is de zorg verschoven naar financiële markt gerichte bedrijven. Dit systeem nadert zijn einde mede door vergrijzing. We kunnen ons leven zodanig inrichten dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Het is belangrijk dat er nieuwe betaalbare mogelijkheden ontstaan om ouderen bij of in het eigen huis te verzorgen, zeker nu. Steeds meer burgers lopen warm voor vernieuwingen in de manier waarop we wonen of nemen het initiatief daartoe. Enkele voorbeelden hiervan: earth-ships, transition towns, ecodorpen, transgenerationele woonvormen, woon- en werkgemeenschappen en zorgboerderijen. Hier koppelen we gemeenschapsgericht wonen aan ecologisch verantwoord wonen en leven. Partij voor Mens en Spirit vindt dat de provincie Gelderland al het mogelijke moet doen om belemmeringen voor deze vernieuwingen weg te nemen en zelf initiatieven moet nemen om duurzaam wonen, sociaal en milieutechnisch, in alle opzichten te stimuleren. Vergrijzing als uitdaging en kans In veel culturen worden ouderen met respect tegemoet getreden. In onze cultuur lijkt de ervaren en doorleefde mens opzij gezet. De huidige en toenemende vergrijzing is de kans om dit probleem op te pakken, ouderen weer in hun kracht te zetten en een zinvolle positie in de samenleving te laten behouden. Dit kan bijvoorbeeld door 50-plussers een garantieinkomen te geven, waarvoor zij hun talenten een halve werkweek inzetten voor de 3

4 samenleving. Daarnaast kunnen zij andere inkomens hebben of verwerven. Zo hebben wij meer handen aan het bed en benutten we elke dag de ervaring van ouderen naar eigen wens en kunnen. Zelfvoorziening beter zorgen voor onszelf en voor elkaar Moderne milieuvriendelijke technologie maakt het steeds meer mogelijk dat we individueel en lokaal in onze eigen behoeften en energie kunnen voorzien. Partij voor Mens en Spirit wil de gemeenschap en het individu waar mogelijk loskoppelen van financiële marktbelangen. Concepten als die van transitiontowns laten zien dat het prima mogelijk is voedsel te verbouwen in (stads)tuinen en op daken. Wij willen provinciaal beleid zien dat deze zelfvoorzienendheid helpt op te bouwen en te versterken, bijvoorbeeld door grond beschikbaar te stellen voor gemeenschapstuinen en door eetbare planten en vruchtdragende bomen uit te zetten. Er moet een werkelijk duurzame energieoplossing worden gecreëerd om onze olieafhankelijkheid af te bouwen. Ook zien we een provinciale taak tot het stimuleren van lokale voorzieningen en systemen, die hernieuwbare energie produceren en- bij voorkeur - burgers in de gelegenheid stellen energieonafhankelijk te worden. Hierin kan een deel van de 4,6 miljard euro geïnvesteerd worden die de verkoop van NUON opleverde. Zo kunnen we nu al beginnen aan te haken bij het zonneenergie project Brabant via het Solliance-initiatief, een samenwerkingsverband dat in 2011 is gestart door onder andere TNO, ECN, TU/e en Holst Centre, maar ook bij de vele andere landelijke en lokale initiatieven. De menselijke maat Fusies van woningbouwverenigingen, bejaardenhuizen en zorg blijken niet goed uit te pakken. Het is belangrijk dat postkantoren, banken, winkels, huisartsen, bibliotheken en scholen in dorpen en steden als basisvoorzieningen aanwezig zijn of blijven, liefst samen en elkaar onderling versterkend in zgn. buurthûzen. De kracht van kleinschaligheid is cruciaal voor een verbonden samenleving en de eigen lokale identiteit. Ook op het gebied van de veiligheid - het belangrijkste politieke issue voor veel burgers - is kleinschaligheid cruciaal. Kleinere gemeenschappen, waar mensen elkaar kennen en waar de sociale controle eenvoudiger is, zijn veiliger en leefbaarder dan grote steden met bewoners die elkaar niet kennen of groeten. Ook de nationalisering van de Politie is een stap die de veiligheid niet bevordert. Het gaat om kennen en gekend te worden! Gezondheid zwaarder laten wegen dan economie pesticiden, straling, MRSA, Q koorts en uitstoot Steeds meer onderzoek wijst op gezondheidsschade door elektromagnetische velden van masten en hoogspanningsleidingen en andere elektrosmog ii. Om economische redenen gaat men hier te gemakkelijk aan voorbij. Partij voor Mens en Spirit wil dat de provincie inzet op breed onderzoek en niet meer kiest voor het toestaan van stralingsbronnen op korte afstand van woonhuizen of zelfs zorgcentra en ziekenhuizen 4

5 Er heerst ook in Gelderland Q koorts. Dit is een zware infectieziekte met soms dodelijke afloop. Dit soort dierziekten heeft o.i. alles te maken met de intensieve veehouderij, het structureel geven van antibiotica aan vee en door veevoer waar van alles in zit. De biologische geitenhouderij zou sterk moeten worden bevorderd. De lagere besmetting van biologische geiten met Q-koorts heeft naar alle waarschijnlijkheid direct te maken met de hogere weerstand van deze geiten tegen dierziekten. Partij voor Mens en Spirit wenst een gezonde veeteelt voor mens en dier en voorlichting aan bewoners over de risico s, de risicogebieden en over de mogelijkheid om zich te laten behandelen, preventief of achteraf. Autoverkeer veroorzaakt veel luchtvervuiling (fijn stof en kankerverwekkende stoffen) die de levensduur verkort. De maximum snelheid op autowegen moet derhalve op 90 km/u gesteld worden omdat dit de optimale snelheid is qua milieu overlast. Een reden te meer: uit recent onderzoek blijkt overigens dat de meeste verkeersongelukken ontstaan bij te hard rijden. Het veelvuldig gebruiken van pesticiden en de afname van wilde planten en insecten betekenen een grote aanslag op onze ecologie. Door een ander beheer van natuur kan de provincie een belangrijke rol vervullen in het behoud ervan en de biodiversiteit versterken. Op dit moment is er nog steeds achteruitgang gaande, al zijn er op een aantal punten ook goede projecten tot stand gebracht. Deze projecten mogen echter niet slechts een cosmetische verbetering zijn. Partij voor Mens en Spirit vindt het een slechte zaak dat de provincie in 2009 besloot tot het verminderen van het aantal ecologische verbindingszones en tot het onttrekken van drie duizend hectare grond aan gebieden die bestemd waren voor de ecologische hoofdstructuur. Bouw komt daarmee in plaats van natuur. iii In 2007 is het aantal gebieden dat beschermd wordt tegen ammoniakuitstoot verminderd. En dat terwijl we weten dat dit desastreus uitpakt voor de natuur. Ook de stikstofuitstoot wordt niet voortvarend aangepakt. Financiële belangen zijn kennelijk belangrijker dan een gezond milieu. Op de provinciale site lezen we dat normwaarden binnen een bepaalde mate steeds vaker overschreden mogen worden en dat terwijl Nederland al het meest luchtvervuilde land van Europa is en er duizenden voortijdig sterven als gevolg hiervan! Gelderland verdroogt op vele plaatsen, met name op plaatsen met reliëf, door een kunstmatig laag grondwaterpeil vanwege de landbouw. Daarnaast zijn vele beken in goten geplaatst waardoor water te snel afgevoerd wordt. De natuur heeft te lijden onder dit watergebrek. Veel boeren krijgen een stevige inkomenssteun vanuit Europa. In Gelderland alleen al, gaat dit om een bedrag van 131 miljoen euro! Vanaf 2015 kan deze subsidie anders besteed worden. Wij willen boeren subsidiëren die biologisch werken, boeren die natuur beheren, of duurzame energie opwekken en boeren die maatschappelijke activiteiten op hun bedrijf ondernemen. 5

6 Een gezonde toekomst voor de jeugd Kinderen staan steeds verder af van de natuur en het onderwijs heeft weinig mogelijkheden om hier fundamenteel iets aan te doen. De provincie heeft veel ruimte en mogelijkheden om hierin wel te voorzien. Er zijn steeds indringender bewijzen voor verbanden tussen slecht voedsel, toevoegingen in voedsel en gedragsproblemen bij kinderen Goede voeding is de basis voor gezondheid. Via preventie is op korte en lange termijn veel gezondheidswinst te behalen. De provincie kan hierin investeren door boerderijen te bestemmen voor les- en doeprogramma s voor schoolklassen rondom het thema gezonde voeding, gezonde beweging en gezond leven. Wij willen subsidie reserveren voor concepten zoals de Boerderijschool. Dit is een succesvol leerarrangement waarbij basisschoolkinderen gedurende een jaar (ca. 20 dagdelen) met hun klas werken en leren op een boerderij. Een boerderij is een rijke en krachtige leeromgeving waar opgroeiende kinderen het 'echte' leven aan den lijve kunnen ervaren. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken. De kinderen kunnen op de boerderij naar hartenlust kijken, voelen, proeven, ruiken en horen. Ze zien hoe het er in de praktijk op een boerderij aan toe gaat en werken hieraan mee. Doordat de kinderen met hun klas steeds terugkomen, ontstaat nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen en wordt het een stukje van hen zelf. Multimenselijke samenleving Cultuurverschillen kunnen problemen opleveren binnen een samenleving. Dat mag open benoemd worden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat mensen zichzelf mogen blijven en dat we meer dienen te kijken naar overeenkomsten. Als we culturele schillen afpellen komen we uit op gezamenlijke menselijke behoeften als zekerheid en verbinding, en waarden als respect en eerlijkheid. Cultuur en spiritualiteit kunnen mensen verbinden. Daarom willen wij de vele prachtige leegstaande kerken als cultuurgoed behouden en een nieuwe bestemming geven als inter-spirituele centra, tevens meer cultuurgelden vanuit de provincie ter beschikking hiervan stellen. Vertrouwen waar het kan, controle waar het moet iv Er zijn camera's op de snelwegen A1, A50 en A28 geplaatst. Er komen steeds meer camera s langs snelwegen. Partij voor Mens en Spirit gelooft niet dat dit meer veiligheid biedt v. Het lijkt erop dat bijvoorbeeld diefstal van de lading van vrachtwagens zich verplaatst, waardoor de effectiviteit van cameratoezicht vervolgens weer afneemt. Tevens krijgen we meer en meer de indruk dat de veiligheid van goederen door de politie(k) belangrijker gevonden wordt, dan veiligheid van mensen. Privacywaakhond CPB oordeelde begin 2010 dat het tien dagen bewaren van de kentekens van onschuldige passanten -zoals sinds mei 2008 gebeurt- in strijd is met de privacyregels.'onverdachte' kentekens dienen namelijk direct gewist te worden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat de Provincie niet akkoord moet gaan met deze maatregelen en moet protesteren tegen het komende wetsvoorstel om alle ANPR-gegevens te mogen bewaren om ze achteraf desgewenst alsnog te kunnen gebruiken. Daarnaast is er een voorstel dat de Belastingdienst en inspecties de ANPR ook gaan gebruiken vi. Partij voor Mens en Spirit verwacht dat hiermee weliswaar meer kleintjes zullen worden gepakt, maar dat grote criminelen genoeg wegen zullen kennen om dit te omzeilen. Een dergelijke grootschalige aantasting van de privacy omwille van belastinginning gaat ons veel te ver. 6

7 DUURZAAM SAMEN WERKEN We leven niet om te werken, al kan werken heel zinvol zijn. Partij voor Mens en Spirit ziet de economie als de voedende bloedstroom van de samenleving. Welzijn, in brede zin des woords, gaat voor ons boven economisch belang. Het gaat om echte aandacht en zorg voor elkaar, ook binnen een werkomgeving. We willen gaan voor een economie van kwaliteit, met aandacht voor mens, dier, milieu en product. Een economie waarin verbinding bestaat tussen wezenlijke behoeften en aanbod dat daaraan tegemoet komt. Provinciaal Platform Nieuwe Samenleving Partij voor Mens en Spirit wil een provinciale krachtenbundeling van vernieuwende duurzame initiatieven tot stand brengen. Hierdoor kan Gelderland zich sneller en daadkrachtiger voorbereiden op onontkoombaar andere omstandigheden zoals tekorten aan fossiele brandstoffen, een veranderende bevolkingssamenstelling en daarmee samenhangende behoeften. Partij voor mens en Spirit gelooft in integrale zorgcentra, waar reguliere en alternatieve zorg samenwerken. Uit recent onderzoek blijkt dat complementair werkende artsen 15% a 25% goedkoper werken vii en dat hun patiënten daarnaast ook gezonder zijn en er minder ziekenhuisopnames plaats vinden. Als provincie die zo sterk inzet op gezondheid, kunnen we hier het voortouw nemen om een aantal centra voor integrale gezondheidszorg te stimuleren. En HappinessValley Zevenaar sluit hier mooi op aan. Files oplossen en meer samenzijn Zijn files echt onvermijdelijk? Partij voor Mens en Spirit ziet meerdere oplossingen voor het fileprobleem. De provincie kan een belangrijke aanzet geven door stadswerkplek-projecten op te zetten in de talloze lege kantoorgebouwen. Werknemers hoeven niet elke dag te reizen als zij een prettige werkplek dichtbij huis hebben, gedeeld met werknemers van andere bedrijven. Dicht bij huis werken geeft ook de mogelijkheid zelf meer tijd te investeren in de zorg voor buren,familie en ouders. En dat is belangrijk in een tijd van vergrijzing en krimp van de bevolking in sommige streken. Tolheffing en verhogen van de wegenbelasting kan het autoverkeer ontmoedigen, waardoor er ook minder filevorming zal zijn. Partij voor Mens en Spirit wil geen nieuwe wegenaanleg door natuurgebieden en pleit voor hooguit verbreding van een aantal wegen, indien dit werkelijk onvermijdelijk is gezien filedruk of de noodzakelijke wegkwaliteit. Nieuwe rondwegen op de Veluwe zijn in veel gevallen geen echte oplossing, maar slechts uitstel of verplaatsing van hetzelfde terugkerende fileprobleem met veel verzet van grote groepen bewoners is het gevolg. De beslissing hierover dient meer weloverwogen en beter lokaal afgestemd, genomen te worden. De elektrische fiets (op zonne-energie) is aan een stevige opmars begonnen. Deze ontwikkeling kan gestimuleerd worden door een beter fietspadennetwerk voor snelle fietsen te realiseren. Tevens blijft het aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets in het algemeen zeer nodig. Juist op de korte afstanden (tot 7km) de fiets gebruiken i.p.v. een auto, levert relatief veel milieu- en gezondheidswinst op. 7

8 Openbaar vervoer Openbaar vervoer is een basisvoorziening, waar Partij voor Mens en Spirit stevig in wil investeren. Het openbaar vervoer als basisvoorziening is een overheidstaak en dient dus ook meer door de overheid meer proactief opgepakt te worden. Het bevoordelen en optimaliseren van het Openbaar Vervoergebruik heeft onze prioriteit (speerpunt). Er is extra spoor nodig. Onder andere de lijn Arnhem-Winterswijk is van groot belang. De verbinding via de hogesnelheidslijn met onze grootste handelspartner Duitsland dient voortvarend aangepakt te worden, want het economisch zeer belangrijke Noordrijn-Westfalen geeft dan een impuls aan de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek, maar ook de andere regio s van onze grote provincie. Het aantal inwoners in de Gelderse Vallei groeit snel. In 2020 wonen en werken er naar verwachting ruim twintig procent meer mensen dan 10 jaar ervoor. Verbetering van het openbaar vervoer is essentieel voor de bereikbaarheid van Ede en Barneveld. De aanleg van de noordtak van de Betuwelijn is zeer noodzakelijk om dorpen en steden te ontlasten vanwege het toenemende goederenvervoer. De nieuwe lijn zou van Duiven tot Oldenzaal moeten lopen en dan de grens over moeten gaan. Er wordt een alternatief onderzocht voor de IJssellijn uitbreiding die aanvankelijk werd voorgesteld. Vervoer via de Betuwelijn moet blijvend goedkoper gemaakt worden, want filevermindering op en belasting van de wegen en milieuwinst zijn hier eenvoudig te behalen. Ook dient te Betuwelijn in handen van de overheid te blijven en niet verkocht te worden aan een private partij. Zolang er nog openbaar vervoer uitbesteed wordt, moet kwaliteit en dus maatwerk een belangrijke maatstaf zijn. Treinen zonder toiletten zijn een hele slechte keuze voor onder meer ouderen, mensen met een (chronische) ziekte of kwaal en kinderen. Dit maakt reizen voor grote groepen mensen onaantrekkelijk en soms zelfs onmogelijk. Partij voor Mens en Spirit vindt dat we dit type treinen niet moeten accepteren in aanbestedingen, omdat dit reizigeronvriendelijk is en het optimaal gebruik van OV hiermee niet is gediend. Geen gevaarlijke stoffen meer via treinvervoer door steden en dorpen Veiligheid is voor iedereen een belangrijk thema. In het Gelders Milieuplan 3 staat: in 2010 zijn er geen Gelderse inwoners meer die in hun woonomgeving worden blootgesteld aan te hoge externe veiligheidsrisico s door bedrijven of transport van gevaarlijke stoffen (via weg, rail, water en buisleidingen). Helaas is dit nog in het geheel niet gerealiseerd! Integendeel: Er komen naar verwachting via het spoor dwars door een aantal Gelderse kernen de komende jaren alleen maar meer gevaarlijke stoffen langs. Als er bijvoorbeeld een chloortrein in de kern van Arnhem verongelukt, dan zijn de risico s onnodig onaanvaardbaar groot. Hier heeft de provincie een grote verantwoordelijkheid om haar belofte na te komen en ervoor te zorgen dat er extra spoorlijnen komen om dit probleem op te lossen. 8

9 ZZP ers en kleinbedrijf beter ondersteunen en goede regelingen aanbieden De meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel en kleine bedrijven vangen een groot deel van de klap van crisis op, ook in Gelderland. Zij verdienen steun, bijvoorbeeld door werkaanbod provinciaal te coördineren en werkplekken en vergaderfaciliteiten op centrale locaties aan te bieden. De provincie zou niet langer eenzijdig werk moeten gunnen aan grote landelijk werkende bedrijven, maar dient bewust te kiezen voor de kwaliteit van het regionale MKB. Landbouw Geen veefabrieken, maar koeien in de wei. viii Vorig jaar telde Nederland ruim vijftig duizend veehouderijen. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 78 duizend. De daling betekent dat per bedrijf steeds meer dieren worden gehouden. De laatste jaren heeft de opkomst van veefabrieken voor veel beroering gezorgd. In Overijssel, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht kwamen provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen van de grond waarbij in totaal bijna honderd duizend burgers de politiek opriepen deze complexen tegen te houden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat veefabrieken leiden tot een enorme milieulast (fijnstof, mest) en tot uitstoot van ziektekiemen, waaronder antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA. Dus geen vergunningen meer voor veefabrieken. Welzijn is belangrijker dan winst. Ook brengt de schaalvergroting niet de beloofde efficiëncy. Waarom anders is er nog steeds de sterke drang om steeds verder te willen groeien? De onderliggende structuur van produceren tegen te lage prijzen, met een tussenhandel die daar ook nog geld aan wil verdienen, is o.i. het werkelijke probleem. De Gelderse boeren kunnen niet anders dan maar meer produceren, terwijl steeds meer bekend wordt dat veel voedsel de consument nooit bereikt. Het gaat dus niet om de hoeveelheid voedsel maar de handel daarin. Nu serieus overschakelen naar biologische teelt Men rekende twintig jaar geleden al uit dat de kosten van biologische landbouw lager liggen dan de kosten van de gangbare landbouw, als we alle verborgen en lange termijnkosten meerekenen ix. Door onevenwichtige subsidiëring wordt biologische landbouw in een nadelige positie gezet en gehouden. Biologisch voedsel blijkt echter rijker aan vitale voedingsstoffen, bevat minder gif en is gezonder voor mens, dier en milieu. Het Nederlandse bureau LEI berekende dat Nederland dankzij biologische landbouw (uitgaande van een toenmalig areaal van ruim 2% in 2009) de maatschappij jaarlijks 10 miljoen euro bespaarde. De belastingbetaler betaalt via een omweg mee aan goedkope gangbare producten. De kosten om bestrijdingsmiddelen uit het drinkwater te zuiveren en de gevolgen van luchtvervuiling worden bijvoorbeeld niet doorberekend in de prijs. Onze vleesproductie (voor een groot deel voor export) zal omlaag moeten om ons milieu en onze gezondheid te sparen. Hierbij dienen voor boeren goede alternatieven te worden 9

10 ontwikkeld. Slechts één dag per week dierloos eten veroorzaakt overigens al een enorme besparing in energie en dus minder uitstoot van CO 2 en methaan. Zo eenvoudig is het! De provincie moet eraan werken dat landbouwsubsidies (131 miljoen in 2010 voor Gelderse boeren) overgeheveld worden naar werkelijk milieuvriendelijke productie. Dan worden biologische producten betaalbaar voor iedereen. Middelen binnen de gemeenschap houden De financiële crisis is een mondiaal probleem waarin ook de euro gevaar loopt. Wat kunnen we in Gelderland doen? We kunnen een stap zetten naar minder euroafhankelijkheid door ruilsystemen op te zetten of te steunen (ruilsysteem LETS), of een eigen (Gelre)munt in te voeren of te steunen om de regiokracht te verstevigen. Dit gebeurt al succesvol in bijvoorbeeld Zwitserland. Tevens is in 2012 een gemeenschapsbank opgericht in Apeldoorn, dat binnen enkele maanden al 1200 leden kende. Ook via subsidies en gemeenschapgelden worden torenhoge salarissen betaald. Wij vinden dat de provincie geen subsidie en opdrachten moet verstrekken aan instellingen en bedrijven die topsalarissen boven zo n E per jaar betalen. Tevens vinden we het voor de lokale/regionale economie van belang om opdrachten lokaal aan te besteden i.p.v. ver weg als de geboden kwaliteit hetzelfde is. Basisinkomen zonder voorwaarden Wordt verder omschreven en uitgewerkt nog, waarom proef met basisinkomen en waarom zonder voorwaarden. Voorbeeld van een lokaal versterkende kracht op grotere schaal en in meerdere sectoren: Industriële Hennep Wernard Bruining (oprichter Mediwiet) pleit tegenwoordig voor een nieuwe kijk op industriële Hennep met een laag THC gehalte onder de kreet HEMP4FUTURE. Hij ziet industriële hennep als het ideale basis gewas voor de milieu vriendelijke, groene maatschappij van morgen. Hennep is het ideale vierde gewas waar de Nederlandse en Europese landbouw al zo lang naar op zoek zijn. Hennep kan in ieder klimaat geteeld worden, óók op gronden die normaliter te arm, te droog of juist te nat zijn voor reguliere landbouwgewassen. Industriële hennep is dus géén concurrent voor reguliere voeding gewassen. De teelt van Hennep vergt géén kunstmest, insecticiden of onkruidbestrijders. De lange wortels maken het gewas minder gevoelig voor droogte, ze maken de grond luchtiger en voorkomen erosie. Omdat het blad na de oogst achterblijft en zo het land weer bemest, heeft het gewas geen dure, milieu vervuilende kunstmest nodig. Hennepolie kan dienen als basis voor eindeloos te produceren schone biobrandstof voor het verkeer, biologisch afbreekbaar plastic, hoogwaardige cosmetica en als voeding supplement dat alle 10

11 essentiële aminozuren bevat die een mens nodig heeft om gezond te blijven. De vezel kan gebruikt worden voor de productie van hoogwaardige kleding en zo de zéér milieu onvriendelijke teelt van katoen deels vervangen. Hennep vezel kan gebruikt worden voor de productie van isolatiemateriaal, of de productie van papier, wat het alsmaar kappen van bossen overbodig maakt. De houtsnippers of scheven kunnen gebruikt worden voor spaanplaat, maar ook als duurzame biomassa in verbrandingsovens. Hennep is de grootste consument van CO2 per hectare en als brandstof onderdeel van een gesloten CO2 kringloop. In warme landen en met name de derde wereld kan meerdere malen per jaar, iedere 90 dagen, een hoogwaardig product geoogst worden zonder dat daarvoor kunstmest en dure machines nodig zijn. De overblijvende houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof en zo het kappen van bomen lokaal voorkomen. En zo zijn er legio mogelijkheden voor een haalbare duurzamere toekomst. Veel sectoren kunnen hierdoor een impuls krijgen waardoor de lokale en regionale economie kan worden versterkt! Tevens zijn kortere transportbanen nodig dan bij productie van vergelijkbare materialen op verschillende locaties verder weg, zoals nu nog gebeurt. Dure gezondheidszorg De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Het is zaak de mensen te leren zichzelf te helpen zodat ze minder zorg door anderen nodig hebben. Wernard Bruining heeft met zgn. wiet-olie een methode ontwikkeld om cannabis als medicijn te gebruiken zonder dat je er high van wordt. Hij leerde dat medicijnen slechts bij 50% van een populatie goed werken, bij de overige 50% werken ze minder tot helemaal niet. Als je hoort bij de groep bij wie het niet werkt ben je simpelweg uitbehandeld en opgegeven, dus de klos! Deze mensen gaan op zoek naar alternatieven zoals homeopathie, acupunctuur of desnoods cannabis. Ook met wietolie merkte hij dat dit bij 25% van de mensen niet goed werkt. Diegenen bij wie het wel goed werkte begon hij te interviewen en hun ervaringen vast te leggen en te publiceren met tekst en beeld. Bijna wekelijks ontdekte hij nieuwe toepassingsmogelijkheden en bedacht dat mediwietolie een belangrijke aanvulling kan vormen op bestaande medicinale technieken. Mediwietolie kan mensen zich beter doen voelen, het is een ideaal zelfzorgmiddel en dat kunnen we goed gebruiken in een tijd waarin de reguliere medische zorg steeds gecompliceerder, steeds duurder en op den duur en voor velen zelfs nu al onbetaalbaar wordt. De beste manier om mensen te helpen is ervoor te zorgen dat ze die dure reguliere medische hulp zo min mogelijk nodig hebben, door hen te leren beter voor zichzelf te zorgen. Dit kan met dit product. Gezondheidszorg wordt het grote probleem van de toekomst dat de huidige Euro crisis in de schaduw zal stellen. Het doel van stichting mediwiet is om de mensen te leren zichzelf te helpen zodat zij dure gezondheidszorg alleen in noodgevallen nodig hebben. Zelfredzaamheid is immers het toverwoord van de toekomst. Natuur in Gelderland Geen jacht meer In Gelderland worden natuur- en voedselketens nu gereguleerd en bijna geheel bepaald door menselijke activiteiten. Hierdoor is de natuur een gecultiveerde natuur geworden en wild is cultuurwild geworden. Hierdoor is de mens verantwoordelijk geworden voor het welzijn van elk dier. Jagen past daar niet bij. Een diervriendelijk beheer is noodzakelijk, net als bij andere dieren die van ons afhankelijk zijn. Partij voor Mens en Spirit wil toewerken naar een benadering dat het welzijn en leven van elk dier beoogt. We willen zoeken naar alternatieve methoden om dit op een moderne 11

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Inhoud 4 Vooraf: Dubbelinterview met burgemeester Heidema en gedeputeerde Verdaas 9 Gelderland 2040: Waar begint uw toekomst? 10

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Eerlijk delen in een groen Fryslân

Eerlijk delen in een groen Fryslân Eerlijk delen in een groen Fryslân Verkiezingsprogram van GRIENLINKS voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Fryslân voor de periode 2015-2019 Definitief - 21 januari 2015 Eerlijk delen in een

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND!

VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND! VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND! VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ZUID-HOLLAND PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 Een schone en veilige leefomgeving 4 Natuur en landschap 6 Een goed geordende ruimte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Richtingwijzers... 4 1.1.1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen... 4 1.1.2 Denk en handel internationaal... 4 1.1.3 Beloon prestatie

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Vrije burgers, sterke Limburgers VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Joost van den Akker (voorzitter) Martin de Beer Joey

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 Inhoud Inleiding 1 1. Dieren, natuur en milieu in de provincie 2 2. Veehouderij en

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie