VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst!"

Transcriptie

1 Programma Verkiezingen Provinciale Staten van Gelderland VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT: Natuurlijk SamenLeven en creëer je eigen toekomst! PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft al tijdens de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken stemmen weten te behalen in het gehele land, in feite een halve zetel! De missie van Partij voor Mens en Spirit is politiek vanuit het hart. Mens en Spirit staat voor samenhang, dienstbare samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat. Werkelijke veranderingen beginnen niet in de buitenwereld maar in de binnenwereld, door de visie en mentaliteit waarmee we keuzes maken. Partij voor Mens en Spirit staat voor integriteit, transparantie en menselijkheid en kiest voor de unieke kracht van individu, regio en land, in samenhang met een leefbare omgeving voor iedereen en alles. VAN CRISIS NAAR LOKALE KRACHT In deze steeds complexer en anoniemer wordende wereld is voor mensen juist steeds meer kracht te putten uit de lokale gemeenschap en de daar aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden. De crisis van nu maakt ons bewust van onze afhankelijkheid van grondstoffen die schaarser worden en van 1

2 bedrijven die andere belangen bleken te hebben dan wij hoopten. Een crisis is een kans. Voor Partij voor Mens en Spirit is dit een kans om op een eigentijdse wijze wederom te worden wat we waren: een gemeenschap. Juist op provinciaal niveau (we zijn de rijkste provincie) kunnen we de middelen vinden om met elkaar een werkelijk duurzame samenleving te scheppen met de voorzieningen die we lokaal nodig hebben. Daar wil Partij voor Mens en Spirit zich voor inzetten. Samen! DE EIGENHEID VAN GELDERLAND De provincie Gelderland heeft een geschiedenis van zo n duizend jaar, vanaf het jaar 1096 toen Graafschap Gelre ontstond. Daarmee hebben Gelderlanders een gedeelde geschiedenis, die verbindt en zorgt voor samenhang en verbinding. Gelderland is een grote en veelzijdige provincie met regio s met een sterke eigen identiteit en eigenheid. Gelderland heeft de grootste natuurgebieden van ons land en de vele oude en bijzondere historische kernen tonen het rijke verleden en heden van onze provincie. Het is niet vreemd dat dit vele toeristen trekt die de diversiteit en schoonheid van Gelderland waarderen. Gelderland is centraal gelegen en heeft het potentieel om zich te ontwikkelen tot een steeds sterker innovatief gebied. We hebben uitstekende onderwijs- en kenniscentra, zoals Alterra, Wageningen UR (University & Research centre) die werkt binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving aan de kwaliteit van leven en Nijmegen Universiteit (Health Valley).Naast natuur, cultuur en toerisme zien wij voor Gelderland hier de grote kansen liggen als voortrekker op het gebied van energieopwekking, duurzaamheid, milieubescherming, zorg, voeding en gezondheid. Investeren in deze terreinen is in het belang van iedereen, ook voor diegenen die niet in onze provincie wonen. PROVINCIALE TAKEN MEER HELDER MAKEN De provincie staat onder druk; er klinken geluiden om deze bestuurslaag af te schaffen. Maar Partij voor Mens en Spirit vindt dat deze democratisch gekozen provinciale bestuurslaag gemeenten de kans geeft onderlinge verschillen te overstijgen en dat op een regionale schaal vanuit regionaal belang op te lossen. Veel vraagstukken hebben een bij uitstek regionale schaal nodig, zoals natuur- en waterbeheer, ruimtelijke ordening, vernieuwing in infrastructuur en volkshuisvesting. Wel dienen taken herbekeken en soms afgestoten te worden. Deze kunnen beter op lokale schaal door gemeenten worden ingevuld. DUURZAAM natuurlijk SAMEN LEVEN 2

3 We leven in een samenleving met een aantal complexe, grote vraagstukken. We vergrijzen in een hoog tempo. Wie verzorgt straks onze ouderen en draagt bij aan de economie? De milieuproblemen lopen op. De gemakkelijk winbare oliën raken nu uitgeput, hetgeen grote prijsstijgingen belooft. De natuur wordt bedreigd: bijen, vlinders en andere insecten, wilde bloemen en vogels verdwijnen in een snel tempo en daarmee staat ook ons eigen bestaan onder druk. Binnen een eeuw is al 85% van de biodiversiteit verdwenen i. Vervuilende en energie-intensieve veeteelt en verkeer spelen hier een hoofdrol in. Kortom, de uitdagingen van nu vragen om een ingrijpend andere aanpak. Partij voor Mens en Spirit gaat voor een werkelijk duurzame Gelderse provincie. Grond en bouw mogen niet meer als melkkoe voor overheden dienen, maar overheidshandelen dient veel meer gebeuren vanuit de behoeften van de samenleving en van de toekomstige bewoners. Die behoeften veranderen steeds, maar het rustig en prettig kunnen wonen in een omgeving met voldoende groen en ruimte voor kleine en grote kinderen en huisdieren is voor velen een blijvende wens. Vele oudere industrieterreinen vragen om herstructurering. Hierbij dient de provincie de regie te nemen, maar wel in nauwe samenwerking met de betreffende bedrijven. Indien bedrijven milieuvriendelijk zijn of willen worden, dan dient de provincie dit te honoreren met voordelen voor de betreffende bedrijven. Gemeenschapsvorming ecologisch en sociaal wonen Vroeger leefden oud en jong samen en zorgden voor elkaar. Nu is de zorg verschoven naar financiële markt gerichte bedrijven. Dit systeem nadert zijn einde mede door vergrijzing. We kunnen ons leven zodanig inrichten dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Het is belangrijk dat er nieuwe betaalbare mogelijkheden ontstaan om ouderen bij of in het eigen huis te verzorgen, zeker nu. Steeds meer burgers lopen warm voor vernieuwingen in de manier waarop we wonen of nemen het initiatief daartoe. Enkele voorbeelden hiervan: earth-ships, transition towns, ecodorpen, transgenerationele woonvormen, woon- en werkgemeenschappen en zorgboerderijen. Hier koppelen we gemeenschapsgericht wonen aan ecologisch verantwoord wonen en leven. Partij voor Mens en Spirit vindt dat de provincie Gelderland al het mogelijke moet doen om belemmeringen voor deze vernieuwingen weg te nemen en zelf initiatieven moet nemen om duurzaam wonen, sociaal en milieutechnisch, in alle opzichten te stimuleren. Vergrijzing als uitdaging en kans In veel culturen worden ouderen met respect tegemoet getreden. In onze cultuur lijkt de ervaren en doorleefde mens opzij gezet. De huidige en toenemende vergrijzing is de kans om dit probleem op te pakken, ouderen weer in hun kracht te zetten en een zinvolle positie in de samenleving te laten behouden. Dit kan bijvoorbeeld door 50-plussers een garantieinkomen te geven, waarvoor zij hun talenten een halve werkweek inzetten voor de 3

4 samenleving. Daarnaast kunnen zij andere inkomens hebben of verwerven. Zo hebben wij meer handen aan het bed en benutten we elke dag de ervaring van ouderen naar eigen wens en kunnen. Zelfvoorziening beter zorgen voor onszelf en voor elkaar Moderne milieuvriendelijke technologie maakt het steeds meer mogelijk dat we individueel en lokaal in onze eigen behoeften en energie kunnen voorzien. Partij voor Mens en Spirit wil de gemeenschap en het individu waar mogelijk loskoppelen van financiële marktbelangen. Concepten als die van transitiontowns laten zien dat het prima mogelijk is voedsel te verbouwen in (stads)tuinen en op daken. Wij willen provinciaal beleid zien dat deze zelfvoorzienendheid helpt op te bouwen en te versterken, bijvoorbeeld door grond beschikbaar te stellen voor gemeenschapstuinen en door eetbare planten en vruchtdragende bomen uit te zetten. Er moet een werkelijk duurzame energieoplossing worden gecreëerd om onze olieafhankelijkheid af te bouwen. Ook zien we een provinciale taak tot het stimuleren van lokale voorzieningen en systemen, die hernieuwbare energie produceren en- bij voorkeur - burgers in de gelegenheid stellen energieonafhankelijk te worden. Hierin kan een deel van de 4,6 miljard euro geïnvesteerd worden die de verkoop van NUON opleverde. Zo kunnen we nu al beginnen aan te haken bij het zonneenergie project Brabant via het Solliance-initiatief, een samenwerkingsverband dat in 2011 is gestart door onder andere TNO, ECN, TU/e en Holst Centre, maar ook bij de vele andere landelijke en lokale initiatieven. De menselijke maat Fusies van woningbouwverenigingen, bejaardenhuizen en zorg blijken niet goed uit te pakken. Het is belangrijk dat postkantoren, banken, winkels, huisartsen, bibliotheken en scholen in dorpen en steden als basisvoorzieningen aanwezig zijn of blijven, liefst samen en elkaar onderling versterkend in zgn. buurthûzen. De kracht van kleinschaligheid is cruciaal voor een verbonden samenleving en de eigen lokale identiteit. Ook op het gebied van de veiligheid - het belangrijkste politieke issue voor veel burgers - is kleinschaligheid cruciaal. Kleinere gemeenschappen, waar mensen elkaar kennen en waar de sociale controle eenvoudiger is, zijn veiliger en leefbaarder dan grote steden met bewoners die elkaar niet kennen of groeten. Ook de nationalisering van de Politie is een stap die de veiligheid niet bevordert. Het gaat om kennen en gekend te worden! Gezondheid zwaarder laten wegen dan economie pesticiden, straling, MRSA, Q koorts en uitstoot Steeds meer onderzoek wijst op gezondheidsschade door elektromagnetische velden van masten en hoogspanningsleidingen en andere elektrosmog ii. Om economische redenen gaat men hier te gemakkelijk aan voorbij. Partij voor Mens en Spirit wil dat de provincie inzet op breed onderzoek en niet meer kiest voor het toestaan van stralingsbronnen op korte afstand van woonhuizen of zelfs zorgcentra en ziekenhuizen 4

5 Er heerst ook in Gelderland Q koorts. Dit is een zware infectieziekte met soms dodelijke afloop. Dit soort dierziekten heeft o.i. alles te maken met de intensieve veehouderij, het structureel geven van antibiotica aan vee en door veevoer waar van alles in zit. De biologische geitenhouderij zou sterk moeten worden bevorderd. De lagere besmetting van biologische geiten met Q-koorts heeft naar alle waarschijnlijkheid direct te maken met de hogere weerstand van deze geiten tegen dierziekten. Partij voor Mens en Spirit wenst een gezonde veeteelt voor mens en dier en voorlichting aan bewoners over de risico s, de risicogebieden en over de mogelijkheid om zich te laten behandelen, preventief of achteraf. Autoverkeer veroorzaakt veel luchtvervuiling (fijn stof en kankerverwekkende stoffen) die de levensduur verkort. De maximum snelheid op autowegen moet derhalve op 90 km/u gesteld worden omdat dit de optimale snelheid is qua milieu overlast. Een reden te meer: uit recent onderzoek blijkt overigens dat de meeste verkeersongelukken ontstaan bij te hard rijden. Het veelvuldig gebruiken van pesticiden en de afname van wilde planten en insecten betekenen een grote aanslag op onze ecologie. Door een ander beheer van natuur kan de provincie een belangrijke rol vervullen in het behoud ervan en de biodiversiteit versterken. Op dit moment is er nog steeds achteruitgang gaande, al zijn er op een aantal punten ook goede projecten tot stand gebracht. Deze projecten mogen echter niet slechts een cosmetische verbetering zijn. Partij voor Mens en Spirit vindt het een slechte zaak dat de provincie in 2009 besloot tot het verminderen van het aantal ecologische verbindingszones en tot het onttrekken van drie duizend hectare grond aan gebieden die bestemd waren voor de ecologische hoofdstructuur. Bouw komt daarmee in plaats van natuur. iii In 2007 is het aantal gebieden dat beschermd wordt tegen ammoniakuitstoot verminderd. En dat terwijl we weten dat dit desastreus uitpakt voor de natuur. Ook de stikstofuitstoot wordt niet voortvarend aangepakt. Financiële belangen zijn kennelijk belangrijker dan een gezond milieu. Op de provinciale site lezen we dat normwaarden binnen een bepaalde mate steeds vaker overschreden mogen worden en dat terwijl Nederland al het meest luchtvervuilde land van Europa is en er duizenden voortijdig sterven als gevolg hiervan! Gelderland verdroogt op vele plaatsen, met name op plaatsen met reliëf, door een kunstmatig laag grondwaterpeil vanwege de landbouw. Daarnaast zijn vele beken in goten geplaatst waardoor water te snel afgevoerd wordt. De natuur heeft te lijden onder dit watergebrek. Veel boeren krijgen een stevige inkomenssteun vanuit Europa. In Gelderland alleen al, gaat dit om een bedrag van 131 miljoen euro! Vanaf 2015 kan deze subsidie anders besteed worden. Wij willen boeren subsidiëren die biologisch werken, boeren die natuur beheren, of duurzame energie opwekken en boeren die maatschappelijke activiteiten op hun bedrijf ondernemen. 5

6 Een gezonde toekomst voor de jeugd Kinderen staan steeds verder af van de natuur en het onderwijs heeft weinig mogelijkheden om hier fundamenteel iets aan te doen. De provincie heeft veel ruimte en mogelijkheden om hierin wel te voorzien. Er zijn steeds indringender bewijzen voor verbanden tussen slecht voedsel, toevoegingen in voedsel en gedragsproblemen bij kinderen Goede voeding is de basis voor gezondheid. Via preventie is op korte en lange termijn veel gezondheidswinst te behalen. De provincie kan hierin investeren door boerderijen te bestemmen voor les- en doeprogramma s voor schoolklassen rondom het thema gezonde voeding, gezonde beweging en gezond leven. Wij willen subsidie reserveren voor concepten zoals de Boerderijschool. Dit is een succesvol leerarrangement waarbij basisschoolkinderen gedurende een jaar (ca. 20 dagdelen) met hun klas werken en leren op een boerderij. Een boerderij is een rijke en krachtige leeromgeving waar opgroeiende kinderen het 'echte' leven aan den lijve kunnen ervaren. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken. De kinderen kunnen op de boerderij naar hartenlust kijken, voelen, proeven, ruiken en horen. Ze zien hoe het er in de praktijk op een boerderij aan toe gaat en werken hieraan mee. Doordat de kinderen met hun klas steeds terugkomen, ontstaat nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen en wordt het een stukje van hen zelf. Multimenselijke samenleving Cultuurverschillen kunnen problemen opleveren binnen een samenleving. Dat mag open benoemd worden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat mensen zichzelf mogen blijven en dat we meer dienen te kijken naar overeenkomsten. Als we culturele schillen afpellen komen we uit op gezamenlijke menselijke behoeften als zekerheid en verbinding, en waarden als respect en eerlijkheid. Cultuur en spiritualiteit kunnen mensen verbinden. Daarom willen wij de vele prachtige leegstaande kerken als cultuurgoed behouden en een nieuwe bestemming geven als inter-spirituele centra, tevens meer cultuurgelden vanuit de provincie ter beschikking hiervan stellen. Vertrouwen waar het kan, controle waar het moet iv Er zijn camera's op de snelwegen A1, A50 en A28 geplaatst. Er komen steeds meer camera s langs snelwegen. Partij voor Mens en Spirit gelooft niet dat dit meer veiligheid biedt v. Het lijkt erop dat bijvoorbeeld diefstal van de lading van vrachtwagens zich verplaatst, waardoor de effectiviteit van cameratoezicht vervolgens weer afneemt. Tevens krijgen we meer en meer de indruk dat de veiligheid van goederen door de politie(k) belangrijker gevonden wordt, dan veiligheid van mensen. Privacywaakhond CPB oordeelde begin 2010 dat het tien dagen bewaren van de kentekens van onschuldige passanten -zoals sinds mei 2008 gebeurt- in strijd is met de privacyregels.'onverdachte' kentekens dienen namelijk direct gewist te worden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat de Provincie niet akkoord moet gaan met deze maatregelen en moet protesteren tegen het komende wetsvoorstel om alle ANPR-gegevens te mogen bewaren om ze achteraf desgewenst alsnog te kunnen gebruiken. Daarnaast is er een voorstel dat de Belastingdienst en inspecties de ANPR ook gaan gebruiken vi. Partij voor Mens en Spirit verwacht dat hiermee weliswaar meer kleintjes zullen worden gepakt, maar dat grote criminelen genoeg wegen zullen kennen om dit te omzeilen. Een dergelijke grootschalige aantasting van de privacy omwille van belastinginning gaat ons veel te ver. 6

7 DUURZAAM SAMEN WERKEN We leven niet om te werken, al kan werken heel zinvol zijn. Partij voor Mens en Spirit ziet de economie als de voedende bloedstroom van de samenleving. Welzijn, in brede zin des woords, gaat voor ons boven economisch belang. Het gaat om echte aandacht en zorg voor elkaar, ook binnen een werkomgeving. We willen gaan voor een economie van kwaliteit, met aandacht voor mens, dier, milieu en product. Een economie waarin verbinding bestaat tussen wezenlijke behoeften en aanbod dat daaraan tegemoet komt. Provinciaal Platform Nieuwe Samenleving Partij voor Mens en Spirit wil een provinciale krachtenbundeling van vernieuwende duurzame initiatieven tot stand brengen. Hierdoor kan Gelderland zich sneller en daadkrachtiger voorbereiden op onontkoombaar andere omstandigheden zoals tekorten aan fossiele brandstoffen, een veranderende bevolkingssamenstelling en daarmee samenhangende behoeften. Partij voor mens en Spirit gelooft in integrale zorgcentra, waar reguliere en alternatieve zorg samenwerken. Uit recent onderzoek blijkt dat complementair werkende artsen 15% a 25% goedkoper werken vii en dat hun patiënten daarnaast ook gezonder zijn en er minder ziekenhuisopnames plaats vinden. Als provincie die zo sterk inzet op gezondheid, kunnen we hier het voortouw nemen om een aantal centra voor integrale gezondheidszorg te stimuleren. En HappinessValley Zevenaar sluit hier mooi op aan. Files oplossen en meer samenzijn Zijn files echt onvermijdelijk? Partij voor Mens en Spirit ziet meerdere oplossingen voor het fileprobleem. De provincie kan een belangrijke aanzet geven door stadswerkplek-projecten op te zetten in de talloze lege kantoorgebouwen. Werknemers hoeven niet elke dag te reizen als zij een prettige werkplek dichtbij huis hebben, gedeeld met werknemers van andere bedrijven. Dicht bij huis werken geeft ook de mogelijkheid zelf meer tijd te investeren in de zorg voor buren,familie en ouders. En dat is belangrijk in een tijd van vergrijzing en krimp van de bevolking in sommige streken. Tolheffing en verhogen van de wegenbelasting kan het autoverkeer ontmoedigen, waardoor er ook minder filevorming zal zijn. Partij voor Mens en Spirit wil geen nieuwe wegenaanleg door natuurgebieden en pleit voor hooguit verbreding van een aantal wegen, indien dit werkelijk onvermijdelijk is gezien filedruk of de noodzakelijke wegkwaliteit. Nieuwe rondwegen op de Veluwe zijn in veel gevallen geen echte oplossing, maar slechts uitstel of verplaatsing van hetzelfde terugkerende fileprobleem met veel verzet van grote groepen bewoners is het gevolg. De beslissing hierover dient meer weloverwogen en beter lokaal afgestemd, genomen te worden. De elektrische fiets (op zonne-energie) is aan een stevige opmars begonnen. Deze ontwikkeling kan gestimuleerd worden door een beter fietspadennetwerk voor snelle fietsen te realiseren. Tevens blijft het aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets in het algemeen zeer nodig. Juist op de korte afstanden (tot 7km) de fiets gebruiken i.p.v. een auto, levert relatief veel milieu- en gezondheidswinst op. 7

8 Openbaar vervoer Openbaar vervoer is een basisvoorziening, waar Partij voor Mens en Spirit stevig in wil investeren. Het openbaar vervoer als basisvoorziening is een overheidstaak en dient dus ook meer door de overheid meer proactief opgepakt te worden. Het bevoordelen en optimaliseren van het Openbaar Vervoergebruik heeft onze prioriteit (speerpunt). Er is extra spoor nodig. Onder andere de lijn Arnhem-Winterswijk is van groot belang. De verbinding via de hogesnelheidslijn met onze grootste handelspartner Duitsland dient voortvarend aangepakt te worden, want het economisch zeer belangrijke Noordrijn-Westfalen geeft dan een impuls aan de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek, maar ook de andere regio s van onze grote provincie. Het aantal inwoners in de Gelderse Vallei groeit snel. In 2020 wonen en werken er naar verwachting ruim twintig procent meer mensen dan 10 jaar ervoor. Verbetering van het openbaar vervoer is essentieel voor de bereikbaarheid van Ede en Barneveld. De aanleg van de noordtak van de Betuwelijn is zeer noodzakelijk om dorpen en steden te ontlasten vanwege het toenemende goederenvervoer. De nieuwe lijn zou van Duiven tot Oldenzaal moeten lopen en dan de grens over moeten gaan. Er wordt een alternatief onderzocht voor de IJssellijn uitbreiding die aanvankelijk werd voorgesteld. Vervoer via de Betuwelijn moet blijvend goedkoper gemaakt worden, want filevermindering op en belasting van de wegen en milieuwinst zijn hier eenvoudig te behalen. Ook dient te Betuwelijn in handen van de overheid te blijven en niet verkocht te worden aan een private partij. Zolang er nog openbaar vervoer uitbesteed wordt, moet kwaliteit en dus maatwerk een belangrijke maatstaf zijn. Treinen zonder toiletten zijn een hele slechte keuze voor onder meer ouderen, mensen met een (chronische) ziekte of kwaal en kinderen. Dit maakt reizen voor grote groepen mensen onaantrekkelijk en soms zelfs onmogelijk. Partij voor Mens en Spirit vindt dat we dit type treinen niet moeten accepteren in aanbestedingen, omdat dit reizigeronvriendelijk is en het optimaal gebruik van OV hiermee niet is gediend. Geen gevaarlijke stoffen meer via treinvervoer door steden en dorpen Veiligheid is voor iedereen een belangrijk thema. In het Gelders Milieuplan 3 staat: in 2010 zijn er geen Gelderse inwoners meer die in hun woonomgeving worden blootgesteld aan te hoge externe veiligheidsrisico s door bedrijven of transport van gevaarlijke stoffen (via weg, rail, water en buisleidingen). Helaas is dit nog in het geheel niet gerealiseerd! Integendeel: Er komen naar verwachting via het spoor dwars door een aantal Gelderse kernen de komende jaren alleen maar meer gevaarlijke stoffen langs. Als er bijvoorbeeld een chloortrein in de kern van Arnhem verongelukt, dan zijn de risico s onnodig onaanvaardbaar groot. Hier heeft de provincie een grote verantwoordelijkheid om haar belofte na te komen en ervoor te zorgen dat er extra spoorlijnen komen om dit probleem op te lossen. 8

9 ZZP ers en kleinbedrijf beter ondersteunen en goede regelingen aanbieden De meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel en kleine bedrijven vangen een groot deel van de klap van crisis op, ook in Gelderland. Zij verdienen steun, bijvoorbeeld door werkaanbod provinciaal te coördineren en werkplekken en vergaderfaciliteiten op centrale locaties aan te bieden. De provincie zou niet langer eenzijdig werk moeten gunnen aan grote landelijk werkende bedrijven, maar dient bewust te kiezen voor de kwaliteit van het regionale MKB. Landbouw Geen veefabrieken, maar koeien in de wei. viii Vorig jaar telde Nederland ruim vijftig duizend veehouderijen. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 78 duizend. De daling betekent dat per bedrijf steeds meer dieren worden gehouden. De laatste jaren heeft de opkomst van veefabrieken voor veel beroering gezorgd. In Overijssel, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht kwamen provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen van de grond waarbij in totaal bijna honderd duizend burgers de politiek opriepen deze complexen tegen te houden. Partij voor Mens en Spirit vindt dat veefabrieken leiden tot een enorme milieulast (fijnstof, mest) en tot uitstoot van ziektekiemen, waaronder antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA. Dus geen vergunningen meer voor veefabrieken. Welzijn is belangrijker dan winst. Ook brengt de schaalvergroting niet de beloofde efficiëncy. Waarom anders is er nog steeds de sterke drang om steeds verder te willen groeien? De onderliggende structuur van produceren tegen te lage prijzen, met een tussenhandel die daar ook nog geld aan wil verdienen, is o.i. het werkelijke probleem. De Gelderse boeren kunnen niet anders dan maar meer produceren, terwijl steeds meer bekend wordt dat veel voedsel de consument nooit bereikt. Het gaat dus niet om de hoeveelheid voedsel maar de handel daarin. Nu serieus overschakelen naar biologische teelt Men rekende twintig jaar geleden al uit dat de kosten van biologische landbouw lager liggen dan de kosten van de gangbare landbouw, als we alle verborgen en lange termijnkosten meerekenen ix. Door onevenwichtige subsidiëring wordt biologische landbouw in een nadelige positie gezet en gehouden. Biologisch voedsel blijkt echter rijker aan vitale voedingsstoffen, bevat minder gif en is gezonder voor mens, dier en milieu. Het Nederlandse bureau LEI berekende dat Nederland dankzij biologische landbouw (uitgaande van een toenmalig areaal van ruim 2% in 2009) de maatschappij jaarlijks 10 miljoen euro bespaarde. De belastingbetaler betaalt via een omweg mee aan goedkope gangbare producten. De kosten om bestrijdingsmiddelen uit het drinkwater te zuiveren en de gevolgen van luchtvervuiling worden bijvoorbeeld niet doorberekend in de prijs. Onze vleesproductie (voor een groot deel voor export) zal omlaag moeten om ons milieu en onze gezondheid te sparen. Hierbij dienen voor boeren goede alternatieven te worden 9

10 ontwikkeld. Slechts één dag per week dierloos eten veroorzaakt overigens al een enorme besparing in energie en dus minder uitstoot van CO 2 en methaan. Zo eenvoudig is het! De provincie moet eraan werken dat landbouwsubsidies (131 miljoen in 2010 voor Gelderse boeren) overgeheveld worden naar werkelijk milieuvriendelijke productie. Dan worden biologische producten betaalbaar voor iedereen. Middelen binnen de gemeenschap houden De financiële crisis is een mondiaal probleem waarin ook de euro gevaar loopt. Wat kunnen we in Gelderland doen? We kunnen een stap zetten naar minder euroafhankelijkheid door ruilsystemen op te zetten of te steunen (ruilsysteem LETS), of een eigen (Gelre)munt in te voeren of te steunen om de regiokracht te verstevigen. Dit gebeurt al succesvol in bijvoorbeeld Zwitserland. Tevens is in 2012 een gemeenschapsbank opgericht in Apeldoorn, dat binnen enkele maanden al 1200 leden kende. Ook via subsidies en gemeenschapgelden worden torenhoge salarissen betaald. Wij vinden dat de provincie geen subsidie en opdrachten moet verstrekken aan instellingen en bedrijven die topsalarissen boven zo n E per jaar betalen. Tevens vinden we het voor de lokale/regionale economie van belang om opdrachten lokaal aan te besteden i.p.v. ver weg als de geboden kwaliteit hetzelfde is. Basisinkomen zonder voorwaarden Wordt verder omschreven en uitgewerkt nog, waarom proef met basisinkomen en waarom zonder voorwaarden. Voorbeeld van een lokaal versterkende kracht op grotere schaal en in meerdere sectoren: Industriële Hennep Wernard Bruining (oprichter Mediwiet) pleit tegenwoordig voor een nieuwe kijk op industriële Hennep met een laag THC gehalte onder de kreet HEMP4FUTURE. Hij ziet industriële hennep als het ideale basis gewas voor de milieu vriendelijke, groene maatschappij van morgen. Hennep is het ideale vierde gewas waar de Nederlandse en Europese landbouw al zo lang naar op zoek zijn. Hennep kan in ieder klimaat geteeld worden, óók op gronden die normaliter te arm, te droog of juist te nat zijn voor reguliere landbouwgewassen. Industriële hennep is dus géén concurrent voor reguliere voeding gewassen. De teelt van Hennep vergt géén kunstmest, insecticiden of onkruidbestrijders. De lange wortels maken het gewas minder gevoelig voor droogte, ze maken de grond luchtiger en voorkomen erosie. Omdat het blad na de oogst achterblijft en zo het land weer bemest, heeft het gewas geen dure, milieu vervuilende kunstmest nodig. Hennepolie kan dienen als basis voor eindeloos te produceren schone biobrandstof voor het verkeer, biologisch afbreekbaar plastic, hoogwaardige cosmetica en als voeding supplement dat alle 10

11 essentiële aminozuren bevat die een mens nodig heeft om gezond te blijven. De vezel kan gebruikt worden voor de productie van hoogwaardige kleding en zo de zéér milieu onvriendelijke teelt van katoen deels vervangen. Hennep vezel kan gebruikt worden voor de productie van isolatiemateriaal, of de productie van papier, wat het alsmaar kappen van bossen overbodig maakt. De houtsnippers of scheven kunnen gebruikt worden voor spaanplaat, maar ook als duurzame biomassa in verbrandingsovens. Hennep is de grootste consument van CO2 per hectare en als brandstof onderdeel van een gesloten CO2 kringloop. In warme landen en met name de derde wereld kan meerdere malen per jaar, iedere 90 dagen, een hoogwaardig product geoogst worden zonder dat daarvoor kunstmest en dure machines nodig zijn. De overblijvende houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof en zo het kappen van bomen lokaal voorkomen. En zo zijn er legio mogelijkheden voor een haalbare duurzamere toekomst. Veel sectoren kunnen hierdoor een impuls krijgen waardoor de lokale en regionale economie kan worden versterkt! Tevens zijn kortere transportbanen nodig dan bij productie van vergelijkbare materialen op verschillende locaties verder weg, zoals nu nog gebeurt. Dure gezondheidszorg De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Het is zaak de mensen te leren zichzelf te helpen zodat ze minder zorg door anderen nodig hebben. Wernard Bruining heeft met zgn. wiet-olie een methode ontwikkeld om cannabis als medicijn te gebruiken zonder dat je er high van wordt. Hij leerde dat medicijnen slechts bij 50% van een populatie goed werken, bij de overige 50% werken ze minder tot helemaal niet. Als je hoort bij de groep bij wie het niet werkt ben je simpelweg uitbehandeld en opgegeven, dus de klos! Deze mensen gaan op zoek naar alternatieven zoals homeopathie, acupunctuur of desnoods cannabis. Ook met wietolie merkte hij dat dit bij 25% van de mensen niet goed werkt. Diegenen bij wie het wel goed werkte begon hij te interviewen en hun ervaringen vast te leggen en te publiceren met tekst en beeld. Bijna wekelijks ontdekte hij nieuwe toepassingsmogelijkheden en bedacht dat mediwietolie een belangrijke aanvulling kan vormen op bestaande medicinale technieken. Mediwietolie kan mensen zich beter doen voelen, het is een ideaal zelfzorgmiddel en dat kunnen we goed gebruiken in een tijd waarin de reguliere medische zorg steeds gecompliceerder, steeds duurder en op den duur en voor velen zelfs nu al onbetaalbaar wordt. De beste manier om mensen te helpen is ervoor te zorgen dat ze die dure reguliere medische hulp zo min mogelijk nodig hebben, door hen te leren beter voor zichzelf te zorgen. Dit kan met dit product. Gezondheidszorg wordt het grote probleem van de toekomst dat de huidige Euro crisis in de schaduw zal stellen. Het doel van stichting mediwiet is om de mensen te leren zichzelf te helpen zodat zij dure gezondheidszorg alleen in noodgevallen nodig hebben. Zelfredzaamheid is immers het toverwoord van de toekomst. Natuur in Gelderland Geen jacht meer In Gelderland worden natuur- en voedselketens nu gereguleerd en bijna geheel bepaald door menselijke activiteiten. Hierdoor is de natuur een gecultiveerde natuur geworden en wild is cultuurwild geworden. Hierdoor is de mens verantwoordelijk geworden voor het welzijn van elk dier. Jagen past daar niet bij. Een diervriendelijk beheer is noodzakelijk, net als bij andere dieren die van ons afhankelijk zijn. Partij voor Mens en Spirit wil toewerken naar een benadering dat het welzijn en leven van elk dier beoogt. We willen zoeken naar alternatieve methoden om dit op een moderne 11

12 manier te doen, bijvoorbeeld door geboortebeperking van bepaalde soorten. Onderzoek Rijkswaterstaat t.a.v. dierenverkeersslachtoffers wijst uit dat a.g.v. de jacht activiteiten meer trek van wild uit hun leefgebieden plaatsvindt, wat leidt tot meer aanrijdingen. T.a.v. ganzenoverlast in agrarische gebieden, plaatsen we nog een apart artikel op onze website. Tevens is onze zienswijze hierop verwerkt in de diverse kieswijzers. Verplaats de lawaaisporten van de Veluwe Verplaats lawaaisporten van de Veluwe naar andere (industrie?)locaties en voeg ze samen met al bestaande recreatieterreinen met bestaand lawaai bijvoorbeeld bij snelwegen, buiten de randen van de Veluwe, zoals de Gelderse Natuur en MilieuFederatie voorstelt. Aanleiding voor de oproep van de Natuur- en Milieufederatie is het feit dat de Provincie Gelderland onlangs vergunning verleende voor een motorcrossterrein bij Ermelo en een schietterrein bij Elspeet, beide midden in het Veluws natuurgebied. Dat geheel in tegenspraak met het provinciale beleid dat juist gericht is op het verbeteren van de geluidskwaliteit op de Veluwe en het bevorderen van rust en ruimte voor mens en natuur. Door een concentratie van lawaaisporten dringen we veel vormen van overlast terug. DUURZAAM SAMEN BESTUREN De mens van nu is geïnformeerd, geïnteresseerd en hoger opgeleid dan vroeger. De politiek van nu laat de burger echter vaak buiten spel. Voor Partij voor Mens en Spirit zijn overheid en politiek partner van de belastingbetalende burger. Betrek mensen waar mogelijk bij provinciaal beleid en laat de bewoners, voor wie we het tenslotte doen, een bepalende inbreng hebben. De zeggenschap van de gewone mensen en de lokale volksvertegenwoordiger over zaken dicht bij huis is telkens minder geworden. Schaalvergroting is ten koste gegaan van bestuurbaarheid en betaalbaarheid. Nutsvoorzieningen, zorg en woningbouw zijn geprivatiseerd en niet goed meer te controleren. Decentralisatie van bevoegdheid en middelen is een goede zaak en betekent dat de provincie in elk geval wettelijk meer krijgt te zeggen over de eigen taal, cultuur en het onderwijs. Grote investeringen waar de provincie aan meebetaalt moeten aantoonbaar voordeel hebben voor meerdere generaties. Zulke projecten moeten zonder uitzondering door besluiten van Provinciale Staten gelegitimeerd zijn en een duurzaam rendement krijgen. Er dient bij projecten scherper gekeken te worden naar nut en noodzaak. Het gaat immers om maatschappelijke kosten en baten. Kosten van toekomstig beheer en exploitatie tellen daar zwaar in mee. De opstelling van de overheid, en dus ook de provinciale overheid, wensen we bij te stellen naar meer dienstbaarheid. MenS ziet de overheid graag als transparante partner van de burger, die op zijn/haar beurt ook op de eigen verantwoordelijkheid mag worden aangesproken. 12

13 Duurzaam financieren bevorderen door coöperatieve gemeenschapsbank, zoals in Apeldoorn gestart is in Bezuinigingen De crisis noodzaakt tot heroriëntatie, bezuinigen en andere fundamentele keuzes. Partij voor Mens en Spirit zet de volgende richtingen uit tot bezuinigen: Op milieubelastende activiteiten en projecten Takendiscussie en daarmee krimp ambtenarenapparaat door natuurlijke afvloeiing Geen topsalarissen meer en geen inhuur dure adviesbureaus Op agrarische subsidies voor dier- en milieuonvriendelijke bedrijven Geen nieuwe snelwegen meer aanleggen Ineffectieve, onnodige en privacybedreigende cameraprojecten niet meer (mee)subsidiëren Investeren In innovatieve duurzame milieutechnologie en in lokale schone energiesystemen In spoorlijnen In natuurontwikkeling In preventie en voorlichting op het gebied van gezondheid en milieu i wat_de_boer_niet_kent.pdf ii iii iv 13

14 v Evaluatie+cameratoezicht+op+openbare+plaatsen-driemeting vi &limitstart=6 vii viii ix 14

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw een visie over de hervormingen in de landbouw Oktober 2013 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Inleiding Landbouwbeleid heeft grote invloed op

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Grenzen aan intensivering van de Nederlandse veehouderij

Grenzen aan intensivering van de Nederlandse veehouderij Grenzen aan intensivering van de Nederlandse veehouderij Wageningen, 7 februari 2013 Wouter van der Weijden Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu www.clm.nl Dijkhuizen-these 1. Hoge productie per ha

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincies van Nederland. Iedereen

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Burgerplatform Minder Beesten. Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk. Naam politieke partij:... 1: staldering

Burgerplatform Minder Beesten. Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk. Naam politieke partij:... 1: staldering Burgerplatform Minder Beesten Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk Naam politieke partij:... 1: staldering Staldering is een ruimtelijk systeem, waarbij een boer die zijn veehouderij

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige ALV GROENLINKS BRONCKHORST 24-11-2015 Visie op moderne grootschalige Willem beekman Geboren op Texel, zoon van veearts. - Wens: boer worden! 25 jaar boer geweest op Urtica de Vijfsprong Biologisch dynamische

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE 1 e GRAAD 1 LESUUR FICHES VOOR DE LEERLINGEN FICHE 1 - A WORTELEN Biowortelen van een bioboer die kiest voor natuur en milieu. Bio kiest voor natuur en milieu! De biowortelboer(in)

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat,

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat, Amendementen Amendement: Klokkenluidersbescherming Nummer amendement: 1 Naam lid: er niks over bescherming van klokkenluiders in ons programma staat, terwijl dat een van onze belangrijkste speerpunten

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden.

Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden. Gebeurteniskaarten positieve gebeurteniskaarten Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden. Jullie hebben samen betoogd tegen het kappen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11 Geogenie p. 76-83 Atlas p.... Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 5.. Amazoniië,, van werelldwiijjd bellang 1. De ecologie van het regenwoud Noteer met behulp van je atlas de jaarlijkse

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE 1 Uitkomsten van de Groot Wild enquête Dank u wel! In 2013 organiseerde Natuurmonumenten een landelijke ledenraadpleging over het beheer van wilde dieren zoals edelherten,

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Hoog tijd dat we het milieu verlichten.

Hoog tijd dat we het milieu verlichten. Hoog tijd dat we het milieu verlichten. 2 Inleiding Er is maar één origineel AURA THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT 3 We laten het licht over uw toekomst schijnen. Zodra het op het milieu en het optimale gebruik

Nadere informatie

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur.

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur. Van: bocbounces@webmail.prvgld.nl namens Liesbeth Roel Verzonden: maandag 21 augustus 2017 21:37 Aan: boc@mailman.prvgld.nl CC: Peter Spitteler Onderwerp: [Boc] brief en uitnodiging Wageningen Goed op

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

UNITING THE ORGANIC WORLD

UNITING THE ORGANIC WORLD International Federation of Organic Agriculture Movements Principles of Organic Agriculture 1 Beginselen van de Biologische Landbouw De Beginselen vormen de wortels, waaruit de biologische landbouw groeit

Nadere informatie

Geachte, Ik wou graag inspreken. Gelieve de ontvangst van mijn tekst en mijn verzoek in te spreken te bevestigen. Met vriendelijke groet

Geachte, Ik wou graag inspreken. Gelieve de ontvangst van mijn tekst en mijn verzoek in te spreken te bevestigen. Met vriendelijke groet Ing. 11 september 2017 PS2017-546 2017-012541 PS 8 november 2017 Van: Verzonden: maandag 11 september 2017 3:17 Aan: Griffie Onderwerp: Zienswijze ten behoeve van Statencommissie Bereikbaarheid, vergadering

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis?

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis? Presentatie Bijeenkomst Duurzaam toeristisch ondernemen in de praktijk januari 010 Vakantiebeurs, Utrecht Ad Schalekamp Directeur NBTC-NIPO Research Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de houding

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Samen bomen planten!

Samen bomen planten! Samen bomen planten! vergroenen Elk jaar worden er 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Dit proces willen we omkeren. Via onze projecten in Nederland en in het buitenland hebben we al

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE!

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland TIJD VOOR VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! PARTIJOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN Vanuit de Vrouwen Partij kiezen wij ervoor om met de thema s gelijke,

Nadere informatie

Inzicht in groei van megastallen

Inzicht in groei van megastallen Factsheet Inzicht in groei van megastallen 2005-2013 De afgelopen decennia zijn veel veehouders het slachtoffer geworden van de toenemende schaalvergroting. Kleinschalige gezinsbedrijven worden in een

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Beter geen LOG dan een NGB!

Beter geen LOG dan een NGB! Beter geen LOG dan een NGB! Inleiding Grubbenvorst: dorp van forensen, tuinders (sierteelt en asperges), groen en rustig, geliefd bij wandelaars en toeristen, met nauwelijks een historie van (intensieve)

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen 1 Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen Dames en heren, Elf jaar duurde de voorbereiding op deze dag: de 11 e van de 11 e. Deze 11 e van de 11 e heeft u gekozen

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Provinciale Statenfractie Noord-Brabant Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Breda, 21 mei 2011 Geacht college, Afgelopen donderdag heeft het

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land-

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie