R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N"

Transcriptie

1 R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S / v.m.b.o.

2 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in 3 v.m.b.o. is gespreid over het schooljaar. 3. Alle uitslagen van het gemaakte werk dat meetelt voor de bepaling van de examenuitslag (schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en profielwerkstuk) worden in Magister opgeslagen. 4. De vaksectie is verantwoordelijk voor het bewaren van toetsen, praktische opdrachten, verslagen enz., tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.. 5. In gevallen waarin deze regeling en het examenreglement niet voorzien, beslist de directeur. Beroep op deze beslissing is mogelijk bij de Commissie van Beroep. Adres commissie van beroep: Kaj Munk College, Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp, tel Bij verschillen tussen deze regeling en het Examenreglement is het Examenreglement doorslaggevend 6. Hoewel het P.T.A. in principe vast ligt zijn aanpassingen niet uitgesloten. Deze aanpassingen kunnen hun oorzaak hebben in door de minister voorgeschreven wijzigingen of door onvoorziene omstandigheden in de praktijk. 7. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting treedt in werking op de eerste schooldag van dit schooljaar. 2. Perioden Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (blokken). Aan het einde van blok 4 worden zoveel mogelijk de toetsen die meetellen voor het schoolexamen afgenomen. Een enkele keer kan een toets eerder in het schooljaar worden afgenomen. 3. Schoolexamen, centraal examen, soorten toetsen 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2. In het kader van het schoolexamen worden uit het examenprogramma zowel het kerndeel als het verrijkingsdeel aangeboden en getoetst. De toetsen en opdrachten die deel uitmaken van schoolexamen zijn representatief voor de desbetreffende eindtermen uit het examenprogramma. Vakspecifieke vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van de toetsing in het schoolexamen. Algemene basisvaardigheden zijn gespreid over de vakken in het schoolexamen. opgenomen. 3. Het schoolexamen v.m.b.o. omvat mede een sectorwerkstuk.

3 3 4. Een handelingsdeel of handelingsopdracht (H.O.) is een activiteit of een aantal activiteiten die uitgevoerd moet worden maar die niet tot een cijfer leidt. a. Een handelingsopdracht kan slechts worden afgesloten wanneer er ten minste ook een notitie van de leerling is ingeleverd, waarin aandacht besteed is aan de ervaring met de opdracht. b. Van de mogelijke centraal examenvakken kennen alleen de talen handelingsopdrachten. Het vak culturele en kunstzinnige vorming kent uitsluitend handelingsopdrachten als examenonderdelen. c. Elke leerling voert verder handelingsopdrachten uit in het kader van 'oriëntatie op leren en werken', onder auspiciën van de decaan. In de vak-p.t.a.'s staat aangegeven wanneer een handelingsopdracht afgerond moet zijn. Een defecte computer, printer of enig ander computeronderdeel is geen geldige reden om een verslag of presentatie niet of te laat in te leveren. 5. Een leerling kan pas aan het centraal examen deelnemen als alle handelingsdelen naar behoren, alsmede het sectorwerkstuk voldoende of goed zijn afgerond. 6. Een schoolexamentoets (S.E.) is een toets die voornamelijk kennis en inzicht toetst en waarvoor een cijfer, dat meetelt voor het schoolexamen, wordt gegeven De verantwoordelijkheid van de toetsen (inhoud, vraagstelling en beoordeling) ligt bij de vaksectie. Het is mogelijk dat een schoolexamentoets bij meer vakken meetelt. 7. Een praktische opdracht (P.O.) is een opdracht die onder andere bedoeld is om vaardigheden in combinatie met vakinhoud te toetsen. Bij de praktische opdrachten kunnen verschillende presentatievormen worden gehanteerd. a. De praktische opdracht bestaat uit een zelfstandig uit te voeren opdracht en een presentatie (schriftelijk, mondelinge, digitaal of een combinatie). Zowel het proces als het product worden beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van vooraf aan de leerling bekend gemaakte criteria. Het is mogelijk dat praktische opdrachten bij meer vakken meetellen. b. Voor een praktische opdracht wordt een cijfer gegeven. Een defecte computer, printer of enig ander computeronderdeel is geen geldige reden om een verslag of presentatie niet of te laat in te leveren. De verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de beoordeling van de praktische opdracht ligt bij de vaksectie. 8. Mondeling schoolexamen 1 De dag en het tijdstip waarop je verwacht wordt om je mondeling schoolexamen te doen word je schriftelijk meegedeeld. 2 Kom je niet opdagen op het afgesproken tijdstip dan wordt dit gezien als een onregelmatigheid (zie artikel 10).

4 4 4. Per vak wordt in het P.T.A. aan de leerlingen medegedeeld: 1. de periode waarin of de datum waarop de toets wordt afgenomen. 2. de stof die moet worden beheerst. 3. of het onderdeel mondeling, schriftelijk of met behulp van een andere toetsingsvorm wordt afgenomen en of het een praktische opdracht, schoolexamentoets of handelingsopdracht betreft. 4. hoe lang het betrokken onderdeel duurt. 5. als er een cijfer wordt gegeven, de weging. 5. Cijfers schoolexamen 1. a. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. b. Bij de berekening van het eindcijfer voor het schoolexamen wordt het cijfer afgerond op één decimaal. 2. In elke sectie is vastgesteld hoe de verschillende onderdelen van het schoolexamen zullen worden gewaardeerd. 3. De (schriftelijke) onderdelen van het schoolexamen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee schoolweken na het afleggen ervan, door de leraar gecorrigeerd, van een cijfer voorzien en aan de leerlingen ter inzage gegeven. Daarna wordt het werk gedurende tenminste zes maanden na definitieve vaststelling van de cijfers bewaard. Een leerling die zijn eigen schriftelijk examenwerk wil inzien kan dat alleen op school doen. Het werk mag niet gekopieerd worden of buiten het schoolgebouw gebracht worden. De inzage geschiedt in het bijzijn van de leraar of een vervanger. 4. Alle cijfers (eventueel in één decimaal nauwkeurig) die bij het schoolexamen een rol spelen, worden zo spoedig mogelijk aan de leerling meegedeeld en bij de administratie ingeleverd. 5. Het cijfer voor het schoolexamen voor een vak wordt op de volgende wijze bepaald: - Vermenigvuldig voor elke toets het behaalde cijfer met de wegingsfactor (gewicht) - Tel alle uitkomsten bij elkaar op - Deel door honderd - Rond af op één cijfer achter de komma. 6 In afwijking van het eerste lid, worden het vak culturele vorming en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het examendossier. 7. In afwijking van het eerste lid wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. 6. Beoordelingscriteria De beoordelingscriteria voor een mondelinge toets, praktische opdracht, handelingsdeel en het sectorwerkstuk worden vooraf aan de leerling bekend gemaakt. Bij een schriftelijke schoolexamentoets wordt de puntentelling meegedeeld.

5 5 7. Herkansing van het schoolexamen Algemeen 1. Je mag één toets maatschappijleer herkansen als het vak geheel is afgerond. In bijzondere gevallen kan deze toets meer dan de examenstof van één toets bevatten. 2. Bij een herkansing telt het hoogste resultaat. 3. Een leerling die afwezig was op het moment dat een schoolexamentoets is afgenomen kan deze toets wel inhalen maar niet meer herkansen. Indien de leerling een geldige reden heeft voor de absentie gaat het inhalen niet ten koste van een herkansing. 4. Een leerling die absent is bij een schoolexamentoets zonder geldige reden krijgt voor deze toets het cijfer 1,0. De leerling moet deze toets later alsnog inhalen maar dan wordt dit inhalen gezien als een herkansing en mag de leerling niet ook nog een ander vak herkansen. 5. Indien een leerling een toets moet inhalen dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren. De leerling maakt hiervoor zelf een afspraak met de betreffende docent. 6. Bij inhalen (bijvoorbeeld wegens ziekte) of bij herkansingen kan van de toetsingsvorm (mondeling, schriftelijk of een andere toetsingsvorm) worden afgeweken. 7. Een herkansing kan niet worden herkanst. Een leerling die bij een herkansing niet komt opdagen, al of niet met een geldige reden, kan de gemiste toets of opdracht niet later alsnog herkansen. 8. Herkansingen moeten door de leerling tijdig worden aangevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die door ziekte of een andere geldige reden een schoolexamentoets hebben gemist en deze moeten inhalen. 9. Je vraagt een herkansing of inhaaltoets aan via je teamleider. Handelingsopdracht Handelingsopdrachten mogen ten alle tijden worden herkanst totdat zij naar behoren zijn. Dit gaat niet ten koste van het totale aantal mogelijke herkansingen. Wanneer een handelingsopdracht te laat wordt ingeleverd kan de leerling worden verplicht dit werk in vrije uren op school te komen afmaken. Praktische opdracht Als een P.O. te laat wordt ingeleverd wordt deze voorlopig beoordeeld met het cijfer 1,0. De betreffende leerling(en) krijgt (krijgen) maximaal één week extra tijd om deze opdracht (mogelijk buiten de lesuren op school) alsnog af te maken, tenzij anders aangegeven in het P.T.A.. Is de opdracht dan nog steeds niet afgerond dan wordt het cijfer 1,0 het definitieve cijfer. Is een praktische opdracht een onderdeel van een schoolexamen dan kan het zijn dat een leerling geen extra tijd krijgt. Te laat inleveren levert dan geen scorepunten op of de leerling krijgt een cijfer voor het deel dat wel ingeleverd is. 8. Rapportage De docent geeft zo spoedig mogelijk na ieder onderdeel de behaalde cijfers of waarderingen schriftelijk door aan de administratie, met duidelijke vermelding van het vak (onderdeel) en datum.

6 6 9. Overgangsregeling 3-v.m.b.o. naar 4-v.m.b.o. De overgangsregels staan vermeld in de schoolgids Onregelmatigheden 1 Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen. c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen. d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur of zijn vervanger aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de leerling dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur of zijn vervanger de leerling. De leerling kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur of zijn vervanger deelt zijn beslissing mede aan de leerling, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het examenreglement lid I.4.4. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de leerling minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. 4. De leerling kan tegen een beslissing van de directeur of zijn vervanger in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur of zijn vervanger geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de leerling is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de leerling alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de leerling, aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie 5 Voorbeelden van onregelmatigheden zijn onder andere:! (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;! examenwerk van een ander inleveren;! plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (Internet);! gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen;! afkijken of overleggen met anderen;! gelegenheid geven tot afkijken;! aanwijzingen krijgen / geven bij toiletbezoek;! bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren! het overzenden of ontvangen van gegevens via een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat.

7 7 11 Absentie 1. Indien een leerling door ziekte of om een andere geldige reden, dit laatste ter beoordeling van de directeur, verhinderd is een onderdeel van het schoolexamen mee te maken, moet dit voor aanvang van het schoolexamen aan de directeur worden gemeld. Indien er reeds sprake was van ziekte voor aanvang van de betreffende schoolexamenperiode, moet tevoren overleg met de directeur plaatsvinden. 2. In een geval als in 11.1 genoemd dient de leerling, zodra hij de school weer kan bezoeken, een ondertekende brief - in geval van minderjarigheid van de leerling (mede)ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) - aan de directeur ter hand te stellen, waarin de reden van het verzuim, alsmede de gemiste onderdelen van het schoolexamen zijn vermeld. 3. Bij niet nakomen van het onder11.1 en 11.2 genoemde, geldt het verzuim als onregelmatigheid (zie artikel 10). Er kunnen dan maatregelen, zoals onder 10.2 genoemd, volgen. 4. Een leerling moet wanneer hij deze brief (zie 11.2) heeft ingeleverd, alsnog het in 11.1 bedoelde werk inhalen. Hij dient zich daartoe onmiddellijk met de desbetreffende docent in verbinding te stellen. 5. Een schoolexamentoets of praktische opdracht die door ziekte moet worden ingehaald is geen herkansing en gaat niet ten koste van het herkansingsbudget. De betreffende schoolexamentoets kan echter niet meer in een later stadium worden herkanst. Wanneer een praktische opdracht of handelingsopdracht wordt afgesloten met een verslag mag dit maximaal het aantal dagen van de duur van de ziekte later ingeleverd worden. In het laatste blok kan een ander aantal dagen worden vastgesteld.. 6. De examencommissie kan ten aanzien van leerlingen die langdurig ziek zijn, in overleg met de betrokken docenten en leerlingen, afwijkende toetsmomenten vaststellen. 12. Extra vakken De leerlingen kunnen in meer vakken dan voor een eindexamen voorgeschreven is, eindexamen doen. De keuze van de vakken berust bij de leerling voorzover het bevoegd gezag hem in de gelegenheid heeft gesteld onderwijs in die vakken in het hoogste leerjaar te ontvangen. 13. Onbillijkheid Wanneer het toepassen van de regels in een individueel geval leidt tot kennelijke onbillijkheid kan de directeur op basis van een beargumenteerd voorstel besluiten om incidenteel van de regelingen af te wijken.

8 8 14. Dyslexie / Dyscalculie / Handicap Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring (kopie van de verklaring moet op school aanwezig zijn) gelden de volgende afspraken (zie ook het examenreglement artikel VI.1) : 1. Een leerling krijgt 15 minuten extra tijd bij toetsen tot en met 2 uur. Op het eindexamen kan een leerling met dyslexie maximaal 30 minuten extra tijd krijgen. 2. Voor de volgende vakken en onderdelen kan er gebruik worden gemaakt van een laptop, mits het gebruik hiervan staat aanbevolen in de dyslexieverklaring. Nederlands. Frans, Duits en Engels schrijfvaardigheid en literatuur. aardrijkskunde. geschiedenis. in bijzondere gevallen kan ook bij een ander vak een laptop worden gebruikt. 3. Wanneer een leerling gebruik wil maken van een laptop, dan dient deze een aanvraag in bij de secretaris van het eindexamen voor welke vakken en welke tijdvakken een laptop gewenst is. Afspraken over het gebruik van een laptop bij een schoolexamen of bij het centraal eindexamen worden schriftelijk vastgelegd. Bij een lichamelijke handicap wordt van geval tot geval bekeken welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing van het P.T.A. 4. Indien noodzakelijk kan een leerling met een visuele handicap vergrote opgaven en/of werkbladen krijgen. 5. In individuele gevallen zijn andere aanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld het gebruik van spraaksoftware en/of een daisyspeler, met inachtneming van het gestelde in het examenreglement artikel VI Dyscalculie en Rekentoets Leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen hebben twee mogelijkheden de rekentoets te maken. 1. Je maakt de standaard rekentoets. Heb je een officiële dyscalculieverklaring dan krijg je 30 minuten extra tijd en je mag gebruik maken van een goedgekeurde rekenkaart. 2. Je mag een rekentoets afleggen met lagere eisen. Bij deze toets mag je bij alle opgaven gebruik maken van een aangepaste formulekaart en een rekenmachine. Ook krijg je meer tijd voor de toets. Iedereen met ernstige rekenproblemen kan meedoen aan de rekentoets met lagere eisen mits je voldoet aan onderstaande voorwaarde. Je mag deze toets alleen maken als je aantoonbaar en gedurende langere tijd hebt geprobeerd om je rekenkundige vaardigheden te verbeteren (extra rekenwerk, bijles, extra lessen enz.). Wanneer je de aangepaste toets maakt dan krijg je een aantekening waaruit blijkt dat het cijfer voor de rekentoets hoort bij de rekentoets met lagere eisen. Dat kan eventueel van invloed zijn op een vervolgopleiding. Denk je dat jij voor de rekentoets met lagere eisen in aanmerking komt en wil jij deze toets ook doen dan kun je het beste contact opnemen met je wiskundedocent. Die kan je verder helpen hiermee

9 9 15. Handig om te weten. directeur secretaris van het eindexamen Commissie van Beroep Examencommissie : drs. A. Van Steenis : drs. Y. Abarkan : de samenstelling is nog niet bekend. Deze wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief : de heren Abarkan en Zandvliet en de teamleider. 16. Jaarkalender 3 v.m.b.o Ouderavond t/m Herfstvakantie Start blok minuten gesprekkenavond t/m Kerstvakantie Leerlingen vrij Start blok minuten gesprekkenavond t/m Voorjaarsvakantie Lentefeest maart Rekenexamen Start Blok Goede vrijdag, lesdag Geen lesdag (tweede Paasdag) minuten gesprekkenavond met mentor t/m Meivakantie vrije dagen Van de laatste weken komt een apart rooster later in het jaar.

10 Regelingen per vak 1 De vak-p.t.a.'s worden achter in dit boekje gepubliceerd. 2 Voor zover regelingen per vak afwijken van de algemene regelingen, staat dit aangegeven in de verschillende vak-p.t.a.'s. 3 In de vak-p.t.a.'s is per vak vastgesteld hoe het schoolexamen is ingericht. Per onderdeel van het examenprogramma wordt aangegeven of het desbetreffende onderdeel wordt geëxamineerd door middel van een praktische opdracht, computeropdracht of via een schriftelijke toets. 4 De in de vak-p.t.a.'s genoemde examentoetsen en -opdrachten zijn telkens in één van de in totaal vier perioden (blokken) geplaatst. Dit betekent dat de leerling - onvoorziene omstandigheden daargelaten - de betreffende toets of opdracht uiterlijk aan het eind van die periode moet hebben afgerond. 5 De weging wordt voor elke toets uitgedrukt in een percentage. De som van alle wegingspercentages in 3 en 4 v.m.b.o. is voor elk vak 100%. 6 Schoolexamentoetsen worden zoveel mogelijk in de lessen afgenomen. De schoolexamentoetsen in blok 4 die alleen meetellen voor het schoolexamencijfer en niet voor het rapport worden in de een na laatste of laatste lesweek afgenomen. Het toetsrooster wordt via de schoolsite gepubliceerd. 7 De uitwerkingen van het P.T.A. worden in de les door de docent gegeven. 8 Wijzigingen in de P.T.A. s die bekend worden nadat dit P.T.A. is uitgedeeld, worden op de Kaj Munk site gepubliceerd. 18. Gebruikte afkortingen C.E. S.E. H.D. H.O. P.O. P.T.A. S.W. Centraal examen Schoolexamentoets Handelingsdeel Handelingsopdracht Praktische Opdracht Plan van Toetsing en Afsluiting sectorwerkstuk Vakken waarvan geen P.T.A. is opgenomen Onderstaande vakken nemen dit schooljaar geen toetsen af die meetellen voor het schoolexamen: Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Scheikunde Tekenen Wiskunde Voor deze vakken is dus geen P.T.A. opgenomen.

11 Vak: aardrijkskunde klas / groep: 3M Docent: M.Postma & B. Warmolts cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli SE 15% 50 S In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Schoolexamen aardrijkskunde Het centraal schriftelijk eindexamen en het schoolexamen tellen beide mee voor 50% van het cijfer op het diploma. Het schoolexamen wordt voor 15% gemaakt in 3 mavo en voor 85% in 4 mavo. Het deel dat in 3 mavo wordt afgenomen is als volgt opgebouwd: Toets hoofdstuk 1 en 2 module bronnen van energie (25%) Toets hoofdstuk 3 en 4 module bronnen van energie (25%) Schoolexamen over de bronnen van energie (50%) De verdere uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

12 Vak: Biologie klas / groep: 3VMBO-TL Docent: Mevr. Kuiper, Dhr. Mulder, Dhr. Stiel & Mevr. Van der Werk cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart PO PO 4 30 maart t/m 3 juli SE S X Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: Deel 1 Hoofdst. 1 t/m 4 : PO1: Microscopiepracticum : (Cellen/Ordening/Voortplanting/Erfelijkheidsleer). Simpele proef, toetsing basiskennis, maken van een preparaat, juist omgaan met de microscoop, tekenen en benoemen van het object. Vooruitblik volgende klas; nog te doen 75 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

13 Vak: CKV klas / groep: 3M Docent: S. Kurpershoek cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart maart t/m 3 juli 25 Tijd in min. S/M/C In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Beschrijving werk met inleverdatum van een praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Opdracht Kunstdossier Blok 1 - voorlaatste week Blok 2 voorlaatste week Blok 3 voorlaatste week Blok 4 voorlaatste week In kunstdossier!!! Algemene opmerkingen Verwerking=verslag; worden klassikaal gemaakt Inhoud Presentatievorm beoordelingscriteria - 4 activiteiten; - verschillende kunstdisciplines komen aan bod in de culturele activiteiten, kunstenaar in de klas en lessen; - Kunstdossier; kijkwijzers(4) / verslagen(4) / reflectie op het vak(1) gemiste activiteiten worden individueel en in overleg met docent ingehaald. Schriftelijk in de vorm van je kunstdossier. Mondelinge presentaties in de vorm van groepsopdracht met eind presentatie. Onvoldoende, voldoende of goed. Een volledig Kunstdossier met: - 4 schoolactiviteiten; - 4 kunstdisciplines komen aan bod;

14 - Kunstdossier; - Eind Presentatie Vorige klas afgerond 0 % Vooruitblik volgende klas; nog te doen 0 % CKV is een handelingsvak en moet voor einde jaar 3 afgerondt zijn. Wanneer CKV niet is afgerond, is het niet mogelijk deel te nemen aan het centraal examen. De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

15 Vak: Beeldende Vorming (TE) klas / groep: 3M Docent: Mei cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt. PO nov. t/m 16 jan. PO jan. t/m 27 maart PO maart t/m 3 juli PO 15 PO = praktische opdracht Tijd in min. S/M/C In toetsweek Korte stofomschrijving: Het centraal examen bestaat uit een Centraal Praktisch Examen (CPE) en een Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Beide wegen in het CE even zwaar. In het CPE worden de volgende exameneenheden getoetst: BV/V1 (Eindopdracht: productief en reflectief) BV/ V3(Vaardigheden in samenhang) In het CSE worden de volgende exameneenheden getoetst: BV/K3 (leervaardigheden in de beeldende vakken) en BV/K8 (beschouwen- werk van anderen, reflectief) Praktische opdracht met inleverdatum Opdracht Inhoud opmerking beoordelingscriteria Omschrijving Aan het begin van ieder blok wordt de opdracht uitgedeeld met daarop de inhoud, beoordelingscriteria en de uiterste inleverdatum van de te maken opdracht. Iedere opdracht heeft zowel een beeldend als een onderzoekend gedeelte. PO en mogelijkheid tot verbetering: per schooljaar kan één PO cijfer van BV praktijk verbeterd worden. Voorwaarde is dat de leerling voldoende aanwezig is geweest en werk kan laten zien op de afgesproken deadline. Aan het begin van ieder blok wordt de opdracht uitgedeeld met daarop de inhoud, beoordelingscriteria en de uiterste inleverdatum van de te maken opdracht. Uiterste inleverdatum Zie per blok de opdracht met de daarbij behorende deadline. Opdrachten die NA de deadline worden ingeleverd kunnen niet meer verbeterd worden. Mogelijkheid tot verbetering: het aangepaste/ aangevulde werk dient binnen twee weken na de oorspronkelijke deadline te worden ingeleverd. Zie per blok de opdracht met de daarbij behorende deadline. Opdrachten die NA de deadline worden ingeleverd kunnen niet meer verbeterd worden. Vooruitblik volgende klas; nog te doen 40 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

16 Vak: Lichamelijke Opvoeding klas / groep: 3M/4H/4A/5A Docent: Din, Bar, Gro, Dkk, Cre, Loe, Bak, Str, Ple cursusjaar Nr blok Tijdvak blok Soort toets 1 18 augustus t/m 31 oktober PO 2 3 november t/m 16 januari PO 3 19 januari t/m 27 maart PO 4 30 maart t/m 3 juli PO Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek Al het werk voor Lichamelijke Opvoeding valt onder Praktische Opdrachten (PO). Korte stofomschrijving: Eindtermen Onderdelen Minimaal Domein A Sportattitude Vaardigheden Domein B Slag- en loopspelen Bewegen Doelspelen Terugslagspel Turnen Atletiek Bewegen op muziek Zelfverdediging Fitness Squash Sportoriëntatie Spinning Taebo Snowboard Klimmen Paardrijden Skeeleren Kanoën American Football Golf Tennis Streetdance Skiën Diversen Domein C Coachen Bewegen en regelen Leiding geven Organiseren van activiteiten Domein D Blessurepreventie Bewegen en gezondheid Trainingsprogramma Domein E Bewust leren kiezen Bewegen en samenleving Beoordeling Alle lesonderdelen worden beoordeeld. Beoordelingscriteria: Een cijfer wordt vastgesteld op basis van: 1. Een beoordeling van de vordering in de praktijk. 2. Per onderdeel wordt verwacht dat: de leerling zelfstandig en actief deelneemt de leerling voldoende initiatieven neemt om te leren; er moet vooruitgang geboekt worden de leerling zo deelneemt dat anderen de ruimte krijgen om te leren de leerlingen met elkaar zorg dragen voor veiligheid de leerling elke les aanwezig is met de juiste sportkleding Doubleren: Bij het overdoen van een leerjaar vervallen alle behaalde cijfers van dat leerjaar. Eindejaarcijfer: Het eindejaarcijfer wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van alle blokcijfers. Schoolexamen: Het vak LO moet naar behoren afgesloten worden. Voor alle kandidaten is bovenstaande een voorwaarde om het diploma in ontvangst te kunnen nemen.

17 Vak: LO2 klas / groep: 3M Docent: FBA, CRE, DKK cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt. PO nov. t/m 16 jan. PO jan. t/m 27 maart PO maart t/m 3 juli PO4 5 Tijd in min. S/M/C In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer PO1 Beschrijving werk met inleverdatum van een praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Softbal Sportfolio inleveren uiterlijk Hinkstapsprong einde blok 1 Attitude Sportfolio PO2 Basketbal Tikspelen Attitude Sportfolio PO3 Freerunning Dans Attitude Sportfolio PO4 Begeleiden sportdag laag 2 Duurloop Attitude Sportfolio Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 2 Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 3 Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 4 beoordelingscriteria Deze ontvang je per onderdeel tijdens de LO2 lessen. Vooruitblik volgende klas; nog te doen: 80% De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

18 Vak: Maatschappijleer klas / groep: 3M Docent: mevr. Quist cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek 1 18 aug. t/m 31 okt. SE S of C 2 3 nov. t/m 16 jan. SE S of C 3 19 jan. t/m 27 maart SE S of C 4 30 maart t/m 3 juli SE S of C X aug. t/m 3 juli PO 20 S/M/C Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: Ideologieën, politieke systemen, massamedia SE2: Rechtsstaat, debatteren, stof SE1 SE3: Verzorgingsstaat, internationale samenwerking, stof SE1 & SE2 SE4: Pluriforme samenleving, stof SE1 & SE2 & SE3 Praktische opdracht met inleverdatum Opdracht Omschrijving Je maakt verschillende opdrachten die je verzamelt in je jaardossier. Inhoud De opdrachten gaan over actuele sociale vraagstukken. Presentatievorm Digitaal en schriftelijk (jaardossier) en mondeling (debatteren en / of presentatie) beoordelingscriteria Zie ELO Magister Uiterste inleverdatum 2 weken voor het einde van ieder blok lever je het jaardossier in met de opdracht(en) die tot dan toe zijn uitgedeeld Vooruitblik volgende klas; nog te doen: 0 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

19 Vak: NASK-1 (Natuurkunde) klas / groep: 3M Docent: VER/ZYD cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli Gehele periode SE 20% S In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: Het SE bestaat uit vier dossiertoetsen die gedurende het 3 de schooljaar worden afgenomen. De vier toetsen tellen even zwaar mee, dus voor 5%. Een herkansing voor de toetsen wordt niet geboden. Het SE-cijfer wordt meegenomen naar 4M. De onderwerpen zijn: Het weer Licht Materie Straling Vooruitblik volgende klas; nog te doen 80 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

20 Vak: Nederlands klas / groep: 3M Docent: VEN/SLO/WAG/KLG cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets 1 18 augustus t/m 31 oktober 2 3 november t/m 16 januari 3 19 januari t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli SE1 PO SE2 HO Gewicht in % Tijd in min S/M/C S S M S In toetsweek X Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: leesvaardigheid PO: interview SE2: spreekvaardigheid HO: fictiedossier Beschrijving werk met inleverdatum van de praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Opdracht 1 april 2015 Inhoud Presentatievorm beoordelingscriteria De leerling houdt tijdens de stage een interview met een medewerker van het bedrijf Instructies via docent Instructie moet gevolgd zijn; de docent beoordeelt met een cijfer Vooruitblik volgende klas: nog te doen 65 % Spreekvaardigheid (Discussie/debat) 10% Kijk/luistervaardigheid 15% Spelling 15% Gemiddelde alle overige opdrachten 10% Schrijfopdracht 15% De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 3 v.m.b.o. Cursus

Programma van toetsing en afsluiting 3 v.m.b.o. Cursus R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N 1 Programma van toetsing en afsluiting 3 v.m.b.o. Cursus 2016-2017 2 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. PERIODEN... 3 3. SCHOOLEXAMEN, CENTRAAL EXAMEN, SOORTEN TOETSEN...

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6. 5 H.a.v.o.

Programma van Toetsing en Afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6. 5 H.a.v.o. R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N S Programma van Toetsing en Afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6 5 H.a.v.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het P.T.A. beschikbaar via Magister. 2. Alle

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Het examenreglement van het Via Nova College

Het examenreglement van het Via Nova College Het examenreglement van het Via Nova College Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de examencommissie van het Via Nova College op 29-09- 2016. Het examenreglement van het Via Nova College is gebaseerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6. 4 v.m.b.o.

Programma van Toetsing en Afsluiting C U R S U S 2 0 1 5 / 2 0 1 6. 4 v.m.b.o. R E G E L I N G C H O O L E A M E N Programma van Toetsing en Afsluiting C U R U 2 0 1 5 / 2 0 1 6 4 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Alle uitslagen van

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie