R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N"

Transcriptie

1 R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S / v.m.b.o.

2 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in 3 v.m.b.o. is gespreid over het schooljaar. 3. Alle uitslagen van het gemaakte werk dat meetelt voor de bepaling van de examenuitslag (schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en profielwerkstuk) worden in Magister opgeslagen. 4. De vaksectie is verantwoordelijk voor het bewaren van toetsen, praktische opdrachten, verslagen enz., tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.. 5. In gevallen waarin deze regeling en het examenreglement niet voorzien, beslist de directeur. Beroep op deze beslissing is mogelijk bij de Commissie van Beroep. Adres commissie van beroep: Kaj Munk College, Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp, tel Bij verschillen tussen deze regeling en het Examenreglement is het Examenreglement doorslaggevend 6. Hoewel het P.T.A. in principe vast ligt zijn aanpassingen niet uitgesloten. Deze aanpassingen kunnen hun oorzaak hebben in door de minister voorgeschreven wijzigingen of door onvoorziene omstandigheden in de praktijk. 7. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting treedt in werking op de eerste schooldag van dit schooljaar. 2. Perioden Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (blokken). Aan het einde van blok 4 worden zoveel mogelijk de toetsen die meetellen voor het schoolexamen afgenomen. Een enkele keer kan een toets eerder in het schooljaar worden afgenomen. 3. Schoolexamen, centraal examen, soorten toetsen 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2. In het kader van het schoolexamen worden uit het examenprogramma zowel het kerndeel als het verrijkingsdeel aangeboden en getoetst. De toetsen en opdrachten die deel uitmaken van schoolexamen zijn representatief voor de desbetreffende eindtermen uit het examenprogramma. Vakspecifieke vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van de toetsing in het schoolexamen. Algemene basisvaardigheden zijn gespreid over de vakken in het schoolexamen. opgenomen. 3. Het schoolexamen v.m.b.o. omvat mede een sectorwerkstuk.

3 3 4. Een handelingsdeel of handelingsopdracht (H.O.) is een activiteit of een aantal activiteiten die uitgevoerd moet worden maar die niet tot een cijfer leidt. a. Een handelingsopdracht kan slechts worden afgesloten wanneer er ten minste ook een notitie van de leerling is ingeleverd, waarin aandacht besteed is aan de ervaring met de opdracht. b. Van de mogelijke centraal examenvakken kennen alleen de talen handelingsopdrachten. Het vak culturele en kunstzinnige vorming kent uitsluitend handelingsopdrachten als examenonderdelen. c. Elke leerling voert verder handelingsopdrachten uit in het kader van 'oriëntatie op leren en werken', onder auspiciën van de decaan. In de vak-p.t.a.'s staat aangegeven wanneer een handelingsopdracht afgerond moet zijn. Een defecte computer, printer of enig ander computeronderdeel is geen geldige reden om een verslag of presentatie niet of te laat in te leveren. 5. Een leerling kan pas aan het centraal examen deelnemen als alle handelingsdelen naar behoren, alsmede het sectorwerkstuk voldoende of goed zijn afgerond. 6. Een schoolexamentoets (S.E.) is een toets die voornamelijk kennis en inzicht toetst en waarvoor een cijfer, dat meetelt voor het schoolexamen, wordt gegeven De verantwoordelijkheid van de toetsen (inhoud, vraagstelling en beoordeling) ligt bij de vaksectie. Het is mogelijk dat een schoolexamentoets bij meer vakken meetelt. 7. Een praktische opdracht (P.O.) is een opdracht die onder andere bedoeld is om vaardigheden in combinatie met vakinhoud te toetsen. Bij de praktische opdrachten kunnen verschillende presentatievormen worden gehanteerd. a. De praktische opdracht bestaat uit een zelfstandig uit te voeren opdracht en een presentatie (schriftelijk, mondelinge, digitaal of een combinatie). Zowel het proces als het product worden beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van vooraf aan de leerling bekend gemaakte criteria. Het is mogelijk dat praktische opdrachten bij meer vakken meetellen. b. Voor een praktische opdracht wordt een cijfer gegeven. Een defecte computer, printer of enig ander computeronderdeel is geen geldige reden om een verslag of presentatie niet of te laat in te leveren. De verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de beoordeling van de praktische opdracht ligt bij de vaksectie. 8. Mondeling schoolexamen 1 De dag en het tijdstip waarop je verwacht wordt om je mondeling schoolexamen te doen word je schriftelijk meegedeeld. 2 Kom je niet opdagen op het afgesproken tijdstip dan wordt dit gezien als een onregelmatigheid (zie artikel 10).

4 4 4. Per vak wordt in het P.T.A. aan de leerlingen medegedeeld: 1. de periode waarin of de datum waarop de toets wordt afgenomen. 2. de stof die moet worden beheerst. 3. of het onderdeel mondeling, schriftelijk of met behulp van een andere toetsingsvorm wordt afgenomen en of het een praktische opdracht, schoolexamentoets of handelingsopdracht betreft. 4. hoe lang het betrokken onderdeel duurt. 5. als er een cijfer wordt gegeven, de weging. 5. Cijfers schoolexamen 1. a. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. b. Bij de berekening van het eindcijfer voor het schoolexamen wordt het cijfer afgerond op één decimaal. 2. In elke sectie is vastgesteld hoe de verschillende onderdelen van het schoolexamen zullen worden gewaardeerd. 3. De (schriftelijke) onderdelen van het schoolexamen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee schoolweken na het afleggen ervan, door de leraar gecorrigeerd, van een cijfer voorzien en aan de leerlingen ter inzage gegeven. Daarna wordt het werk gedurende tenminste zes maanden na definitieve vaststelling van de cijfers bewaard. Een leerling die zijn eigen schriftelijk examenwerk wil inzien kan dat alleen op school doen. Het werk mag niet gekopieerd worden of buiten het schoolgebouw gebracht worden. De inzage geschiedt in het bijzijn van de leraar of een vervanger. 4. Alle cijfers (eventueel in één decimaal nauwkeurig) die bij het schoolexamen een rol spelen, worden zo spoedig mogelijk aan de leerling meegedeeld en bij de administratie ingeleverd. 5. Het cijfer voor het schoolexamen voor een vak wordt op de volgende wijze bepaald: - Vermenigvuldig voor elke toets het behaalde cijfer met de wegingsfactor (gewicht) - Tel alle uitkomsten bij elkaar op - Deel door honderd - Rond af op één cijfer achter de komma. 6 In afwijking van het eerste lid, worden het vak culturele vorming en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het examendossier. 7. In afwijking van het eerste lid wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. 6. Beoordelingscriteria De beoordelingscriteria voor een mondelinge toets, praktische opdracht, handelingsdeel en het sectorwerkstuk worden vooraf aan de leerling bekend gemaakt. Bij een schriftelijke schoolexamentoets wordt de puntentelling meegedeeld.

5 5 7. Herkansing van het schoolexamen Algemeen 1. Je mag één toets maatschappijleer herkansen als het vak geheel is afgerond. In bijzondere gevallen kan deze toets meer dan de examenstof van één toets bevatten. 2. Bij een herkansing telt het hoogste resultaat. 3. Een leerling die afwezig was op het moment dat een schoolexamentoets is afgenomen kan deze toets wel inhalen maar niet meer herkansen. Indien de leerling een geldige reden heeft voor de absentie gaat het inhalen niet ten koste van een herkansing. 4. Een leerling die absent is bij een schoolexamentoets zonder geldige reden krijgt voor deze toets het cijfer 1,0. De leerling moet deze toets later alsnog inhalen maar dan wordt dit inhalen gezien als een herkansing en mag de leerling niet ook nog een ander vak herkansen. 5. Indien een leerling een toets moet inhalen dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren. De leerling maakt hiervoor zelf een afspraak met de betreffende docent. 6. Bij inhalen (bijvoorbeeld wegens ziekte) of bij herkansingen kan van de toetsingsvorm (mondeling, schriftelijk of een andere toetsingsvorm) worden afgeweken. 7. Een herkansing kan niet worden herkanst. Een leerling die bij een herkansing niet komt opdagen, al of niet met een geldige reden, kan de gemiste toets of opdracht niet later alsnog herkansen. 8. Herkansingen moeten door de leerling tijdig worden aangevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die door ziekte of een andere geldige reden een schoolexamentoets hebben gemist en deze moeten inhalen. 9. Je vraagt een herkansing of inhaaltoets aan via je teamleider. Handelingsopdracht Handelingsopdrachten mogen ten alle tijden worden herkanst totdat zij naar behoren zijn. Dit gaat niet ten koste van het totale aantal mogelijke herkansingen. Wanneer een handelingsopdracht te laat wordt ingeleverd kan de leerling worden verplicht dit werk in vrije uren op school te komen afmaken. Praktische opdracht Als een P.O. te laat wordt ingeleverd wordt deze voorlopig beoordeeld met het cijfer 1,0. De betreffende leerling(en) krijgt (krijgen) maximaal één week extra tijd om deze opdracht (mogelijk buiten de lesuren op school) alsnog af te maken, tenzij anders aangegeven in het P.T.A.. Is de opdracht dan nog steeds niet afgerond dan wordt het cijfer 1,0 het definitieve cijfer. Is een praktische opdracht een onderdeel van een schoolexamen dan kan het zijn dat een leerling geen extra tijd krijgt. Te laat inleveren levert dan geen scorepunten op of de leerling krijgt een cijfer voor het deel dat wel ingeleverd is. 8. Rapportage De docent geeft zo spoedig mogelijk na ieder onderdeel de behaalde cijfers of waarderingen schriftelijk door aan de administratie, met duidelijke vermelding van het vak (onderdeel) en datum.

6 6 9. Overgangsregeling 3-v.m.b.o. naar 4-v.m.b.o. De overgangsregels staan vermeld in de schoolgids Onregelmatigheden 1 Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen. c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen. d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur of zijn vervanger aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de leerling dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur of zijn vervanger de leerling. De leerling kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur of zijn vervanger deelt zijn beslissing mede aan de leerling, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het examenreglement lid I.4.4. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de leerling minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. 4. De leerling kan tegen een beslissing van de directeur of zijn vervanger in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur of zijn vervanger geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de leerling is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de leerling alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de leerling, aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie 5 Voorbeelden van onregelmatigheden zijn onder andere:! (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;! examenwerk van een ander inleveren;! plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (Internet);! gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen;! afkijken of overleggen met anderen;! gelegenheid geven tot afkijken;! aanwijzingen krijgen / geven bij toiletbezoek;! bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren! het overzenden of ontvangen van gegevens via een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat.

7 7 11 Absentie 1. Indien een leerling door ziekte of om een andere geldige reden, dit laatste ter beoordeling van de directeur, verhinderd is een onderdeel van het schoolexamen mee te maken, moet dit voor aanvang van het schoolexamen aan de directeur worden gemeld. Indien er reeds sprake was van ziekte voor aanvang van de betreffende schoolexamenperiode, moet tevoren overleg met de directeur plaatsvinden. 2. In een geval als in 11.1 genoemd dient de leerling, zodra hij de school weer kan bezoeken, een ondertekende brief - in geval van minderjarigheid van de leerling (mede)ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) - aan de directeur ter hand te stellen, waarin de reden van het verzuim, alsmede de gemiste onderdelen van het schoolexamen zijn vermeld. 3. Bij niet nakomen van het onder11.1 en 11.2 genoemde, geldt het verzuim als onregelmatigheid (zie artikel 10). Er kunnen dan maatregelen, zoals onder 10.2 genoemd, volgen. 4. Een leerling moet wanneer hij deze brief (zie 11.2) heeft ingeleverd, alsnog het in 11.1 bedoelde werk inhalen. Hij dient zich daartoe onmiddellijk met de desbetreffende docent in verbinding te stellen. 5. Een schoolexamentoets of praktische opdracht die door ziekte moet worden ingehaald is geen herkansing en gaat niet ten koste van het herkansingsbudget. De betreffende schoolexamentoets kan echter niet meer in een later stadium worden herkanst. Wanneer een praktische opdracht of handelingsopdracht wordt afgesloten met een verslag mag dit maximaal het aantal dagen van de duur van de ziekte later ingeleverd worden. In het laatste blok kan een ander aantal dagen worden vastgesteld.. 6. De examencommissie kan ten aanzien van leerlingen die langdurig ziek zijn, in overleg met de betrokken docenten en leerlingen, afwijkende toetsmomenten vaststellen. 12. Extra vakken De leerlingen kunnen in meer vakken dan voor een eindexamen voorgeschreven is, eindexamen doen. De keuze van de vakken berust bij de leerling voorzover het bevoegd gezag hem in de gelegenheid heeft gesteld onderwijs in die vakken in het hoogste leerjaar te ontvangen. 13. Onbillijkheid Wanneer het toepassen van de regels in een individueel geval leidt tot kennelijke onbillijkheid kan de directeur op basis van een beargumenteerd voorstel besluiten om incidenteel van de regelingen af te wijken.

8 8 14. Dyslexie / Dyscalculie / Handicap Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring (kopie van de verklaring moet op school aanwezig zijn) gelden de volgende afspraken (zie ook het examenreglement artikel VI.1) : 1. Een leerling krijgt 15 minuten extra tijd bij toetsen tot en met 2 uur. Op het eindexamen kan een leerling met dyslexie maximaal 30 minuten extra tijd krijgen. 2. Voor de volgende vakken en onderdelen kan er gebruik worden gemaakt van een laptop, mits het gebruik hiervan staat aanbevolen in de dyslexieverklaring. Nederlands. Frans, Duits en Engels schrijfvaardigheid en literatuur. aardrijkskunde. geschiedenis. in bijzondere gevallen kan ook bij een ander vak een laptop worden gebruikt. 3. Wanneer een leerling gebruik wil maken van een laptop, dan dient deze een aanvraag in bij de secretaris van het eindexamen voor welke vakken en welke tijdvakken een laptop gewenst is. Afspraken over het gebruik van een laptop bij een schoolexamen of bij het centraal eindexamen worden schriftelijk vastgelegd. Bij een lichamelijke handicap wordt van geval tot geval bekeken welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing van het P.T.A. 4. Indien noodzakelijk kan een leerling met een visuele handicap vergrote opgaven en/of werkbladen krijgen. 5. In individuele gevallen zijn andere aanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld het gebruik van spraaksoftware en/of een daisyspeler, met inachtneming van het gestelde in het examenreglement artikel VI Dyscalculie en Rekentoets Leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen hebben twee mogelijkheden de rekentoets te maken. 1. Je maakt de standaard rekentoets. Heb je een officiële dyscalculieverklaring dan krijg je 30 minuten extra tijd en je mag gebruik maken van een goedgekeurde rekenkaart. 2. Je mag een rekentoets afleggen met lagere eisen. Bij deze toets mag je bij alle opgaven gebruik maken van een aangepaste formulekaart en een rekenmachine. Ook krijg je meer tijd voor de toets. Iedereen met ernstige rekenproblemen kan meedoen aan de rekentoets met lagere eisen mits je voldoet aan onderstaande voorwaarde. Je mag deze toets alleen maken als je aantoonbaar en gedurende langere tijd hebt geprobeerd om je rekenkundige vaardigheden te verbeteren (extra rekenwerk, bijles, extra lessen enz.). Wanneer je de aangepaste toets maakt dan krijg je een aantekening waaruit blijkt dat het cijfer voor de rekentoets hoort bij de rekentoets met lagere eisen. Dat kan eventueel van invloed zijn op een vervolgopleiding. Denk je dat jij voor de rekentoets met lagere eisen in aanmerking komt en wil jij deze toets ook doen dan kun je het beste contact opnemen met je wiskundedocent. Die kan je verder helpen hiermee

9 9 15. Handig om te weten. directeur secretaris van het eindexamen Commissie van Beroep Examencommissie : drs. A. Van Steenis : drs. Y. Abarkan : de samenstelling is nog niet bekend. Deze wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief : de heren Abarkan en Zandvliet en de teamleider. 16. Jaarkalender 3 v.m.b.o Ouderavond t/m Herfstvakantie Start blok minuten gesprekkenavond t/m Kerstvakantie Leerlingen vrij Start blok minuten gesprekkenavond t/m Voorjaarsvakantie Lentefeest maart Rekenexamen Start Blok Goede vrijdag, lesdag Geen lesdag (tweede Paasdag) minuten gesprekkenavond met mentor t/m Meivakantie vrije dagen Van de laatste weken komt een apart rooster later in het jaar.

10 Regelingen per vak 1 De vak-p.t.a.'s worden achter in dit boekje gepubliceerd. 2 Voor zover regelingen per vak afwijken van de algemene regelingen, staat dit aangegeven in de verschillende vak-p.t.a.'s. 3 In de vak-p.t.a.'s is per vak vastgesteld hoe het schoolexamen is ingericht. Per onderdeel van het examenprogramma wordt aangegeven of het desbetreffende onderdeel wordt geëxamineerd door middel van een praktische opdracht, computeropdracht of via een schriftelijke toets. 4 De in de vak-p.t.a.'s genoemde examentoetsen en -opdrachten zijn telkens in één van de in totaal vier perioden (blokken) geplaatst. Dit betekent dat de leerling - onvoorziene omstandigheden daargelaten - de betreffende toets of opdracht uiterlijk aan het eind van die periode moet hebben afgerond. 5 De weging wordt voor elke toets uitgedrukt in een percentage. De som van alle wegingspercentages in 3 en 4 v.m.b.o. is voor elk vak 100%. 6 Schoolexamentoetsen worden zoveel mogelijk in de lessen afgenomen. De schoolexamentoetsen in blok 4 die alleen meetellen voor het schoolexamencijfer en niet voor het rapport worden in de een na laatste of laatste lesweek afgenomen. Het toetsrooster wordt via de schoolsite gepubliceerd. 7 De uitwerkingen van het P.T.A. worden in de les door de docent gegeven. 8 Wijzigingen in de P.T.A. s die bekend worden nadat dit P.T.A. is uitgedeeld, worden op de Kaj Munk site gepubliceerd. 18. Gebruikte afkortingen C.E. S.E. H.D. H.O. P.O. P.T.A. S.W. Centraal examen Schoolexamentoets Handelingsdeel Handelingsopdracht Praktische Opdracht Plan van Toetsing en Afsluiting sectorwerkstuk Vakken waarvan geen P.T.A. is opgenomen Onderstaande vakken nemen dit schooljaar geen toetsen af die meetellen voor het schoolexamen: Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Scheikunde Tekenen Wiskunde Voor deze vakken is dus geen P.T.A. opgenomen.

11 Vak: aardrijkskunde klas / groep: 3M Docent: M.Postma & B. Warmolts cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli SE 15% 50 S In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Schoolexamen aardrijkskunde Het centraal schriftelijk eindexamen en het schoolexamen tellen beide mee voor 50% van het cijfer op het diploma. Het schoolexamen wordt voor 15% gemaakt in 3 mavo en voor 85% in 4 mavo. Het deel dat in 3 mavo wordt afgenomen is als volgt opgebouwd: Toets hoofdstuk 1 en 2 module bronnen van energie (25%) Toets hoofdstuk 3 en 4 module bronnen van energie (25%) Schoolexamen over de bronnen van energie (50%) De verdere uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

12 Vak: Biologie klas / groep: 3VMBO-TL Docent: Mevr. Kuiper, Dhr. Mulder, Dhr. Stiel & Mevr. Van der Werk cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart PO PO 4 30 maart t/m 3 juli SE S X Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: Deel 1 Hoofdst. 1 t/m 4 : PO1: Microscopiepracticum : (Cellen/Ordening/Voortplanting/Erfelijkheidsleer). Simpele proef, toetsing basiskennis, maken van een preparaat, juist omgaan met de microscoop, tekenen en benoemen van het object. Vooruitblik volgende klas; nog te doen 75 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

13 Vak: CKV klas / groep: 3M Docent: S. Kurpershoek cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart maart t/m 3 juli 25 Tijd in min. S/M/C In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Beschrijving werk met inleverdatum van een praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Opdracht Kunstdossier Blok 1 - voorlaatste week Blok 2 voorlaatste week Blok 3 voorlaatste week Blok 4 voorlaatste week In kunstdossier!!! Algemene opmerkingen Verwerking=verslag; worden klassikaal gemaakt Inhoud Presentatievorm beoordelingscriteria - 4 activiteiten; - verschillende kunstdisciplines komen aan bod in de culturele activiteiten, kunstenaar in de klas en lessen; - Kunstdossier; kijkwijzers(4) / verslagen(4) / reflectie op het vak(1) gemiste activiteiten worden individueel en in overleg met docent ingehaald. Schriftelijk in de vorm van je kunstdossier. Mondelinge presentaties in de vorm van groepsopdracht met eind presentatie. Onvoldoende, voldoende of goed. Een volledig Kunstdossier met: - 4 schoolactiviteiten; - 4 kunstdisciplines komen aan bod;

14 - Kunstdossier; - Eind Presentatie Vorige klas afgerond 0 % Vooruitblik volgende klas; nog te doen 0 % CKV is een handelingsvak en moet voor einde jaar 3 afgerondt zijn. Wanneer CKV niet is afgerond, is het niet mogelijk deel te nemen aan het centraal examen. De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

15 Vak: Beeldende Vorming (TE) klas / groep: 3M Docent: Mei cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt. PO nov. t/m 16 jan. PO jan. t/m 27 maart PO maart t/m 3 juli PO 15 PO = praktische opdracht Tijd in min. S/M/C In toetsweek Korte stofomschrijving: Het centraal examen bestaat uit een Centraal Praktisch Examen (CPE) en een Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Beide wegen in het CE even zwaar. In het CPE worden de volgende exameneenheden getoetst: BV/V1 (Eindopdracht: productief en reflectief) BV/ V3(Vaardigheden in samenhang) In het CSE worden de volgende exameneenheden getoetst: BV/K3 (leervaardigheden in de beeldende vakken) en BV/K8 (beschouwen- werk van anderen, reflectief) Praktische opdracht met inleverdatum Opdracht Inhoud opmerking beoordelingscriteria Omschrijving Aan het begin van ieder blok wordt de opdracht uitgedeeld met daarop de inhoud, beoordelingscriteria en de uiterste inleverdatum van de te maken opdracht. Iedere opdracht heeft zowel een beeldend als een onderzoekend gedeelte. PO en mogelijkheid tot verbetering: per schooljaar kan één PO cijfer van BV praktijk verbeterd worden. Voorwaarde is dat de leerling voldoende aanwezig is geweest en werk kan laten zien op de afgesproken deadline. Aan het begin van ieder blok wordt de opdracht uitgedeeld met daarop de inhoud, beoordelingscriteria en de uiterste inleverdatum van de te maken opdracht. Uiterste inleverdatum Zie per blok de opdracht met de daarbij behorende deadline. Opdrachten die NA de deadline worden ingeleverd kunnen niet meer verbeterd worden. Mogelijkheid tot verbetering: het aangepaste/ aangevulde werk dient binnen twee weken na de oorspronkelijke deadline te worden ingeleverd. Zie per blok de opdracht met de daarbij behorende deadline. Opdrachten die NA de deadline worden ingeleverd kunnen niet meer verbeterd worden. Vooruitblik volgende klas; nog te doen 40 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

16 Vak: Lichamelijke Opvoeding klas / groep: 3M/4H/4A/5A Docent: Din, Bar, Gro, Dkk, Cre, Loe, Bak, Str, Ple cursusjaar Nr blok Tijdvak blok Soort toets 1 18 augustus t/m 31 oktober PO 2 3 november t/m 16 januari PO 3 19 januari t/m 27 maart PO 4 30 maart t/m 3 juli PO Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek Al het werk voor Lichamelijke Opvoeding valt onder Praktische Opdrachten (PO). Korte stofomschrijving: Eindtermen Onderdelen Minimaal Domein A Sportattitude Vaardigheden Domein B Slag- en loopspelen Bewegen Doelspelen Terugslagspel Turnen Atletiek Bewegen op muziek Zelfverdediging Fitness Squash Sportoriëntatie Spinning Taebo Snowboard Klimmen Paardrijden Skeeleren Kanoën American Football Golf Tennis Streetdance Skiën Diversen Domein C Coachen Bewegen en regelen Leiding geven Organiseren van activiteiten Domein D Blessurepreventie Bewegen en gezondheid Trainingsprogramma Domein E Bewust leren kiezen Bewegen en samenleving Beoordeling Alle lesonderdelen worden beoordeeld. Beoordelingscriteria: Een cijfer wordt vastgesteld op basis van: 1. Een beoordeling van de vordering in de praktijk. 2. Per onderdeel wordt verwacht dat: de leerling zelfstandig en actief deelneemt de leerling voldoende initiatieven neemt om te leren; er moet vooruitgang geboekt worden de leerling zo deelneemt dat anderen de ruimte krijgen om te leren de leerlingen met elkaar zorg dragen voor veiligheid de leerling elke les aanwezig is met de juiste sportkleding Doubleren: Bij het overdoen van een leerjaar vervallen alle behaalde cijfers van dat leerjaar. Eindejaarcijfer: Het eindejaarcijfer wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van alle blokcijfers. Schoolexamen: Het vak LO moet naar behoren afgesloten worden. Voor alle kandidaten is bovenstaande een voorwaarde om het diploma in ontvangst te kunnen nemen.

17 Vak: LO2 klas / groep: 3M Docent: FBA, CRE, DKK cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % 1 18 aug. t/m 31 okt. PO nov. t/m 16 jan. PO jan. t/m 27 maart PO maart t/m 3 juli PO4 5 Tijd in min. S/M/C In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer PO1 Beschrijving werk met inleverdatum van een praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Softbal Sportfolio inleveren uiterlijk Hinkstapsprong einde blok 1 Attitude Sportfolio PO2 Basketbal Tikspelen Attitude Sportfolio PO3 Freerunning Dans Attitude Sportfolio PO4 Begeleiden sportdag laag 2 Duurloop Attitude Sportfolio Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 2 Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 3 Sportfolio inleveren uiterlijk einde blok 4 beoordelingscriteria Deze ontvang je per onderdeel tijdens de LO2 lessen. Vooruitblik volgende klas; nog te doen: 80% De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

18 Vak: Maatschappijleer klas / groep: 3M Docent: mevr. Quist cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C In toetsweek 1 18 aug. t/m 31 okt. SE S of C 2 3 nov. t/m 16 jan. SE S of C 3 19 jan. t/m 27 maart SE S of C 4 30 maart t/m 3 juli SE S of C X aug. t/m 3 juli PO 20 S/M/C Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: Ideologieën, politieke systemen, massamedia SE2: Rechtsstaat, debatteren, stof SE1 SE3: Verzorgingsstaat, internationale samenwerking, stof SE1 & SE2 SE4: Pluriforme samenleving, stof SE1 & SE2 & SE3 Praktische opdracht met inleverdatum Opdracht Omschrijving Je maakt verschillende opdrachten die je verzamelt in je jaardossier. Inhoud De opdrachten gaan over actuele sociale vraagstukken. Presentatievorm Digitaal en schriftelijk (jaardossier) en mondeling (debatteren en / of presentatie) beoordelingscriteria Zie ELO Magister Uiterste inleverdatum 2 weken voor het einde van ieder blok lever je het jaardossier in met de opdracht(en) die tot dan toe zijn uitgedeeld Vooruitblik volgende klas; nog te doen: 0 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

19 Vak: NASK-1 (Natuurkunde) klas / groep: 3M Docent: VER/ZYD cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets Gewicht in % Tijd in min. S/M/C 1 18 aug. t/m 31 okt. 2 3 nov. t/m 16 jan jan. t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli Gehele periode SE 20% S In toetsweek Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: Het SE bestaat uit vier dossiertoetsen die gedurende het 3 de schooljaar worden afgenomen. De vier toetsen tellen even zwaar mee, dus voor 5%. Een herkansing voor de toetsen wordt niet geboden. Het SE-cijfer wordt meegenomen naar 4M. De onderwerpen zijn: Het weer Licht Materie Straling Vooruitblik volgende klas; nog te doen 80 % De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

20 Vak: Nederlands klas / groep: 3M Docent: VEN/SLO/WAG/KLG cursus Nr blok Tijdvak blok Soort toets 1 18 augustus t/m 31 oktober 2 3 november t/m 16 januari 3 19 januari t/m 27 maart 4 30 maart t/m 3 juli SE1 PO SE2 HO Gewicht in % Tijd in min S/M/C S S M S In toetsweek X Soort toets: SE = schoolexamentoets; PO = praktische opdracht Een X in de kolom toetsweek betekent dat deze toets in de toetsweek wordt afgenomen en niet in de les. Betekent dat er geen toetsweek is in de blokken 1, 2 en 3. S/M/C: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer Korte stofomschrijving: SE1: leesvaardigheid PO: interview SE2: spreekvaardigheid HO: fictiedossier Beschrijving werk met inleverdatum van de praktische opdracht Omschrijving Uiterste inleverdatum Opdracht 1 april 2015 Inhoud Presentatievorm beoordelingscriteria De leerling houdt tijdens de stage een interview met een medewerker van het bedrijf Instructies via docent Instructie moet gevolgd zijn; de docent beoordeelt met een cijfer Vooruitblik volgende klas: nog te doen 65 % Spreekvaardigheid (Discussie/debat) 10% Kijk/luistervaardigheid 15% Spelling 15% Gemiddelde alle overige opdrachten 10% Schrijfopdracht 15% De uitwerking van dit PTA wordt door de docent in de les gegeven.

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie