Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag"

Transcriptie

1 Hofstad Lyceum Examenreglement VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Oktober

2 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden Uitsluiting van het examen Commissie van beroep 7 3. INHOUD VAN HET EXAMEN Keuze van eindexamen(deel)vakken Eindexamenvakken havo, vwo HET SCHOOLEXAMEN Algemene regels Het beheer van het examendossier De cijfers van het schoolexamen Mededeling cijfers schoolexamen Herkansing Vrijstellingen Bezwaar tegen een cijfer Verhindering HET CENTRAAL EXAMEN Regelingen Te laat komen Verhindering UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Eindcijfer eindexamen Vaststelling uitslag Uitslag Herkansing Diploma en cijferlijst

3 7. OVERIGE BEPALINGEN Afwijking wijze van examineren Bewaren examenwerk Spreiding examendagschool

4 0. VOORWOORD In de tweede fase voor het havo en vwo is het schoolexamen over alle leerjaren van de bovenbouw gespreid. Dat betekent dat in havo 4, vwo 4 en vwo 5 al onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen en dat de leerlingen van havo 4, vwo 4 en vwo 5 formeel examenkandidaten zijn. Elke examenkandidaat dient op de hoogte te zijn van de voor hem of haar relevante zaken uit het examenbesluit. Bovendien behoort iedere examenkandidaat zich op de hoogte te stellen van het voor hem/haar geldende Programma van Toetsing en Afsluiting (=PTA) en de bijbehorende toelichting. In het PTA staat per vak vermeld welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst. Dit document is alleen het examenreglement. Het wordt jaarlijks geactualiseerd en voor 1 oktober geplaatst op 4

5 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Hofstad Lyceum en voor 1 oktober op de site van Hofstad Lyceum toegankelijk gemaakt. 1.2 Dit reglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit profielen havo en vwo na de herziening profielen per 1 augustus Alle verwijzingen in dit reglement naar artikelen hebben betrekking op het in punt 1.2 genoemde eindexamenbesluit waarvan een exemplaar bij de secretaris van het examen voor alle betrokkenen ter inzage ligt. Het is uiteraard ook te vinden op het internet: 1.4 Het Examenreglement heeft ten doel op overzichtelijke wijze bijeen te brengen: a. Een omschrijving van de artikelen van het eindexamenbesluit die voor de examenkandidaten direct van belang zijn; b. De aanvullende examenregels en voorschriften zoals die zijn vastgesteld door de directie van Hofstad Lyceum 1.5 Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks vóór 1 oktober aan de inspectie toegezonden. 1.6 In gevallen waarin het examenreglement of het Programma van Toetsing en Afsluiting niet voorzien, beslist de directeur. 5

6 2. ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Afnemen eindexamen (art. 3 van het Eindexamenbesluit) Het eindexamen wordt afgenomen door de directeur en de examinatoren van Hofstad Lyceum onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, zijnde de stichting Lucas Onderwijs te Den Haag De adjunct-directeur fungeert als secretaris van het eindexamen. 2.2 Indeling eindexamen (art. 4 en 7 van het Eindexamenbesluit) Bij VWO en HAVO bestaat het examen uit een schoolexamen en een centraal examen. 2.3 Onregelmatigheden (art.5 van het Eindexamenbesluit) Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen De maatregelen, bedoeld in punt 2.3.1, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige zin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie Alvorens een beslissing ingevolge punt wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in punt 2.5. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie als het een onderdeel van het centraal examen betreft. 2.4 Uitsluiting van het examen Eén van de eisen waaraan voldaan moet worden voor het afleggen van het eindexamen is dat de leerlingen in het examenjaar het voorgeschreven aantal 6

7 lessen overeenkomstig het lesrooster gevolgd hebben. Dit geldt ook voor de niet-examenvakken. Op grond daarvan kan onwettig verzuim leiden tot uitsluiting van het examen, zulks ter beoordeling van de directeur. 2.5 Commissie van beroep De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de de directeur van De Haagse Colleges, dhr. J. van Dam p/a Secretariaat De Haagse Colleges, Albardastraat 23, 2555 XP Den Haag 3. INHOUD VAN HET EXAMEN 3.1 Keuze van eindexamenvakken (art. 8 van het Eindexamenbesluit) De kandidaten kiezen, met inachtneming van het bepaalde in punt 3.2, in welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag eventueel in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen- hen in de gelegenheid heeft gesteld onderwijs in die vakken in de tweede fase te volgen De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken examen afleggen dan voor de voorgeschreven normatieve studielast van het eindexamen (zoals vermeld in 3.2) vereist is. Deze toestemming hangt af van de mogelijkheden die het lesrooster biedt en van de capaciteiten van de kandidaat. 3.2 Eindexamenvakken HAVO, VWO (art. 11, 12, 13 van het Eindexamenbesluit) Het eindexamen VWO omvat: a. vakken van het gemeenschappelijk deel waaronder tevens begrepen het Profielwerkstuk. b. vakken van één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. c. ten minste een vak met een normatieve studielast van 440 uren van het vrije deel van het van het gekozen profiel; d. andere programma-onderdelen. De totale normatieve studielast van het eindexamen bedraagt tenminste 4800 uren Het eindexamen HAVO omvat: a. vakken van het gemeenschappelijk deel waaronder tevens begrepen het Profielwerkstuk. b. vakken van één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. c. ten minste een vak met een normatieve studielast van 320 uren van het vrije deel van het gekozen profiel; d. andere programma-onderdelen. 7

8 De totale normatieve studielast van het eindexamen HAVO bedraagt tenminste 3200 uren. 4. HET SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemene regels Regelingen Het schoolexamen wordt afgenomen conform de artikelen 32, 33 en 35 van het Eindexamenbesluit Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm Het schoolexamen bestaat uit: a. toetsen met open en gesloten vragen; b. praktische opdrachten; c. het profielwerkstuk Voor het afnemen van schriftelijke onderdelen van het schoolexamen worden toetsperioden (H4, V4 en V5) en toetsweken (H5 en V6) georganiseerd. De mogelijkheid bestaat dat ook buiten deze weken onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 4.2 Het beheer van het examendossier Schriftelijk werk wordt na correctie met de examenkandidaat besproken Op in het voorwoord van het PTA genoemde data worden de beoordelingen van de tot dan toe gemaakte schoolexamentoetsen (SE s) en praktische opdrachten (PO s) definitief verklaard. Tegen definitief verklaarde beoordelingen kan geen bezwaar meer worden aangetekend De leerling is verantwoordelijk voor het beheer van werkstukken en foto/videomateriaal van driedimensionale werkstukken of andersoortige werkstukken (behorend tot het kunstdossier). 4.3 De cijfers van het schoolexamen In het geval dat een mondelinge toets wordt afgenomen in aanwezigheid van een leraar-bijzitter, beslist de leraar-examinator over het cijfer. De leraar-bijzitter heeft daarbij een adviserende stem Elk onderdeel van het schoolexamen wordt gewaardeerd met een cijfer uit de schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk cijfer wordt de kandidaten zo spoedig mogelijk meegedeeld. Culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en LEV worden beoordeeld met voldoende of goed. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het naar behoren afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkt uit het examendossier Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde, rekenkundig afgerond op één decimaal, van de beoordelingen die voor de toetsen aan de 8

9 kandidaten zijn gegeven (art. 35). Het gewicht is aangegeven bij de verschillende vakken in het PTA. 4.4 Mededeling cijfers schoolexamen (art. 33 van het Eindexamenbesluit) Vóór de aanvang van het centraal examen deelt de directeur de kandidaat schriftelijk mee welke cijfers hij voor het schoolexamen heeft behaald. 4.5 Herkansing Iedere kandidaat heeft met inachtneming van en het recht om opnieuw deel te nemen aan schriftelijke toetsen van het schoolexamen waarvan de beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer Leerlingen van de H4, V4 en V5 kunnen maximaal twee schoolexamentoetsen per jaar herkansen: één aan het einde van het eerste semester en één aan het einde van het tweede semester. De herkansing aan het eind van het eerste semester heeft uitsluitend betrekking op de toetsen van het eerste semester van het schooljaar; de herkansing aan het einde van het tweede semester heeft uitsluitend betrekking op de toetsen van het tweede semester van het schooljaar. In het eindexamenjaar kunnen de kandidaten maximaal drie eindexamen-toetsen herkansen. Eén toets vlak na elke van de drie toetsweken Herkansing van het Jaar: Deze vindt plaats kort voor het centraal examen en geldt uitsluitend voor vakken die een schoolexamen en een CSE kennen.. Bij deze herkansing kan de kandidaat het cijfer van één schoolexamentoets verbeteren door middel van een toets die bestaat uit louter eindexamenopgaven. Het te verbeteren toetscijfer mag ook dat van een toets uit H4, V4 of V5 zijn. Voor NE, FA, DU en EN geldt dat de Herkansing van het Jaar niet bestaat uit eindexamenopgaven maar uit opgaven die horen bij de te herkansen toets. (Het resultaat van een mondeling of een luistertoets kan dus niet worden verbeterd met een toets die bestaat uit eindexamenopgaven. De herkansing zal hier uit een mondeling respectievelijk een luistertoets bestaan.) De Herkansing van het Jaar kan niet later worden gedaan. Als de kandidaat door ziekte of om andere redenen niet in staat is om mee te doen aan deze toets, vervalt deze herkansingsmogelijkheid dus Als een SE-toets wordt herkanst, geldt het hoogste cijfer als het resultaat van die toets. De kandidaten die aan een herkansing wensen deel te nemen, moeten zich daarvoor vóór een in de jaaragenda van het schooljaar vermelde datum, schriftelijk melden bij de secretaris van het eindexamen. 4.6 Vrijstellingen Een leerling die doubleert kan een vrijstelling krijgen voor een vak dat alleen een schoolexamen heeft en geheel afgesloten is met het cijfer 5,5 of hoger. 4.6 Bezwaar tegen een cijfer Indien een kandidaat het niet eens is met het cijfer dat hem voor een toets is toegekend, dan heeft hij het recht binnen twee werkdagen nadat het cijfer hem is meegedeeld, nadere toelichting aan zijn leraar te vragen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan kan de kandidaat zich binnen twee werkdagen na dit 9

10 gesprek wenden tot de directeur, echter met inachtneming van het in gestelde. Deze neemt binnen twee werkdagen na ontvangst van het bezwaar een beslissing en doet daarvan mededeling aan de kandidaat en de leraar. Voor de mogelijkheid van beroep tegen deze beslissing geldt het gestelde in punt 2.5 van dit reglement. 4.8 Verhindering (art. 45 van het Eindexamenbesluit) In geval van verhindering (door ziekte of om andere zwaarwichtige reden) om aan een examentoets deel te nemen, moet de school vóór aanvang van de toets worden gewaarschuwd In geval van ziekte dient zo spoedig mogelijk aan de secretaris van het eindexamen een verklaring te worden overhandigd waaruit blijkt dat een arts is geconsulteerd. In geval van verhindering om andere redenen dient zo spoedig mogelijk aan de secretaris van het eindexamen een schriftelijke verklaring te worden overhandigd Een kandidaat die om een naar het oordeel van de examencommissie (directeur en secretaris van het eindexamen) geldige reden niet aan een toets heeft deelgenomen, mag die op een door het bevoegd gezag gestelde datum inhalen. Dit geldt echter niet voor de Herkansing van het Jaar. (Zie: 4.5.4) Is de kandidaat zonder geldige reden afwezig dan wordt het gestelde in punt 2.3 van dit reglement toegepast. 10

11 5. HET CENTRAAL EXAMEN 5.1 Regelingen Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 38 en 40 t/m 45 van het Eindexamenbesluit. 5.2 Te laat komen (art. 40 van het Eindexamenbesluit) Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van het examen worden toegelaten. 5.3 Verhindering (art. 45 van het Eindexamenbesluit) Indien een kandidaat om een ter beoordeling van de examencommissie geldige reden is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen in ten hoogste twee toetsen te voltooien Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. 11

12 6 UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 6.1 Eindcijfer eindexamen (art. 47 van het Eindexamenbesluit) Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met Het schoolexamencijfer is het, rekenkundig op één decimaal afgeronde, gewogen gemiddelde van de cijfers voor schoolexamentoetsen en praktische opdrachten die de kandidaat in de bovenbouw heeft afgelegd. Het eindexamencijfer is het cijfer dat behaald wordt voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen (C.S.E.). Dit cijfer wordt uitgedrukt in één decimaal. Van vakken waarvoor een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen bestaat, is het eindcijfer (het cijfer dat op de eindlijst komt) een geheel getal dat het rekenkundig gemiddelde is van het schoolexamencijfer en het eindexamencijfer. Voor wat betreft de afronding is het volgende wettelijk geregeld: Is het gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of lager zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of hoger zijn, naar boven afgerond Van vakken waarvoor alleen een schoolexamen bestaat, is het eindcijfer (het cijfer dat op de eindlijst komt) een geheel cijfer dat de rekenkundig afronding is van het schoolexamencijfer. De afronding is hierbij niet wettelijk geregeld maar mag door de school worden bepaald. Voor onze school hebben wij bepaald dat 5.45 wordt afgerond naar 6. Zo wordt 6.45 een 7 enz Op de eindlijst worden de afgeronde cijfers van de vakken algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer en het profielwerkstuk gemiddeld tot één zogenaamd combinatiecijfer. Bij de bepaling van het combinatiecijfer tellen de drie onderdelen even zwaar mee. Om te kunnen slagen mogen de afzonderlijke afgeronde cijfers van de onderdelen van het combinatiecijfer niet lager zijn dan 4. Het combinatiecijfer (en dus niet de afzonderlijke cijfers die eraan ten grondslag liggen) bepaalt mede de examenuitslag. 6.2 Vaststelling uitslag (art. 48 van het Eindexamenbesluit) De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in punt Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen als bedoeld in de punten t/m Indien de kandidaat slechts kan slagen bij een bepaalde keuze uit eindcijfers volgens twee programma's in een of meer vakken, betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen die eindcijfers bij de bepaling van de uitslag, die de kandidaat nodig heeft om te kunnen slagen. Indien er meerdere keuzen mogelijk zijn stellen de directeur en de secretaris van het eindexamen de kandidaat een keuze uit eindcijfers voor. 12

13 De keuze is definitief wanneer de kandidaat niet binnen vier dagen heeft medegedeeld dat een andere keuze gemaakt moet worden. 6.3 Uitslag (art. 49 van het Eindexamenbesluit) Zak- slaagregels: De kandidaat die het schoolexamen heeft afgelegd, en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen één schooljaar is geslaagd indien: a. voor alle vakken van het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) is gehaald; en als b. er ten hoogste één vijf is behaald voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde; (als er geen wiskunde in het vakkenpakket zit, geldt dat er ten hoogste één vijf is behaald in Nederlands en Engels); en als c. alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of d. er 1x5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of: e. er 1x4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers minstens 6,0 is, of: f. er 2x5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers minstens 6,0 is, of: g. er 1x5 en 1x4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, en het gemiddelde van je cijfers minstens 6,0 is; en als h. de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk profiel, als voldoende of goed zijn beoordeeld. i. geen van de eindcijfers van de drie onderdelen waaruit het combinatiecijfer is berekend (algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, profielwerkstuk) lager is dan 4, De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in punt 6.3.1, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in punt Zodra de uitslag volgens punt is vastgesteld, deelt de directeur deze samen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat mee, onder vermelding van het bepaalde in punt 6.4. De in de eerste zin bedoelde uitslag is de definitieve uitslag indien geen herkansing plaats vindt. 6.4 Herkansing De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd nadat de uitslag volgens punt 6.3 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak, of indien punt van toepassing is in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in punt bedoelde recht Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 13

14 6.4.4 Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van punt 6.2 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld Een kandidaat die in het eerste tijdvak niet in staat was voor één van zijn vakken examen af te leggen kan niet in het tweede tijdvak zowel examen afleggen voor dat vak als van het herkansingsrecht gebruik maken. Dit omdat het herkansingsrecht pas ontstaat op het moment dat de eerste uitslag is bepaald. Deze kandidaat kan dus pas in het derde tijdvak van zijn herkansingsrecht gebruik maken. 6.5 Diploma en cijferlijst (art. 52 van het Eindexamenbesluit) De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, en de beoordeling van de deelvakken culturele kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding, de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel is (of de profielen zijn) vermeld die bij de uitslag is (zijn) betrokken. Van het diploma worden geen duplicaten verstrekt Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 7. OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Afwijking wijze van examineren (art. 55 van het Eindexamenbesluit) De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal en letterkunde; b. het vak Nederlandse taal; c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 14

15 7.1.3 De in punt bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten Van elke afwijking op grond van punt wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 7.2 Bewaren examenwerk (art. 57 van het Eindexamenbesluit) Schoolexamen a. De examensecretaris bewaart gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag de lijsten als bedoeld in b. De overige onderdelen van het examendossier worden behandeld zoals beschreven in Centraal examen a. Het werk van het centraal examen der kandidaten en de cijferlijsten, worden gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. b. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 7.3 Spreiding examen dagschool (art. 59 van het Eindexamenbesluit) Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en van kandidaten die lange tijd ten gevolge van bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen. In dit geval is dezelfde compensatieregeling van toepassing als bij een gespreid examen. 15

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Eindexamenreglement HAVO VWO 2011-2014 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO Met blauw zijn aanvullingen/wijzigingen op het reglement aangegeven.

EXAMENREGLEMENT VWO Met blauw zijn aanvullingen/wijzigingen op het reglement aangegeven. EXAMENREGLEMENT VWO Met blauw zijn aanvullingen/wijzigingen op het reglement aangegeven. INHOUDSOPGAVE blz. 1. Algemene bepalingen 1.1. Begripsbepalingen 2 1.2. Bevoegd gezag 2 1.3. Examencommissie 2 1.4.

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Examenreglement. HAVOtop

Examenreglement. HAVOtop Examenreglement HAVOtop 2015 2016 Examenreglement 2015-2016 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in elk geval informatie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014

EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014 Examenreglement vmbo, havo, vwo pagina 1 van 13 EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd spannend. Met het examen sluit je een lange

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2015-2017

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2015-2017 EXAMENREGLEMENT Examen havo 2015-2017 4 havo 2015-2016 5 havo 2016-2017 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder examen wordt

Nadere informatie

OPDC t Nijrees. Examenreglement. Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo Leerjaar 4 en 5

OPDC t Nijrees. Examenreglement. Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo Leerjaar 4 en 5 OPDC t Nijrees Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Leerjaar 4 en 5 Cursus 2011-2012 2012-2013 Inhoud 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepaling 1.2 Rechtsgrond en Toepassing van dit

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 Tweede Fase HAVO VWO

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 Tweede Fase HAVO VWO EXAMENREGLEMENT 2015 2016 Tweede Fase HAVO VWO (gewijzigde versie per 1 december 2015 in verband met veranderde wetgeving rondom de rekentoets) Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Grondslag van

Nadere informatie

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl.

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsbepalingen De Wet: de Wet op het Voortgezet Onderwijs 1 augustus 1998 (staatsblad 512). Besluit:

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 1.2. Regeling van het schoolexamen... 6 1.3. Regeling

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo

Examenreglement havo/vwo Examenreglement havo/vwo 2014-2015 KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, CULEMBORG 1. EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2015-2016

Examenreglement Marne College 2015-2016 Examenreglement Marne College 2015-2016 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2014-2016

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2014-2016 EXAMENREGLEMENT Examen havo 2014-2016 4 havo 2014-2015 5 havo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder examen wordt

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 VMBO-HAVO-VWO (2 e versie, 15.1.2015) Eindexamenreglement vmbo-havo-vwo pagina 1 van 15 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd een spannende periode, die de afsluiting

Nadere informatie

Examenreglement. Vwo

Examenreglement. Vwo SWP 5.08 Examenreglement Vwo Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 artikel 1 - Indeling eindexamen

Nadere informatie

Examenreglement. Havo

Examenreglement. Havo SWP 5.07 Examenreglement Havo (bij herziene Tweede Fase) Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 artikel 1 -

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP. Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016

MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP. Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016 MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016 Vastgesteld: september 2015 Verzonden aan de inspectie: september 2015 Uitgereikt aan kandidaten: september 2015 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Oog voor elkaar! Examenreglement

Oog voor elkaar! Examenreglement Oog voor elkaar! Examenreglement Locatie Quintus 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 Het Examenreglement van het Dr. Nassau College is vastgesteld door het bevoegd gezag. In het examenreglement staan de

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

PROGRAMMA SCHOOLEXAMEN 2011/2012. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) Amersfoort, september 2011

PROGRAMMA SCHOOLEXAMEN 2011/2012. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) Amersfoort, september 2011 Amersfoort, september 2011 PROGRAMMA SCHOOLEXAMEN 2011/2012 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) Het vwo-examen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal (schriftelijk) examen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting. voor klas 9 en 10. S.G. Breda Unit Markenhage Afdeling Michaëlcollege

Examenreglement 2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting. voor klas 9 en 10. S.G. Breda Unit Markenhage Afdeling Michaëlcollege Examenreglement 2014-2015 en Programma van toetsing en afsluiting voor klas 9 en 10 S.G. Breda Unit Markenhage Afdeling Michaëlcollege Breda, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE Examenreglement Hoofdstuk I

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO

SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO ingaande op 1 augustus 2014 Het Bevoegd Gezag van het Veurs Lyceum te Leidschendam besluit in zijn vergadering tot

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. schooljaar 2015-2016

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING cohort 2013-2016 2014-2017 2015-2018 schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Het Bevoegd Gezag van het R.K.

Nadere informatie