Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg"

Transcriptie

1 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg

2 VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Naast je schriftelijke toetsen heb je o.a. te maken met mondelinge en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen dat je in de vierde klas afrondt. Daarna vindt ook het centraal examen plaats. Het schoolexamen en het centraal examen zijn aan officiële regels gebonden. Deze regels vind je in het Examenreglement voor het schoolexamen, dat zich voor in dit boekje bevindt. Daarnaast is er het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin vind je de leerstofomschrijving, de wijze van toetsing, het gewicht van een cijfer en de herkansingsmogelijkheden. Tot slot vind je hier ook al informatie over het centraal examen. Belangrijk voor jou is natuurlijk dat je slaagt voor je examen. Daarom is de inhoud van dit boekje zo belangrijk: het geeft je informatie over je rechten en plichten bij het examen. Bewaar het goed en zorg dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van het examenreglement en het PTA! Veel succes in de komende twee examenjaren. Namens de schoolleiding, M. de Groot F. Veldman 1

3 2

4 INHOUDSOPGAVE Examenreglement Algemeen 5 Het examen in leerjaar 3 en 4 6 Het schoolexamen 8 Het centraal examen 11 Onregelmatigheden 11 Belangrijke momenten in leerjaar 3 13 Ten slotte 13 PTA leerjaar 3 en 4 Nederlands 15 Engels 16 Wiskunde 17 Biologie 18 Economie 19 Natuur- en scheikunde1 20 Maatschappijleer1 21 Maatschappijleer2 22 Handel & Administratie 23 Verzorging 24 Techniek Breed 26 Lichamelijke opvoeding 27 Kunstvakken 1 28 Handelingsopdrachten (stage/mas) 29 3

5 4

6 ALGEMEEN Het examenreglement wordt gemaakt door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is Stichting CVO in t Gooi, waarvan Hilfertsheem- Beatrix een vestiging is. Het reglement kan, als het nodig is, tussentijds gewijzigd worden. Alles over het examen staat in het Eindexamenbesluit VO. Dit Eindexamenbesluit ligt bij de administratie op school en kan bekeken worden. Hierin staat dat er een examenreglement moet zijn. Met het woord kandidaat wordt iedereen bedoeld die van het bevoegd gezag examen mag doen. Als het woord examen gebruikt wordt, wordt daarmee het schoolexamen en het centraal examen bedoeld. Een examinator is iemand die het examen afneemt. Met schoolexamentoetsen worden alle onderdelen van het schoolexamen bedoeld, zoals: mondelinge toetsen schriftelijke toetsen met gesloten of open vragen praktische opdrachten handelingsopdrachten een sectorwerkstuk handelingsdelen Voor iedere leerling wordt een examendossier gemaakt. Hierin komen de resultaten van alle onderdelen van het examen uit het derde en vierde leerjaar te staan. Ook van de vakken die al in het derde leerjaar worden afgerond, worden de resultaten bijgehouden. Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit is een omschrijving van wat er getoetst wordt, hoe er getoetst wordt en hoe zwaar een toets mee gaat tellen. 5

7 HET EXAMEN in leerjaar 3 en 4 Algemeen Je krijgt van de school de kans om je opleiding af te sluiten met het doen van het examen. De directeur en de examinatoren nemen het examen af, het bevoegd gezag is verantwoordelijk. De directeur wijst iemand van het personeel van de school aan als secretaris van het examen. Deze secretaris regelt samen met de directeur alles wat met het examen te maken heeft. De vakken waarin je examen doet Het examen bestaat voor de meeste vakken uit een schoolexamen en een centraal examen. Voor alle leerlingen geldt dit voor: de vakken Nederlands en Engels de vakken uit het sectordeel het beroepsgerichte vak (voor basis en kader) de vakken of programma s uit het vrije deel die bij het examen vmbo kunnen horen (ook beroepsgericht vak bij GL). Voor maatschappijleer1, CKV en bewegingsonderwijs is er alleen een schoolexamen. Een extra vak Met toestemming van de schoolleiding kun je examen doen in een extra vak. De schoolleiding kijkt of het organisatorisch mogelijk is en of je voldoende kennis hebt om examen in dat extra vak te doen. Een rekentoets Naast bovengenoemde vakken voor het schoolexamen en centraal examen is er in 2016 ook een centrale rekentoets. Het cijfer voor de rekentoets telt mee in de slaag-zakregeling. Berekening van het eindcijfer voor elk examenvak Het eindcijfer wordt voor elk vak berekend uit het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen, behalve het vak maatschappijleer 1, waarvoor alleen een schoolexamen is en eind leerjaar 3 al wordt afgesloten. 6

8 Geslaagd of niet Je bent geslaagd als: a. Al je cijfers gehaald bij je centraal examen gemiddeld een 5,5 of hoger zijn; b. Het eindcijfer voor het examen Nederlands en de rekentoets minimaal een vijf is; met dien verstande dat er van deze twee vakken slechts één een vijf mag zijn; c. Je onverminderd onderdeel a en b: 1. ten hoogste één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn; 2. ten hoogste één 4 hebt (mits geen Nederlands) en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en tenminste één eindcijfer 7 of hoger is; 3. voor twee vakken een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en tenminste één eindcijfer 7 of hoger is; d. Je voor de vakken lichamelijke opvoeding en CKV de kwalificatie voldoende of goed hebt behaald en je in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed hebt behaald. Nota bene Alle theorievakken tellen eenmaal mee in de slaag-zakregeling. Ook maatschappijleer1 afgesloten in leerjaar 3 telt éénmaal mee. Het beroepsgerichte vak (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) telt tweemaal mee. Het voor de rekentoets behaalde cijfer telt niet mee bij de berekening van het gemiddelde voor het centraal examen en ook niet mee in de compensatieregel. Het schoolexamen en het centraal examen hebben hetzelfde gewicht en bepalen dus ieder voor de helft het cijfer voor het eindexamen. 7

9 HET SCHOOLEXAMEN Berekening schoolexamencijfer Het schoolexamen begint in het derde leerjaar en wordt voor alle vakken, behalve maatschappijleer1 en CKV, afgesloten in het vierde leerjaar. De vakken maatschappijleer1 en CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) worden al in leerjaar 3 afgesloten. Het schoolexamen wordt afgenomen zoals het in het PTA staat beschreven. Bij de bepaling van het eindcijfer schoolexamen voor elk vak telt het gemiddelde schoolexamencijfer van het 3 e leerjaar voor 40% mee en het gemiddelde schoolexamencijfer van het 4 e leerjaar voor 60%. De definitieve cijferlijst van het schoolexamen krijg je een week voor het centraal examen begint. Op deze lijst staan dan ook de eindcijfers van het schoolexamen. Beoordeling in cijfers en O/V/G De examinator stelt voor elke schoolexamentoets het cijfer vast. De cijfers worden afgerond op één cijfer achter de komma. Het laagste cijfer is een 1, het hoogste een 10. Voor verschillende vakken moeten er ook handelingsdelen en handelingsopdrachten worden gedaan. Hiervoor worden geen cijfers gegeven, maar deze moeten minstens voldoende gemaakt zijn. Ook voor de vakken CKV, bewegingsonderwijs en HB4YOU worden geen cijfers gegeven, maar moet de beoordeling voldoende of goed zijn. De beroepsgerichte stages en de maatschappelijke stage moeten met een voldoende afgerond worden. Hoe alle handelingsdelen en handelingsopdrachten worden beoordeeld door de examinatoren, zal van tevoren bekend gemaakt worden. Anders examen doen Voor leerlingen met een handicap kan de directeur toestemming geven het schoolexamen (gedeeltelijk) op een aangepaste manier te maken. De directeur bepaalt op welke manier het examen gemaakt wordt. Hij geeft dit daarna zo spoedig mogelijk door aan de inspectie. Ook voor leerlingen die niet meer dan zes jaar in Nederland op school hebben gezeten als ze deelnemen aan het schoolexamen en voor wie Nederlands niet hun moedertaal is, kan de directeur toestemming geven om de toetsen op een andere manier af te nemen dan in het PTA staat. Bekendmaking van de cijfers Het cijfer van iedere toets wordt binnen twee weken aan je doorgegeven. Je hebt het recht jouw werk in te zien voordat het definitieve cijfer wordt vastgesteld. De behaalde cijfers komen in jouw examendossier. Na iedere rapportperiode krijg je een cijferlijst waarop de schoolexamencijfers staan. 8

10 Kloppen de cijfers? Als je denkt dat een cijfer van het schoolexamen niet klopt, dan kun je binnen vier dagen nadat je het cijfer hebt doorgekregen vragen of er nog een keer naar het cijfer gekeken kan worden. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden bij de directie, door een ouder of verzorger ondertekend. Als je denkt dat het eindcijfer van het schoolexamen niet goed berekend is, dan kun je binnen twee dagen nadat het cijfer is bekendgemaakt vragen of er nog een keer naar de berekening gekeken kan worden. Ook dit moet schriftelijk gebeuren en mede ondertekend zijn door een ouder of verzorger. De aanvragen moeten gericht zijn aan de directeur. Binnen drie dagen nadat de aanvraag is ontvangen, neemt de schoolleiding er een besluit over. Wanneer het gaat om een vraag over (de beoordeling van) het cijfer van een schoolexamen, dan wordt de schoolleiding geadviseerd door een collega van de vakdocent. Bewaren Toetsen en opdrachten die bij het schoolexamen worden gebruikt, blijven van de school. De schriftelijke toetsen die nagekeken zijn, worden één schooljaar bewaard. Bij onderdelen van vakken waarvoor er geen cijfer wordt gegeven maar een beoordeling (bijv. voldoende ), wordt de beoordeling opgeschreven en bewaard, totdat je van school gaat. Niet aanwezig tijdens het schoolexamentoets? Als je niet bij een schoolexamentoets kunt zijn, dan moet dit vóór het begin van de toets door één van je ouders of verzorgers gemeld worden bij de conciërge. De ziekmelding moet schriftelijk via het logboekje bevestigd worden. Er is dan sprake van geoorloofd verzuim en je hebt het recht op inhalen. Als je om een andere reden dan ziekte niet aan het schoolexamen mee kunt doen, moet er van tevoren om uitstel gevraagd worden. De directeur beslist, nadat er overleg is geweest met de examinator, of je uitstel krijgt. Richtlijnen en afspraken rond de PTA-toetsen Als je ziek bent op de dag van het afnemen van een PTA-onderdeel moet dit s morgens telefonisch (voor uur) gemeld worden bij de conciërge. Als je te laat komt bij het afnemen van een schoolexamentoets moet je je eerst melden bij een van de teamleiders. Alleen zij kunnen toestemming geven om alsnog aan de toets te beginnen. Als je toestemming krijgt mag je de beschikbare tijd gebruiken. Krijg je geen toestemming dan kun je in de herkansingsperiode dit PTAonderdeel inhalen. 9

11 Jassen, tassen, e.d. moeten voor in de examenruimte staan. Geen mobiele telefoons op tafel, ze mogen dus ook niet gebruikt worden als rekenmachine. Tijdens de toetsweek mag je de examenruimte eerder verlaten, maar pas wanneer de docent toestemming heeft gegeven. Op de inhaaldag kun je gemist werk inhalen als je geoorloofd afwezig bent geweest. Inhalen en herkansen van het schoolexamen in leerjaar 3 (periode 3) en in leerjaar 4 Iedereen heeft recht op het inhalen van een onderdeel van het schoolexamen als: a. je tijdens een bepaalde toets met een geldige reden afwezig was b. je uitstel hebt gekregen Iedereen heeft het recht om in leerjaar 3 één toets van het schoolexamen uit periode 3 en in leerjaar 4 twee toetsen van het schoolexamen van leerjaar 4 te herkansen. Sommige toetsen en/of praktische onderdelen kunnen niet herkanst worden. Dit staat dan in het PTA. In bijzondere gevallen kan de directeur toestemming geven voor een extra herkansing van een onderdeel van het schoolexamen. Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. Een handelingsdeel of een handelingsopdracht welke met een onvoldoende is afgerond, moet opnieuw gedaan worden, totdat hij voldoende is. Klaar met het schoolexamen? Het schoolexamen is pas echt klaar als: a. alle toetsen zijn gemaakt; b. je een voldoende of goed voor CKV en bewegingsonderwijs hebt; c. de praktische opdrachten, de handelingsdelen en de handelingsopdrachten afgerond zijn en met voldoende of goed beoordeeld zijn en voor de leerlingen theoretische leerweg het sectorwerkstuk met minimaal een voldoende is afgerond. Pas op! Als één of meerdere onderdelen (zie a t/m c) voor de start van het centraal examen niet in orde zijn mag je geen examen doen. 10

12 HET CENTRAAL EXAMEN Inleiding Het centraal examen kan bestaan uit een centraal schriftelijk examen (CSE), een digitaal examen en een centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE). Herkansen en inhalen Heb je vakken gemist tijdens het centraal examen en je had daarvoor een geldige reden dan mag je die vakken, als dat roostertechnisch lukt, alsnog inhalen. Je mag één vak herkansen. De leerlingen van de gemengde- en theoretische leerweg moeten deze herkansing inzetten op een vast moment: het 2 e tijdvak CSE. Bij meer dan twee vakken inhalen / herkansen moet de leerling uit de gemengde of theoretische leerweg ook gebruik maken van het 3 e tijdvak. Herkansing CSPE De leerling in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kan onderdelen van het CSPE herkansen wanneer de leerling bij de uitslagbepaling nog niet is geslaagd. De herkansingsscores komen in plaats van de behaalde score in het 1 e tijdvak, ook als deze score lager is. Herkansen rekentoets: In het 4e leerjaar heb je recht op één herkansing van de rekentoets. Wat verder nog? Als je zakt en je wilt het vierde jaar opnieuw doen, dan gelden de cijfers van het eerste vierde jaar niet meer. Dit geldt niet voor het cijfer van de rekentoets. Dit mag je als het zo uitkomt meenemen naar het nieuwe jaar. Als je halverwege het derde of vierde jaar op school komt en er zijn al toetsen geweest, dan worden er door de directeur, in overleg met jou en de docenten, aparte afspraken gemaakt. ONREGELMATIGHEDEN Als een kandidaat (een onderdeel van) het schoolexamen zonder geldige reden niet maakt, of zich schuldig maakt aan fraude of een andere onregelmatigheid dan kan de directeur maatregelen treffen. Maatregelen kunnen zijn: het geven van het cijfer 1 voor een schoolexamentoets het niet meer mogen deelnemen aan het examen het verliezen van een herkansingsmogelijkheid gemaakte toetsen niet meer mee laten tellen het diploma en de cijferlijst pas krijgen als je bepaalde onderdelen opnieuw hebt gedaan. 11

13 Als er pas na afloop van het schoolexamen een onregelmatigheid wordt ontdekt dan kan de directeur het schoolexamen ongeldig verklaren, waardoor er niet meer aan het centraal examen meegedaan kan worden of waardoor het nodig is het schoolexamen opnieuw te doen. Voordat er maatregelen worden getroffen spreekt de directeur met de betreffende kandidaat. Deze kan zich door een volwassene laten bijstaan. De directeur laat zijn beslissing aan de kandidaat weten, mondeling of schriftelijk. Indien je het oneens bent met de handelwijze van de schooldirectie, dan kun je de kwestie voorleggen aan de algemeen directeur van CVO t Gooi, Bisonlaan 1, 1217 GH Hilversum. Daarmee ben je bij de hoogste beroepsinstantie binnen de school. Over een besluit of uitspraak van de algemeen directeur kun je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie waarbij de school aangesloten is. Externe klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie voor PO, VO en BVE, Postbus 694, 2270 AR Voorburg. Telefoon:

14 BELANGRIJKE MOMENTEN IN LEERJAAR 3 Schooljaar : 2014 Mentorspreekavond week oktober PTA toets ma + CKV mondeling Week november Inhalen PTA Week november Voorlichting ROC Week 46 11,12,13 november Ontvangst rapport 1 Week november Ouderspreekavond Week december 2015 Inhalen rapportperiode 2 Week 7 9 februari Ontvangst rapport 2 Week 8 19 en 20 februari PTA toets ma + CKV mondeling Week 11 9 maart 13 maart Inhalen PTA Week maart Ouderspreekavond Week maart Doe-dagen ROC Week maart Toetsweek Week juni Inhaalmoment PTA Week 24 9 juni Uitdelen voorlopige cijferlijst Week juni Inleveren herkansingsbriefjes Week juni CKV-activiteit Week juni Herkansingen + Week juni inhalen/afronden PO/HD/CKV Ontvangst rapport 3 Week 27 1 juli N.B. Begin volgend schooljaar ( ) ontvang je het schema belangrijke momenten in leerjaar 4. TEN SLOTTE In plaats van ouders kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen worden: de verzorgers of voogden. Als er gesproken wordt over (mede)ondertekening door de ouders van de kandidaat, dan geldt dit voor leerlingen die nog geen 18 zijn. Meerderjarigen (18 jaar en ouder) mogen zelf tekenen. De directeur heeft het recht om de ouders van meerderjarige leerlingen inlichtingen te verschaffen over alle examenzaken, tenzij de meerderjarige schriftelijk laat weten dit niet te willen. Wanneer dit reglement geen uitkomst biedt, beslist de directeur na de partijen te hebben gehoord. 13

15 14

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement VMBO. BBL KBL GL TL Examenjaar

Examenreglement VMBO. BBL KBL GL TL Examenjaar Examenreglement VMBO BBL KBL GL TL Examenjaar 2016-2017 Inleiding Beste examenkandidaat, In het vierde leerjaar van het VMBO is het eindexamen. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2018-2019 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam 020-5854854 0 INHOUDSOPGAVE. Vaststelling PTA en bevoegd gezag 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Mavo 3 & 4. Cursusjaren / Melanchthon De Blesewic Hoekeindseweg 7a 2665 KA Bleiswijk

EXAMENREGLEMENT. Mavo 3 & 4. Cursusjaren / Melanchthon De Blesewic Hoekeindseweg 7a 2665 KA Bleiswijk EXAMENREGLEMENT Mavo 3 & 4 Cursusjaren 2017 2018 / 2018 2019 Bewaar dit boekje zorgvuldig tot na je eindexamen, het bevat alle rechten en plichten met betrekking tot de schoolexamens en het eindexamen.

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 4 en 3HGL BBL KBL GL (HGL) Schooljaar

Examenreglement VMBO 4 en 3HGL BBL KBL GL (HGL) Schooljaar Examenreglement VMBO 4 en 3HGL BBL KBL GL (HGL) Schooljaar 2018-2019 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 3

Exameninformatie Klas 3 Exameninformatie Klas 3 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3 INHOUDSOPGAVE PTA MAVO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD VAN HET

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 4

Exameninformatie Klas 4 Exameninformatie Klas 4 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 4 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL TL. Melanchthon Mathenesse

Examenreglement VMBO BBL KBL TL. Melanchthon Mathenesse Examenreglement VMBO BBL KBL TL Melanchthon Mathenesse schooljaar 2017-2018 & Cohort 2017-2019 Inleiding Beste examen leerling, In deze map vind je het examenreglement dat Melanchthon Matheness e gebruikt

Nadere informatie

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel...1 1 Inleiding...1 2 Examens...1 2.1 Schoolexamen (SE)...2 2.2 Centraal Examen (CE)...2 3 Leerstofmodules...2 3.1 Berekening

Nadere informatie

Het eindexamen vmbo Cohort

Het eindexamen vmbo Cohort Het eindexamen vmbo Cohort 2017-2019 Cohort (lichting) 2017-2019 Schooljaar augustus 2017 augustus 2018: leerjaar 3 Schooljaar augustus 2018 juni 2019 leerjaar: 4 + centraal examen Eindexamen Het eindexamen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2018-2019 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar 2018-2019 Pagina 1 van 7 Leiden, september 2018 Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018 PERIODEN VAN HET PTA 2017 2018 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2017 Periode 2: 13 november 2017 t/m 2 februari 2018 PTAWeek: 1 t/m 7 februari 2018 Periode 3: 5 februari t/m 20 april 2018 Periode

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Programma van Toetsing en Afsluiting

Reglement Schoolexamen Programma van Toetsing en Afsluiting Christelijk College Groevenbeek Reglement Schoolexamen Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 Christelijk College Groevenbeek Inhoudsopgave 1. Afkortingen... 3 2. Het schoolexamen... 3 2.1 Start

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Examen 2018 Reglement

Examen 2018 Reglement de actieve school Examen 2018 Reglement 1 2 Basis voor dit reglement is het bepaalde in het Eindexamenbesluit VO, inclusief wijzigingen. Zie wetten.overheid.nl. Afnemen eindexamen De directeur en de examinatoren

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen Algemene bepalingen Verschillende soorten toetsen

1. Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen Algemene bepalingen Verschillende soorten toetsen 0 1 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2017 pagina 1. Begripsbepaling 3 2. Organisatie van het schoolexamen 3 2.1. Algemene bepalingen 3 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

examenreglement P.T.A. Schooljaar versie september 2014

examenreglement P.T.A. Schooljaar versie september 2014 examenreglement P.T.A. Schooljaar 2014-2015 versie september 2014 Dit boekje, Programma van Toetsing en Afsluiting is van: Melanchthon Prinses Irene, Examenreglement, Toelichting en PTA, schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO 3 & 4. Cursusjaren / Melanchthon De Blesewic Hoekeindseweg 7a 2665 KA Bleiswijk

EXAMENREGLEMENT MAVO 3 & 4. Cursusjaren / Melanchthon De Blesewic Hoekeindseweg 7a 2665 KA Bleiswijk EXAMENREGLEMENT MAVO 3 & 4 Cursusjaren 2018 2019 / 2019 2020 Bewaar dit boekje zorgvuldig tot na je eindexamen, het bevat alle rechten en plichten met betrekking tot de schoolexamens en het eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

DE GEMENGDE LEERWEG 3 & 4 Weert,

DE GEMENGDE LEERWEG 3 & 4 Weert, REGELING EINDEXAMEN LVO-WEERT DE GEMENGDE LEERWEG 3 & 4 Weert, 24-09-2018 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.1 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Studiewijzer 10t 2018/2019

Studiewijzer 10t 2018/2019 Studiewijzer 10t 2018/2019 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2018 2020 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2018 2020 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2018 Periode 2: 13 november 2017 t/m 8 februari 2019 PTAWeek:

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Budel, Inhoud

Budel, Inhoud REGELING SCHOOLEXAMEN MAVO BOVENBOUW BRAVO! College Cranendonck Budel, 27-09-2018 Inhoud 1. Begripsbepalingen 14 2. Organisatie van het schoolexamen 14 2.1 Algemene bepalingen 14 2.2 Verschillende soorten

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 3-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg 1 Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg Betreft: - cohort 2017 2019 - cohort 2018 2020 - vmbo leerjaar 3 en 4 2 Beste eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

EXAMENGIDS LEERLING. Alfrinkcollege. met: de belangrijkste data overzichten kandidaten vertaling examenreglement THEORETISCH GEMENGD

EXAMENGIDS LEERLING. Alfrinkcollege. met: de belangrijkste data overzichten kandidaten vertaling examenreglement THEORETISCH GEMENGD Alfrinkcollege VMBO THEORETISCH GEMENGD deelschool van de Instelling Voorgezet Onderwijs Deurne EXAMENGIDS LEERLING met: de belangrijkste data overzichten kandidaten vertaling examenreglement Vmbo 2018-2019

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie