Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR"

Transcriptie

1 Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 26 september 2016 hiervoor gemandateerd door het bestuur met instemming van de MR d.d. 3 oktober 2016 gewijzigd d.d. 24 november 2016

2 INHOUDSOPGAVE pagina 1 - Inleiding Algemene bepalingen Inhoud en doel van het examenreglement Het examenreglement en de wet Geheimhouding Bijzondere gevallen Terminologie Inrichting van het onderwijs Schoolexamen Het schoolexamen bestaat uit Het examendossier bestaat uit Beoordeling van het schoolexamen Wijze van beoordelen van het schoolexamen Examinatoren Herkansing, afwezig en niet tijdig inleveren van werk voor het schoolexamen Herkansen van een onderdeel van het schoolexamen Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen Te laat komen bij een schoolexamen Niet tijdig inleveren van een onderdeel van het schoolexamen Bijzondere gevallen (inhalen) Examendossier, rapportage over de voortgang en afronding van het schoolexamen Examendossier Afronding van het schoolexamen Bijzondere bepaling ten aanzien van dyslecten Rekentoets Rekentoets Aangepaste rekentoets Centraal examen Wijze van afnemen Regels voor kandidaten bij het centraal examen Bepaling van het eindcijfer van het eindexamen Uitslag van het eindexamen mavo Uitslag van het eindexamen havo Uitslag van het eindexamen vwo Herkansing van het centraal examen Uitgestelde examens Afwijkende wijze van examineren Bewaren van examenwerk Spreiding van het eindexamen Onregelmatigheden Onregelmatigheden Commissie van beroep over eindexamenzaken Commissie van beroep 9 Pagina 1 van 10

3 1 - Inleiding Het Rietveld Lyceum is een school voor leerlingen die capaciteiten hebben voor een opleiding mavo, havo of vwo (atheneum of gymnasium). Aan hen bieden wij onderwijs van hoge kwaliteit, dat recht doet aan persoonlijke ontwikkeling. Daardoor behalen zij zo hoog mogelijke prestaties, waarmee zij toegang krijgen tot een bij hen passende vervolgopleiding. Op het Rietveld Lyceum wordt dit onderwijs in drie afdelingen, mavo, havo en vwo, vorm gegeven. Jaarlijks stelt het Rietveld Lyceum, met instemming van de medezeggenschapsraad, het Examenreglement vast. 2 - Algemene bepalingen 2.1 Inhoud en doel van het Examenreglement Het Examenreglement bevat de algemene regels voor onderdelen van het schoolexamen en voor het centraal examen zoals die op het Rietveld Lyceum worden afgenomen. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat per vak een overzicht van het examenprogramma. Het Examenreglement en het PTA worden jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld en voor 1 oktober aan de kandidaten bekend gemaakt. Het bevoegd gezag baseert het Examenreglement en het PTA op de Wet en op bepalingen van de minister. 2.2 Het Examenreglement en de Wet Het Examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO (de wet). Kandidaten of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen op school inzien: het Eindexamenbesluit VO en Inrichtingsbesluit WVO liggen op de school ter inzage. 2.3 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en in die hoedanigheid de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 2.4 Bijzondere gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de secretaris van het examen, gemandateerd door de rector, na overleg met de examencommissie. De examencommissie bestaat uit: de heer Paddy Harbers, rector; de heer Thijs Breeuwer, secretaris van het examen (voorzitter); de afdelingsleider van de betrokken afdeling; en zo nodig de betrokken vakdocent/examinator. 2.5 Terminologie In dit reglement wordt steeds gesproken over kandidaten; daarmee worden leerlingen bedoeld die aan het schoolexamen en aan het centraal examen deelnemen. Overal waarin het regelement staat; vakken mag ook deelvakken worden gelezen. Overal waar staat handelingsdeel mag ook onderdelen van het handelingsdeel gelezen worden. Tot slot is voor het leesgemak de tekst in dit reglement in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij staat, kunt u ook zij lezen. 3 - Inrichting van het onderwijs De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: Het mavo, het havo en het vwo kennen een schoolexamen, een centraal examen en een rekentoets. Het schoolexamen wordt in het mavo afgenomen in leerjaar drie en vier, in het havo in leerjaar vier en vijf en in het vwo in leerjaar vier, vijf en zes. Het centraal examen vindt in het mavo aan het eind van het vierde leerjaar plaats, in het havo aan het einde van het vijfde leerjaar en in het vwo aan het einde van het zesde leerjaar. Pagina 2 van 10

4 Bij de meeste vakken bepalen het centraal examen en het schoolexamen samen het eindresultaat. In het mavo, in het havo en in het vwo bepalen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen elk de helft van het eindresultaat. Er zijn ook vakken die uitsluitend uit een schoolexamen bestaan. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier: de resultaten van de opdrachten worden vastgelegd in een examendossier dat in het mavo leerjaar drie en vier, in het havo leerjaar vier en vijf en in het vwo leerjaar vier, vijf en zes beslaat. 4 - Schoolexamen Iedere kandidaat bouwt een eigen examendossier op met schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten die in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn opgenomen. Het schoolexamen wordt voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen afgesloten. 4.1 Het schoolexamen bestaat uit schriftelijke en/of mondelinge toetsen; praktische opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer; handelingsdelen: in het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator (vakdocent) moet worden vastgesteld of deze «voldoende» dan wel «goed» zijn uitgevoerd; een sectorwerkstuk voor de kandidaten van het mavo; een profielwerkstuk voor de kandidaten van het havo en het vwo. 4.2 Het examendossier bevat (Artikel 35c, Eindexamenbesluit VO) een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten; een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen; informatie over het handelingsdeel; voor het mavo maakt ook het sectorwerkstuk deel uit van het examendossier; voor het havo en het vwo maakt ook het profielwerkstuk deel uit van het examendossier. 5 - Beoordeling van het schoolexamen 5.1 Wijze van beoordelen van het schoolexamen (Artikel 35, Eindexamenbesluit VO) De wijze van beoordelen wordt gezamenlijk vastgesteld door alle examinatoren van het Rietveld Lyceum die in een bepaald vak lesgeven. De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis en inzicht van een kandidaat uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij wordt een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gehanteerd. Het cijfer van het schoolexamen wordt afgerond naar een geheel getal (5,45 wordt 5). Indien in een vak tevens een centraal examen wordt afgelegd, wordt het cijfer van het schoolexamen afgerond op één decimaal (5,45 wordt 5,5). De vakken culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en het sectorwerkstuk (indien van toepassing) worden niet met een cijfer, maar met een kwalificatie «voldoende» of «goed» beoordeeld. In het PTA worden de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt, vermeld. 5.2 Examinatoren Beoordelingen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets of praktische opdracht is gekoppeld. Praktische opdrachten die vakoverstijgend worden gegeven (meerdere vakken met gezamenlijke opdracht) worden gezamenlijk beoordeeld door twee of meer docenten die de totstandkoming hebben begeleid. De in deze bepaling bedoelde docenten worden beschouwd als de examinatoren. Pagina 3 van 10

5 6 - Herkansing, afwezigheid en niet tijdig inleveren van werk voor het schoolexamen 6.1 Herkansen van een onderdeel van het schoolexamen (Artikel 35b1, Eindexamenbesluit VO) Een aantal onderdelen van het schoolexamen die beoordeeld worden met een cijfer zijn herkansbaar. In het PTA is aangegeven of het onderdeel herkansbaar is of niet. De onderdelen van het schoolexamen die beoordeeld worden met een kwalificatie en die niet met «voldoende» of «goed» zijn afgerond, moeten herkanst worden voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen. Uitgezonderd van herkansing zijn in ieder geval de onderdelen: mondelinge toetsen en praktische opdrachten. Herkansingen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen en worden centraal geregeld. Bij een herkansing van een onderdeel van het schoolexamen telt het hoogste cijfer. Voor een kandidaat die een herkansbaar onderdeel van het schoolexamen wil herkansen, gelden volgende regels: In het mavo in het derde leerjaar mag na toetsweek twee één herkansbare toets herkanst worden. Deze herkansing kan een kandidaat verdienen door in de eerste helft van het schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. In het examenjaar in het mavo mag na toetsweek twee en na toetsweek drie één herkansbare toets herkanst worden. Deze twee herkansingen kan een kandidaat verdienen door in de eerste helft van het schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest (één herkansing) en in periode drie geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest (één herkansing). In het havo in het vierde leerjaar kan een kandidaat een herkansing verdienen door in de eerste helft van het schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. En kan een kandidaat een herkansing verdienen door in de tweede helft van het schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. Deze herkansingen kan de kandidaat echter pas in het examenjaar inzetten. In het vwo in het vierde en vijfde leerjaar kan een kandidaat een herkansing verdienen door in het gehele schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. Deze herkansingen kan de kandidaat echter pas in het examenjaar inzetten. In het examenjaar in het havo en in het vwo mag één herkansbare toets per periode herkanst worden. In het examenjaar in het havo en in het vwo kan een kandidaat een derde herkansing verdienen door in de eerste helft van het schooljaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. Bovendien kan een kandidaat nog vierde (extra) herkansing verdienen door in periode drie geen enkele keer ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. N.B. Het recht op herkansing vervalt als de betrokken kandidaat bij de herkansing afwezig is, ongeacht de reden van afwezigheid. 6.2 Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen De kandidaat is wettelijk verplicht om bij de afname van een onderdeel van het schoolexamen aanwezig te zijn. Een bezoek aan de tandarts of dokter, etc. zijn niet toegestaan tijdens de toetsweken. Afwezigheid bij afname van een onderdeel van het schoolexamen wordt gezien als een onregelmatigheid. In een beperkt aantal gevallen heeft de kandidaat het recht gemiste onderdelen van het schoolexamen in te halen: Bij wettige afwezigheid: Indien een kandidaat niet aan een onderdeel van het schoolexamen deel kan nemen, doordat de kandidaat bijvoorbeeld een bruiloft of uitvaart heeft, dient dit vooraf gemeld te worden bij de secretaris van het examen. Bij afwezigheid door ziekte: Indien een kandidaat niet aan een onderdeel van het schoolexamen deel kan nemen door ziekte dient de kandidaat op de dag van toetsing door zijn ouder(s)/verzorger(s) vóór aanvang van de toets telefonisch ziek te worden gemeld. De kandidaat dient dit bij terugkomst op school schriftelijk (ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat) te bevestigen aan de secretaris van het examen. Zo nodig kan een doktersverklaring verlangd worden. Het recht op inhalen van onderdelen van het schoolexamen bestaat uitsluitend in bovengenoemde gevallen. In alle andere gevallen beslist de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie. N.B. Het inhalen van een toets geldt als herkansing, hetgeen impliceert dat die toets niet nogmaals afgelegd kan worden. Pagina 4 van 10

6 6.3 Te laat komen bij een schoolexamen Indien een kandidaat te laat is voor een onderdeel van het schoolexamen, wordt de kandidaat tot uiterlijk een half uur na aanvang van de toets toegelaten tot die toets. 6.4 Niet tijdig inleveren van een onderdeel van het schoolexamen Praktische opdrachten (zoals werkstukken of verslagen) en in te leveren onderdelen van het handelingsdeel dienen te worden ingeleverd op een door de vakdocent te bepalen datum. Een praktische opdracht moet, indien een kandidaat op de inleverdatum afwezig is, door of namens de kandidaat worden ingeleverd op de eerstvolgende schooldag. Het niet inleveren van een praktische opdracht op de opgegeven/genoemde inleverdatum, of - in geval van afwezigheid - op de eerstvolgende schooldag na de inleverdatum, wordt gezien als een onregelmatigheid. In de regel geldt er: voor iedere dag dat het te laat is ingeleverd wordt één punt in mindering gebracht. Niet ingeleverd werk wordt als niet beoordeeld beschouwd. 6.5 Bijzondere gevallen (inhalen) In bijzonder gevallen kan de secretaris van het eindexamen na overleg met de examencommissie een individuele kandidaat een extra gelegenheid tot inhalen van een onderdeel van het schoolexamen bieden. 7 - Examendossier, rapportage over de voortgang en afronding van het schoolexamen 7.1 Examendossier (Artikel 35c, Eindexamenbesluit VO) Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen; het bestaat uit een door de school en een door de kandidaat zelf te bewaren gedeelte. De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen en alle opgaven, correctievoorschriften en toetsen die op het schoolexamen, handelingsdelen, het plusdocument en werkstukken van de kandidaat betrekking hebben. De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, zijn leesdossier, kunstdossier, toekomstdossier, sectorwerkstuk (indien van toepassing) en profielwerkstuk (indien van toepassing) in overleg met de betrokken examinatoren in papieren vorm. Het al of niet bewaren van praktische opdrachten wordt aan de kandidaat overgelaten. Voor het eventueel verlies van dossiers, sectorwerkstuk (indien van toepassing) of praktische opdrachten is de kandidaat zelf verantwoordelijk. 7.2 Afronding van het schoolexamen (Artikel 35 en 35b1, Eindexamenbesluit VO) Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld. Bovendien dient het sectorwerkstuk voor de kandidaten van het mavo naar behoren met de kwalificatie «voldoende» of «goed» te zijn beoordeeld. In het mavo kennen de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en lichamelijke opvoeding 2 uitsluitend een schoolexamen. Voor de kandidaten van het havo en het vwo dient het profielwerkstuk met een minimaal een 6 te zijn beoordeeld. In het havo en in het vwo kennen de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en natuur, leven en technologie uitsluitend een schoolexamen en dienen met de kwalificatie «voldoende» of «goed» te zijn beoordeeld. Mocht een kandidaat op de kwalificatie «onvoldoende» uitkomen, dan organiseert de school hiervoor een herexamen. Hiernaast dienen kandidaten van het mavo, het havo en het atheneum voldoende aantal punten te hebben behaald door stijlmodules naar keuze te volgen. Voor dit examenjaar geldt voor het mavo een minimum van 14 punten, het havo een minimum van 40 punten en voor het atheneum een minimum van 60 punten. Kandidaten voor het gymnasium volgen geen stijlmodules: zij volgen G-uren. Deze G-uren dienen minimaal met een 6 te zijn beoordeeld. Indien het schoolexamen voor een bepaald onderdeel niet is afgerond, is het de kandidaat niet toegestaan aan het centraal examen deelnemen. 7.3 Bijzondere bepaling ten aanzien van leerlingen met onderwijsfaciliteiten Leerlingen met een officiële verklaring kunnen tijdens de onderdelen van het schoolexamen en het centraal examen gebruik maken van de faciliteiten die bij formele regelgeving zijn toegestaan. Zij kunnen in ieder geval gebruik maken van de extra tijd -regeling en in sommige gevallen van een daisyspeler, computer of andere hulpmiddelen. De extra tijd -regeling omvat een tijdsverlenging van het schoolexamen met maximaal dertig minuten per toets en bij het centraal examen van maximaal dertig minuten. Pagina 5 van 10

7 8 - Rekentoets 8.1 Rekentoets (Artikel 46, 51a, 61, 63, 64, 65 en 65a, Eindexamenbesluit VO) Met ingang van het examenjaar 2014 maakt een landelijke rekentoets deel uit van het examen. De kandidaten in het mavo maken de rekentoets op niveau 2F, de kandidaten in het havo en in het vwo op niveau 3F. Een kandidaat krijgt in totaal vier kansen, waarvan één in het voorexamenjaar, om de rekentoets met minimaal een 5 af te sluiten. 8.2 Aangepaste rekentoets (Artikel 46a, 51a, 61, 63, 64, 65 en 65a, Eindexamenbesluit VO) Voor kandidaten met ernstige rekenproblematiek of dyscalculie bestaat de mogelijkheid om een rekentoets te maken waarbij de opgaven zijn aangepast. Deze aangepaste rekentoets (ER) heeft echter doorstroomconsequenties, dat wil zeggen dat bepaalde, door de minister aangewezen vervolgopleidingen geen leerlingen mogen aannemen die een aangepaste rekentoets hebben afgelegd. 9 - Centraal examen 9.1 Wijze van afnemen (Artikel 36, 37, 37a en 38, Eindexamenbesluit VO) Het centraal examen wordt conform het Eindexamenbesluit VO afgenomen. Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs kent een eerste, tweede en derde tijdvak. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College voor Toetsen en Examens. Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens. Het College voor Toetsen en Examens deelt het door de kandidaat behaalde cijfer voor het centraal examen aan de secretaris van het examen mee. 9.2 Regels voor kandidaten bij het centraal examen (Artikel 40, Eindexamenbesluit VO) Voor aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten exameninformatie waarin naast praktische informatie ook bindende gedragsregels zijn opgenomen. Hierin staat onder andere dat een kandidaat die te laat komt, tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets mag worden toegelaten. En dat de aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen in de examenruimte tot het einde van die toets dienen te blijven. 9.3 Bepaling van het eindcijfer van het eindexamen (Artikel 47, Eindexamenbesluit VO) Het eindcijfer voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Het eindcijfer wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Indien in een vak alleen een schoolexamencijfer is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is het schoolexamencijfer tevens het eindcijfer. Van de cijfers die zijn behaald bij de gelegenheden om de rekentoets af te leggen, geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer voor de rekentoets. 9.4 Uitslag van het eindexamen mavo (Artikel 49, 61 en 64 Eindexamenbesluit VO) De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en de rekentoets heeft afgelegd; c hij onverminderd onderdeel b: 1 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of Pagina 6 van 10

8 d e 3 voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; hij voor het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. 9.5 Uitslag van het eindexamen havo (Artikel 50, 63 en 64 Eindexamenbesluit VO) De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b hij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B ten minste het eindcijfer 5 te hebben behaald en voor het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit onderdeel ten minste het eindcijfer 6 of meer te hebben behaald en de rekentoets heeft afgelegd; c hij onverminderd onderdeel b: 1 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3 voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 4 voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; d hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft e behaald; en hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; N.B. Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken maatschappijleer en het profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak. Dit wordt ook wel het combinatiecijfer genoemd. 9.6 Uitslag van het eindexamen vwo (Artikel 50, Eindexamenbesluit VO) De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b hij voor: 1 één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor 2 de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; c hij onverminderd onderdeel b: 1 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3 voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of Pagina 7 van 10

9 d e 4 voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; N.B. Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken maatschappijleer, klassieke culturele vorming, algemene natuurwetenschappen (indien van toepasssing) en het profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak. Dit wordt ook wel het combinatiecijfer genoemd. 9.7 Herkansing van het centraal examen (Artikel 51, Eindexamenbesluit VO) De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de eindcijfers zijn bekend gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. Dit houdt in dat: a de kandidaat die is afgewezen een vak mag herkansen, ook al kan hij met die herkansing toch niet slagen. b de kandidaat die nog niet is geslaagd, de mogelijkheid heeft om via de herkansing te proberen alsnog te slagen. c de kandidaat die was geslaagd met een eindcijfer lager dan 6 voor een vak waar de vervolgopleiding een 6 of hoger vraagt, mag alsnog proberen die 6 of hoger te halen. d de kandidaat die zijn cijfer wil verhogen, ook een herkansing mag afleggen. Herkansing tijdens het tweede tijdvak kan alleen plaatsvinden als de eerste uitslagbepaling is gebaseerd op de resultaten van een voltooid centraal examen eerste tijdvak. Een kandidaat die een vak of de rekentoets wil herkansen, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de secretaris van het examen op een door de secretaris te bepalen dag en tijdstip. Daarbij dient de kandidaat tevens zijn cijferlijst in te leveren. Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige uitslag. Pas op basis van de definitieve uitslag kunnen de officiële documenten als diploma's, cijferlijsten en certificaten worden uitgereikt. Behaalt de kandidaat een hoger cijfer dan voor de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij de herkansing een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer. 9.8 Uitgestelde examens (Artikel 45, Eindexamenbesluit VO) Kandidaten die om een geldige reden, ter beoordeling van de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie, het schoolexamen niet tijdig hebben afgerond kunnen na afronding van het schoolexamen aan de uitgestelde examens deelnemen. Kandidaten die één of twee zittingen van het centraal examen in het eerste tijdvak om een geldige reden, ter beoordeling van de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie, gemist hebben kunnen op de dag van de herkansing (= het tweede tijdvak) aan deze één of twee zittingen alsnog deelnemen, en kunnen zo op de dag van herkansing hun examen voltooien. 9.9 Afwijkende wijze van examineren (Artikel 55, Eindexamenbesluit VO) De secretaris van het examen kan na overleg met de examencommissie toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de examencommissie - met in achtneming van de bestaande regelgeving - de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Ook kan de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie toestaan dat een kandidaat die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst ten hoogste dertig minuten verlenging krijgt op de duur van de desbetreffende toets of toestemming geeft op het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. In beide gevallen wordt hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie gedaan Bewaren examenwerk (Artikel 57, Eindexamenbesluit VO) Het werk van het centraal examen en de rekentoets der kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard en is ter inzage voor belanghebbenden. Pagina 8 van 10

10 9.11 Spreiding van het eindexamen (Artikel 59 en 51, Eindexamenbesluit VO) Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste jaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. Een kandidaat die gespreid centraal examen doet, heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld, het recht om in het eerste én in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen om in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen, met dien verstande dat het in artikel 51 bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat Onregelmatigheden 10.1 Onregelmatigheden (Artikel 5, Eindexamenbesluit VO) Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie maatregelen nemen. Deze maatregelen, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; b het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; c het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het d schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen. Voordat de secretaris van het examen na overleg met de examencommissie een beslissing neemt, hoort de secretaris van het examen de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De secretaris van het examen deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders/verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie Commissie van beroep in eindexamenzaken 11.1 Commissie van beroep (Artikel 5, Eindexamenbesluit VO) De kandidaat kan tegen een beslissing van de secretaris van het examen in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep in eindexamenzaken. Deze commissie is als volgt samengesteld: de heer Jeroen Sanders, voorzitter; de afdelingsleider van een niet betrokken afdeling. Het correspondentieadres van bovenstaande commissies is: Kruisbergseweg 4, 7009 BP DOETINCHEM Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de secretaris van het examen schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, door de kandidaat en zijn ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie staat het vrij de hulp in te roepen van (externe) deskundigen. De commissie stelt zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het Pagina 9 van 10

11 eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de secretaris van het examen, de examencommissie en aan de inspectie. N.B. Dit Examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO (de wet) en het Inrichtingsbesluit WVO. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de rector van de school. Pagina 10 van 10

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort Examenreglement Maris College voor het cohort 2012-2013-2014 en het cohort 2013-2014-2015 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Examenreglement VO

Examenreglement VO Examenreglement VO 2016-2017 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 28 juni 2016 Instemming GMR: 16 september 2016 Vastgesteld door College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2016-2017 MAVO / HAVO / VWO Instemming MR: Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad dd 9 juli 2013. I INDELING VAN HET EXAMEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 2.2 Regeling van het schoolexamen... 6 2.3 Regeling van

Nadere informatie

Examenreglement Stad & Esch

Examenreglement Stad & Esch Examenreglement Stad & Esch Artikel 1 Begripsbepalingen Dit examenreglement verstaat onder: bevoegd gezag centraal examen cspe dag directeur eindexamen eindexamen vmbo examendossier examenstof examinator

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO

SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO SCHOLENGEMEENSCHAP HET VEURS LYCEUM te LEIDSCHENDAM EXAMENREGLEMENT MAVO, HAVO EN VWO ingaande op 1 augustus 2014 Het Bevoegd Gezag van het Veurs Lyceum te Leidschendam besluit in zijn vergadering tot

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie