Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg"

Transcriptie

1 Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat KN Amsterdam

2 Inhoud Inhoud... 1 Leerjaar 3: Start van het Schoolexamen... 2 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)... 3 De bevorderingsnormen... 8 De herkansingsregeling... 9 Herkansingsprocedure De inhaalregeling Inhaalprocedure Leeswijzer PTA Clusius College PTA klas 3 KB 1

3 Leerjaar 3: Start van het Schoolexamen Het schoolexamen begint in de derde klas. Dit houdt in dat er voor alle vakken een schoolexamenprogramma is gemaakt dat gevolgd moet worden. Dit noemen we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan alle toetsen, werkstukken en opdrachten die de leerlingen moeten maken. Van elk onderdeel wordt precies omschreven wat er wordt overhoord, op welke wijze en hoe vaak het onderdeel meetelt. Alle vakken staan in het PTA, ook de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming (CKV) en maatschappijleer. Deze vakken zijn net als Nederlandse taal en Engelse taal voor alle leerlingen verplicht. Om straks aan het einde van leerjaar vier te kunnen slagen voor het examen, moeten alle toetsen, verslagen en opdrachten die genoemd staan in het PTA voor klas 3 en die genoemd staan in het PTA voor klas 4 voor aanvang van het centraal examen zijn afgerond. Als een onderdeel uit het PTA niet is afgerond dan kan een leerling geen diploma behalen. Het schoolexamenresultaat kan dan namelijk niet worden vastgesteld. Bovendien moet er voor de vakken CKV en lichamelijke opvoeding een voldoende worden behaald en telt het eindcijfer voor maatschappijleer mee in de uitslagregeling. Deze vakken zijn dus net zo belangrijk als de andere vakken waarin examen wordt gedaan. De cijfers die de leerlingen hebben behaald in klas 3 worden meegenomen naar klas 4 en tellen mee in de berekening van het uiteindelijke eindcijfer. Alle toetsen die genoemd worden in het PTA vallen onder het examenreglement. Alle regels die in het examenreglement genoemd staan zijn op het schoolexamen van toepassing. Dit betekent dat dezelfde regels gelden als bij de landelijke centrale examens die in mei en juni zullen worden afgenomen. Het examenreglement beschrijft onder andere de gang van zaken rondom het afleggen van toetsen, examens, de becijfering, herkansingsmogelijkheden en frauderen. Het is handig om dit stuk goed te bestuderen. Het examenreglement is te vinden op publicaties onderwijsdocumenten. Het PTA van alle vakken is digitaal te vinden op de website van de vestiging Als er na het doorlezen van deze toelichting nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de vestigingsdirecteur en/of de examensecretaris. De examencommissie bestaat uit: P.J.C Roelofs voorzitter A.C Meeuwissen secretaris J. Jensen lid L. Kabel lid

4 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het examenprogramma voor het 3 e leerjaar van de kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Een gemeenschappelijk deel: Dit omvat de voor alle Kaderberoepsgerichte leerlingen verplichte algemeen vormende vakken (zie tabel hieronder). 2. Een sectordeel: Dit omvat twee verplichte vakken: Wiskunde, Biologie en Natuur- en Scheikunde (nask1). In deze vakken doet de leerling ook Centraal Examen. 3. Een vrij deel: Dit omvat het verplichte programma landbouwbreed. Hiernaast omvat het vrije deel extra vakken die in het 3 e leerjaar verplicht zijn en in het 4 e leerjaar vrijwillig extra gevolgd kunnen worden. Dit zijn; Biologie en Natuur-en Scheikunde (nask1). Het volgen van extra vakken geeft het voordeel dat de cijfers kunnen meetellen voor het diploma dat daarmee meer waard wordt, bijvoorbeeld omdat het extra vak een toelatingsvoorwaarde is op een ROC voor Zorg en Welzijn of Techniek. Hieronder is het totale programma voor leerjaar 3 KB uiteengezet: Gemeenschappelijk deel Schoolexamencijfer leerjaar 3 (SE3), telt mee voor het diploma Nederlandse taal cijfer leerjaar 3 (SE 3) Engelse taal cijfer leerjaar 3 (SE 3) Kunstvakken 1 (ckv) voldoende/goed Lichamelijke opvoeding voldoende/goed Maatschappijleer cijfer leerjaar 3 (SE 3) tevens eindcijfer Sectordeel Wiskunde, Biologie cijfer leerjaar 3 (SE 3) of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) cijfer leerjaar 3 (SE 3) Vrije deel Het beroepsgerichte programma cijfer leerjaar 3 (SE 3) Landbouwbreed Extra vakken: Biologie of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) (gebonden keuze) cijfer leerjaar 3 (SE 3) dit zijn extra vakken (verplicht) Clusius College PTA klas 3 KB 3

5 In de 4 e klas ontvangt de leerling een PTA voor leerjaar 4. Hieronder is het totale programma voor leerjaar 4 KB uiteengezet: Gemeenschappelijk deel Schoolexamencijfer leerjaar 4 (SE4), telt mee voor het diploma Nederlandse taal cijfer leerjaar 4 (SE 4) Engelse taal cijfer leerjaar 4 (SE 4) Lichamelijke opvoeding voldoende/goed** Sectordeel Wiskunde en een keuze uit Biologie cijfer leerjaar 4 (SE 4) of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) cijfer leerjaar 4 (SE 4) Vrije deel Het beroepsgerichte programma cijfer leerjaar 4 (SE 4) Landbouwbreed Extra vakken: Biologie of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) cijfer leerjaar 4 (SE 4) de vakken zijn extra vakken (facultatief) Aan het einde van leerjaar 4 wordt gestart met het Centrale Examen. Het Centrale Examen voor de Kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende onderdelen: Gemeenschappelijk deel Nederlandse taal Engelse taal Sectordeel Wiskunde en een keuze uit Biologie of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) Vrije deel Landbouwbreed CSE digitaal CSE digitaal CSE digitaal CSE digitaal CSPE De extra vakken (facultatief) Biologie of Natuur- en Scheikunde 1 (nask1) Rekentoets CSE digitaal (alleen indien een extra vak is gekozen) CSE digitaal CE betekent het Centraal Eindexamen, dit kan bestaan uit : CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen CSPE = Centraal Schriftelijk en Praktisch Eindexamen

6 Voor leerlingen die in 2014 centraal examen gaan afleggen (dat zijn de leerlingen die in in leerjaar 3 zitten), geldt dat zij voor het eerst naast de andere vakken ook een rekentoets moeten gaan afleggen. Er moet tenminste een vijf worden behaald voor deze rekentoets. Zowel in 2012 als in 2013 worden de leerlingen met behulp van pilottoetsen voorbereid op dit examen. Clusius College PTA klas 3 KB 5

7 De berekening van de cijfers Schoolexamencijfer leerjaar 3 (SE3) Het Schoolexamencijfer voor leerjaar 3 (SE3) bestaat uit het gemiddelde cijfer dat is behaald voor een vak in leerjaar 3. Tijdens het leerjaar worden de toetsen en opdrachten, zoals in het PTA is aangegeven, gemaakt. De berekening (per vak) van het SE3 cijfer is een gemiddelde van de behaalde cijfers waarbij rekening is gehouden met de weging die aan de toetsen is gegeven. Alle toetsen en opdrachten die in het PTA zijn opgenomen dienen door de leerling te zijn afgerond voor het einde van leerjaar 3. Het SE3 cijfer is bepalend voor de overgang naar leerjaar 4 en wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer (SE) aan het einde van leerjaar 4. Schoolexamencijfer leerjaar 4 (SE4) In leerjaar 4 ontvangt de leerling een nieuwe PTA. Aan het einde van dit leerjaar moeten, net als in leerjaar 3, alle in het PTA genoemde toetsen en opdrachten zijn afgerond. Voor het SE4 cijfer wordt per vak het gemiddelde van alle behaalde resultaten berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge weging die aan de toetsen in gegeven. Schoolexamen Eindcijfer (SE) SE3 en SE4 vormen samen het Schoolexamen Eindcijfer (SE). Hierbij weegt het cijfer uit de vierde klas twee keer zo zwaar als dat uit de derde. De berekening van het Schoolexamencijfer is als volgt: Schoolexamen Eindcijfer : SE = SE3 + (2 x SE4) 3 Eindcijfer voor diploma (EC) Het Schoolexamen Eindcijfer (SE) voor een vak samen met het cijfer dat voor dat vak is behaald voor het Centrale Examen (CE) is het uiteindelijke eindcijfer dat op het diploma komt te staan. De berekening van het Eindcijfer voor het diploma is als volgt: Eindcijfer voor diploma: EC = SE + CE 2 Maatschappijleer Een uitzondering is het vak maatschappijleer, dit vak heeft geen CE. Het eindexamencijfer voor maatschappijleer is het SE3 cijfer. Eindcijfer voor diploma maatschappijleer = SE3 Het SE resultaat van maatschappijleer moet zijn afgesloten voordat de leerling begint met het CE.

8 CKV en Lichamelijke Opvoeding Voor de vakken CKV en Lichamelijke Opvoeding is als voorwaarde opgenomen dat deze vakken met een voldoende moeten zijn afgesloten om te kunnen slagen. De SE resultaten van deze vakken moeten afgesloten zijn voordat de leerling begint met het CE. Landbouwbreed In leerjaar 3 en 4 volgt de leerling alle praktijkvakken die horen bij het beroepsgerichte programma. Het SE wordt gevormd door het gemiddelde cijfer behaald op alle praktijkvakken. Diagnostische toetsen Naast de toetsen die zijn opgenomen in dit PTA is het mogelijk dat er voor sommige vakken diagnostische toetsen gegeven worden. Deze diagnostische toetsen verschaffen inzicht in de studievoortgang en tellen niet mee voor het schoolexamen. Handelingsopdrachten Handelingsopdrachten die zijn opgenomen in het PTA moeten met een voldoende zijn afgerond voordat een leerling deelneemt aan het centrale examen. Indien de handelingsopdracht niet is afgerond kan er geen SE resultaat worden vastgesteld. Zonder vastgesteld SE resultaat kan er geen eindresultaat worden bepaald en kan geen diplomering plaatsvinden. Het examenreglement In het examenreglement staan alle wettelijke regels en voorschriften die gelden voor het SE en het CE. Ook staat hierin vermeld hoe de becijfering per leerweg tot stand komt. Het volledige examenreglement is in te zien op de website Het examenreglement zal in de mentorof studielessen worden besproken en wordt ook aan de leerlingen verstrekt. Het examendossier Bij het PTA hoort een examendossier. Dit is het overzicht per leerling van alle voor het examen behaalde resultaten. De school beheert het examendossier van elke leerling. Het portfolio Naast de verplichte PTA toetsen legt de leerling ook een verzameling aan van stukken waaruit bepaalde vaardigheden blijken. Deze verzameling kan bestaan uit: verslagen, een leesdossier, een kunstdossier, een presentatie op de computer, een videoverslag, e.d. Dit portfolio is een eigen keuze verzameling. Het is geen verplicht examenonderdeel. 7 Clusius College PTA klas 3 KB

9 De bevorderingsnormen 1. Het rapport Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden, na elke periode ontvangen de leerlingen een rapport. Het cijfer / de beoordeling per vak op het vierde rapport is het gemiddelde van de behaalde resultaten. 2. Bij de bevordering wordt rekening gehouden met: Het op het einde van het tweede leerjaar door de school uitgebrachte leerwegadvies. Dit leerwegadvies is bindend. 3. De bevorderingsnormen De examenperiode duurt twee jaar. In principe stroomt een leerling door van leerjaar 3 naar leerjaar 4. In bijzondere gevallen kan het voor de leerling beter zijn om aan het eind van leerjaar 3 over te stappen naar een lager niveau. Ook kan het voor leerlingen beter zijn om het jaar over te doen. Dit is ter beoordeling aan de rapportvergadering. Gelijk aan de slagingsregels die zijn opgenomen in het Eindexamenbesluit vo 1 geldt dat een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 indien hij: gemiddeld een voldoende (5,5) heeft voor de vakken waar de leerling centraal examen in doet; voor ten hoogste één van zijn vakken het SE3 cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of voor ten hoogste één van zijn vakken het SE3 cijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of voor twee van zijn vakken het SE3 cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald. Hierbij geldt dat het SE3 cijfer dat is behaald voor Landbouwbreed in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meetelt als twee cijfers. Indien de leerling niet voldoet aan bovenstaande bevorderingsnormen wordt in de rapportvergadering beoordeeld of de leerling overstapt naar een lager niveau of het jaar over doet. 1 Het eindexamenbesluit vo is te vinden op

10 De herkansingsregeling 1. Herkansingsregeling leerjaar 3 en Het maximum aantal herkansingen bedraagt 3 per leerjaar. 1.2 In het PTA staat aangegeven welke toetsen herkanst kunnen worden. 1.3 Een toets komt alleen voor herkansing in aanmerking als aan één of meer van de door de examencommissie te bepalen volgende voorwaarden is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het maken van een of meerdere opgelegde aanvullende opdrachten, herhaling van gemaakte opdracht(en) of het behalen van een gemiddelde voldoende voor diagnosticerende deeltoetsen als voorwaarde voor een herkansing. 1.4 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. 1.5 Een toets kan ten hoogste één maal herkanst worden. 1.6 Als een leerling ten onrechte gebruik maakt van een herkansing wordt het betreffende resultaat ongeldig verklaard. 1.7 Een leerling die wegens ziekte of een andere vorm van overmacht (e.e.a. ter beoordeling van de examencommissie) een herkansbare toets heeft gemist, heeft naast de inhaaltoets ook recht op een herkansing. 1.8 De leerling bepaalt welke herkansbare toets van het schoolexamen wordt herkanst. 1.9 De herkansingen vinden plaats op het door de vestiging te bepalen moment Om voor een herkansing in aanmerking te komen, dient de aanvraagprocedure gevolgd te worden, zoals bekend bij de examencommissie Voor maatschappijleer geldt de wettelijke regeling voor een herexamen (zie art. 35b van het Eindexamenbesluit). Dit betekent dat een leerling voor het vak maatschappijleer de mogelijkheid heeft een herexamen af te leggen, indien voor dit vak een cijfer lager dan een 6 is behaald. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma Bij uitzonderlijke omstandigheden kan van deze herkansingsregeling afgeweken worden, dit ter beoordeling van de examencommissie. Clusius College PTA klas 3 KB 9

11 Herkansingsprocedure 1 In leerjaar 3 zijn er 3 herkansingen mogelijk waarvan 1 voor maatschappijleer. 2 In leerjaar 4 zijn er 3 herkansingen mogelijk waarvan 1 voor landbouwbreed. 3 De herkansingen van het derde leerjaar vinden plaats aan het eind van de 4 e periode. De herkansingen van het vierde leerjaar aan het eind van periode 3 voor afname van het CE. Uitzondering hierop is de herkansing voor landbouwbreed. Deze wordt herkanst aan het eind van periode 2. Per leerjaar mag een vak maar 1 keer herkanst worden. 4 De docenten bespreken in de cijfervergadering de opties per leerling voor een herkansing. 5 De leerling bespreekt na het zien van het voorlopig rapport de eventuele herkansingen met zijn mentor en vakdocent. 6 Na het vaststellen van de herkansingen, vult de leerling het herkansingsformulier in. Dit is het bewijs voor de aanvraag van een herkansing. 7 De herkansingen vinden plaats in dezelfde lokalen waar het PTA wordt afgenomen. 8 De datum, tijd en plaats is terug te vinden in het leerlingenboekje PTA. Deze wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de PTA-week aan de leerlingen verstrekt.

12 De inhaalregeling 1. Inhaalregeling 1.1 Een leerling die ten gevolge van ziekte of een andere geldige reden niet in staat is geweest deel te nemen aan een toets (niet zijnde een herkansingstoets) kan de toets inhalen. Dit ter beoordeling van en in overleg met de betreffende docent. 1.2 Indien de leerling niet rechtmatig afwezig was, vervalt het recht op inhalen. Als waardering voor de niet gemaakte toets wordt het cijfer1 (één) genoteerd. De toets zal alsnog ingehaald moeten worden en zal als herkansing tellen. 1.3 Als de leerling geoorloofd afwezig was bij een toets en voor een mogelijkheid tot inhalen in aanmerking komt, wordt in overleg met de betrokken docent een datum en tijdstip voor het inhalen vastgesteld. 1.4 Het initiatief voor het inhalen van toetsen kan uitgaan van zowel de docent als de leerling. 1.5 Een leerling die wegens ziekte of een andere vorm van overmacht (e.e.a. ter beoordeling van de examencommissie) een herkansbare toets heeft gemist, heeft naast de inhaaltoets ook recht op een herkansing. 1.6 Bij ziekte of geldige afwezigheid tijdens het inhaalmoment maakt een leerling de toets tijdens de herkansing en verliest daarmee de herkansingsmogelijkheid. 1.7 Bij uitzonderlijke omstandigheden kan van deze regeling afgeweken worden, dit ter beoordeling van de examencommissie. Inhaalprocedure Bij de inhaalprocedure wordt er onderscheid gemaakt tussen toetsen die afgenomen zijn tijdens de les en toetsen die in de toets-week zijn afgenomen. Indien een leerling een toets heeft gemist, die afgenomen is tijdens de les, dient de leerling een afspraak te maken met de desbetreffende docent voor het inhalen. De docent controleert of de leerling geoorloofd afwezig was. Toetsen die in een toetsweek zijn gemist, worden op een 1 vast moment ingehaald voor aanvang van de nieuwe periode. De datum van dit moment is terug te vinden in het leerlingenboekje PTA. Deze wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de PTAweek aan de leerlingen verstrekt. Clusius College PTA klas 3 KB 11

13 Leeswijzer PTA Hieronder is een voorbeeld van een PTA opgenomen waarbij een toelichting wordt gegeven op de terminologie waarvan in het PTA gebruik wordt gemaakt Toetsnummer: Dit nummer is te zien op cijferinkijk. In het PTA kan worden bekeken welke toets het betreft. Toetscode + T1W1=toets 1 met weging 1 2 Toetscode: Is een voor elke toets unieke code die ook terugkomt in het examendossier. 3,01 betekent; leerjaar 3 periode 1. De toetsen staan in verhouding 1:1 tot elkaar. Elke toetscode (301, 302, 303, 304) kan uit verschillende deeltoetsen bestaan. Deze deeltoetsen kunnen onderling een verschillende weging hebben. 3 Periode: Het schooljaar kent 4 rapportperioden. De perioden zijn opgenomen in de schoolgids. Een toets kan in een situatie van overmacht in een andere periode afgenomen worden. In leerjaar 4 wordt het SE4 resultaat na de derde periode bepaald i.v.m. de start van het eindexamen in periode 4. Alle resultaten moeten zijn vastgesteld voordat met het examen kan worden begonnen.

14 4 Eindterm: Het Ministerie van OCW geeft aan wat er per vak moeten worden getoetst. Dit is omschreven in zogenaamde eindtermen. Een overzicht van deze eindtermen is te vinden op 5 Omschrijving lesstof: Hierin wordt globaal verwezen naar de lesstof die ten grondslag ligt aan de toets of opdracht. 6 Gewicht deeltoets: Hiermee wordt aangegeven hoe zwaar een deeltoets meetelt in de berekening van het uiteindelijke schoolexamencijfer van dat leerjaar (1,2 of 3 keer t.o.v. een andere deeltoets). Indien een handelingsopdracht in het programma is opgenomen heeft deze géén gewicht. 7 Toetswijze: De volgende wijze van het afnemen van toetsen is mogelijk: (ST) Schriftelijke toets: Een proefwerk of overhoring met open of gesloten (multiple choice) vragen. (MT) Mondelinge toets: Een mondelinge overhoring of vraaggesprek of spreekbeurt. (PO) Praktische opdracht: Hierbij wordt zowel het proces als het eindproduct beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van tevoren aangegeven criteria. (HO) Handelingsopdracht: Dit is een bepaalde handeling of handelingenreeks waarvan per leerling. door de docent moet worden vastgesteld dat ze voldoende is uitgevoerd. Als dit niet het geval is kan er geen eindcijfer gegeven worden voor dat bepaalde vak. (PvB) Proeve van Bekwaamheid: Dit is een toetsvorm waarbij de leerling, door praktisch en theoretisch correct te handelen volgens een vooropgezette planning, aantoont beoogde competenties op het gewenste niveau te beheersen. 8 Duur: Maximale tijd in minuten die beschikbaar is voor de leerling om de toets of opdracht te maken. 9 Beoordeling: Docenten hebben de keuze om onderstaande opties te gebruiken: Cijfer: afgerond op één decimaal O/V/G: -G= goed (geldt voor cijfers 7,5 en hoger) -V= voldoende (geldt voor cijfers 5,5 tot en met 7,4) -O= onvoldoende (geldt voor cijfers tot en met 5,4) 10 Herkansbaar: Hier wordt aangegeven of de PTA- (deel)toets herkansbaar is (j/n). Als een toets herkansbaar is, betekent dat niet dat de toets ten allen tijde herkanst mag worden. Herkansbaar geeft slechts aan dat de herkansingsregeling geldt voor deze toets. Daadwerkelijke herkansing van de toets hangt af van de daarvoor geldende regels op de vestiging. Deze staan beschreven in het hoofdstuk 'De Herkansingsregeling'. NB Herkansen is dus niet hetzelfde als Inhalen. 11 Resultaat: Hier kan de leerling zelf de gegeven beoordeling invullen. Clusius College PTA klas 3 KB 13

15

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg 2016-2018 Clusius College Purmerend Inhoud Leerjaar 3 en 4: Het Schoolexamen... 2 Het Programma van

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel...1 1 Inleiding...1 2 Examens...1 2.1 Schoolexamen (SE)...2 2.2 Centraal Examen (CE)...2 3 Leerstofmodules...2 3.1 Berekening

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PTA Economie & Ondernemen PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Economie & Ondernemen

PTA Economie & Ondernemen PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Economie & Ondernemen PTA Economie & Ondernemen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Economie & Ondernemen Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update april 2017) Inhoud Voorwoord 2 Algemene bepalingen 3 Inleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2018-2019 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam 020-5854854 0 INHOUDSOPGAVE. Vaststelling PTA en bevoegd gezag 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het schooljaar is in vier periodes verdeeld. In leerjaar 4 wordt het schoolexamen na 3 periodes afgesloten.

Het schooljaar is in vier periodes verdeeld. In leerjaar 4 wordt het schoolexamen na 3 periodes afgesloten. Aanvulling examenreglement locatie Emmeloord Leerjaar 4 Schooljaar 2018-2019 Periodes: Het schooljaar is in vier periodes verdeeld. In leerjaar 4 wordt het schoolexamen na 3 periodes afgesloten. Toetsen:

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 4

Exameninformatie Klas 4 Exameninformatie Klas 4 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 4 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 3

Exameninformatie Klas 3 Exameninformatie Klas 3 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018 PERIODEN VAN HET PTA 2017 2018 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2017 Periode 2: 13 november 2017 t/m 2 februari 2018 PTAWeek: 1 t/m 7 februari 2018 Periode 3: 5 februari t/m 20 april 2018 Periode

Nadere informatie

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid PTA Dienstverlening en Produceten (D&P) Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Dienstverlening en Producten / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Schreuder

Nadere informatie

PTA Produceren, Installeren & Energie

PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2017 2018 Inhoud Voorwoord 2 Algemene

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar 2018-2019 Pagina 1 van 7 Leiden, september 2018 Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek PTA METAALTECHNIEK PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update

Nadere informatie

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie CONSUMPTIEF - HORECA PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Horeca, Bakkerij en recreatie (HBR) Consumptief - HORECA Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018-2019 Leerwerktrajecten Dit PTA geeft alle schoolexamenonderdelen weer van de 4 e klas leerwerktrajecten INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Indeling van dit PTA-

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 LWT SCHOOLJAAR ESDAL VAKCOLLEGE EMMEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 LWT SCHOOLJAAR ESDAL VAKCOLLEGE EMMEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 LWT SCHOOLJAAR 2017-2018 ESDAL VAKCOLLEGE EMMEN INHOUD Voorwoord Informatie herkansing klas 4 4 Aanvraag herkansing klas 4 5 Aanvraag herkansing CSPE 6 Leerwerktraject

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR

REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2018-2019 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een aan de vestiging gebonden aanvulling op het Examenreglement

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Goedenavond Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Examen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Examen Schoolexamen = S.E. presentatie s toetsen ( schriftelijk

Nadere informatie

HAARLEM COLLEGE. Welkom. Voorlichting PTO / PTA leerjaar 3. dinsdag 25 september Haarlem College

HAARLEM COLLEGE. Welkom. Voorlichting PTO / PTA leerjaar 3. dinsdag 25 september Haarlem College HAARLEM COLLEGE Welkom Voorlichting PTO / PTA leerjaar 3 dinsdag 25 september 2018 Informatie over: 1. Vakkenpakket Nieuw VMBO en MAVO 2. Loopbaan oriëntatie LOB 3. Algemene uitleg Schoolexamen (SE) en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg 1 Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg Betreft: - cohort 2017 2019 - cohort 2018 2020 - vmbo leerjaar 3 en 4 2 Beste eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Vooraf. Beste examenkandidaat, Deze omschrijving van het examen bestaat uit drie delen:

Vooraf. Beste examenkandidaat, Deze omschrijving van het examen bestaat uit drie delen: Vooraf Beste examenkandidaat, Deze omschrijving van het examen bestaat uit drie delen: In het eerste gedeelte (A) vind je de Algemene beschrijving van het eindexamen. In het tweede gedeelte (B) vind je

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Het examenjaar

Het examenjaar Het examenjaar 2017-2018 Doel van de avond: Introductie medewerker ouderbetrokkenheid: mevr. Boshoven Informatie over de weg richting het MBO of de havo: dhr. De Groot Informatie over dit laatste schooljaar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo Theoretische leerweg VMBO-TL EXAMENWIJZER leerjaar 3 INHOUD Deel 1 1. inleiding. 2. begrippen. 3. het examen / schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2018 2020 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2018 2020 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2018 Periode 2: 13 november 2017 t/m 8 februari 2019 PTAWeek:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Het eindexamen vmbo Cohort

Het eindexamen vmbo Cohort Het eindexamen vmbo Cohort 2017-2019 Cohort (lichting) 2017-2019 Schooljaar augustus 2017 augustus 2018: leerjaar 3 Schooljaar augustus 2018 juni 2019 leerjaar: 4 + centraal examen Eindexamen Het eindexamen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing Algemeen deel PTA VMBO-TL 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2 1. Voorwoord

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3. Basis en kaderberoepsgerichte leerweg, afdeling Dienstverlening en Producten

Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3. Basis en kaderberoepsgerichte leerweg, afdeling Dienstverlening en Producten 2018-2019 Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis en kaderberoepsgerichte leerweg, afdeling Dienstverlening en Producten INHOUD 1. Inleiding... 2 1.1. Voorwoord... 2 1.2. Vakkenpakket in

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Aan

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie