Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing"

Transcriptie

1 Algemeen deel PTA VMBO-TL

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2

3 1. Voorwoord Aan de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl van het Carolus Clusius College Voor jullie ligt het algemene deel van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het schooljaar Hierin vinden jullie een overzicht van de belangrijkste zaken en afspraken waarmee jullie het komende jaar te maken krijgen. Dit algemeen deel geldt voor één schooljaar en wie gedoubleerd is, krijgt te maken met het algemeen deel en de PTA s van het nieuwe schooljaar en kan geen rechten ontlenen aan het algemeen deel en de PTA s van het vorige jaar (de vorige jaren). Veel succes in de bovenbouw op het Carolus Clusius College! 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes TL3 Het schooljaar is verdeeld in 2 semesters. Elk semester wordt afgesloten met een toetsperiode. De toetsen in de toetsweken zijn groter en gaan over groetre hoeveelheden stof. Semester 1: 17 augustus t/m 08 januari Semester 2: 26 januari t/m 22 juni Toetsperiode 1: 11 t/m 23 januari Toetsperiode 2: 23 t/m 30 juni TL4 Voor TL4 zijn er twee extra toetsperioden, in oktober en in maart. Deze worden gebruikt om de leerlingen beter te laten wennen aan het aftoetsen van grotere hoeveelheden stof (zoals op het examen) en als examenvoorbereiding. Het jaar word niet afgesloten met een toetsperiode, maar afgesloten met de centrale examens. Semester 1: 17 augustus t/m 08 januari Semester 2: 26 januari t/m 22 juni Toetsperiode 1: 26 t/m 30 oktober Toetsperiode 2: 11 t/m 23 januari Toetsperiode 3: 17 t/m 23 maart CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 3. Begrippenlijst PTA Het programma van toetsing en afsluiting is een overzicht van alle toetsen en opdrachten in de bovenbouw van het VMBO-TL. Voor elk vak is er zo'n PTA waarin is aangegeven welke leerstof behandeld wordt en hoe deze wordt getoetst. Toetsen Schriftelijke toetsen in de vorm van repetities of schriftelijke overhoringen en mondelinge toetsen in de vorm van spreekbeurten, presentaties of mondelinge overhoringen blijven gewoon bestaan. In de vak-pta's kun je zien hoe zwaar een toets meetelt. 3

4 Handelingsdeel en grote praktische opdrachten (GPO) Voor deze praktische onderdelen van het programma van de derde klas moet tenminste een voldoende worden gehaald om te zijner tijd aan het examen te mogen deelnemen. Bij het uitreiken van de opdrachten ontvang je ook een beoordelingsformulier zodat een ieder kan nagaan aan welke normen moet worden voldaan. Op het beoordelingsformulier zijn ook procesonderdelen opgenomen; te laat iets inleveren bv. heeft op dit onderdeel puntaftrek tot gevolg. In het geval van een onvoldoende resultaat is er een herkansing waarbij je bepaalde onderdelen moet overdoen of een vervangende opdracht moet uitvoeren. Grote praktische opdracht (GPO) In het derde leerjaar moet iedere leerling twee grote praktische opdrachten (GPO's) uitvoeren. Voor het uitvoeren van een GPO heb je 10 uur nodig. Hiervoor krijg je geen cijfer maar een beoordeling onvoldoende', voldoende' of goed'. Deze opdrachten moeten naar behoren worden uitgevoerd. Dat betekent dat je tenminste de beoordeling voldoende ' moet halen, anders is deelname aan het Centraal Examen niet mogelijk. Handelingsdeel Een praktische opdracht op het gebied van oriëntatie op leren en werken. Ook deze opdracht moet naar behoren worden uitgevoerd, dus je moet tenminste de beoordeling voldoende' halen om een diploma te krijgen. Sectorwerkstuk Een werkstuk over een thema dat past bij de gekozen sector, bijvoorbeeld over de beroepswereld in die sector. Het sectorwerkstuk komt aan het begin van klas 4 aan de orde. Om te kunnen slagen voor het eindexamen moet voor het werkstuk de beoordeling goed' of voldoende' worden behaald. Schoolexamen (SE) Het onderdeel van het eindexamen dat door de school zelf wordt samengesteld en beoordeeld. Daaronder vallen alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het examen en ook de grote praktische opdrachten, het handelingsdeel en het sectorwerkstuk. Centraal Examen (CE) Voor Nederlands, Engels en de vier (of vijf) gekozen vakken is er naast het SE ook een centraal schriftelijk examen dat landelijk wordt afgenomen. Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE-cijfer en het CE-cijfer. Examenreglement Informatie en regels over de organisatie en de gang van zaken bij het eindexamen. Dit reglement, dat je bij de start van het vierde leerjaar krijgt uitgereikt, ligt ter inzage bij de directeur. Cijferoverzichten Op magister is te allen tijde het meest recente cijferoverzicht in te zien. Het is van groot belang dat je elke keer nagaat of alle cijfers en beoordelingen in magister kloppen. Leerlingen die doubleren, moeten het programma overdoen. 4

5 4. Overgang en Examen 4.1 Inleiding Alle cijfers die je in TL3 haalt tellen mee voor de overgang naar TL4. Bovendien wordt het gemiddelde van alle cijfers van een vak meegenomen naar TL4 en is daar onderdeel van je SE en daarmee van je eindcijfer. In TL3 sluit je ook een aantal vakken en opdrachten af die verplicht zijn om mee te mogen doen aan het examen. Alle cijfers die je in TL4 voor een vak haalt tellen mee voor de slaag-zak regeling en vormen dus een onderdeel van je eindcijfer. Ook in TL4 sluit je ook een aantal vakken en opdrachten af die verplicht zijn om mee te mogen doen aan het examen. 4.2 drie categorieën vakken. Een leerling heeft 3 categorieën vakken in zijn pakket: - vakken in het gemeenschappelijk deel (deze vakken heeft iedereen); - vakken in het sectordeel: verplichte en sectorkeuzevakken; - vakken in het vrije deel. 4.3 Het examendossier Het behalen van een VMBO-TL diploma hangt af van een aantal zaken: De cijfers voor je centraal schriftelijk examen en je schoolexamen.de resultaten van het sectorwerkstuk. Het voldoende uitvoeren van twee grote praktische opdrachten. Het naar behoren verrichten van het handelingsdeel gericht op oriëntatie op studie en beroep. De resultaten van dit alles worden bijgehouden in een dossier, het examendossier. Daarin komen al je cijfers/beoordelingen van je schoolexamen te staan. Ook het resultaat van je sectorwerkstuk, de praktische opdrachten en het handelingsdeel gericht op oriëntatie op studie en beroep worden in het examendossier vermeld. Het examendossier wordt op school bijgehouden en bewaard. Als je van school gaat krijg je het mee, hopelijk samen met je diploma In het examendossier wordt een aantal onderdelen becijferd of beoordeeld met voldoende of goed en worden andere afgevinkt. De examendossiers van alle vakken samen vormen de resultaten voor het SE. 4.4 Vakken waarbij SE-cijfer/beoordeling het eindcijfer/beoordeling is. Bij een aantal vakken is het cijfer/beoordeling voor het SE tevens het eindcijfer/beoordeling. Dit betreft de volgende vakken: - Godsdienst (eind klas 3) - CKV (eind klas 3) - Maatschappijleer (eind klas 4) - Bewegingsonderwijs (eind klas 3 en eind klas 4) - Bewegingsonderwijs 2 (eind klas 3 en eind klas 4) 5

6 4.5 Vaststelling SE-cijfers, CE-cijfers en eindcijfers Er zijn twee mogelijkheden: 1. Het SE-cijfer is eindcijfer. Dit cijfer is een heel getal. Afronding gaat als volgt: eindcijfer berekenen op 2 decimalen, dan afronden op 1 decimaal en vervolgens op een heel getal. Voorbeeld: 6.45 wordt 6.5 wordt Het SE-cijfer levert samen met het CE-cijfer het eindcijfer op. Hierbij geldt dat het cijfer voor respectievelijk het SE en het CE elk voor de helft het eindcijfer voor een vak bepalen. Dit eindcijfer is een heel getal. Afronding gaat als volgt: zowel het SEcijfer als het CE-cijfer wordt afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. De wettelijk voorgeschreven afronding is: 0.50 of hoger afronden naar boven, lager dan 0.50 afronden naar beneden. 4.6 Voorwaarden voor deelname aan het Centraal Eindexamen Deelname aan het Centraal Examen (CE) is pas mogelijk, als zowel de becijferde als niet becijferde onderdelen van alle examendossiers zijn afgerond. Het hele handelingsdeel moet zijn afgevinkt, het sectorwerkstuk moet tenminste een voldoende zijn en de deelvakken Culturele en Kunstzinnige Vormingen Bewegingsonderwijs het gemeenschappelijk deel moeten zijn beoordeeld met voldoende of goed. 4.7 Officiële slaag-zakregeling Voor het eindexamen vmbo-tl met ingang van het schooljaar geldt dat je bent geslaagd als: al je eindcijfers 6 of hoger zijn al je cijfers gehaald bij je centraal examen gemiddeld een 5,5 zijn (dus met een gemiddelde van 5,49 ben je gezakt). Je voor Nederlands als eindcijfer minimaal een 5 hebt gehaald. Als je voor de eindtoets rekenen en het vak Nederlands als eindcijfer maximaal één 5 hebt gehaald. je ten hoogste één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn je ten hoogste één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste Èn één 7 of hoger je voor twee vakken een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger. je voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald. je de rekentoets met een voldoende hebt afgesloten. Je doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer 1, maar het telt wel mee in de uitslagregeling! Als je dus een compensatie-7 nodig hebt, mag die bij het vak maatschappijleer 1 staan. En als je een 3 haalt voor maatschappijleer 1, ben je gezakt. 6

7 4.8 Overgangsregelement 3 vmbo-tl schooljaar Leerlingen worden aan het eind van het jaar bevorderd/afgewezen op grond van de cijfers van het eindrapport. Bij het eindrapport wordt het aantal tekortpunten bepaald met het cijfer 6,0 als uitgangspunt. Zo telt bijvoorbeeld het cijfer 5,8 als 0,2 tekortpunten, het cijfer 4,9 als 1,1 tekortpunten. De overgangscriteria zijn: maximaal 2,0 tekortpunten op het eindrapport en een algemeen gemiddelde van minimaal 6,5 punt over alle CE-vakken, rekenen en Cambridge Engels. hebben voldaan aan alle toetsen en handelingsdelen uit het PTA Opmerkingen: o Wanneer een leerling aan alle overgangscriteria voldoet, wordt de leerling automatisch bevorderd en dus niet besproken in de eindrapportvergadering. o Wanneer een leerling niet automatisch is bevorderd beslist de docentenvergadering over het vervolgtraject van de leerling. Er zijn dan 3 mogelijkheden: 1. de leerling wordt alsnog bevorderd naar 4 vmbo-tl. 2. de leerling wordt bevorderd naar 3 vmbo-kader beroepsgerichte leerweg. 3. bij hoge uitzondering kan een leerling het cursusjaar overdoen. o Wanneer een leerling niet voldaan heeft aan alle toetsen en handelingsdelen uit het PTA kan de leerling niet bevorderd worden naar 4 vmbo-tl. Doublanten Indien een leerling 3 vmbo-tl doubleert wordt in december besproken of de leerling zijn opleiding op 3 vmbo-tl mag vervolgen dan wel de overstap moet maken naar klas 3 vmbo-kader beroepsgerichte leerweg. Dit omdat het alleen voor de Kerst mogelijk is om de overstap naar klas 3 van de Kader-beroepsgerichte leerweg te maken, na de Kerst kan de achterstand bij de praktijkvakken te groot zijn.. Bij deze bespreking wordt uitgegaan van de hier boven genoemde overgangscriteria voor de tot dat moment behaalde cijfers. De uitslag van deze leerlingbespreking is bindend. Algemeen 1. De overgangsnormen zijn bindend; 2. Als een leerling wordt besproken, dan beslist de leerlingbespreking; deze beslissing is bindend; 7

8 Instroom in 4TL vanaf 3 havo van het CCC. Als een leerling wil overstappen van 3 havo naar 4TL moet er aan de volgende voorwaarde voldaan worden. Het gemiddelde jaarcijfer eind 3 havo moet minimaal een 5,5 zijn. De jaarcijfers voor de gekozen vakken worden omgerekend met de formule (.0,8+2). Voor de vakken biologie, ckv, BO2, beide GPO s en het handelingsdeel moet mogelijk een inhaalprogramma gevolgd worden. Dit dient voor de Kerstvakantie afgerond te zijn. Instroom in 4TL van buitenaf Bij instroom van buitenaf in TL4 gelden de volgende regels: De leerling moet een goede slagingskans hebben (ter beoordeling teamleiding) anders vindt plaatsing in klas 3TL plaats. De leerling kan alleen vakken kiezen die ook in het derde leerjaar gevolgd zijn. Voor sommige vakken, beide GPO s en het handelingsdeel moet mogelijk een inhaalprogramma gevolgd worden. Dit dient voor de Kerstvakantie afgerond te zijn. Havo route In klas 4 kan gekozen worden voor het volgen van een route die je voorbereidt op een overstap naar 4 havo. Om aan deze route deel te mogen nemen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: Voldoen aan de overgangsnormen voor 3TL, Je rekentoets klas 3 met minimaal een voldoende afsluiten. Het kiezen van een extra vak in klas 4. Een positief advies van teamleider, decaan en mentor. Van 4TL naar 4 havo Voor de overstap van 4TL naar 4 havo moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Gemiddeld minimaal een 6.5 of meer na het eindexamen. Geen tekorten op de vakken Ne, En, wi. Het gevolgd hebben van de havo route. Een positief advies van teamleider, decaan en mentor. 8

9 5. Herkansing 5.1 Uitgangspunten. 1. Inhalen gaat altijd voor herkansen. Inhalen is een plicht; herkansen een recht. 2. het hoogste behaalde cijfer geldt als definitief cijfer. 5.2 Aantal herkansingsmogelijkheden. In klas 4 zijn er 4 inhaal- en herkansingsrondes in één schooljaar. Zie overzicht. Leerjaar Toetsperiode 1 Toetsperiode 2 Toetsperiode 3 Centraal Examen TL 4 1 herkansing 1 herkansing 1 herkansing 1 herkansing CE Herkansen betreft alle toetsen, ook voldoende gescoorde toetsen mogen worden herkanst. Voor leerlingen die door langdurige ziekte tijdens een toetsperiode meerdere toetsen gemist hebben, wordt een aparte regeling getroffen. Dit ter beoordeling van de teamleider. 5.3 Beperking herkansen a. Vaardigheidstoetsen van Engels (luister- en leesvaardigheid), Duits (luistervaardigheid) en Frans (luistervaardigheid) mogen in geen enkel leerjaar herkanst worden. Ook practica van natuurkunde, scheikunde en biologie zijn niet herkansbaar. Tevens zijn de mondelinge toetsen Nederlands (debat en literatuur niet te herkansen. b. er is wel een totaal maximum herkansingstoetsen, maar géén maximum per vak. Dat wil zeggen, dat een leerling in een schooljaar voor bijv. het ene vak niets herkanst en voor een ander vak 2 toetsen. 5.4 Inhaal- en Herkansmomenten De inhaal- en herkansmomenten staan vermeld in de jaarwijzer. 5.5 Inhalen gemiste toetsen/ Herkansing 1. Inhalen van toetsen gaat voor herkansen. Bij het missen van een toets gaat een herkansing verloren. 2. Deelname aan herkansingen moet door de leerling aangemeld worden voor een vastgesteld moment in het OLC. De afronding van een studieperiode in de vorm van een eindgesprek of presentatie, alleen of als groep, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de moderne vreemde talen, literatuur en CKV is onderdeel van het geheel van toetsing en dat houdt in, dat bij missen ervan (door niet op het afgesproken tijdstip te verschijnen etc.) er sprake is van inhalen, waardoor er een herkansingsmogelijkheid verloren gaat. De regel is immers: inhalen gaat voor herkansen. 5.6 Onderdelen handelingsdeel De herkansingsmogelijkheden hiervan worden per sectie geregeld. 9

10 6. Overzicht onderdelen PTA per vak Het complete PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van alle vakken vind je in de ELO en op de website van school. Het PTA geeft een overzicht van alle zaken die van belang zijn voor een vak en het betreft één schooljaar. Het PTA bevat de volgende onderdelen: 1. Overzicht aantal toetsen. 2. Stofomvang toetsen uit welk boek je de stof moet leren. 3. Toetsing - duidelijke omschrijving van soort, duur en moment van toetsing. 4. Praktische opdrachten (PO) - het aantal ervan en aanduiding periode. 5. Handelingsdeel het aantal en aanduiding periode. 6. Zwaarte toetsen in het geheel van het jaar en wel/niet meetellen voor SE. Bewegingsonderwijs (LO1) krijg je je gehele schoolloopbaan en in klas 4 moet je daarvoor de beoordeling "voldoende" halen. Anders krijg je geen diploma. CKV staan alleen in klas 3 op het rooster; er wordt geen cijfer gegeven maar je moet wel de beoordeling voldoende' halen anders krijg je geen diploma. Maatschappijleer 1 staat alleen in klas 4 op het rooster; er worden cijfers voor gegeven. Een goed eindcijfer voor Maatschappijleer 1 kun je gebruiken om een onvoldoende op een ander vak te compenseren. Het is dus van belang om je ook voor deze vakken goed in te zetten! 6.1 Algemene PTA afspraken Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers voor een vak in TL3. Het jaarcijfer van TL3 is tevens het SE-cijfer dat meegaat naar TL4. Het SE-cijfer TL3 van 2015/2016 telt voor 33,3% mee in het totale SE cijfer. Gemaakt werk wordt normaal gesproken binnen 2 schoolweken nagekeken, besproken in de klas en ingevoerd in magister. Gemaakt SE werk is eigendom van de school, blijft in het beheer van de docent en wordt tot 1 jaar na het examen bewaard. Wanneer je het met een cijfer of beoordeling niet eens bent, moet je dit binnen twee schoolweken nadat het cijfer is ingevoerd kenbaar maken; daarna zijn de cijfers definitief. In de laatste magisterkolommen wordt het voortschrijdend gemiddelde en het aantal tekorten vermeld, in TL3 zijn deze bepalend voor je overgang naar het vierde leerjaar. Onvoorziene omstandigheden kunnen het mogelijk maken dat van het geplande programma of regels moet worden afgeweken. Je wordt zo snel mogelijk van eventuele wijzigingen op de hoogte gebracht. 10

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

Aan de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl van het Carolus Clusius College

Aan de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl van het Carolus Clusius College Algemeen deel PTA vmbo theoretische leerweg 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang en Examen p. 6-9 5. Herkansing

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

1. Voorwoord Overzicht onderdelen PTA per vak Praktische zaken Snipperurenkaart ipad... 4

1. Voorwoord Overzicht onderdelen PTA per vak Praktische zaken Snipperurenkaart ipad... 4 Algemeen deel PTA vmbo theoretische leerweg 2018-2019 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Overzicht onderdelen PTA per vak... 4 3. Praktische zaken... 4 3.1 Snipperurenkaart... 4 3.2 ipad... 4 4. Overzicht

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES...

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES... Algemeen deel PTA havo en vwo bovenbouw 2018-2019 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD.... 3 2. OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK.... 3 3. PRAKTISCHE ZAKEN... 3 4. OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES....

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES...

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES... Algemeen deel PTA 2014-2015 1 I N H O U D S O P G A V E 1. VOORWOORD... 3 2. OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK.... 3 3. PRAKTISCHE ZAKEN... 3 4. OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES.... 4 5. OVERGANG

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroomnormen

Overgangs- en doorstroomnormen Overgangs- en doorstroomnormen april 2018 1 Inhoud Algemeen... 3 Overgangsnormen klas 1 naar 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar 3... 5 Overgangsnormen klas 3 naar 4... 6 Overgangsnormen klas 4 naar 5...

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Inhoudsopgave 6.5 overstappen van niveau

Inhoudsopgave 6.5 overstappen van niveau Algemeen deel PTA havo en vwo bovenbouw 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 1 2. Overzicht onderdelen PTA per vak pagina 1 3. Snipperurenkaarten en Orfeo Quest Cards pagina 1 4. Inzet digitale

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018 Informatieavond V6 2 Oktober 2018 Wie is wie? Directeur Lariks Teamleider VWO 4-6 Coördinator VWO 4-6 Decaan : dhr. Van Wageningen : mevr. Meulenkamp : dhr. Brunsting : mevr. Beijert Het eindexamen Inhoud

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES...

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES... Algemeen deel PTA havo en vwo 2016-2017 1 I N H O U D S O P G A V E 1. VOORWOORD... 3 2. OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK.... 3 3. PRAKTISCHE ZAKEN... 3 4. OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES....

Nadere informatie

Studiewijzer. 11havo5

Studiewijzer. 11havo5 Studiewijzer 11havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 11havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Overgang

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure 3 Bevorderen 3 Doubleren 3 Opstromen 3 Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 5 Overgangsnormen: klas 1 naar klas 2 7 Algemene bepalingen 7 Algemene eisen

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inhoud... 2 Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo... 4 Overgangscriteria

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6 Schooljaar 2018-2019 Mijn laatste sheet: Alle informatie te vinden op: www.wpkeesboeke.nl www.examenblad.nl Diploma uitreiking: van 15.00-22.00 uur VWO: 1 juli 2019 Havo:

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2018-2019 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2018-2019 R.S.G. Tromp Meesters 1. Inleiding Beste 5havo examenkandidaten, Vorig jaar hebben jullie

Nadere informatie

MAARTEN VAN ROSSEM. Programma van Toetsing en Afsluiting. Maarten van Rossem Groningensingel HZ Arnhem

MAARTEN VAN ROSSEM. Programma van Toetsing en Afsluiting. Maarten van Rossem Groningensingel HZ Arnhem MAARTEN VAN ROSSEM Programma van Toetsing en Afsluiting 2018/19 Maarten van Rossem Groningensingel 1235 6835 HZ Arnhem 026 3202860 1 Vooraf Deze bijdrage gaat over de organisatie van het schoolexamen en

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Handboekje. Christelijk Lyceum Zeist VMBO -TL

Handboekje. Christelijk Lyceum Zeist VMBO -TL Handboekje Christelijk Lyceum Zeist VMBO -TL September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Gebruik van dit handboekje 3 Hoe en wat in de bovenbouw van het VMBO 4 Slaag/zakregeling 11 Doorstroom naar 4 HAVO

Nadere informatie

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES...

1. VOORWOORD OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK PRAKTISCHE ZAKEN OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES... Algemeen deel PTA 2015-2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD.... 3 2. OVERZICHT ONDERDELEN PTA PER VAK.... 3 3. PRAKTISCHE ZAKEN... 3 4. OVERZICHT INDELING STUDIE- EN TOETSPERIODES.... 4 5. OVERGANG EN HERKANSING

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN HAVO

DIVERSE REGELINGEN HAVO DIVERSE REGELINGEN HAVO 1 DE VAKKEN EN HET EXAMEN: Schoolexamen en Alleen schoolexamen Centraal Examen CKV Overige vakken Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Informatica Wiskunde-D TOETSING In de Tweede

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Handboekje. Christelijk Lyceum Zeist

Handboekje. Christelijk Lyceum Zeist Handboekje Christelijk Lyceum Zeist VMBO -TL September 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Gebruik van dit handboekje 3 Hoe en wat in de bovenbouw van het VMBO 4 Slaag/zakregeling 11 Doorstroom naar 4 HAVO

Nadere informatie

Cohort Programma van toetsing en afsluiting

Cohort Programma van toetsing en afsluiting Ubbo Emmius Programma van Toetsing en Afsluiting GL en TL bladzijde 1 Cohort Programma van toetsing en afsluiting gemengde en theoretische leerweg SG Ubbo Emmius, Stadskanaal, locatie Engelandlaan bladzijde

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 3

Exameninformatie Klas 3 Exameninformatie Klas 3 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 5 havo dinsdag september 201 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Overgangsnormen Kaders De volgende uitgangspunten zijn nadrukkelijk gehanteerd: - Het voldoen aan de examennormen - Het aantal onvoldoenden en tekortpunten zijn omschreven - Heldere en simpele structuur

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Studiewijzer. 12havo5

Studiewijzer. 12havo5 Studiewijzer 12havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12 havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6 Schooljaar 2017-2018 Mijn laatste sheet: Alle informatie te vinden op: www.wpkeesboeke.nl www.examenblad.nl Diploma uitreiking: datum volgt Waar ga ik iets over zeggen?

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Versie: 14 93011 dd. 16 juni 2014 (instemming mr), geactualiseerd na instemming mr 26 september 2016. Geactualiseerd schoolgids 2018-2019 en schoolgids 2019-2020. Algemene

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. In situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 4

Exameninformatie Klas 4 Exameninformatie Klas 4 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 4 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2018-2019 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam 020-5854854 0 INHOUDSOPGAVE. Vaststelling PTA en bevoegd gezag 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie