Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend"

Transcriptie

1 Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend

2 Inhoud Leerjaar 3 en 4: Het Schoolexamen... 2 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)... 3 De berekening van de cijfers... 5 De bevorderingsnormen... 8 De Herkansingregeling... 9 Herkansingsprocedure De Inhaalregeling Inhaalprocedure

3 Leerjaar 3 en 4: Het Schoolexamen Het schoolexamen begint al in het derde leerjaar. Dit betekent dat er voor alle vakken een schoolexamenprogramma is gemaakt dat gevolgd moet worden. Dit noemen we dus het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan alle toetsen, werkstukken en opdrachten die de leerlingen moeten maken. Van elk onderdeel wordt precies omschreven wat er wordt overhoord, op welke wijze en hoe vaak het onderdeel meetelt. Alle vakken staan in het PTA, ook de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming (CKV) en maatschappijleer. Deze vakken zijn net als Nederlandse en Engelse taal voor alle leerlingen verplicht. Om straks aan het einde van leerjaar vier te kunnen slagen voor het examen, moeten alle toetsen, verslagen en opdrachten die genoemd staan in het PTA voor leerjaar 3 en die genoemd staan in het PTA voor leerjaar 4 voor aanvang van het centraal examen zijn afgerond. Als een onderdeel uit het PTA niet is afgerond, dan kan een leerling geen diploma behalen. Het schoolexamenresultaat kan dan namelijk niet worden vastgesteld. Bovendien moet er voor de vakken CKV en lichamelijke opvoeding een voldoende worden behaald en telt het eindcijfer voor maatschappijleer mee in de uitslagregeling. Deze vakken zijn dus net zo belangrijk als de andere vakken waarin examen wordt gedaan. De cijfers die de leerlingen hebben behaald in leerjaar 3 worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen mee in de berekening van het uiteindelijke eindcijfer (EC). Alle toetsen die genoemd worden in het PTA vallen onder het examenreglement. Alle regels die in het examenreglement genoemd staan, zijn op het schoolexamen (SE) van toepassing. Voor het schoolexamen gelden dezelfde regels als bij de landelijke centrale examens die in mei en juni worden afgenomen. Het examenreglement beschrijft onder andere de gang van zaken rondom het afleggen van toetsen, examens, de becijfering, herkansingsmogelijkheden en frauderen. Het is handig om dit stuk goed te bestuderen. Het Examenreglement kan ingezien worden via: onder onderwijsdocumenten Het PTA van alle vakken is vanaf 1 oktober 2016 digitaal te vinden op de website van onze vestiging: Als er na het lezen van deze toelichting nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de vestigingsdirecteur en/of de examensecretaris. De Examencommissie bestaat uit: Dhr. C. Schilder (vestigingsdirecteur) Mevr. P. Balk-Lentz secretaris Dhr. D. van Lieshout (teamleider leerjaar 4, waarnemend) 2

4 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het examenprogramma voor het 3 e en 4 e leerjaar van de Gemengde Leerweg bestaat uit de onderdelen: 1. Een gemeenschappelijk deel: Dit omvat voor alle Gemengde leerweg leerlingen de verplichte algemeen vormende vakken (AVO). 2. Een profieldeel: Dit omvat het profielvak Groen bestaande uit twee profielmodules en twee verplichte vakken: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur- en scheikunde (nask1). In deze vakken doet de leerling ook Centraal Examen (CSPE en CE). 3. Een vrij deel: Dit omvat twee keuzevakken die gekoppeld zijn aan het profiel Groen en omvat een extra vak waarin verplicht examen moet worden gedaan. Afhankelijk van de keuze die in het profieldeel is gemaakt wordt biologie gevolgd. Hiernaast kan ook het vak economie of Duits of Nask 1 worden gekozen als het extra verplichte vak. Hiernaast omvat het vrije deel ook extra vakken die vrijwillig extra gevolgd kunnen worden. Het volgen van extra vakken geeft het voordeel dat de cijfers kunnen meetellen voor het diploma dat daarmee meer waard wordt, bijvoorbeeld omdat het extra vak een toelatingsvoorwaarde is voor een mbo-opleiding voor Zorg en Welzijn of Techniek. Het totale programma voor leerjaar 3 en 4 Gemengde leerweg: Gemeenschappelijk deel: Nederlandse taal Engelse taal kunstvakken 1 (CKV) lichamelijke opvoeding maatschappijleer 1 rekentoets profielwerkstuk Profieldeel: profielvak groen: 2 profielmodules: PM2 en PM3 wiskunde biologie of natuur-scheikunde 1 Vrij deel: keuzevak 1 keuzevak 2 Het SE-eindcijfer telt mee in berekening van het eindcijfer dat op het diploma komt. SE eindcijfer SE eindcijfer Voldoende (V) of Goed (G) Voldoende (V) of Goed (G) SE cijfer leerjaar 3, dit is tevens het eindcijfer en komt op het diploma. CSE digitaal, 4 kansen. Eerste kans in leerjaar 3. Voldoende (V) of Goed (G) SE eindcijfer PV SE eindcijfer SE eindcijfer eindcijfer KV1 eindcijfer KV2 SE eindcijfer 3

5 verplicht een extra vak: biologie of natuur-scheikunde 1 of economie of Duits Aan het einde van leerjaar 4 wordt gestart met het Centrale Examen (CE). Het Centrale Examen voor de Gemengde leerweg: Gemeenschappelijk deel Nederlandse taal Engelse taal rekentoets Profieldeel profielvak groen wiskunde biologie of natuur- en scheikunde 1 (nask1) Vrij deel keuzevak 1 keuzevak 2 biologie of natuur- en scheikunde 1 of economie of Duits CSE digitaal CSE digitaal CSE digitaal (4 kansen: start in leerjaar 3) CSPE CSE digitaal CSE digitaal Geen CE. SE is tevens eindcijfer. Geen CE. SE is tevens eindcijfer. CSE digitaal CE betekent het Centraal Eindexamen, dit kan bestaan uit: CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen (dit kan op papier of digitaal worden afgenomen) CSPE = Centraal Schriftelijk en Praktisch Eindexamen (Dit is het centraal examen dat wordt afgenomen over het profielvak groen. Het examen bevat praktijkopdrachten en theoretische opdrachten). De rekentoets Tijdens leerjaar 3 krijgt iedere leerling rekenvaardigheid om goed voorbereid te zijn op de rekentoets. Een leerling krijgt in totaal 4 kansen voor het maken van de rekentoets. Het eerste afnamemoment van de rekentoets is in leerjaar 3. De leerling gaat in eerste instantie op voor het niveau 2F. In overleg met de school kan een leerling bij het behalen van een hoog cijfer 4 opstromen naar het niveau 3F. Leerlingen die moeite hebben met het maken van de toets kunnen in aanmerking komen voor de aangepaste rekentoets basis 2A. Leerlingen die aangetoond, minimaal door middel van een deskundigheidsverklaring, ernstige rekenproblematiek hebben kunnen in aanmerking komen voor de ER-toets (Ernstige rekenproblematiek) De rekentoets maakt in voor de gemengde leerweg- nog geen onderdeel uit van de zak- en slaagregeling. Het behaalde cijfer voor de rekentoets wordt weergegeven op de cijferlijst bij het diploma. 4

6 De berekening van de cijfers Schoolexamencijfer AVO leerjaar 3 (SE3) Het Schoolexamencijfer voor leerjaar 3 (SE3) bestaat uit het gemiddelde cijfer dat is behaald voor een vak in leerjaar 3. Tijdens dit leerjaar worden de toetsen en opdrachten, zoals die in het PTA zijn aangegeven, gemaakt. De berekening (per vak) van het SE3 cijfer is een gemiddelde van de behaalde cijfers. Alle toetsen en opdrachten die in het PTA zijn opgenomen moeten door de leerling vóór het einde van leerjaar 3 zijn afgerond. Het SE3 cijfer is bepalend voor de overgang naar leerjaar 4 en wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer (SE) aan het einde van leerjaar 4. Schoolexamencijfer AVO leerjaar 4 (SE4) Aan het einde van leerjaar 4 moeten, net als in leerjaar 3, alle in het PTA genoemde toetsen en opdrachten zijn afgerond. Voor het SE4 cijfer wordt per vak het gemiddelde van alle behaalde resultaten berekend. Schoolexameneindcijfer AVO (SE eindcijfer) SE3 en SE4 vormen samen het Schoolexameneindcijfer (SE). Hierbij weegt het cijfer uit de vierde leerjaar twee keer zo zwaar als dat uit het derde leerjaar. De berekening van het Schoolexamencijfer (SE) is als volgt: SE3 + (SE4 x 2) = Schoolexameneindcijfer AVO 3 Het centraal eindexamencijfer AVO (CE) Het CE is het cijfer dat is behaald voor een vak tijden het centraal examen. Het eindcijfer AVO voor diploma (EC) Het eindcijfer voor het diploma wordt als volgt berekend: SE + CE =Eindcijfer AVO 2 Maatschappijleer Voor maatschappijleer wordt geen Centraal Examen (CE) afgenomen. Maatschappijleer wordt afgerond in leerjaar 3. Het SE3 cijfer is tevens het eindcijfer voor maatschappijleer. Dit eindcijfer wordt op het diploma getoond en wordt meegenomen in de slaag-zakregeling van het CE. 5

7 CKV en Lichamelijke Opvoeding Voor de vakken CKV en Lichamelijke Opvoeding wordt geen CE afgenomen. Voorwaarde is dat deze vakken met een voldoende moeten zijn afgesloten om te kunnen slagen. De SE resultaten van deze vakken moeten zijn vastgesteld voordat de leerling begint met het CE. Profielwerkstuk Voorwaarde voor diplomering is dat er een voldoende voor het profielwerkstuk moet zijn behaald. Het resultaat voor het profielwerkstuk moet zijn vastgesteld voordat de leerling begint met het CE. Het Beroepsgericht programma Het beroepsgericht programma groen voor de basisberoepsgerichte leerweg bestaat uit: 2 profielmodules Groen: PM 2: Vergroening stedelijke omgeving PM3: Tussen productie en verkoop 2 keuzevakken (keuzevakken die de vestiging aanbiedt) LOB waaronder ook stageopdrachten vallen Voor het beroepsgerichte vak wordt in de Gemengde leerweg 1 eindcijfer berekend, een combinatieeindcijfer voor het profielvak groen en de keuzevakken. Dit eindcijfer telt 1 keer mee in de slaagzakregeling. Een leerling volgt in leerjaar 3 en leerjaar 4 in totaal twee profielmodules en twee keuzevakken. De keuze die de leerling kan maken voor een keuzevak is afhankelijk van het aanbod en de regels van de vestiging. De resultaten van de gekozen keuzevakken worden afzonderlijk vermeld op de cijferlijst van de leerling. Het SE eindcijfer van het keuzevak is tevens het eindcijfer. Over een keuzevak wordt geen centraal examen afgenomen. Aan het einde van leerjaar 3 wordt met de tot dan toe behaalde cijfers voor de profielmodules en de keuzevakken een voortschrijdend gemiddelde voor het keuzevak en het profielvak berekend, deze cijfers worden meegenomen in de bepaling voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. In het kader van LOB wordt er door de leerling tijdens leerjaar 3 en 4 aan een portfolio gewerkt. Dit omvat een verzameling van stukken waaruit bepaalde vaardigheden blijken. Deze verzameling kan bestaan uit verslagen, foto s van gemaakt werk of een presentatie. Hiermee laat de leerling zien dat hij zich heeft georiënteerd op arbeidsmogelijkheden en dat hij in staat is om een keuze te maken voor een vervolgopleiding. LOB is een belangrijk onderdeel in het examenprogramma. Het PTA LOB moet voldoende zijn afgerond om te kunnen diplomeren. Stage maakt tevens onderdeel uit van het PTA LOB. 6

8 Berekening van het eindcijfer profielvak groen voor diploma Het SE-eindcijfer voor het profielvak wordt als volgt berekend: (PM2+PM3) = SE PV 2 Het eindcijfer voor het profielvak groen wordt als volgt berekend: CSPE+SE PV = Eindcijfer PV 2 Het combinatie-eindcijfer voor het beroepsgerichte vak groen wordt als volgt berekend: (SE KV1+SE KV2)+ (Eindcijfer PV x 2) = (combinatie) Eindcijfer beroepsgericht vak GL 4 Dit cijfer komt op de cijferlijst bij het diploma en telt mee in de slaagzakregeling. Handelingsopdrachten Handelingsopdrachten die zijn opgenomen in het PTA of in het PTA LOB moeten met een voldoende zijn afgerond voordat een leerling deelneemt aan het centrale examen (CE). Als de handelingsopdracht (HO) niet is afgerond, kan er geen SE resultaat worden vastgesteld. Zonder vastgesteld SE resultaat kan er geen eindresultaat worden bepaald en kan geen diplomering plaatsvinden. Diagnostische toetsen Naast de toetsen die zijn opgenomen in het PTA is het mogelijk dat er voor sommige vakken diagnostische toetsen gegeven worden. Deze diagnostische toetsen verschaffen inzicht in de studievoortgang en tellen niet mee voor het schoolexamen (SE). Het examendossier Bij het PTA hoort een examendossier. Dit is het overzicht per leerling van alle voor het examen behaalde resultaten. De school beheert het examendossier van elke leerling. 7

9 De bevorderingsnormen Zie hiervoor het studievoortgangsprotocol Purmerend (op te vragen bij de administratie Purmerend. Het rapport Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden, na elke periode ontvangen de leerlingen een rapport. Het resultaat per vak op het vierde rapport is het gemiddelde van de behaalde resultaten. 8

10 De Herkansingregeling 1. De VEC stelt het aantal herkansingen binnen dit kader vast, volgens het studievoortgangsprotocol Dit besluit wordt naar leerlingen en ouders gecommuniceerd via het PTA toelichtingsboekje leerjaar 3 en In het PTA staat aangegeven welke toetsen herkanst kunnen worden. Iedere ST schoolexamentoets is herkansbaar. Een MT, PO of PVB kan als niet herkansbaar worden aangegeven in het PTA. Handelingsopdrachten vallen buiten de herkansingsregeling. 3. Een toets komt alleen voor herkansing in aanmerking als aan één of meer van de door de vestigingsvakgroep te bepalen voorwaarden is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het maken van een of meerdere opgelegde aanvullende opdrachten, herhaling van gemaakte opdracht(en) of het behalen van een gemiddelde voldoende voor diagnosticerende deeltoetsen als voorwaarde voor een herkansing. Deze voorwaarden worden door de VEC vastgesteld en worden opgenomen in het PTA (indien per vak verschillend) of in het PTA toelichtingsboekje onder procedure Herkansingsregeling. 4. Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. 5. Een toets kan ten hoogste één maal herkanst worden. 6. Als een leerling ten onrechte gebruik maakt van een herkansing wordt het betreffende resultaat ongeldig verklaard. 7. Een leerling die wegens ziekte of een andere vorm van overmacht (e.e.a. ter beoordeling van de examencommissie) een herkansbare toets heeft gemist, heeft naast de inhaaltoets ook recht op een herkansing. 8. De leerling bepaalt welke herkansbare toets 1 van het schoolexamen wordt herkanst. 9. De herkansingen vinden plaats op een door de vestiging te bepalen moment. 10. Om voor een herkansing in aanmerking te komen, dient de aanvraagprocedure gevolgd te worden, zoals bekend bij de vestigingsexamencommissie. 11. Voor maatschappijleer geldt de wettelijke regeling voor een herexamen (zie art. 35b van het Eindexamenbesluit). Dit betekent dat een leerling voor het vak maatschappijleer de mogelijkheid heeft een herexamen af te leggen, indien voor dit vak een cijfer lager dan een 6 is behaald. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 12. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan van deze herkansingsregeling afgeweken worden, dit ter beoordeling van de vestigingsexamencommissie. 1 Een leerling mag er ook voor kiezen om een toets te herkansen waarmee hij zich kan profileren. 9

11 Herkansingsprocedure Zie hiervoor het studievoortgangsprotocol Purmerend (op te vragen bij de administratie Purmerend. De Inhaalregeling 1. Een leerling die ten gevolge van ziekte of een andere geldige reden niet in staat is geweest deel te nemen aan een toets (niet zijnde een herkansingstoets) kan de toets inhalen. Dit ter beoordeling van en in overleg met de betreffende docent. 2. Indien de leerling niet rechtmatig afwezig was, vervalt het recht op inhalen. Als waardering voor de niet gemaakte toets wordt het cijfer 1 (één) genoteerd. Het recht op herkansing blijft wel gehandhaafd. 3. Als de leerling geoorloofd afwezig was bij een toets en voor een mogelijkheid tot inhalen in aanmerking komt, wordt in overleg met de betrokken docent een datum en tijdstip voor het inhalen vastgesteld. 4. Het initiatief voor het inhalen van toetsen kan uitgaan van zowel de docent als de leerling. 5. Welk type toetsen komen wel en welke komen niet in aanmerking voor inhalen. 6. Een leerling die wegens ziekte of een andere vorm van overmacht (e.e.a. ter beoordeling van de examencommissie) een herkansbare toets heeft gemist, heeft naast de inhaaltoets ook recht op een herkansing. 7. Bij ziekte of geldige afwezigheid tijdens het inhaalmoment maakt een leerling de toets tijdens de herkansing en verliest daarmee de herkansingsmogelijkheid. 8. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan van deze regeling afgeweken worden, dit ter beoordeling van de examencommissie. Inhaalprocedure - Zie hiervoor het studievoortgangsprotocol Purmerend (op te vragen bij de administratie Purmerend. - De docent bepaalt wanneer een toets ingehaald kan worden. Op sommige vestigingen wordt een inhaal uur (bijv. donderdagmiddag) gehanteerd of vinden inhaaltoetsen plaats aan het eind van een periode. - Wat is de inhaalprocedure die gevolgd dient te worden? Aanvraagformulieren? - Het bijhouden van inhaalafspraken kan worden gedaan op het protocol (zie procedure en standaarddocumenten SE). 10

12 - Streven: Als inhaaltoets geldt een nieuw opgestelde toets, die dezelfde leerstof omvat als het gemiste onderdeel en dezelfde vorm en omvang heeft. - De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van niet gemaakt werk. - Elke leerling moet in één cijferperiode alles uit die periode ingehaald hebben. Een toets kan in een situatie van overmacht in een andere periode worden afgenomen. - De SE-toetsen kunnen in het Time Out-lokaal o.l.v. een docent of schoolassistent worden in gehaald. - Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen in tussenuren of vrije uren, in ieder geval wanneer in het Time Out-lokaal een docent of schoolassistent aanwezig is. Inleveren werk klas 3 (en 4) - De vaksectie bepaalt de regels voor het inleveren van de diverse onderdelen. De beoordeling van te laat ingeleverd werk wordt door de vaksectie vastgesteld en van tevoren aan de leerlingen meegedeeld. 11

13 Leeswijzer PTA Hieronder is een voorbeeld van een PTA opgenomen waarbij een toelichting wordt gegeven op de begrippen. 1. Toetscode: De toetsen staan onderling in verhouding 1:1 tot elkaar. Elke Toetscode kan uit maximaal 2 deeltoetsen bestaan die ook in een onderlinge verhouding 1:1 tot elkaar staan. 2. Omschrijving schoolexamentoets: naam SE-toets 3. Deeltoets: Als de SE-toets in deeltoetsen wordt gegeven is dat hier aangegeven. 4. Naam deeltoets: wordt aangegeven als de SE-toets in deeltoetsen wordt gegeven. 5. Periode: Het schooljaar kent in het 3 e leerjaar vier rapportperioden en in het 4 e leerjaar 3 rapportperioden. Een toets kan in een situatie van overmacht in een andere periode worden afgenomen. 6. Eindtermen: Het Ministerie van OCW geeft aan wat er per vak moeten worden getoetst. Dit is omschreven in zogenaamde eindtermen. Een overzicht van deze eindtermen is per vak te vinden op 7. Omschrijving lesstof: Hierin wordt globaal verwezen naar de lesstof die ten grondslag ligt aan de toets of opdracht. 8. Toetswijze: De volgende wijze van het afnemen van toetsen is mogelijk: a) (ST) Schriftelijke toets: Een proefwerk of overhoring met open of gesloten (multiple choice) vragen. b) MT) Mondelinge toets: Een mondelinge overhoring of vraaggesprek of spreekbeurt. c) (PO) Praktische opdracht: Hierbij wordt zowel het proces als het eindproduct beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van tevoren aangegeven criteria. d) (HO) Handelingsopdracht: Dit is een bepaalde handeling of handelingenreeks waarvan per leerling door de docent moet worden vastgesteld dat ze voldoende is uitgevoerd. Als dit niet het geval is kan er geen eindcijfer gegeven worden voor dat bepaalde vak. In leerjaar 3 indien van toepassing: PTA 309. e) (PvB) Proeve van Bekwaamheid: Dit is een toetsvorm waarbij de leerling, door praktisch en theoretisch correct te handelen volgens een vooropgezette planning, aantoont beoogde competenties op het gewenste niveau te beheersen. 9. (SPE) Schriftelijkpraktisch examen: Dit is een toetsvorm ter voorbereiding op het CSPE waarbij de leerling zijn of haar mate van beheersing van kennis, vaardigheden en competenties toont (papier/praktijk/digitaal). 10. Duur: Maximale tijd in minuten die beschikbaar is voor de leerling om de toets of opdracht te maken. 11. Beoordeling: Docenten hebben de keuze om onderstaande opties te gebruiken: a) Cijfer: afgerond op één decimaal b) O/V/G: -G= goed (geldt voor cijfers 7,5 en hoger) -V= voldoende (geldt voor cijfers 5,5 tot en met 7,4) -O= onvoldoende (geldt voor cijfers tot en met 5,4) 12. Herkansbaar: Is de SE-toets herkansbaar is Ja of Nee. 12

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid PTA Dienstverlening en Produceten (D&P) Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Dienstverlening en Producten / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Schreuder

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie CONSUMPTIEF - HORECA PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Horeca, Bakkerij en recreatie (HBR) Consumptief - HORECA Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek PTA METAALTECHNIEK PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Aan

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 3

Informatie avond. Leerjaar 3 Informatie avond Leerjaar 3 2017 2018 Taakverdeling Vakkenpakket leerjaar 3 De weg naar een diploma Rapport Faciliteitenleerlingen Regels Informatie Contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk: Directeur

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar )

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar ) Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort 2016-2017 (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017) Algemeen Het centraal examen(ce) over het beroepsgerichte programma is

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Gemengde Leerweg. 16 maart 2017

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Gemengde Leerweg. 16 maart 2017 Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar Gemengde Leerweg 16 maart 2017 Urentabel 3e en 4e leerjaar GL: klas 3 4 Nederlands 3 4 Engels 3 4 Wiskunde 3 4 Duits * 2 3 Mentor & Portfolio 1 1 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

klas 9 5 oktober 2017

klas 9 5 oktober 2017 klas 9 5 oktober 2017 VRIJESCHOOL-LESSEN VWO-6 12 VWO-5 HAVO-5 11 VWO-4 HAVO-4 MBO 10 B-stroom HV examen MAVO A-stroom HV examen MAVO MAVO-traject 9 HAVO-VWO -traject: alle lessen groep 2 (wi *) MAVO-traject

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg

Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg 2016-2017 Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg 3 VMBO basisberoepsgerichte leerweg Reynaertcollege 2016-2017 1. Inleiding 1.1. Voorwoord Welkom

Nadere informatie

Wat kunnen jullie verwachten?

Wat kunnen jullie verwachten? Informatie-avond Wat kunnen jullie verwachten? Opening Verwachtingen, wat doet een mentor? Hoe houden we contact? Belangrijke schoolitems MaS PTA Reizen 20-minutengesprekken Opening Zet hier het Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Programma van toetsing en afsluiting INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Het Centraal Examen (CE) is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde. Scholen verschillen onderling nogal en daarom is

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo Theoretische leerweg VMBO-TL EXAMENWIJZER leerjaar 3 INHOUD Deel 1 1. inleiding. 2. begrippen. 3. het examen / schoolexamen

Nadere informatie

klas 9 6 oktober 2016

klas 9 6 oktober 2016 klas 9 6 oktober 2016 VRIJESCHOOL-LESSEN VWO-6 12 VWO-5 HAVO-5 11 VWO-4 HAVO-4 MBO 10 B-stroom HV examen MAVO A-stroom HV examen MAVO MAVO-traject 9 HAVO-VWO -traject: alle lessen groep 2 (wi *) MAVO-traject

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 207-208 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-320555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van

Nadere informatie