Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016"

Transcriptie

1 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement MAVO cursusjaar Leerjaar 3

2 Haarlem College MAVO Aan de leerlingen van leerjaar 3 van de Mavo, Dit is het PTA (Programma van ing en Afsluiting) voor het schooljaar In dit PTA staan alleen de opdrachten en toetsen van leerjaar 3 die meetellen voor het schoolexamen. In september 205 krijg je het PTA met de opdrachten en toetsen van leerjaar 4. Het PTA bevat algemene informatie èn informatie over de verschillende vakken. Dit PTA is voor jullie geschreven. Bewaar het goed en lees het regelmatig door. Bij het vaststellen van het overgangscijfer voor een vak tellen alle in leerjaar 3 behaalde cijfers mee, die vermeld staan in dit PTA en alle andere repetities/toetsen van het PTO Ouders/verzorgers krijgen voorlichting over de inrichting van het examen. Deze vindt plaats op: Dinsdag 22 september 205. De juiste tijden leest u in de schriftelijke uitnodiging De kandidaten worden door de mentor op school geïnformeerd tijdens een daarvoor bestemde les. Met vragen over de algemene informatie in dit PTA kun je terecht bij de secretaris van de examencommissie. Vragen die te maken hebben met een bepaald vak stel je uiteraard aan de betreffende docent. We wensen jullie veel succes dit schooljaar! Haarlem, september 205. Namens de examencommissie: Dhr. M.C.J.M. Teulings, voorzitter Dhr. S.F. Schotsman, secretaris

3 INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD 2. BEGRIPPEN EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 2.. Belangrijke documenten en boekjes 2.2. Leerwegen en sectoren 2.3. Overige begrippen 2.4. Gebruikte afkortingen 3. VMBO EXAMEN 3. Vakkenpakket 4. BEOORDELING 4.. Beoordeling zonder cijfer 4.2. Beoordeling met cijfer 4.3. Herkansing in leerjaar Herexamen in leerjaar Doorstroom naar leerjaar Hoe wordt het eindcijfer van het schoolexamen bepaald? 4.7. Hoe wordt het eindcijfer van het centraal examen bepaald? 4.8. Hoe wordt het eindcijfer van een vak bepaald? 4.9. De slaag-/zakregeling 5. AFWEZIGHEID BIJ EEN ONDERDEEL VAN HET SCHOOLEXAMEN 5.. Verplichtingen 5.2. Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen 6. BUITEN SCHOOL - stage 7. RAPPORTAGE 8. SLOTBEPALING 9. BIJLAGEN 2

4 2. BEGRIPPEN EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 2.. Belangrijke documenten en boekjes. Examenreglement Het examenreglement is een boekje met alle regels die betrekking hebben op het examen. Het examenreglement kun je vinden op onze website: > Examen Vanaf oktober kun je de schriftelijke versie van het examenreglement aanvragen via de administratie. PTA Examendossier Programma van ing en Afsluiting. In het PTA vind je behalve algemene informatie ook informatie per vak. Per vak worden alle toetsen en opdrachten beschreven die meetellen voor het examen. Je kunt ook lezen: - waar de toets of opdracht over gaat - wanneer de toets of opdracht wordt uitgevoerd - hoe de toets of opdracht beoordeeld wordt - hoe zwaar het toegekende cijfer meetelt Het examendossier bevat een overzicht van de in het PTA opgenomen toetsen en opdrachten en een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen Leerwegen en sectoren. Sinds de invoering van het VMBO is er sprake van leerwegen en sectoren. Iedere leerling in klas 3 heeft gekozen voor een leerweg: theoretische leerweg Iedere leerling in klas 3 heeft ook gekozen voor een sector: sector Economie sector Techniek sector Zorg en Welzijn 3

5 2.3. Overige begrippen. Afvinken Centraal examen Exameneenheden Gewicht Handelingsopdracht Een handelingsopdracht wordt niet beoordeeld met een cijfer. Zodra de handelingsopdracht naar behoren is uitgevoerd, wordt dit geregistreerd in het examendossier. Dit registreren heet afvinken. Het centraal examen is een landelijk examen. Voor de theoretische leerweg is dit een centraal schriftelijk examen. Dit zijn eindtermen. Eindtermen zijn omschreven kwaliteiten die een overzicht geven van de kennis, het inzicht en de vaardigheden waarover de leerling na afloop van de opleiding moet beschikken. Als een toets of opdracht wordt beoordeeld met een cijfer, wordt aan dit cijfer een gewicht toegekend. Het gewicht geeft aan hoe zwaar het cijfer meetelt. Een handelingsopdracht is een opdracht die niet met een cijfer wordt beoordeeld. Bij de uitvoering van een handelingsopdracht staat het opdoen van ervaring centraal. Alle handelingsopdrachten die in dit PTA vermeld staan, moeten tijdens leerjaar 3 afgevinkt worden. Dit is één van de voorwaarden om over te gaan naar leerjaar 4! Praktische opdracht Een praktische opdracht is een activiteit die een leerling zo zelfstandig mogelijk uitvoert. Zowel het proces als het product wordt beoordeeld. De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer. Schoolexamen Sectorwerkstuk Het schoolexamen behoort tot de verantwoordelijkheid van de school. De school toetst of de onderwijsdoelstellingen bereikt zijn. De manier waarop dit getoetst wordt, staat beschreven in het PTA. Dit is een vakoverstijgend en binnen de sector passend onderdeel van het schoolexamen. Het sectorwerkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden. Zowel het proces als het product worden beoordeeld. Het sectorwerkstuk moet met voldoende resultaat worden afgesloten. Het sectorwerkstuk wordt gemaakt in leerjaar 4. 4

6 2.4. Gebruikte afkortingen. CE CSE HO M P PO PTA PTO S SE TL VMBO Centraal Examen Centraal Examen Handelingsopdracht Mondelinge toets of opdracht Praktijkopdracht Praktische Opdracht Programma van ing en Afsluiting Programma van ing en Overgang e toets of opdracht Schoolexamen Theoretische Leerweg Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 3. VMBO-examen 3. Het vakkenpakket MAVO leerjaar 3 a. Verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken (CKV). b. aangevuld met: pakket A: Wiskunde, Duits, Economie, Geschiedenis, Biologie en Aardrijkskunde pakket B: Wiskunde, Nask, Biologie, Aardrijkskunde, Economie en Duits In leerjaar 4 MAVO wordt vervolgens de aanvulling: Pakket A: Wiskunde, Duits, Economie en Geschiedenis Pakket B: Wiskunde, Nask, Biologie en Aardrijkskunde Pakket C: Duits Economie, Biologie en Aardrijkskunde 5

7 4. BEOORDELING. 4.. Beoordeling zonder cijfer. Een handelingsopdracht is een opdracht die niet met een cijfer wordt beoordeeld. Bij de uitvoering van een handelingsopdracht staat het opdoen van ervaring centraal. De docent beslist of de handelingsopdracht naar behoren is uitgevoerd. Alle handelingsopdrachten die in dit PTA vermeld staan, moeten tijdens leerjaar 3 afgevinkt worden. Dit is één van de voorwaarden om over te gaan naar leerjaar Beoordeling met cijfer. De overige toetsen en opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. Aan dit cijfer wordt een gewicht toegekend Herkansing in leerjaar 3. Elke kandidaat heeft het recht om na de e en 2 e periode en de 3 e en 4 e periode één PTA toets te herkansen. Onder de voorwaarden dat: alle toetsen in de betreffende perioden zijn gemaakt de leerling schriftelijk het verzoek doet o.v.v. de toets naam de leerling tekent voor de afspraak 4.4. Herexamen in leerjaar 3. Het vak maatschappijleer I wordt verplicht opgenomen in je pakket. Dit vak wordt afgesloten in leerjaar 3. Het herexamen voor maatschappijleer I vindt daarom plaats op maandag 4 juli 206. (Zie 4.7.) Het eindcijfer van maatschappijleer I wordt afgerond op een heel getal en telt mee voor de slaag-/zak regeling Doorstroom naar 4 e leerjaar. De doorstroom naar de 4 e klas wordt bepaald op basis van in leerjaar 3 behaalde PTO en PTA cijfers en beoordelingen. De criteria voor doorstroom zijn de regels die gelden zoals genoemd onder 4.8 lid, 2 en 3. Alle handelingsopdrachten en de stage van leerjaar 3 dienen naar behoren te zijn afgerond. Alleen de beoordelingen van het PTA gelden voor het schoolexamen Hoe wordt het eindcijfer van het schoolexamen bepaald? Het eindcijfer van het schoolexamen wordt bepaald door de cijfers die behaald zijn voor de toetsen en opdrachten die vermeld staan in het PTA. Deze toetsen worden afgenomen in leerjaar 3 én in leerjaar 4. Als een toets beoordeeld wordt met een cijfer dan wordt aan dit cijfer een gewicht toegekend. 6

8 Voorbeeld : Het schoolexamen van vak X bestaat uit 4 toetsen. Alle cijfers hebben gewicht. Dan geldt: cijfer toets cijfer toets 2 cijfer toets 3 cijfer toets 4 Cijfer SE 4 Voorbeeld 2: Het schoolexamen van vak Y bestaat uit 3 toetsen. heeft gewicht, toets 2 heeft gewicht 5 en toets 3 heeft gewicht 4. Dan geldt: cijfer toets 5 cijfer toets 2 4 cijfer toets 3 Cijfer SE 5 4 Het cijfer voor het SE wordt afgerond op één cijfer achter de komma Hoe wordt het eindcijfer van het centraal examen bepaald? Voor alle vakken (behalve maatschappijleer I) volgt na het schoolexamen een centraal schriftelijk examen. Het cijfer voor dit examen wordt afgerond op één cijfer achter de komma. Dit cijfer is het eindcijfer CE Hoe wordt het eindcijfer van een vak bepaald? Het eindcijfer voor de vakken wordt als volgt berekend: SE cijfer + CE cijfer is het eindcijfer 2 Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal De slaag-/zakregeling. Je hebt zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer I. Het cijfer voor maatschappijleer I ligt al vast aan het eind van 3 e leerjaar SE. De uitslag wordt dus bepaald op grond van zeven cijfers. 7

9 Je bent geslaagd, als je:. voor alle vakken op het Centraal Examen gemiddeld 5,5 of hoger hebt behaald 2. voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 hebt behaald 3. de Rekentoets hebt afgelegd, waarvan de uitslag meetelt voor het examen 4. a. voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 hebt behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 hebt behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of c. voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 hebt behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 5. Om het diploma te krijgen, moet je voor het vak lichamelijke opvoeding (leerjaar 3 en leerjaar 4) en voor het vak culturele en kunstzinnige vorming (Kunstvakken in leerjaar 3) de kwalificatie "voldoende" of "goed" hebben behaald 5. AFWEZIGHEID BIJ EEN ONDERDEEL VAN HET SCHOOLEXAMEN 5.. Verplichtingen. Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij de toetsen. Je bent verplicht om je te houden aan de uiterste inleverdatum van een opdracht. Je bent verplicht om je te houden aan met de docent gemaakte afspraken Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen. Indien je door ziekte of om een andere geldige reden niet in staat bent om je verplichtingen na te komen dan moet je dit zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval vóór het afgesproken tijdstip) telefonisch of persoonlijk melden bij de administratie van de school (telefoonnummer: ). Als je 8 jaar of ouder bent, mag je dat zelf doen. In alle andere gevallen moet het gebeuren door één van je ouders/verzorgers. Als je weer terugkomt op school moet je binnen 48 uur schriftelijk de reden aangeven voor de afwezigheid. Deze bevestiging van het verzuim schoolexamen moet je inleveren bij bovengenoemde administratie. Als je niet meldt of laat melden dat je afwezig bent of als je het genoemde formulier te laat of onvolledig ingevuld inlevert, dan wordt je afwezigheid als ongeldig aangemerkt. Ongeldige afwezigheid wordt aangemerkt als een onregelmatigheid. De consequenties kun je lezen in het examenreglement. Als de voorzitter en de secretaris van de examencommissie bepalen dat je een geldige reden had, dan mag je het gemiste onderdeel inhalen. 8

10 Formulieren inhaalprocedure 6. Buiten school - Stage Een belangrijk onderdeel van het programma in het 3 e leerjaar is de verplichte stage. De stage dient te worden afgesloten door middel van een verslag van de leerling en van de stagebegeleider; het betreft een zogenaamde Handelingsopdracht en de beoordeling is een onderdeel van het derde leerjaar PTA en dient voldoende of goed te worden afgesloten. Er is een stage verplichting van minimaal 60 klokuren. Er worden of 2 weken stages of zogenaamde lintstages gevolgd. Dit is afhankelijk van de deelschool. Nadere informatie wordt verstrekt door de teamleider en de docenten van de deelschool. De leerlingen dienen deze weken stage te gaan lopen in een instelling of bedrijf dat past bij de sector, die de leerling op school volgt. 9

11 7. Rapportage De rapportage verschijnt op onderstaande data, waarbij zowel over de vorderingen in de vaardigheden als over de cijfers wordt gerapporteerd. De gesprekken tijdens oudergespreksavonden zijn op uitnodiging van de docent of op verzoek van de ouders/verzorgers. e PTA periode: o een persoonlijk gesprek vanaf maandag 6 november e PTA periode: o schriftelijke rapportage op maandag februari 206 Oudergespreksavond: o maandag 8 en dinsdag 9 februari e PTA rapportage: o een persoonlijke gesprek vanaf april e PTA periode: o schriftelijke overgangsrapportage 5 juli 206 Het bespreken van de e en 3 e rapportage wordt vooraf gegaan door een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de mentor op school. 8. Slotbepaling Deze aanvulling treedt in werking met ingang van oktober 205 en is een onderdeel van het Examenreglement Haarlem College Bijlagen De PTA s per vak. In de bijlage staan de verschillende PTA s per vak. 0

12 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Haarlem College

13 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Geschiedenis Inleiding Er wordt gewerkt met Memo 3: tekstboek en werkboek Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Nederland - Indonesië week T-02 Nederland als Industriële Samenleving week T-03 Sociale zekerheid in Nederland week T-04 Webcam-Journaal Historisch Keuzeonderwerp week weken Mondeling Nee T-05 Koude Oorlog week 20-2 Herkansing 2

14 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Aardrijkskunde Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Module 3: Grenzen en identiteit H7 week lesuren Praktische opdracht Nee Hoofdstuk 7 T-02 Module : Arm en rijk H t/m 3 week Handboek en werkboek T-03 Module 2: Bronnen van energie H4 t/m 6 Periode 3 2 Handboek en werkboek T-04 Module 3: Grenzen en identiteit H8 en 9 Periode 4 2 Handboek en werkboek Herkansing 3

15 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Biologie Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 organen en cellen week 37 T-02 ordening week 4 T-03 voortplanting & ontwikkeling week 46 T-04 erfelijkheid week 5 T-05 evolutie week 4 T-06 regeling week 0 T-07 zintuiglijke waarneming week 5 4

16 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Biologie T-08 stevigheid & Beweging week 24 T-09 gedrag week 27 Herkansing 5

17 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Lichamelijke opvoeding Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Vaardigheden 2 (ovg) week 47 - Periode Mondeling T-02 Inzet/gedrag 2 (ovg) week 47 - Periode Mondeling Nee T-03 Vaardigheden 3 (ovg) week - 27 Periode Mondeling T-04 Inzet/gedrag 3 (ovg) week - 27 Periode Mondeling Nee T-05 Vaardigheden 4 (ovg) Periode Mondeling T-06 Inzet/gedrag 4 (ovg) Periode Mondeling Nee Herkansing 6

18 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Economie Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Hoofdstuk 4 wk Zekerheid voor alles. T-02 Hoofdstuk 8 wk 9-2 Over de grens. T-03 Knipselmap gehele jaar 0 uiterste inleverdatum 28 mei 206 Herkansing 7

19 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Kunstvakken I Inleiding Toelichtingen: - De leerling bepaalt zelf, in overleg met de docent, wat voor KV-activiteit hij of zij gaat doen. - De vier KV-activiteiten moeten verschillend van aard zijn. - De toetsvorm is afhankelijk van het soort activiteit. Dit kan een presentatie zijn, of een praktische opdracht (bijv. een poster, een collage, een ontwerp, een video verslag, een fotocollage, kleding- en sieraadontwerp, een maquette of iets dergelijk,) - Van elke activiteit komt er een uitgebreid verslag in het kunstdossier. - Het examenvak Kunstvakken wordt afgesloten aan het einde van het derde leerjaar. - Het kunstdossier moet voldoende of goed zijn. Als het dossier niet voldoende of goed is, is de voortgang naar het vierde leerjaar niet mogelijk. Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Cultureel zelfportret week 35-0 Kan aan de hand van eigen verslagen reflecteren op zijn of haar culturele en kunstzinnige ervaringen. Verslag, afhankelijk van de activiteit, schriftelijk, in de vorm van een presentatie, of als praktische opdracht. T-02 e Culturele of kunstzinnige activiteit week T-03 2e Culturele of kunstzinnige activiteit week 48 - T-04 3e Culturele of kunstzinnige activiteit week - 24 T-05 4e Culturele of kunstzinnige activiteit week - 24 Kan aan de hand van eigen verslagen reflecteren op zijn of haar culturele en kunstzinnige ervaringen. Verslag, afhankelijk van de activiteit, schriftelijk, in de vorm van een presentatie, of als praktische opdracht. Kan aan de hand van eigen verslagen reflecteren op zijn of haar culturele en kunstzinnige ervaringen. Verslag, afhankelijk van de activiteit, schriftelijk, in de vorm van een presentatie, of als praktische opdracht. Kan aan de hand van eigen verslagen reflecteren op zijn of haar culturele en kunstzinnige ervaringen. Verslag, afhankelijk van de activiteit, schriftelijk, in de vorm van een presentatie, of als praktische opdracht. Kan aan de hand van eigen verslagen reflecteren op zijn of haar culturele en kunstzinnige ervaringen. Verslag, afhankelijk van de activiteit, schriftelijk, in de vorm van een presentatie, of als praktische opdracht. Herkansing 8

20 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Maatschappijleer Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Jongeren week T-02 Politiek week 3-47 T-03 Multi Culturele Samenleving week 48-5 T-04 Massamedia week min T-05 Criminaliteit week 2-9 T-06 Burgerschap (ovg) week min Mondeling Nee 0 T-07 Maatschappijleer in perspectief (ovg) week min Mondeling Nee 0 9

21 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Maatschappijleer T-08 Oorlog & Vrede (ovg) week min Mondeling Nee T-09 Massamediaproject (ovg) week uur Nee 0 Herkansing 0

22 Programma van toetsing en afsluiting Studie:Leerjaar 3 Theoretische Leerweg Vak:Stage Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T-0 Beroepsorienterende Stage Nee 0 Herkansing

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Aan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 05-06 Kader beroepsgerichte leerweg cursusjaar 05-06 Leerjaar 3 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO (theoretische leerweg) cursusjaar 205-206 Leerjaar 4 . VOORWOORD... 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 05-06 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 05-06 Leerjaar 4 . VOORWOORD...

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 06-07 Leerwerktraject cursusjaar 06-07 Leerjaar 4 . VOORWOORD.... BEGRIPPEN EN GEBRUIKTE

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10.

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10. PTA Mavo 3 sep-16 Inhoud Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10 Pagina 2 Geachte ouder, beste leerling, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo Theoretische leerweg VMBO-TL EXAMENWIJZER leerjaar 3 INHOUD Deel 1 1. inleiding. 2. begrippen. 3. het examen / schoolexamen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement MAVO. cursusjaar Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement MAVO. cursusjaar Leerjaar 4 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 06-07 MAVO cursusjaar 06-07 Leerjaar 4 . VOORWOORD.... BEGRIPPEN EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN...

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Informatieavond Mavo 4

Informatieavond Mavo 4 Informatieavond Mavo 4 IVKO 2014-2015 Benno Breeuwer Teamleider bovenbouw Adjunct-directeur Mentoren Sabine, Ignace, Anneke Programma Examenjaar in het algemeen (Benno) Schoolexamens Examenreglement Rekenexamen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 INLEIDING... 7 1. LEERWEGEN, SECTOREN EN OPLEIDINGEN... 8 2. BOVENBOUW, EXAMENBOUW.... 8 3. HET RAPPORT.... 9 4. DE VAKKEN IN DE BOVENBOUW

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2013 Sector dienstverlening en commercie, basisberoepsgerichte leerweg (schooljaren 2013/2014 en 2014/2015) Vastgesteld door de rector, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren KLAS 3 3a Willem Hogenbirk 3b Elvan Cingir Mentoren PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen, 2 jaar lang 50% van examencijfer Examentoetsen (ET s), praktische opdrachten (PO s) Inhalen Herkansingsregeling

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste derdejaars leerling, Hierbij ontvang jij het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Voorwoord. Beste derdejaars leerling, Hierbij ontvang jij het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Voorwoord Beste derdejaars leerling, Hierbij ontvang jij het programma van toetsing en afsluiting (PTA). e bent vanaf leerjaar eindexamenkandidaat, omdat bepaalde vakken of onderdelen van vakken al in

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 MAVO 4 e klas VOORWOORD Beste leerlingen, Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, beter bekend als het PTA. In dit boekwerk staan alle formele

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Elde College TL / GL Leerjaar 3 2015-2016 Het PTA dient integraal met het Examenreglement TL / GL, leerjaar 3 en 4 te worden gelezen. Voorwoord Beste kandidaat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING 3 VMBO KB schooljaar 2015-2016 Belangrijke data 2015-2016 3 VMBO Schoolexamenperioden: Periode 1: 24 augustus t/m 13 november Periode 2: 25 november t/m 25 februari

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul)

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Examenvoorlichting 4 vmbo De beroepsrichtingen: Administratie, bbl en kbl Zorg en Welzijn, bbl en kbl Consumptief-breed, bbl en kbl Functionarissen:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer

PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer Gewicht in percentage Herkansing PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer Afdeling: vmbo tl Leerjaar: 3 Methode: buitenland ¾ VMBO PO = grote praktische

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2016-2017 Mavo 3 september 2016 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste ouders / verzorgers, beste leerling Hierbij heeft u / heb je het PTA van in handen. In werken we naar het examen toe. Om

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie