Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar Adres Industrieweg CR Kesteren T (0488) E

2 Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid Ne4K1K S min 1 ja NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid Ne4K2K S - 80min 1 nee 2 NE/K/6,7 Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid Ne4K3K S min 1 ja NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid Ne4K4K M - 15 min 1 nee Opmerkingen: De exameneenheden Ne/K/1, 2, 3 worden geïntegreerd in de toetsen.

3 Engels PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 1 MVT/K/4/7 Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid / Idioom En4K1K S - 90 min 2 ja MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid En4K2K S - 55 min 2 nee 2 MVT/K/6 Spreek- en gespreksvaardigheid En4K3K M - 15 min 1 nee MVT/K/4/7 Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid / Idioom En4K4K S - 90 min 2 ja Opmerkingen: De exameneenheden MVT/K/1, MVT/K/2 en MVT/K/3 worden geïntegreerd in de toetsen.

4 Wiskunde PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 1 Wi/K/4 Algebraische verbanden, Verbanden II, Verbanden (examentraining) (H1, H3, H7) Wi4K1K S - 60 min 1 ja Wi/K/4,5,6,7 Hoeken & Afstand, Rekenen (examentraining), Statistiek (H2, H5, H4) Wi4K2K S - 90 min 1 ja 2 Wi/K/5,6, divers Meetkunde I en Meetkunde II (examentraining) (H6, H8) Wi4K3K S - 90 min 1 ja Opmerkingen: Wi/K/1, 2 en 3 worden geïntegreerd in de toetsen.

5 Biologie PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 1 Bi/K1,2,3,4,5,6,9,12 Thema 1: Stofwisseling Thema 2: Planten Thema 3: Ecologie Bi4K1K S - 90 min 3 ja Bi/K/1,2,3,5, 7,9 Thema 4: Mens en milieu Thema 5: Voeding en vertering Thema 6: Gaswisseling Bi4K2K S - 90 min 3 ja 2 Bi/K/1,2,3,9, 10 Thema 7: Transport Thema 8: Opslag en uitscheiding, bescherming en antistoffen Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding en bescherming Bi4K3K S - 90 min 2 nee Opmerkingen:

6 Natuur- en scheikunde 1 PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 1 Nask/K/ 4,6 H2 Warmte H4 Stoffen H5 Materialen (Boek 3/4) Ns4K1K S - 70 min. 1 ja Nask/K/ 5,11 H2 Elektriciteit H3 Schakelingen (Boek 4) Ns4K2K S - 90 min. 1 ja 2 Nask/K/ 1,3,9 H4 Bewegen H5 Kracht en beweging (Boek 4) Ns4K3K S - 90 min. 1 ja Opmerkingen:

7 Lichamelijke Opvoeding PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee 2 2 Lo/K/1,2,3,9 Sportoriëntatie/onderlinge instructie Lo4K1K P - 9 uur O/V nee* Lo/K/1,2,3,9 Sportdag Lo4K2K P - 5 uur O/V nee* Opmerkingen: * Zie Examenreglement Indien de leerling niet voldoet aan het aantal naar behoren uit te voeren uren zal hij/zij een vervangende opdracht krijgen. Het vak Lichamelijke Opvoeding heeft vanuit de overheid een bijzondere status gekregen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een diploma moet dit vak afgesloten worden met minimaal een voldoende.

8 Landbouw Breed PTA Periode Examen Leerstofomschrijving Toetscode Toetsvorm Gewicht Herkansing Resultaat Eenheid Toetsduur Toets ja/nee LB/K/1,2,16 Stage B Divers Beoordeling praktijk/stageverslag Lb4K1K P/S 84 uren 1 nee Handelingsdeel Lb4K2K H 84 uren 0 ja LB/K/1,2 Landbouwbreed Divers Theorie Lb4K3K S 50 min. 4 nee LB/K/1,2 Landbouwbreed Divers Praktijk Lb4K4K P/S 100 min. 2 nee Opmerkingen: Een onderdeel van het schoolexamen is het handelingsdeel. Stage B is een onderdeel van dit handelingsdeel. In Landbouwbreed is het onderdeel recreatie als handelingsdeel opgenomen. Ook Loopbaanontwikkeling is een handelingsdeel.

9 Handelingsdeel Handelingsdeel leerjaar 4 Een handelingsdeel is een onderdeel van het schoolexamen. Een handelingsdeel bestaat uit verschillende vakspecifieke delen en uit een vakoverstijgend deel in het kader van oriëntatie op leren en werken. Het handelingsdeel moet met een voldoende resultaat worden afgesloten om het diploma te kunnen behalen (zie artikel 46 van het examenreglement). Stage De maatschappelijke stage en de beroepsorienterende stages van het vak Landbouwbreed in leerjaar 3 en 4 zijn handelingsdelen. Het complete handelingsdeel van de beroepsorienterende stage bestaat uit de handelingsopdrachten van de drie stages waarvan de eerste stage in het derde leerjaar is opgenomen. In het vierde leerjaar zijn de resterende twee stages opgenomen. De beoordeling van het handelingsdeel bestaat uit het uitvoeren van het aantal gestelde stage uren per stage. Omdat het handelingsdeel alleen dan kan worden afgesloten als de handelingsopdrachten naar behoren zijn uitgevoerd, is het dus belangrijk dat alle stage uren, die gelopen zijn, worden vastgesteld. De beoordeling naar behoren wordt gegeven als alle stageuren aantoonbaar zijn uitgevoerd. Dit betekent dat de stagebieder een paraaf/handtekening dient te zetten op de beoordeling en de urenverantwoording waarop datum en tijden vermeld staan. Recreatie en Loopbaanontwikkeling Recreatie (een onderdeel van Landbouwbreed) en Loopbaanontwikkeling zijn bij het vak Landbouwbreed in Recreatie is een praktijkonderdeel en wordt uitgevoerd in een recreatiepark. Het is "naar behoren" uitgevoerd als aan de gestelde uren is voldaan. In loopbaanontwikkeling vindt een oriëntatie plaats op sectoren in het MBO in het kader van vervolgopleidingen. Hierbinnen vallen: beschrijving t.b.v. het portfolio en beoordeling stagebieder van Stage C, bezoeken aan vervolgopleidingen, opdrachten, gesprekken en als afsluiting een eindpresentatie. Het onderdeel is "naar behoren" uitgevoerd als aan de gestelde dagen en opdrachten is voldaan. Opmerking: Handelingsdeel stage A: 84 uur Handelingsdeel stage B: 84 uur Handelingsdeel stage C: 70 uur Recreatie: 6 lesuren Loopbaanontwikkeling: 30 lesuren

10 Bepaling van de uitslag van het schoolexamen van VMBO Groen Kesteren Bepaling van de uitslag van het schoolexamen In het vmbo duurt de examenperiode 2 jaar, in leerjaar 3 worden ook toetsen afgenomen die meetellen voor het schoolexamen. Alles wat betrekking heeft op de examenperiode, en als zodanig meetelt bij het examencijfer, wordt opgenomen in het PTA. Het eindresultaat van leerjaar 3 telt even zwaar mee als het eindresultaat van leerjaar 4. Het eindresultaat wordt berekend door middel van het voortschrijdend gemiddelde. Per periode ontvang je een examendossier met daarop de berekening van wat je op dat moment voor dat vak gemiddeld staat. Eindcijfer schoolexamen =(cijfer Lj3 + cijfer Lj4) / 2. Conform het examenreglement worden de cijfers 1 t/m 10 gebruikt, afgerond op 1 decimaal. Bij sommige vakken wordt in plaats van cijfers gewerkt met woordwaarderingen, bijvoorbeeld voldoende. Als voor deze vakken met cijfers wordt gewerkt, dan worden de cijfers later omgezet naar woordwaarderingen. De gegeven cijfers worden als het ware vertaald. De waarde van deze cijfers staat in het Examenreglement, artikel 23. Maatschappijleer I, kunstvakken I en lichamelijke opvoeding kennen geen centraal examen, maar worden geheel binnen het examendossier afgesloten. Maatschappijleer I wordt afgesloten met een cijfer. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de slaag- /zakregeling. Kunstvakken I en lichamelijke opvoeding worden afgesloten met de kwalificatie V = voldoende of G = goed. Voor stage (= een handelingsdeel) en de rekentoets behaal je de kwalificatie voldaan. Wanneer bovenstaande kwalificaties niet worden gehaald -en het examendossier dus niet op orde is- kun je geen diploma behalen. Voor de PTA cijfers gelden artikel 22 t/m 29 van het examenreglement.

11 Landbouwbreed Helicon Opleidingen neemt deel aan Het Groene Leertraject. Dit houdt in dat we met het geglobaliseerde examenprogramma Landbouwbreed werken, waarbij 18 competenties in het examenprogramma opgenomen worden (exameneenheden Lb/K/1 en 2 van het examenprogramma Landbouwbreed). Een competentie is het vermogen om in bepaalde situaties handelingen uit te voeren die het meest passend zijn. Een competentie is een samenspel van: Vaardigheid Kennis Houding Persoonlijkheidsontwikkeling De competenties zijn het uitgangspunt om de capaciteiten en het beroepsperspectief van de leerling te stimuleren en te ontwikkelen. Behalve de eindtermen worden er ook competenties getoetst tijdens het schoolexamen én het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) Landbouwbreed. Daarom is het wenselijk dat de competenties beheerst worden op het niveau van de leerweg. De competenties worden niet beoordeeld in een cijfer. Wel zal gekeken worden of een competentie beheerst wordt, op welk niveau en of per competentie vooruitgang wordt geboekt. De leerling wordt gestimuleerd om hierin eigen leerwensen of leerplannen te formuleren. Dit zal opgenomen worden in het Portfolio. Landbouwbreed bestaat uit acht thema s en drie stages. De thema s zijn: Bloem, Dier, Groen, Handel-winkel, Techniek, Voeding, Recreatie en Loopbaanontwikkeling. De thema s Bloem, Dier, Groen, Handel-winkel, Techniek en Voeding worden behandeld in leerjaar 3. In leerjaar 4 wordt daar Recreatie aan toegevoegd en komt het thema Loopbaanontwikkeling aan bod. Van de drie stages is er een (stage A) in leerjaar 3 is opgenomen en twee (stage B en C) in leerjaar 4. Stage C maakt deel uit van Loopbaanontwikkeling. Stage C en loopbaanontwikkeling zijn handelingsdelen en worden niet beoordeeld met een cijfer. Het schoolexamencijfer Landbouwbreed komt als volgt tot stand: Klas 3 Themacijfer Bloem (2x) Dier (2x) Groen (2x) Handel-winkel (2x) Techniek (2x) Voeding (2x) Stage A (1x) Stage B (1x) Klas 4 Theorie Landbouwbreed (4x) Praktijk Landbouwbreed (2x) SE : 20 = Schoolexamencijfer

12 Periode SE/data Kolomuitleg In deze kolom staat in welke SE-periode een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat is. Noteer in je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen. Exameneenheid Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE. Leerstofomschrijving In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar. Toetscode Elke toets heeft een code. Je hebt deze code nodig als je een toets wilt herkansen. Deze toetscode vul je in op het herkansingsformulier (lees ook wat er bij de 7 e kolom staat). Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. De gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden met deze toetscode vastgelegd in het examendossier. Toetsvorm/ Toetsduur In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je voor een toets hebt, en ook of een toets schriftelijk, mondeling of praktisch is. Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. Voor elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel naar behoren doen. Wat naar behoren betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn. Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de problemen. Lees daarvoor het artikel Onregelmatigheden in het Examenreglement maar eens goed door. Gewicht toets Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. Sommige toetsen tellen 1 keer mee, maar er zijn ook toetsen die 2 of zelfs nog meer keer meetellen. Herkansing ja/nee Je hebt in elke SE-periode het recht om één toets in één vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets verbeteren. Ook een 8 mag je opnieuw doen. Het hoogste cijfer telt. Je kunt er dus nooit op achteruit gaan. Alleen de toetsen met Ja kun je herkansen. Let op: aan het einde van elke SE-periode krijg je een formulier om een herkansing aan te vragen. Vul dit nauwkeurig in en lever het in op de datum die er op staat.

13 GEGEVENS VAN SCHOOL, BESTUUR EN COMMISSIE VAN BEROEP Helicon VMBO Groen Kesteren Industrieweg CR Kesteren Directeur: S. Galama Examensecretaris: A. Waanders, F. Goverde Commissie van Beroep voor de examens Postbus AB Boxtel Bevoegd Gezag College van bestuur Helicon Opleidingen Mijlstraat 20 Postbus AB Boxtel Voorzitter: Lid: drs Th.J.J. Koolen

14 Onder verantwoordelijkheid van: College van Bestuur HELICON Opleidingen Mijlstraat 20 Postbus AB Boxtel Aldus vastgesteld Datum : 19 september 2013 Boxtel drs. Th.J.J. Koolen

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2011-2012 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 Ne/K/6,7,9 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands 1 1 Ne/K/7 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2012-2013 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands 1 1 Ne/K/7 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands 1 1 Ne/K/7 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 3 2011-2012 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands 1 1 Ne/K/6,7 Werkstuk Ne3G1K S 900

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 01-013 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/6/ 8 Deeltoets 4:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/5/6/7/8 Deeltoets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K/2/3/5/6/8 Krant:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2011-2012 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Adres Marga Klompélaan 37 6532 SB Nijmegen T (024) 355 06 42 E info.vn@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2013-2014 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Deeltoets 1 Ne3K1b

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Nederlands Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2012-2013 Gemengde Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2012-2013 Gemengde Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2012-2013 Gemengde Leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Deeltoets 1 Ne3G1b S/ICT/240 1

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Nederlands 1 K4,6,7,8 2 per. 1-3 per. 1-3 K1 t/m K7, Ne/V/1,2,3

Nadere informatie

PO gemengde leerweg leerjaar 4

PO gemengde leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PO gemengde leerweg leerjaar 4 Prinsentuin Oudenbosch Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (). Hierin

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 207-208 Aeres VMBO Almere Heliumweg 362 JA Almere 088 0205400 Aanvullingen op het examenreglement vmbo leerjaar 4 en 3HGL

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

VMBO Groen SOTOG / VSO de Elimschool PTA VMBO BB 4 1

VMBO Groen SOTOG / VSO de Elimschool PTA VMBO BB 4 1 Vak : Nederlands (methode op niveau ) Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets centr weging cijfer SEcijfer Deelcijfer SE1 (leerjaar 3) periode SE2 14 wk 41 Toets blok 1 K1t/m7 SO N 45

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Ne/K/2/3/4/6 Deeltoets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2017/2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Nederlands Periode/d atum Exameneenheid Leerstof Toetscode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2016-2017 Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Ne/K/2/3/4/6 Deeltoets

Nadere informatie

PTA Aeres Nijkerk klas 4GL

PTA Aeres Nijkerk klas 4GL Inleiding Uitleg kolommen Berekening SE cijfers zak-slaag regeling Absentie Herkansingen Onregelmatigheden Data overzicht Overzicht van de PTA s: Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2016-2017 Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Ne/K/2/3/4/6 Deeltoets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Inleiding: Programma van toetsing en afsluiting afgekort PTA.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Inleiding: Programma van toetsing en afsluiting afgekort PTA.

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 4

Exameninformatie Klas 4 Exameninformatie Klas 4 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 4 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2016-2017 Gemengde leerweg Leerjaar 3 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands Ne/K/2/3/4/6/7 V/1/2/3 Deeltoets

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 207-208 Aeres VMBO Almere Heliumweg 362 JA Almere 088 0205400 Aanvullingen op het examenreglement vmbo leerjaar 4 en 3HGL 206-208

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 3

Exameninformatie Klas 3 Exameninformatie Klas 3 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

PTA KLAS BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4. Verzorging. Plan van toetsing en afsluiting

PTA KLAS BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4. Verzorging. Plan van toetsing en afsluiting PTA KLA 4 2018-2019 BAIBEROEPGERICHTE LEERWEG KLA 4 Verzorging Plan van toetsing en afsluiting 2018-2019 1 Ter Apel, juli 2018. Beste leerling, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

SG Newton programma voor toetsing en afsluiting, Cohort Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel...1 1 Inleiding...1 2 Examens...1 2.1 Schoolexamen (SE)...2 2.2 Centraal Examen (CE)...2 3 Leerstofmodules...2 3.1 Berekening

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018-2019 Leerwerktrajecten Dit PTA geeft alle schoolexamenonderdelen weer van de 4 e klas leerwerktrajecten INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Indeling van dit PTA-

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA KLAS KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4. Verzorging. Plan van toetsing en afsluiting

PTA KLAS KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4. Verzorging. Plan van toetsing en afsluiting PTA KLA 4 018-019 KADERBEROEPGERICHTE LEERWEG KLA 4 Verzorging Plan van toetsing en afsluiting 018-019 1 Ter Apel, juli 018. Beste leerling, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode Tendens : AD/K11 1 t/m SD 1 lesuur 1 1 nee S2 Thema personeelszaken

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2017 2019 BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR 2018 2019 Scala Meulenspie 2 4847 TK Teteringen Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) HGL 4 2018/2019 Aeres VMBO Almere Heliumweg 1 1362 JA Almere 088 0205400 Inleiding Het PTA is vanaf 1 oktober 2018 via de website beschikbaar. Het examenreglement

Nadere informatie

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PA kader beroepsgerichte leerweg leerjaar 4

PA kader beroepsgerichte leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA kader beroepsgerichte Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2018-2019 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam 020-5854854 0 INHOUDSOPGAVE. Vaststelling PTA en bevoegd gezag 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4

PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA basis beroepsgericht leerweg Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar Beste 4M-leerling, overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt aangegeven

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma TOPmavo/vmbo-t 4 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Engelse taal Voor leerlingen van TOPmavo/vmbo-t 4 is Engelse

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 INLEIDING... 7 1. LEERWEGEN, SECTOREN EN OPLEIDINGEN... 8 2. BOVENBOUW, EXAMENBOUW.... 8 3. HET RAPPORT.... 9 4. DE VAKKEN IN DE BOVENBOUW

Nadere informatie