2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld."

Transcriptie

1 Onderwerp: examen Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent. 2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. 3. Je bent verplicht op DONDERDAG 20 APRIL 2017 je cijfers te komen halen, c.q. te controleren volgens het onderstaande schema: examennummers: om uur om uur om uur om uur om uur om uur Leerlingen met beeldende vakken in hun pakket controleren om 8 uur hun cijfers. Plaats van handeling: lokaal 18. Je bent verplicht te komen, omdat je een handtekening moet zetten voor de gegevens die naar DUO gaan. Ook geef je de keuze van je vervolgopleiding aan de decaan door. Leerlingen die gebruik maken van een laptop of daisy-speler laten op donderdag de daisy-speler controleren. De apparatuur wordt op school bewaard. De lesgroep BEELDENDE VAKKEN sluit donderdag 20 april 2017 het CPE af met een individuele presentatie van hun werkstuk. 1

2 4. Voorschriften en regels tijdens het examen (zie ook het examenreglement op de site) a. De examens worden gehouden in lokalen 14, 15 en 16 (+ 24, 25). b. Bij elke examenzitting moet je een kwartier voor de begintijd aanwezig zijn. c. Tien minuten voor het begin van de examenzitting is de examenruimte toegankelijk. Gebruikers van een laptop of daisy-speler kunnen die tijd gebruiken om te testen. d. Tassen worden in de examenzaal niet toegelaten. Wel mag je een flesje drinken meenemen. e. Mobiele telefoons en alle andere vormen van communicatiemiddelen zijn verboden in de examenruimte. f. Iedereen moet bij zich hebben: pennen, potlood, gum, liniaal, geodriehoek, passer en rekenmachine. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan. g. Bij de moderne talen verstrekt de school een woordenboek. Je mag je eigen woordenboeken meenemen. h. Bij elke zitting mag je gebruik maken van een meegebracht Nederlands woordenboek. i. Alle hulpmiddelen worden gecontroleerd op ongerechtigheden. j. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school; de school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier. Kandidaten mogen daarom geen papier meenemen naar het examenlokaal. k. Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is verboden. l. Het werk wordt niet met potlood gemaakt. m. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan. n. De kandidaat vermeldt op het papier zijn examennummer, naam en de naam van de vakdocent waar je les van hebt. o. Na het openen van de gesealde pakketten met de opgaven is het verboden enige mededeling of inlichting over het werk aan de kandidaat te verstrekken. p. Tijdens het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen stilte. q. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot de examenzaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt. r. Na een half uur na aanvang van de zitting mogen kandidaten niet meer tot het examen toegelaten worden. Bij een geldige reden, dit ter beoordeling van de directeur, kunnen zij voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de overige zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. Indien de reden niet geldig wordt verklaard, vindt ontzegging plaats. 2

3 s. Kandidaten die niet op een examenzitting verschijnen, worden geacht zich voor het examen te hebben teruggetrokken. t. Deelname aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. u. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat het examenlokaal niet verlaten. v. De kandidaten moeten tot en met de herkansingen beschikbaar blijven. 5. Een diploma wordt uitgereikt aan een kandidaat die geslaagd is. 6. Woensdag 14 juni wordt de uitslag van het examen bekend gemaakt. De afgewezen kandidaten worden tussen en uur gebeld en er wordt een afspraak voor dezelfde middag gemaakt om toelichting te geven. Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf uur op school. Vanaf uur is de uitslag voor een kandidaat in Magister te zien. We verwachten de geslaagde leerlingen om uur op school om je cijferlijst op te halen. 7. Elke kandidaat heeft na de eerste uitslagbepaling het recht om in datzelfde examenjaar voor één vak uit zijn pakket deel te nemen aan het centraal examen in het tweede tijdvak. Dat vak moet wel betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de eerste uitslag. Leerlingen die deel willen nemen aan de 2 e zitting maken dit op donderdag 15 juni tussen 8.00 en 8.30 uur kenbaar door op school te verschijnen en de benodigde formulieren in te leveren bij de secretaris van het examen. Je krijgt dan een bewijs van inschrijving. 8. De uitreiking van de diploma's vindt plaats op maandag 3 juli 2017 om uur. Jullie ouders zijn ook van harte welkom. Na de diploma-uitreiking is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. Tot slot wensen we jullie veel succes bij het examen. 9. Je levert de boeken (leerboeken, examenboekjes) in lokaal 18 volgens het bijgevoegde schema in (Als je eerder klaar bent met het examen, mag je eerder komen). Je haalt het kaft van de boeken en legt ze op alfabetische volgorde: A(4) bovenop en vervolgens A(5) en B... enz. Inleveren boeken maandag 22 mei in lokaal uur

4 13.00 uur uur Inleveren boeken dinsdag 23 mei in lokaal uur uur Inleveren boeken dinsdag 23 mei in lokaal uur uur uur Inleveren boeken woensdag 24 mei in lokaal uur uur 118 4

5 EXAMEN MAVO 2017 Datum Tijd Vak Vrijdag 12 mei 13:30-15:30 Nederlands Dinsdag 16 mei 13:30-15:30 Engels Woensdag 17 mei 09:00-11:00 Duits Woensdag 17 mei 13:30-15:30 Wiskunde Donderdag 18 mei 13:30-15:30 Economie Vrijdag 19 mei 09:00-11:00 Aardrijkskunde Vrijdag 19 mei 13:30-15:30 Natuur- en scheikunde 1 Maandag 22 mei 13:30-15:30 Biologie Dinsdag 23 mei 09:00-11:00 Beeldende vakken Dinsdag 23 mei 13:30-15:30 Natuur- en scheikunde 2 Woensdag 24 mei 09:00-11:00 Fries MARKEER DE DAGEN EN TIJDEN DAT JE EXAMEN HEBT!! 5

6 Rooster centrale examens 2e tijdvak 2017 vmbo GL/TL afnamedag afnamedatum begintijd eindtijd vaknaam Duits maandag 19 juni :30 15:30 wiskunde maandag 19 juni :30 15:30 biologie maandag 19 juni :30 15:30 aardrijkskunde maandag 19 juni :30 15:30 Nederlands dinsdag 20 juni :30 15:30 nask 1 dinsdag 20 juni :30 15:30 beeldende vakken dinsdag 20 juni :30 15:30 Engels woensdag 21 juni :30 15:30 nask 2 woensdag 21 juni :30 15:30 economie woensdag 21 juni :30 15:30 aangewezen: Fries donderdag 22 juni :30 11:30 * ONREGELMATIGHEDEN (ART.5 VAN HET EXAMENREGLEMENT) -1- Indien een kandidaat zich t.a.v. enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. -2- De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat het examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen. -3- Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, 6

7 wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. -4- De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat bekend is gemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. Men mag de examenzaal pas verlaten een uur na het begin tot een kwartier voor het einde van elke examenzitting. Elke leerling is verplicht zijn examenwerk te laten controleren door een toezichthouder, alvorens de zaal te verlaten. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten, totdat een toezichthouder het sein geeft om op te staan en het examenlokaal te verlaten. Gedurende het examen mogen de opgaven niet buiten de examenzaal gebracht worden. De antwoorden mogen op een ander gekleurd papier door de school verstrekt worden meegenomen. De opgaven kunnen na de examenzitting worden opgehaald. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken van het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, opnieuw kan afleggen, met dien verstande dat het bevoegd gezag dit recht in elk geval verleent voor het vak maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan een 6. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het bovengenoemde lid bedoelde herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak. 7

8 De belangrijkste data op een rijtje: Datum Tijdstip Activiteit Donderdag 20 maart Start CPE Beeldende vakken Vrijdag 7 april Afronden alle cijfers tot 7/4 Donderdag 20 april Beeldende vorming 8.00 Cijfercontrole Alle lln uur mei uur uur Examens 1 e tijdvak Maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni Woensdag 14 juni 3 e afnameperiode rekentoets 2F Uitslag 1 e tijdvak Donderdag 15 juni Uiterlijk voor 8.30 uur Opgave herexamen Maandag 19 donderdag 22 juni Herexamens 2 e tijdvak Vrijdag 30 juni Uitslag 2 e tijdvak Maandag 3 juli uur Diploma-uitreiking Drukfouten voorbehouden. Aan dit schrijven kan geen rechten ontleend worden. 8

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

REKENEN 2F juni EXAMENS 2017

REKENEN 2F juni EXAMENS 2017 REKENEN juni EXAMENS 2017 Succes 1 Ziek tijdens een examen? Meld je van tevoren af: telefoonnr: 072-5675570 2 A. Organisatie van het examen 1.ledere kandidaat heeft een eigen examennummer. In het lokaal

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL

Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 1 Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na vier jaar middelbare school is het nu tijd voor het Centraal

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte ouder(s), In

Nadere informatie

REKENEN 2ER-2A-2F-3F Juni EXAMENS

REKENEN 2ER-2A-2F-3F Juni EXAMENS REKENEN 2ER-2A-2F-3F Juni EXAMENS 2018-2019 Succes 1 2 Ziek tijdens een examen? Meld je van tevoren af: telefoonnr: 072-5675570 Let op! Indien je na aanvang van het examen absent gemeld wordt, is dit ongeoorloofd

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2019

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2019 dinsdag 16 april Jullie krijgen je cijferlijst. Je moet deze lijst goed controleren. Als alle cijfers en de andere gegevens in orde zijn en zet je je handtekening eronder en levert de cijferlijst in bij

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg

Over jouw examen gesproken. Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019

Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019 Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019 1 Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019 Voor eindexamenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo is er op dinsdag 7 mei een verplicht proefexamen

Nadere informatie

Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018

Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018 Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018 vmbo theoretische leerweg Reuver ORGANISATIE CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN 2018 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van het

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2019 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2019 EINDEXAMENKANDIDATEN. VMBO Daaf Gelukschool

INFORMATIEBOEKJE 2019 EINDEXAMENKANDIDATEN. VMBO Daaf Gelukschool INFORMATIEBOEKJE 2019 EINDEXAMENKANDIDATEN VMBO Daaf Gelukschool Haarlem, maart 2019 INHOUD Beste eindexamenkandidaten,... 3 DATALIJST 2019... 4 Extra informatie... 5 Overige regels examen... 6 ROOSTER

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2016 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2017

Organisatie centraal eindexamen 2017 Organisatie centraal eindexamen 2017 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2017 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2017 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

CENTRAAL EXAMEN 2019

CENTRAAL EXAMEN 2019 CENTRAAL EXAMEN 2019 LAATSTE VERSIE MAART 2019!!!! Informatie voor leerlingen van de Theoretische / gemengde leerweg INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie Rooster centraal examen Vakspecifieke hulpmiddelen

Nadere informatie

Examenboekje Lieve, beste examenleerlingen,

Examenboekje Lieve, beste examenleerlingen, Examenboekje 2019 Lieve, beste examenleerlingen, Het schoolexamen zit erop: 50% van het eindexamencijfer is binnen. Velen van jullie gaan met een mooie lijst richting Centraal Eindexamen, waar de andere

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2018

Het Centraal Examen 2018 Het Centraal Examen 2018 Voor de leerlingen VMBO GL/TL Inhoud Voorwoord... 3 Examenperiode... 4 Plaats van het examen... 4 Boeken inleveren... 4 Verzuim bij het examen... 4 Uitgesteld examen i.v.m. wettelijk

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

Info examen 2018 (periode 6)

Info examen 2018 (periode 6) Info examen 2018 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2018 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2018 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7 Spoorboekje Centrale Examens 2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslexie 8 Tips voor het

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Organisatie Centraal Eindexamen 2018

Organisatie Centraal Eindexamen 2018 Organisatie Centraal Eindexamen 2018 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde/theoretische leerweg Swalmen ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2018 VMBO Beste examenkandidaat,

Nadere informatie

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2019

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2019 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2019 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2019 Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten

Nadere informatie

Eindexamen Van 14 mei tot en met 28 mei. Teamleiders: Vwo: Gym:

Eindexamen Van 14 mei tot en met 28 mei. Teamleiders: Vwo: Gym: Eindexamen 2018 Van 14 mei tot en met 28 mei Teamleiders: Vwo: l.vondenhoff@lvo-weert.nl Gym: h.vanrooyen@lvo-weert.nl Examensecretaris: h.krekels@lvo-weert.nl Tijdpad SchoolExamen (SE) Leerlingen controleren

Nadere informatie

Info examen 2019 (periode 6)

Info examen 2019 (periode 6) Info examen 2019 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2018 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2019 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

4 Wanneer ben je geslaagd voor je eindexamen havo of vwo? Uitslag centraal examen en herkansing

4 Wanneer ben je geslaagd voor je eindexamen havo of vwo? Uitslag centraal examen en herkansing Examenboekje havo en vwo 2019 Inhoud 1 Planning van de laatste weken van de examenklassen 2 Rooster centraal examen 2019, havo en vwo 3 Het centraal examen 4 Wanneer ben je geslaagd voor je eindexamen

Nadere informatie

Examen 2018 Reglement

Examen 2018 Reglement de actieve school Examen 2018 Reglement 1 2 Basis voor dit reglement is het bepaalde in het Eindexamenbesluit VO, inclusief wijzigingen. Zie wetten.overheid.nl. Afnemen eindexamen De directeur en de examinatoren

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

Belangrijke data laatste periode mavo 4

Belangrijke data laatste periode mavo 4 Belangrijke data laatste periode mavo 4 Beste leerling, We gaan nu de laatste fase van het examenjaar in en daarom zetten we voor jullie alle belangrijke gegevens nog even op een rijtje. 11 t/m 15 april

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7 Spoorboekje Centrale Examens 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2017

Organisatie centraal eindexamen 2017 Organisatie centraal eindexamen 2017 vmbo BBL, KBL & GT Swalmen ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2017 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook

Nadere informatie

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg CENTRAAL EXAMEN 2018 Informatie voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie Rooster centraal examen Vakspecifieke hulpmiddelen Exameninstructies

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2018 Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Voorburg, maart 2018 Geachte ouders/ verzorgers en beste leerlingen, Het laatste gedeelte van de opleiding gaat binnenkort van start. Het CSPE voor het

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2019

Het Centraal Examen 2019 Het Centraal Examen 2019 Voor examenkandidaten 4-VMBO GL/TL Inhoud Voorwoord... 3 Examenperiode... 4 Plaats van het examen... 4 Boeken inleveren... 4 Verzuim bij het examen... 4 Uitgesteld examen i.v.m.

Nadere informatie

Eindexamen 2017 VWO 6

Eindexamen 2017 VWO 6 Eindexamen 2017 VWO 6 Van 10 mei tot en met 23 mei Teamleiders: Vwo: l.vondenhoff@lvo-weert.nl Gym: h.vanrooyen@lvo-weert.nl Examensecretaris: h.krekels@lvo-weert.nl Tijdpad SchoolExamen (SE) Afronding

Nadere informatie

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Spoorboekje Centrale Examens 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

Eindexamen Van 9 mei tot en met 22 mei. Teamleiders: Vwo: Gym:

Eindexamen Van 9 mei tot en met 22 mei. Teamleiders: Vwo: Gym: Eindexamen 2019 Van 9 mei tot en met 22 mei Teamleiders: Vwo: l.vondenhoff@stichtinglvo.nl Gym: s.engbersen@stichtinglvo.nl Examensecretaris: h.krekels@stichtinglvo.nl Tijdpad SchoolExamen (SE) Leerlingen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk! Voor meer informatie over de examens zie: www.mijneindexamen.nl

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Zeist, april 2015 Beste leerlingen, In verband

Nadere informatie

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017 EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017 Dit pakket bevat de volgende informatie: 1. Regels examen 2. Uitslag examen (diploma-uitreiking, vervolgopleiding): A geslaagd B extra vak C herkansing verplichte aanwezigheid

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2019

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2019 Dit examendraaiboek is te vinden op de Examenwebsite van de Huizermaat: https://gsf.nl/mijnsghuizermaat/ PTA en examens-> Examens -> Examendraaiboek leerlingen vrijdag 5 april Deze dag wordt de uitslag

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2018

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2018 Dit examendraaiboek is te vinden op de Examenwebsite van de Huizermaat: https://gsf.nl/mijnsghuizermaat/ PTA en examens-> Examens -> Examendraaiboek leerlingen maandag 16 april Deze dag wordt de uitslag

Nadere informatie

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016 Dit examendraaiboek is te vinden op de Examenwebsite van de Huizermaat: http://www.huizermaat.nl/ PTA en examens-> Examens -> Examendraaiboek leerlingen dinsdag 19 april Mavo: Tijdens het mentoruur gaan

Nadere informatie

Informatiegids examens havo vwo

Informatiegids examens havo vwo Informatiegids examens 2019 havo vwo Aan de examenkandidaten van havo 5 en vwo 6 Hoogezand, maart 2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2019. Hierin staat

Nadere informatie

Examenbijeenkomst Charles de Foucauld Mavo

Examenbijeenkomst Charles de Foucauld Mavo Examenbijeenkomst 2016 Charles de Foucauld Mavo Agenda Welkom Belangrijke data Vragenronde 1 Procedures Vragenronde 2 Na de examens Vragenronde 3 Belangrijke data: Examens Tijdvak 1 VAK EXAMEN FA vrijdag

Nadere informatie

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3 INHOUDSOPGAVE PTA MAVO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD VAN HET

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN APRIL - JULI 2017 1 Tijdschema voor Eindexamenperiode 2017 di 18 april woe 19 april do 20 april vr 21 april ma 24 april t/m vr 5 mei ma 8 mei vr 19 mei ma 8 mei

Nadere informatie

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen:

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: Bemmel, maart 2015 Aan alle examenkandidaten/ ter kennisname aan de ouders Geachte ouders/beste leerlingen, Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: 1. De commissie

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Centraal Examen 2019

Centraal Examen 2019 Centraal Examen 2019 vmbo datum tijd Omschrijving bladzijde 17 april 15.30 Controle SE cijfers 3 18 april laatste dag uitleentermijn mediatheek 7 9 mei 13.30-15.30 biologie 10 mei 13.30-15.30 Nederlands

Nadere informatie

Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit boekje bevat belangrijke informatie voor je examen. Lees het nauwkeurig door en bewaar het goed. Een goede voorbereiding is het halve werk! Voor meer informatie over de examens zie: www.mijneindexamen.nl

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Christelijk College Groevenbeek Postbus AE Ermelo E X A M E N R E G L E M E N T I.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Christelijk College Groevenbeek Postbus AE Ermelo E X A M E N R E G L E M E N T I.1 ALGEMENE BEPALINGEN Christelijk College Groevenbeek Postbus 210 3850 AE Ermelo E X A M E N R E G L E M E N T I.1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsbepalingen Rechtsgrond

Nadere informatie

Pius X College. Examen 2014

Pius X College. Examen 2014 Pius X College Examen 2014 Examenrooster van 31 maart 2014 tot en met 18 juni 2014 UITSLAG EXAMENS: woensdag 11 juni 2014 Afgewezen kandidaten ontvangen tussen 15:00 en 16:00 uur persoonlijk bericht. DIPLOMA-UITREIKING:

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen.

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2017 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement.

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement. Aan alle examenkandidaten Arnhem, 3 april 2017. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2017 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je

Nadere informatie

afgenomen. Data, tijden en lokalen, alsmede de regels m.b.t. de examens kunt u / kunnen

afgenomen. Data, tijden en lokalen, alsmede de regels m.b.t. de examens kunt u / kunnen Bergschenhoek, april 2018 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE, het

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE!

BELANGRIJKE INFORMATIE! Aan ouders en leerlingen van klas 4M/4MH BELANGRIJKE INFORMATIE! Rotterdam, 13 mei 2018 Betreft: Informatie einde schooljaar Geachte ouders/beste leerlingen, Maandag 14 mei start het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Examenrooster Etten-Leur Rucphen

Examenrooster Etten-Leur Rucphen Examenrooster 2017 Etten-Leur Rucphen Examen schooljaar 2017 Beste leerlingen, Bijna is het zo ver en gaat het examen beginnen. Hierbij ontvangen jullie informatie over het examen. Jullie zullen allemaal

Nadere informatie

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen.

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2018 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Basis beroepsgerichte leerweg

Basis beroepsgerichte leerweg Examen informatie Basis beroepsgerichte leerweg Schooljaar 2018 2019 Centraal (digitaal) examen (CE) Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aandachtspunten voor leerling

Nadere informatie

Hierbij ontvang je enige instructies en mededelingen voor het Centraal Examen 2018

Hierbij ontvang je enige instructies en mededelingen voor het Centraal Examen 2018 april 2018 Beste examinandi examinandaeque, Hierbij ontvang je enige instructies en mededelingen voor het Centraal Examen 2018 1. rooster centraal examen 2018 2. instructies voor het CE 3. lijst van toegestane

Nadere informatie

eindexamen 2018

eindexamen 2018 M@VO eindexamen 2018 Deze week examenvoorlichting ouders en leerlingen. Voor ouders is de powerpoint beschikbaar Belangrijk! Voor ouders en leerlingen; overzicht data alle examenonderdelen M@VO. Voor ouders

Nadere informatie

EXAMENBOEKJE Dit boekje is van: TECHNISCH COLLEGE VELSEN MARITIEM COLLEGE IJMUIDEN

EXAMENBOEKJE Dit boekje is van: TECHNISCH COLLEGE VELSEN MARITIEM COLLEGE IJMUIDEN EXAMENBOEKJE 2019 Dit boekje is van: 1 STUDY HARD & STUDY SMART 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Examen voor leerlingen met dyslexie 6 Instructies voor leerlingen 7 Belangrijke data 9 Diploma-uitreiking 11

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren:

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren: Bergschenhoek, 20 april 2017 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE,

Nadere informatie

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen.

Wie zich heeft onttrokken aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt niet toegelaten tot het centraal examen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, maart 2019 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei 13.30 15.30 Frans Woensdag 13 mei 13.30 15.30 Nederlands Maandag 18 mei 09.00 11.00 13.30 15.30 Geschiedenis Engels Dinsdag 19 mei 09.00 11.00 13.30 15.30

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie