EXAMENREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT 2015-2016"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg VD ALMERE

2 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3 Indeling eindexamen Profielwerkstuk (PWS) Rekentoets 3 REGLEMENT SCHOOLEXAMEN Artikel 4 Onderdelen schoolexamen 4 Artikel 5 Schoolexamen 4 Artikel 6 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 4 Artikel 7 Beoordeling schoolexamen 4/5 Artikel 8 Bekendmaking cijfers schoolexamen 5 Artikel 9 Mededeling cijfers schoolexamen 5 Artikel 10 Onregelmatigheden 5/6 Artikel 11 Verzuim en te laat komen bij het schoolexamen 6 Artikel 12 Herkansing schoolexamen 7 Artikel 13 Examendossier VWO en HAVO 7 Artikel 14 Bewaartermijnen 7 Artikel 15 Gang van zaken bij het schoolexamen 7 Artikel 16 Afronding van het schoolexamen 8 REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN Artikel 17 Regels omtrent het centraal examen 9 Artikel 18 Tijdvakken en afneming van het centraal examen 9 Artikel 19 Gang van zaken bij het centraal examen 9 Artikel 20 Onregelmatigheden 9/10 UITSLAG, HERKANSING, DIPLOMERING Artikel 21 Eindcijfer eindexamen 11 Artikel 22 Vaststelling uitslag 11 Artikel 23 Uitslag 11 Artikel 24 Herkansing centraal examen 12 Artikel 25 Diploma en cijferlijst 12 Artikel 26 Verhindering centraal examen 13 Artikel 27 Afwijking van wijze van examineren 13 Artikel 28 Spreiding examen dagschool 14 Artikel 29 Bewaren examenwerk 14 Artikel 30 Onvoorziene zaken 14 Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

3 EXAMENREGLEMENT OOSTVAARDERS COLLEGE Het Examenreglement van het Oostvaarders College is vastgesteld door het bevoegd gezag, namens deze door de voorzitter van de centrale directie op 6 september ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Inspectie het bevoegd gezag rector secretaris van het examen eindexamen examencommissie docentbijzitter commissie van beroep examendossier kandidaat vakken profielwerkstuk schoolexamentoets voortgangstoets herkansing de Inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1 van de wet op het voortgezet onderwijs de eindverantwoordelijke schoolleider, voorzitter van de examencommissie degene belast met de organisatie van het examen een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen voorgeschreven vakken een commissie bestaande uit diverse examinatoren van de afdelingen HAVO of VWO, de rector en de secretaris de docent die bij mondelinge schoolexamens en bij practica naast de examinator aanwezig is een onafhankelijke commissie voor beroepszaken betreffende het examen het schoolexamen voor HAVO en VWO bestaat uit een examendossier en hierin worden alle afgesloten onderdelen van het schoolexamen opgenomen ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten vakken en andere programmaonderdelen het in artikel 4 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO bedoelde profielwerkstuk een toets die deel uitmaakt van het schoolexamen met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht en waarvan het cijfer in voorexamenklassen ook meetelt voor het rapportcijfer een toets waarvan het behaalde cijfer uitsluitend mee telt voor het rapportcijfer het opnieuw deelnemen aan een voortgangstoets, een toets van het schoolexamen of het centraal examen Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

4 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2: Afnemen eindexamen (artikel 3 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. De rector en de examinatoren van een school voor voortgezet onderwijs nemen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2. De rector van een school voor voortgezet onderwijs wijst één van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het eindexamen. Artikel 3: Indeling eindexamen Profielwerkstuk (PWS) (artikel 4 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) Rekentoets 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen, dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen VWO en HAVO omvat mede een PWS. 3. Het PWS is een verplicht onderdeel van het eindexamen. 4. Het PWS is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het gekozen vak. 5. Het PWS heeft betrekking op één of meer vakken uit het vakkenpakket van de leerling. Hierbij geldt voor de Havo-afdeling als voorwaarde dat het betreffende vak een omvang heeft van minimaal 320 SLU. Voor de Vwo-afdeling geldt als voorwaarde dat het betreffende vak een omvang heeft van 440 SLU. 6. Het PWS wordt becijferd en dit cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer. In de Havo-afdeling betekent dit dat het gemiddeld wordt met het cijfer voor het vak maatschappijleer, waarbij geldt dat geen van de onderdelen als eindcijfer een 3 of lager mag hebben. In de Vwo-afdeling wordt het cijfer gemiddeld met Maatschappijleer en ANW. Ook hier geldt dat geen van de onderdelen als eindcijfer een 3 of lager mag hebben. 7. Als onderdeel van het schoolexamen moet het PWS vóór de meivakantie afgerond zijn. De SE-cijfers worden dan namelijk naar de inspectie verstuurd. 8. De Rekentoets wordt in als officieel onderdeel van het eindexamen in het VO ingevoerd en het behaalde cijfer komt op de cijferlijst. Maar in het schooljaar telt het resultaat nog niet mee in de uitslagbepaling. Dat zal wel het geval zijn in schooljaar Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

5 REGLEMENT SCHOOLEXAMEN Artikel 4: Onderdelen schoolexamen In dit reglement wordt elk onderdeel van het schoolexamen ongeacht de aard toets genoemd. Artikel 5: Schoolexamen (artikel 32 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37 van het eindexamenbesluit. Het bevoegd gezag kan in afwijking van de tweede volzin een kandidaat, die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten, voor de aanvang van het eerste tijdvak in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak doch na de aanvang van het eerste tijdvak. Artikel 6: Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (artikel 31 van het eindexamen besluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in elk geval informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen en de herkansing van het schoolexamen wat scholen voor voorgezet onderwijs betreft, de samenstelling en het adres van de in artikel 5 van het eindexamen besluit bedoelde commissie van beroep. 2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsheeft, de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen, de herkansing daaronder mede begrepen, de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de rector voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en bekendgemaakt aan de kandidaten. Artikel 7: Beoordeling schoolexamen (artikel 35 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 3. In afwijking van het eerste lid worden het vak culturele en kunstzinnige vorming en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel beoordeeld met voldoende of Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

6 goed. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken zoals blijkend uit het examendossier. 4. In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk becijferd (zie artikel 3). 5. Als een kandidaat een klacht heeft over de toetsomstandigheden, dient hij/zij dat binnen 2 dagen na het afnamemoment schriftelijk te melden bij de examensecretaris. Klachten die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Artikel 8: Bekendmaking cijfers schoolexamen Het cijfer van een schoolexamen wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van een schoolexamenperiode, bekend gemaakt aan de kandidaat, de rector en de secretaris van het examen. De kandidaten hebben recht op inzage van het gecorrigeerde werk van een schriftelijk schoolexamen gedurende de week, die volgt op het bekendmaken van het cijfer. De kandidaat kan binnen drie dagen na deze bekendmaking tegen het cijfer schriftelijk beroep aantekenen bij de rector na voorafgaand overleg met de betrokken examinator. Artikel 9: Mededeling cijfers schoolexamen (artikel 33 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector aan de kandidaat bekend, voor zover van toepassing: a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld. 2. Gedurende de 2 e fase van de inrichting van het onderwijs in de bovenbouw van het VWO en HAVO worden ouders en leerlingen in de voorlaatste klas(sen) 3x per jaar geïnformeerd en in het laatste leerjaar 2x tussentijds geïnformeerd over de resultaten. Artikel 10: Onregelmatigheden (artikel 5 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector maatregelen nemen. 2. Aanwezigheidsverplichting: De leerlingen dienen in principe voor 80% aanwezig te zijn tijdens de op het rooster vermelde uren. Secties kunnen, rekening houdend met aard en inhoud van hun vak, bepalen dat voor dat vak een lager percentage gehanteerd wordt. Zij vermelden dit percentage op de voor hun vak bestemde pagina s in het PTA. Indien het door de sectie gehanteerde percentage niet gehaald wordt, kan een commissie van docenten onder leiding van de teamleider, het besluit nemen dat de leerling niet aan de eerstvolgende toetsing of aan de afsluitende toets in de toetsperiode deelneemt. Wel kan deze toets ingehaald worden in de herkans/inhaalperiode, maar hij geldt dan als herkansing. De leerling wordt van deze beslissing door de mentor schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook kan de docent besluiten, dat de leerling alvorens aan de (afsluitende) toets te mogen deelnemen, een aanvullende opdracht maakt. Als de leerling deze aanvullende opdracht niet of onvoldoende heeft gemaakt, neemt de leerling niet deel aan de afsluitende toets van het betreffende vak. Hij mag vervolgens wel deelnemen aan de herkansing als eerste toetsmoment, maar op deze wijze laat de leerling een herkansingsmogelijkheid verloren gaan. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

7 Ook in dit geval brengt de mentor de leerling schriftelijk op de hoogte. Bij [langdurige] ziekte zal uiteraard naar bevind van zaken gehandeld worden. 3. Niet gemaakte toetsen: Ten aanzien van elke om welke reden dan ook - niet gemaakte toets geldt de bepaling dat het de docent vrijstaat een 1 als cijfer te geven, als de leerling niet binnen 14 dagen na de toetsdatum een afspraak met de betrokken docent maakt om de toets in te halen. Bij onrechtmatige afwezigheid vervalt de mogelijkheid tot inhalen. Bij [langdurige] ziekte zal naar bevind van zaken gehandeld worden. 4. Handelingsdelen: Ten aanzien van alle handelingsdelen geldt, dat indien de leerling de voor een bepaald cursusjaar voorgeschreven handelingsdelen niet naar behoren heeft afgerond, hem de toegang tot alle lessen van het daaropvolgende schooljaar wordt ontzegd, totdat aan alle verplichtingen aangaande deze handelingsdelen is voldaan. Bij [langdurige] ziekte zal naar bevind van zaken gehandeld worden. 5. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar kunnen worden genomen kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. 6. Het besluit waarbij en in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 7. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector van een school voor voortgezet onderwijs schriftelijk in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector geen deel uit maken. Voor de procedure verwijzen we naar de klachtenprocedure. Artikel 11: Verzuim en te laat komen bij het schoolexamen Alleen in noodgevallen, zulks ter beoordeling van de rector, kan uitstel van een schoolexamen worden verleend. Kandidaten, die door ziekte of andere vormen van overmacht niet aan een schoolexamen kunnen deelnemen, stellen de rector of de coördinator, zo mogelijk vóór het schoolexamen, eerst telefonisch en vervolgens schriftelijk op de hoogte, of laten op de hoogte stellen, van de reden van verhindering. De rector kan een onderzoek doen instellen naar de rechtmatigheid van de afwezigheid tijdens een schoolexamen. Wanneer blijkt, dat een kandidaat ten onrechte verstek heeft laten gaan, kan de examencommissie beslissen dat de kandidaat zich aan het schoolexamen heeft onttrokken; wordt zodanig besloten, dan is het bepaalde in artikel 10 van dit reglement van toepassing. 1. Indien een kandidaat te laat komt bij een schoolexamen kan de docent, afhankelijk van de duur van het schoolexamen, hem tot een half uur na de aanvang van het schoolexamen alsnog aan het schoolexamen laten deelnemen. Is naar het oordeel van de docent verdere deelname aan het schoolexamen niet in het belang van de kandidaat, dan geldt het als een verzuimd schoolexamen. 2. Indien een kandidaat een schoolexamen verzuimt, dan kan dit alleen ingehaald worden wanneer hij voor dat verzuim een geldige reden heeft. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

8 Artikel 12: Herkansing schoolexamen Regeling geldig voor Schoolexamentoetsen, hierna te noemen ST. Voor leerjaar 4H, 4V en 5V gelden de volgende bepalingen: Na elke Toetsperiode heeft een leerling recht op 1 Herkansing, ongeacht het cijfer. Bovendien beschikt de leerling over 1 (extra) pocketherkansing, die ingezet kan worden aan het eind van het schooljaar voor een ST afgenomen in datzelfde schooljaar, ongeacht het cijfer. Deze pocket-herkansing kan alleen ingezet worden voor een ST die niet eerder herkanst is. Er zijn 3 Toetsperiodes, dat betekent dat de leerling recht heeft op 3 Herkansingen per leerjaar, plus 1 Herkansing in de achterzak (het pocketsysteem ), in totaal 4 Herkansingen. Voor leerjaar 5H en 6V gelden de volgende bepalingen: Na elke Toetsperiode heeft een examenklasleerling recht op 2 Herkansingen, ongeacht het cijfer. Er zijn 2 Toetsperiodes, dat betekent dat de leerling recht heeft op totaal 4 Herkansingen per leerjaar. Voor alle leerjaren geldt dat Inhalen gelijk staat aan Herkansen. Een ST die ingehaald wordt, mag dus niet meer herkanst worden. Het hoogste cijfer telt! In bijzondere gevallen beslist de directie. Artikel 13: Examendossier VWO en HAVO (artikel 35c van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) Het schoolexamen voor het VWO en het HAVO bestaat uit een examendossier. Het examendossier bestaat enerzijds uit een verzameling opdrachten, waarop de vorderingen van de kandidaat m.b.t. het schoolexamen worden geregistreerd. Zowel de kandidaat als de docent heeft hiervan een exemplaar. De beoordeling door de docent, zoals die wordt vermeld op de opdracht van de leerlingen, is rechtsgeldig. Daarnaast ontvangt de kandidaat aan het begin van het schooljaar een programma van toetsing en afsluiting (PTA), waarin de eisen m.b.t. de vakken, alsmede toetsdata staan vermeld. De kandidaat beheert het schrijf-, luister-, lees-, gesprekvaardigheids-, literatuur- en kunstdossier. Regels m.b.t. het beheer daarvan staan in het programma van toetsing en afsluiting vermeld. Artikel 14: Bewaartermijn Alle schriftelijke stukken, die betrekking hebben op het examen worden maximaal zes maanden na vaststelling van de uitslag op school bewaard. Artikel 15: Gang van zaken bij het schoolexamen Uiterlijk twee weken van tevoren worden de kandidaten geïnformeerd over de dagen en uren waarop de toetsen plaatshebben. Het schoolexamen kan plaatshebben op speciaal daarvoor bestemde dagen dan wel in lesuren. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

9 Artikel 16: Afronding van het schoolexamen Zodra het schoolexamen is afgesloten ontvangen de kandidaten een schriftelijk overzicht van alle behaalde cijfers alsmede de eindcijfers schoolexamen. NB: De directie behoudt zich het recht voor lopende het schooljaar wijzigingen aan te brengen. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

10 REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN Artikel 17: Regels omtrent het centraal examen (artikel 40 lid 3, 6, 7 en 8 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen aangaande de opgaven gedaan van welke aard ook, uitgezonderd mededeling van door de commissie bedoeld in artikel 39 van het eindexamenbesluit, vastgestelde errata. 2. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. 3. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 4. Bij ministeriële regeling kan ten aanzien één of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. Artikel 18 Tijdvakken en afneming centraal examen (artikel 37 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs kent een eerste, tweede en derde tijdvak. 2. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door de staatsexamencommissie. 4. Onze minister kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten het eindexamen in het tweede tijdvak eveneens wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. Artikel 19: Gang van zaken bij het centraal examen De rector wijst een of meer ruimtes binnen de school aan als examenlokaal. In het examenlokaal zijn gedurende het examen tenminste twee toezichthouders aanwezig. Deze dragen er zorg voor, dat niets een correct verloop van het examen in de weg kan staan. Zij maken een proces-verbaal op, dat ze samen met het gemaakte examenwerk bij de rector inleveren. Artikel 20: Onregelmatigheden (artikel 5 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector maatregelen nemen. 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen; Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

11 c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector van een school voor voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector geen deel uit maken. 5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekend gemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zonodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat en aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie. Voor de procedure verwijzen we wederom naar de klachtenprocedure. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

12 UITSLAG, HERKANSING, DIPLOMERING Artikel 21: Eindcijfer eindexamen (artikel 47 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De rector bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening in de eerste volzin niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is naar boven afgerond. 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. Artikel 22: Vaststelling uitslag (artikel 48 lid 1, 2 en 3 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 49 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO. 2. De uitslag luidt geslaagd voor het eindexamen of afgewezen voor het eindexamen. 3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de rector en de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. Artikel 23: Uitslag (artikel 49 lid 3, 4 en 5 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Een leerling die gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is per definitie gezakt. 2. Tevens geldt voor leerlingen HAVO en VWO de bepaling dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gehaald voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Verder geldt dat: 3. Een examenkandidaat vallend onder de Vernieuwde Tweede Fase is geslaagd als: alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. 4. Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en op het vwo ANW maken deel uit van het combinatiecijfer. Door eigen schoolkeuzes kunnen ook andere beoordelingen in het combinatiecijfer opgenomen worden. Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. 5. Tevens is de Rekentoets een verplicht onderdeel van het Centraal Eindexamen. Echter het cijfer telt in 2016 nog niet mee in de slaag-/zakregeling. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

13 6. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de rector deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 van het eindexamenbesluit bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51 eerste lid geen toepassing vindt. Artikel 24 Herkansing centraal examen (artikel 51 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 49 van het eindexamenbesluit is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak, of indien artikel 45 eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. 2. De kandidaat stelt de rector voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 3. Het hoogste van de cijfers gehaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 48 van het eindexamenbesluit en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als één of meer deeleindexamens aflegt, oefent het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste eenmaal uit. Artikel 25: Diploma en cijferlijst (artikel 52 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen. b. de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk alsmede het combinatiecijfer. c. de beoordeling van de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding in VWO en HAVO. d. de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede e. de uitslag van het eindexamen. 2. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. 3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma s en de cijferlijsten. NB: duplicaten van diploma s en cijferlijsten worden niet verstrekt (artikel 54 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO) Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

14 Artikel 26: Verhindering centraal examen (artikel 45 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de rector is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn examen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de rector aan de commissie mede, wanneer zich dat voordoet dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55 van het eindexamenbesluit, het eerste, tweede dan wel derde lid en waaruit deze toepassing bestaat. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mee aan de rector. Artikel 27: Afwijking wijze van examineren (artikel 55 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. De rector kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op; a. Het vak Nederlandse taal en letterkunde; b. Het vak Nederlandse taal; c. Enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

15 Artikel 28: Spreiding examen dagschool (artikel 59 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. 3. Artikel 51 van het eindexamenbesluit, eerste tot en met vierde lid, is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid eindexamen, met dien verstande dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het eindexamen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. 4. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, gehaald tot en met het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen, zendt het bevoegd gezag aan de inspectie een lijst waarop voor die kandidaat zijn vermeld de gegevens, genoemd in artikel 56 van het eindexamenbesluit, onderdelen a tot en met e. 5. De rector en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen of het gespreid schoolexamen met overeenkomstige toepassing van artikel 49 van het eindexamenbesluit. Artikel 29: Bewaren examenwerk (artikel 57 van het eindexamenbesluit VWO, HAVO, VMBO) 1. Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijst bedoeld in artikel 56 van het eindexamenbesluit worden gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de rector, ter inzage voor belanghebbenden. 2. Een door de rector en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in bovengenoemd artikel 56 wordt gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard. 3. De rector draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft. Artikel 30: Onvoorziene zaken In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector. Examenreglement Oostvaarders College HAVO/VWO

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO

Eindexamenreglement. HAVO en VWO Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2 Artikel 3 Onvoorziene

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2016-2017 MAVO / HAVO / VWO Instemming MR: Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Eindexamenreglement HAVO VWO 2011-2014 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl

Nadere informatie

Examenreglement VO

Examenreglement VO Examenreglement VO 2016-2017 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 28 juni 2016 Instemming GMR: 16 september 2016 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017 Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 2016/2017 Examenreglement 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 2.2 Regeling van het schoolexamen... 6 2.3 Regeling van

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 Examenreglement Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne 3 en 4 VMBO 4 en 5 HAVO 4, 5 en 6 ATHENEUM 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 EXAMENREGLEMENT INSTELLING VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie