PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016"

Transcriptie

1 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER

2 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met het Eindexamenbesluit en het Examenreglement VMBO schooljaar van het Esdal College (hierna: Examenreglement ). Gedefinieerde begrippen in dit Programma van Toetsing en Afsluiting hebben dezelfde betekenis als de gedefinieerde begrippen in het Examenreglement. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting zijn de aanvullende regelingen met betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regelingen vermeld. 2. Het schoolexamen vindt plaats onder de bepalingen dienaangaande in het Eindexamenbesluit en het Examenreglement. Artikel 2 Schoolexamen. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: a. mondelinge toetsen; b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen; c. digitale toetsen; d. praktische opdrachten; e. handelingsopdrachten; f. sectorwerkstuk. 2. De kandidaten dienen in leerjaar drie tenminste één praktische opdracht van minimaal tien uur te maken. Per vak kan één praktische opdracht worden afgenomen. Daarnaast zijn de kandidaten van de theoretische en gemengde leerweg verplicht een sectorwerkstuk te maken, dat betrekking heeft op een thema uit de sector waarin de leerling onderwijs volgt. 3. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig de voor ieder vak geldende bepalingen in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Artikel 3 Tijden van het schoolexamen. Het schoolexamen begint op 5 september van het derde leerjaar met de opbouw van het examendossier. 2. Voor welke afdelingen, sectoren of leerwegen het in lid gestelde geldt, wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 3. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 4. De kandidaten ontvangen vóór 5 september het Examenreglement met het bijbehorende Programma van Toetsing en Afsluiting, waarin vermeld staan: a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen, de praktische opdrachten,handelingsopdrachten en voor de theoretische leerweg en gemengde leerweg het sectorwerkstuk; b. een planning van de toetsen; 2

3 c. een omschrijving van de te toetsen stof; d. een omschrijving van de wijze van toetsing; e. de wijze waarop het eindcijfer van het schoolexamen tot stand komt. 5 Tenminste zeven dagen voor de aanvang van elke toets worden de kandidaten op de hoogte gebracht van: a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. de duur van de toetsen. 6. Ten minste veertien dagen voor de aanvang van een toetsperiode ontvangen de kandidaten een rooster. Artikel 4 Het Programma van Toetsing en Afsluiting. De locatiedirecteur zorgt ervoor dat het Programma van Toetsing en Afsluiting jaarlijks vóór 5 september aan de kandidaten ter hand wordt gesteld. 2. Van lid kan worden afgeweken, indien de locatiedirecteur het Programma van Toetsing en Afsluiting digitaal beschikbaar stelt. De leerling die een zogenaamde hard copy wenst, heeft hierop recht na een schriftelijk verzoek daartoe. 3. De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de sectie vastgesteld. Indien een sectie uit één persoon bestaat, zal deze persoon de toetsen en normen vaststellen in overleg met een verwante sectie op de eigen locatie of de vaksectie van een andere locatie. 4. Mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator die de kandidaat in het betreffende vak lesgeeft. 5. De examinator stelt het cijfer vast. Indien bij een mondelinge toets een andere leraar van de school aanwezig is, kan deze een tegencijfer voorstellen. De examinator, die de kandidaat in het betreffende vak les geeft, stelt evenwel het uiteindelijke cijfer vast. De examinator maakt een proces-verbaal van de toetsing. 6. Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt, doch uiterlijk 7 werkdagen nadat het werk is ingeleverd. De kandidaten hebben het recht door hen gemaakt werk in te zien. 7. De examinator noteert het toegekende cijfer in het examendossier. De school administreert de behaalde resultaten. Aan het eind van iedere periode ontvangen de ouders, voogden of verzorgers een schriftelijk overzicht van de behaalde cijfers. Zij dienen het overzicht voor akkoord te tekenen. 3

4 Artikel 5 Onregelmatigheden en fraude De bepalingen ten aanzien van onregelmatigheden, waaronder fraude, staan beschreven in de artikelen 5 en 6 van het Examenreglement. Artikel 6 Deelname aan het centraal examen. De kandidaat dient het schoolexamen te hebben afgesloten vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Dit betekent dat: a. de handelingsdelen naar behoren moeten zijn afgelegd; b. alle schriftelijke en mondelinge toetsen, waaronder praktische opdrachten en luistertoetsen, gemaakt en beoordeeld dienen te zijn; c. indien het sectorwerkstuk niet als voldoende of goed is beoordeeld, wordt de kandidaat wel tot het centraal examen toegelaten. Hij is echter bij voorbaat gezakt. d. indien het vak lichamelijke opvoeding behorende tot het gemeenschappelijke deel niet als voldoende of goed is beoordeeld, wordt de kandidaat wel tot het centraal examen toegelaten. Hij is echter bij voorbaat gezakt. e. Het onder d gestelde is ook van toepassing wanneer het kunstvak behorende tot het gemeenschappelijke deel niet als voldoende of goed is beoordeeld. 2. Indien een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan onder meer besloten worden de kandidaat de deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen van het centraal examen te ontzeggen. Zie artikel 5 van het Examenreglement. Artikel 7 Geldigheidsduur van behaalde schoolexamenresultaten. De resultaten van het schoolexamen, behaald in het derde leerjaar, komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd tot het laatste leerjaar. 2. De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen als de kandidaat niet slaagt voor het eindexamen. 3. In afwijking van lid en lid 2 komt de beoordeling van het sectorwerkstuk, als dit al s voldoende of goed is beoordeeld, niet te vervallen. 4. Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of het laatste leerjaar vanuit een andere sector of vanuit een andere school wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn afgenomen, stelt de locatiedirecteur een regeling vast in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat. 4

5 Artikel 8 Voorlopige cijferlijst. Het uitreiken van een voorlopige cijferlijst, volgens een voorgeschreven model, is geregeld in artikel 37a van het Examenreglement. 2. Onder afsluitend schoolexamen wordt verstaan het schoolexamen in die vakken die geen centraal examen kennen, maar alleen met een schoolexamen worden afgesloten. 3. De op de voorlopige cijferlijst vermelde resultaten dienen tevens te worden aangeleverd in BRON aan de IB-groep. 4. De ontvangende school is verplicht deze resultaten over te nemen. Aanvulling schoolexamenreglement: 4. SECTORWERKSTUK 4.A Sectorwerkstuk (alleen in klas 4TL) Het sectorwerkstuk moet gekoppeld zijn aan de sector waarin de leerling is geplaatst. De leerlingen maken het sectorwerkstuk in tweetallen. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Niet alleen het product maar ook de procedure wordt beoordeeld. Het stappenplan uit het logboek moet gevolgd worden en moet in de desbetreffende weken worden afgetekend. De leerling moet hiervoor zelf een afspraak maken met zijn/haar begeleider. Als een stap niet op tijd wordt aangeboden voor aftekening worden voor die stap geen punten toegekend. Over het werkstuk dient een presentatie te worden gegeven. In totaal zijn 00 punten te behalen: o 40 punten voor het proces o 30 punten voor het werkstuk o 30 punten voor de presentatie Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld met voldoende of goed. Voor voldoende zijn 60 t/m 75 punten nodig Voor goed moeten 76 of meer punten worden behaald. Als het werkstuk niet wordt gepresenteerd worden er voor het gehele werkstuk 0 punten toegekend Indien voor het proces minder dan 24 punten worden behaald dan moet er een geheel nieuw werkstuk over een nieuw onderwerp worden gemaakt. Als de beoordeling onvoldoende is maar als er voor het proces meer dan 24 punten zijn behaald dan krijgt de leerling de kans het werkstuk te repareren. Uiterlijk één week voor aanvang van het centraal examen moet het nieuwe/gerepareerde werkstuk zijn gepresenteerd. HET SECTORWERKSTUK ( alleen in klas 4 TL ) MOET 24 NOVEMBER 205 ZIJN INGELEVERD. 36. Herkansing centraal examen 36.A Indien een leerling wil/moet herkansen moet hij/zij minstens éénmaal voor de herkansing overleg hebben met de vakdocent 5

6 TOETSDATA PTA Tentamens klas 4 TL / KB / BB Toetsweek Wk 44/4528 okt t/m 3 nov ochtend woensdag 28 okt. 205 Engels TL / KB / BB Toetsweek 2 Wk 3/4= 20 jan t/m 26 jan. woensdag 20 jan. 206 Engels TL / KB / BB Toetsweek 3 Wk 4/5= 6 t/m 2 apr. woensdag 6 april 206 Nederlands K&L 4A en 4B middag Economie TL / KB / BB Economie TL / KB / BB Nederlands K&L 4C ochtend donderdag 29 okt. 205 Maatsch.leer TL / KB / BB donderdag 2 jan. 206 Maatsch.leer TL / KB / BB donderdag 7 april 206 Mijleer TL / KB / BB middag Nederlands TL / KB / BB Nederlands TL / KB / BB Nask TL ochtend vrijdag 30 okt. 205 Wiskunde TL / KB vrijdag 22 jan. 206 Duits TL / KB / BB vrijdag 8 april 206 Biologie TL / KB / BB middag Duits TL / KB / BB Wiskunde TL / KB / BB Wiskunde TL / KB / BB ochtend maandag 2 nov. 205 Biologie TL / KB / BB maandag 25 jan. 206 Biologie TL / KB / BB maandag april 206 Economie TL / KB / BB middag Nask 2 TL Nask 2 TL Nask 2 TL ochtend dinsdag 3 nov. 205 Aardrijkskunde TL dinsdag 26 jan. 206 Aardrijkskunde TL dinsdag 2 april 206 Aardrijkskunde TL middag Nask TL Nask TL Toetstijden s morgens: , s middags: Zorg ervoor dat je 0 minuten voor aanvang van de toets aanwezig bent. In toetsweek 3 worden er voor Nederlands, Duits en Engels alleen mondelinge toetsen afgenomen. De docenten maken daarvoor individuele afspraken met leerlingen. In week (4 t/m 8 maart 206) zijn de herkansingen v.d. PTA-toetsen uit toetsweek en 2. 6

7 ROOSTER CENTRAAL EINDEXAMEN 206 EERSTE TIJDVAK 4 TL / KB / BB vrijdag 3 mei uur Frans TL dinsdag 7 mei uur Nederlands TL / KB / BB woensdag 8 mei uur Engels TL / KB / BB donderdag 9 mei uur uur Duits TL / KB / BB Wiskunde TL / KB vrijdag 20 mei uur Economie TL / KB / BB maandag 23 mei uur uur Aardrijkskunde TL Nask (Natuurkunde) TL dinsdag 24 mei uur Biologie TL / KB / BB donderdag 26 mei uur Nask2 (Scheikunde) TL Het praktijkexamen DICO start begin april 206 en duurt ongeveer twee weken verdeeld over diverse dagdelen. De leerlingen ontvangen hiervoor een rooster. UITSLAG EXAMEN: De uitslag van het examen is op de donderdag 6 juni 206. De leerlingen worden tussen uur gebeld Het tweede tijdvak start op 2 juni. De juiste dagen worden in maart 206 bekend gemaakt. UITSLAG HEREXAMEN: De uitslag van het herexamen is op dinsdag 5 juli. De leerlingen worden voor 0.00 uur gebeld 7

8 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: Nederlands Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A PTA leesvaardigheid Schriftelijk, 2 lesuren B PTA schrijfvaardigheid Schriftelijk, 2 lesuren 3-4 C PTA kijk- en luistervaardigheid Schriftelijk, 2 lesuren 4-5 D PTA spreekvaardigheid (bestaat uit verschillende spreekopdrachten) Mondeling Het hele jaar E PTA fictie (bestaat uit 3 boektoetsen) Schriftelijk, /2 lesuur per toets Het hele jaar Handelingsdeel Aftekenen hoofdstukken (moet met een voldoende zijn afgetekend) Het hele jaar V Handelingsdeel 3 Oefenexamens (moet met een voldoende zijn afgetekend) Het hele jaar V Handelingsdeel Schrijfdossier (moet met een voldoende zijn afgetekend) Het hele jaar V Herkansing: PTA leesvaardigheid PTA schrijfvaardigheid Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsdelen moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten. 8

9 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: Engels Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A* Schrijfvaardigheid. Er moeten minstens 4 oefenbrieven zijn ingeleverd Schriftelijk 2 lesuren 44/45 B* Kijk- en luistervaardigheid 2 lesuren 3/4 C Spreekvaardigheid In groepjes van 4 op 4/5 afspraak D Fictiedossier boek boek 2 verfilmd boek leesteksten Schriftelijk lesuur V E F * Herkansing is mogelijk Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW 3 SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsopdrachten moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten. 9

10 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: Duits Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A* Leesvaardigheid Schriftelijk 44/45 B* Kijk- en luistervaardigheid 2 lesuren Nov. C* Leesvaardigheid 2 Schriftelijk 3/4 D* Spreekvaardigheid Mondeling E* Schrijfdossier: 3 (oefen)brieven + Toets F Schriftelijk Okt. t/m mrt. Okt t/m mrt. 4/5 * Herkansing is mogelijk Totaal schoolexamencijfer delen door 5. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsopdrachten moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten. 0

11 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: BIOLOGIE Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A* Thema : Stofwisseling Thema 2: Planten Thema 3: Ecologie B* Thema 4: Mens & Milieu Thema 5: Voeding en Vertering Schriftelijk, 2 lesuren 44/45 Schriftelijk, 2 lesuren 3/4 C Thema 6: Gaswisseling Thema 7: Transport Thema 8: Opslag,Bescherming,Uitscheiding Schriftelijk, 2 lesuren 4/5 D E F Werkboeken deel en 2 VMBO 4KGT moeten met een voldoende zijn afgetekend op aftekenformulier V * = Herkansing mogelijk Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsopdrachten moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten.

12 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: Economie 4 BB Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A* Hoofdstuk 7 en 8 Schriftelijk, 2 lesuren PTAweek B* Hoofdstuk 9 en 0 Schriftelijk, 2 lesuren PTAweek 2 C Hoofdstuk en 2 Schriftelijk, 2 lesuren PTAweek 3 D E F Herkansing: * toets A en/of B Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 2

13 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 Vak: Dienstverlening en Commercie Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A Cursus Inkoop B Cursus De Keuken C Training Presenteren D Cursus Verkoop 2 E Training De Etaleur F Cursus Reisbureau G Training Informatiebronnen H Cursus Zorgboerderij I Cursus Logistiek Medewerker J HA: Project Gezonde Kantine o/v/g K HA: Project Kerstmarkt o/v/g L HA: Project Promotie Hunzedal o/v/g M HA: Examentraining o/v/g Herkansing: o/v/g Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer 3

14 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 Vak: Maatschappijleer Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A B Thema Media Thema Werk Schriftelijk les uur (45 minuten) Schriftelijk les uur (45 minuten) C Thema Relaties Opdracht 5 3 D Thema Politiek Schriftelijk les uur (45 minuten) Herkansing: maximaal 2 thema s. 2 Totaal schoolexamencijfer delen door 2. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsopdrachten moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten. 4

15 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 205/206 Basisberoepsgerichte Leerweg klas 4 Vak: Lichamelijke opvoeding Toets Leerstofomschrijving soort toets tijdsduur Schoolexamencijfer klas 3 toets in week Inleverdatum weging resultaat A Spel: tik- en afgooispelen, doelspelen praktisch o/v/g B Atletiek: duurlopen, Coopertest praktisch o/v/g C Spel: netspelen, doelspelen praktisch o/v/g D Turnen: vrije steunsprongen, springen en draaien, zwaaien praktisch ± 5,6 o/v/g E Atletiek: Shuttle-run. praktisch 0 o/v/g Er is al stof afgesloten in klas 3 L.O. moet met een voldoende worden afgesloten. Herkansing: Totaal schoolexamencijfer delen door. Schoolexamenresultaat klas 4 zonder SW SW Een aantal kleinere geplande toetsen gedurende het gehele jaar m.b.t. voornoemde vaardigheden. Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 20% mee van het schoolexamencijfer Gemiddelde schoolexamencijfer klas 4 Het eindcijfer van het schoolexamen: (x schoolexamencijfer klas 3 + 3x schoolexamencijfer klas 4) gedeeld door 4 Opm. : Handelingsopdrachten moeten met een voldoende beoordeling worden afgesloten. 5

16 6

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

PTA KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER

PTA KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER PTA KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 206-207 Programma van Toetsg en Afsluitg schooljaar 206-207 Artikel Algemeen Dit Programma van Toetsg en Afsluitg vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsg en Afsluitg 2015-2016 Klas 4 Basisberoepsgerichte Leerweg Programma van Toetsg en Afsluitg Vak: Nederlands Toets Leerstofomschrijvg herkansen wegg resul taat A Fictie 1 T B Grammatica

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 0/03 Basisberoepsgerichte leerweg klas 3 Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Inleverdatum Wegg Resultaat 30 Leesvaardigheid lesuur 30 Kijk- en luistervaardigheid lesuur 303 Taalverzorgg

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsg en Afsluitg 2015-2016 Klas 4 Kaderberoepsgerichte Leerweg Programma van Toetsg en Afsluitg Vak: Nederlands soort herkansen wegg resul taat A Fictie 1 T B Grammatica 1 T C Spellg 1

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 202/20 Basisberoepsgerichte leerweg klas Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Schoolexamencijfer klas Inleverdatum Wegg Resultaat 0 Leesvaardigheid lesuur 02 Kijk- en luistervaardigheid

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 0/03 Kaderberoepsgerichte leerweg klas 3 Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Inleverdatum Wegg Resultaat 30 Leesvaardigheid lesuur 30 Kijk- en luistervaardigheid lesuur 303 Taalverzorgg

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2016 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO PTA 3 mavo J. Zwitser Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO Cursusjaar 2015 2016 3 MAVO cursus 2015 2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus 2016/2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg klas 4. Vak: Nederlands. soort toets tijdsduur.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus 2016/2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg klas 4. Vak: Nederlands. soort toets tijdsduur. Programma van Toetsg en Afsluitg Vak: Nederlands Toets Leerstofomschrijvg soort herkansen wegg resul taat A Fictie T sept. B Grammatica T C Spellg T D Leesvaardigheid 1 T E Schrijfvaardigheid 1 T 2 lesuren

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 INLEIDING... 7 1. LEERWEGEN, SECTOREN EN OPLEIDINGEN... 8 2. BOVENBOUW, EXAMENBOUW.... 8 3. HET RAPPORT.... 9 4. DE VAKKEN IN DE BOVENBOUW

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Nederlands Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING 3 VMBO KB schooljaar 2015-2016 Belangrijke data 2015-2016 3 VMBO Schoolexamenperioden: Periode 1: 24 augustus t/m 13 november Periode 2: 25 november t/m 25 februari

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus 2016/2017 Theoretische Leerweg klas 4. Vak: Nederlands. soort toets tijdsduur. toets in week.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus 2016/2017 Theoretische Leerweg klas 4. Vak: Nederlands. soort toets tijdsduur. toets in week. Programma van Toetsg en Afsluitg Vak: Nederlands Toets Leerstofomschrijvg soort herkansen wegg resul taat A Fictie T 1 lesuur sept. B Grammatica T 1 lesuur sept./ okt. Ja C Spellg T 1 lesuur D Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 6 Pta Economie 7 Pta Wiskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2015 2016 Het Programma van Toetsing

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie