doiaïerinzagesegging nu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "doiaïerinzagesegging nu 7605135"

Transcriptie

1 doiaïerinzagesegging nu Nederland [19] [54J inrichting voor het metan van alsktrisshe stromen, [51] Int.Ci2.: G01R1S/02, Q011/164// A61B6/00, G01N23/08. [71] Aanvrager: EMi Limited te Hayes, Groot-Brittannië., [74] Gem,: Ir, G.H. Boelsma c.s. Octrooibureau Polak & Charlouis Laan Copes van Cattenburch 80 's-gravenhage. [21] Aanvrage Nr [22] ingediend 13 mei [32] Voorrang vanaf 14 mei [33] Land van voorrang: Groot-Brsttannfë (G3). 131] Nummer van ds voorrangsaanvrage: 20282/75. [23] [61] -- [52] De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conciusie(s) en eventuele tekening(en).

2 EMI Limited te Hayes, Middlesex, Groot- Brittannië Inrichting voor het meten van elektrische stromen. De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het Bieten van elektrische stromen en in het bijzonder op zulk een inrichting ten gebruike voor het nauwkeurig meten van zwakke elektrische stro men bij aanwezigheid van ruis. Een tegenwoordig gebruikte techniek voor het meten van zwakke gelijkstromen, is het integreren van de stroom (tezamen met de ruis) over een vaste periode en het dan ontladen van de integrator met een bekende snelheid, totdat zijn verzamelde lading gelijk is aan nul. De ontladingstijd wordt gemeten en wordt gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde niveau van de stroom die heerste tijdens de integratieperiode. Van de ruis wordt aangenomen/ dat hij systeemloos is, zodat hij over de integratieperiode op nul middelt. De amplitude van het ruissignaal dat heerst aan het einde van de integratieperiode kan echter de tijd beïnvloeden die de verzamelde stroom nodig heeft om tot nul te worden ontladen en kan daardoor een fout veroorzaken bij de berekening van de gemiddelde stroom. Een ruisimpuls die optreedt juist aan het einde van de integratieperiode kan b.v. de ontladingstijd verlengen,, waardoor de berekende waarde van de gemiddelde stroom te groot wordt. De uitvinding beoogt een meetinrichting voor elektrische stromen te verschaffen die deze moeilijkheid tenminste gedeeltelijk oplost. De uitvinding vsrs'-haft een meetinrichting voor elektrische stroom met een orgaan voor het meten van de stroom en het opwekken van signalen die stroom gedurende een voorgesclireven tijdinterval aangeven, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie gedurende, het betreffende tijdinterval vertoont, een orgaan voor het combineren van de signalen die de stroom aangeven met overeenkomstige faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de gecombineerde signalen gedurende een periode die nagenoeg gelijk is aan -het voorgeschreven tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarden van de stroom over die periode. _ De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de tekening, die betrekking heeft op een uitvoeringsvoorbëeld.

3 De figuur toont een zijaanzicht van een toestel waarbij een inrichting volgens de uitvinding kan worden toegepast, alsmede een blokschema van een inrichting volgens de uitvinding. Een belangrijke toepassing van de uitvinding bestaat uit het meten van de uitgangsstroom van een fotodiode die wordt gebruikt voor het omzetten van het uitgangslicht van een scintillatarkristal gebruikt in een radiologische inrichting volgens de Nederlandse octrooiaanvrage in een elektrische stroom, Zulke fotodioden leveren zwakke uitgangsstromen, waardoor een versterker met grote versterkingsfaktor nodig is in de volgende circuits. Daardoor kan de circuitruis belangrijk worden en de uitvinding biedt, het voordeel, dat deze ruis aanmerkelijk wordt verzwakt. De radiologische apparatuur omvat een bron 1 van een smalle bundel 2 röntgenstraling die door een lichaam 3 is gericht dat is aangebracht in een opening 4 van een draaitafel 5 en de bundel valt via een collimator 6 op een scintillatorkristal 7 dat een optisch uitgangs- signaal levert, waarvan de helderheid de sterkte van de invallende straling aangeeft. De bron 1 en het detectorkristal 7 zijn gekoppeld door een star juk 8 en kunnen tezamen zijdelings worden bewogen over de draaitafel 5, door middel van een omkeerbare motor 9 die is gemonteerd op de draaitafel 5 en die een getand aandrijfwiel 10 aandrijft dat op zijn beurt een eindloze getande riem 11 aandrijft, waaraan de bron 1 is bevestigd. De band 11 loopt over een los geleidewiel 12 en over het aangedreven wiel 10 en een tegenwicht 13 is aarf de andere zijde van de band 11 dan & bron 1 aangebracht, waardoor dit steeds in tegengestelde richting als de bron 1 beweegt. ( 4 De bron 1, het tegenwicht 13 en de detector 7 bewegen verder in rechte geleidingen 14, 15 en 16 op de draaitafel 5. De geleider 16 voor de detector 7 bevat tevens een schaalverdeling 17 van doorzichtig materiaal die is voorzien van ondoorzichtige verticale lijnen 18 met onderling gelijke tussenruimte. De lijnen worden gedetecteerd door middel van een eenheid met een fotocel en een detector die tezamen met de detector beweegt teneinde tijdimpulsen te leveren die het voortschrijden van de zijdelingse beweging aangeven. De draaitafel 4 kan draaien om een hartlijn 20 loodrecht daarop teneinde alle daarop gemonteerde componenten.om het lichaam 3 te doen draaien. De draaitafel 5 wordt in beweging gebracht door een

4 reotor 21 die een ronsel 22 aandrijft dat in ingrijping is met niet - afgebeelde tanden langs de omtrek van de draaitafel 5 ijdens het bedrijf wordt de motor 9 eerst in werking gesteld om de bron 1 en de detector 7 van links naar rechts te doen bewegen over de draaitafel 5,. waardoor de smalle bundel röntgenstraling achtereenvolgens een reeks evenwijdige banen in een gemeenschappelijk vlak door het lichaam bestraalt. De detector 7 levert uitgangssignalen die de mate van straling aangeven die langs elke baan uit het lichaam treedt en deze uitgangssignalen worden in elektrische signalen omgezet, door middel van een fotodiods 23 die natuurlijk tezamen met de detector 7 beweegt. Als de bron 1 en fle detector 23 hêt rechte uiteinde van hun beweging bereiken wordt de motor 21 bekrachtigd teneinde de draaitafel 5 over een kleine hoek zoals een halve graad te verdraaien. De motor 9 wordt aan zo bekrachtigd dat de bronlen de detector 7, 23 lineair van rechts naar links over de draaitafel bewegen, teneinde uitgangssignalen te verkrijgen die de hoeveelheid straling aangeven die door het lichaam 3 is gepasseerd langs een tweede stel banen evenwijdig aan elkaar, maar onder een hoek van een halve graad ten opzichte van het eerste stel. Déze procedure van afwisselends rechtlijnige bewegingen en verdraaiingen gaat voort totdat de totale verdraaiing van de draaitafel of meer. bereikt. Alle uitgangssignalen die tijdens het onderzoek worden verkregen worden bewerkt? b»v. als beschreven in de' eerder genoemde octrooiaanvrage of op andere geschikte wijze, teneinde de absorptiecoëfficiënten, ten opzichte van de toegepaste straling te bepalen voor elk element in een tweedimensioneel stelsel van elementen in het vlak van het lichaam 3 dat is bestraald., De inrichting volgens d^üitvinding is aangegeven binnen de rechthoek 24» De lêtgangsstroom van de fotodiode 23 wordt toegevoerd aan een integrator 25 die periodiek wordt teruggesteld door middel van tijdimpulsen die worden ontleend aan de eenheid 19 van een fotocel en een detector, welke impulsen een periode hebben. Het uitgangssignaal van de integrator 25, aangegeven als f(t), wordt toegevoerd aan een vermenigvuldigingscircuit 26, waarin hot wordt vcnw.nigvu] rilgd niet fit-m ' faktor (t-~> waarvan hot doel nog zal blijken. In feite'wordt-. h«l wwke«?. '.. -- lijke signaal (t- ), dat zou bestaan uit een zaagtand die door nul gaat bij t - p. niet als zodanig gebruikt, maar het wordt benaderd door een

5 rechthoeksgolf die wordt opgewekt door een circuit afgebeeld binnen de rechthoek 27, waarbij de rechthoeksgolf tijdens elke periode een waarde -1 heeft gedurende de tijdperiode tussen t = 0 en t = 2 een waarde 0 heeft tussen t = en t = en een waarde +1 heeft gedurende 2t 5 de tijdsduur t = j en t =. Het uitgangssignaal van de vermenigvuldiger 26 wordt toegevoerd aan een tweede integratorcircuit 28 dat evenals de integrator 25 wordt teruggesteld door middel van de tijdimpulsen met een periode die worden ontleend aan de eenheid 19. Het circuit 28 levert uitgangssignalen die met een konstante faktor worden vermenig- 10 vuldigd in een circuit 29 en de signalen die aldus zijn vermenigvuldigd vormen een maat voor de gemiddelde waarde van'ingangsstroom gedurende de voorafgaande periode, nagenoeg vrij van de invloed van ruis, zelfs de ruis die optreedt juist vóór het einde van de integratieperiode. Het circuit binnen de rechthoek 27 omvat een frequentie-ver, 15 drievoudigingscircuit 30 dat de impulsen met de periode ontvangt uit de eenheid 19 en aan de hand daarvan impulsen met de periode ~ levert, v/elke impulsen worden toegevoerd aan een stel van drie EN-poorten 31, 32 en 33. De eerste EN-poort 31 is zo uitgevoerd dat hij voortdurend open is, behalve als een impuls wordt toegevoerd aan zijn onderste ingang. 20 De eerste impuls uit elk stel van drie uit het circuit 30 passeert zonder meer de poort 31 naar een eerste ingang 34 van' een circuit 35 dat zo is uitgevoerd dat het bijóntvangst van een impuls aan de ingang 34 voortdurend een vermenigvuldigingsfaktor -1 toevoert aan het vermenig- vuldigingscircuit 26. De impuls die wordt toegevoerd aan de ingang wordt tevens toegevoerd aan de ingang van een eerste vertragingscomponent 36 die een vertraging van rg uitoefent op de impuls.het deblokkeersignaal afkomstig uit de vertragingscomponent 36 wordt als deblokkeer-ingangssignaal tcegevoerd aan de tweede EN-poort 32 en wordt via een OF-poort 37 als blokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de eerste EN-poort Het is duidelijk dat als dit gebeurt, de tweede impuls uit het stel van drie uit het circuit 30 de poorten bereikt, zodat deze door de poort 32 wordt doorgelaten naar een tweede ingang 38 van een circuit 35, waardoor de faktor van -1 die eerder werd toegevoerd aan het circuit 26 wordt beëindigd en wordt vervangen door een faktor 0. Op dezelfde wijze 35 alti tovoron wordt do impu.la dfi- door do pnorl. "I? word), dnon-j^'lni^n annr de ingang 38 tevens toegevoerd a«n do J.w/flng vna )w««dt> va*\ t mj\injtr component :omponent 39 met een vertraging van j en het uitgangssignaal vo.n ck ')

6 vertragingscomponent 39 wordt als deblokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de poort 33 en wordt via de OF-poort 37 als blokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de poort 31. De poorten 31,en 32 worden daardoor gedeblokkeerdf zodat als de derde impuls van een stel optreedt aan de -.ris 5 poorten, deze de poort 33 passeert naar een derde ingang 40 van het circuit 35. Daardoor wordt de faktor 0 die eerder werd toegevoerd aan het circuit 26 vervangen door een faktor +1. De eerste impuls uit het volgende stel van drie impulsen passeert natuurlijk de poort'31 naar de ingang34, zodat de cyclus zich 10 herhaalt. De uitvinding berust op een vorm van analyse die in de statistiek wordt gebruikt voor het schatten van de helling van de nauwkeurigste lijn door een reeks verspreide punten, door gebruik te maken van een berekeningsvorm met de kleinste kwadraten van de fouten. Als men een 15 ruimtelijke verdeling van punten in een x-y-vlak beschouwt, wordt de helling 15 van zulk een lijn bepaald door de uitdrukking waarin n het aantal paren coödinaten, y.) is. dat behoort bij de 20 afgezette punten» Als deze uitdrukking wordt omgezet in het tijddomein,. verkrijgt men de nieuwe uitdrukking; la» 3 (t r ) f (t) dt, waarin de integratieperiode is en f(t) het uitgangssignaal van de 25 integrator 25 is. De x-coördinaat is vervangen door de tijd t. Verder is de helling b een funktie van de tijd t en de stroom i, zodat k i (i ) waarin k^ een konstante is, 30 Voor een gegeven waarde van geldt dus t,. 'i = k2y " (t - njo. f(t).dt._ waarin een komjt.'müe Lu,

7 Het is duidelijk dat het circuit binnen de rechthoek 24- een mogélijke interpretatie is van deze uitdrukking voor i. De uitvinding berust derhalve op een nieuw beginsel, namelijk het uitvoeren van een statistische schatting op de gemiddelde waarde over een bepaalde periode van een te meten stroom. Deze techniek is bijzonder waardevol als de te meten stroom zo zwak is dat hij in ruis is gedompeld. Hij is echter ook in andere gevallen van waarde, zoals indien de stroom zelf onderhevig is aan een bepaalde variatie, b.v. een normale verdeling of poisson-verdeiing» De stroom i kan ook met de tijd variëren, mits de bemonsteringsfrequentie tenminste tweemaal zo hoog is als de maximale frequentie van de verwachte variatie. De schatting is ook onafhankelijk van een eventuele verschuiving in f(t). Het is duidelijk dat het circuit binnen de rechthoek 24 slechts een voorbeeld is van een inrichting volgens de uitvinding en dat andere uitvoeringsvormen kunnen worden ontworpen. Hoewel de uitvinding is beschreven aan de hand van zijn toepassing op het radiologische toestel volgens figuur 1, is hij niet daartoe beperkt. Als de uitvinding wordt toegepast op zulk een radiologisch toestel is het duidelijk dat het toestel niet precies de vorm als afgebeeld in figuur 1 behoeft te hebben. In het bijzonder kan de bron 1 worden vervangen door een bron van een vlakke waaiervormige stralingsbundel, in welk geval de detector 7 zou worden vervangen door een reeks van zulke detectoren en een circuit als afgebeeld binnen de rechthoek 24 voor elke detector aanwezig zou zijn. De rotatiestappen die de draaitafel S^uitvoert zouden in dat geval overeenkomen met de openingshoek van de stralingsbundel. Verder kan de waaiervormige bundel een zo grote openingshoek hebben dat hij het gehele lichaam omvat, zonder noodzaak tot zijdelingse aftasting a.ls besproken aan de hand van figuur 1, waarbij de aftasting in dat geval beperkt blijft tot een continue rotatie van de draaitafel 5 ten opzichte van het lichaam 3. C O N C L U S I E S 1. Meetinrichting voor elektrische stroom, gekenmerkt door een orgaan voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de stroom tijdens een voorgeschreven tijdinterval, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie vertoont tijdens het tijdinterval, een orgaan voor het

8 combineren van de signalen die representatief zijn voor de stroom met overeenkomstige- faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de gecombineerde signalen over een periode die nagenoeg gelijk is aan het voorgeschreven tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarde-van de stroom over die periode. 2. Inrichting volgens conclusie I, gekenmerkt door een integrati e~ circuit voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de integraal van de stroom gedurende het tijdinterval, voor toevoer aan het combinatieorgaan. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2. met het kenmerk dat het combinatieorgaaneen vermenigvuldigingscircuit bevat» 4. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 3, met het kenmerk dat de variatie die de faktorsignalen vertonen bestaat uit een stappen-golfvorm, 5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de amplitude en de polariteit -van de stappen zodanig zijn gekozen dat waarden van de stroom die zijn gemeten aan het begin van het tijdinter- val minder gewicht in de schaal leggen vergeleken met waarden van de stroom gemeten nabij het einde van het tijdinterval. 6. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 3, met - het kenmerk dat de variatie die de faktorsignalen ondergaan bestaat uit een lineaire zaagtand-golfvorm. 7. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 6, gekenmerkt door een verder vermenigvuldigingscircuit voor het vermenigvuldigen van de geïntegreerde en 'jeeombineerde signalen met een nagenoeg konstante faktor. <*, 8. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 7, gekenmerkt door een orgaan voor het opwekken van tijdimpulsen met een frequentie overeenkomende met het tijdinterval en voor het gebruiken van de tijdimpulsen voor het sturen van de toevoer van de faktorsignalen aan het combinatieorgaan en de integratieperiode van het ïntegratie- orgaan. 9. Medisch radiografisch toestel, gekenmerkt door een orgaan voor het opwekken van elektrische stromen die de lijnintegralen aangeven van de absorptie ondergaan door straling bij het doorlopen van eer/reeks in een gemeenschappelijk vlak liggende banen door een lichaam, benevens tenminste één inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 8 voor

9 het meten van de stromen. 10. Werkwijze voor het meten van elektrische stromen, met het kenmerk dat men de stroom opneemt, signalen opwekt die representatief zijn voor de variatie van de stroom over een voorgeschreven tijdinterval, de op respektieve tijdstippen binnen het interval opgewekte signalen vermenigvuldigt met respektieve faktorsignalen die overeenkomen met een funktie die een bekende karakteristiek vertoont tijdens het interval, de aldus vermenigvuldigde signalen integreert over een tijd die nagenoeg gelijk is aan het interval en de aldus geïntegreerde signalen vermenigvuldigt met een nagenoeg konstante faktor teneinde een maat van de stroomte verkrijgen. 11. Inrichting voor het meten van elektrische stromen, gekenmerkt door een orgaan voor het verzamelen van de stroom gedurende een voorgeschreven tijdinterval, een orgaan voor het waarderen van de verzamelde stromen op verschillende tijdstippen binnen het interval met faktoren die verschillende waarden hebben op verschillende tijdstippen en een orgaan voor het bepalen van het gemiddelde van de gewaardeerde stromen ter verkrijging van een maat van de gemiddelde waarde van de stroom tijdens het interval. 12. Medisch radiografisch toestel, gekenmerkt door een bron van röntgenstraling, een orgaan voor het definiëren van de plaats van een patiënt, een aftastgestel voor het ondersteunen van de bron, zodat de straling zich voortplant door een vlak gebied van de plaats van de patiënt, een aandrijforgaan voor het bewegen van het aftastgestel en daarmee de bron ten opzichte van de plaats van de patiënt voor het projekteren van de straling door het gebied langs een reeks in een gemeenschappelijk vlak liggende banen die een groep banen vormen die worden bestraald vanuit elk van een reeks plaatsen die in hoekrichting om. de plaats van de patiënt zijn verdeeld, een detectororgaan voor het detecteren van de straling die uit de plaats van de patiënt treedt langs elk van de banen en voor het leveren van een elektrische stroom die een aanwijzing geeft van de hoeveelheid straling die langs elk der banen door de plaats van de patiënt is geprojekteerd, een orgaan voor het meten van een elektrische stroom, met een orgaan voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de stroom tijdens een voorgeschreven tijdinterval, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie ver

10 toont tijdens het tijdinterval, een orgaan voor het combineren van de signalen die representatief sijn voor de stroom met overeenkomstige faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de. gecombineerde signalen over een periode die nagenoeg gelijk is aan het voorgeschreirsn tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarden van de stroom over die periode.

11

noi/terliizagelegglng tnj 7415429

noi/terliizagelegglng tnj 7415429 Octrooiraad noi/terliizagelegglng tnj 7415429 Nederland [19] NL [54] Deeltjesversneller, 151] Int.CI 2.: H05H7/04, H05H13/00, H05H1/24// G21B1/02. [71] Aanvrager: The Kreidl Chemico Physical Kommanditgesellschaft

Nadere informatie

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Prijs ƒ 3,- OCTRÖÖÏRAAD Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 I 1 8 9 1, NEDERLAND Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Int. Cl, G 01 t 1/20. ' Indieningsdatum; 31 augustus 1972, Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

Inleiding van elektromechanische energieomzetting

Inleiding van elektromechanische energieomzetting Inleiding van elektromechanische energie-omzetting Cl 100-1 Inleiding van elektromechanische energieomzetting Ir. D. Hamels Prof. ir. J. A. Schot Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput' 1. Elektromechanische

Nadere informatie

Detectie en meetmethoden

Detectie en meetmethoden /stralingsbeschermingsdienst 00-8198 Dictaat rev. November 1997 Detectie en meetmethoden De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur berust op de vorming van ionen in gassen. Daarnaast

Nadere informatie

Deel III Meetgrootheden

Deel III Meetgrootheden Deel III Meetgrootheden 14 Positiemeetsystemen vormen een belangrijke component in iedere NC-machine. De nauwkeurigheid van de NC-machine wordt in eerste instantie bepaald door de nauwkeurigheid van de

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nadere informatie

DETECTIE EN MEETMETHODEN

DETECTIE EN MEETMETHODEN SBD 9692 Technische Universiteit Eindhoven 98-11-05, niv. 5 A/B Centrum Stralingsbescherming en Dosimetrie Stralingsbeschermingsdienst DETECTIE EN MEETMETHODEN De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Radiotelefonie Holland Indië.

Radiotelefonie Holland Indië. Radiotelefonie Holland Indië. Door J. J. NUMANS. Inleiding. Voor draadloos telefoneeren is in het algemeen aanzienlijk méér zend-energie noodig dan voor draadloos telegrafeeren. Voor telegrafie is het

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES DOOR J. M. BURGERS, R. N. J. SAAL en C. B. BIEZENO VERHANDELINGEN DER NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDEELING NATUURKUNDE EERSTE SECTIE. DEEL

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 De deformatie van het menselijke hielkussen onder een statische belast ing. Afstudeerverslag van R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 W.F.W. NR. 88.046 Met begeleiding van: Afstudeerdocent: Dr. ir. A. Sauren

Nadere informatie

VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009)

VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009) HANDBOEK VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009) COMBIFIT CE EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING & KWALITEITSBORGING Combifit International bv INHOUD Blz. INLEIDING 3 1.0 RICHTLIJN BETREFFENDE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Een Praktische Gids voor Gratis-Energie Apparaten Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Auteur: Patrick J. Kelly Een ding dat ons wordt verteld, is dat permanente magneten niet elk werk. Oh ja, magneten kunnen

Nadere informatie

ontributie N.V,R,* f 5,- per kalenderjaar Pug,, VAN DE REDACTIE 19 PRESTATIES 19

ontributie N.V,R,* f 5,- per kalenderjaar Pug,, VAN DE REDACTIE 19 PRESTATIES 19 Lu 4 2 Q > 2 Q Q u o: O w c 2 d Lu a 2 Q Q T Lu Lu I I- A N O 2 O v) OI P c E a Q OI u 2 Q u E Q Q, Ir. Dr J M.J= Kooy St Ignutiusstraat 99a, Breda, tel O 1600-31880 (voorzitter) Dr J, J, Raimond Jr,,

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff verschijnt 5 x per schooljaar ras Pytha [0

jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff verschijnt 5 x per schooljaar ras Pytha [0 jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff Pytha [0 verschijnt 5 x per schooljaar ras Deze figuur is getekend door een tekenmachine gestuurd door een computer. De opdracht

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert), Octrooiraad [10] A. gang nu / 5 Nederland [19] NL [54] Werkwijze» voor het veriagen van het radlo-aktfvitsitsniveau van een stroom iiohte koolwaterstoffen. / [51] Int.CI 2.: C07C7/12, 801D53/02, 801D15/00,

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist 6 KWALITEITSZORG 6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN Auteur : J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist juni 2002 blad 1 van 23 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 METAALDETECTIE...

Nadere informatie

ACHILLESPEESREFLEX en TEMPERATUUR

ACHILLESPEESREFLEX en TEMPERATUUR ACHILLESPEESREFLEX en TEMPERATUUR PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE ERASMUSUNIVERSITEIT TE ROTTERDAM, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF. DR. C.l. VAN DER

Nadere informatie

De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005)

De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005) Amsterdam, september 2007 De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005) dr. P.H.G. Berkhout (SEO) drs C. van Klaveren (SEO) drs J. van der Valk (CBS) drs. R. de Vries (CBS) SEO Economisch Onderzoek doet

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie