doiaïerinzagesegging nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "doiaïerinzagesegging nu 7605135"

Transcriptie

1 doiaïerinzagesegging nu Nederland [19] [54J inrichting voor het metan van alsktrisshe stromen, [51] Int.Ci2.: G01R1S/02, Q011/164// A61B6/00, G01N23/08. [71] Aanvrager: EMi Limited te Hayes, Groot-Brittannië., [74] Gem,: Ir, G.H. Boelsma c.s. Octrooibureau Polak & Charlouis Laan Copes van Cattenburch 80 's-gravenhage. [21] Aanvrage Nr [22] ingediend 13 mei [32] Voorrang vanaf 14 mei [33] Land van voorrang: Groot-Brsttannfë (G3). 131] Nummer van ds voorrangsaanvrage: 20282/75. [23] [61] -- [52] De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conciusie(s) en eventuele tekening(en).

2 EMI Limited te Hayes, Middlesex, Groot- Brittannië Inrichting voor het meten van elektrische stromen. De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het Bieten van elektrische stromen en in het bijzonder op zulk een inrichting ten gebruike voor het nauwkeurig meten van zwakke elektrische stro men bij aanwezigheid van ruis. Een tegenwoordig gebruikte techniek voor het meten van zwakke gelijkstromen, is het integreren van de stroom (tezamen met de ruis) over een vaste periode en het dan ontladen van de integrator met een bekende snelheid, totdat zijn verzamelde lading gelijk is aan nul. De ontladingstijd wordt gemeten en wordt gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde niveau van de stroom die heerste tijdens de integratieperiode. Van de ruis wordt aangenomen/ dat hij systeemloos is, zodat hij over de integratieperiode op nul middelt. De amplitude van het ruissignaal dat heerst aan het einde van de integratieperiode kan echter de tijd beïnvloeden die de verzamelde stroom nodig heeft om tot nul te worden ontladen en kan daardoor een fout veroorzaken bij de berekening van de gemiddelde stroom. Een ruisimpuls die optreedt juist aan het einde van de integratieperiode kan b.v. de ontladingstijd verlengen,, waardoor de berekende waarde van de gemiddelde stroom te groot wordt. De uitvinding beoogt een meetinrichting voor elektrische stromen te verschaffen die deze moeilijkheid tenminste gedeeltelijk oplost. De uitvinding vsrs'-haft een meetinrichting voor elektrische stroom met een orgaan voor het meten van de stroom en het opwekken van signalen die stroom gedurende een voorgesclireven tijdinterval aangeven, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie gedurende, het betreffende tijdinterval vertoont, een orgaan voor het combineren van de signalen die de stroom aangeven met overeenkomstige faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de gecombineerde signalen gedurende een periode die nagenoeg gelijk is aan -het voorgeschreven tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarden van de stroom over die periode. _ De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de tekening, die betrekking heeft op een uitvoeringsvoorbëeld.

3 De figuur toont een zijaanzicht van een toestel waarbij een inrichting volgens de uitvinding kan worden toegepast, alsmede een blokschema van een inrichting volgens de uitvinding. Een belangrijke toepassing van de uitvinding bestaat uit het meten van de uitgangsstroom van een fotodiode die wordt gebruikt voor het omzetten van het uitgangslicht van een scintillatarkristal gebruikt in een radiologische inrichting volgens de Nederlandse octrooiaanvrage in een elektrische stroom, Zulke fotodioden leveren zwakke uitgangsstromen, waardoor een versterker met grote versterkingsfaktor nodig is in de volgende circuits. Daardoor kan de circuitruis belangrijk worden en de uitvinding biedt, het voordeel, dat deze ruis aanmerkelijk wordt verzwakt. De radiologische apparatuur omvat een bron 1 van een smalle bundel 2 röntgenstraling die door een lichaam 3 is gericht dat is aangebracht in een opening 4 van een draaitafel 5 en de bundel valt via een collimator 6 op een scintillatorkristal 7 dat een optisch uitgangs- signaal levert, waarvan de helderheid de sterkte van de invallende straling aangeeft. De bron 1 en het detectorkristal 7 zijn gekoppeld door een star juk 8 en kunnen tezamen zijdelings worden bewogen over de draaitafel 5, door middel van een omkeerbare motor 9 die is gemonteerd op de draaitafel 5 en die een getand aandrijfwiel 10 aandrijft dat op zijn beurt een eindloze getande riem 11 aandrijft, waaraan de bron 1 is bevestigd. De band 11 loopt over een los geleidewiel 12 en over het aangedreven wiel 10 en een tegenwicht 13 is aarf de andere zijde van de band 11 dan & bron 1 aangebracht, waardoor dit steeds in tegengestelde richting als de bron 1 beweegt. ( 4 De bron 1, het tegenwicht 13 en de detector 7 bewegen verder in rechte geleidingen 14, 15 en 16 op de draaitafel 5. De geleider 16 voor de detector 7 bevat tevens een schaalverdeling 17 van doorzichtig materiaal die is voorzien van ondoorzichtige verticale lijnen 18 met onderling gelijke tussenruimte. De lijnen worden gedetecteerd door middel van een eenheid met een fotocel en een detector die tezamen met de detector beweegt teneinde tijdimpulsen te leveren die het voortschrijden van de zijdelingse beweging aangeven. De draaitafel 4 kan draaien om een hartlijn 20 loodrecht daarop teneinde alle daarop gemonteerde componenten.om het lichaam 3 te doen draaien. De draaitafel 5 wordt in beweging gebracht door een

4 reotor 21 die een ronsel 22 aandrijft dat in ingrijping is met niet - afgebeelde tanden langs de omtrek van de draaitafel 5 ijdens het bedrijf wordt de motor 9 eerst in werking gesteld om de bron 1 en de detector 7 van links naar rechts te doen bewegen over de draaitafel 5,. waardoor de smalle bundel röntgenstraling achtereenvolgens een reeks evenwijdige banen in een gemeenschappelijk vlak door het lichaam bestraalt. De detector 7 levert uitgangssignalen die de mate van straling aangeven die langs elke baan uit het lichaam treedt en deze uitgangssignalen worden in elektrische signalen omgezet, door middel van een fotodiods 23 die natuurlijk tezamen met de detector 7 beweegt. Als de bron 1 en fle detector 23 hêt rechte uiteinde van hun beweging bereiken wordt de motor 21 bekrachtigd teneinde de draaitafel 5 over een kleine hoek zoals een halve graad te verdraaien. De motor 9 wordt aan zo bekrachtigd dat de bronlen de detector 7, 23 lineair van rechts naar links over de draaitafel bewegen, teneinde uitgangssignalen te verkrijgen die de hoeveelheid straling aangeven die door het lichaam 3 is gepasseerd langs een tweede stel banen evenwijdig aan elkaar, maar onder een hoek van een halve graad ten opzichte van het eerste stel. Déze procedure van afwisselends rechtlijnige bewegingen en verdraaiingen gaat voort totdat de totale verdraaiing van de draaitafel of meer. bereikt. Alle uitgangssignalen die tijdens het onderzoek worden verkregen worden bewerkt? b»v. als beschreven in de' eerder genoemde octrooiaanvrage of op andere geschikte wijze, teneinde de absorptiecoëfficiënten, ten opzichte van de toegepaste straling te bepalen voor elk element in een tweedimensioneel stelsel van elementen in het vlak van het lichaam 3 dat is bestraald., De inrichting volgens d^üitvinding is aangegeven binnen de rechthoek 24» De lêtgangsstroom van de fotodiode 23 wordt toegevoerd aan een integrator 25 die periodiek wordt teruggesteld door middel van tijdimpulsen die worden ontleend aan de eenheid 19 van een fotocel en een detector, welke impulsen een periode hebben. Het uitgangssignaal van de integrator 25, aangegeven als f(t), wordt toegevoerd aan een vermenigvuldigingscircuit 26, waarin hot wordt vcnw.nigvu] rilgd niet fit-m ' faktor (t-~> waarvan hot doel nog zal blijken. In feite'wordt-. h«l wwke«?. '.. -- lijke signaal (t- ), dat zou bestaan uit een zaagtand die door nul gaat bij t - p. niet als zodanig gebruikt, maar het wordt benaderd door een

5 rechthoeksgolf die wordt opgewekt door een circuit afgebeeld binnen de rechthoek 27, waarbij de rechthoeksgolf tijdens elke periode een waarde -1 heeft gedurende de tijdperiode tussen t = 0 en t = 2 een waarde 0 heeft tussen t = en t = en een waarde +1 heeft gedurende 2t 5 de tijdsduur t = j en t =. Het uitgangssignaal van de vermenigvuldiger 26 wordt toegevoerd aan een tweede integratorcircuit 28 dat evenals de integrator 25 wordt teruggesteld door middel van de tijdimpulsen met een periode die worden ontleend aan de eenheid 19. Het circuit 28 levert uitgangssignalen die met een konstante faktor worden vermenig- 10 vuldigd in een circuit 29 en de signalen die aldus zijn vermenigvuldigd vormen een maat voor de gemiddelde waarde van'ingangsstroom gedurende de voorafgaande periode, nagenoeg vrij van de invloed van ruis, zelfs de ruis die optreedt juist vóór het einde van de integratieperiode. Het circuit binnen de rechthoek 27 omvat een frequentie-ver, 15 drievoudigingscircuit 30 dat de impulsen met de periode ontvangt uit de eenheid 19 en aan de hand daarvan impulsen met de periode ~ levert, v/elke impulsen worden toegevoerd aan een stel van drie EN-poorten 31, 32 en 33. De eerste EN-poort 31 is zo uitgevoerd dat hij voortdurend open is, behalve als een impuls wordt toegevoerd aan zijn onderste ingang. 20 De eerste impuls uit elk stel van drie uit het circuit 30 passeert zonder meer de poort 31 naar een eerste ingang 34 van' een circuit 35 dat zo is uitgevoerd dat het bijóntvangst van een impuls aan de ingang 34 voortdurend een vermenigvuldigingsfaktor -1 toevoert aan het vermenig- vuldigingscircuit 26. De impuls die wordt toegevoerd aan de ingang wordt tevens toegevoerd aan de ingang van een eerste vertragingscomponent 36 die een vertraging van rg uitoefent op de impuls.het deblokkeersignaal afkomstig uit de vertragingscomponent 36 wordt als deblokkeer-ingangssignaal tcegevoerd aan de tweede EN-poort 32 en wordt via een OF-poort 37 als blokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de eerste EN-poort Het is duidelijk dat als dit gebeurt, de tweede impuls uit het stel van drie uit het circuit 30 de poorten bereikt, zodat deze door de poort 32 wordt doorgelaten naar een tweede ingang 38 van een circuit 35, waardoor de faktor van -1 die eerder werd toegevoerd aan het circuit 26 wordt beëindigd en wordt vervangen door een faktor 0. Op dezelfde wijze 35 alti tovoron wordt do impu.la dfi- door do pnorl. "I? word), dnon-j^'lni^n annr de ingang 38 tevens toegevoerd a«n do J.w/flng vna )w««dt> va*\ t mj\injtr component :omponent 39 met een vertraging van j en het uitgangssignaal vo.n ck ')

6 vertragingscomponent 39 wordt als deblokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de poort 33 en wordt via de OF-poort 37 als blokkeer-ingangssignaal toegevoerd aan de poort 31. De poorten 31,en 32 worden daardoor gedeblokkeerdf zodat als de derde impuls van een stel optreedt aan de -.ris 5 poorten, deze de poort 33 passeert naar een derde ingang 40 van het circuit 35. Daardoor wordt de faktor 0 die eerder werd toegevoerd aan het circuit 26 vervangen door een faktor +1. De eerste impuls uit het volgende stel van drie impulsen passeert natuurlijk de poort'31 naar de ingang34, zodat de cyclus zich 10 herhaalt. De uitvinding berust op een vorm van analyse die in de statistiek wordt gebruikt voor het schatten van de helling van de nauwkeurigste lijn door een reeks verspreide punten, door gebruik te maken van een berekeningsvorm met de kleinste kwadraten van de fouten. Als men een 15 ruimtelijke verdeling van punten in een x-y-vlak beschouwt, wordt de helling 15 van zulk een lijn bepaald door de uitdrukking waarin n het aantal paren coödinaten, y.) is. dat behoort bij de 20 afgezette punten» Als deze uitdrukking wordt omgezet in het tijddomein,. verkrijgt men de nieuwe uitdrukking; la» 3 (t r ) f (t) dt, waarin de integratieperiode is en f(t) het uitgangssignaal van de 25 integrator 25 is. De x-coördinaat is vervangen door de tijd t. Verder is de helling b een funktie van de tijd t en de stroom i, zodat k i (i ) waarin k^ een konstante is, 30 Voor een gegeven waarde van geldt dus t,. 'i = k2y " (t - njo. f(t).dt._ waarin een komjt.'müe Lu,

7 Het is duidelijk dat het circuit binnen de rechthoek 24- een mogélijke interpretatie is van deze uitdrukking voor i. De uitvinding berust derhalve op een nieuw beginsel, namelijk het uitvoeren van een statistische schatting op de gemiddelde waarde over een bepaalde periode van een te meten stroom. Deze techniek is bijzonder waardevol als de te meten stroom zo zwak is dat hij in ruis is gedompeld. Hij is echter ook in andere gevallen van waarde, zoals indien de stroom zelf onderhevig is aan een bepaalde variatie, b.v. een normale verdeling of poisson-verdeiing» De stroom i kan ook met de tijd variëren, mits de bemonsteringsfrequentie tenminste tweemaal zo hoog is als de maximale frequentie van de verwachte variatie. De schatting is ook onafhankelijk van een eventuele verschuiving in f(t). Het is duidelijk dat het circuit binnen de rechthoek 24 slechts een voorbeeld is van een inrichting volgens de uitvinding en dat andere uitvoeringsvormen kunnen worden ontworpen. Hoewel de uitvinding is beschreven aan de hand van zijn toepassing op het radiologische toestel volgens figuur 1, is hij niet daartoe beperkt. Als de uitvinding wordt toegepast op zulk een radiologisch toestel is het duidelijk dat het toestel niet precies de vorm als afgebeeld in figuur 1 behoeft te hebben. In het bijzonder kan de bron 1 worden vervangen door een bron van een vlakke waaiervormige stralingsbundel, in welk geval de detector 7 zou worden vervangen door een reeks van zulke detectoren en een circuit als afgebeeld binnen de rechthoek 24 voor elke detector aanwezig zou zijn. De rotatiestappen die de draaitafel S^uitvoert zouden in dat geval overeenkomen met de openingshoek van de stralingsbundel. Verder kan de waaiervormige bundel een zo grote openingshoek hebben dat hij het gehele lichaam omvat, zonder noodzaak tot zijdelingse aftasting a.ls besproken aan de hand van figuur 1, waarbij de aftasting in dat geval beperkt blijft tot een continue rotatie van de draaitafel 5 ten opzichte van het lichaam 3. C O N C L U S I E S 1. Meetinrichting voor elektrische stroom, gekenmerkt door een orgaan voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de stroom tijdens een voorgeschreven tijdinterval, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie vertoont tijdens het tijdinterval, een orgaan voor het

8 combineren van de signalen die representatief zijn voor de stroom met overeenkomstige- faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de gecombineerde signalen over een periode die nagenoeg gelijk is aan het voorgeschreven tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarde-van de stroom over die periode. 2. Inrichting volgens conclusie I, gekenmerkt door een integrati e~ circuit voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de integraal van de stroom gedurende het tijdinterval, voor toevoer aan het combinatieorgaan. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2. met het kenmerk dat het combinatieorgaaneen vermenigvuldigingscircuit bevat» 4. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 3, met het kenmerk dat de variatie die de faktorsignalen vertonen bestaat uit een stappen-golfvorm, 5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de amplitude en de polariteit -van de stappen zodanig zijn gekozen dat waarden van de stroom die zijn gemeten aan het begin van het tijdinter- val minder gewicht in de schaal leggen vergeleken met waarden van de stroom gemeten nabij het einde van het tijdinterval. 6. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 3, met - het kenmerk dat de variatie die de faktorsignalen ondergaan bestaat uit een lineaire zaagtand-golfvorm. 7. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 6, gekenmerkt door een verder vermenigvuldigingscircuit voor het vermenigvuldigen van de geïntegreerde en 'jeeombineerde signalen met een nagenoeg konstante faktor. <*, 8. Inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 7, gekenmerkt door een orgaan voor het opwekken van tijdimpulsen met een frequentie overeenkomende met het tijdinterval en voor het gebruiken van de tijdimpulsen voor het sturen van de toevoer van de faktorsignalen aan het combinatieorgaan en de integratieperiode van het ïntegratie- orgaan. 9. Medisch radiografisch toestel, gekenmerkt door een orgaan voor het opwekken van elektrische stromen die de lijnintegralen aangeven van de absorptie ondergaan door straling bij het doorlopen van eer/reeks in een gemeenschappelijk vlak liggende banen door een lichaam, benevens tenminste één inrichting volgens een of meer der conclusies 1 t/m 8 voor

9 het meten van de stromen. 10. Werkwijze voor het meten van elektrische stromen, met het kenmerk dat men de stroom opneemt, signalen opwekt die representatief zijn voor de variatie van de stroom over een voorgeschreven tijdinterval, de op respektieve tijdstippen binnen het interval opgewekte signalen vermenigvuldigt met respektieve faktorsignalen die overeenkomen met een funktie die een bekende karakteristiek vertoont tijdens het interval, de aldus vermenigvuldigde signalen integreert over een tijd die nagenoeg gelijk is aan het interval en de aldus geïntegreerde signalen vermenigvuldigt met een nagenoeg konstante faktor teneinde een maat van de stroomte verkrijgen. 11. Inrichting voor het meten van elektrische stromen, gekenmerkt door een orgaan voor het verzamelen van de stroom gedurende een voorgeschreven tijdinterval, een orgaan voor het waarderen van de verzamelde stromen op verschillende tijdstippen binnen het interval met faktoren die verschillende waarden hebben op verschillende tijdstippen en een orgaan voor het bepalen van het gemiddelde van de gewaardeerde stromen ter verkrijging van een maat van de gemiddelde waarde van de stroom tijdens het interval. 12. Medisch radiografisch toestel, gekenmerkt door een bron van röntgenstraling, een orgaan voor het definiëren van de plaats van een patiënt, een aftastgestel voor het ondersteunen van de bron, zodat de straling zich voortplant door een vlak gebied van de plaats van de patiënt, een aandrijforgaan voor het bewegen van het aftastgestel en daarmee de bron ten opzichte van de plaats van de patiënt voor het projekteren van de straling door het gebied langs een reeks in een gemeenschappelijk vlak liggende banen die een groep banen vormen die worden bestraald vanuit elk van een reeks plaatsen die in hoekrichting om. de plaats van de patiënt zijn verdeeld, een detectororgaan voor het detecteren van de straling die uit de plaats van de patiënt treedt langs elk van de banen en voor het leveren van een elektrische stroom die een aanwijzing geeft van de hoeveelheid straling die langs elk der banen door de plaats van de patiënt is geprojekteerd, een orgaan voor het meten van een elektrische stroom, met een orgaan voor het opnemen van de stroom en voor het leveren van signalen die representatief zijn voor de stroom tijdens een voorgeschreven tijdinterval, een bron van faktorsignalen die een funktie aangeven die een bekende variatie ver

10 toont tijdens het tijdinterval, een orgaan voor het combineren van de signalen die representatief sijn voor de stroom met overeenkomstige faktorsignalen en een orgaan voor het integreren van de. gecombineerde signalen over een periode die nagenoeg gelijk is aan het voorgeschreirsn tijdinterval, ter verkrijging van een statistische schatting van de gemiddelde waarden van de stroom over die periode.

11

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Octrooiraad [io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Nederland [19] NL [54! Rsdiografietoastel. [51] Ipt.CI 2.: A61B6/02. [71) Aanvrager: EMI Limited te Hayes, Groot-Brittannië. [74l Gem.:!r, G.H. Boelsma c.s.

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

gaterinzageiegging 7904882

gaterinzageiegging 7904882 Octrooiraad gaterinzageiegging Nederland (19) NL 0 Inrichting voor het maken van een panoramische röntgenopname van de kaak en het gebit van een patiënt. lnt.ci 3.: A61B6/14, G03B41/16. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

ATerinzagelegging @ 8003858

ATerinzagelegging @ 8003858 Octrooiraad ATerinzagelegging @ Nederland ( 1 NL @ Straalpomp met labyrintdichting. Int.CI 3.: F04F5/44, G21C15/00. @ Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York, Ver. St. v. Am. @ Gem.:

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8003353

@ATerinzagelegging 8003353 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8003353 Nederland @ NL > 0 Met de hartslag gestuurd stralingsonderzoekapparaat. @ @ @ lnt.ci 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.:

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7802858

@ATerinzagelegging 7802858 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7802858 Nederland @ NL @ < j) @ @ Röntgenfluorescopie-inrichting. Int.CI 2.: A61 B6/00. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.: Ir. R.A. Bijl c.s.

Nadere informatie

no ATerinzagelegging im 7605253

no ATerinzagelegging im 7605253 Octrooiraad no ATerinzagelegging im 7605253.Nederland t19] NL [54] Inrichting voor tomografie. [51] Int Cl 2 A61B6/02, H04N7/00 [71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, [74] Gem Dr

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7600394

noiaïerinzagelegging nu 7600394 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7600394 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het op lek controleren van een splijtstofelement. [51] int.ci 2.: G21C17/06, [71 ] Aanvrager: N.V. tot Keuring

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8004375

@ATerinzagelegging 8004375 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8004375 Nederland @ NL @ @ (fl) @ Stralingsdetector met groot oplossend vermogen. Int.CI 3.: G01T1/10, G01T1/202, G02B5/14. Aanvrager: American Science & Engineering, Inc.

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

Digitale systemen. Hoofdstuk 6. 6.1 De digitale regelaar

Digitale systemen. Hoofdstuk 6. 6.1 De digitale regelaar Hoofdstuk 6 Digitale systemen Doelstellingen 1. Weten dat digitale systemen andere stabiliteitsvoorwaarden hebben In deze tijd van digitalisatie is het gebruik van computers in regelkringen alom.denk maar

Nadere informatie

De snelheid van de auto neemt eerst toe en wordt na zekere tijd constant. Bereken de snelheid die de auto dan heeft.

De snelheid van de auto neemt eerst toe en wordt na zekere tijd constant. Bereken de snelheid die de auto dan heeft. Opgave 1 Een auto Met een auto worden enkele proeven gedaan. De wrijvingskracht F w op de auto is daarbij gelijk aan de som van de rolwrijving F w,rol en de luchtwrijving F w,lucht. F w,rol heeft bij elke

Nadere informatie

nojaterinzagelegging nu 7809984

nojaterinzagelegging nu 7809984 Octrooiraad nojaterinzagelegging nu 7809984 Nederland [19] NL [54] Met hoge snelheid werkend tomografisch röntgen-afbeeldingssysteem. [51] Int.CI 2.: A61B6/02. [71] Aanvrager: General Electric Company

Nadere informatie

oaïerinzagelegging @ 7804881

oaïerinzagelegging @ 7804881 Octrooiraad oaïerinzagelegging @ 7804881 Nederland NL ^ Werkwijze en inrichting voor het elektro-optisch convolueren van een ééndimensionaal signaal. Int.CI 2.: A61B6/02, G03B41/1 6. @ @ Aanvrager: N.V.

Nadere informatie

[loiaïerinzagelegging nu 7811659

[loiaïerinzagelegging nu 7811659 Octrooiraad [loiaïerinzagelegging nu 7811659 Nederland [19] NL [54] Multi-cel-detector met een paneel met gedrukte bedrading. [51] Int.CI 2.: H01J39/28. [71] Aanvrager: General Electric Company te Schenectady,

Nadere informatie

doiaterinzagelegging nu 7703943

doiaterinzagelegging nu 7703943 O -trooiraad doiaterinzagelegging nu 7703943 Nederland [19] NL [54] Veelkanaals röntgendetektor. [51] Int.Cl 2.: H01J39/285, A61B6/02, G01T1/185. [71] Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Opgave 1 Botsend blokje (5p) Een blok met een massa van 10 kg glijdt over een glad oppervlak. Hoek D botst tegen een klein vastzittend blokje S

Nadere informatie

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie Inleveren: Uiterlijk 15 februari voor 16.00 in mijn postvakje Afspraken Overleg is toegestaan, maar iedereen levert zijn eigen werk in. Overschrijven

Nadere informatie

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL Octrooiraad [10] A Terlnzageiegg ca S [11] Nederland [19] NL [541 Werkwijze voor de vervaardiging van betonnen vaten, in het bijzonder containers voor gevaarlijke stoffen, en met deze werkwijze vervaardigde

Nadere informatie

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). Octrooiraad ' [10] I n nu Nederland [19] NL [54] Thoraxfotografls. [51] Int.CI 2.: 61B5/08, 61B6/00, G03B41/16, H05G1/62. [71 ] anvrager: Stichting St. ntonius Ziekenhuis te Utrecht. ' [74] Gem.: Dr. S.

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) 2 Juli, 2010, 14:00 17:00 uur Opmerkingen: 1. Dit tentamen bestaat uit 4 vragen met in totaal 19 deelvragen. 2. Werk nauwkeurig en netjes. Als ik het antwoord niet kan

Nadere informatie

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE Tweede ronde - theorie toets 21 juni 2000 beschikbare tijd : 2 x 2 uur 52 --- 12 de tweede ronde DEEL I 1. Eugenia. Onlangs is met een telescoop vanaf de Aarde de ongeveer

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd.

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. Tentamen Signaal Verwerking en Ruis Dinsdag 10 13 uur, 15 december 2009 Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. 1. Staprespons van een filter [elk

Nadere informatie

qo ATerinzagelegging 8302853

qo ATerinzagelegging 8302853 Octrooiraad qo ATerinzagelegging 8302853 Nederland @ NL l ) fj) @ @ Kernreactor. Int.Cl 3.: F28D7/00, F28F9/00, G21C15/02. Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New Vork. Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. Algemeen

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2007-II

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2007-II ier tappen ij het tappen van bier treden verschillen op in de hoeveelheid bier per glas. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid bier die per glas getapt wordt bij benadering normaal verdeeld is met een

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Opstellen van een octrooiaanvrage (deel A) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 2014 09.00 13.00 uur 1 TENTAMENOPGAVE OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) E/W

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur 1 RONDDRAAIENDE MASSA 5pt Een massa zit aan een uiteinde van een touw. De massa ligt op een wrijvingloos oppervlak waar het

Nadere informatie

Tomografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Tomografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO ovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Tomografie 1 Inleiding In de geneeskunde wordt een groot aantal technieken gebruikt om beelden van het inwendige van het lichaam te maken. De verzamelnaam

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan jaar: 1995 nummer: 28 Twee zeer lange draden zijn evenwijdig opgesteld. De stroom door de linkse draad ( zie figuur) is in grootte gelijk aan 30 A en de zin ervan wordt aangegeven door de pijl. We willen

Nadere informatie

Tentamen Systeemanalyse (113117)

Tentamen Systeemanalyse (113117) Systeemanalyse (113117) 1/6 Vooraf Tentamen Systeemanalyse (113117) 17 augustus 2010, 8:45 12:15 uur Dit is een open boek tentamen, hetgeen betekent dat gebruik mag worden gemaakt van het dictaat Systeemanalyse

Nadere informatie

Meten en experimenteren

Meten en experimenteren Meten en experimenteren Statistische verwerking van gegevens Een korte inleiding 3 oktober 006 Deel I Toevallige veranderlijken Steekproef Beschrijving van gegevens Histogram Gemiddelde en standaarddeviatie

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven. " '"of) r.. I r. ',' t, J I i I.

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven.  'of) r.. I r. ',' t, J I i I. .o. EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWJS N 1979 ' Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE.,, Dit examen bestaat uit 4 opgaven ',", "t, ', ' " '"of) r.. r ',' t, J i.'" 'f 1 '.., o. 1 i Deze

Nadere informatie

nolaïerinzagelegging nu 7606892

nolaïerinzagelegging nu 7606892 Octrooiraad nolaïerinzagelegging nu 7606892 Nederland [19J NL 54j Manostaat [51] Int.CI 2.: G05D16/06// G01L7/08. [71] Aanvrager: Stichting Reactor Centrum Nederland te '$*Gravenhage. [74] Gem.: Ir. A.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 20 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 20 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Eamen VW 007 tijdvak woensdag 0 juni 13.30-16.30 uur wiskunde 1, ij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Dit eamen bestaat uit 17 vragen. Voor dit eamen zijn maimaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

oaterinzagelegging 7902620

oaterinzagelegging 7902620 Octrooiraad oaterinzagelegging 7902620 Nederland (jj) NL lonenbron. l) @ @ Int.CI 2.: H01J3/04. Aanvrager: United Kingdom Atomic Energy Authority te Londen. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH

Nadere informatie

Bewerkingen met krachten

Bewerkingen met krachten 21 Bewerkingen met krachten Opgeloste Vraagstukken 2.1. Bepaal het moment van de kracht van 2N uir Fig. 2-3 rond het punt O. Laat de loodrechte OD neer vanuit O op de rechte waarlangs de kracht van 2N

Nadere informatie

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde 2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 Woensdag 28 augustus, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit

Nadere informatie

Experiment DutchBE (Belgium) Dansende korrels - Een model voor fase-overgangen en instabiliteiten

Experiment DutchBE (Belgium) Dansende korrels - Een model voor fase-overgangen en instabiliteiten Q2-1 Dansende korrels - Een model voor fase-overgangen en instabiliteiten (10 punten) Lees de algemene instructies in de aparte enveloppe voor je met het experiment begint. Introductie Fase-overgangen

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

Meten en experimenteren

Meten en experimenteren Meten en experimenteren Statistische verwerking van gegevens Een korte inleiding 5 oktober 007 Catherine De Clercq Statistische verwerking van gegevens Kursus statistiek voor fysici door Jorgen D Hondt

Nadere informatie

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht Wetenschap Energie omzetting Energie overbrenging Krachten en beweging Wetenschappelijk onderzoek Design en technologie Verbeteringen door technisch design Onderdelen aan elkaar monteren Evalueren Mechanismen

Nadere informatie

Examen HAVO - Compex. natuurkunde 1,2

Examen HAVO - Compex. natuurkunde 1,2 natuurkunde 1,2 Examen HAVO - Compex Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 24 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 1 tot en met 19 In dit deel staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

AÏerinzagelegging @ 8201836

AÏerinzagelegging @ 8201836 Octrooiraad AÏerinzagelegging @ 8201836 Nederland @ NL (54) Röntgen-afbeeldstelsel. IntCI 3.: A618 6/00, G06F15/42, H05G1 /32. @ @ Aanvrager: The Board of Trustees of the Leiand Stanford Junior University

Nadere informatie

Sterrenkundig Practicum 2 3 maart Proef 3, deel1: De massa van het zwarte gat in M87

Sterrenkundig Practicum 2 3 maart Proef 3, deel1: De massa van het zwarte gat in M87 Proef 3, deel1: De massa van het zwarte gat in M87 Sterrenkundig Practicum 2 3 maart 2005 Vele sterrenstelsels vertonen zogenaamde nucleaire activiteit: grote hoeveelheden straling komen uit het centrum.

Nadere informatie

IJkingstoets september 2015: statistisch rapport

IJkingstoets september 2015: statistisch rapport IJkingstoets burgerlijk ingenieur 4 september 05 - reeks - p. IJkingstoets september 05: statistisch rapport In totaal namen 33 studenten deel aan deze toets. Hiervan waren er 06 geslaagd. Verdeling van

Nadere informatie

- 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen.

- 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen. - 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen. 1 20 2 30 De uitvinding is een vervolg op een idee waar ik de volgende octrooien op heb. De tastgrijphulp NL 2961 en

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage OPGAVE A Uw cliënt ontwikkelt en fabriceert onder meer snoerstellen voor het aansluiten van elektrische apparaten op het lichtnet. Hij is van mening een uitvinding gedaan te hebben die de veiligheid van

Nadere informatie

blikken b dat nodig is voor de toren. Op de uitwerkbijlage staat een tabel, die hoort bij dit verband. Vul de tabel op de uitwerkbijlage verder in.

blikken b dat nodig is voor de toren. Op de uitwerkbijlage staat een tabel, die hoort bij dit verband. Vul de tabel op de uitwerkbijlage verder in. Blikken stapelen Sander gaat blikken stapelen op dezelfde manier als op de foto hieronder. Hierdoor krijgt hij een toren die bestaat uit een aantal lagen. Op de foto zie je een toren die bestaat uit 5

Nadere informatie

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Octrooiraad Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Nederland [19] NL [54] Instrument voor röntgen-diffractie-ondereoek. [51] Int.Cl 2.: G03B41/16, G01N23/205. [71] Aanvrager: N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 22 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 22 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 AKOESTISCHE SENSOR... 2 SIGNAALZENDER... 3 INSTALLATIE... 4 OPTIMLAISEER DETECTIE EN VOORKOM VALS ALARM... 4 PLAATS VAN MONTAGE... 5 GEREEDMAKEN

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN - 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN 1 2 De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een robot met een delta samenstel dat is voorzien van bestuurbare actuatoren, scharnierend op de

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding.

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding. OPGAVE A Met betrekking tot een door uw cliënt Den Boer gedane uitvinding treft u bijgaand een bijlage B1 aan, waarin de uitvinding wordt uiteengezet. Voorts treft u bijlagen D1 en D2 betreffende de stand

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde b 1-2 havo 2002 - II

Eindexamen wiskunde b 1-2 havo 2002 - II Pompen of... Een cilindervormig vat met een hoogte van 32 dm heeft een inhoud van 8000 liter (1 liter = 1 dm 3 ). figuur 1 4p 1 Bereken de diameter van het vat. Geef je antwoord in gehele centimeters nauwkeurig.

Nadere informatie

Poolcoördinaten (kort)

Poolcoördinaten (kort) Poolcoördinaten (kort) WISNET-HBO update juli 2013 Carthesiaanse coördinaten In het algemeen gebruiken we voor de plaatsbepaling in het platte vlak de gewone (Carthesiaanse) coördinaten voor, in een rechthoekig

Nadere informatie

LES 3 Analoog naar digitaal conversie

LES 3 Analoog naar digitaal conversie LES 3 Analoog naar digitaal conversie Misschien is het goed om eerst te definiëren wat analoog en digitaal is en wat de de voor en nadelen hiervan zijn. Analoog naar digitaal conversie wordt voor veel

Nadere informatie

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x)

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x) FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde Kenmerk: 46055907/VGr/KGr Vak : Inleiding Optica (4602) Datum : 29 januari 200 Tijd : 3:45 uur 7.5 uur TENTAMEN Indien U een onderdeel

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

Examen VWO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 12. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt.

Examen VWO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 12. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Examen VWO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei totale examentijd 3 uur natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 12 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Bij dit examen

Nadere informatie

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor 5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking 5.1.1 Schema 9 10 M 4 Tractor 8 2 7 7 5 1 5 1 6 3 3 62 1. Cilinders 2. ECU 3. Hoeksensor 4. Kingpensensor 5. Hydrauliek unit 6. Centreerleiding 7. Stuurleidingen

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering (NTE / 980925) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Kwaliteit Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Reglement gevoegd bij het ministerieel besluit van 22

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 01 Eindexamen VWO Wiskunde B A B C Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Onafhankelijkheid van a Opgave 1. We moeten aantonen dat F a een primitieve is van de

Nadere informatie

DONAC 2016 Beginners tips

DONAC 2016 Beginners tips Vrijwel elke beginnende competitie aerobatic vlieger wil bij zijn/haar eerste optreden foutloos presteren, de vlucht afronden met een perfecte landing en bij het uitstappen de Ooh's en Aah's in ontvangst

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-II

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-II Voedselbehoefte In een zeker gebied wordt een grote toename van de bevolking voorzien. Om de daarmee gepaard gaande problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft men een schatting nodig van de grootte van

Nadere informatie

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten)

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Q3-1 De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Lees eerst de algemene instructies in de aparte envelop alvorens te starten met deze vraag. In deze opdracht wordt de fysica van de deeltjesversneller

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 27 mei 1.0 16.0 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 19 vragen.

Nadere informatie

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE. Eerste tijdvak VWO

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE. Eerste tijdvak VWO VWO CENTRALE EXAMENCOMMSSE VASTSTELLNG OPGAVEN CORRECTEVOORSCHRFT 984 bij het examen NATUURKUNDE VWO Eerste tijdvak - ~ - De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven heeft voor de beoordeling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: METING VAN DE FREQUENTIE- NAUWKEURIGHEID

Hoofdstuk 7: METING VAN DE FREQUENTIE- NAUWKEURIGHEID Hoofdstuk 7: METING VAN DE FREQUENTIE- NAUWKEURIGHEID 7.1. Inleiding In dit hoofdstuk zullen we enkele methoden bespreken voor het bepalen van de nauwkeurigheid van de door ons te distribueren frequentiestandaard.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2007-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2007-II Bier tappen Rob neemt elke vrijdagmiddag, voor hij naar huis gaat, één glas bier in zijn stamcafé. Dan kiest hij óf een glas witbier óf een glas pils. Omdat hij moeilijk kan kiezen, gooit hij met twee

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B, (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Vrijdag 4 mei 3.30 6.30 uur 0 0 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen; het examen bestaat uit 8 vragen.

Nadere informatie

Naam : F. Outloos Nummer : 1302

Naam : F. Outloos Nummer : 1302 1 ste bach. burg.ir.-arch. EXAMEN FYSICA 1 2011-2012, 1 ste zittijd 13 januari 2012 Naam : F. Outloos Nummer : 1302 Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Rutger Kopland 1.1 1.2 1.3 A B C D A B C D A B C

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde B

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde B Wiskunde B Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Dinsdag 23 mei 13.30 16.30 uur 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde B, (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Woensdag 3 juni 3.30 6.30 uur 0 04 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 9 vragen.

Nadere informatie

Technische gegevens 12

Technische gegevens 12 02/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Ijkingstoets 4 juli 2012

Ijkingstoets 4 juli 2012 Ijkingtoets 4 juli 2012 -vragenreeks 1 1 Ijkingstoets 4 juli 2012 Oefening 1 In de apotheek bezorgt de apotheker zijn assistent op verschillende tijdstippen van de dag een voorschrift voor een te bereiden

Nadere informatie

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T Naam: Klas: Practicum: slingertijd Opstelling en benodigdheden: De opstelling waarmee gewerkt wordt staat hiernaast (schematisch) afgebeeld. Voor de opstelling zijn nodig: statief met dwarsstaaf, dun touw

Nadere informatie

Juli geel Fysica Vraag 1

Juli geel Fysica Vraag 1 Fysica Vraag 1 Een rode en een zwarte sportwagen bevinden zich op een rechte weg. Om de posities van de wagens te beschrijven, wordt een x-as gebruikt die parallel aan de weg georiënteerd is. Op het ogenblik

Nadere informatie

P ow er Quality metingen: Harmonischen

P ow er Quality metingen: Harmonischen P ow er Quality metingen: n Focus Power Quality is een begrip dat de laatste decennia enorm aan belangstelling heeft gewonnen. Power Quality behelst het garanderen van een sinusvormige spannings en stroomgolfvorm,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B havo II

Eindexamen wiskunde B havo II Tonregel van Kepler In het verleden gebruikte men vaak een ton voor het opslaan en vervoeren van goederen. Tonnen worden ook nu nog gebruikt voor bijvoorbeeld de opslag van wijn. Zie de foto. foto Voor

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 8 Voorkennis: Sinusfuncties ladzijde 9 V- Uit 8 radialen volgt 8 radialen Je krijgt dan de volgende tael: V-a V-a 8 graden 6 9 8 radialen O 6 6 7 8 9 Aflezen:,,,, c Aflezen:, d Aflezen:, e Aflezen: O Aflezen:,,,

Nadere informatie

4. Maak een tekening:

4. Maak een tekening: . De versnelling van elk deel van de trein is hetzelfde, dus wordt de kracht op de koppeling tussen de 3e en 4e wagon bepaald door de fractie van de massa die er achter hangt, en wordt dus gegeven door

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.. Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

2004 Gemeenschappelijke proef Algebra - Analyse - Meetkunde - Driehoeksmeting 14 vragen - 2:30 uur Reeks 1 Notatie: tan x is de tangens van de hoek x, cot x is de cotangens van de hoek x Vraag 1 In een

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B havo I (oude stijl)

Eindexamen wiskunde B havo I (oude stijl) Een functie Voor 0 < = x < = 2π is gegeven de functie figuur 1 f(x) = 2sin(x + 1 6 π). In figuur 1 is de grafiek van f getekend. y 1 f 4 p 1 Los op: f(x) < 1. De lijn l raakt de grafiek van f in het punt

Nadere informatie

Geluid-gevoel pads voor dove mensen

Geluid-gevoel pads voor dove mensen 1 Geluid-gevoel pads voor dove mensen 1 20 2 30 De uitvinding voor dove mensen heeft betrekking op geluidswaarnemingen waarbij geluiden trillen in pads en voelbaar worden door aanraking met de huid. Door

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. Mkv Magnetisme Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. In een punt P op een afstand d/2 van de rechtse geleider is

Nadere informatie

en-splitsingen: een aantal alternatieven worden parallel toegepast, of-splitsingen: van een aantal alternatieven wordt er één toegepast,

en-splitsingen: een aantal alternatieven worden parallel toegepast, of-splitsingen: van een aantal alternatieven wordt er één toegepast, Kansrekening voor Informatiekunde, 25 Les 8 Proces analyse Veel processen laten zich door netwerken beschrijven, waarin knopen acties aangeven en opdrachten langs verbindingen tussen de knopen verwerkt

Nadere informatie