Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010"

Transcriptie

1 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010

2 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire opleidingen in Europa beter op elkaar af te stemmen en onderling vergelijkbaar te maken. Dit houdt in dat er een driejarige bacheloropleiding en een éénjarige masteropleiding wordt aangeboden. De opleiding Bedrijfskunde geeft je een gedegen theoretische opleiding in de bedrijfskunde. Tegelijkertijd wordt er veel aandacht besteed aan het toepassen van deze theorie op concrete problemen. Hierbij komen ook academische vaardigheden als rapporteren en presenteren aan de orde. In deze gids vind je uitgebreide informatie over de bacheloropleiding. Alle zaken die van belang zijn voor je studie zijn hier beschreven. Ook het doorstromen naar de masteropleidingen van de faculteit wordt beschreven. Voor de masterprogramma's zelf verwijzen we naar de studiegids Master Programmes. Vooral het hoofdstuk Praktische Regels ten aanzien van de studie is belangrijk. Hierin staan als het ware de spelregels bij de studie. Spelregels zijn belangrijk, maar houd er rekening mee dat zij in de tijd kunnen veranderen. Aan de informatie in deze studiegids kun je dan ook geen rechten ontlenen. De meest actuele informatie tref je aan op de facultaire website (www.feweb.vu.nl), op Blackboard en op de monitoren bij het studiesecretariaat. Je krijgt ook informatie op het adres dat je van de universiteit krijgt. Raadpleeg dit dus regelmatig! Jaarplanning De jaarplanning voor collegejaar is als volgt: college periode tentamens periode college periode zelfstudie en hertentamens periode tentamens periode practicum I en collegeperiode colleges periode zelfstudie en hertentamens periode 2 en periode tentamens periode colleges periode zelfstudie en hertentamens periode tentamens periode 5 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 31

3 practicum II en collegeperiode (her)tentamens periode 5 en hertentamens periode 6 De volgende dagen zijn college- en tentamenvrij: Kerstvakantie: 21 december januari 2010 Goede Vrijdag: vrijdag 2 april Pasen: maandag 5 april Koninginnedag: vrijdag 30 april Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei Pinksteren: maandag 24 mei Zomervakantie: 5 juli 3 september 2.2 De opleiding Programmabeschrijving De studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich op de zakelijke dienstverlening. In deze studie staan bedrijfsprocessen van zakelijke dienstverleners centraal. Voorbeelden hiervan zijn banken en verzekeraars, distributeurs en transportbedrijven, adviesbureaus, automatiseerders en internetondernemingen. Maar ook bij producenten vinden dienstverlenende processen plaats. Voorbeelden hiervan zijn interne adviesdiensten, een automatiseringsafdeling en een distributiecentrum. In de dienstverlening is sprake van een andere situatie dan in een productie- of handelsonderneming. Er worden geen tastbare producten geleverd, maar niet-tastbare diensten, er is intensief contact met de klant, vaak is de dienst speciaal afgestemd op de klant en de menselijke aspecten spelen een cruciale rol in het dienstverleningsproces. Dienstverlening impliceert maatwerk en brengt de noodzaak met zich mee om niet alleen de harde kanten van de organisatie, zoals de structuur, de processen en de financiën, maar ook de zachte kant, de mensen en de cultuur, goed te kennen. Om die reden leer je bedrijfskundige problemen bezien vanuit vier gezichtspunten: de economische wetenschappen, waarin de economische en financiële achtergrond van de bedrijfsvoering centraal staan de technologie, zowel in haar ondersteunende rol bij bestaande bedrijfsprocessen en informatiesysteem, als in haar vernieuwende rol bij de (her)inrichting van dienstverlenende processen de sociale wetenschappen, waarin het menselijk gedrag in organisaties aan de orde komt algemene bedrijfskunde, waarin strategie en organisatie, centraal staan. In deze discipline wordt ook integratie van de bovenstaande drie disciplines nagestreefd Een goede bedrijfskundige is in staat zijn brede kennis te gebruiken om vraagstukken die zich in de praktijk voordoen op te lossen. De studie Bedrijfskunde is daarom een intensieve studie. Een groot deel van het onderwijs vindt plaats in interactieve vorm. Je moet theorie bestuderen en vragen daarover voorbereiden, cases uitwerken, werkstukken maken en je werk presenteren aan je groep. 32 Bedrijfskunde

4 Elk jaar heeft een studielast van 60 ects (European Credit Transfer System) punten. De eerste twee cursusjaren bestaan elk uit vier perioden van acht weken en twee perioden van vier weken waarin integratieprojecten en aanvullende vakken worden gegeven. Aan het einde van de periode vindt het tentamen plaats. De herkansingen volgen vrij snel op de eerste tentamengelegenheid. Tijdens de collegecyclus moeten veel opdrachten worden uitgewerkt. Je kunt met behulp van die opdrachten de stof bijhouden. Bij een groot deel van de vakken wordt de beoordeling van deze opdrachten meegewogen in de eindbeoordeling. Dit betekent dat succesvol studeren tijd kost. Je moet rekenen op een werkweek van veertig uur. Het is niet mogelijk om een omvangrijke bijbaan naast je studie te hebben, mede omdat je veel in groepjes op de universiteit aan opdrachten werkt. Voor excellente studenten biedt de faculteit extra mogelijkheden in de vorm van een honours programma om zich academisch verder te ontwikkelen. Dit programma start in het tweede jaar en omvat 30 studiepunten aan speciaal ontwikkelde, extra vakken binnen en buiten de faculteit. Sommige vakken volg je samen met honours studenten van andere faculteiten. Voor deelname aan het honours programma geldt een toelatingsprocedure, mede gebaseerd op je resultaten van het eerste jaar. Je kunt je aanmelden tegen het einde van je eerste jaar Missie, kernaspecten en eindtermen De missie van de bacheloropleiding Bedrijfskunde is als volgt geformuleerd: De bacheloropleiding Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit leidt studenten op tot academisch gevormde bedrijfskundigen met bijzondere expertise op het terrein van de zakelijke dienstverlening. De centrale begrippen uit de missie worden als volgt gedefinieerd: Academisch Centraal in de academische opleiding staan het tot zich nemen van wetenschappelijke kennis en het toepassen hiervan. Deze kennisvergaring en -toepassing dienen te voldoen aan een aantal criteria, zoals objectiviteit, steekhoudende argumentatie en kritische analyse en, wanneer de toepassing van deze kennis in een specifieke situatie wordt beoordeeld, kritische reflectie. Afgestudeerden beschikken hiertoe over specifieke academische en praktische vaardigheden, waaronder literatuuronderzoek, dataverzameling, argumentatie, schriftelijke en mondelinge rapportage. Bedrijfskundig De opleiding voorziet in het aandragen van gefundeerde kennis van de bedrijfskundige disciplines en het ontwikkelen van het vermogen om kennis afkomstig uit de verschillende disciplines te integreren en toe te passen bij de oplossing van praktijkproblemen. Hierdoor zijn afgestudeerden in staat om problemen uit de praktijk aan de hand van relevante theorieën vanuit de optiek van meerdere disciplines te analyseren, in een multidisciplinair teamverband oplossingen te ontwikkelen en over te dragen aan de opdrachtgever en/of gebruiker. Hierbij heeft de bedrijfskundige geleerd rekening te houden met de het effect van interventies op alle bedrijfsprocessen. De bedrijfskundige kan hierbij opereren in een internationale context. Bacheloropleiding Bedrijfskunde 33

5 Zakelijke dienstverlening De opleiding leidt op tot goede, breed inzetbare bedrijfskundigen. Daarnaast besteedt de opleiding extra aandacht aan het verwerven en toepassen van kennis over specifieke sectoren binnen de zakelijke dienstverlening, waaronder financiële instellingen, ICT-bedrijven, accountancybureaus en organisatieadviesbureaus, logistieke bedrijven en de dienstverlenende afdelingen van grote industriële ondernemingen. Afgestudeerde bedrijfskundigen beschikken derhalve naast de algemeen bedrijfskundige kennis tevens over bijzondere expertise op het terrein van de zakelijke dienstverlening. Doelgroep De opleiding richt zich primair op studenten met een VWO-diploma met het profiel Maatschappij en economie. De opleiding selecteert niet bij aanvang, wel tijdens de opleiding. Uitwerking van de missie naar kernaspecten De bovenstaande missie wordt hieronder uitgewerkt naar de kernaspecten die de opleiding bevat: De opleiding Bedrijfskunde: leert studenten een academische houding aan: kritisch, reflectief en bewust van academische standaarden brengt gedegen basiskennis aan van de bedrijfskundige disciplines (organisatiekunde, sociale wetenschappen, economie, bedrijfseconomie, techniek, recht), zodat studenten beschikken over multidisciplinaire kennis leert studenten deze disciplinaire kennis te integreren zodat bedrijfskundige vraagstukken vanuit een interdisciplinair gezichtspunt geanalyseerd kunnen worden. Hierbij hoort ook aandacht voor bedrijfskundige processen heeft aandacht voor theorie én toepassing; hierbij behoort het verwerven van de noodzakelijke vaardigheden om theorie te kunnen toepassen focust op de zakelijke dienstverlening biedt activerend onderwijs; is attractief en uitdagend leert studenten samenwerken, presenteren en argumenteren biedt intensieve begeleiding biedt een internationale context is studeerbaar in drie jaar, met goede doorstroom staat open voor alle vwo-leerlingen met het juiste profiel, maar is wel selectief. Operationalisering van de kernaspecten in eindtermen Inzicht in wetenschapsdiscipline(s) De student heeft inzicht in het theoretische en methodologische kennisdomein van de bedrijfskundige wetenschapsdiscipline in samenhang met de wetenschapsdisciplines van de economie, de sociale wetenschappen en de technologie. Na deze opleiding heeft de student voldoende basis om bedrijfskundige vraagstukken te analyseren en oplossingen te ontwikkelen met behulp van bedrijfskundige methoden en technieken om gegevens te verzamelen en te analyseren. Tevens heeft de student ervaring met het wetenschappelijk verantwoord opzetten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject. 34 Bedrijfskunde

6 Toegang tot wetenschappelijke kennis De afgestudeerde student is in staat wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties op te sporen die nodig zijn in de eigen (wetenschappelijke of maatschappelijke) beroepspraktijk en is in staat deze publicaties kritisch te beoordelen. Na de bacheloropleiding kan de afgestudeerde student wetenschappelijke vraagstukken en theoretische kaders weergeven en van deskundig commentaar voorzien. Ook heeft de afgestudeerde bachelor die expertise ontwikkeld op het gebied van de zakelijke dienstverlening in de gekozen specialisatie waarmee hij specifieke bedrijfskundige vraagstukken kan aanpakken. Wetenschappelijke attitude De afgestudeerde bachelor: heeft inzicht in de aard van wetenschappelijke kennis en de wijze waarop deze tot stand komt kan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bedrijfskundige vraagstukken beschrijven en verklaren heeft een open oog voor wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en heeft de attitude en vaardigheden die nodig zijn voor levenslang leren en professionele groei is in staat op heldere wijze schriftelijk te rapporteren en mondeling te presenteren, afgestemd op een gegeven forum en kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in de Nederlandse taal beschikt over de denk- en redeneervaardigheden die nodig zijn voor adequate wetenschapsbeoefening en -toepassing. Praktische vaardigheden De afgestudeerde bachelor is in staat projecten planmatig op te zetten en uit te voeren, hij kan werken in teamverband en hij bezit de communicatieve en sociale vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in arbeidsorganisaties, voor het samenwerken met anderen en voor de omgang met opdrachtgevers, cliënten en tegenspelers. Na de bachelorfase kan de student de veel voorkomende knelpunten en valkuilen in implementatietrajecten beschrijven en kan hierbij oplossingen aandragen op het vlak van organisatie, mensen (acceptatie) en systemen (zowel de productiesystemen als de informatiesystemen). Professionele vaardigheden Na de bacheloropleiding kan de student vanuit zijn brede deskundigheid op verschillende terreinen (Entrepreneurship, Financial Management, Information and Knwoledge Management, Human Resource Management, Management Consulting, Strategy and Organization, Transport and Supply Chain Management) werkzaam zijn. De afgestudeerde bachelor heeft een kwaliteitsbewuste habitus; rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden levert hij producten en diensten van professioneel kwaliteitsniveau. De afgestudeerde bachelor onderkent in welke omstandigheden het belangrijk is onafhankelijk, rationeel en gedisciplineerd te denken en heeft de durf en de kracht om zijn vermogens dan in te zetten. Door de internationale oriëntatie van de opleiding is de afgestudeerde bachelor in staat in een internationale context te opereren. Bacheloropleiding Bedrijfskunde 35

7 Na deze opleiding benadert de afgestudeerde student bedrijfskundige vraagstukken integraal vanuit de perspectieven van economie, technologische wetenschappen, sociale- en algemene bedrijfskunde Werkvormen De werkvormen zijn afgestemd op de eindtermen. Hierin staat centraal dat niet alleen kennis verworven moet worden, maar ook inzicht om de bruikbaarheid van de kennis te beoordelen en de vaardigheid om deze toe te passen. Om die reden wordt het accent gelegd op interactieve werkvormen, zoals discussiecolleges, casecolleges en projecten. Door te werken met theorieën en modellen ontstaat inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze theorieën en modellen. Door het gebruik van cases en werkstukken kun je oefenen met de toepassing ervan. De meeste colleges vinden plaats als practica, waarin een grote inzet van je gevergd wordt. Er wordt per vak slechts in beperkte mate (ongeveer een derde tot de helft van de contacturen) hoorcollege gegeven. In deze hoorcolleges wordt een inleiding op de theorie gegeven. In het eerste en tweede jaar worden hoorcolleges, discussiecolleges, casecolleges en practica gegeven. De discussiecolleges, casecolleges en practica vinden plaats in werkgroepen van 20 tot 25 studenten; hoorcolleges worden gegeven aan grotere groepen studenten. Tijdens een hoorcollege geeft de docent een inleiding over de theorie. Gemiddeld moet je rekenen op twee tot drie hoorcolleges van twee uur per week. Daarnaast worden discussiecolleges gegeven. In discussiecolleges komt een werkgroep bij elkaar en wordt onder leiding van een docent de literatuur kritisch besproken en bediscussieerd. Vaak worden hierbij korte opdrachten verstrekt die je moet voorbereiden. In casecolleges wordt het geleerde toegepast in aan de praktijk ontleende cases. Je zult meestal in teams van twee à drie studenten een case uitwerken. Bij de caseuitwerking moet je het probleem goed definiëren, vaststellen op welke wijze een oplossing voor het probleem ontwikkeld zal worden, en dit vervolgens uitwerken en op schrift stellen. Tijdens het casecollege worden door teams uitwerkingen gepresenteerd, die vervolgens door de groep bediscussieerd worden. De praktijkopdrachten en cases hebben vooral als doel inzicht te bevorderen en te leren hoe iets toegepast moet worden. Voor deze colleges geldt in vrijwel alle gevallen een aanwezigheidsplicht. Practica, waarin uitwerkingen van opgaven worden besproken. Ook hier geldt dat voor deze colleges in het algemeen een aanwezigheidsplicht geldt. In het derde jaar kennen vakken een grotere diversiteit aan werkvormen dan in jaar één en twee. De meeste vakken zullen gedoceerd worden via hoorcolleges. Verder zal in kleine groepjes of individueel aan een essay of paper worden gewerkt. Het onderwijs in professionele vaardigheden zal een sterk interactief karakter hebben. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werkvormen wordt verwezen naar de vakomschrijvingen Toetsing De stof die behandeld is in de colleges, wordt schriftelijk getentamineerd. De tentamens kunnen uit zowel open vragen als meerkeuzevragen bestaan. Voor 36 Bedrijfskunde

8 informatie over de becijfering zie het hoofdstuk Algemene informatie voor bachelorstudenten. 2.3 Programma eerste jaar Het eerste jaar bestaat uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal een periode van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van elk. De eerste zes weken zijn collegeweken, de achtste week is de tentamenweek. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken. Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periode en ieder programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids. In de eerste periode vindt een introductie plaats op de studie Bedrijfskunde en op het bedrijfskundige model dat in de opleiding wordt gehanteerd. Zo krijg je in het begin van de opleiding het vak Business Administration in the Service Industry. Hierin maak je kennis met bedrijven die verbetering behoeven. Je leert het bestaande bedrijf analyseren en een verbeterplan op te stellen. Om een bedrijf naar een betere positie te begeleiden heeft een bedrijfskundige een aantal tools ter beschikking. Je leert welke dat zijn en welke je in welke situatie kunt inzetten. In de eerste periode wordt ook aandacht besteed aan kennismaken met de studie en aan vaardigheden die je nodig hebt tijdens je studie, zowel studievaardigheden als professionele en academische vaardigheden. In de eerste werkcolleges van deze periode wordt een start gemaakt met academische vaardigheden zoals het schrijven van teksten, het doen van onderzoek, het verzamelen van gegevens, interviewen en het werken in projecten en teams. Ook kun je in het begin van het jaar vaststellen of je de vereiste elementaire computervaardigheden bezit. Uiteraard worden deze vaardigheden gedurende de rest van de opleiding verder uitgebreid. Later in het jaar komen presentatievaardigheden en raadplegen bibliotheekgebruik aan de orde. Deze vaardigheden heb je tijdens je hele verdere studie nodig. Veelal wordt aandacht aan deze vaardigheden besteed in de werkgroep waar je deel van uitmaakt. Deze werkgroepen blijven het hele jaar gelijk, zodat je de medestudenten in je groep goed leert kennen. We vatten de indeling van het eerste studiejaar in een schema samen: Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3 (januari) Marketing and Marketing Research Business Administration in the Service Industry Financial Accounting and Bookkeeping Business Mathematics Organization Theory Integration: Business Processes Business Research Methods Periode 4 Logistics and Operations Research Bacheloropleiding Bedrijfskunde 37

9 (febr-mrt) Organizational Behavior Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Finance and Financial Arithmetic Statistics I Economics Integration: Business Game 2.4 Programma tweede jaar Het tweede jaar bestaat eveneens uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal twee perioden van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van ieder. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken. Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periode en ieder programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids. Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3: (januari) Periode 4 (febr-mrt) Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Strategy and Environment Business Information Technology Organization Design Financial Management Human Resources Management Statistics II (SPSS) Management Accounting Quantitative Business Analysis Philosophy I Logistics and Information Systems Services Marketing Management Integration: Business Plan Business Law I Inschrijven vakken eerste en tweede jaar In de eerste twee jaar van de opleiding BK word je automatisch ingeschreven voor alle vakken en ingedeeld in groepen. Dit geldt echter niet voor: 2e jaars studenten die nog (deel)vakken moeten doen uit het 1e jaar 3e jaars studenten die nog (deel)vakken moeten doen uit het 2e jaar Deze studenten dienen van tevoren aan te geven welk vak en/of deel van een vak zij nog moeten doen. Je schrijft je in voor deze vakken op Inschrijven kan dus niet via Blackboard. Als je het hele vak nog moet doen, schrijf je je twee keer in voor cases EN exam. Je wordt dan toegevoegd op Blackboard en ingedeeld in een groep. Als je alleen de cases moet doen, schrijf je je in voor cases. Je wordt dan toegevoegd op Blackboard en ingedeeld in een groep. 38 Bedrijfskunde

10 Als je alleen het tentamen moet doen, schrijf je je in voor exam. Je wordt dan alleen toegevoegd op Blackboard, zodat je de informatie van het vak kunt bekijken. 2.5 Programma derde jaar Het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde is enerzijds gericht op afronding van je opleiding en verdere integratie en verdieping van de kennis die je in de eerste twee jaar hebt verworven. Anderzijds is het een voorbereiding op het volgen van een masteropleiding, hetzij aan deze faculteit, hetzij elders. Het derde jaar is sterk afwijkend van de eerste twee jaar. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid om voor een groot deel zelf je jaarindeling te bepalen door een aantal vakken te kiezen. Sommige vakken zijn verplicht voor alle studenten, sommige zijn noodzakelijk als voorbereiding op een van de zeven specialisaties in de MSc Business Administration en anderen zijn weer vrij te kiezen. De vrij te kiezen keuzevakken kun je gebruiken om je interesse te verbreden of verdiepen, maar ook om je voor te bereiden op de ingangseisen van een andere master dan Business Administration. Elke master stelt bepaalde keuzevakken verplicht als ingangseis. Deze vakken zitten veelal in andere opleidingen, zoals Economie en bedrijfseconomie. Een grotere keuzevrijheid in jaar drie betekent echter ook een grotere verantwoordelijkheid voor studenten. In tegenstelling tot jaar één en twee, ben je nu zelf voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het samenstellen van je derde jaar, voor het voldoen aan de exameneisen en voor het voldoen aan de ingangseisen van de master die je wilt gaan volgen. Het is dus zaak je zorgvuldig te oriënteren, vroegtijdig informatie over masters in te winnen, vakbeschrijvingen te lezen en van het begin af goed te plannen! De studielast in jaar drie is als volgt verdeeld: Verplichte onderdelen (3) Advanced Business Research Methods () Technology and Innovation () Knowledge Management () Professional Skills () Business Law II () Philosophy II () Bachelorscriptie (9 ects) Keuzeruimte (24 ects) Er kunnen 24 studiepunten besteed worden aan vrije keuzeruimte. Hierin kun je: Voorsorteren op de gewenste specialisatie in de MSc in Business Administration (12 ects), zie paragraaf : Doorstroom naar MSc in Business Administration Voldoen aan de ingangseisen van andere masters, zoals MSc in Finance, MSc in Marketing of MSc in Accounting (12-24 ects), zie hoofdstuk : Doorstroom naar overige masteropleidingen Een (inter)nationale stage doen (maximaal 12 ects). Bacheloropleiding Bedrijfskunde 39

11 Kiezen voor keuzevakken van een andere faculteit, een andere universiteit en/of in het buitenland (let op: dit kan alleen na goedkeuring door de Examencommissie) Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op de Engelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten Jaarindeling derde jaar In een overzicht geven we weer in welke periode de derdejaars vakken worden aangeboden. Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3 (januari) Periode 4 (febr-mrt) Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Technology and Innovation Keuzeruimte Knowledge Management Keuzeruimte Professional Skills Business Law II 1 Advanced Business Research Methods Keuzeruimte Philosophy II Keuzeruimte start bachelorscriptie Bachelorscriptie (zie periode 6) 9 ects 1 ABRM en het scriptietraject kunnen tevens in periode 1 en 2 van het navolgende jaar worden gevolgd ken derde jaar In deze paragraaf geven we per periode de keuzevakken aan die je in je programma kunt opnemen. Voor de volledigheid zijn ook de verplichte vakken opgenomen. Daarnaast is bij de relevante vakken aangegeven voor welke specialisatie in de MSc Business Administration deze van toepassing zijn. Het is ook mogelijk om vakken te kiezen die aangeboden worden door andere faculteiten, of door andere universiteiten. Als je dit wilt, moet je van te voren een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Deze besluit of dit vak mag meetellen als keuzevak in je programma. Het adres is: Stuur wel een uitgebreide studiegidsomschrijving mee inclusief een lijst van de gebruikte literatuur en studielast. Sommige vakken sluiten elkaar uit in verband met de overlap daartussen. Zo mag je de volgende derdejaarsvakken niet samen kiezen: Het keuzevak Management Accounting (economie) mag niet samen met Management Accounting and Control (bk). Periode 1 (okt-sept) Verplicht Verplicht spec HRM Verplicht spec MC Technology and Innovation Advanced Human Resource Management Consultancy Industry 40 Bedrijfskunde

12 Verplicht spec FM Management Accounting and Control Verplicht spec ENT Midden- en kleinbedrijf spec Business Intelligence I&KM/S&O spec European Distribution and Supply Chain Logistics SCM/S&O Kernvak economie Financial Accounting Kernvak economie Macro-economie Consumer Behaviour Management Accounting (verplicht PGO Acc.) Ondernemingsrecht Economievak Methoden en technieken van AE/FE onderzoek 2 2 Methoden en technieken van AE/FE (algemeen economische/financieel economisch) onderzoek is verplicht voor de doorstroming naar MSc Economics en MSc Finance. Wanneer M&T AE/FE met goed gevolg is afgelegd, is dit tevens vervangend voor Advanced Business Research Methods. Dit volg je dan dus niet. Periode 2 (nov-dec) Verplicht Verplicht spec I&KM Verplicht spec FM Verplicht spec TSCM spec I&KM spec ENT/HRM/MC/ S&O Kernvak economie Kernvak economie Periode 3 (januari) Knowledge Management E-Business and IT-industry Finance, Banking and Insurance Transport, Distribution and Logistics Enterprise Systems Organization Perspectives and Dynamics Corporate Finance Microeconomics Accounting Information Systems Economische en sociale geschiedenis International Economics Toegepaste kwantitatieve economie Urban Economics Verplicht Professional Skills Verplicht Business Law II 3 Economievak Werkcollege (loopt door t/m periode 4) - Werkcollege Accounting (FA/MA) - Werkcollege Corporate Finance - Werkcollege Macro-economie - Werkcollege Management en organisatie - Werkcollege Marketing - Werkcollege Microeconomics 3 Bij doorstroom naar een andere master dan Business Administration, moet je in periode 3 en 4 een werkcollege volgen. Zie de paragraaf Doorstroom naar overige masteropleidingen verderop in deze gids. Periode 4 (febr-mrt) Verplicht Verplicht spec FM Verplicht spec S&O, keuzevak spec ENT/HRM/MC spec I&KM/S&O spec Advanced Business Research Methods Corporate Financial Management Strategic Management and the Strategy Process E-business Purchasing and E-Procurement Bacheloropleiding Bedrijfskunde 41

13 TSCM spec Services Logistics TSCM Bedrijfseconomisch practicum Behavorial Economics and neuroeconomics Boekhouden (loopt door t/m periode 5) Christian Philosophy in an International Perspective Development Economics Environmental Economics and Management Investments Marketing Research Toegepaste data-analyse Transport and Network Economics Werkcollege (vervolg periode 3) Periode 5 (apr-mei) Verplicht Bachelorscriptie start Verplicht Philosophy II Boekhouden (vervolg periode 4) Economie van het onroerend goed Financial Statement Analysis (verplicht PGO Acc.) International Marketing Labour, Care and Well-Being Strategy and Economics Strategy and Environment 3.5 Periode 6 (juni) Verplicht Bachelorscriptie afronding De keuzevakken worden verzorgd door de volgende afdelingen: Accounting Marketing Accounting Information Systems (verzorgd door PGO Accountancy) Consumer Behavior International Marketing Bedrijfseconomisch practicum Marketing Research Financial Statement Analysis Management Accounting Management en organisatie Management Accounting and Control Advanced Human Resource Management Ondernemingsrecht Consultancy Industry Midden- en kleinbedrijf Algemene en ontwikkelingseconomie Organization Perspectives and Dynamics Christian Social Philosophy in an International Perspective Strategic Management and the Strategy Process Development Economics Strategy and Environment Economische en sociale geschiedenis International Economics Informatiekunde en logistiek Labour, Care and Well-Being Midden- en kleinbedrijf Business Intelligence E-Business European Distribution and Supply Chain Econometrie Logistics Strategy and Economics Services Logistics Toegepaste data-analyse E-Business and IT-Industry Toegepaste kwantitatieve economie TDL Behavorial Economics and Neuroeconomics Purchasing and E-Procurement 42 Bedrijfskunde

14 Financiering Corporate Finance Corporate Financial Management Investments FBI Ruimtelijke economie Economie van het onroerend goed Environmental Economics and Management Transport and Network Economics Urban Economics Inschrijven vakken derde jaar Voor alle vakken in het derde jaar economie en bedrijfseconomie en bedrijfskunde moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen. Dit moet je doen aan het eind van het tweede jaar. Aan het eind van het tweede jaar moet je een voorlopige planning van je derde jaar opgeven. Je geeft aan welke vakken je denkt te gaan volgen en in welke periode. Dit geldt voor álle vakken van het derde jaar: geef dus zowel je keuzevakken als je verplichte vakken op. Je kunt in elke periode ook een extra vak opgeven dat je wilt volgen. In totaal kun je dus drie vakken per periode opgeven. De planning is tevens een voorlopige inschrijving voor de vakken van het derde jaar. Meer informatie vind je in de vakbeschrijvingen en op Je kunt je planning wijzigen of aanpassen tot circa vier weken voor een nieuwe periode begint. Dan wordt de inschrijving voor die periode definitief gemaakt en kun je die niet meer wijzigen. Als je niet bent ingeschreven voor een vak, of een vak wilt veranderen na de sluitingsdatum, kan dat alleen wanneer de capaciteit dat toelaat. Als je niet bent ingeschreven, heb je dus geen garantie dat je het vak alsnog kunt volgen. Hetzelfde geldt als je meer dan drie vakken in een periode wilt volgen. Je kunt dit alleen doen door bij de start van dit extra vak een aanvraag te doen bij Als de capaciteit het toelaat, kun je geplaatst worden. Je schrijft je in via Inschrijven kan dus niet via Blackboard. t/m 30 juli t/m 30 september t/m 30 november t/m 15 januari t/m 28 februari eventueel wijzigen van je planning voor periode 1, daarna staat de inschrijving voor periode 1 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 2, daarna staat de inschrijving voor periode 2 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 3, daarna staat de inschrijving voor periode 3 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 4, daarna staat de inschrijving voor periode 4 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 5 en 6, daarna staat de inschrijving voor periode 5 en 6 vast Bacheloropleiding Bedrijfskunde 43

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleidingen 2005-2006

Studiegids bachelor- en masteropleidingen 2005-2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen Studiegids bachelor- en masteropleidingen 2005-2006 BSc Accountancy & Controlling BSc Bedrijfskunde BSc Economie

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Tilburg University. Welkom op

Tilburg University. Welkom op Welkom op Tilburg University De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007

Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007 Bedrijfswetenschappen Studiegids 2006/2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Voorzieningen voor studenten 9 1.2.1 Informatievoorziening 9 1.2.2

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie