Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010"

Transcriptie

1 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010

2 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire opleidingen in Europa beter op elkaar af te stemmen en onderling vergelijkbaar te maken. Dit houdt in dat er een driejarige bacheloropleiding en een éénjarige masteropleiding wordt aangeboden. De opleiding Bedrijfskunde geeft je een gedegen theoretische opleiding in de bedrijfskunde. Tegelijkertijd wordt er veel aandacht besteed aan het toepassen van deze theorie op concrete problemen. Hierbij komen ook academische vaardigheden als rapporteren en presenteren aan de orde. In deze gids vind je uitgebreide informatie over de bacheloropleiding. Alle zaken die van belang zijn voor je studie zijn hier beschreven. Ook het doorstromen naar de masteropleidingen van de faculteit wordt beschreven. Voor de masterprogramma's zelf verwijzen we naar de studiegids Master Programmes. Vooral het hoofdstuk Praktische Regels ten aanzien van de studie is belangrijk. Hierin staan als het ware de spelregels bij de studie. Spelregels zijn belangrijk, maar houd er rekening mee dat zij in de tijd kunnen veranderen. Aan de informatie in deze studiegids kun je dan ook geen rechten ontlenen. De meest actuele informatie tref je aan op de facultaire website (www.feweb.vu.nl), op Blackboard en op de monitoren bij het studiesecretariaat. Je krijgt ook informatie op het adres dat je van de universiteit krijgt. Raadpleeg dit dus regelmatig! Jaarplanning De jaarplanning voor collegejaar is als volgt: college periode tentamens periode college periode zelfstudie en hertentamens periode tentamens periode practicum I en collegeperiode colleges periode zelfstudie en hertentamens periode 2 en periode tentamens periode colleges periode zelfstudie en hertentamens periode tentamens periode 5 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 31

3 practicum II en collegeperiode (her)tentamens periode 5 en hertentamens periode 6 De volgende dagen zijn college- en tentamenvrij: Kerstvakantie: 21 december januari 2010 Goede Vrijdag: vrijdag 2 april Pasen: maandag 5 april Koninginnedag: vrijdag 30 april Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei Pinksteren: maandag 24 mei Zomervakantie: 5 juli 3 september 2.2 De opleiding Programmabeschrijving De studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich op de zakelijke dienstverlening. In deze studie staan bedrijfsprocessen van zakelijke dienstverleners centraal. Voorbeelden hiervan zijn banken en verzekeraars, distributeurs en transportbedrijven, adviesbureaus, automatiseerders en internetondernemingen. Maar ook bij producenten vinden dienstverlenende processen plaats. Voorbeelden hiervan zijn interne adviesdiensten, een automatiseringsafdeling en een distributiecentrum. In de dienstverlening is sprake van een andere situatie dan in een productie- of handelsonderneming. Er worden geen tastbare producten geleverd, maar niet-tastbare diensten, er is intensief contact met de klant, vaak is de dienst speciaal afgestemd op de klant en de menselijke aspecten spelen een cruciale rol in het dienstverleningsproces. Dienstverlening impliceert maatwerk en brengt de noodzaak met zich mee om niet alleen de harde kanten van de organisatie, zoals de structuur, de processen en de financiën, maar ook de zachte kant, de mensen en de cultuur, goed te kennen. Om die reden leer je bedrijfskundige problemen bezien vanuit vier gezichtspunten: de economische wetenschappen, waarin de economische en financiële achtergrond van de bedrijfsvoering centraal staan de technologie, zowel in haar ondersteunende rol bij bestaande bedrijfsprocessen en informatiesysteem, als in haar vernieuwende rol bij de (her)inrichting van dienstverlenende processen de sociale wetenschappen, waarin het menselijk gedrag in organisaties aan de orde komt algemene bedrijfskunde, waarin strategie en organisatie, centraal staan. In deze discipline wordt ook integratie van de bovenstaande drie disciplines nagestreefd Een goede bedrijfskundige is in staat zijn brede kennis te gebruiken om vraagstukken die zich in de praktijk voordoen op te lossen. De studie Bedrijfskunde is daarom een intensieve studie. Een groot deel van het onderwijs vindt plaats in interactieve vorm. Je moet theorie bestuderen en vragen daarover voorbereiden, cases uitwerken, werkstukken maken en je werk presenteren aan je groep. 32 Bedrijfskunde

4 Elk jaar heeft een studielast van 60 ects (European Credit Transfer System) punten. De eerste twee cursusjaren bestaan elk uit vier perioden van acht weken en twee perioden van vier weken waarin integratieprojecten en aanvullende vakken worden gegeven. Aan het einde van de periode vindt het tentamen plaats. De herkansingen volgen vrij snel op de eerste tentamengelegenheid. Tijdens de collegecyclus moeten veel opdrachten worden uitgewerkt. Je kunt met behulp van die opdrachten de stof bijhouden. Bij een groot deel van de vakken wordt de beoordeling van deze opdrachten meegewogen in de eindbeoordeling. Dit betekent dat succesvol studeren tijd kost. Je moet rekenen op een werkweek van veertig uur. Het is niet mogelijk om een omvangrijke bijbaan naast je studie te hebben, mede omdat je veel in groepjes op de universiteit aan opdrachten werkt. Voor excellente studenten biedt de faculteit extra mogelijkheden in de vorm van een honours programma om zich academisch verder te ontwikkelen. Dit programma start in het tweede jaar en omvat 30 studiepunten aan speciaal ontwikkelde, extra vakken binnen en buiten de faculteit. Sommige vakken volg je samen met honours studenten van andere faculteiten. Voor deelname aan het honours programma geldt een toelatingsprocedure, mede gebaseerd op je resultaten van het eerste jaar. Je kunt je aanmelden tegen het einde van je eerste jaar Missie, kernaspecten en eindtermen De missie van de bacheloropleiding Bedrijfskunde is als volgt geformuleerd: De bacheloropleiding Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit leidt studenten op tot academisch gevormde bedrijfskundigen met bijzondere expertise op het terrein van de zakelijke dienstverlening. De centrale begrippen uit de missie worden als volgt gedefinieerd: Academisch Centraal in de academische opleiding staan het tot zich nemen van wetenschappelijke kennis en het toepassen hiervan. Deze kennisvergaring en -toepassing dienen te voldoen aan een aantal criteria, zoals objectiviteit, steekhoudende argumentatie en kritische analyse en, wanneer de toepassing van deze kennis in een specifieke situatie wordt beoordeeld, kritische reflectie. Afgestudeerden beschikken hiertoe over specifieke academische en praktische vaardigheden, waaronder literatuuronderzoek, dataverzameling, argumentatie, schriftelijke en mondelinge rapportage. Bedrijfskundig De opleiding voorziet in het aandragen van gefundeerde kennis van de bedrijfskundige disciplines en het ontwikkelen van het vermogen om kennis afkomstig uit de verschillende disciplines te integreren en toe te passen bij de oplossing van praktijkproblemen. Hierdoor zijn afgestudeerden in staat om problemen uit de praktijk aan de hand van relevante theorieën vanuit de optiek van meerdere disciplines te analyseren, in een multidisciplinair teamverband oplossingen te ontwikkelen en over te dragen aan de opdrachtgever en/of gebruiker. Hierbij heeft de bedrijfskundige geleerd rekening te houden met de het effect van interventies op alle bedrijfsprocessen. De bedrijfskundige kan hierbij opereren in een internationale context. Bacheloropleiding Bedrijfskunde 33

5 Zakelijke dienstverlening De opleiding leidt op tot goede, breed inzetbare bedrijfskundigen. Daarnaast besteedt de opleiding extra aandacht aan het verwerven en toepassen van kennis over specifieke sectoren binnen de zakelijke dienstverlening, waaronder financiële instellingen, ICT-bedrijven, accountancybureaus en organisatieadviesbureaus, logistieke bedrijven en de dienstverlenende afdelingen van grote industriële ondernemingen. Afgestudeerde bedrijfskundigen beschikken derhalve naast de algemeen bedrijfskundige kennis tevens over bijzondere expertise op het terrein van de zakelijke dienstverlening. Doelgroep De opleiding richt zich primair op studenten met een VWO-diploma met het profiel Maatschappij en economie. De opleiding selecteert niet bij aanvang, wel tijdens de opleiding. Uitwerking van de missie naar kernaspecten De bovenstaande missie wordt hieronder uitgewerkt naar de kernaspecten die de opleiding bevat: De opleiding Bedrijfskunde: leert studenten een academische houding aan: kritisch, reflectief en bewust van academische standaarden brengt gedegen basiskennis aan van de bedrijfskundige disciplines (organisatiekunde, sociale wetenschappen, economie, bedrijfseconomie, techniek, recht), zodat studenten beschikken over multidisciplinaire kennis leert studenten deze disciplinaire kennis te integreren zodat bedrijfskundige vraagstukken vanuit een interdisciplinair gezichtspunt geanalyseerd kunnen worden. Hierbij hoort ook aandacht voor bedrijfskundige processen heeft aandacht voor theorie én toepassing; hierbij behoort het verwerven van de noodzakelijke vaardigheden om theorie te kunnen toepassen focust op de zakelijke dienstverlening biedt activerend onderwijs; is attractief en uitdagend leert studenten samenwerken, presenteren en argumenteren biedt intensieve begeleiding biedt een internationale context is studeerbaar in drie jaar, met goede doorstroom staat open voor alle vwo-leerlingen met het juiste profiel, maar is wel selectief. Operationalisering van de kernaspecten in eindtermen Inzicht in wetenschapsdiscipline(s) De student heeft inzicht in het theoretische en methodologische kennisdomein van de bedrijfskundige wetenschapsdiscipline in samenhang met de wetenschapsdisciplines van de economie, de sociale wetenschappen en de technologie. Na deze opleiding heeft de student voldoende basis om bedrijfskundige vraagstukken te analyseren en oplossingen te ontwikkelen met behulp van bedrijfskundige methoden en technieken om gegevens te verzamelen en te analyseren. Tevens heeft de student ervaring met het wetenschappelijk verantwoord opzetten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject. 34 Bedrijfskunde

6 Toegang tot wetenschappelijke kennis De afgestudeerde student is in staat wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties op te sporen die nodig zijn in de eigen (wetenschappelijke of maatschappelijke) beroepspraktijk en is in staat deze publicaties kritisch te beoordelen. Na de bacheloropleiding kan de afgestudeerde student wetenschappelijke vraagstukken en theoretische kaders weergeven en van deskundig commentaar voorzien. Ook heeft de afgestudeerde bachelor die expertise ontwikkeld op het gebied van de zakelijke dienstverlening in de gekozen specialisatie waarmee hij specifieke bedrijfskundige vraagstukken kan aanpakken. Wetenschappelijke attitude De afgestudeerde bachelor: heeft inzicht in de aard van wetenschappelijke kennis en de wijze waarop deze tot stand komt kan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bedrijfskundige vraagstukken beschrijven en verklaren heeft een open oog voor wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en heeft de attitude en vaardigheden die nodig zijn voor levenslang leren en professionele groei is in staat op heldere wijze schriftelijk te rapporteren en mondeling te presenteren, afgestemd op een gegeven forum en kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in de Nederlandse taal beschikt over de denk- en redeneervaardigheden die nodig zijn voor adequate wetenschapsbeoefening en -toepassing. Praktische vaardigheden De afgestudeerde bachelor is in staat projecten planmatig op te zetten en uit te voeren, hij kan werken in teamverband en hij bezit de communicatieve en sociale vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in arbeidsorganisaties, voor het samenwerken met anderen en voor de omgang met opdrachtgevers, cliënten en tegenspelers. Na de bachelorfase kan de student de veel voorkomende knelpunten en valkuilen in implementatietrajecten beschrijven en kan hierbij oplossingen aandragen op het vlak van organisatie, mensen (acceptatie) en systemen (zowel de productiesystemen als de informatiesystemen). Professionele vaardigheden Na de bacheloropleiding kan de student vanuit zijn brede deskundigheid op verschillende terreinen (Entrepreneurship, Financial Management, Information and Knwoledge Management, Human Resource Management, Management Consulting, Strategy and Organization, Transport and Supply Chain Management) werkzaam zijn. De afgestudeerde bachelor heeft een kwaliteitsbewuste habitus; rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden levert hij producten en diensten van professioneel kwaliteitsniveau. De afgestudeerde bachelor onderkent in welke omstandigheden het belangrijk is onafhankelijk, rationeel en gedisciplineerd te denken en heeft de durf en de kracht om zijn vermogens dan in te zetten. Door de internationale oriëntatie van de opleiding is de afgestudeerde bachelor in staat in een internationale context te opereren. Bacheloropleiding Bedrijfskunde 35

7 Na deze opleiding benadert de afgestudeerde student bedrijfskundige vraagstukken integraal vanuit de perspectieven van economie, technologische wetenschappen, sociale- en algemene bedrijfskunde Werkvormen De werkvormen zijn afgestemd op de eindtermen. Hierin staat centraal dat niet alleen kennis verworven moet worden, maar ook inzicht om de bruikbaarheid van de kennis te beoordelen en de vaardigheid om deze toe te passen. Om die reden wordt het accent gelegd op interactieve werkvormen, zoals discussiecolleges, casecolleges en projecten. Door te werken met theorieën en modellen ontstaat inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze theorieën en modellen. Door het gebruik van cases en werkstukken kun je oefenen met de toepassing ervan. De meeste colleges vinden plaats als practica, waarin een grote inzet van je gevergd wordt. Er wordt per vak slechts in beperkte mate (ongeveer een derde tot de helft van de contacturen) hoorcollege gegeven. In deze hoorcolleges wordt een inleiding op de theorie gegeven. In het eerste en tweede jaar worden hoorcolleges, discussiecolleges, casecolleges en practica gegeven. De discussiecolleges, casecolleges en practica vinden plaats in werkgroepen van 20 tot 25 studenten; hoorcolleges worden gegeven aan grotere groepen studenten. Tijdens een hoorcollege geeft de docent een inleiding over de theorie. Gemiddeld moet je rekenen op twee tot drie hoorcolleges van twee uur per week. Daarnaast worden discussiecolleges gegeven. In discussiecolleges komt een werkgroep bij elkaar en wordt onder leiding van een docent de literatuur kritisch besproken en bediscussieerd. Vaak worden hierbij korte opdrachten verstrekt die je moet voorbereiden. In casecolleges wordt het geleerde toegepast in aan de praktijk ontleende cases. Je zult meestal in teams van twee à drie studenten een case uitwerken. Bij de caseuitwerking moet je het probleem goed definiëren, vaststellen op welke wijze een oplossing voor het probleem ontwikkeld zal worden, en dit vervolgens uitwerken en op schrift stellen. Tijdens het casecollege worden door teams uitwerkingen gepresenteerd, die vervolgens door de groep bediscussieerd worden. De praktijkopdrachten en cases hebben vooral als doel inzicht te bevorderen en te leren hoe iets toegepast moet worden. Voor deze colleges geldt in vrijwel alle gevallen een aanwezigheidsplicht. Practica, waarin uitwerkingen van opgaven worden besproken. Ook hier geldt dat voor deze colleges in het algemeen een aanwezigheidsplicht geldt. In het derde jaar kennen vakken een grotere diversiteit aan werkvormen dan in jaar één en twee. De meeste vakken zullen gedoceerd worden via hoorcolleges. Verder zal in kleine groepjes of individueel aan een essay of paper worden gewerkt. Het onderwijs in professionele vaardigheden zal een sterk interactief karakter hebben. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werkvormen wordt verwezen naar de vakomschrijvingen Toetsing De stof die behandeld is in de colleges, wordt schriftelijk getentamineerd. De tentamens kunnen uit zowel open vragen als meerkeuzevragen bestaan. Voor 36 Bedrijfskunde

8 informatie over de becijfering zie het hoofdstuk Algemene informatie voor bachelorstudenten. 2.3 Programma eerste jaar Het eerste jaar bestaat uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal een periode van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van elk. De eerste zes weken zijn collegeweken, de achtste week is de tentamenweek. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken. Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periode en ieder programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids. In de eerste periode vindt een introductie plaats op de studie Bedrijfskunde en op het bedrijfskundige model dat in de opleiding wordt gehanteerd. Zo krijg je in het begin van de opleiding het vak Business Administration in the Service Industry. Hierin maak je kennis met bedrijven die verbetering behoeven. Je leert het bestaande bedrijf analyseren en een verbeterplan op te stellen. Om een bedrijf naar een betere positie te begeleiden heeft een bedrijfskundige een aantal tools ter beschikking. Je leert welke dat zijn en welke je in welke situatie kunt inzetten. In de eerste periode wordt ook aandacht besteed aan kennismaken met de studie en aan vaardigheden die je nodig hebt tijdens je studie, zowel studievaardigheden als professionele en academische vaardigheden. In de eerste werkcolleges van deze periode wordt een start gemaakt met academische vaardigheden zoals het schrijven van teksten, het doen van onderzoek, het verzamelen van gegevens, interviewen en het werken in projecten en teams. Ook kun je in het begin van het jaar vaststellen of je de vereiste elementaire computervaardigheden bezit. Uiteraard worden deze vaardigheden gedurende de rest van de opleiding verder uitgebreid. Later in het jaar komen presentatievaardigheden en raadplegen bibliotheekgebruik aan de orde. Deze vaardigheden heb je tijdens je hele verdere studie nodig. Veelal wordt aandacht aan deze vaardigheden besteed in de werkgroep waar je deel van uitmaakt. Deze werkgroepen blijven het hele jaar gelijk, zodat je de medestudenten in je groep goed leert kennen. We vatten de indeling van het eerste studiejaar in een schema samen: Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3 (januari) Marketing and Marketing Research Business Administration in the Service Industry Financial Accounting and Bookkeeping Business Mathematics Organization Theory Integration: Business Processes Business Research Methods Periode 4 Logistics and Operations Research Bacheloropleiding Bedrijfskunde 37

9 (febr-mrt) Organizational Behavior Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Finance and Financial Arithmetic Statistics I Economics Integration: Business Game 2.4 Programma tweede jaar Het tweede jaar bestaat eveneens uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal twee perioden van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van ieder. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken. Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periode en ieder programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids. Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3: (januari) Periode 4 (febr-mrt) Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Strategy and Environment Business Information Technology Organization Design Financial Management Human Resources Management Statistics II (SPSS) Management Accounting Quantitative Business Analysis Philosophy I Logistics and Information Systems Services Marketing Management Integration: Business Plan Business Law I Inschrijven vakken eerste en tweede jaar In de eerste twee jaar van de opleiding BK word je automatisch ingeschreven voor alle vakken en ingedeeld in groepen. Dit geldt echter niet voor: 2e jaars studenten die nog (deel)vakken moeten doen uit het 1e jaar 3e jaars studenten die nog (deel)vakken moeten doen uit het 2e jaar Deze studenten dienen van tevoren aan te geven welk vak en/of deel van een vak zij nog moeten doen. Je schrijft je in voor deze vakken op Inschrijven kan dus niet via Blackboard. Als je het hele vak nog moet doen, schrijf je je twee keer in voor cases EN exam. Je wordt dan toegevoegd op Blackboard en ingedeeld in een groep. Als je alleen de cases moet doen, schrijf je je in voor cases. Je wordt dan toegevoegd op Blackboard en ingedeeld in een groep. 38 Bedrijfskunde

10 Als je alleen het tentamen moet doen, schrijf je je in voor exam. Je wordt dan alleen toegevoegd op Blackboard, zodat je de informatie van het vak kunt bekijken. 2.5 Programma derde jaar Het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde is enerzijds gericht op afronding van je opleiding en verdere integratie en verdieping van de kennis die je in de eerste twee jaar hebt verworven. Anderzijds is het een voorbereiding op het volgen van een masteropleiding, hetzij aan deze faculteit, hetzij elders. Het derde jaar is sterk afwijkend van de eerste twee jaar. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid om voor een groot deel zelf je jaarindeling te bepalen door een aantal vakken te kiezen. Sommige vakken zijn verplicht voor alle studenten, sommige zijn noodzakelijk als voorbereiding op een van de zeven specialisaties in de MSc Business Administration en anderen zijn weer vrij te kiezen. De vrij te kiezen keuzevakken kun je gebruiken om je interesse te verbreden of verdiepen, maar ook om je voor te bereiden op de ingangseisen van een andere master dan Business Administration. Elke master stelt bepaalde keuzevakken verplicht als ingangseis. Deze vakken zitten veelal in andere opleidingen, zoals Economie en bedrijfseconomie. Een grotere keuzevrijheid in jaar drie betekent echter ook een grotere verantwoordelijkheid voor studenten. In tegenstelling tot jaar één en twee, ben je nu zelf voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het samenstellen van je derde jaar, voor het voldoen aan de exameneisen en voor het voldoen aan de ingangseisen van de master die je wilt gaan volgen. Het is dus zaak je zorgvuldig te oriënteren, vroegtijdig informatie over masters in te winnen, vakbeschrijvingen te lezen en van het begin af goed te plannen! De studielast in jaar drie is als volgt verdeeld: Verplichte onderdelen (3) Advanced Business Research Methods () Technology and Innovation () Knowledge Management () Professional Skills () Business Law II () Philosophy II () Bachelorscriptie (9 ects) Keuzeruimte (24 ects) Er kunnen 24 studiepunten besteed worden aan vrije keuzeruimte. Hierin kun je: Voorsorteren op de gewenste specialisatie in de MSc in Business Administration (12 ects), zie paragraaf : Doorstroom naar MSc in Business Administration Voldoen aan de ingangseisen van andere masters, zoals MSc in Finance, MSc in Marketing of MSc in Accounting (12-24 ects), zie hoofdstuk : Doorstroom naar overige masteropleidingen Een (inter)nationale stage doen (maximaal 12 ects). Bacheloropleiding Bedrijfskunde 39

11 Kiezen voor keuzevakken van een andere faculteit, een andere universiteit en/of in het buitenland (let op: dit kan alleen na goedkeuring door de Examencommissie) Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op de Engelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten Jaarindeling derde jaar In een overzicht geven we weer in welke periode de derdejaars vakken worden aangeboden. Periode 1 (sept-okt) Periode 2 (nov-dec) Periode 3 (januari) Periode 4 (febr-mrt) Periode 5 (apr-mei) Periode 6 (juni) Technology and Innovation Keuzeruimte Knowledge Management Keuzeruimte Professional Skills Business Law II 1 Advanced Business Research Methods Keuzeruimte Philosophy II Keuzeruimte start bachelorscriptie Bachelorscriptie (zie periode 6) 9 ects 1 ABRM en het scriptietraject kunnen tevens in periode 1 en 2 van het navolgende jaar worden gevolgd ken derde jaar In deze paragraaf geven we per periode de keuzevakken aan die je in je programma kunt opnemen. Voor de volledigheid zijn ook de verplichte vakken opgenomen. Daarnaast is bij de relevante vakken aangegeven voor welke specialisatie in de MSc Business Administration deze van toepassing zijn. Het is ook mogelijk om vakken te kiezen die aangeboden worden door andere faculteiten, of door andere universiteiten. Als je dit wilt, moet je van te voren een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Deze besluit of dit vak mag meetellen als keuzevak in je programma. Het adres is: Stuur wel een uitgebreide studiegidsomschrijving mee inclusief een lijst van de gebruikte literatuur en studielast. Sommige vakken sluiten elkaar uit in verband met de overlap daartussen. Zo mag je de volgende derdejaarsvakken niet samen kiezen: Het keuzevak Management Accounting (economie) mag niet samen met Management Accounting and Control (bk). Periode 1 (okt-sept) Verplicht Verplicht spec HRM Verplicht spec MC Technology and Innovation Advanced Human Resource Management Consultancy Industry 40 Bedrijfskunde

12 Verplicht spec FM Management Accounting and Control Verplicht spec ENT Midden- en kleinbedrijf spec Business Intelligence I&KM/S&O spec European Distribution and Supply Chain Logistics SCM/S&O Kernvak economie Financial Accounting Kernvak economie Macro-economie Consumer Behaviour Management Accounting (verplicht PGO Acc.) Ondernemingsrecht Economievak Methoden en technieken van AE/FE onderzoek 2 2 Methoden en technieken van AE/FE (algemeen economische/financieel economisch) onderzoek is verplicht voor de doorstroming naar MSc Economics en MSc Finance. Wanneer M&T AE/FE met goed gevolg is afgelegd, is dit tevens vervangend voor Advanced Business Research Methods. Dit volg je dan dus niet. Periode 2 (nov-dec) Verplicht Verplicht spec I&KM Verplicht spec FM Verplicht spec TSCM spec I&KM spec ENT/HRM/MC/ S&O Kernvak economie Kernvak economie Periode 3 (januari) Knowledge Management E-Business and IT-industry Finance, Banking and Insurance Transport, Distribution and Logistics Enterprise Systems Organization Perspectives and Dynamics Corporate Finance Microeconomics Accounting Information Systems Economische en sociale geschiedenis International Economics Toegepaste kwantitatieve economie Urban Economics Verplicht Professional Skills Verplicht Business Law II 3 Economievak Werkcollege (loopt door t/m periode 4) - Werkcollege Accounting (FA/MA) - Werkcollege Corporate Finance - Werkcollege Macro-economie - Werkcollege Management en organisatie - Werkcollege Marketing - Werkcollege Microeconomics 3 Bij doorstroom naar een andere master dan Business Administration, moet je in periode 3 en 4 een werkcollege volgen. Zie de paragraaf Doorstroom naar overige masteropleidingen verderop in deze gids. Periode 4 (febr-mrt) Verplicht Verplicht spec FM Verplicht spec S&O, keuzevak spec ENT/HRM/MC spec I&KM/S&O spec Advanced Business Research Methods Corporate Financial Management Strategic Management and the Strategy Process E-business Purchasing and E-Procurement Bacheloropleiding Bedrijfskunde 41

13 TSCM spec Services Logistics TSCM Bedrijfseconomisch practicum Behavorial Economics and neuroeconomics Boekhouden (loopt door t/m periode 5) Christian Philosophy in an International Perspective Development Economics Environmental Economics and Management Investments Marketing Research Toegepaste data-analyse Transport and Network Economics Werkcollege (vervolg periode 3) Periode 5 (apr-mei) Verplicht Bachelorscriptie start Verplicht Philosophy II Boekhouden (vervolg periode 4) Economie van het onroerend goed Financial Statement Analysis (verplicht PGO Acc.) International Marketing Labour, Care and Well-Being Strategy and Economics Strategy and Environment 3.5 Periode 6 (juni) Verplicht Bachelorscriptie afronding De keuzevakken worden verzorgd door de volgende afdelingen: Accounting Marketing Accounting Information Systems (verzorgd door PGO Accountancy) Consumer Behavior International Marketing Bedrijfseconomisch practicum Marketing Research Financial Statement Analysis Management Accounting Management en organisatie Management Accounting and Control Advanced Human Resource Management Ondernemingsrecht Consultancy Industry Midden- en kleinbedrijf Algemene en ontwikkelingseconomie Organization Perspectives and Dynamics Christian Social Philosophy in an International Perspective Strategic Management and the Strategy Process Development Economics Strategy and Environment Economische en sociale geschiedenis International Economics Informatiekunde en logistiek Labour, Care and Well-Being Midden- en kleinbedrijf Business Intelligence E-Business European Distribution and Supply Chain Econometrie Logistics Strategy and Economics Services Logistics Toegepaste data-analyse E-Business and IT-Industry Toegepaste kwantitatieve economie TDL Behavorial Economics and Neuroeconomics Purchasing and E-Procurement 42 Bedrijfskunde

14 Financiering Corporate Finance Corporate Financial Management Investments FBI Ruimtelijke economie Economie van het onroerend goed Environmental Economics and Management Transport and Network Economics Urban Economics Inschrijven vakken derde jaar Voor alle vakken in het derde jaar economie en bedrijfseconomie en bedrijfskunde moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen. Dit moet je doen aan het eind van het tweede jaar. Aan het eind van het tweede jaar moet je een voorlopige planning van je derde jaar opgeven. Je geeft aan welke vakken je denkt te gaan volgen en in welke periode. Dit geldt voor álle vakken van het derde jaar: geef dus zowel je keuzevakken als je verplichte vakken op. Je kunt in elke periode ook een extra vak opgeven dat je wilt volgen. In totaal kun je dus drie vakken per periode opgeven. De planning is tevens een voorlopige inschrijving voor de vakken van het derde jaar. Meer informatie vind je in de vakbeschrijvingen en op Je kunt je planning wijzigen of aanpassen tot circa vier weken voor een nieuwe periode begint. Dan wordt de inschrijving voor die periode definitief gemaakt en kun je die niet meer wijzigen. Als je niet bent ingeschreven voor een vak, of een vak wilt veranderen na de sluitingsdatum, kan dat alleen wanneer de capaciteit dat toelaat. Als je niet bent ingeschreven, heb je dus geen garantie dat je het vak alsnog kunt volgen. Hetzelfde geldt als je meer dan drie vakken in een periode wilt volgen. Je kunt dit alleen doen door bij de start van dit extra vak een aanvraag te doen bij Als de capaciteit het toelaat, kun je geplaatst worden. Je schrijft je in via Inschrijven kan dus niet via Blackboard. t/m 30 juli t/m 30 september t/m 30 november t/m 15 januari t/m 28 februari eventueel wijzigen van je planning voor periode 1, daarna staat de inschrijving voor periode 1 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 2, daarna staat de inschrijving voor periode 2 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 3, daarna staat de inschrijving voor periode 3 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 4, daarna staat de inschrijving voor periode 4 vast eventueel wijzigen van je planning voor periode 5 en 6, daarna staat de inschrijving voor periode 5 en 6 vast Bacheloropleiding Bedrijfskunde 43

15 2.5.4 Bachelorscriptie Om aan je bachelorscriptie te mogen beginnen moet je aan een aantal voorwaarden voldaan hebben: Je moet tenminste 120 ects behaald hebben Je moet de vakken Statistics II (SPSS) en Quantitative Business Analysis gehaald hebben Je moet aan deze voorwaarden voldaan hebben op het moment van inschrijven. Bij het schrijven van de bachelorscriptie kun je worden ingedeeld in scriptiewerkgroepen. Je wordt in deze werkgroepen begeleid bij het schrijven van je scriptie. De indeling gebeurt meestal op basis van onderwerp. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan je scriptie gesteld worden, de begeleiding en procedure om je in te schrijven in een scriptiewerkgroep vind je in de Handleiding Bachelorscriptie Bedrijfskunde. Deze kun je vinden op Blackboard, bij Bachelor Thesis. Als je in het derde jaar je scriptie niet kunt schrijven, bijvoorbeeld omdat je niet voldaan hebt aan de ingangseisen, kun je dit doen in het begin van het jaar daarop. Je kunt dus op twee momenten in het jaar je scriptie schrijven: periode 5 en 6 en eventueel in periode 2 en 3. Let op: je kunt niet starten met een masteropleiding zonder voltooide scriptie. Zie ook de paragraaf verderop in deze gids Stage Het is mogelijk om in je derde jaar een stage te volgen. Bij Bedrijfskunde wordt de stage in het algemeen gekoppeld aan de bachelorscriptie. Een goed volbrachte stage levert een vrijstelling op van twee keuzevakken (12 ects). Zie voor meer informatie de Stagehandleiding Bedrijfskunde, beschikbaar via Blackboard, bij Bachelor Thesis. 2.6 Masteropleidingen Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een masteropleiding. De masteropleiding is een wetenschappelijke opleiding, waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van de wetenschap centraal staat. Zo neemt in alle masteropleidingen van onze faculteit het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er ook veel met cases gewerkt. De faculteit biedt de volgende masteropleidingen aan. Alle masters duren één jaar en starten uitsluitend in september. Alle masters zijn Engelstalig. Master of Science in Business Administration Master of Science in Accounting and Control Master of Science in Econometrics and Operations Research Master of Science in Economics Master of Science in Finance (NB: honours track Quantitative Finance duurt ca anderhalf jaar) Master of Science in Marketing Master of Science in Spatial, Transport and Environmental Economics 44 Bedrijfskunde

16 Master of Philosophy (tweejarige onderzoeksmaster) Doorstroom naar MSc in Business Administration De master Business Administration kent een aantal verplichte vakken en een aantal specialisatievakken. In het begin van het jaar start de student met één van de zeven specialisaties van de master, te weten: Entrepreneurship Financial Management Human Resource Management Information and Knowledge Management Management Consulting Strategy and Organization Transport and Supply Chain Management De specialisatievakken worden op hoog niveau gegeven en zijn alleen te volgen als je voorkennis hebt van de relevante vakken in het derde jaar. Daarom is het belangrijk dat je in het derde jaar de juiste vakken kiest voor de specialisatie van je keuze in de master. Je dient in je derde jaar tenminste twee vakken op het gebied van je masterspecialisatie te kiezen. Deze staan in onderstaande tabel. Je mag er natuurlijk ook meer volgen. Als je meer informatie wilt over de specialisaties in MSc Business Administration, raadpleeg dan de studiegids Master Programmes op de facultaire website. Specialisatie in 4 de master Entrepreneurship (ENT) Financial Management (FM) Human Resource Management (HRM) Information and Knowledge Management (I&KM) Management Consulting (MC) Strategy and Organization (S&O) Verplicht: twee vakken (12 ects) Midden en Kleinbedrijf Management Accounting and Control Finance, Banking and Insurance Corporate Financial Management Advanced HRM E-Business and IT-Industry Consultancy Industry Strategic Man & the Strategy Process Aanbevolen keuzevakken Organization Perspectives & Dynamics Strategic Man & the Strategy Process Organization Perspectives & Dynamics Strategic Man & the Strategy Process Business Intelligence Enterprise Systems E- Business Organization Perspectives & Dynamics Strategic Man & the Strategy Process Business Intelligence Eur.Distr & Supply Chain Logistics Bacheloropleiding Bedrijfskunde 45

17 Transport and Supply Chain Management (TSCM) Transport, Distribution and Logistics Organization Perspectives & Dynamics Corporate Financial Management E- Business Eur.Distr & Supply Chain Logistics Purchasing & E procurement Services Logistics 4 Per specialisatie is één specialisatievak en één van de keuzevakken verplicht. Met uitzondering van de specialisatie FM, daar zijn drie specialisatievakken verplicht Doorstroom naar overige masteropleidingen De toelating tot een andere masteropleiding dan Business Administration, is afhankelijk van het keuzetraject dat je in het derde jaar gevolgd hebt. Zie hiervoor het volgende schema Bachelor Bedrijfskunde met - Disciplinevak Management Acc. & Control - Kernvak Financial Accounting - Financial Statement Analysis MSc Accounting & Control 5 Bachelor Bedrijfskunde met - aanvullende eisen bepaald door de examencommissie econometrie Bachelor Bedrijfskunde met - Kernvak Microeconomie - Kernvak Macroeconomie - Werkcollege micro óf macroeconomics 7 - Methoden en Technieken AE/FE Bachelor Bedrijfskunde - Kernvak Microeconomics 6 - Werkcollege Microeconomics - Methoden en technieken AE/FE Bachelor Bedrijfskunde met - Kernvak Corporate Finance - Investments - Methoden en Technieken AE/FE 7 - Werkcollege Corporate Finance MSc Econometrics MSc Economics MSc Economics: Spatial and Transport Economics MSc Finance Bachelor Bedrijfskunde 8 met - Lineaire Algebra (1e jaar E&OR) - Methoden en Technieken AE/FE - Investments - Econometrie deel 1 en 2 - Financiële econometrie Bachelor Bedrijfskunde met - Werkcollege Marketing 6 - Marketing Research Bachelor Bedrijfskunde met - Goede resultaten 7 MSc Finance Honours track Quantitative Finance MSc Marketing MPhil (twee-jarige researchmaster) 46 Bedrijfskunde

18 - Belangstelling wetenschappelijk onderzoek 5 Studenten die zonder deficiënties willen instromen in d e PGO Accountancy dienen ook de vakken Accounting Information Systems, Belastingrecht en Boekhouden te volgen. De inhoud van Accounting Information Systems wordt bekend verondersteld bij het keuzevak Control and Audit in de MSc Accounting and Control. De inhoud van het keuzevak Corporate Finance 3.2 wordt bekend verondersteld bij het keuzevak Corporate Finance 4.2 (onderdeel van de variant Controlling in de MSc Accounting and Control). 6 Een werkcollege start in periode 3 en loopt door t/m periode 4. Het is toegankelijk nadat je het bijbehorende kernvak hebt gevolgd. Studenten bedrijfskunde kunnen alleen kiezen voor werkcolleges marketing (geen kernvak nodig), Microeconomie, Macroeconomie of Corporate Finance (wel kernvakken nodig) 7 Methoden en technieken AE/FE is tevens vervangend voor Advanced Business Research Methods 8 Aanbevolen voor doorstroom Inleiding econometrie (2e jaar). Dit is noodzakelijk als goede voorbereiding voor de derdejaarsvakken econometrie. Als ingangseis van Inleiding Econometrie wordt verwacht dat u de stof beheerst van de vakken:- calculus, Lineaire Algebra, mathematische statistiek Voorwaardelijke toelating tot de master Om door te kunnen stromen naar een van de zeven masteropleidingen van de faculteit moet je beschikken over een bachelordiploma met het juiste vakkenpakket. Deze vakken vind je in het besproken doorstroomschema. Als je niet beschikt over een afgeronde bacheloropleiding, kun je in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot de master als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden: je hebt jaar één en twee volledig gehaald je hebt alle verplichte onderdelen van jaar drie gehaald (zie ook onder aandachtspunt 4) je hebt de vakken gehaald die als ingangseis gelden voor de master die je kiest. Zie hiervoor het doorstroomschema je hebt een studieachterstand van maximaal 12 ects. Deze achterstand mag alleen bestaan uit: derdejaars keuzevakken die niet gelden als ingangseis voor je master Philosophy II (verplicht) óf Professional Skills (verplicht) je moet de achterstand in deze vakken binnen een jaar wegwerken. Als je een grotere studieachterstand hebt dan 12 ects of nog niet de vakken hebt gehaald die verplicht zijn voor de master, mag je nog niet beginnen met de masteropleiding. Je moet dan eerst je achterstand wegwerken. 2.7 Postgraduateopleidingen Na afronding van een van de masteropleidingen is het mogelijk deze te vervolgen met een postgraduateopleiding. In een postgraduateopleiding vindt verdere specialisatie plaats en word je opgeleid voor een bepaald beroep, zoals registeraccountant of controller. De toelating tot een postgraduateopleiding is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding. Voor verdere informatie verwijzen we naar de facultaire website en het hoofdstuk Algemene informatie in deze gids. Het is voor een selecte groep top-studenten mogelijk om na het behalen van de mastertitel door te stromen naar het PhD-programma van de faculteit. Dit programma wordt afgesloten met een promotie. Bacheloropleiding Bedrijfskunde 47

19 48 Bedrijfskunde

2.1.2 Jaarplanning De jaarplanning voor collegejaar 2008-2009 is als volgt:

2.1.2 Jaarplanning De jaarplanning voor collegejaar 2008-2009 is als volgt: 2 Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Economie en Bedrijfseconomie is opgezet volgens het bachelormasterstelsel. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire

Nadere informatie

Economie en bedrijfseconomie. Studiegids 2009/2010

Economie en bedrijfseconomie. Studiegids 2009/2010 Economie en bedrijfseconomie Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Economie en Bedrijfseconomie is opgezet volgens het bachelormasterstelsel.

Nadere informatie

2.1.2 Jaarplanning De jaarplanning voor het collegejaar 2008-2009 is als volgt:

2.1.2 Jaarplanning De jaarplanning voor het collegejaar 2008-2009 is als volgt: 2 Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Econometrie en Operationele Research is opgezet volgens het bachelormasterstelsel. Dit stelsel is ingevoerd

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

Econometrie en operationele research. Studiegids 2009/2010

Econometrie en operationele research. Studiegids 2009/2010 Econometrie en operationele research Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Econometrie en Operationele Research is opgezet

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE PROGRAMMA DAGJE PROEFSTUDEREN DAGJE PROEFSTUDEREN 12.30 12.45 uur: welkom door Prof. dr. Henri L.F. de Groot 12.45 13.45 uur: hoorcollege door Prof. dr. P.W.J Verlegh 14.00

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013 Faculteit Economie Bedrijfskunde Substitutie- overgangsregeling Faculteit Economie Bedrijfskunde 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- examregeling FEB : bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- overgangsregeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald.

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald. MSc Accounting and Control MSc Business Administration BSc Bedrijfskunde BSc Economie en Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operations Research BSc International Business Administration Accounting II

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Opleidingspresentatie 16 November 2013 Welkom Linda Hoffmans (rondt haar master thesis af) Jay van Lunteren (net gestart met zijn bachelor thesis, en wil in februari

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie