Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: Accountancy en Management Control Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Quantitative Finance and Actuarial Sciences Operations Research and Management Science Mathematical Economics and Economic Methods Strategic Management M.Phil. in Business M.Phil. in Economics hierna te noemen: de opleidingen. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). b) student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en het examen van een of meerdere opleidingen. c) onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet. d) examen: het masterexamen van de opleiding. e) tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student op het gebied van een specifieke onderwijseenheid van de opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek. f) ECTS-studiepunten: ook ECTS genoemd; studiepunten overeenkomstig het European Credit Transfer and Accumulation System. g) schriftelijk tentamen: een tentamen bestaande uit een of meerdere schriftelijke opdrachten of een verslag, werkstuk of scriptie, ofwel een tentamen bestaande uit zowel mondelinge als schriftelijke onderdelen. h) Schakelprogramma: een programma bestaande uit maximaal 90 ECTS-studiepunten dat dient ter voorbereiding van de student op de desbetreffende masteropleiding 1. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 1 Bij het bepalen van het aantal ECTS-studiepunten gaat de examencommissie na of er afspraken zijn gemaakt tussen regionale HBO-opleidingen en de Universiteit van Tilburg met betrekking tot het desbetreffende schakelprogramma. 1

2 Artikel 1.3 Doel van de opleidingen De doelstellingen van de opleidingen zijn als volgt: het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in het desbetreffende vakgebied; wetenschappelijke vorming; voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als academicus. Artikel 1.4 Vorm van de opleidingen De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Opbouw van de opleidingen Artikel 2.1 Studielast 1. De studielast wordt uitgedrukt in ECTS-studiepunten. 2. Elke opleiding heeft een studielast van 60 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de M.Phil. in Economics en de M.Phil. in Business, die een studielast van 120 ECTSstudiepunten hebben. 3. De studielast van elk onderdeel bedraagt 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de masterscriptie, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. De onderdelen van de masteropleiding Fiscale Economie hebben een studielast van 6, 9 of 12 ECTSstudiepunten. De studielast van de masterscriptie van deze opleiding bedraagt 15 ECTSstudiepunten. De onderdelen van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics hebben een studielast van 3 of 6 ECTS-studiepunten. De eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics heeft een studielast van 12 ECTSstudiepunten. Artikel 2.2 Samenstelling 1. De opleidingen bestaan uit de in bijlage 1 vermelde vakken. 2. In de in lid 1 bedoelde vakkenlijst mogen geen vakken voorkomen die onderdeel uitmaakten van de bacheloropleiding via welke toegang werd verkregen tot de masteropleiding. 3. In de in lid 1 bedoelde vakkenlijst mogen niet meer dan drie vakken voorkomen die al tijdens een eerdere masteropleiding aan de Universiteit van Tilburg zijn gevolgd, met uitzondering van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics. Paragraaf 3 Tentamens en examens van de opleidingen Artikel 3.1 Tijdvakken en frequentie tentamens en examens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.2 genoemde onderdelen wordt in elk studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven, met uitzondering van de masterscriptie en de eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics. Voor de eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics wordt ten minste eenmaal per academisch jaar de gelegenheid gegeven. Voor de Masterscriptie in de masterprogramma s wordt tenminste vijf maal per academisch jaar de gelegenheid gegeven. 2. Anders dan in lid 1 gesteld, krijgen studenten ten minste eenmaal de gelegenheid tot het afleggen van een tentamen voor een vak dat in het desbetreffende studiejaar niet wordt onderwezen. Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 1. In de meeste gevallen worden de tentamens van in bijlage 1 en 2 genoemde onderdelen in schriftelijke vorm afgenomen. 2

3 2. De examencommissie kan op verzoek van de student of de examinator besluiten een tentamen (voor een individuele persoon) in een andere vorm af te nemen. 3. De examencommissie kan op verzoek een student met een functiebeperking de mogelijkheid bieden tentamens af te leggen op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke regeling dient de student de speciale omstandigheden te melden bij het Onderwijsbureau en/of een studentendecaan. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 1. Bij mondelinge tentamens wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Mondelinge tentamens zijn openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen 15 werkdagen na afname van het tentamen door de examinator vastgesteld. De uitslag wordt binnen vijf werkdagen hierna op de website van de Universiteit van Tilburg geplaatst. 2. De uitslag van een mondeling tentamen wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen door de examinator vastgesteld, waarna de schriftelijke verklaring direct aan de student wordt overhandigd. 3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag ontvangt. 4. De student heeft recht op inzage (zie art. 3.6) alsmede het recht bezwaar aan te tekenen bij het college van beroep voor de examens. Artikel 3.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 2. Anders dan gesteld in het eerste lid, kan de examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald onderdeel waarvoor hij/zij langer dan vijf jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. 3. Lid 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de geldigheidsduur van vakken waarvoor vrijstelling is verleend. Artikel 3.6 Inzagerecht 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in het beoordeelde werk. Plaats en tijd van inzage worden in overleg bepaald. Tevens wordt de student op zijn/haar verzoek tegen kostprijs een kopie van het werk verschaft. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. In afwijking van het in lid 1 genoemde, kan de examencommissie bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. Artikel 3.7 Vrijstelling 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student een ander 3

4 onderdeel van een masteropleiding heeft gevolgd dat alle leerdoelen van het desbetreffende onderdeel dekt. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. 2. De in art bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 18 ECTSstudiepunten. Artikel 3.8 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem/haar behaalde tentamens en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 3.9 Graad 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science of Master of Philosophy verleend. De titel Master of Science wordt verleend voor de volgende opleidingen: Accountancy en Management Control Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Quantitative Finance and Actuarial Sciences Operations Research and Management Science Mathematical Economics and Economic Methods Strategic Management. De titel Master of Philosophy wordt verleend voor de volgende opleidingen: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Vooropleiding en toelating Toelatingscommissie Toelating tot een opleiding is ter beoordeling van de toelatingscommissie van de desbetreffende opleiding. Artikel 4.2 Vooropleiding en toelating 1. De opleidingen beginnen op 1 september, met uitzondering van Fiscale Economie, wlke twee startmomenten heeft, namelijk in september en in februari. 2. Toegang tot de opleidingen wordt verleend aan studenten die aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg een van de in bijlage 1 per 4

5 masteropleiding opgesomde bacheloropleidingen met de daarbij genoemde vakken hebben afgerond. Toegang tot de M.Phil.-opleidingen wordt alleen verleend na goedkeuring door de toelatingscommissie. 3. Toegang tot de opleidingen wordt eveneens verleend aan studenten die aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg ten minste drie jaar staan ingeschreven voor een bacheloropleiding zoal bedoeld in art en ten minste 168 ECTS-studiepunten aan verplichte tentamens hebben behaald. 4. Na goedkeuring door de toelatingscommissie zoals bedoeld in art. 4.1 wordt toegang tot de opleidingen verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding hebben voltooid die naar de mening van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan de opleiding zoals bedoeld in art , of die in het bezit zijn van een diploma van een gelijkwaardige vooropleiding. De toelatingscommissie kan een student verder vragen de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke masteropleidingen) of de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) af te leggen. Daarnaast moet de student beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal, vergelijkbaar met een score van 6,5 op het International English Language Testing System (IELTS)-examen. 5. De in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie kan extra eisen stellen aan de toelating van een student tot de masteropleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een schakelprogramma. De inhoud en duur van een dergelijk schakelprogramma is afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de student. Voor studenten met bepaalde HBO-diploma s bestaan er standaard schakelprogramma s. Deze zijn beschreven in bijlage 2. Studenten in een dergelijk schakelprogramma dienen voor toelating tot de masteropleiding ten minste 80% van de studiepunten van dit programma behaald te hebben. 6. Na goedkeuring door de toelatingscommissie zoals bedoeld in art. 4.1 wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. Aanmeldingen worden beoordeeld op basis van: a. gecertificeerde studieresultaten b. topprestaties (bij de beste 10%) in de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil. in Business) of de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil. in Economics) c. prestatie in de Engelse taaltoets TOEFL/IELTS d. twee aanbevelingsbrieven e. geschreven werk. Artikel 4.3 Toelatingsonderzoek: procedure 1. Studenten die niet afkomstig zijn uit een EEA 2 land en die geen permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten, dienen hun inschrijvingsaanvraag voor de opleiding van hun keuze vóór 15 april naar de toelatingscommissie te zenden om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding met ingang van 1 september van hetzelfde jaar. Studenten die afkomstig zijn uit een EEA-land of een permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten, kunnen zich tot 1 juli inschrijven voor een opleiding om in aanmerking te komen voor toelating per 1 september van hetzelfde jaar. 2. Voor toelating tot de opleidingen zoals bedoeld in art stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de door de kandidaat voltooide vooropleiding(en) kan de commissie besluiten bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat te laten toetsen door experts van binnen of buiten de universiteit. 2 De volgende landen zijn EEA-landen (per mei 2004): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 5

6 3. De toelatingscommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van de inschrijvingsaanvraag zoals bedoeld in art een beslissing omtrent het al dan niet toelaten van de kandidaat. 4. De student wordt toegelaten tot een opleiding op voorwaarde dat hij/zij uiterlijk op de dag waarop de opleiding begint, aan de hand van certificaten van gevolgde opleidingen kan aantonen te voldoen aan de vereisten van kennis en vaardigheden. 5. In de schriftelijke verklaring omtrent de toelating wordt de student gewezen op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij het college van beroep voor de examens. Paragraaf 5 Artikel 5.1 Studiebegeleiding Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit houdt de studieresultaten van de student bij. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangsresultaten die wordt verzorgd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 5.2 Studiebegeleiding 1. In het kader van de toelatingsprocedure kunnen de faculteit en de student afspraken maken over de opzet van de specifieke opleiding die hij/zij volgt. 2. De faculteit zorgt ervoor dat elke student tijdens de opleiding voldoende begeleiding krijgt. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor worden geschaad. 3. Verder kan een wijziging niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op enige andere beslissing die krachtens deze regeling is genomen door de examencommissie. Artikel 6.2 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 6.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 21 juni

7 Bijlage 1 bij artikel 2.2 Samenstelling van de masteropleidingen MSc Accountancy en Management Control (in het Nederlands) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS Voortgezette Administratieve Organisatie, 6 ECTS Fiscale Aspecten van het Ondernemen, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Advanced Management Accounting, 6 ECTS - Voortgezette Accountantscontrole, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS Financial Statement Analysis, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie met de volgende vakken: - Intermediate Financial Accounting - Voortgezet Boekhouden - Accountantscontrole en Administratieve Organisatie - Intermediate Management Accounting MSc Accounting (in het Engels) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Advanced Management Accounting, 6 ECTS International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Strategic Management, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behavior, 6 ECTS - Andere vakken op het gebied van accounting ter goedkeuring door de examencommissie Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding zijn voltooid). Toelatingseisen (zie paragraaf 4 voor regels) Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, met het vak Intermediate Management Accounting en 6 ECTS-studiepunten uit de volgende vakken: - Intermediate Financial Accounting of - Comparative Accounting Bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Financiering 2 - Accounting 2 - Intermediate Financial Management - Intermediate Management Accounting 7

8 MSc Economics (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS 4 vakken, te kiezen uit: - Seminar Game Theory and Industrial Organization, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS Seminar Labour Economics, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics Twee keuzevakken van elk 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Het is mogelijk om een specialisatie traject te kiezen binnen dit masterprogramma> Studenten die voldoen aan de vereisten in de hieronder beschreven specialisatie, krijgen een vermelding van deze specialisatie op het diploma. Voor het specialisatie traject Socio-Economic Policy zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics Voor het specialisatie traject Competition and Regulation zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Game Theory and Industrial Organization - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases Voor het specialisatie traject Resources, Development and Growth zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Development and Growth, 6 EC - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS Bachelor Algemene Economie of bachelor International Economics and Finance 3. Schakelprogramma De in art bedoelde toelatingscommissie kan besluiten studenten met een universitair bachelordiploma economie met onvoldoende achtergrond in micro-economie en statistiek te verplichten een schakelprogramma te volgen alvorens zij worden toegelaten tot de masteropleiding Economics. MSc Economics and Finance of Aging (in English) Introduction to Economics and Finance of Pensions and Aging, 6 ECTS Empirical Research in Pension and Retirement Economics, 6 ECTS Micro-economics of Life Cycle Behaviour, 6 ECTS Investment Analysis of Aging and Pensions I, 6 ECTS Macro-economics of Pensions and Social Insurance, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit - Psychology of Economic Behaviour, 6 ECTS - Health Economics, 6 ECTS - Investment Analysis of Aging and Pensions II, 6 ECTS 8

9 - Topics in Economics and Finance of Aging, 6 ECTS 2 modules te kiezen uit: - Actuarial Sciences: Life Insurance - Retirement and Taxation - General Equilibrium Models Master scriptie, 18 ECTS 2. Entry requirements (zie paragraaf 4 voor de regels) Bachelor Algemene Economie, Econometrics and OR, Bedrijfseconomie of International Business. MSc Financial Management (in het Engels) Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS Corporate Valuation, 6 ECTS Capital Structure, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS - International Management, 6 ECTS - Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Treasury Management, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behaviour, 6 ECTS - Financial Statement Analysis, 6 ECTS - Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Empirical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde of International Economics and Finance of Economics met de volgende vakken: - Financiering 2/Finance 2 - Accounting 2 MSc Fiscale Economie (in het Nederlands) Belastingheffing particulieren B, 6 ECTS Europees en Internationaal belastingrecht B, 9 ECTS Methodologie van het belastingrecht, 6 ECTS Belastingheffing ondernemingen B, 12 ECTS Vrij keuzevak, 6 ECTS Verplicht fiscaal keuzevak uit de volgende vakken: - Capita selecta Europees en internationaal belastingrecht, 6 ECTS - Capita selecta loonbelasting en sociale verzekeringen, 6 ECTS - Capita selecta omzetbelasting, 6 ECTS - Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging en -concentraties, 6 ECTS - Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen, 6 ECTS 9

10 - Fiscale aspecten van vererving, 6 ECTS - Fiscaal strafrecht I, 6 ECTS - Geschiedenis van het belastingrecht, 6 ECTS - Oefenrechtbank, 6 ECTS - Persoonlijke financiële planning voor fiscale economie, 6 ECTS Masterscriptie, 15 ECTS 2. Toelatingseisen Bachelor Fiscale Economie (zie paragraaf 4 voor regels) 3. Speciale opleiding voor masters Belastingrecht Voor studenten die de masteropleiding Belastingrecht aan de faculteit Rechten van deze universiteit volgen of hebben voltooid en de bacheloropleiding Fiscal Economics aan deze faculteit hebben voltooid, bestaat de masteropleiding Fiscal Economics uit de volgende vakken: - Vier fiscale keuzevakken (elk 6 ECTS) die niet zijn opgenomen in de masteropleiding Belastingrecht - Twee economische keuzevakken (elk 6 ECTS) - Masterscriptie Fiscale Economie Vrijstellingen kunnen worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. Artikel is hier niet van toepassing. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. De student dient de opleiding vooraf te laten goedkeuren door de examencommissie. MSc Information Management (in het Engels) 4 vakken, te kiezen uit: - Business Intelligence, 6 ECTS - Business Process Integration, 6 ECTS - Business Transformation and IT, 6 ECTS - Management of Knowledge and Innovation, 6 ECTS - Method Engineering, 6 ECTS - Advanced Resource Planning, 6 ECTS - Logistics and Information, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - MSc-vakken van 6 ECTS binnen FEB. Dit kan een van de bovengenoemde vakken zijn - E-business, 6 ECTS Seminar Information Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Informatiekunde, dan wel bachelor Business Studies, bachelor International Business of bachelor Bedrijfseconomie, met de volgende vakken: - Databases - Business Process Analysis 1 (of oude stijl vak Business Engineering) - Information Systems Strategy (of oude stijl vak Informatiebeleid) MSc International Business (in het Engels) 10

11 International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS International Financial Management, 6 ECTS International Management, 6 ECTS International Marketing, 6 ECTS Twee keuzevakken, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, elk 6 ECTS Seminar International Business, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid en het seminar moet zijn gekozen in dezelfde specialisatierichting als de scriptie). Er zijn vier specialisatie trajecten binnen het masterprogramma in International Business te weten organisation & strategy, marketing, accounting en finance. Een specialisatietraject bestaat uit twee keuzevakken, een seminar en een masterscriptie op het gebied van de specialisatierichting. Bachelor International Business, bachelor Bedrijfseconomie of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Marketing 2 - Financiering 2 - Organisatie van de Onderneming 2 - Accounting 2 MSc International Economics and Finance (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS Seminar European Financial Economics and Policies, 6 ECTS Seminar Trade Policies and European Tax Policies, 6 ECTS 4 courses out of: - Seminar Game Theory and Industrial Organization, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Labour Economics, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS - Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - Treasury Management, 6 ECTS - Financial Analysis and Investment Behaviour, 6 ECTS - Other course: under approval of the examination committee Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor International Economics and Finance of bachelor Algemene Economie 3. Schakelprogramma De in art bedoelde toelatingscommissie kan besluiten studenten met een universitair bachelordiploma Economie met onvoldoende achtergrond in internationale economie, 11

12 financiële economie en statistiek te verplichten een schakelprogramma te volgen alvorens zij worden toegelaten tot de masteropleiding International Economics and Finance. MSc Investment Analysis (in het Engels) Investment Analysis, 6 ECTS Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Capital Structure, 6 ECTS - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS Emperical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Financial Analysis and Investor Behavior, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of Bachelor Business Studies. MSc Logistics and Operations Management (in het Engels) Research & Design Methodology, 6 ECTS International Production Management, 6 ECTS Physical Distribution Management, 6 ECTS Logistics and Information, 6 ECTS Keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Purchasing Management, 6 ECTS Keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). 1. Toelatingseisen (zie paragraaf 4 voor regels) Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Organisatie van de Onderneming MSc Marketing Management (in het Nederlands) Brand Management, 6 ECTS Strategic Marketing Management, 6 ECTS Marketing Communications, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Advanced Marketing Research, 6 ECTS - International Marketing, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Survey Methodology, 6 ECTS 12

13 - Experimental Research, 6 ECTS - Purchasing Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, met de vakken Services Marketing en Marketing Research, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Marketing 2: Consumentengedrag - Organisatie van de Onderneming - Marketing Research - Services Marketing MSc Marketing Research (in het Engels) Advanced Marketing Research, 6 ECTS Marketing Models, 6 ECTS Experimental Research, 6 ECTS Survey Methodology, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Strategic Marketing Management, 6 ECTS - International Marketing, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS - Brand Management (in het Nederlands), 6 ECTS - Marketing Communication (in het Nederlands), 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie met het vak Marketing Research. Verder bachelor Econometrie & OR met 18 ECTS behaald in: - Marketing Management - Marketing Research - Consumer Behaviour MSc Mathematical Economics and Econometric Methods (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queuing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS 13

14 Drie vakken, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research er goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CenteR Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moeten twee van de volgende vakken, Dynamic Capital Investment, Micro-Econometrics, Industrial Organization en Empirical Applications, zijn voltooid) Bachelor Econometrie & OR MSc Operations Research and Management Sciences (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queuing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Operations Research, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research er goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CenteR Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moeten twee van de vakken Dynamic Capital Investment, Simulation, Stochastic Operations Research en Queueing Models, zijn voltooid) Bachelor Econometrie & OR MSc Quantitative Finance and Actuarial Sciences (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: 14

15 - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queuing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS Drie vakken, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research er goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CenteR Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moeten twee van de vakken Financial Models, Dynamic Capital Investment, Empirical Applications en Issues in Finance and Insurance, zijn voltooid) Bachelor Econometrie & OR MSc Strategic Management (in het Engels) Strategic Management, 6 ECTS International Management, 6 ECTS Business Strategy, 6 ECTS Een keuzevak, te kiezen uit de volgende vakken: - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - Management Control, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS Een keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Entrepreneurship & Innovation 6 ECTS Corporate-Level Strategy 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde met het vak Organisatie van de Onderneming 2. M.Phil in Business, traject Accounting (in het Engels) 15

16 Jaar 1 Principles in Accounting, 6 ECTS Quantitative Finance, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS Quantitative Methods for Economics and Business, 6 ECTS Micro I (introduction), 3 ECTS Micro I (module Finance), 3 ECTS Economic Analysis of Accounting, 6 ECTS Econometric Models in Economics, 6ECTS Micro II, 6 ECTS OF Empirical Corporate Finance, 6 ECTS OF Asset Pricing Theory, 6 ECTS OF Keuzevak 1, 6 ECTS Scriptie, 12 ECTS Jaar 2 Research in Management Accounting, 6 ECTS Research in Financial Accounting, 6 ECTS Economic Foundations of Strategy, Organization and International Business, 6 ECTS Advanced Topics in Accounting, 6 ECTS Keuzevak 2, 6 ECTS Financial Econometrics OF Multivariate Statistics OF Micro II OF Keuzevak 3 Research Methods, 6 ECTS OF Industrial Organization for Business, 6 ECTS Scriptie, 18 ECTS Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. M.Phil. in Business, traject Organization (in het Engels) Jaar 1 Mathematics and Statistics for Business, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS Economic Foundations of Strategy, Organization, and International Business, 6 ECTS Behavioral Foundations of Strategy, Organization, and International Business, 6 ECTS Advanced Topics in Organization, Strategy and IB, 6 ECTS Industrial Organization for Business, 6 ECTS Multivariate Statistics, 6 ECTS Research Methods, 6 ECTS Scriptie, 12 ECTS Jaar 2 Advanced Strategy in International Business, 6 ECTS Vijf keuzevakken, 30 ECTS Advanced Topics in Organization, Strategy and IB, 6 ECTS Capita Selecta vak, 6 ECTS Niet verplicht Scriptie, 18 ECTS NB: De inhoud van het vak Advanced Topics in Organization, Strategy and International Business wordt elk jaar gewijzigd. Het vak kan dus twee keer worden gevolgd zonder dat herhaling optreedt. Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. 16

17 M.Phil. in Business, traject Finance (in het Engels) Jaar 1 Quantitative Methods for Economics and Business OF Econometric Methods, 6 ECTS Econometric Methods, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS Asset Pricing Theory, 6 ECTS Quantitative Finance, 6 ECTS Micro I (introduction), 3 ECTS Micro 1 (module Finance), 3 ECTS Empirical Corporate Finance, 6 ECTS Keuzevak 1, 6 ECTS OF Multivariate Statistics, 6 ECTS Keuzevak 2, 6 ECTS Scriptie, 12 ECTS Jaar 2 Advanced Topics in Finance, 6 ECTS Vier keuzevakken, 24 ECTS Corporate Finance Theory, 6 ECTS Financial Econometrics, 6 ECTS Capita selecta vak, 6 ECTS Niet verplicht Scriptie, 18 ECTS Mogelijke keuzevakken M.Phil. in Finance: Financial Models in Continuous Time Issues in Finance and Insurance Mathematical Finance NAKE-vakken / EDEN-seminars ( ) Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. M.Phil. in Business, traject Marketing (in het Engels) Jaar 1 Mathematics and Statistics for Business, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS OF Econometric Methods, 6 ECTS Marketing Models, 6 ECTS Marketing Theory, 6 ECTS Quantitative Models in Marketing, 6 ECTS Consumer Behavior, 6 ECTS Multivariate Statistics, 6 ECTS Industrial Organization in Business, 6 ECTS Scriptie, 12 ECTS Jaar 2 Quantitative Research Methods in Marketing and Management, 6 ECTS Advanced Topics in Marketing 1, 3 ECTS Advanced Topics in Marketing 2, 3 ECTS 17

18 Vijf keuzevakken/netwerkvakken, 6 ECTS, totaal 30 ECTS Scriptie, 18 ECTS Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. M.Phil. in Business, traject Operations Research (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queuing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Operations Research, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS 4 vakken, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research er goedkeuring van de Examencommissie Masterscriptie, 12 ECTS. Jaar 2 42 ECTS aan OR-vakken van LNMB en GPB - Advanced Quantitative Logistics Management - OR games - Nonlinear Optimization - Capita Selecta vak, 6 ECTS Niet verplicht en vakken van de Universiteit van Tilburg, met de volgende vereisten: - ten minste 6 ECTS aan vakken in het vakgebied linear en nonlinear optimization - ten minste 6 ECTS aan vakken in het vakgebied combinatorial optimization - ten minste 6 ECTS aan vakken in het vakgebied stochastic operations research - ten minste 6 ECTS aan vakken in het vakgebied game theory Scriptie, 18 ECTS Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een 18

19 bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. M.Phil. in Economics (in het Engels) Jaar 1 Empirical Research in Economics, 6 ECTS OF Econometric Methods, 6 ECTS Quantitative Methods for Economics and Business, 6 ECTS OF - Keuzevak, 6 ECTS Macro I, 6 ECTS Micro I (introduction), 3 ECTS Micro I (Equilibrium Theory), 3 ECTS Field course, 6 ECTS Macro II, 6 ECTS Micro II, 6 ECTS Econometric Methods in Economics, 6 ECTS Scriptie, 12 ECTS Jaar 2 Twee field courses, in totaal 12 ECTS, of één field course, 6 ECTS en Econometric Methods, 6 ECTS Drie topics courses, in totaal 9 ECTS Researchseminar & NAKE-workshop 1, 3 ECTS Twee field courses, in totaal 12 ECTS Een topics course, 3 ECTS Researchseminar & NAKE-workshop 2, 3 ECTS Capita Selecta vak, 6 ECTS Niet verplicht Scriptie, 18 ECTS Na goedkeuring van de in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. 19

20 Bijlage 2. Schakelprogramma s voor HBO-studenten Schakelprogramma Accountancy en Management Control Toegankelijk voor studenten met een diploma HEAO-BE of HEAO-AC. Voortgezet boekhouden, 6 ECTS Intermediate Financial Accounting, 6 ECTS Grondslagen Informatiekunde, 6 ECTS (vrijstelling voor studenten met diploma HEAO-AC) Academische vaardigheden Accounting, 6 ECTS Bedrijfsethiek, 6 ECTS Ondernemingsrecht, 6 ECTS (vrijstelling voor studenten met diploma HEAO-AC) Accountantscontrole en Administratieve Organisatie, 6 ECTS (vrijstelling voor studenten met diploma HEAO-AC) Intermediate Management Accounting, 6 ECTS Statistiek 2, 6 ECTS Bachelorscriptie, 12 ECTS Schakelprogramma Accounting Toegankelijk voor studenten met een diploma HEAO-BE of HEAO-AC. Intermediate Financial Accounting, 6 ECTS Academische vaardigheden Accounting, 6 ECTS Bedrijfsethiek, 6 ECTS Voortgezet boekhouden, 6 ECTS Statistiek voor HBO, 6 ECTS Intermediate Management Accounting, 6 ECTS Bachelorscriptie, 12 ECTS Schakelprogramma Economcs traject: Competition and Regulation (deels in het Nederlands) Studenten kunnen worden toegelaten tot dit programma na goedkeuring van de toelatingscommissie als in artikel 4.1. Economics of the European Union, 6 ECTS Economie van de Collectieve Sector, 6 ECTS Language Skills I, 0 ECTS Markt en Milieu OF keuzevak, 6 ECTS Mathematics 2, 6 ECTS Statistics 2, 6 ECTS Competition Policy and Deregulation, 6 ECTS Environmental Economics, 6 ECTS Industrial Organization and Technological Change, 6 ECTS Institutions and Incentives, 6 ECTS Labour Economics, 6 ECTS Language Skills II, 0 ECTS Schakelprogramma Economics traject: Socio-Economic Policy (deels in het Nederlands) 20

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013 Faculteit Economie Bedrijfskunde Substitutie- overgangsregeling Faculteit Economie Bedrijfskunde 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- examregeling FEB : bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- overgangsregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging Finance Fiscale Economie Information Management

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Research in Social and Behavioral Sciences Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL І ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2013-2014 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Computing Science

Onderwijs- en examenregeling Computing Science Onderwijs- en examenregeling Computing Science Deel II Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Toegepaste Taalwetenschap

Toegepaste Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie