Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: Accountancy en Management Control Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Quantitative Finance and Actuarial Sciences Operations Research and Management Science Mathematical Economics and Economic Methods Strategic Management M.Phil. in Business M.Phil. in Economics hierna te noemen: de opleidingen. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). b) student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en het examen van een of meerdere opleidingen. c) onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet. d) examen: het masterexamen van de opleiding. e) tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student op het gebied van een specifieke onderwijseenheid van de opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek. f) ECTS-studiepunten: ook ECTS genoemd; studiepunten overeenkomstig het European Credit Transfer and Accumulation System. g) schriftelijk tentamen: een tentamen bestaande uit een of meerdere schriftelijke opdrachten of een verslag, werkstuk of scriptie, ofwel een tentamen bestaande uit zowel mondelinge als schriftelijke onderdelen. h) Schakelprogramma: een programma bestaande uit maximaal 90 ECTS-studiepunten dat dient ter voorbereiding van de student op de desbetreffende masteropleiding 1. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 1 Bij het bepalen van het aantal ECTS-studiepunten gaat de examencommissie na of er afspraken zijn gemaakt tussen regionale HBO-opleidingen en de Universiteit van Tilburg met betrekking tot het desbetreffende schakelprogramma. 1

2 Artikel 1.3 Doel van de opleidingen De doelstellingen van de opleidingen zijn als volgt: het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in het desbetreffende vakgebied; wetenschappelijke vorming; voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als academicus. Artikel 1.4 Vorm van de opleidingen De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Opbouw van de opleidingen Artikel 2.1 Studielast 1. De studielast wordt uitgedrukt in ECTS-studiepunten. 2. Elke opleiding heeft een studielast van 60 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de M.Phil. in Economics en de M.Phil. in Business, die een studielast van 120 ECTSstudiepunten hebben. 3. De studielast van elk onderdeel bedraagt 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de masterscriptie, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. De onderdelen van de masteropleiding Fiscale Economie hebben een studielast van 6, 9 of 12 ECTSstudiepunten. De studielast van de masterscriptie van deze opleiding bedraagt 15 ECTSstudiepunten. De onderdelen van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics hebben een studielast van 3 of 6 ECTS-studiepunten. De eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics heeft een studielast van 12 ECTSstudiepunten. Artikel 2.2 Samenstelling 1. De opleidingen bestaan uit de in bijlage 1 vermelde vakken. 2. In de in lid 1 bedoelde vakkenlijst mogen geen vakken voorkomen die onderdeel uitmaakten van de bacheloropleiding via welke toegang werd verkregen tot de masteropleiding. 3. In de in lid 1 bedoelde vakkenlijst mogen niet meer dan drie vakken voorkomen die al tijdens een eerdere masteropleiding aan de Universiteit van Tilburg zijn gevolgd, met uitzondering van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics. Paragraaf 3 Tentamens en examens van de opleidingen Artikel 3.1 Tijdvakken en frequentie tentamens en examens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.2 genoemde onderdelen wordt in elk studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven, met uitzondering van de masterscriptie en de eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics. Voor de eerstejaarsscriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics wordt ten minste eenmaal per academisch jaar de gelegenheid gegeven. Voor de Masterscriptie in de masterprogramma s wordt tenminste vijf maal per academisch jaar de gelegenheid gegeven. 2. Anders dan in lid 1 gesteld, krijgen studenten ten minste eenmaal de gelegenheid tot het afleggen van een tentamen voor een vak dat in het desbetreffende studiejaar niet wordt onderwezen. Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 1. In de meeste gevallen worden de tentamens van in bijlage 1 en 2 genoemde onderdelen in schriftelijke vorm afgenomen. 2

3 2. De examencommissie kan op verzoek van de student of de examinator besluiten een tentamen (voor een individuele persoon) in een andere vorm af te nemen. 3. De examencommissie kan op verzoek een student met een functiebeperking de mogelijkheid bieden tentamens af te leggen op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke regeling dient de student de speciale omstandigheden te melden bij het Onderwijsbureau en/of een studentendecaan. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 1. Bij mondelinge tentamens wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Mondelinge tentamens zijn openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen 15 werkdagen na afname van het tentamen door de examinator vastgesteld. De uitslag wordt binnen vijf werkdagen hierna op de website van de Universiteit van Tilburg geplaatst. 2. De uitslag van een mondeling tentamen wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen door de examinator vastgesteld, waarna de schriftelijke verklaring direct aan de student wordt overhandigd. 3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag ontvangt. 4. De student heeft recht op inzage (zie art. 3.6) alsmede het recht bezwaar aan te tekenen bij het college van beroep voor de examens. Artikel 3.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 2. Anders dan gesteld in het eerste lid, kan de examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald onderdeel waarvoor hij/zij langer dan vijf jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. 3. Lid 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de geldigheidsduur van vakken waarvoor vrijstelling is verleend. Artikel 3.6 Inzagerecht 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in het beoordeelde werk. Plaats en tijd van inzage worden in overleg bepaald. Tevens wordt de student op zijn/haar verzoek tegen kostprijs een kopie van het werk verschaft. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. In afwijking van het in lid 1 genoemde, kan de examencommissie bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. Artikel 3.7 Vrijstelling 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student een ander 3

4 onderdeel van een masteropleiding heeft gevolgd dat alle leerdoelen van het desbetreffende onderdeel dekt. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. 2. De in art bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 18 ECTSstudiepunten. Artikel 3.8 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem/haar behaalde tentamens en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 3.9 Graad 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science of Master of Philosophy verleend. De titel Master of Science wordt verleend voor de volgende opleidingen: Accountancy en Management Control Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Quantitative Finance and Actuarial Sciences Operations Research and Management Science Mathematical Economics and Economic Methods Strategic Management. De titel Master of Philosophy wordt verleend voor de volgende opleidingen: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Vooropleiding en toelating Toelatingscommissie Toelating tot een opleiding is ter beoordeling van de toelatingscommissie van de desbetreffende opleiding. Artikel 4.2 Vooropleiding en toelating 1. De opleidingen beginnen op 1 september, met uitzondering van Fiscale Economie, wlke twee startmomenten heeft, namelijk in september en in februari. 2. Toegang tot de opleidingen wordt verleend aan studenten die aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg een van de in bijlage 1 per 4

5 masteropleiding opgesomde bacheloropleidingen met de daarbij genoemde vakken hebben afgerond. Toegang tot de M.Phil.-opleidingen wordt alleen verleend na goedkeuring door de toelatingscommissie. 3. Toegang tot de opleidingen wordt eveneens verleend aan studenten die aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg ten minste drie jaar staan ingeschreven voor een bacheloropleiding zoal bedoeld in art en ten minste 168 ECTS-studiepunten aan verplichte tentamens hebben behaald. 4. Na goedkeuring door de toelatingscommissie zoals bedoeld in art. 4.1 wordt toegang tot de opleidingen verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding hebben voltooid die naar de mening van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan de opleiding zoals bedoeld in art , of die in het bezit zijn van een diploma van een gelijkwaardige vooropleiding. De toelatingscommissie kan een student verder vragen de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke masteropleidingen) of de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) af te leggen. Daarnaast moet de student beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal, vergelijkbaar met een score van 6,5 op het International English Language Testing System (IELTS)-examen. 5. De in art. 4.1 bedoelde toelatingscommissie kan extra eisen stellen aan de toelating van een student tot de masteropleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een schakelprogramma. De inhoud en duur van een dergelijk schakelprogramma is afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de student. Voor studenten met bepaalde HBO-diploma s bestaan er standaard schakelprogramma s. Deze zijn beschreven in bijlage 2. Studenten in een dergelijk schakelprogramma dienen voor toelating tot de masteropleiding ten minste 80% van de studiepunten van dit programma behaald te hebben. 6. Na goedkeuring door de toelatingscommissie zoals bedoeld in art. 4.1 wordt toegang tot de M.Phil. in Business en de M.Phil in Economics verleend aan studenten die in of buiten Nederland een bacheloropleiding in de economie, econometrie of bedrijfskunde hebben voltooid of een gelijkwaardige academische achtergrond hebben. Aanmeldingen worden beoordeeld op basis van: a. gecertificeerde studieresultaten b. topprestaties (bij de beste 10%) in de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil. in Business) of de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil. in Economics) c. prestatie in de Engelse taaltoets TOEFL/IELTS d. twee aanbevelingsbrieven e. geschreven werk. Artikel 4.3 Toelatingsonderzoek: procedure 1. Studenten die niet afkomstig zijn uit een EEA 2 land en die geen permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten, dienen hun inschrijvingsaanvraag voor de opleiding van hun keuze vóór 15 april naar de toelatingscommissie te zenden om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding met ingang van 1 september van hetzelfde jaar. Studenten die afkomstig zijn uit een EEA-land of een permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten, kunnen zich tot 1 juli inschrijven voor een opleiding om in aanmerking te komen voor toelating per 1 september van hetzelfde jaar. 2. Voor toelating tot de opleidingen zoals bedoeld in art stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de door de kandidaat voltooide vooropleiding(en) kan de commissie besluiten bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat te laten toetsen door experts van binnen of buiten de universiteit. 2 De volgende landen zijn EEA-landen (per mei 2004): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 5

6 3. De toelatingscommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van de inschrijvingsaanvraag zoals bedoeld in art een beslissing omtrent het al dan niet toelaten van de kandidaat. 4. De student wordt toegelaten tot een opleiding op voorwaarde dat hij/zij uiterlijk op de dag waarop de opleiding begint, aan de hand van certificaten van gevolgde opleidingen kan aantonen te voldoen aan de vereisten van kennis en vaardigheden. 5. In de schriftelijke verklaring omtrent de toelating wordt de student gewezen op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij het college van beroep voor de examens. Paragraaf 5 Artikel 5.1 Studiebegeleiding Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit houdt de studieresultaten van de student bij. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangsresultaten die wordt verzorgd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 5.2 Studiebegeleiding 1. In het kader van de toelatingsprocedure kunnen de faculteit en de student afspraken maken over de opzet van de specifieke opleiding die hij/zij volgt. 2. De faculteit zorgt ervoor dat elke student tijdens de opleiding voldoende begeleiding krijgt. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor worden geschaad. 3. Verder kan een wijziging niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op enige andere beslissing die krachtens deze regeling is genomen door de examencommissie. Artikel 6.2 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 6.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 21 juni

7 Bijlage 1 bij artikel 2.2 Samenstelling van de masteropleidingen MSc Accountancy en Management Control (in het Nederlands) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS Voortgezette Administratieve Organisatie, 6 ECTS Fiscale Aspecten van het Ondernemen, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Advanced Management Accounting, 6 ECTS - Voortgezette Accountantscontrole, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS Financial Statement Analysis, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie met de volgende vakken: - Intermediate Financial Accounting - Voortgezet Boekhouden - Accountantscontrole en Administratieve Organisatie - Intermediate Management Accounting MSc Accounting (in het Engels) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Advanced Management Accounting, 6 ECTS International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Strategic Management, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behavior, 6 ECTS - Andere vakken op het gebied van accounting ter goedkeuring door de examencommissie Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding zijn voltooid). Toelatingseisen (zie paragraaf 4 voor regels) Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, met het vak Intermediate Management Accounting en 6 ECTS-studiepunten uit de volgende vakken: - Intermediate Financial Accounting of - Comparative Accounting Bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Financiering 2 - Accounting 2 - Intermediate Financial Management - Intermediate Management Accounting 7

8 MSc Economics (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS 4 vakken, te kiezen uit: - Seminar Game Theory and Industrial Organization, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS Seminar Labour Economics, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics Twee keuzevakken van elk 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Het is mogelijk om een specialisatie traject te kiezen binnen dit masterprogramma> Studenten die voldoen aan de vereisten in de hieronder beschreven specialisatie, krijgen een vermelding van deze specialisatie op het diploma. Voor het specialisatie traject Socio-Economic Policy zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics Voor het specialisatie traject Competition and Regulation zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Game Theory and Industrial Organization - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases Voor het specialisatie traject Resources, Development and Growth zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Development and Growth, 6 EC - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS Bachelor Algemene Economie of bachelor International Economics and Finance 3. Schakelprogramma De in art bedoelde toelatingscommissie kan besluiten studenten met een universitair bachelordiploma economie met onvoldoende achtergrond in micro-economie en statistiek te verplichten een schakelprogramma te volgen alvorens zij worden toegelaten tot de masteropleiding Economics. MSc Economics and Finance of Aging (in English) Introduction to Economics and Finance of Pensions and Aging, 6 ECTS Empirical Research in Pension and Retirement Economics, 6 ECTS Micro-economics of Life Cycle Behaviour, 6 ECTS Investment Analysis of Aging and Pensions I, 6 ECTS Macro-economics of Pensions and Social Insurance, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit - Psychology of Economic Behaviour, 6 ECTS - Health Economics, 6 ECTS - Investment Analysis of Aging and Pensions II, 6 ECTS 8

9 - Topics in Economics and Finance of Aging, 6 ECTS 2 modules te kiezen uit: - Actuarial Sciences: Life Insurance - Retirement and Taxation - General Equilibrium Models Master scriptie, 18 ECTS 2. Entry requirements (zie paragraaf 4 voor de regels) Bachelor Algemene Economie, Econometrics and OR, Bedrijfseconomie of International Business. MSc Financial Management (in het Engels) Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS Corporate Valuation, 6 ECTS Capital Structure, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS - International Management, 6 ECTS - Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Treasury Management, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behaviour, 6 ECTS - Financial Statement Analysis, 6 ECTS - Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Empirical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde of International Economics and Finance of Economics met de volgende vakken: - Financiering 2/Finance 2 - Accounting 2 MSc Fiscale Economie (in het Nederlands) Belastingheffing particulieren B, 6 ECTS Europees en Internationaal belastingrecht B, 9 ECTS Methodologie van het belastingrecht, 6 ECTS Belastingheffing ondernemingen B, 12 ECTS Vrij keuzevak, 6 ECTS Verplicht fiscaal keuzevak uit de volgende vakken: - Capita selecta Europees en internationaal belastingrecht, 6 ECTS - Capita selecta loonbelasting en sociale verzekeringen, 6 ECTS - Capita selecta omzetbelasting, 6 ECTS - Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging en -concentraties, 6 ECTS - Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen, 6 ECTS 9

10 - Fiscale aspecten van vererving, 6 ECTS - Fiscaal strafrecht I, 6 ECTS - Geschiedenis van het belastingrecht, 6 ECTS - Oefenrechtbank, 6 ECTS - Persoonlijke financiële planning voor fiscale economie, 6 ECTS Masterscriptie, 15 ECTS 2. Toelatingseisen Bachelor Fiscale Economie (zie paragraaf 4 voor regels) 3. Speciale opleiding voor masters Belastingrecht Voor studenten die de masteropleiding Belastingrecht aan de faculteit Rechten van deze universiteit volgen of hebben voltooid en de bacheloropleiding Fiscal Economics aan deze faculteit hebben voltooid, bestaat de masteropleiding Fiscal Economics uit de volgende vakken: - Vier fiscale keuzevakken (elk 6 ECTS) die niet zijn opgenomen in de masteropleiding Belastingrecht - Twee economische keuzevakken (elk 6 ECTS) - Masterscriptie Fiscale Economie Vrijstellingen kunnen worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. Artikel is hier niet van toepassing. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. De student dient de opleiding vooraf te laten goedkeuren door de examencommissie. MSc Information Management (in het Engels) 4 vakken, te kiezen uit: - Business Intelligence, 6 ECTS - Business Process Integration, 6 ECTS - Business Transformation and IT, 6 ECTS - Management of Knowledge and Innovation, 6 ECTS - Method Engineering, 6 ECTS - Advanced Resource Planning, 6 ECTS - Logistics and Information, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - MSc-vakken van 6 ECTS binnen FEB. Dit kan een van de bovengenoemde vakken zijn - E-business, 6 ECTS Seminar Information Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Informatiekunde, dan wel bachelor Business Studies, bachelor International Business of bachelor Bedrijfseconomie, met de volgende vakken: - Databases - Business Process Analysis 1 (of oude stijl vak Business Engineering) - Information Systems Strategy (of oude stijl vak Informatiebeleid) MSc International Business (in het Engels) 10

11 International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS International Financial Management, 6 ECTS International Management, 6 ECTS International Marketing, 6 ECTS Twee keuzevakken, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, elk 6 ECTS Seminar International Business, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid en het seminar moet zijn gekozen in dezelfde specialisatierichting als de scriptie). Er zijn vier specialisatie trajecten binnen het masterprogramma in International Business te weten organisation & strategy, marketing, accounting en finance. Een specialisatietraject bestaat uit twee keuzevakken, een seminar en een masterscriptie op het gebied van de specialisatierichting. Bachelor International Business, bachelor Bedrijfseconomie of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Marketing 2 - Financiering 2 - Organisatie van de Onderneming 2 - Accounting 2 MSc International Economics and Finance (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS Seminar European Financial Economics and Policies, 6 ECTS Seminar Trade Policies and European Tax Policies, 6 ECTS 4 courses out of: - Seminar Game Theory and Industrial Organization, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Labour Economics, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS - Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - Treasury Management, 6 ECTS - Financial Analysis and Investment Behaviour, 6 ECTS - Other course: under approval of the examination committee Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor International Economics and Finance of bachelor Algemene Economie 3. Schakelprogramma De in art bedoelde toelatingscommissie kan besluiten studenten met een universitair bachelordiploma Economie met onvoldoende achtergrond in internationale economie, 11

12 financiële economie en statistiek te verplichten een schakelprogramma te volgen alvorens zij worden toegelaten tot de masteropleiding International Economics and Finance. MSc Investment Analysis (in het Engels) Investment Analysis, 6 ECTS Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Capital Structure, 6 ECTS - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS Emperical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Financial Analysis and Investor Behavior, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of Bachelor Business Studies. MSc Logistics and Operations Management (in het Engels) Research & Design Methodology, 6 ECTS International Production Management, 6 ECTS Physical Distribution Management, 6 ECTS Logistics and Information, 6 ECTS Keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Purchasing Management, 6 ECTS Keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). 1. Toelatingseisen (zie paragraaf 4 voor regels) Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Organisatie van de Onderneming MSc Marketing Management (in het Nederlands) Brand Management, 6 ECTS Strategic Marketing Management, 6 ECTS Marketing Communications, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Advanced Marketing Research, 6 ECTS - International Marketing, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Survey Methodology, 6 ECTS 12

13 - Experimental Research, 6 ECTS - Purchasing Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie, bachelor International Business of bachelor Business Studies, met de vakken Services Marketing en Marketing Research, dan wel bachelor Informatiekunde met de volgende vakken: - Marketing 2: Consumentengedrag - Organisatie van de Onderneming - Marketing Research - Services Marketing MSc Marketing Research (in het Engels) Advanced Marketing Research, 6 ECTS Marketing Models, 6 ECTS Experimental Research, 6 ECTS Survey Methodology, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Strategic Marketing Management, 6 ECTS - International Marketing, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS - Brand Management (in het Nederlands), 6 ECTS - Marketing Communication (in het Nederlands), 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). Bachelor Bedrijfseconomie met het vak Marketing Research. Verder bachelor Econometrie & OR met 18 ECTS behaald in: - Marketing Management - Marketing Research - Consumer Behaviour MSc Mathematical Economics and Econometric Methods (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queuing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS 13

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie