Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management M.Phil. in Business M.Phil. in Economics hierna te noemen: de opleidingen. In afwijking hiervan kan onderscheid worden aangebracht in de masteropleidingen enerzijds en de M.Phil opleidingen anderzijds. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. de wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. examencommissie: een door de decaan aangestelde commissie in de zin van artikel 7.12 van de wet. 3. toelatingscommissie: een door het instellingsbestuur benoemd lid van opleidingsbestuur dat oordeelt over verzoeken tot toelating binnen de desbetreffende opleiding 4. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en het afleggen van de tentamens en het examen van een of meer opleidingen. 5. vak: een onderwijseenheid van de opleiding, beide in de zin van de wet artikel 7.3, lid examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot een opleiding behorende vakken, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de examencommissie aangewezen examinatoren naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student. 1

2 7. tentamen: onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student op het gebied van een specifiek vak van de opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek. Eén of meer toetsen kunnen onderdeel uitmaken van het tentamen. 8. toets: deelonderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student op het gebied van een specifiek vak van de opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek. 9. examinator: personeelslid dan wel een externe expert die binnen het desbetreffende vak instructies geeft en die is benoemd door de examencommissie. 10. blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. Het jaar bestaat uit vier blokken. 11. semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. Het jaar bestaat uit twee semesters. 12. academisch jaar: periode van twee achtereenvolgende semesters, dan wel vier achtereenvolgende blokken. Mogelijk toegepast in combinaties. 13. ECTS-studiepunten: ook ECTS genoemd; studiepunten overeenkomstig het European Credit Transfer and Accumulation System. 14. Pré-masterprogramma: een programma dat dient ter voorbereiding van de student op de desbetreffende masteropleiding, ook wel genoemd schakelprogramma. Bijlage 3 noemt de aangeboden pré-master programma s. 15. Masterniveau: Er is sprake van masterniveau van vakken indien het vak onderdeel uitmaakt van een masteropleiding op universitair niveau, tenzij door de examencommissie een bachelorvak als zodanig wordt geaccepteerd. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleidingen De doelstellingen van de opleidingen zijn: het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied; wetenschappelijke vorming van de student en; voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als onderzoeker. Artikel 1.4 Inrichting van de opleidingen De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Artikel 2.1 Opbouw van de opleidingen Examinering van de opleidingen 1. De masteropleidingen en de M.Phil opleidingen worden afgesloten met een examen. 2. De pré-masterprogramma s omvatten uitsluitend tentamens. Artikel 2.2. Studielast 1. De studielast van de vakken bedraagt voor: a) Masteropleidingen 60 ECTS-studiepunten; b) M.Phil programma s 120 ECTS. 2. De studielast van de vakken bedraagt voor: a) de masteropleidingen 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de masterscriptie, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. b) de masteropleiding Fiscale Economie 6, 9 of 12 ECTS-studiepunten. De studielast van de masterscriptie van deze opleiding bedraagt 15 ECTSstudiepunten. 2

3 c) de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics 3 of 6 ECTS-studiepunten. De scriptie van de M.Phil. in Business en de M.Phil. in Economics heeft een studielast van 30 ECTS-studiepunten. Artikel 2.3 Samenstelling 1. De opleidingen zijn opgebouwd uit de in bijlage 1 vermelde vakken. 2. In geval van keuzemogelijkheid ter invulling van het eerste lid bedoelde opbouw van het programma dient de student te voldoen aan de volgende eisen: a) de vakken dienen van masterniveau te zijn en b) de vakken mogen niet eveneens onderdeel uitmaken van de opbouw van de bacheloropleiding op grond waarvan toegang werd verkregen tot de masteropleiding en c) mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken van de masteropleiding noch met vakken die deel uitmaken van de vooropleiding op grond waarvan toegang tot de masteropleiding in kwestie verkregen kan worden en d) moeten voldoen aan eventueel aanvullend gestelde eisen. 3. Op het tweede lid is artikel 3.7 van toepassing. Artikel 2.4 Wetenschappelijke vorming 1. De opleidingen dienen voldoende elementen te bevatten ter bevordering van de wetenschappelijke vorming van de student in het bijzonder met betrekking tot diens vermogen tot onafhankelijke menings- en oordeelsvorming en diens handelen en communiceren op academisch niveau in woord en geschrift. 2. De examencommissie stelt een kader vast waarin de bovenstaande factoren kunnen worden getoetst. Paragraaf 3 Artikel 3.1 Tentamens en examens van de opleidingen Verplichte volgorde 1. Toelating tot de opleiding impliceert toelating tot de vakken en de tentamens van de opleiding 2. Toelating tot de vakken en/of tentamens kan gebonden zijn aan nader gestelde ingangseisen die, indien van toepassing, zijn weergegeven in bijlage Toelating tot het examen van de opleiding gebeurt met inachtneming van artikel 3.8, lid 2. Artikel 3.2 Tijdvakken en frequentie tentamens en examens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.2 genoemde vakken wordt in elk studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. De examencommissie kan besluiten gedurende het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden één of meerdere bij een tentamen behorende toetsen eenmaal aan te bieden. Voor de scripties en mogelijk andere door de examencommissie aan te wijzen vakken, wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden tenminste éénmaal de gelegenheid gegeven. 3. Met betrekking tot de masteropleidingen: De tentamens van semester 1 volgen direct op de onderwijsperiode waarin het vak is aangeboden. Na het hierop volgende derde blok volgt de mogelijkheid tot hertentamen van het desbetreffende vak. De tentamens van blok 3 volgen direct op de onderwijsperiode waarin het vak is aangeboden. Na het hierop volgende blok 4 volgt de mogelijkheid tot hertentamen van de vakken van blok 3. 3

4 4. In afwijking van het derde lid biedt de masteropleiding Fiscale Economie tentamens aan conform de frequentie en tijdvakken van de M.Phil opleidingen zoals omschreven in het vijfde lid. 5. In afwijking van het derde lid volgen bij de M.Phil opleidingen de tentamens van de vakken volgen direct op het semester waarin het vak is aangeboden. De tweede tentamenpoging kan worden afgelegd in de periode juli en/of augustus. Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 1. In de regel worden de tentamens van in bijlage 1 en 2 genoemde vakken schriftelijk afgenomen. 2. De examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af te nemen. 3. De examencommissie kan op verzoek van een student met een handicap beslissen om de mogelijkheid te bieden tot het afleggen van tentamens op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. De student dient diens handicap zo spoedig mogelijk te melden aan de studentendecaan en/of de studieadviseur al naar gelang de aard van de handicap onder overlegging van relevante documentatie zoals geneeskundige verklaringen. Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 1. Bij mondelinge tentamens wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Mondelinge tentamens zijn openbaar tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen 15 werkdagen na afname van het tentamen door de examinator vastgesteld. 2. De uitslag van een mondeling tentamen wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen door de examinator vastgesteld waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt overhandigd. 3. De uitslag is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie vindt plaats binnen vijf werkdagen na de in het eerste en tweede lid bedoelde vaststelling. 4. Bovenstaande leden zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden tentamens. Artikel 3.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde vakken is onbeperkt. 2. In afwijking van het eerste lid kan de examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan zes jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 3.6 Inzagerecht 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in het beoordeelde werk. Plaats en tijd van inzage worden in overleg bepaald 2. In afwijking van het in lid 1 genoemde, kan de examencommissie bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste 4

5 tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 3. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Artikel 3.7 Vrijstelling 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen binnen een masteropleiding, indien de student een ander vak op universitair masterniveau heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. 2. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 18 ECTS-studiepunten. 3. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. Artikel 3.8 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem/haar behaalde vakken en tentamens binnen het masterprogramma en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Indien toegang tot de masteropleiding is verleend op basis van artikel 4.1, tweede lid, stelt de examencommissie de uitslag van het examen vast nadat het programma van de vooropleiding, inclusief de mogelijk specifiek vereiste vakken, succesvol is afgerond. 3. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 3.9 Graad 1. De graad Master of Science wordt verleend aan degene die met goed gevolg het examen in de volgende opleidingen heeft afgelegd: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management. 5

6 De graad Master of Philosophy wordt verleend aan degene die het examen in de onderstaande opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Vooropleiding masteropleidingen Vooropleiding Masteropleidingen 1. Onder voorbehoud van artikel 4.2 verleent de toelatingscommissie de student toegang tot een masteropleiding per academisch jaar mits is voldaan aan één van de volgende vooropleidingen: a. een aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg succesvol afgeronde bacheloropleiding welke correspondeert met de masteropleiding weergegeven in bijlage 2, aangevuld met het behaald zijn van voor de toegang tot de masteropleiding vereiste vakken genoemd in bijlage 2; b. een aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg succesvol afgerond pré-master programma leidend tot de masteropleiding in kwestie weergegeven in bijlage 3; c. een succesvol afgeronde opleiding die naar mening van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in lid 1, sub a. 2. Vooropleidingen zoals bedoeld in het eerste lid sub a en b, die nog niet zijn afgerond, maar waarbij een maximum van 12 ECTS nog niet succesvol is afgerond, bieden bij uitzondering toegang tot de corresponderende masteropleiding. 3. Aan opleidingen bedoeld in het eerste lid, sub c, welke niet zijn gevolgd aan een onderwijsinstelling in Nederland, worden in beginsel aanvullende resultaten van de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke opleidingen) dan wel de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) verbonden. 4. Een verzoek om toelating tot een masteropleiding anders dan bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel wordt afgewezen. De toelatingscommissie kan besluiten om de verzoeker toe te laten tot een voorbereidend pré-master programma, minimaal 42 ECTS, dat na afronding toelating tot de master verschaft conform het eerste lid, sub b. 5. Het pré-masterprogramma van garandeert toelating tot de hieraan verbonden masteropleiding in Instroom in de masteropleiding in de hieropvolgende collegejaren kan onderhevig zijn aan aanvullende eisen. Artikel 4.2 De taalvereisten 1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de (pre-)masterprogramma s Accountancy, Fiscale Economie en Marketing Management. Voor niet-nederlandstaligen kan voldoende kennis van de Nederlandse taal aangetoond worden door middel van een diploma in het programma staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). 2. Voor de overige (pre-)masteropleidingen is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door een succesvol afgerond Engelstalig Bachelor Programma. 3. In afwijking van het in het tweede lid gestelde, kan voor de genoemde bacheloropleidingen ook aan de eis van voldoende kennis van de Engelse taal worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van de TOEFL- en/of IELTS-test. De minimaal vereiste score is: a. Masteropleidingen: TOEFL minimale score 577 voor de papieren versie of 233 voor de computerversie of 90 voor de internet-based versie; IELTS-test minimale 6

7 score 6,5 én een minimal score van 6.0 op elk van de onderdelen; Cambridge Proficiency. b. Pré-masterprogramma s: TOEFL minimale score 550 voor de papieren versie of 213 voor de computerversie of 80 voor de internet-based versie; IELTS-test minimale score 6,0 én een minimale score van 5.5 op elk van de onderdelen; Cambridge Proficiency. 4. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs dan wel het hoger algemeen voortgezet onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gesteld in lid 2 en 3. Artikel 4.3 Toelatingsprocedure Masteropleidingen 1. Toelating tot de masteropleidingen geschiedt éénmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 4.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel geldt voor de masteropleiding Fiscale Economie een tweede instroommoment in het academisch jaar, te weten per 1 februari. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 4.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 3. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een masteropleiding op basis van een vooropleiding zoals bedoeld in artikel 4.1, lid 1, sub c gelden de volgende deadlines: a. Uiterlijk 15 april voor studenten zonder nationaliteit dan wel zonder permanente verblijfsvergunning van een EEA 1 land of één van de volgende landen: Australië, Canada, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen en de Verenigde Staten van Amerika. b. 1 juli voor studenten met nationaliteit dan wel met permanente verblijfsvergunning van een EEA -land of één van de volgende landen: Australie, Canada, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen en de Verenigde Staten van Amerika. 4. Voor toelating tot de opleidingen stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de door de kandidaat voltooide vooropleiding(en) kan de commissie besluiten bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat te laten toetsen door experts van binnen of buiten de universiteit. 5. De toelatingscommissie doet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek schriftelijke uitspraak. 6. Met betrekking tot pré-master programma s zijn de leden 1, 3, 4 en 5 overeenkomstig van toepassing. Artikel 4.4 Inschrijving 1. Na verleende toestemming tot toelating in een masteropleiding, dient registratie in de masteropleiding in de gegevens van de Centrale Studenten Administratie voltooid te zijn vóór 1 oktober. Paragraaf 5 Artikel 5.1 Vooropleiding en toelating M.Phil opleidingen Vooropleiding 1 De volgende landen zijn EEA-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 7

8 1. Onder voorbehoud van de artikelen 5.2 en 5.3 verleent de toelatingscommissie de student toegang tot een M.Phil opleidingen mits is voldaan aan één van de volgende vooropleidingen: a. Een met goed gevolg afgerond universitaire bacheloropleiding in de richting economie, econometrie of bedrijfskunde; b. Een succesvol afgeronde opleiding die naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in het eerste lid, sub a. Artikel 5.2 Taalvereisten 1. Voor de M.Phil opleidingen is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door : a. een met goed gevolg afgeronde vooropleiding zoals bedoeld in artikel 5.1 in de landen Australie, Canada (Quebec uitgezonderd), Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten of b. een met goed gevolg afgerond Bachelor Programma zoals bedoeld in artikel 5.1 dat geheel in het Engels is onderwezen of; c. een met goed gevolg afleggen van de TOEFL-test (minimale score 575 voor de papieren versie of 233 voor de computerversie) en/of IELTS-test (minimale score 6,5). Artikel 5.3 Aanvullend vereiste gegevens 1. De toelatingscommissie baseert haar beslissing omtrent toelating mede op de volgende feiten a. topprestaties (bij de beste 10%) in de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil. in Business) of de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil. in Economics). Aanmeldingen op basis van een vooropleiding aan de faculteit zijn hiervan vrijgesteld. b. twee aanbevelingsbrieven c. geschreven werk. Artikel 5.4 Toelatingsprocedure M.Phil programma s 1. Toelating tot de M.Phil opleidingen geschiedt éénmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals bedoeld in artikel 5.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een M.Phil opleiding gelden de volgende uiterste data a. Voor studenten die niet afkomstig zijn uit een EEA 1 land en die geen permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten, 15 april. b. Voor studenten die afkomstig zijn uit een EEA-land of een permanente verblijfsvergunning voor een EEA-land bezitten 1 juli. c. Voor overige gevallen 1 september. 3. Voor toelating tot de opleidingen stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de door de kandidaat voltooide vooropleiding(en) kan de commissie besluiten bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat te laten toetsen door experts van binnen of buiten de universiteit. 4. De toelatingscommissie doet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijke uitspraak. 5. De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor om toelatingsverzoeken af te wijzen op grond van overwegingen van capaciteit. 8

9 Artikel 5.5 Inschrijving 1. Na verleende toestemming tot toelating tot een M.Phil opleiding dient registratie in de masteropleiding in de gegevens van de Centrale Studenten Administratie voltooid te zijn vóór 1 oktober. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Studiebegeleiding Studievoortgangadministratie 1. De faculteit is verantwoordelijk voor het bijhouden van studieresultaten van de student. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangresultaten die wordt verzorgd door de Centrale Studenten Administratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten begeleid worden bij studiegerelateerde onderwerpen. Paragraaf 7 Artikel 7.1 Rechtsbescherming College van Beroep voor de Examens 1. Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot behandelen van een door betrokkene ingesteld beroep in casu van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen. Paragraaf 8 Artikel 8.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor worden geschaad. Artikel 8.2 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 8.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 21 juni

10 Bijlage 1 bij artikel 2.2 Opbouw van de opleidingen (master en M.Phil) MSc Accountancy (in het Nederlands) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS Voortgezette Administratieve Organisatie, 6 ECTS Fiscale Aspecten van het Ondernemen, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Advanced Management Accounting, 6 ECTS - Voortgezette Accountantscontrole, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS Financial Statement Analysis, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). MSc Accounting (in het Engels) Advanced Financial Accounting, 6 ECTS Advanced Management Accounting, 6 ECTS International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS Management Control, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Strategic Management, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Accounting Theory, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behaviour, 6 ECTS - Treasury Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). MSc Economics (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS 4 vakken, te kiezen uit: - Seminar Game Theory and Industrial Organization, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS Seminar Labour Economics, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS Twee master keuzevakken van elk 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS(voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). Het is mogelijk om een specialisatietraject te kiezen binnen dit masterprogramma. Studenten die voldoen aan de vereisten in de hieronder beschreven specialisaties, krijgen een vermelding van deze specialisatie op de cijferlijst. Let wel, het is niet mogelijk om meer dan één specialisatie op het diploma vermeld te krijgen Voor het specialisatietraject Socio-Economic Policy zijn de volgende vakken verplicht: 10

11 - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics Voor het specialisatietraject Competition and Regulation zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Game Theory and Industrial Organization - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases Voor het specialisatietraject Resources, Development and Growth zijn de volgende vakken verplicht: - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS Economics and Finance of Aging (in English) Introduction to Economics and Finance of Pensions and Aging, 6 ECTS Empirical Research in Pension and Retirement Economics, 6 ECTS Micro-economics of Life Cycle Behaviour, 6 ECTS Investment Analysis of Aging and Pensions I, 6 ECTS Macro-economics of Pensions and Social Insurance, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit - Psychology of Economic Behaviour, 6 ECTS - Health Economics and aging, 6 ECTS - Investment Analysis of Aging and Pensions II, 6 ECTS - Topics in Economics and Finance of Aging, 6 ECTS 2 modules te kiezen uit: - Actuarial Sciences: Life Insurance - Retirement and Taxation - General Equilibrium Models Master scriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken (of het pré-masterprogramma) zijn voltooid) MSc Financial Management (in het Engels) Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS Corporate Valuation, 6 ECTS Capital Structure, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS - International Management, 6 ECTS - Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS Treasury Management, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit: - Financial Analysis and Investor Behaviour, 6 ECTS - Financial Statement Analysis, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Empirical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid) MSc Fiscale Economie (in het Nederlands) 11

12 Belastingheffing particulieren B, 6 ECTS Europees en Internationaal belastingrecht B, 9 ECTS Methodologie van het belastingrecht, 6 ECTS Belastingheffing ondernemingen B, 12 ECTS Vrij keuzevak op masterniveau, 6 ECTS Verplicht fiscaal keuzevak uit de volgende vakken: - Capita selecta Europees en internationaal belastingrecht, 6 ECTS - Capita selecta loonbelasting en sociale verzekeringen, 6 ECTS - Capita selecta omzetbelasting, 6 ECTS - Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging en -concentraties, 6 ECTS - Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen, 6 ECTS - Fiscale aspecten van vererving, 6 ECTS - Fiscaal strafrecht, 6 ECTS - Geschiedenis van het belastingrecht, 6 ECTS - Oefenrechtbank, 6 ECTS - Persoonlijke financiële planning voor fiscale economie, 6 ECTS - Masterscriptie, 15 ECTS Speciale opleiding voor masters Belastingrecht Voor studenten die de masteropleiding Belastingrecht aan de faculteit Rechten van deze universiteit volgen of hebben voltooid en de bacheloropleiding Fiscal Economics aan deze faculteit hebben voltooid, bestaat de masteropleiding Fiscal Economics uit de volgende vakken: - Vier fiscale keuzevakken (elk 6 ECTS) die niet zijn opgenomen in de masteropleiding Belastingrecht - Twee economische keuzevakken (elk 6 ECTS) - Masterscriptie Fiscale Economie Vrijstellingen kunnen worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. Artikel 3.7, lid 2 is hier niet van toepassing. Voor de masterscriptie wordt geen vrijstelling verleend. De student dient de opleiding vooraf te laten goedkeuren door de examencommissie. MSc Information Management (in het Engels) 4 vakken, te kiezen uit: - Business Intelligence, 6 ECTS - Business Process Integration, 6 ECTS - Business Transformation and IT, 6 ECTS - Management of Knowledge and Innovation, 6 ECTS - Method Engineering, 6 ECTS - Advanced Resource Planning, 6 ECTS - Logistics and Information, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - MSc-vakken van 6 ECTS binnen FEB. Dit kan een van de bovengenoemde vakken zijn - E-business, 6 ECTS Seminar Information Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid) MSc International Business (in het Engels) International Financial Reporting and Analysis, 6 ECTS International Financial Management, 6 ECTS International Management, 6 ECTS 12

13 International Marketing, 6 ECTS Twee keuzevakken, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, elk 6 ECTS Seminar International Business, 6 ECTS in een van de volgende onderzoeksvelden: - Marketing - Management - Accounting - Finance. Masterscriptie, 18 ECTS in een van de volgende onderzoeksvelden: - Marketing - Management - Accounting - Finance. (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid en het seminar moet zijn gekozen in dezelfde specialisatierichting als de scriptie). Er zijn vier specialisatie trajecten binnen het masterprogramma in International Business te weten organisation & strategy, marketing, accounting en finance. Een specialisatietraject bestaat uit twee keuzevakken, een seminar en een masterscriptie op het gebied van de specialisatierichting. MSc International Economics and Finance (in het Engels) Applied Methods for Economists, 6 ECTS Seminar Financial Economics, 6 ECTS Seminar Taxation and Trade, 6 ECTS 4 courses out of: - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS - Seminar Privatization, Regulation, Productivity and Competitiveness, 6 ECTS - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Public Economics, 6 ECTS - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases, 6 ECTS - Investment Analysis, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - One other course: under approval of the examination committee Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid) MSc Investment Analysis (in het Engels) Investment Analysis, 6 ECTS Derivative Securities and Risk Management, 6 ECTS 3 vakken, te kiezen uit: - Capital Structure, 6 ECTS - Advanced Financial Accounting, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - International Financial Management, 6 ECTS - Seminar Financial Markets and Institutions, 6 ECTS Emperical Finance and Investment Cases, 6 ECTS Financial Analysis and Investor Behavior, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). 13

14 MSc Logistics and Operations Management (in het Engels) Research & Design Methodology, 6 ECTS International Production Management, 6 ECTS Physical Distribution Management, 6 ECTS Logistics and Information, 6 ECTS Keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS Purchasing Management, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit - Vrij keuzevak, te kiezen uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS - Supply Chain Collaboration and Advanced Planning, 6 ECTS - Entrepreneurship and Innovation Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). MSc Marketing Management (in het Nederlands) Marketing Channel Management, 6 ECTS Brand Management, 6 ECTS Strategic Marketing Management, 6 ECTS Marketing Communications, 6 ECTS 1 vakken, te kiezen uit: - Advanced Marketing Research, 6 ECTS - International Marketing, 6 ECTS - Strategic Management, 6 ECTS 2 vak, te kiezen uit: - Survey Methodology, 6 ECTS - Experimental Research, 6 ECTS - Purchasing Management, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). MSc Marketing Research (in het Engels) Advanced Marketing Research, 6 ECTS Marketing Models, 6 ECTS Strategic Marketing Management, 6 ECTS Survey Methodology, 6 ECTS 2 vakken, te kiezen uit: - International Marketing, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Emperical Applications, 6 ECTS 1 vak, te kiezen uit, - Experimental Research, 6 ECTS - Marketing Information Management, 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken, of het pré-masterprogramma zijn voltooid). MSc Mathematical Economics and Econometric Methods (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS 14

15 - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS Drie vakken, totaal á 18 ECTS, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research ter goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CentER Masterscriptie, 18 ECTS voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken zijn voltooid. Aanvullend moeten 30 ECTS van de masteropleiding zijn behaald. MSc Operations Research and Management Science (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS 3 vakken, totaal á 18 ECTS, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research ter goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CentER Masterscriptie, 18 ECTS voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken zijn voltooid. Aanvullend moeten 30 ECTS van de masteropleiding zijn behaald. 15

16 MSc Quantitative Finance and Actuarial Sciences (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS Drie vakken, totaal á 18 ECTS, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research ter goedkeuring van de Examencommissie - Vakken van CentER Masterscriptie, 18 ECTS voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding, inclusief eventueel specifiek vereiste vakken zijn voltooid. Aanvullend moeten 30 ECTS van de masteropleiding zijn behaald. MSc Strategic Management (in het Engels) Strategic Management, 6 ECTS International Management, 6 ECTS Strategy Dynamics, 6 ECTS Een keuzevak, te kiezen uit de volgende vakken: - Corporate Governance and Restructuring, 6 ECTS - Management Control, 6 ECTS - Corporate Valuation, 6 ECTS Een vak, te kiezen uit: - vrije keuze uit alle MSc-vakken binnen FEB, 6 ECTS - Research Methods in Strategy, 6 ECTS Entrepreneurship & Innovation 6 ECTS Corporate-Level Strategy 6 ECTS Masterscriptie, 18 ECTS (voor toelating tot de scriptiefase moet de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn voltooid). M.Phil in Business, traject Accounting (in het Engels) Jaar 1 Principles in Accounting, 6 ECTS Quantitative Finance, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS Quantitative Methods for Economics, 6 ECTS 16

17 Micro I (introduction), 3 ECTS Micro I (module Finance), 3 ECTS Economic Analysis of Accounting, 6 ECTS Econometric Models in Economics, 6ECTS 1 vak, keuze uit: - Micro II, 6 ECTS - Empirical Corporate Finance, 6 ECTS - Asset Pricing Theory, 6 ECTS - Keuzevak (1) à 6 ECTS 1 vak, keuze uit: - Financial Econometrics, 6 ECTS - Multivariate Statistics, 6 ECTS - Keuzevak (2) à 6 ECTS 1 vak, keuze uit: - Research Methods, 6 ECTS - Industrial Organization for Business, 6 ECTS Jaar 2 Research in Management Accounting, 6 ECTS Research in Financial Accounting, 6 ECTS Economic Foundations of Strategy, Organization and International Business, 6 ECTS Advanced Topics in Accounting, 6 ECTS Keuzevak (3) à, 6 ECTS Scriptie, 30 ECTS M.Phil. in Business, traject Organization (in het Engels) Jaar 1 Quantitative Methods for Business, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS Economic Foundations of Strategy, Organization, and International Business, 6 ECTS Behavioural Foundations of Strategy, Organization, and International Business, 6 ECTS Advanced Topics in Organization, Strategy and IB, 6 ECTS Industrial Organization for Business, 6 ECTS Multivariate Statistics, 6 ECTS Research Methods, 6 ECTS Keuzevakken (1 en 2), totaal 12 ECTS Jaar 2 Advanced Strategy in International Business, 6 ECTS Drie keuzevakken (3+4+5), 18 ECTS Advanced Topics in Organization, Strategy and IB, 6 ECTS Scriptie, 30 ECTS NB: De inhoud van het vak Advanced Topics in Organization, Strategy and International Business wordt elk jaar gewijzigd. Het vak kan dus twee keer worden gevolgd zonder dat herhaling optreedt. M.Phil. in Business, traject Finance (in het Engels) Jaar 1 1 vak, keuze uit: - Quantitative Methods for Business, 6 ECTS - Econometric Theory, 6 ECTS Empirical Research in Economics, 6 ECTS 17

18 Asset Pricing Theory, 6 ECTS Quantitative Finance, 6 ECTS Micro I (introduction), 3 ECTS Micro 1 (module Finance), 3 ECTS Empirical Corporate Finance, 6 ECTS 1 vak, keuze uit: - Multivariate Statistics, 6 ECTS - Econometric Theory, 6 ECTS Keuzevakken* (1+2), 12 ECTS Jaar 2 Advanced Topics in Finance, 6 ECTS Keuzevakken* (3+4), 12 ECTS Corporate Finance Theory, 6 ECTS Financial Econometrics, 6 ECTS Scriptie, 30 ECTS Het M.Phil programma is opgezet in het traject Asset Pricing. Een specialisatie in Corporate Finance/Banking is echter ook mogelijk. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de examencommissie. M.Phil. in Business, traject Marketing (in het Engels) Jaar 1 Quantitative Methods for Business, 6 ECTS 1 vak keuze uit: - Empirical Research in Economics, 6 ECTS - Econometric Theory, 6 ECTS Marketing Models, 6 ECTS Marketing Theory, 6 ECTS Keuzevak (1) à 6 ECTS Quantitative Models in Marketing, 6 ECTS Consumer Behaviour, 6 ECTS Multivariate Statistics, 6 ECTS Industrial Organization for Business, 6 ECTS Keuzevak (2) à 6 ECTS Jaar 2 Structural Equation Modelling, 3 ECTS Bayesian Methods, 3 ECTS Advanced Topics in Marketing 1, 3 ECTS Advanced Topics in Marketing 2, 3 ECTS Keuzevakken (3+4+5) à 6 ECTS, totaal 18 ECTS Scriptie, 30 ECTS M.Phil. in Business, traject Operations Research (in het Engels) Vier master-hoofdvakken, te kiezen uit: - Financial Models, 6 ECTS - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Models, 6 ECTS - Micro-Econometrics, 6 ECTS - Empirical Applications, 6 ECTS - Issues in Finance and Insurance, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS - Industrial Organization, 6 ECTS 18

19 op voorwaarde dat drie van de vier vakken worden gekozen uit de volgende vakken: - Dynamic Capital Investment, 6 ECTS - Simulation, 6 ECTS - Stochastic Operations Research, 6 ECTS - Queueing Models, 6 ECTS 6 vakken, te kiezen uit: - Cases in Operations Research and Management, 6 ECTS - Vakken uit de bovenstaande lijst van master-hoofdvakken, voor zover deze nog niet zijn geselecteerd - Vakken uit masteropleidingen in het vakgebied Economics and Business Administration, ter goedkeuring van de examencommissie - Overige vakken op het gebied van Econometrie en Operationele Research er goedkeuring van de Examencommissie Jaar 2 Keuzevakken, totaal 30 ECTS waarvan minimaal 16 ECTS gevolgd aan het LNMB op Ph.D.-niveau. Scriptie, 30 ECTS Studenten met een afgerond Master Operations Research and Management Sciences ontvangen vrijstelling van het eerste jaar. Het tweede jaar M.Phil is als volgt opgebouwd: Keuzevakken, totaal 42 ECTS onder de volgende voorwaarden: - ten minste 4 ECTS aan vakken in het vakgebied linear en nonlinear optimization - ten minste 4 ECTS aan vakken in het vakgebied combinatorial optimization - ten minste 4 ECTS aan vakken in het vakgebied stochastic operations research - ten minste 6 ECTS aan vakken in het vakgebied game theory Bij samenstelling van de vakkenkeuze kan gebruik worden gemaakt van: - Keuze/netwerk vakken op voorwaarde dat minimaal 16 ECTS worden gevolgd aan het LNMB op Ph.D. niveau - Vakken van de masteropleidingen FEB) - Overige vakken ter goedkeuring van de examencommissie Scriptie, 18 ECTS M.Phil. in Economics (in het Engels) Jaar 1 1 vak, keuze uit: - Empirical Research in Economics, 6 ECTS - Econometric Theory, 6 ECTS 1 vak, keuze uit: - Quantitative Methods for Economics, 6 ECTS - Keuzevak (1), 6 ECTS Macro I, 6 ECTS Micro I (introduction), 3 ECTS Micro I (Equilibrium Theory), 3 ECTS Field course, 6 ECTS Macro II, 6 ECTS Micro II, 6 ECTS Econometric Models in Economics, 6 ECTS Field Course, 6 ECTS 2 topics vakken à 3 ECTS, total 6 ECTS Jaar 2 Keuzevakken, total 18 ECTS, keuze uit: - drie field courses à 6 ECTS óf - twee field course à 6 ECTS en Econometric Methods, 6 ECTS 19

20 Drie topics courses à 3 ECTS, totaal 9 ECTS NAKE-workshop, 3 ECTS Scriptie, 30 ECTS 20

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging Finance Fiscale Economie Information Management

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2013-2014 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Research in Social and Behavioral Sciences Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL І ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013 Faculteit Economie Bedrijfskunde Substitutie- overgangsregeling Faculteit Economie Bedrijfskunde 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- examregeling FEB : bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- overgangsregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie (vh. Algemene economie) Economie en informatica (vh. Informatiekunde) Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: (vanaf 2009/10) International Business Administration (voorheen Business Studies) Economics (voorheen International Economics and Finance)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID COLLEGEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID COLLEGEJAAR FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID COLLEGEJAAR 2010-2011 Versie september 2010 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie