De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:"
  • Leo Bos
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management M.Phil. in Business M.Phil. in Economics Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Opleidingen: alle opleidingen op masterniveau 2. M.Phil opleiding: de opleidingen M.Phil in Business en M.Phil in Economics 3. Masteropleiding: alle opleidingen op masterniveau, behalve de M.Phil in Business en de M.Phil in Economics 4. Premasterprogramma: een programma dat dient om studenten voor te bereiden op een bepaalde masteropleiding. In bijlage 4 zijn alle beschikbare premasterprogramma s opgenomen 5. Programma s: alle opleidingen op masterniveau en premasterprogramma s 6. Dual degree: een opleiding van de Universiteit van Tilburg en een partneruniversiteit gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten na een succesvolle afronding van het programma een diploma van beide instellingen kunnen behalen 7. Toets: een onderdeel van een tentamen. Een tentamen bestaat uit ten minste één toets. 8. Blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar 9. Semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar 10. Masterniveau: Er is sprake van een masterniveau van vakken indien het vak onderdeel uitmaakt van een masteropleiding op universitair niveau, tenzij door de Examencommissie een bachelorvak als zodanig wordt geaccepteerd 11. Nederlandstalige programmavariant: het geheel van alle Nederlandstalige vakken in een masteropleiding waarbinnen dezelfde vakken ook in het Engels worden aangeboden De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 1

2 1. De doelstellingen van de opleidingen zijn: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als onderzoeker 2. De doelstellingen van de premasterprogramma s zijn als volgt: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een opleiding op academisch niveau Artikel 1.4 Inrichting van de opleidingen 1. De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Artikel 2.1 Opbouw van de programma s en onderwijsplanning Roostering van de vakken binnen het programma 1. De vakken binnen de programma s worden aangeboden in ofwel: a. een semester: het academisch jaar is ingedeeld in twee semester; ofwel b. een blok: het academisch jaar is ingedeeld in vier blokken Artikel 2.2 Opbouw van de opleidingen en onderwijsplanning 1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en wanneer de vakken geroosterd zijn. 2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel geldt dat, indien binnen het kader van een masteropleiding een dual degree programma bestaat, wijzigingen in de samenstelling en het rooster van het programma mogelijk zijn volgens bijlage De premasterprogramma s bestaan uit de vakken zoals opgenomen in bijlage In geval van keuzemogelijkheid ter invulling van de opbouw van het programma zoals bedoeld in artikel dient de student rekening te houden met de volgende eisen: a. de vakken dienen van masterniveau te zijn b. de vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken van de masteropleiding of met vakken die onderdeel uitmaken van de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 4.1, op grond waarvan men tot de betreffende masteropleiding is toegelaten c. de vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende, opleidingsspecifieke eisen 5. Voor vakken die niet door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen worden aangeboden dient de Examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije keuzeruimte kunnen worden opgenomen. De Examencommissie zal haar beslissing baseren op de criteria zoals genoemd in artikel Artikel 2.3 Studielast 1. De programma s hebben de volgende studielast: a. Masteropleidingen: 60 ECTS-studiepunten b. M.Phil opleidingen: 120 ECTS-studiepunten c. Premasterprogramma s: ten minste 42 ECTS-studiepunten 2. De studielast van de vakken bedraagt: a. binnen de masteropleidingen: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de Masterthesis, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. b. niettegenstaande het bepaalde in artikel a, binnen de masteropleiding Fiscale Economie: 6, 9 of 12 ECTS-studiepunten. De Masterthesis heeft binnen deze opleiding een studielast van 15 ECTS-studiepunten. c. binnen de M.Phil. opleiding: 3 of 6 ECTS-studiepunten. De scriptie heeft binnen de M.Phil. opleidingen een studielast van 30 ECTS-studiepunten. 2

3 d. binnen het premasterprogramma: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de eventuele Bachelorthesis, die een studielast heeft van 12 ECTS-studiepunten. e. niettegenstaande het bepaalde in artikel d, binnen het premasterprogramma Fiscale Economie: 6, 7 of 9 ECTS-studiepunten. De Bachelorthesis heeft een studielast van 12 ECTS-studiepunten. Artikel 2.4 Wetenschappelijke vorming 1. De opleidingen dienen voldoende elementen te bevatten ter bevordering van de wetenschappelijke vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot diens vermogen tot onafhankelijke menings- en oordeelsvorming en diens handelen en communiceren op academisch niveau in woord en geschrift. 2. De Examencommissie stelt een kader vast waarbinnen de bovenstaande factoren kunnen worden getoetst. Paragraaf 3 Vooropleiding, toelating en inschrijving voor de masteropleidingen Artikel 3.1 Vooropleiding voor de masteropleidingen 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.2 verleent de Examencommissie een student toegang tot een masteropleiding per academisch jaar met één van de volgende vooropleidingen: a. een afgeronde bacheloropleiding, inclusief specifiek vereiste vakken, aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, die correspondeert met de masteropleiding zoals weergegeven in bijlage 3 b. in aanvulling op een bachelordiploma, een aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg afgerond premasterprogramma dat correspondeert met en toelating geeft tot de betreffende masteropleiding zoals weergegeven in bijlage 4 c. een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in artikel a 2. Vooropleidingen zoals bedoeld in het eerste lid sub a en b, waarvan nog maximaal 12 ECTS onvoltooid zijn, bieden bij wijze van uitzondering toegang tot de corresponderende masteropleiding. Onder lid b is deze uitzondering alleen van toepassing op het premasterprogramma. 3. Studenten met een vooropleiding zoals bedoeld in artikel c. die niet is gevolgd aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland kunnen verzocht worden om hun resultaten op de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke opleidingen) dan wel de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) te overleggen. 4. Een verzoek om toelating tot een masteropleiding anders dan de hierboven genoemde wordt afgewezen. De Examencommissie kan besluiten om de verzoeker toe te laten tot een voorbereidend premasterprogramma dat na afronding toelating tot de masteropleiding verschaft conform artikel b. 5. Het premasterprogramma van garandeert toelating tot de corresponderende masteropleiding in Instroom in de masteropleiding in de hieropvolgende collegejaren kan onderhevig zijn aan aanvullende eisen. 6. Het geïntegreerd premasterprogramma van garandeert in principe toelating tot de corresponderende masteropleiding in Wijzigingen in het programma van de opleiding kunnen alleen opgelegd worden indien van studenten redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze hun studieplanning aanpassen. 7. In aanvulling op het bovenstaande, is voor deelname aan een dual degree opleiding selectie vereist op grond van de criteria die zijn vastgelegd in de dual degree overeenkomst. Artikel 3.2 De taalvereisten 3

4 1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de (pre)masterprogramma s Accountancy, Fiscale Economie en Marketing Management (Nederlandstalige programmavariant). Voor personen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan voldoende kennis van de Nederlandse taal aangetoond worden middels het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). 2. Voor alle (pre-)masteropleidingen die niet genoemd worden in artikel is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond middels een afgeronde Engelstalige bacheloropleiding. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel kan voldoende kennis van de Engelse taal voor de (pre-)masteropleidingen ook worden aangetoond met een van de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 577 voor de papieren versie, 233 voor de computer versie of 90 voor de internetversie b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency 4. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in artikel en Artikel 3.3 Toelatingsprocedure masteropleidingen 1. Toelating tot de masteropleidingen geschiedt eenmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 3.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel geldt voor de masteropleiding Fiscale Economie een tweede instroommoment in het academisch jaar, te weten per 1 februari. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 3.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 3. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een masteropleiding gelden de volgende deadlines: a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen 1 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten die de Nederlandse nationaliteit hebben of die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. 4. Met betrekking tot toelating tot de opleidingen zal de Examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Het Facultair Managementteam kan besluiten dat, in aanvulling op het schriftelijke bewijs van de afgeronde vooropleiding van de kandidaat, bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat getest moeten worden door deskundigen van binnen of van buiten de universiteit. 5. De Examencommissie doet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitspraak. 6. Met betrekking tot de premasterprogramma s zijn de artikelen en overeenkomstig van toepassing. Artikel 3.4 Inschrijving 1 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.. 4

5 1. Indien een student toegelaten is tot een masteropleiding, dient hij zich voor 1 oktober in te schrijven voor zijn masteropleiding in de studentenadministratie. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Vooropleiding, toelating en inschrijving voor de M.Phil opleidingen Vooropleiding 1. Onder voorbehoud van artikel 4.2 en 4.3 verleent de Examencommissie een student toelating tot een M. Phil opleiding met één van de volgende vooropleidingen: a. Een afgeronde universitaire bacheloropleiding op het gebied van economie, econometrie of bedrijfswetenschappen b. een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in artikel a. Artikel 4.2 De taalvereisten 1. Voor de M.Phil opleidingen is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door een afgeronde bacheloropleiding die geheel in het Engels werd onderwezen; van bacheloropleidingen behaald in Australië, Canada (behalve Quebec), Nieuw Zeeland, Groot Brittannië, Ierland of de Verenigde Staten wordt verondersteld dat zij aan dit criterium voldoen. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel kan voldoende kennis van de Engelse taal ook worden aangetoond met een vande de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 575 voor de papieren versie of 233 voor de computer versie b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency 3. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in artikel en Artikel 4.3 Aanvullend vereiste informatie 1. De Examencommissie weegt ook het volgende mee in haar beslissing omtrent toelating: a. een score die behoort tot de 10% beste testscores op de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil in Business), of op de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil in Economics). Kandidaten met een afgeronde vooropleiding aan de Faculteit der Economische en Bedrijfswetenschappen worden vrijgesteld van deze ingangseis b. twee aanbevelingsbrieven c. geschreven werk Artikel 4.4 Toelatingsprocedure M.Phil opleidingen 1. Toelating tot de M.Phil opleidingen geschiedt eenmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 4.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een masteropleiding gelden de volgende deadlines: a. Niet later dan 1 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de 5

6 andere EER landen 2 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten die de Nederlandse nationaliteit hebben of die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. 3. Met betrekking tot toelating tot de opleidingen zal de Examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Het Facultair Managementteam kan besluiten dat in aanvulling op het schriftelijke bewijs van de afgeronde vooropleiding van de kandidaat bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat getest moeten worden door deskundigen van binnen of van buiten de universiteit. 4. De Examencommissie doet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijke uitspraak. 5. De Examencommissie behoudt zich het recht voor een verzoek tot toelating af te wijzen op grond van de beschikbare capaciteit. Artikel 4.5 Inschrijving 1. Indien een student toegelaten is tot een M.Phil opleiding, dient hij zich voor 1 oktober in te schrijven voor zijn M.Phil opleiding in de studentenadministratie. Artikel 5 Artikel 5.1 Tentamens en examens van de opleidingen Verplichte volgorde 1. Het premasterprogramma bestaat uit uitsluitend tentamens. 2. Toelating tot de vakken, de tentamens en de examens van de opleidingen is voorbehouden aan studenten die tot de opleidingen zijn toegelaten. 3. Indien toelating tot de masteropleiding is verkregen op basis van het bepaalde in artikel geldt dat: a. deelname aan de masterthesis en toelating tot het tentamen van de masterthesis alleen is toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. b. niettegenstaande het bepaalde in artikel a, toelating tot het tentamen van de masterthesis in de masteropleiding Fiscale Economie alleen is toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. 4. Voor deelname aan vakken van de opleidingen kunnen nader gestelde ingangseisen van toepassing zijn die zijn weergegeven in bijlage Toelating tot het examen van de opleiding gebeurt met inachtneming van het bepaalde in artikel Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken binnen de opleidingen wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden in het algemeen tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. De Examencommissie kan besluiten gedurende het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden één of meerdere bij een tentamen behorende toetsen eenmaal aan te bieden. 2 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.. 6

7 3. Voor de premasterprogramma s worden de tentamens aangeboden volgens het bepaalde in artikel 4.2 van de Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleidingen Met betrekking tot de masteropleidingen: De eerste tentamens van de vakken van semester 1 volgen direct op de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens van de vakken van semester 1 worden aangeboden na blok 3. De eerste tentamens van de vakken van blok 3 volgen direct op de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens voor de vakken van blok 3 worden aangeboden na blok Niettegenstaande het bepaalde in artikel worden binnen de masteropleiding Fiscale Economie de eerste en de tweede tentamens van zowel de vakken van semester 1 als de vakken van semester 2 aangeboden direct na de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. 6. Binnen de M.Phil opleidingen worden de eerste tentamens van de vakken van de opleiding aangeboden direct na het semester waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens van de vakken worden aangeboden in juli en/of augustus. Artikel 5.3 Vorm van de toetsen 1. Het resultaat van het tentamen van een vak is gebaseerd op de resultaten van de toetsen van dit vak. Toetsen kunnen in verschillende vormen worden afgenomen. Toetsen kunnen mondeling of schriftelijk zijn of kunnen in een andere vorm worden afgenomen. 2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af te nemen. 3. De Examencommissie kan op verzoek van een student met een handicap ertoe besluiten de mogelijkheid te bieden tot het afleggen van tentamens op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. De student dient diens handicap zo spoedig mogelijk te melden aan de studentendecaan en/of de studieadviseur al naar gelang de aard van de handicap onder overlegging van relevante documenten zoals geneeskundige verklaringen. 4. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 5. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 5.4 Vaststelling van de toetsuitslag. Bekendmaking van de tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. 2. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de toets door de examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt overhandigd. 3. De uitslag van een tentamen is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie vindt plaats binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het resultaat zoals bedoeld in artikel en artikel Bovenstaande leden zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden tentamens. Artikel 5.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde vakken is onbeperkt. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel kan de Examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan zes jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 5.6 Inzagerecht 7

8 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen kan de student zijn/haar werk inzien. Plaats en tijd van inzage worden in overleg met de docent bepaald. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.6.1, kan de examinator bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar door de docent op advies van de Examencommissie een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 3. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Artikel 5.7 Vrijstelling 1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een vak van het programma, indien de student een universitair mastervak heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. 2. Vrijstellingen zoals bedoeld in artikel kunnen worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. 3. Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de masterthesis. 4. Binnen het premasterprogramma wordt voor de bachelorthesis, indien deze deel uitmaakt van het programma, geen vrijstelling verleend Artikel 5.8 Examens van de opleidingen 1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student voldoende bewijzen overlegt van de door hem/haar behaalde tentamens binnen de opleiding en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Indien toelating tot de masteropleiding is verleend op basis van artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1.3, wordt het examen vastgesteld wanneer de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. 3. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 5.9 Graad 1. De graad Master of Science wordt verleend aan degene die met goed gevolg het examen in een van de volgende opleidingen heeft afgelegd: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management. 8

9 De graad Master of Philosophy wordt verleend aan degene die het examen in een van de onderstaande opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Studiebegeleiding Studievoortgangadministratie 1. De faculteit is verantwoordelijk voor het bijhouden van studieresultaten van de student. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangsresultaten, die wordt verzorgd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten begeleid worden bij studiegerelateerde onderwerpen. Paragraaf 7 Artikel 7.1 Rechtsbescherming College van Beroep voor de Examens 1. Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot behandelen van een door betrokkene ingesteld beroep in casu van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen. Paragraaf 8 Artikel 8.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor niet worden geschaad. Artikel 8.2 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 8.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 19 juni

10 10

11 Bijlage 1 Samenstelling van de programma s (MSc) MSc Accountancy 1A300 (Nederlands) semester code vak ECTS bijzonderheden Voortgezette Administratieve organisatie Advanced Financial Accounting Fiscale aspecten van het ondernemen Management Control 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A Advanced Management Accounting 6 Cluster A: voor Controller Voortgezette Accountants Controle 6 Cluster A: voor Accountancy Financial Statement Analysis 6 In blok Accounting Theory 6 In blok Master Thesis Accountancy 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. MSc Accounting 1B300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Advanced Financial Accounting Advanced Management Accounting International Financial Reporting and Analysis Management Control 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster A Corporate Valuation 6 Cluster A Investment Analysis 6 Cluster A Strategic Management 6 Cluster A Cluster B Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster B Financial Analysis and Investor Behaviour 6 Cluster B: In blok A Treasury Management 6 Cluster B: In blok Accounting Theory 6 In blok Master Thesis Accounting 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 11

12 MSc Economics 1D300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Applied Methods for Economists M???? Vrij(-e) kuezevak(-ken) Master 12 Cluster A Kies voor 24 ECTS credits aan vakken uit cluster A Seminar Development and Growth 6 Cluster A Seminar Game Theory and Industrial Organization 6 Cluster A Seminar Competitiveness of the European Economy 6 Cluster A Seminar Public Economics 6 Cluster A Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases 6 ClusterA: In blok Seminar Environmental Economics 6 ClusterA: In blok Seminar Labour Economics 6 ClusterA: In blok Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases 6 ClusterA: In blok Competition and Regulation in Health Care Markets 6 ClusterA: In blok Master Thesis Economics 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Binnen de masteropleiding Economics kan voor een specialisatie gekozen worden. De specialisatie wordt opgenomen op de cijferlijst indien de student voldoet aan de onderstaande eisen. Er kan slechts één specialisatie op de cijferlijst vermeld worden. De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Socio-economic policy: - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Competition and Regulation: - Seminar Game Theory and Industrial Organization - Seminar Competitiveness of the European Economy - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Resources, Development and Growth: - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS 12

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie