De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:"
  • Leo Bos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management M.Phil. in Business M.Phil. in Economics Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Opleidingen: alle opleidingen op masterniveau 2. M.Phil opleiding: de opleidingen M.Phil in Business en M.Phil in Economics 3. Masteropleiding: alle opleidingen op masterniveau, behalve de M.Phil in Business en de M.Phil in Economics 4. Premasterprogramma: een programma dat dient om studenten voor te bereiden op een bepaalde masteropleiding. In bijlage 4 zijn alle beschikbare premasterprogramma s opgenomen 5. Programma s: alle opleidingen op masterniveau en premasterprogramma s 6. Dual degree: een opleiding van de Universiteit van Tilburg en een partneruniversiteit gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten na een succesvolle afronding van het programma een diploma van beide instellingen kunnen behalen 7. Toets: een onderdeel van een tentamen. Een tentamen bestaat uit ten minste één toets. 8. Blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar 9. Semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar 10. Masterniveau: Er is sprake van een masterniveau van vakken indien het vak onderdeel uitmaakt van een masteropleiding op universitair niveau, tenzij door de Examencommissie een bachelorvak als zodanig wordt geaccepteerd 11. Nederlandstalige programmavariant: het geheel van alle Nederlandstalige vakken in een masteropleiding waarbinnen dezelfde vakken ook in het Engels worden aangeboden De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 1

2 1. De doelstellingen van de opleidingen zijn: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als onderzoeker 2. De doelstellingen van de premasterprogramma s zijn als volgt: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een opleiding op academisch niveau Artikel 1.4 Inrichting van de opleidingen 1. De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Artikel 2.1 Opbouw van de programma s en onderwijsplanning Roostering van de vakken binnen het programma 1. De vakken binnen de programma s worden aangeboden in ofwel: a. een semester: het academisch jaar is ingedeeld in twee semester; ofwel b. een blok: het academisch jaar is ingedeeld in vier blokken Artikel 2.2 Opbouw van de opleidingen en onderwijsplanning 1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en wanneer de vakken geroosterd zijn. 2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel geldt dat, indien binnen het kader van een masteropleiding een dual degree programma bestaat, wijzigingen in de samenstelling en het rooster van het programma mogelijk zijn volgens bijlage De premasterprogramma s bestaan uit de vakken zoals opgenomen in bijlage In geval van keuzemogelijkheid ter invulling van de opbouw van het programma zoals bedoeld in artikel dient de student rekening te houden met de volgende eisen: a. de vakken dienen van masterniveau te zijn b. de vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken van de masteropleiding of met vakken die onderdeel uitmaken van de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 4.1, op grond waarvan men tot de betreffende masteropleiding is toegelaten c. de vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende, opleidingsspecifieke eisen 5. Voor vakken die niet door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen worden aangeboden dient de Examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije keuzeruimte kunnen worden opgenomen. De Examencommissie zal haar beslissing baseren op de criteria zoals genoemd in artikel Artikel 2.3 Studielast 1. De programma s hebben de volgende studielast: a. Masteropleidingen: 60 ECTS-studiepunten b. M.Phil opleidingen: 120 ECTS-studiepunten c. Premasterprogramma s: ten minste 42 ECTS-studiepunten 2. De studielast van de vakken bedraagt: a. binnen de masteropleidingen: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de Masterthesis, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. b. niettegenstaande het bepaalde in artikel a, binnen de masteropleiding Fiscale Economie: 6, 9 of 12 ECTS-studiepunten. De Masterthesis heeft binnen deze opleiding een studielast van 15 ECTS-studiepunten. c. binnen de M.Phil. opleiding: 3 of 6 ECTS-studiepunten. De scriptie heeft binnen de M.Phil. opleidingen een studielast van 30 ECTS-studiepunten. 2

3 d. binnen het premasterprogramma: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de eventuele Bachelorthesis, die een studielast heeft van 12 ECTS-studiepunten. e. niettegenstaande het bepaalde in artikel d, binnen het premasterprogramma Fiscale Economie: 6, 7 of 9 ECTS-studiepunten. De Bachelorthesis heeft een studielast van 12 ECTS-studiepunten. Artikel 2.4 Wetenschappelijke vorming 1. De opleidingen dienen voldoende elementen te bevatten ter bevordering van de wetenschappelijke vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot diens vermogen tot onafhankelijke menings- en oordeelsvorming en diens handelen en communiceren op academisch niveau in woord en geschrift. 2. De Examencommissie stelt een kader vast waarbinnen de bovenstaande factoren kunnen worden getoetst. Paragraaf 3 Vooropleiding, toelating en inschrijving voor de masteropleidingen Artikel 3.1 Vooropleiding voor de masteropleidingen 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.2 verleent de Examencommissie een student toegang tot een masteropleiding per academisch jaar met één van de volgende vooropleidingen: a. een afgeronde bacheloropleiding, inclusief specifiek vereiste vakken, aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, die correspondeert met de masteropleiding zoals weergegeven in bijlage 3 b. in aanvulling op een bachelordiploma, een aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg afgerond premasterprogramma dat correspondeert met en toelating geeft tot de betreffende masteropleiding zoals weergegeven in bijlage 4 c. een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in artikel a 2. Vooropleidingen zoals bedoeld in het eerste lid sub a en b, waarvan nog maximaal 12 ECTS onvoltooid zijn, bieden bij wijze van uitzondering toegang tot de corresponderende masteropleiding. Onder lid b is deze uitzondering alleen van toepassing op het premasterprogramma. 3. Studenten met een vooropleiding zoals bedoeld in artikel c. die niet is gevolgd aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland kunnen verzocht worden om hun resultaten op de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke opleidingen) dan wel de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) te overleggen. 4. Een verzoek om toelating tot een masteropleiding anders dan de hierboven genoemde wordt afgewezen. De Examencommissie kan besluiten om de verzoeker toe te laten tot een voorbereidend premasterprogramma dat na afronding toelating tot de masteropleiding verschaft conform artikel b. 5. Het premasterprogramma van garandeert toelating tot de corresponderende masteropleiding in Instroom in de masteropleiding in de hieropvolgende collegejaren kan onderhevig zijn aan aanvullende eisen. 6. Het geïntegreerd premasterprogramma van garandeert in principe toelating tot de corresponderende masteropleiding in Wijzigingen in het programma van de opleiding kunnen alleen opgelegd worden indien van studenten redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze hun studieplanning aanpassen. 7. In aanvulling op het bovenstaande, is voor deelname aan een dual degree opleiding selectie vereist op grond van de criteria die zijn vastgelegd in de dual degree overeenkomst. Artikel 3.2 De taalvereisten 3

4 1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de (pre)masterprogramma s Accountancy, Fiscale Economie en Marketing Management (Nederlandstalige programmavariant). Voor personen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan voldoende kennis van de Nederlandse taal aangetoond worden middels het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). 2. Voor alle (pre-)masteropleidingen die niet genoemd worden in artikel is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond middels een afgeronde Engelstalige bacheloropleiding. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel kan voldoende kennis van de Engelse taal voor de (pre-)masteropleidingen ook worden aangetoond met een van de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 577 voor de papieren versie, 233 voor de computer versie of 90 voor de internetversie b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency 4. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in artikel en Artikel 3.3 Toelatingsprocedure masteropleidingen 1. Toelating tot de masteropleidingen geschiedt eenmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 3.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel geldt voor de masteropleiding Fiscale Economie een tweede instroommoment in het academisch jaar, te weten per 1 februari. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 3.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 3. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een masteropleiding gelden de volgende deadlines: a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen 1 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten die de Nederlandse nationaliteit hebben of die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. 4. Met betrekking tot toelating tot de opleidingen zal de Examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Het Facultair Managementteam kan besluiten dat, in aanvulling op het schriftelijke bewijs van de afgeronde vooropleiding van de kandidaat, bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat getest moeten worden door deskundigen van binnen of van buiten de universiteit. 5. De Examencommissie doet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitspraak. 6. Met betrekking tot de premasterprogramma s zijn de artikelen en overeenkomstig van toepassing. Artikel 3.4 Inschrijving 1 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.. 4

5 1. Indien een student toegelaten is tot een masteropleiding, dient hij zich voor 1 oktober in te schrijven voor zijn masteropleiding in de studentenadministratie. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Vooropleiding, toelating en inschrijving voor de M.Phil opleidingen Vooropleiding 1. Onder voorbehoud van artikel 4.2 en 4.3 verleent de Examencommissie een student toelating tot een M. Phil opleiding met één van de volgende vooropleidingen: a. Een afgeronde universitaire bacheloropleiding op het gebied van economie, econometrie of bedrijfswetenschappen b. een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in artikel a. Artikel 4.2 De taalvereisten 1. Voor de M.Phil opleidingen is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door een afgeronde bacheloropleiding die geheel in het Engels werd onderwezen; van bacheloropleidingen behaald in Australië, Canada (behalve Quebec), Nieuw Zeeland, Groot Brittannië, Ierland of de Verenigde Staten wordt verondersteld dat zij aan dit criterium voldoen. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel kan voldoende kennis van de Engelse taal ook worden aangetoond met een vande de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 575 voor de papieren versie of 233 voor de computer versie b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency 3. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in artikel en Artikel 4.3 Aanvullend vereiste informatie 1. De Examencommissie weegt ook het volgende mee in haar beslissing omtrent toelating: a. een score die behoort tot de 10% beste testscores op de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil in Business), of op de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil in Economics). Kandidaten met een afgeronde vooropleiding aan de Faculteit der Economische en Bedrijfswetenschappen worden vrijgesteld van deze ingangseis b. twee aanbevelingsbrieven c. geschreven werk Artikel 4.4 Toelatingsprocedure M.Phil opleidingen 1. Toelating tot de M.Phil opleidingen geschiedt eenmaal in het academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding zoals gesteld in artikel 4.1 vindt plaats op basis van de resultaten zoals behaald voor deze datum. 2. Voor het indienen van een toelatingsverzoek tot een masteropleiding gelden de volgende deadlines: a. Niet later dan 1 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de 5

6 andere EER landen 2 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten die de Nederlandse nationaliteit hebben of die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. 3. Met betrekking tot toelating tot de opleidingen zal de Examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Het Facultair Managementteam kan besluiten dat in aanvulling op het schriftelijke bewijs van de afgeronde vooropleiding van de kandidaat bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat getest moeten worden door deskundigen van binnen of van buiten de universiteit. 4. De Examencommissie doet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijke uitspraak. 5. De Examencommissie behoudt zich het recht voor een verzoek tot toelating af te wijzen op grond van de beschikbare capaciteit. Artikel 4.5 Inschrijving 1. Indien een student toegelaten is tot een M.Phil opleiding, dient hij zich voor 1 oktober in te schrijven voor zijn M.Phil opleiding in de studentenadministratie. Artikel 5 Artikel 5.1 Tentamens en examens van de opleidingen Verplichte volgorde 1. Het premasterprogramma bestaat uit uitsluitend tentamens. 2. Toelating tot de vakken, de tentamens en de examens van de opleidingen is voorbehouden aan studenten die tot de opleidingen zijn toegelaten. 3. Indien toelating tot de masteropleiding is verkregen op basis van het bepaalde in artikel geldt dat: a. deelname aan de masterthesis en toelating tot het tentamen van de masterthesis alleen is toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. b. niettegenstaande het bepaalde in artikel a, toelating tot het tentamen van de masterthesis in de masteropleiding Fiscale Economie alleen is toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. 4. Voor deelname aan vakken van de opleidingen kunnen nader gestelde ingangseisen van toepassing zijn die zijn weergegeven in bijlage Toelating tot het examen van de opleiding gebeurt met inachtneming van het bepaalde in artikel Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken binnen de opleidingen wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden in het algemeen tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. De Examencommissie kan besluiten gedurende het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden één of meerdere bij een tentamen behorende toetsen eenmaal aan te bieden. 2 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.. 6

7 3. Voor de premasterprogramma s worden de tentamens aangeboden volgens het bepaalde in artikel 4.2 van de Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleidingen Met betrekking tot de masteropleidingen: De eerste tentamens van de vakken van semester 1 volgen direct op de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens van de vakken van semester 1 worden aangeboden na blok 3. De eerste tentamens van de vakken van blok 3 volgen direct op de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens voor de vakken van blok 3 worden aangeboden na blok Niettegenstaande het bepaalde in artikel worden binnen de masteropleiding Fiscale Economie de eerste en de tweede tentamens van zowel de vakken van semester 1 als de vakken van semester 2 aangeboden direct na de onderwijsperiode waarin de vakken worden aangeboden. 6. Binnen de M.Phil opleidingen worden de eerste tentamens van de vakken van de opleiding aangeboden direct na het semester waarin de vakken worden aangeboden. De tweede tentamens van de vakken worden aangeboden in juli en/of augustus. Artikel 5.3 Vorm van de toetsen 1. Het resultaat van het tentamen van een vak is gebaseerd op de resultaten van de toetsen van dit vak. Toetsen kunnen in verschillende vormen worden afgenomen. Toetsen kunnen mondeling of schriftelijk zijn of kunnen in een andere vorm worden afgenomen. 2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af te nemen. 3. De Examencommissie kan op verzoek van een student met een handicap ertoe besluiten de mogelijkheid te bieden tot het afleggen van tentamens op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. De student dient diens handicap zo spoedig mogelijk te melden aan de studentendecaan en/of de studieadviseur al naar gelang de aard van de handicap onder overlegging van relevante documenten zoals geneeskundige verklaringen. 4. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 5. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 5.4 Vaststelling van de toetsuitslag. Bekendmaking van de tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. 2. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de toets door de examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt overhandigd. 3. De uitslag van een tentamen is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie vindt plaats binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het resultaat zoals bedoeld in artikel en artikel Bovenstaande leden zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden tentamens. Artikel 5.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde vakken is onbeperkt. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel kan de Examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan zes jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 5.6 Inzagerecht 7

8 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen kan de student zijn/haar werk inzien. Plaats en tijd van inzage worden in overleg met de docent bepaald. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.6.1, kan de examinator bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar door de docent op advies van de Examencommissie een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 3. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Artikel 5.7 Vrijstelling 1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een vak van het programma, indien de student een universitair mastervak heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. 2. Vrijstellingen zoals bedoeld in artikel kunnen worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. 3. Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de masterthesis. 4. Binnen het premasterprogramma wordt voor de bachelorthesis, indien deze deel uitmaakt van het programma, geen vrijstelling verleend Artikel 5.8 Examens van de opleidingen 1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student voldoende bewijzen overlegt van de door hem/haar behaalde tentamens binnen de opleiding en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Indien toelating tot de masteropleiding is verleend op basis van artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1.3, wordt het examen vastgesteld wanneer de vooropleiding zoals bedoeld in artikel is afgerond. 3. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 5.9 Graad 1. De graad Master of Science wordt verleend aan degene die met goed gevolg het examen in een van de volgende opleidingen heeft afgelegd: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management. 8

9 De graad Master of Philosophy wordt verleend aan degene die het examen in een van de onderstaande opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Studiebegeleiding Studievoortgangadministratie 1. De faculteit is verantwoordelijk voor het bijhouden van studieresultaten van de student. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangsresultaten, die wordt verzorgd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten begeleid worden bij studiegerelateerde onderwerpen. Paragraaf 7 Artikel 7.1 Rechtsbescherming College van Beroep voor de Examens 1. Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot behandelen van een door betrokkene ingesteld beroep in casu van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen. Paragraaf 8 Artikel 8.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor niet worden geschaad. Artikel 8.2 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 8.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 19 juni

10 10

11 Bijlage 1 Samenstelling van de programma s (MSc) MSc Accountancy 1A300 (Nederlands) semester code vak ECTS bijzonderheden Voortgezette Administratieve organisatie Advanced Financial Accounting Fiscale aspecten van het ondernemen Management Control 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A Advanced Management Accounting 6 Cluster A: voor Controller Voortgezette Accountants Controle 6 Cluster A: voor Accountancy Financial Statement Analysis 6 In blok Accounting Theory 6 In blok Master Thesis Accountancy 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. MSc Accounting 1B300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Advanced Financial Accounting Advanced Management Accounting International Financial Reporting and Analysis Management Control 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster A Corporate Valuation 6 Cluster A Investment Analysis 6 Cluster A Strategic Management 6 Cluster A Cluster B Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster B Financial Analysis and Investor Behaviour 6 Cluster B: In blok A Treasury Management 6 Cluster B: In blok Accounting Theory 6 In blok Master Thesis Accounting 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 11

12 MSc Economics 1D300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Applied Methods for Economists M???? Vrij(-e) kuezevak(-ken) Master 12 Cluster A Kies voor 24 ECTS credits aan vakken uit cluster A Seminar Development and Growth 6 Cluster A Seminar Game Theory and Industrial Organization 6 Cluster A Seminar Competitiveness of the European Economy 6 Cluster A Seminar Public Economics 6 Cluster A Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases 6 ClusterA: In blok Seminar Environmental Economics 6 ClusterA: In blok Seminar Labour Economics 6 ClusterA: In blok Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases 6 ClusterA: In blok Competition and Regulation in Health Care Markets 6 ClusterA: In blok Master Thesis Economics 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Binnen de masteropleiding Economics kan voor een specialisatie gekozen worden. De specialisatie wordt opgenomen op de cijferlijst indien de student voldoet aan de onderstaande eisen. Er kan slechts één specialisatie op de cijferlijst vermeld worden. De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Socio-economic policy: - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Competition and Regulation: - Seminar Game Theory and Industrial Organization - Seminar Competitiveness of the European Economy - Seminar Competition Policy: Advanced theory and cases - Seminar Liberalization and Regulation: Advanced theory and cases De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Resources, Development and Growth: - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS 12

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging Finance Fiscale Economie Information Management

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2013-2014 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: (vanaf 2009/10) International Business Administration (voorheen Business Studies) Economics (voorheen International Economics and Finance)

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics International Business (deze opleiding heeft geen nieuwe instroom vanaf 2009/10) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie (vh. Algemene economie) Economie en informatica (vh. Informatiekunde) Econometrie en Operationele

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Research in Social and Behavioral Sciences Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL І ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Vastgesteld 26 mei 2011 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene bepalingen 3 2. Pre-masterprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN. Faculteit Sociale Wetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010-2011 OPLEIDING TOT MASTER ONDERZOEK IN SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 1 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 2. Organisatie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie voor de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Masteropleidingen Research in Social and Behavioral Sciences en Research in Individual Differences and Assessment Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie