Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management en van de M.Phil-opleidingen: M.Phil in Business M. Phil in Economics 16

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES Artikel 1.1 Toepassingsgebied Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 VOOROPLEIDING EN TOELATING... 5 TITEL 1. VOOROPLEIDING VOOR DE OPLEIDING... 5 Artikel 2.1 Vooropleiding voor de masteropleidingen Artikel 2.2 Taalvereisten voor de masteropleidingen Artikel 2.3 Vooropleiding voor de M.Phil-opleidingen Artikel 2.4 Taalvereisten voor de M.Phil-opleidingen Artikel 2.5 Aanvullende eisen voor de M.Phil-opleidingen TITEL 2. TOELATINGSPROCEDURE... 7 Artikel 2.6 Instroommoment Artikel 2.7 Indienen van toelatingsverzoek voor de masteropleiding Artikel 2.8 Indienen van toelatingsverzoek voor de M.Phil-opleidingen Artikel 2.9 Inschrijving HOOFDSTUK 3 OPBOUW VAN DE OPLEIDING... 9 TITEL 1. BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING... 9 Artikel 3.1 Doel van de opleiding Artikel 3.2 Eindkwalificaties Artikel 3.3 Inrichting van de opleiding Artikel 3.4 Studielast Artikel 3.5 Jaarindeling Artikel 3.6 Voertaal TITEL 2. OPBOUW VAN HET PROGRAMMA Artikel 3.7 Programma-opbouw Artikel 3.8 Keuzeruimte TITEL 3. TENTAMENS EN EXAMENS Artikel 3.9 Tentamengelegenheid Artikel 3.10 Verplichte volgorde Artikel 3.11 Vorm van de tentamens Artikel 3.12 Vaststelling van de uitslag Artikel 3.13 Geldigheidsduur Artikel 3.14 Inzagerecht Artikel 3.15 Vrijstelling van tentamen Artikel 3.16 Vervanging van verplichte vakken Artikel 3.17 Examen Artikel 3.18 Graad HOOFDSTUK 4 STUDIEBEGELEIDING Artikel 4.1 Studievoortgangsadministratie Artikel 4.2 Studiebegeleiding 2

3 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Studeren met een functiebeperking Studeren en topsport HOOFDSTUK 5 OVERGANGSBEPALINGEN...14 Artikel 5.1 Overgangsbepalingen HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN...15 Artikel 6.1 Rechtsbescherming Artikel 6.2 Wijzigingen Artikel 6.3 Bekendmaking Artikel 6.4 Inwerkingtreding BIJLAGEN: 1. Samenstelling van de programma s Dual degree overeenkomsten in 2009/ Ingangseisen doorstroom bachelor-masteropleidingen Samenstelling van de premasterprogramma s

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1. DEFINITIES Artikel 1.1 Toepassingsgebied Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management En van de M.Phil-opleidingen: M.Phil in Business M.Phil in Economics hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die de wet eraan geeft. 2. In deze regeling wordt verstaan onder: a. blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. b. dual degree: een opleiding van de Universiteit van Tilburg en een partneruniversiteit gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten na een succesvolle afronding van het programma een diploma van beide instellingen kunnen behalen. c. examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde toetsen van de tot een opleiding behorende vakken, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de Examencommissie aangewezen examinatoren naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student; d. examencommissie : een door het instellingsbestuur aangestelde commissie in de zin van artikel 7.12 van de wet; e. examinandus: degene die zich onderwerpt aan een toets, tentamen of examen; f. examinator: personeelslid dan wel een externe expert die binnen een vak toetsen en/of tentamens afneemt en als zodanig is aangewezen door de Examencommissie; 4

5 g. herkansing: tweede mogelijkheid binnen het academisch jaar om een vak met goed gevolg af te ronden. h. onderwijsperiode: de periode waarin het onderwijs binnen een opleiding wordt aangeboden in een blokken- dan wel semestersysteem. i. opleiding: de bacheloropleidingen die verzorgd worden door de faculteit j. premasterprogramma: een programma dat dient om een specifiek gedefinieerde groep studenten, die geen rechtstreekse toegang tot het masterprogramma hebben, voor te bereiden op de opleiding. Bij een geïntegreerd premasterprogramma volgt de student het premasterprogramma tijdens zijn HBO-studie. k. propedeutische fase: het geheel van alle vakken die samen het eerste jaar van de bacheloropleiding vormen. l. postpropedeutische fase: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeutische fase. m. semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. n. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en het examen van een of meerdere opleidingen; o. surveillant: een examinator dan wel een onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie aangestelde persoon aanwezig tijdens toetsen/tentamens met het doel toezicht te houden op ordentelijk en correct verloop van een toets of tentamen. p. tentamen: schriftelijke of mondelinge toets. q. toets: onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de student op het gebied van een vak, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek; r. vak: een onderwijseenheid van een opleiding in de zin van de wet artikel 7.3 tweede lid van de wet; s. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); HOOFDSTUK 2 VOOROPLEIDING EN TOELATING TITEL 1. VOOROPLEIDING VOOR DE OPLEIDING Artikel 2.1 Vooropleiding voor de masteropleidingen 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 2.5 verleent de examencommissie een student toegang tot een masteropleiding per academisch jaar met één van de volgende vooropleidingen: a. Een afgeronde bacheloropleiding, inclusief specifiek vereiste vakken aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, die correspondeert met de masteropleiding zoals weergegeven in bijlage 3. b. In aanvulling op een bachelordiploma, en in acht nemende het gestelde in het vijfde lid van dit artikel, een aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg afgerond premasterprogramma dat correspondeert met en toelating geeft tot de betreffende masteropleiding, zoals weergegeven in bijlage 4. c. Een succesvol afgeronde opleiding die volgens de examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in onderdeel a. 2. Vooropleidingen zoals bedoeld in het eerste lid sub a en b, waarvan nog maximaal 12 ECTS onvoltooid zijn, bieden bij wijze van uitzondering toegang tot de corresponderende masteropleiding. Onder lid b is deze uitzondering alleen van toepassing op het premasterprogramma. 5

6 3. Studenten met een vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel c, die niet is gevolgd aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland kunnen verzocht worden om hun resultaten op de Graduate Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke opleidingen) dan wel de Princeton Graduate Record Exam (voor economische masteropleidingen) te overleggen. 4. Een verzoek om toelating tot een masteropleiding anders dan de hierboven genoemde wordt afgewezen. De Examencommissie kan besluiten om de verzoeker toe te laten tot een voorbereidend premasterprogramma dat na afronding toelating tot de masteropleiding verschaft conform artikel 2.1 eerste lid, onderdeel b. 5. Het premasterprogramma van garandeert toelating tot één, specifiek genoemde masteropleiding in Instroom in de masteropleiding in de hierop volgende collegejaren kan onderhevig zijn aan aanvullende eisen. 6. Het geïntegreerd premasterprogramma van garandeert in principe toelating tot één, specifiek genoemde masteropleiding in hetzij in , afhankelijk van de duur van het programma. Wijzigingen in het programma van de opleiding kunnen alleen opgelegd worden indien van studenten redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze hun studieplanning aanpassen. 7. In aanvulling op het bovenstaande, is voor deelname aan een dual degree opleiding selectie vereist op grond van de criteria die zijn vastgelegd in de dual degree overeenkomst. Artikel 2.2 Taalvereisten voor de masteropleidingen 1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de (pre)masterprogramma s Accountancy, Fiscale Economie en Marketing Management (Nederlandstalige programmavariant). Voor personen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan voldoende kennis van de Nederlandse taal aangetoond worden middels het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs, alsmede het profiel Academische Taalvaardigheid. Voor Duitstaligen volstaat het met goed gevolg afgelegd examen ter afsluiting van de UvT-cursus Niederländisch; Intensivkurs fur Deutschsprachige. 2. Voor alle (pre-)masteropleidingen die niet genoemd worden in het eerste lid is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond middels een afgeronde Engelstalige bacheloropleiding. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan voldoende kennis van de Engelse taal voor de (pre-)masteropleidingen ook worden aangetoond met een van de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 577 voor de papieren versie, 233 voor de computer versie of 90 voor de internetversie b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test 4. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in het tweede en derde lid van dit artikel. Artikel 2.3 Vooropleiding voor de M.Phil-opleidingen 1. Onder voorbehoud van artikel 2.4 en artikel 2.5 en het gestelde in het tweede lid van dit artikel, verleent de examencommissie een student toelating tot een M. Phil opleiding met één van de volgende vooropleidingen: a. Een afgeronde universitaire bacheloropleiding op het gebied van economie, econometrie of bedrijfswetenschappen 6

7 b. een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in onderdeel a. 2. De examencommissie behoudt zich het recht voor een verzoek tot toelating af te wijzen op grond van beschikbare capaciteit. Artikel 2.4 Taalvereisten voor de M.Phil-opleidingen 1. Voor de M.Phil opleidingen is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door een afgeronde bacheloropleiding die geheel in het Engels werd onderwezen; van bacheloropleidingen behaald in Australië, Canada (behalve Quebec), Nieuw Zeeland, Groot Brittannië, Ierland of de Verenigde Staten wordt verondersteld dat zij aan dit criterium voldoen. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan voldoende kennis van de Engelse taal ook worden aangetoond met een vande de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 577 voor de papieren versie of 233 voor de computer versie of 90 voor de internetversie. b. IELTS-test met een minimum score van 6.5 en een minimum score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency Artikel 2.5 Aanvullende eisen voor de M.Phil-opleidingen 1. Voor toelating tot de M.Phil-opleidingen is vereist dat men tot de 10% beste testscores op de Graduate Management Admission Test (voor de M.Phil in Business) of op de Princeton Graduate Record Exam (voor de M.Phil in Economics) behoort. Studenten met een vooropleiding aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg zijn vrijgesteld van deze verplichting. 2. Naast het gestelde in het eerste lid dienen twee aanbevelingsbrieven te worden overlegd. 3. De examencommissie zal in bepaalde gevallen eigen geschreven werk meewegen in de beoordeling van het toelatingsverzoek. TITEL 2. TOELATINGSPROCEDURE... Artikel 2.6 Instroommoment De opleidingen starten eenmaal per academisch jaar, te weten per 1 september. Toetsing van de vereiste vooropleiding vindt plaats op basis van resultaten zoals behaald voor deze datum. Artikel 2.7 Indienen van toelatingsverzoek voor de masteropleiding 1. Studenten met een in het buitenland behaald diploma en studenten die geen lopende inschrijving hebben aan de Universiteit van Tilburg dienen een toelatingsverzoek te doen voor de opleiding. Het toelatingsverzoek dient te worden gestuurd naar: Universiteit van Tilburg Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen t.a.v. International Student Services Kamer K 126/127 Postbus LE Tilburg 7

8 2. De volgende deadlines zijn van toepassing voor het indienen van toelatingsverzoeken voor de masteropleiding: a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen 1 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. c. Niet later dan 1 september voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. 2. Een toelatingsverzoek bestaat uit: a. een korte brief met het verzoek te worden toegelaten tot de opleiding; b. een curriculum vitae met alle gegevens over onderwijsverleden; c. een kopie van de paspoortpagina met de persoonsgegevens; d. gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma s (middelbaar en hoger/universitair onderwijs) en cijferlijsten; e. officiële vertalingen indien de diploma s/cijferlijsten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld zijn. 3. Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. Na ontvangst van het verzoek wordt binnen 6 weken beslist over toelating. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld. Artikel 2.8 Indienen van toelatingsverzoek voor de M.Phil-opleidingen 1. Studenten dienen een toelatingsverzoek te doen voor de M.Phil-opleiding. Het toelatingsverzoek dient te worden gestuurd naar: Universiteit van Tilburg CentER Graduate School Room K 208 Warandelaan AB TILBURG The Netherlands 2. De volgende deadlines zijn van toepassing voor het indienen van toelatingsverzoeken voor de masteropleiding: a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen 2 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. 1 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland 2 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland 8

9 c. Niet later dan 1 september voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. 3. Een toelatingsverzoek bestaat uit: a. een korte brief met het verzoek te worden toegelaten tot de opleiding; b. een curriculum vitae met alle gegevens over onderwijsverleden; c. een kopie van de paspoortpagina met de persoonsgegevens; d. gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma s (universitair onderwijs) en cijferlijsten; e. officiële vertalingen indien de diploma s/cijferlijsten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld zijn. f. twee aanbevelingsbrieven g. geschreven werk h. originele bewijsstukken betreffende het gestelde in artikel 2.3, tweede lid, artikel 2.4, tweede lid en artikel Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. Na ontvangst van het verzoek wordt binnen 6 weken beslist over toelating. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld. Artikel 2.9 Inschrijving 1. Studenten met een lopende inschrijving kunnen middels het inschrijvingspakket aangeven voor welke masteropleiding zij ingeschreven willen worden. De studentenadministratie controleert aan de hand van de studievoortgangsgegevens of toelating tot het gewenste masterprogramma open staat. 2. Indien de student toegelaten is tot de masteropleiding dan wel tot de M.Philopleiding, dient hij de inschrijving voor 1 oktober te completeren door inschrijving in de studentenadministratie en het voldoen van de financiële verplichtingen. 3. Enkel inschrijvingen voor 1 augustus garanderen een tijdige verwerking voor aanvang van het collegejaar. HOOFDSTUK 3 OPBOUW VAN DE OPLEIDING TITEL 1. BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING. Artikel 3.1 Doel van de opleiding 1. De doelstellingen van de opleidingen zijn: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een carrière op academisch niveau of als onderzoeker 2. De doelstellingen van de premasterprogramma s zijn als volgt: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming van de student c. voorbereiding op een opleiding op academisch niveau Artikel 3.2 Eindkwalificaties De eindkwalificaties van de opleiding zijn ondergebracht in de programmabeschrijving in de elektronische studiegids. Artikel 3.3 Inrichting van de opleiding De opleidingen worden voltijds verzorgd. 9

10 Artikel 3.4 Studielast 1. De programma s hebben de volgende studielast: a. Masteropleidingen: 60 ECTS-studiepunten b. M.Phil opleidingen: 120 ECTS-studiepunten c. Premasterprogramma s: ten minste 42 ECTS-studiepunten 2. De studielast van de vakken bedraagt: a. binnen de masteropleidingen: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de Masterthesis, die een studielast van 18 ECTS-studiepunten heeft. b. niettegenstaande het bepaalde in onderdeel a, binnen de masteropleiding Fiscale Economie: 6, 7,5, 9 of 12 ECTS-studiepunten. De Masterthesis heeft binnen deze opleiding een studielast van 15 ECTS-studiepunten. c. binnen de M.Phil. opleiding: 3 of 6 ECTS-studiepunten. De scriptie heeft binnen de M.Phil. opleidingen een studielast van 30 ECTS-studiepunten. d. binnen het premasterprogramma: 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de eventuele Bachelorthesis, die een studielast heeft van 12 ECTSstudiepunten. e. niettegenstaande het bepaalde in artikel onderdeel d, binnen het premasterprogramma Fiscale Economie: 6, 7 of 9 ECTS-studiepunten. De Bachelorthesis heeft een studielast van 12 ECTS-studiepunten. Artikel 3.5 Jaarindeling 1. Het collegejaar in de masteropleidingen omvat een semester en twee blokken. 2. Het collegejaar in de M.Phil-opleidingen is ingedeeld volgens het semestersysteem. Artikel 3.6 Voertaal 1. De voertaal binnen de opleidingen Accountancy, Fiscale Economie en Marketing Management (Nederlandstalige programmavariant) is Nederlands. 2. De voertaal binnen de overige opleidingen is Engels. 3. Niettegenstaande het gestelde in het eerste lid kunnen één of meerdere cursussen die onderdeel uitmaken van het programma in het Engels worden verzorgd. Onder de vakbeschrijving in de elektronische studiegids is opgenomen welke voertaal binnen het vak wordt gehanteerd. 4. Het gebruik van het Engels zoals bedoeld in het derde lid, leidt niet tot verzwaring van de studielast. TITEL 2. OPBOUW VAN HET PROGRAMMA Artikel 3.7 Programma-opbouw 1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en wanneer de vakken geroosterd zijn. 2. De premasterprogramma s bestaan uit de vakken zoals opgenomen in bijlage Indien in het kader van een masteropleiding een dual-degree programma bestaat zijn wijzigingen in de samenstelling en het rooster van het programma mogelijk. Zie hiervoor bijlage Indien een student meerdere masteropleidingen met elkaar wil combineren, kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de programma s. Zie hiervoor bijlage 1. Artikel 3.8 Keuzeruimte 1. In bijlage 1 is aangegeven of de keuzeruimte in het programma moet worden ingevuld met vakken uit bepaalde keuzeclusters of dat deze keuzeruimte vrij is. 2. In geval er sprake is van vrije keuzeruimte, dient de student rekening te houden met de volgende eisen: a. De vakken dienen van masterniveau te zijn. 10

11 b. De vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken van de masteropleiding of met vakken die onderdeel uitmaken van de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1. c. De vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende, opleidingsspecifieke eisen. d. De keuzeruimte kan niet worden ingevuld met vakken die reeds zijn aangewend voor het verkrijgen van vrijstelling of vervanging van verplichte vakken. 3. Voor vakken die niet door de faculteit worden aangeboden dient de examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije keuzeruimte kunnen worden opgenomen. TITEL 3. TENTAMENS EN EXAMENS Artikel 3.9 Tentamengelegenheid 1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken van de opleiding wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden in het algemeen tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. De eerste tentamens voor de vakken van het programma volgen aansluitend op de onderwijsperiode. De herkansingen worden geroosterd na de eerstvolgende onderwijsperiode. 3. De tentamenperiodes worden voor aanvang van het academisch jaar bekend gemaakt via de elektronische studiegids 4. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de tentamens. In de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie zijn de richtlijnen vastgelegd. Artikel 3.10 Verplichte volgorde 1. Toelating tot de vakken, de tentamens en de examens van de opleiding is voorbehouden aan studenten die tot de opleiding zijn toegelaten. 2. Indien toelating tot de opleiding is verkregen op basis van artikel 2.1, tweede lid geldt dat deelname aan de masterthesis alleen is toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, is afgerond. 3. Niettegenstaande het gestelde in het tweede lid is toelating tot het tentamen van de masterthesis in de masteropleiding Fiscale Economie alleen toegestaan indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, is afgerond. 4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie op verzoek van student, afwijken van het gestelde in het tweede en derde lid. 5. Voor deelname aan vakken van de opleiding kunnen nader gestelde ingangseisen van toepassing zijn. Deze staan vermeld in bijlage 1 en bij de vakbeschrijving van het desbetreffende vak in de elektronische studiegids. 6. Toelating tot het examen van de opleiding gebeurt met inachtneming van het gestelde in artikel 3.17, tweede lid. Artikel 3.11 Vorm van de tentamens 1. In de elektronische studiegids wordt vermeld of het tentamen schriftelijk of mondeling, dan wel door middel van een vaardigheidstest wordt afgelegd. 2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af te nemen. 3. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 11

12 4. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 3.12 Vaststelling van de uitslag 1. Het resultaat van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van de toetsen van dit vak. Aanvullende vereisten, zoals participatie en aanwezigheidsplicht kunnen deel uitmaken van het resultaat. De weging van de resultaten van deeltoetsen wordt bij aanvang van het collegejaar kenbaar gemaakt. 2. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. 3. Als een student deelneemt aan meerdere tentamengelegenheden van een cursus, dan telt de hoogst behaalde score. 4. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de toets door de examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt overhandigd. 5. De uitslag van een tentamen is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie van de uitslag vindt plaats binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het resultaat zoals bedoeld in het eerste en tweede lid. Mogelijke onjuistheden in de publicatie kunnen worden aangepast. 6. De bepalingen in het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden tentamens. Artikel 3.13 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde vakken is onbeperkt. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan zes jaar voor het masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 3.14 Inzagerecht 1. Artikel 10, vierde lid van de Regels en Richtlijnen van de examencommissie regelt de inzage zoals bedoeld in artikel 7.13, tweede lid onderdeel q van de wet. 2. Voor de inzage zoals bedoeld in artikel 7.13, tweede lid onderdeel p van de wet geldt dat gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen de student zijn werk kan inzien. Plaats en tijd van inzage worden in overleg met de docent bepaald. 3. In afwijking van het in het tweede lid genoemde, kan de docent bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt twee verschillende dagen, waarbij tijdstip en plaats door de docent worden vastgesteld en naar de betrokken studenten gecommuniceerd. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem door de docent op advies van de Examencommissie een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het tweede lid genoemde termijn. 4. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Artikel 3.15 Vrijstelling van tentamen 12

13 1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van de tentamens van een vak van de opleiding, indien de student een vak aan een andere universiteit heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. 2. In het algemeen is vrijstelling als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk, indien het vak op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd, behaald is tijdens de inschrijving aan de opleiding aan de Universiteit van Tilburg. 3. Het gestelde in het tweede lid geldt niet voor vakken behaald voor een andere opleiding aan de Universiteit van Tilburg. 4. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 12 ECTS-studiepunten. 5. Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de masterthesis. 6. In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt bij het vak geen cijfer opgenomen, maar vrijstelling. Artikel 3.16 Vervanging van verplichte vakken 1. De student moet de vakken van het programma (verplichte vakcodes) volgen om aan zijn onderwijsverplichtingen te voldoen. 2. Met inachtneming van het gestelde in het derde lid van dit artikel, kan de examencommissie in uitzonderlijke gevallen bepalen dat een verplicht vak vervangen mag worden door een ander vak. 3. De student dient vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie om het vak te mogen vervangen. 4. In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt het verplichte vak vervangen door de vermelding van het toegestane vervangende vak, inclusief cijfer. Artikel 3.17 Examen 1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student voldoende bewijzen overlegt van de door hem behaalde tentamens binnen de masteropleiding en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Indien toelating tot de masteropleiding is verleend op basis van artikel 2.1, tweede lid wordt het examen vastgesteld nadat de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid is afgerond. 3. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. 4. De regels met betrekking tot judicia zijn vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. Artikel 3.18 Graad 1. De graad Master of Science wordt verleend aan degene die met goed gevolg het examen in een van de volgende opleidingen heeft afgelegd: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International Business International Economics and Finance 13

14 Investment Analysis Logistics and Operations Management Marketing Management Marketing Research Mathematical Economics and Econometric Methods Operations Research and Management Science Quantitative Finance and Actuarial Sciences Strategic Management. De graad Master of Philosophy wordt verleend aan degene die het examen in een van de onderstaande opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd: M.Phil. in Business M.Phil. in Economics 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. HOOFDSTUK 4 STUDIEBEGELEIDING Artikel 4.1 Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit is verantwoordelijk voor de registratie van de individuele studieresultaten van de student. 2. Op verzoek van de faculteit registreert de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg de individuele studieresultaten van de student in het centrale studievoortgangsysteem. Artikel 4.2 Studiebegeleiding 1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten aanspraak kunnen maken op begeleiding bij studiegerelateerde onderwerpen. 2. Het recht op studiebegeleiding houdt onder andere in: a. De mogelijkheid tot het voeren van studievoortganggesprekken b. Informatie over de keuzevakken c. Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties d. Informatie over training van studievaardigheden Artikel 4.3 Studeren met een functiebeperking 1. Aan studenten met een handicap of chronische ziekte wordt de gelegenheid geboden hun studie, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, aan de beperkingen die de functiestoornis met zich meebrengt aan te passen. 2. Om in aanmerking te komen voor aanpassingen dient de student contact op te nemen met de studieadviseur. De functiebeperking moet middels bewijsstukken worden aangetoond. 3. Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie voor studievertraging die wordt veroorzaakt door de functiebeperking moet de student voor 1 januari contact opnemen met de studentendecaan. Artikel 4.4 Studeren en topsport 1. Studenten die topsport bedrijven kunnen een topsporterstatus aanvragen die recht geeft op extra faciliteiten in bijvoorbeeld studiebegeleiding en/of financiële vergoeding. 2. De faculteit zoekt binnen haar mogelijkheden naar extra faciliteiten in studiebegeleiding bijvoorbeeld door het bieden van een extra of alternatieve tentamens, vrijstelling van aanwezigheidsplicht, vervangende opdrachten etc. 14

15 3. Studenten die een topsporterstatus hebben en die gebruik willen maken van de bovengenoemde faciliteiten, dienen bij aanvang van het academisch jaar een afspraak te maken met hun studieadviseur om een studieplan op te stellen. Achteraf worden geen faciliteiten aangeboden. HOOFDSTUK 5 OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 5.1 Overgangsbepalingen 1. In geval van wijzigingen in de samenstelling van het programma en daardoor een wijziging in het aanbod van vakken stelt de faculteit overgangsregels op. 2. In het algemeen worden, nadat het vak voor de laatste maal is aangeboden, in het volgend academisch jaar nog twee tentamenmogelijkheden aangeboden. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten dat een aanvullende of alternatieve overgangsregeling wordt getroffen. HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN Artikel 6.1 Rechtsbescherming Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot het behandelen van een door betrokkene ingesteld beroep terzake van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen. Artikel 6.2 Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor niet worden geschaad. Artikel 6.3 Bekendmaking 1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het Onderwijsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen Artikel 6.4 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september 2009 Aldus vastgesteld door de decaan op 25 juni

16 Bijlage 1 Samenstelling van de programma s (MSc) MSc Accountancy 1A300 (Nederlands) semester code vak ECTS bijzonderheden Advanced Accounting Information Systems Advanced Financial Accounting Fiscale Aspecten van het ondernemen Management Control 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A Advanced Management Accounting 6 Cluster A: voor Controller Advanced Auditing 6 Cluster A: voor Accountancy Financial Statement Analysis Accounting Theory Master Thesis Accountancy 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 16

17 MSc Accounting 1B300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Advanced Financial Accounting Advanced Management Accounting Management Control Accounting Theory 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster A Corporate Valuation 6 Cluster A Investment Analysis 6 Cluster A Strategic Management 6 Cluster A Advanced Accounting Information Systems 6 Cluster A Advanced Auditing 6 Cluster A Cluster B Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster B Financial Analysis and Investor Behaviour 6 Cluster B A Treasury Management 6 Cluster B Cluster C Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster C International Financial Reporting and Analysis 6 Cluster C Financial Statement Analysis 6 Cluster C Master Thesis Accounting 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. CFA- track Accounting 1B301 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Advanced Financial Accounting International Financial Reporting and Analysis Investment Analysis 6 17

18 Accounting Theory Financial Analysis and Investor Behaviour Master Thesis Accounting 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Verplichte keuze Kies voor 12 ECTS uit de verplichte keuzevakken Advanced Management Accounting Corporate Valuation Management Control Strategic Management A Treasury Management 6 Cluster B 18

19 MSc Mathematical Economics and Econometrics Methods 1C300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Choice Kies voor 18 ECTS aan vakken uit het choice cluster. Studenten moeten een Cluster studieplan inleveren, dat dient te worden goedgekeurd door de Examencommissie. Vakken uit cluster B worden in elk geval goedgekeurd 1.1 & 1.2 3ME??? Elective(s) Master 18 Cluster A 6 Kies voor 24 ECTS aan vakken uit cluster A M1C2 Dynamic Capital Investment 6 Cluster A M1C9 Empirical Finance 6 Cluster A M1C5 Microeconometrics 6 Cluster A M1C7 Panel Data Analysis of Microeconomics Decisions 6 Cluster A M2C9 Industrial Organisation 6 Cluster A: in blok 3 Cluster B V5B1 Cases in Operations Research and Management 6 Cluster B M1C1 Financial Models 6 Cluster B M1C8 Pension System Design 6 Cluster B M1C3 Simulation 6 Cluster B M1C4 Stochastic Models 6 Cluster B M2C7 Issues in Finance and Insurance 6 Cluster B: in blok M2C7 Queueing Models 6 Cluster B: in blok Master Thesis ME/EM 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding te zijn afgerond. Daarnaast dienen 30 ECTS van de masteropleiding te zijn afgerond 19

20 MSc Economics 1D300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Applied Methods for Economists ME??? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master 12 Cluster A Seminar Development and Growth 6 Cluster A Seminar Game Theory and Industrial Organisation 6 Cluster A Seminar Competitiveness of the European Economy 6 Cluster A Seminar Public Economics 6 Cluster A Seminar Competition Policy 6 Cluster A Seminar Environmental Economics 6 Cluster A Seminar Labour Economics 6 Cluster A Seminar Competition and Regulation in Network Industries 6 Cluster A Seminar Competition and Regulation in Health Care Markets 6 Cluster A Kies voor 24 ECTS credits aan vakken uit cluster A Master Thesis Economics 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Binnen de masteropleiding Economics kan voor een specialisatie gekozen worden. De specialisatie wordt opgenomen op de cijferlijst indien de student voldoet aan de onderstaande eisen. Er kan slechts één specialisatie op de cijferlijst vermeld worden. De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Socio-economic policy: - Seminar Public Economics - Seminar Labour Economics De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Competition and Regulation: - Seminar Game Theory and Industrial Organisation - Seminar Competitiveness of the European Economy, and at least two of the following courses o Seminar Competition Policy o Seminar competition and Regulation in Network Industries o Seminar Competition and Regulation in Health Care Markets De volgende vakken zijn verplicht voor de specialisatie Resources, Development and Growth: - Seminar Development and Growth, 6 ECTS - Seminar Environmental Economics, 6 ECTS 20

21 MSc Economics and Finance of Aging 2V300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Quantitative Research in Pension and Retirement Introduction to Economics and Finance of 6 Pensions and Aging Investment Analysis of Aging and Pensions Macroeconomics of Pensions and Aging Microeconomics of Life Cycle Behaviour 6 Cluster A Kies voor 12 ECTS credits aan vakken uit cluster A Investment Analysis of Aging and Pensions 2 6 Cluster A: In blok Health Economics and Aging 6 Cluster A: In blok Psychology of Economic Behaviour 6 Cluster A: In blok Topics in Economics and Finance of Aging 6 Cluster A: in blok 3 Kies twee modules (zie vakomschrijving) Masterthesis Economics and Finance of Aging 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 21

22 MSc Financial Management 1E300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Capital Structure Corporate Governance and Restructuring Corporate Valuation 6 Cluster A Kies voor 12 ECTS credits aan vakken uit cluster A Advanced Financial Accounting 6 Cluster A Derivative Securities and Risk Management 6 Cluster A M International Financial Management 6 Cluster A International Management 6 Cluster A Investment Analysis 6 Cluster A Strategic Management 6 Cluster A Cluster B Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster B Empirical Finance and investment Cases 6 Cluster B Financial Analysis and Investor Behaviour 6 Cluster B Financial Statement Analysis 6 Cluster B Seminar Financial Markets and institutions 6 Cluster B A Treasury Management 6 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de Master Thesis Financial Management 18 bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 22

23 MSc Fiscale Economie 1F300 (Nederlands) semester code vak ECTS bijzonderheden 1.1 3M???? Vrij(-e) kuezevak(-ken) Master Europees en internationaal belastingrecht B Master Thesis Fiscale Economie 15 Om de masterthesis te mogen verdedigen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond Methodologie van het belastingrecht Belastingheffing ondernemingen B Belastingheffing particulieren B 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster A Capita selecta Europees en internationaal belastingrecht 6 Cluster A Capita selecta loonbelasting en sociale verzekeringen 6 Cluster A Fiscale aspecten van vererving 6 Cluster A Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen 6 Cluster A Geschiedenis van het belastingrecht 6 Cluster A Fiscaal strafrecht 6 Cluster A Capita selecta omzetbelasting 6 Cluster A Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging en -concentraties 6 Cluster A Oefenrechtbank 6 Cluster A Persoonlijke financiële planning voor Fiscale Economie 6 Cluster A 23

24 Accent indirecte belastingen 1F Methodologie van het belastingrecht Europees en internationaal belastingrecht B European Value Added Tax (Universiteit Maastricht) Capita selecta omzetbelasting Belastingheffing ondernemingen B Indirecte belastingen en internationale handel (VU) Masterthesis Fiscale economie 15 Om de masterthesis te mogen verdedigen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Voor studenten die aan de Faculteit Rechten van deze Universiteit de reguliere masteropleiding Belastingrecht volgen of hebben voltooid en de bacheloropleiding Fiscale Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen hebben voltooid, bestaat de masteropleiding Fiscale Economie uit de volgende onderdelen: - drie fiscale keuzevakken (elk 6 ECTS) die niet zijn opgenomen in de masteropleiding Belastingrecht. - Twee economische keuzevakken (elk 6 ECTS) - Masterthesis Fiscale Economie (15 ECTS) Vrijstellingen kunnen worden verleend tot een maximum van 6 ECTS. Artikel 3.15, vierde lid is niet van toepassing. Voor de masterthesis wordt geen vrijstelling verleend. De student dient de opleiding vooraf te laten goedkeuren door de Examencommissie. 24

25 MSc Information Management 1G300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Cluster A Kies voor 30 ECTS credits aan vakken uit cluster A Advanced Resource Planning 6 Cluster A Business Intelligence 6 Cluster A Business Process Integration 6 Cluster A Business Transformation and IT 6 Cluster A Logistics and Information 6 Cluster A M1C1 Management of Knowledge and Innovation 6 Cluster A Method Engineering 6 Cluster A 1.1 3M???? Elective(s) Master 6 Cluster A E-Business Seminar Information Management Master Thesis Information Management 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 25

26 MSc International Business 1H300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden M International Financial Management International Financial Reporting and Analysis International Management International Marketing 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster A Management Control 6 Cluster A Strategic Management 6 Cluster A Marketing Communication 6 Cluster A Corporate Governance and Restructuring 6 Cluster A 1.2 3ME??? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master 6 Cluster B Kies voor 6 ECTS credits aan vakken uit cluster B Seminar International Business: Accounting 6 Cluster B Seminar International Business: Finance 6 Cluster B Seminar International Business: Management 6 Cluster B Seminar International Business: Marketing 6 Cluster B Cluster C Kies voor 18 ECTS aan vakken uit cluster C. Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Let op de aanvullende ingangseisen Master Thesis International Business: Finance 18 Cluster C. Aanvullende ingangseisen: seminar op hetzelfde gebied als de thesis: Seminar IB: Finance. Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond Master Thesis International Business: 18 Cluster C. Aanvullende ingangseisen: seminar op hetzelfde gebied als de thesis: Management Seminar IB: Management. Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 26

27 Master Thesis International Business: Marketing Master Thesis International Business: Accounting 18 Cluster C. Aanvullende ingangseisen: seminar op hetzelfde gebied als de thesis: Seminar IB: Marketing. Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 18 Cluster C. Aanvullende ingangseisen: seminar op hetzelfde gebied als de thesis: Seminar IB Accounting. Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. 27

28 MSc International Economics and Finance 1J300 (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Applied Methods for Economists Seminar Financial Economics 6 Cluster A Kies voor 24 ECTS aan vakken uit cluster A. Zie de programmabeschrijving in de Electronische Studiegids voor de verschillende profielen Corporate Governance and Restructuring 6 Cluster A Investment Analysis 6 Cluster A Seminar Development and Growth 6 Cluster A Seminar Competitiveness of the European Economy 6 Cluster A Seminar Public Economics 6 Cluster A 1.1 / 1.2 3ME??? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master 6 Cluster A Seminar Competition Policy 6 Cluster A Seminar Financial Markets and Institutions 6 Cluster A Seminar Taxation and Trade Master Thesis International Economics and Finance 18 Om aan de masterthesis te mogen beginnen, dient de bacheloropleiding, inclusief eventuele specifiek vereiste vakken, of het premasterprogramma volledig te zijn afgerond. Binnen de masteropleiding International Economics and Finance kan voor een profiel gekozen worden. Het profiel wordt opgenomen op de cijferlijst indien de student voldoet aan de onderstaande eisen. Er kan slechts één profiel op de cijferlijst vermeld worden. De volgende vakken zijn verplicht voor het profiel IEF-Macro - Seminar Financial Markets and Institutions - Seminar Development and Growth - Seminar Public Economics - Een ander master vak (goedkeuring vereist) De volgende vakken zijn verplicht voor het profiel IEF-Finance: - Seminar Financial Markets and Institutions - Investment Analysis 28

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging Finance Fiscale Economie Information Management

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2013-2014 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2015/2016 voor de lerarenopleidingen: MSc Leraar VHO Algemene Economie MSc Leraar VHO Management & Organisatie

Onderwijs- en Examenreglement 2015/2016 voor de lerarenopleidingen: MSc Leraar VHO Algemene Economie MSc Leraar VHO Management & Organisatie Onderwijs- en Examenreglement 2015/2016 voor de lerarenopleidingen: MSc Leraar VHO Algemene Economie MSc Leraar VHO Management & Organisatie HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: (vanaf 2009/10) International Business Administration (voorheen Business Studies) Economics (voorheen International Economics and Finance)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics International Business (deze opleiding heeft geen nieuwe instroom vanaf 2009/10) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie voor de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie (vh. Algemene economie) Economie en informatica (vh. Informatiekunde) Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Vastgesteld 26 mei 2011 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene bepalingen 3 2. Pre-masterprogramma

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Masteropleiding Research in Social and Behavioral Sciences Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University Inhoud: DEEL І ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie