ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN

2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende bacheloropleidingen aan: Algemene Economie Bedrijfseconomie Fiscale Economie Informatiekunde (binnen de Universiteit van Tilburg ook Informatiemanagement genoemd) Econometrie en Operationele Research International Business International Economics en Finance Business Studies Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. opleidingen: alle opleidingen op bachelorniveau 2. dual degree: een opleiding van de Universiteit van Tilburg en een partneruniversiteit gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten na een succesvolle afronding van het programma een diploma van beide instellingen kunnen behalen. 3. propedeutische fase: het geheel van alle vakken die samen het eerste jaar van de bacheloropleiding vormen. 4. postpropedeutische fase: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeutische fase. 5. toets: een onderdeel van een tentamen. Een tentamen bestaat uit ten minste één toets. 6. blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. 7. semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar. 8. Nederlandstalige programmavariant: het geheel van alle Nederlandstalige vakken in een bacheloropleiding waarbinnen dezelfde vakken ook in het Engels worden aangeboden. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 1. De doelstellingen van de opleidingen zijn als volgt: a. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door de student in het desbetreffende vakgebied b. wetenschappelijke vorming c. voorbereiding op een verdere studiecarrière, met inbegrip van het recht op toegang tot ten minste één masteropleiding aan de Universiteit van Tilburg d. voorbereiding op een carrière op academisch bachelorniveau Artikel 1.4 Inrichting van de opleidingen 1. De opleidingen worden voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Artikel 2.1 Opbouw van de opleidingen en onderwijsplanning Roostering van de vakken binnen het programma

3 1. De vakken binnen de programma s worden aangeboden in ofwel: a. een semester: het academisch jaar is ingedeeld in twee semester, ofwel b. een blok: het academisch jaar is ingedeeld in vier blokken Artikel 2.2 Opbouw van de opleidingen en onderwijsplanning 1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en wanneer de vakken geroosterd zijn. 2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel geldt dat, indien binnen het kader van een bacheloropleiding een dual degree programma bestaat, wijzigingen in de samenstelling en het rooster van het programma mogelijk zijn en aldus beschreven in bijlage In geval van keuzemogelijkheid ter invulling van de in het eerste lid bedoelde opbouw van het programma dient de student rekening te houden met de volgende eisen: a. de vakken dienen van een academisch, postpropedeutisch niveau te zijn b. de vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken van de bacheloropleiding c. de vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende, opleidingsspecifieke eisen 4. Voor vakken die niet door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen worden aangeboden dient de Examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije keuzeruimte kunnen worden opgenomen. De Examencommissie zal haar beslissing baseren op de criteria zoals genoemd in artikel Artikel 2.3 Studielast 1. De opleidingen hebben een studielast van 180 ECTS-studiepunten. 2. De opleidingen bestaan uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS en omvat de vakken van jaar 1 van de opleiding. 3. Elk vak heeft een studielast van ten minste 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van de vakken van de propedeutische fase. De studielast van tweede- en derdejaarsvakken van de opleiding Fiscale Economie bedraagt ten minste 3 ECTS-studiepunten. Artikel 2.4 Wetenschappelijke vorming 1. De opleidingen dienen voldoende elementen te bevatten ter bevordering van de wetenschappelijke vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot diens vermogen tot onafhankelijke menings- en oordeelsvorming en diens handelen en communiceren op academisch niveau in woord en geschrift. 2. Inzicht in de relatie tussen wetenschap en de filosofische en culturele maatschappelijke tradities. Dit wordt onder meer bewerkstelligd middels 12 ECTS-studiepunten aan filosofische vakken in elke opleiding. 3. De Examencommissie stelt een kader vast waarin de bovenstaande factoren kunnen worden getoetst. Paragraaf 3 Artikel 3.1 Vooropleiding, toelating en inschrijving voor de bacheloropleidingen Vooropleiding voor de bacheloropleidingen 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.2 geven de volgende diploma s volgens de wet toegang tot de bacheloropleidingen: a. een Vwo-diploma (met het gepaste profiel) b. een diploma zoals bedoeld in artikel 7.10a van de WHW c. een propedeusecertificaat van een HBO-opleiding

4 d. een in het buitenland behaald diploma dat vergelijkbaar is met de diploma s genoemd onder a, b of c 2. Indien een student een andere dan de in artikel genoemde vooropleiding heeft, kan de Examencommissie toelatingsexamens afnemen voor de vakken wiskunde en Engels op VWO- eindexamenniveau, een colloquium doctum. 3. In speciale gevallen kan de Examencommissie een voor het desbetreffende vak verantwoordelijke wetenschappelijk medewerker aanwijzen voor het afnemen van een of meerdere toelatingsexamens. 4. In aanvulling op het bovenstaande geldt dat men tot een dual degree opleiding toegelaten wordt na selectie op grond van criteria die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de in de dual degree opleiding participerende universiteiten. Artikel 3.2 De taalvereisten 1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de bachelorprogramma s Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Econometrie en Operationele Research (Nederlandstalige programmavariant), Fiscale Economie en Informatiekunde.Voor personen voor wie de Nederlands niet de moedertaal is, kan voldoende kennis van de Nederlandse taal aangetoond worden middels het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). 2. Voor de bacheloropleidingen die niet genoemd worden in artikel is voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond door het met goed gevolg afleggen van een examen dat leidt tot een diploma zoals bedoeld in artikel 3.1.a. Het vak Engels moet deel uitmaken van dit examen. Voldoende kennis van de Engelse taal kan ook worden aangetoond door het met goed gevolg afleggen van een examen dat leidt tot een diploma zoals bedoeld in artikel 3.1.b en 3.1.c. en waarvan het onderwijs volledig in het Engels gegeven werd. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan voldoende kennis van de Engelse taal voor de bacheloropleidingen ook worden aangetoond met een van de hiernavolgende testuitslagen: a. TOEFL-test met een minimum score van 550 voor de papieren versie, 213 voor de computer versie of 80 voor de internetversie b. IELTS-test met een minimum score van 6.0 en een minimum score van 5.5 voor de afzonderlijke onderdelen van de test c. Cambridge Proficiency Artikel 3.3 Toelatingsprocedure voor de bacheloropleidingen 1. De bacheloropleidingen starten eenmaal per academisch jaar, op 1 september. 2. De volgende deadlines zijn van toepassing voor het indienen van toelatingsverzoeken voor de bacheloropleidingen: a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen 1 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. b. Niet later dan 1 juli voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit die een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuwe Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad. c. Niet later dan 1 september voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. 3. Met betrekking tot toelatingsverzoeken zoals bedoeld onder lid 2a en 2b zal het College van Bestuur een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Het College van Bestuur kan besluiten dat in aanvulling op het schriftelijke bewijs 1 De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.

5 van de afgeronde vooropleiding van de kandidaat bepaalde kennis en vaardigheden van de kandidaat getest moeten worden door deskundigen van binnen of van buiten de universiteit. Artikel 3.4 Inschrijving 1. Indien een student toegelaten is tot een bacheloropleiding, dient hij zich voor 1 oktober in te schrijven voor zijn bacheloropleiding in de studentenadministratie. 2. In overeenstemming met artikel 2.4 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld heeft een student die zich meer dan een maand na de start van het studiejaar of van de bacheloropleiding wil inschrijven voor deze opleiding, hiervoor toestemming nodig van het College van Bestuur. Als onderdeel van het besluitvormingsproces zal het College van Bestuur de faculteit, in dit geval de Examencommissie, vragen schriftelijk te verklaren dat er geen onderwijskundige redenen zijn voor het afwijzen van de inschrijving. Indien de faculteit, in dit geval de Examencommissie, van mening is dat de student niet in het huidige studieprogramma kan worden opgenomen, dient dit schriftelijk beargumenteerd te worden. Tegen dit besluit van de Examencommissie kan bezwaar worden aangetekend. 3. Indien de student toestemming krijgt om zich meer dan een maand na de start van het studiejaar of de bacheloropleiding in te schrijven voor de opleiding, hanteert de Examencommissie een alternatieve studievoortgangsnorm in verband met het in artikel 5.3 genoemde bindend studieadvies. Paragraaf 4 Artikel 4.1 Tentamens en examens van de opleidingen Verplichte volgorde 1. Toelating tot de opleiding impliceert toelating tot de tentamens van de propedeutische fase van de opleiding. 2. De student wordt toegelaten tot de tentamens van de postpropedeutische fase van de bacheloropleidingen indien ten minste 45 ECTS-studiepunten uit de propedeutische fase zijn behaald. 3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel kan de student ook worden toegelaten tot tentamens in de postpropedeutische fase indien 36 tot 45 ECTS-studiepunten uit de propedeuse zijn behaald. Toestemming hiervoor wordt naar aanleiding van een verzoek van de student door de Examencommissie verleend op voorwaarde dat de propedeutische tentamens prioriteit krijgen. Een maximale totale studielast van 30 ECTS per semester is van toepassing. 4. De student kan de bacheloropleiding niet vervolgen indien in het kader van het bindend studieadvies zoals bedoeld in artikel 5.3 minder dan 36 ECTS-studiepunten in de propedeutische fase zijn behaald. Het minimaal vereiste aantal ECTS wordt aangepast in situaties zoals beschreven onder c. 5. Voor deelname aan vakken van de bacheloropleiding kunnen nader gestelde ingangseisen van toepassing zijn die zijn weergegeven in bijlage 1. Artikel 4.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken van de bacheloropleidingen wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden in het algemeen tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. De Examencommissie kan besluiten dat een toets slechts eenmaal wordt aangeboden in het studiejaar waarin het vak wordt gegeven. Voor de bachelorscriptie, en mogelijk andere door de Examencommissie aan te wijzen vakken, wordt in het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden ten minste eenmaal de gelegenheid gegeven. Studenten die na de eerste poging het tentamen niet succesvol hebben afgerond, moet eenmaal de gelegenheid worden geboden de reeds geleverde prestatie te verbeteren.

6 3. De eerste tentamens voor de propedeutische vakken volgen direct op het blok waarin het vak is aangeboden. Na de onderwijsperiode die volgt op de periode waarin het vak is aangeboden volgt de mogelijkheid voor een tweede tentamen voor het desbetreffende vak. De tweede tentamens van onderwijsperiode vier volgen direct op de tweede tentamens van onderwijsperiode drie. 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.2.3, worden de eerste tentamens van de vakken Wiskunde 1, Mathematics 1 en Quantitative methods 1 aangeboden na blok 2 en de tweede tentamens na blok 3. De eerste tentamens van de vakken Statistiek 1, Statistics 1 en Quantitative methods 2 worden aangeboden na blok 4, terwijl de tweede tentamens voor deze vakken worden aangeboden direct na de tweede tentamens van de vakken van blok De eerste tentamens voor postpropedeutische vakken volgen direct op het semester waarin het vak is aangeboden. De tweede tentamenpoging kan worden afgelegd in de periode juni en/of juli. Artikel 4.3 Vorm van de toetsen 1. Het resultaat van het tentamen van een vak is gebaseerd op de resultaten van de toetsen van dit vak. Toetsen kunnen in verschillende vormen worden afgenomen. Toetsen kunnen mondeling of schriftelijk zijn of kunnen in een andere vorm worden afgenomen. 2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een tentamen voor een bepaalde student in andere vorm af te nemen. 3. De Examencommissie kan op verzoek van een student met een handicap ertoe besluiten de mogelijkheid te bieden tot het afleggen van tentamens op een manier die zo veel mogelijk is toegesneden op zijn/haar handicap. De student dient diens handicap zo spoedig mogelijk te melden aan de studentendecaan en/of de studieadviseur al naar gelang de aard van de handicap onder overlegging van relevante documenten zoals geneeskundige verklaringen. 4. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 5. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 4.4 Vaststelling van de toetsuitslag. Bekendmaking van de tentamenuitslag 1. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. 2. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de toets door de examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt overhandigd. 3. De uitslag van een tentamen is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie vindt plaats binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het resultaat zoals bedoeld in artikel en artikel Bovenstaande leden zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden tentamens. Artikel 4.5 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens van vakken is onbeperkt. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5.1, kan de Examencommissie een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan zes jaar voor het bachelorexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 4.6 Inzagerecht

7 1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen kan de student zijn/haar werk inzien. Plaats en tijd van inzage worden in overleg met de docent bepaald. 2. In afwijking van het in het eerste lid genoemde, kan de Examencommissie bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen op verschillende dagen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar door de docent op advies van de Examencommissie een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 3. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden Artikel 4.7 Vrijstelling 1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een vak van de opleiding, indien de student een universitair vak heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. 2. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 60 ECTSstudiepunten. 3. Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de bachelorthesis. 4. In de opleiding Econometrie en Operationele Research wordt voor het tentamen van het vak Zelfstandig Modelleren geen vrijstelling verleend. 5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel c leiden vrijstellingen in de propedeutische fase van de opleiding tot een aanpassing van de norm van het bindend studieadvies. Artikel 4.8 Examen van de bacheloropleiding 1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student voldoende bewijzen overlegt van de door hem/haar behaalde tentamens binnen de bacheloropleiding en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden. 2. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de Examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven. Artikel 4.9 Graad 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld. Paragraaf 5 Artikel 5.1 Studiebegeleiding Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit is verantwoordelijk voor het bijhouden van studieresultaten van de student. 2. De faculteit houdt toezicht op de informatievoorziening omtrent de beschikbaarheid van studievoortgangsresultaten die wordt verzorgd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg. Artikel 5.2 Studiebegeleiding

8 1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten een introductie in de opleiding krijgen aangeboden en begeleid worden bij studiegerelateerde onderwerpen. Artikel 5.3 Bindend studieadvies in het eerste jaar 1. Aan het eind van blok 1, uiterlijk 1 februari in het academisch jaar waarin de student zich voor het eerst heeft ingeschreven voor een bacheloropleiding, ontvangt hij/zij een schriftelijk advies over zijn/haar studievoortgang. Dit is geen wettelijk bindend advies, maar wel een eerste waarschuwing in geval van onvoldoende studievoortgang. Het advies wordt als volgt bepaald: Econometrie & Operationele Andere bachelor programma s Research ECTS Na blok 1 ECTS + tussentijds resultaat Na blok 1 Wiskunde 1/Mathematics /Quantitative Methods 1 (aangeduid als pass of fail ) 15 Voldoende 12 + pass Voldoende 12 Voldoende 12+ fail Voldoende 9 Voldoende 6 + pass Voldoende 6 Onvoldoende 6+ fail Onvoldoende 3 Onvoldoende 0 + pass Onvoldoende 0 Onvoldoende 0 + fail Onvoldoende 2. Aan het eind van het jaar van eerste registratie in een bacheloropleiding ontvangt de student schriftelijk, bindend advies over de voortzetting van de bacheloropleiding: a. Wanneer op dat moment 36 ECTS of meer uit de propedeutische fase van het programma zijn behaald, ontvangt hij/zij een positief bindend studieadvies en, mag de student het bachelor programma voortzetten b. Wanneer de studievoortgang in de bacheloropleiding minder dan 36 ECTS is, ontvangt de student een negatief bindend studieadvies en mag hij de bacheloropleiding niet voortzetten. Verder wordt de student, gedurende een periode van drie jaar, niet toegelaten tot de bacheloropleiding. De uitsluiting geldt ook voor andere bacheloropleidingen met een identiek eerste jaar. c. Als aan een student vrijstellingen zijn toegekend binnen de propedeutische fase of als een student reeds voor het eerste jaar van inschrijving in de bacheloropleiding vakken uit die opleiding heeft behaald, ontvangt hij/zij een positief bindend studieadvies wanneer minimaal 60% van de overige ECTS uit het eerstejaarsprogramma is behaald. Bij bepaling van het aantal te behalen ECTS, wordt de norm naar boven afgerond tot hele ECTS. 3. Het negatief bindend studieadvies beschreven in het tweede lid is niet van toepassing indien: a. de student zich na 1 oktober van het desbetreffende studiejaar heeft ingeschreven voor de opleiding. b. indien de Examencommissie een student heeft uitgesloten van deelname aan (schriftelijke) tentamens, indien en voor zover deze uitsluiting heeft geleid tot het niet behalen van het vereiste aantal ECTS-studiepunten. c. er sprake is van persoonlijke omstandigheden: - ziekte; - een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking; - zwangerschap; - bijzondere familieomstandigheden; - lidmaatschap of voorzitterschap van de Universiteitsraad, de Faculteitsraad, een opleidingsbestuur, de opleidingscommissie of een andere bestuursfunctie met een beurs - een topsportstatus erkend door het College van Bestuur..

9 De bovengenoemde persoonlijke omstandigheden worden alleen in overweging genomen voor zover deze hebben geleid tot het niet behalen van het vereiste aantal ECTSstudiepunten. De bovengenoemde persoonlijke omstandigheden worden alleen in overweging genomen indien deze binnen een redelijke termijn door de student zelf of namens hem/haar aan de studentendecaan en/of studieadviseur zijn gemeld. Studenten die persoonlijke omstandigheden aanvoeren dienen deze te kunnen staven. Ter beoordeling van de aangevoerde persoonlijke omstandigheden kan de Examencommissie advies inwinnen bij een studieadviseur en/of studentendecaan of een andere deskundige. 4. Indien na toepassing van het derde lid sub a het bindend studieadvies aan het eind van het studiejaar niet van toepassing is, ontvangt de betrokken student aan het eind van het volgende studiejaar een nieuw bindend studieadvies. Voor dit nieuwe bindend studieadvies moet de student alle 60 studiepunten van de propedeutische fase hebben gehaald. 5. Indien na toepassing van het derde lid sub b en c het bindend studieadvies aan het eind van het studiejaar niet van toepassing is, ontvangt de betrokken student aan het eind van het volgende studiejaar een nieuw bindend studieadvies. Voor dit nieuwe bindend studieadvies moet de student 60% van de resterende studiepunten van de propedeutische fase hebben behaald. 6. Met betrekking tot de vakken van de propedeutische fase zijn artikel en onverminderd van toepassing. 7. De faculteit kan de student mondeling adviseren omtrent de voortzetting van zijn/haar studie binnen of buiten de faculteit en omtrent andere carrièremogelijkheden. 8. Het bindend studieadvies wordt namens de decaan van de faculteit door de Examencommissie gegeven. 9. Voordat een negatief bindend studieadvies wordt gegeven, krijgt de betrokken student de mogelijkheid te worden gehoord door de Examencommissie. 10. Tegen het negatief bindend studieadvies kan binnen vier weken beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. Paragraaf 6 Artikel 6.1 Rechtsbescherming College van Beroep voor de Examens 1. Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot het behandelen van een door betrokkene ingesteld beroep terzake van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen. Paragraaf 7 Artikel 7.1 Slotbepalingen Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor niet worden geschaad. Artikel 7.2 Bekendmaking 1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken.

10 2. Elke belangstellende kan op het Onderwijsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 7.3 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 19 juni 2008.

11 Bijlage 1 Samenstelling van de opleidingen (BSc) Business Studies (3B200) (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase B101 Introduction to Business Studies B102 Organizational Behaviour B118 Quantitative Methods B105 Accounting: Introduction B104 Marketing: Introduction B107 Economics for Business Studies B109 Project Management B119 Quantitative Methods B110 Finance B112 Project Assignment A 6 Postpropedeutische fase B306 Business Research B201 Consumer Behaviour B202 Operations Management B206 Project Assignment B B215 Quantitative Methods B211 Business Law B203 Finance B213 Project Assignment C B207 Systems Thinking en Modelling 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A B210 Supply Chain Management 6 Cluster A B208 E-Business for BS 6 Cluster A B302 Business Controls B301 Human Resource Management B216 Philosophy of Science for BS B307 Project Assignment D 6 Cluster C Kies voor 18 ECTS aan vakken uit cluster C B000 Elective(s) Business Studies 18 Cluster C: Een taalvak is akkoord als vrije keuzevak. Taalvakken worden op twee niveaus gegeven. Om een taalvak op niveau 2 te mogen volgen, dient het taalvak op niveau 1 te zijn voltooid. Voor taalvakken op niveau 1 worden geen studiepunten toegekend binnen de bacheloropleiding Business Studies B309 Coaching Skills 6 Cluster C B303 Business Ethics for Business Studies 6 Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster B. Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, Cluster B dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding Business Studies te zijn voltooid. Let ook op de aanvullende ingangseisen TAC Bachelor Thesis Accounting 12 Cluster B. Aanvullende ingangseisen: het vak Accounting: Introduction moet behaald zijn.

12 TFI Bachelor Thesis Finance 12 Cluster B. Aanvullende ingangseisen: de vakken Finance 1 en Finance 2 moeten behaald zijn TIM Bachelor Thesis Information Management for Business Studies 12 Cluster B. Aanvullende ingangseisen: het vak E-business moet behaald zijn TMA Bachelor Thesis Marketing 12 Cluster B. Aanvullende ingangseisen: de vakken Marketing: Introduction en Consumer Behaviour moeten behaald zijn TOR Bachelor Thesis Organization & Strategy 12 Cluster B. Aanvullende ingangseisen: de vakken Operations management en Economics for Business moeten behaald zijn.

13 Econometrie en Operationele Research (3C200) (Nederlands en Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase 1,1 35B102 Analyse ICT voor EOR B101 Macro-economie voor EOR B202 Analyse B201 Bedrijfseconomische Modellen B203 Lineaire Algebra B303 Analyse B302 Inleiding Kansrekening B301 Micro-economie voor EOR Accounting voor EOR B402 Kansrekening en Statistiek B401 Oriëntatie Econometrie 6 Postpropedeutische fase B502 Oriëntatie OR/MS B602 Oriëntatie QF/AS Programmeren voor EOR B501 Schatten en Toetsen B801 Toegepaste Lineaire Algebra B601 Differentiaal- en Integraaltheorie Filosofie van de Economie B605 Oriëntatie ME/EM B603 Regressieanalyse B606 Zelfstandig Modelleren 6 Om met het vak te mogen beginnen, dienen minimaal 60 ECTS behaald te zijn, waaronder of het vak Kansrekening en Statistiek, of het vak Schatten en Toetsen. Tevens dienen voor 15 ECTS uit de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3, Lineaire Algebra en Toepaste lineaire algebra te zijn behaald Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie 6 Cluster A Kies voor 30 ECTS aan vakken uit cluster A. Van elk deelgebied van Econometrie en Operationele Research dient een vak te worden gekozen. Voor details zie de programmabeschrijving in de Elektronische Studiegids. Cluster B Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster B V5A3 Combinatorial Optimization 6 Cluster A V5A4 Econometric Methods 6 Cluster A V6A6 Game Theory 6 Cluster A V5A8 Inventory Management 6 Cluster A V5A1 Quantitative Finance 6 Cluster A V5A2 Risk Theory 6 Cluster A V6A7 Asset Liability Management 6 Cluster A V5A9 Auctions and Public Sector Economics 6 Cluster A V6A3 Life Insurance 6 Cluster A V6A5 Production Management 6 Cluster A

14 3.2 35V6B2 Quantitative Supply Chain Management 6 Cluster B 3.1/3.2 3B???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor 6 Cluster B. Alle bachelorvakken van FEB, behalve eerstejaars vakken. 3.1/3.2 3BC??? Elective(s) Bachelor EOR 6 Cluster B. Alle vakken van cluster A, die niet eerder gekozen zijn. 3.1/3.2 3B???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor 6 Keuzevakken kunnen gekozen worden uit alle universitaire vakken, behalve eerstejaars vakken TET Bachelor Thesis Econometrie en Operationele Research 12 De volgende ingangseisen zijn van toepassing om te kunnen worden toegelaten tot de bachelorthesis: - de vakken Zelfstandig Modelleren, Oriëntatie OR/MS. Oriëntatie QF/AS, en Oriëntatie ME/EM moeten zijn behaald ECTS van de bacheloropleiding moeten zijn behaald. INTERNATIONAL BUSINESS (3G200) (Engels) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase Management Microeconomics Mathematics Accounting 1: Financial Accounting for IB/IEF Macroeconomics Financial Economics Introduction to Marketing for Int.Business Statistics Corporate Finance International Economics 6 Postpropedeutische fase Corporate Finance Information Management Mathematics Philosophy of Science for IB/IEF 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A French 1 for IB 6 Cluster A. Zie bijlage voor meer informatie German 1 for IB 6 Cluster A. Zie bijlage voor meer informatie Italian 1 for IB 6 Cluster A. Zie bijlage voor meer informatie Spanish 1 for IB 6 Cluster A. Zie bijlage voor meer informatie Accounting 2: Management Accounting for IB Business Ethics Consumer behaviour en marketing action Management Statistics GC?? Free Choice International Business 30 Studie in het buitenland/vrije keuzevakken (goedkeuring Examencommissie vereist). Studenten die niet naar het buitenland gaan, dienen bij het kiezen van vrije keuzevakken de volgende criteria in acht te nemen, naast de genoemde criteria in artikel 2.2.3:

15 - Alleen vakken die in het Engels worden onderwezen zijn toegestaan als vrije keuzevak. - Het is niet toegestaan vakken op te nemen in de vrije keuzeruimte die een eerstejaarsvak als ingangseis hebben International Business Research 6 Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster D. Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, Cluster D dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding International Business te zijn voltooid. Let ook op de aanvullende ingangseisen TAC Bachelor Thesis Accounting 12 Cluster D: Aanvullende ingangseisen: de vakken Accounting 1: Financial Accounting for IB/IEF en Accounting 2: Management Accounting for IB moeten behaald zijn TFI Bachelor Thesis Financiering 12 Cluster D: Aanvullende ingangseisen: de vakken Corporate Finance 1 en Corporate Finance 2 moeten behaald zijn TMA Bachelor Thesis Marketing 12 Cluster D: Aanvullende ingangseisen: de vakken Introduction to Marketing for IB en Consumer Behaviour and Marketing Action moeten behaald zijn TOR Bachelor Thesis Organization & Strategy 12 Cluster D: Aanvullende ingangseisen: de vakken Management 1 en Management 2 moeten behaald zijn Cluster C Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster C Comparative Financial Accounting 6 Cluster C Comparative Management 6 Cluster C International Marketing Research 6 Cluster C International Risk Management 6 Cluster C Auditing & Accounting Information Systems 6 Cluster C Bijlage bij de bacheloropleiding International Business 6 ECTS aan taalonderwijs. De volgende regels zijn van toepassing: a. Het taalonderwijs dat de student volgt is afhankelijk van de taalvaardigheid van de student. In onderstaand schema is meer gedetailleerde informatie opgenomen over het taalonderwijs. b. De volgende talen worden beschouwd als wereldtalen: Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch en Spaans. c. Studenten mogen geen andere talenvakken volgen als verplichte keuzevak in de bacheloropleiding dan de vakken die in cluster A zijn opgenomen. Mate van beheersing van een wereldtaal (naast Engels) Geen Redelijke beheersing (bijvoorbeeld middelbare school niveau) Volledige beheersing (vloeiend) Te volgen taalvak Het taalvak op niveau 1 dient gevolgd te worden. De coördinator van het betreffende taalvak beslist op verzoek van de student over een vrijstelling voor het taalvak op niveau 1. De studieadviseur beslist op verzoek van de student over een vrijstelling voor het taalvak op niveau 1.

16 INTERNATIONAL ECONOMICS EN FINANCE (3H200) (in English) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase Management Microeconomics Mathematics Accounting 1: Financial Accounting for IB/IEF Macroeconomics Financial Economics Introduction to Marketing for Int.Business Statistics Corporate Finance International Economics 6 Postpropedeutische fase Economics of de European Union Finance en Development Mathematics Money, Banking en Financial Markets Philosophy of Science for IB/IEF Comparative Public Economics Industrial Organization en Technological Change Institutions en Incentives International Trade en Exchange rates Statistics BE??? Elective(s) Bachelor 30 Studie in het buitenland / vrije keuze Cluster A Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster A. Bekijk de programma omschrijving in de studiegids voor meer informatie Corporate Finance 2 6 Cluster A Development economics 6 Cluster A Accounting 2: Management Accounting for IB 6 Cluster A Competition Policy en Deregulation 6 Cluster A Environmental economics 6 Cluster A European Financial en Monetary Integration 6 Cluster A International Risk Management 6 Cluster A Labour Economics 6 Cluster A Economics of Health en Health Care 6 Cluster A Philosophy of de Economy TIE Bachelor Thesis International Economics en 12 Om met de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding Finance International Economics and Finance behaald te zijn.

17 ALGEMENE ECONOMIE (3D200) (in Dutch) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase Inleiding in de organisatietheorie Micro-economie Wiskunde Accounting 1: Financial Accounting Macro-economie Fiscale economie Marketing Statistiek Financiering Toegepaste Economie 6 Postpropedeutische fase Financiële economie Internationale economie Markt en milieu Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie Wiskunde English for de Future 6 Dit vak kan gekozen worden als extra vak Comparative Public Economics Groei en ontwikkeling Institutions en Incentives Sociaal economisch beleid Statistiek Experimental Economics 6 Cluster A Kies voor 24 ECTS aan vakken uit cluster A. Bekijk de programma omschrijving in de studiegids voor meer informatie Corporate Finance 2 6 Cluster A Development economics 6 Cluster A Economie van de Collectieve Sector 6 Cluster A Growth en Technology 6 Cluster A Money, Banking en Financial Markets 6 Cluster A Regionale economie 6 Cluster A Toegepaste macro-economie 6 Cluster A Filosofie van de Economie TAE Bachelor Thesis Algemene Economie 12 Om met de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding Algemene Economie behaald te zijn. Cluster B Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster B. Bekijk de programma omschrijving in de studiegids voor meer informatie Competition Policy en Deregulation 6 Cluster B Economics of Health en Health Care 6 Cluster B Environmental economics 6 Cluster B

18 European Financial en Monetary Integration 6 Cluster B Industrial Organization en Technological Change 6 Cluster B International Trade en Exchange rates 6 Cluster B Labour Economics 6 Cluster B

19 BEDRIJFSECONOMIE (3A200) (in Dutch) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase Inleiding in de organisatietheorie Micro-economie Wiskunde Accounting 1: Financial Accounting Macro-economie Fiscale economie Marketing Statistiek Financiering Toegepaste Economie 6 Postpropedeutische fase Accounting 2: Management Accounting Grondslagen informatiekunde voor Bedrijfseconomie Organisatie van de Onderneming Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie Wiskunde Boekhouden Financiering Marketing 2: Consumentengedrag Methoden van bedrijfseconomisch onderzoek Statistiek Bedrijfsethiek Ondernemingsrecht (bachelor BE) 6 Cluster A Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A Voortgezet Boekhouden 6 Cluster A 3.1 3B???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor 6 Cluster A Cluster B Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster B Financial Management 6 Cluster B Intermediate Financial Accounting 6 Cluster B Services Marketing 6 Cluster B Cluster C Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster C Academische vaardigheden Accounting 6 Cluster C Academische vaardigheden Marketing 6 Cluster C Academische vaardigheden Ondernemingsfinanciering 6 Cluster C Academische vaardigheden Organisatie en Strategie 6 Cluster C Cluster D Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster D Auditing & Accounting Information Systems 6 Cluster D 3.2 3B???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor 6 Cluster D Cluster E Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster E Industrial Organization (Externe Organisatie) 6 Cluster E Intermediate Management Accounting 6 Cluster E Marketing Research 6 Cluster E Risk Management 6 Cluster E B210 Supply Chain Management 6 Cluster E

20 Cluster F Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster F. Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie te zijn behaald. Let op de aanvullende ingangseisen TAC Bachelor Thesis Accounting 12 Cluster F. Aanvullende ingangseisen: Accounting 1:Financial Accounting en Accounting 2: Management Accounting moeten behaald zijn TFI Bachelor Thesis Finance 12 Cluster F. Aanvullende ingangseisen: Financiering 1 en Financiering 2 moeten behaald zijn TMA Bachelor Thesis Marketing 12 Cluster F. Aanvullende ingangseisen: Marketing 1 en Marketing 2 Consumentengedrag moeten behaald zijn TOR Bachelor Thesis Organization & Strategy 12 Cluster F. Aanvullende ingangseisen: Inleiding in de organisatietheorie en Organisatie van de Onderneming moeten behaald zijn Geïntegreerde bedrijfseconomie 6 FISCALE ECONOMIE (3E200) (in Dutch) semester code vak ECTS bijzonderheden Propedeutische fase Inleiding in de organisatietheorie Micro-economie Wiskunde Accounting 1: Financial Accounting Macro-economie Fiscale economie Marketing Statistiek Financiering Toegepaste Economie 6 Postpropedeutische fase Accounting 2: Management Accounting Belastingheffing particulieren A Openbare financiën 1 voor Fiscale Economie Privaatrecht Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie Belastingheffing ondernemingen A Boekhouden Financiering Privaatrecht / TFE Bachelor Thesis Fiscale economie 12 Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de bacheloropleiding Fiscale Economie te zijn behaald. Let op de aanvullende ingangseisen Bedrijfsethiek Formeel belastingrecht Inleiding staats- en bestuursrecht 7

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: (vanaf 2009/10) International Business Administration (voorheen Business Studies) Economics (voorheen International Economics and Finance)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie (vh. Algemene economie) Economie en informatica (vh. Informatiekunde) Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/11 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics International Business (deze opleiding heeft geen nieuwe instroom vanaf 2009/10) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie voor de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de bacheloropleidingen: Bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Economie en informatica Econometrie en Operationele Research Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de bacheloropleidingen: International Business Administration Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2011/2012 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2013-2014 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleidingen 30 augustus 2013/ 13N.001969 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014 Bedrijfskunde Bestuurskunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2012/2013 voor de Masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging Finance Fiscale Economie Information Management

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Sociale geografie en planologie Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie