Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen"

Transcriptie

1 Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen PLATFORM Living & Care Lab LiCalab Hoofdaanvrager: StadTurnhout Projecten: - Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen, een dienstverlening van de huisapotheker aan de patiënt - Time2care - Topshake PLATFORM Actief Zorgzame Buurt in grootstedelijk gebied (Antwerpen en Brussel) AzoB Hoofdaanvrager: Zorgbedrijf Antwerpen Projecten: - Ouderen wonen Passend (OPA) - Ontwikkelen van informele Buurtzorgnetwerken - Casemanagement en trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk PLATFORM Ageing in Place Aalst - AIPA Hoofdaanvrager: Stad Aalst Projecten: - Pro DoMo: Proef- doorgroei- en demowoning - Integrale Ouderentoets: screening van de openbare ruimte en dienstverlening stad Aalst door de ogen van de oudere PLATFORM InnovAGE Hoofdaanvrager: SEL GOAL v.z.w. Projecten: - Diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners onderzoeken en opzetten van een shared care model - Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis PLATFORM Careville Hoofdaanvrager: Stad Genk en stad Hasselt Projecten: - Cardiacoach - Jobtime - IMV - Veilige mobiliteit bij senioren Vlaanderen 1

2

3 PLATFORM Living & Care Lab LiCalab 1. Consortium: - StadTurnhout (hoofdaanvrager) - Welzijnszorg Kempen - SEL Kempen - Aristoco - Onderaannemers: Thomas More Kempen vzw, datacenter voor data-warehousing en hosting 2. Contactpersoon: - Naam: Kelly Verheyen - Functie: Platformcoördinator LiCalab Telefoon: +32 (0) Samenvatting: Uitdaging LiCalab wil via zorginnovaties de levenskwaliteit van ouderen en zorgbehoevenden aanzienlijk verhogen. Hierbij moeten we te complexe producten en processen proberen te vermijden, want die kunnen leiden tot frustratie en teleurstelling bij de gebruikers. Nieuwe ideeën, concepten en toepassingen worden hierdoor snel terzijde gelegd of onvoldoende gebruikt. LiCalab wil deze valkuil in kaart brengen en er aan remediëren, zodat nieuwe producten en processen ook echt bijdragen aan een betere levenskwaliteit of betaalbaarheid van zorg. LiCalab missie Het LiCalab Living & Care lab wil een experimenteeromgeving creëren voor bedrijven en (zorg)organisaties die de huidige en toekomstige noden van gebruikers willen capteren en hun innovaties hierop willen afstemmen, zodat ze een snellere een betere toegang vinden tot de gebruikersgroep. LiCalab vertrekt vanuit een integrale benadering van de oudere, met 5 centrale aandachtsthema s: Vlaanderen 3

4 Zelfstandig leven: de oudere versterken in zijn autonomie en zelfredzaamheid Wonen: verbeteren van de thuisomgeving door aangepast en innovatief te bouwen en/of te verbouwen Actief ouder worden: in een warme en sociale omgeving actief oud worden Integrale zorg: versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker Welzijn in de stad: het verbeteren van de micro-economische en ruimtelijke leefomgeving van de oudere Dit zijn meteen de thema s die onderzocht worden op het LiCalab-platform, via een aantal concrete projecten. LiCalab is een platform waar de diverse actoren, vanuit hun eigen invalshoeken elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten en op een co-creatieve manier kunnen betrekken bij de nodige en wenselijke innovaties. Hiermee biedt LiCalab op een concrete, efficiënte en effectieve manier ondersteuning om innovatieve diensten, processen en producten sneller te implementeren, bij te sturen en te valoriseren. LiCalab - testpopulatie LiCalab werkt concentrisch voor de ganse regio vanuit de centrumstad Turnhout waar deze proeftuin eind 2011 in een embryonale vorm werd opgericht en sindsdien reeds enkele projecten 1 succesvol heeft opgestart. Dit biedt het voordeel van de reeds verworven competenties en ervaringen en het beschikbaar zijn van een reeds actieve testpopulatie. Toekomstgericht ontstaat door de fysieke verankering in Turnhout, via de bouw van demo-flats en state-of-the-art zorgappartementen in een nieuw te ontwikkelen stadswijk achter het station (2016), een onschatbare en unieke troef. Als stad van de speelkaart wil Turnhout hiermee één van zijn unieke en onschatbare troeven uitspelen. LiCalab Partners en netwerk LiCalab situeert zich in een lokaal, regionaal, Vlaams en Europees netwerk. De lokale verankering wordt gegarandeerd door het engagement van de Stad Turnhout. Regionaal staan Thomas More Kempen als kennisinstelling, Welzijnszorg Kempen als koepelvereniging van de 27 OCMW s van het arrondissement Turnhout en SEL Kempen, het Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijnsgezondheidszorg, garant voor het nodige 1 Logica, bpost, Philips Lighting (OMC)) Vlaanderen 4

5 draagvlak op wetenschappelijk, bestuurlijk en zorgorganisatorisch vlak. LiCalab is sinds mei 2012 ook lid van het Europees Netwerk van Living Labs - ENOLL, wat toelaat om experimenten op internationale schaal te organiseren en samen te werken met internationale organisaties. Als infrastructuurpartner is gekozen voor Aristoco die het Cubigo-communicatieplatform ontwikkelde. Dit laat toe om op een gepersonaliseerde, eenvoudige en uniforme wijze te communiceren en interageren met alle betrokkenen, in het bijzonder de testpopulatie en ontwikkelaars. LiCalab is een open platform en bewijst dit door de reeds gelegde contacten met andere proeftuininitiatieven en aanverwante initiatieven. Testen in de dagelijkse woon-of werkomgeving Kenmerkend voor LiCalab is dat het uittesten van innovatie plaats heeft in de dagelijkse leef-, woon- en werkcontext van echte gebruikers. LiCalab faciliteert de toegang tot diverse real-life testomgevingen: een te ontwikkelen stadswijk in het centrum van Turnhout, de ruimere stad Turnhout, de regio Kempen en via ENoLL ook internationaal. Real-life testen hebben een belangrijke meerwaarde omdat ze een onmiddellijke aansluiting geven bij het dagelijkse leven van gebruikers, waardoor de nieuwe ontwikkelingen beter afgestemd worden op de echte noden van de gebruiker. LiCalab beschikt over een accuraat meetinstrumentarium en gebruiksvriendelijke communicatiemiddelen die toelaten om het gebruik en de ervaringen van de gebruikers met betrekking tot deze diensten te capteren, wat zorgt voor de essentiële gebruikersfeedback tijdens het innovatieproces. LiCalab - Gebruikerscommissie De gebruikerscommissie van LiCalab bestaat uit vertegenwoordigers van lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, actoren uit de 1 e - en 2 e -lijnsgezondheidszorg, ouderen- en patiëntenorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en expertisecentra. LiCalab duurzaam verankerd De initiatiefnemers en de leden van de gebruikerscommissie van het LiCalab-platform kennen elkaar zeer goed. Door deze positieve ervaringen in informele en gestructureerde samenwerking kan LiCalab rekenen op een sterke betrokkenheid en het nodige vertrouwen van de verschillende partners. De partners hebben de intentie om LiCalab tot een duurzaam concept uit te bouwen, dat blijft bestaan nadat de subsidieperiode van IWT is afgelopen. Tijdens de looptijd van deze proeftuin zal daarom de vzw LiCalab Vlaanderen 5

6 worden opgericht, waarin de aanvragers vertegenwoordigd zijn. Zo kan de opgedane kennis rond een proeftuin rond wonen en zorg voor ouderen verankerd blijven in de Stad Turnhout en de ruimere regio Kempen. Op die manier kunnen toekomstige co-creatie- en validatie-projecten beroep doen op het LiCalabplatform en de LiCalab-gebruikerscommissie om te genieten van de verworven expertise en deel te nemen aan de opgebouwde netwerken, ook na de subsidieoproep. LiCalab toegevoegde waarde op economische en maatschappelijke vlak LiCalab ondersteunt het innovatieproces van bedrijven en start-ups. Op termijn komen er zo meer start-ups op de markt en draagt LiCalab bij tot het realiseren van een duurzame, innovatieve kenniseconomie in Vlaanderen. Daarnaast worden er betere producten gerealiseerd door betrokkenheid van eindgebruikers en wordt er binnen LiCalab kennis verworven over gebruikersnoden in de (ouderen)zorg, die gedeeld kan worden en kan aangewend worden om beleid te ondersteunen rond wonen, zorg en ouderen. LiCalab draagt op deze manier ontegensprekelijk bij aan een betere zorg voor ouderen. 4. Geselecteerde projecten: Aanvragers Bpost Kempense Farmaceutische Kring Aristoco Time2care HIVSET CityLive SPK Tops Foods Titel + essentie van het project Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen, een dienstverlening van de huisapotheker aan de patiënt Het doel is om een nieuwe dienst te ontwikkelen voor de aflevering van medicatie vanuit de huisapotheek naar de patiënt thuis. Time2care Het uiteindelijke doel is om een zorgmunt voor en door ouderen te ontwikkelen. De ouderen zijn hierbij niet enkel zorgvrager, maar ook zorgaanbieder. Er wordt ingezet op het creëren van een zorgzame samenleving, waarbij ouderen elkaar helpen en waarbij er een kruisbestuiving is tussen jong en oud. Topshake Het project beoogt de ontwikkeling van een ontbijtconcept 'topshake'om patiënten met slikproblemen een gezonde, gevarieerde voeding aan te bieden. Vlaanderen 6

7 PLATFORM Actief Zorgzame Buurt in grootstedelijk gebied (Antwerpen en Brussel) - AZoB 1. Consortium: - Zorgbedrijf Antwerpen (hoofdaanvrager) - Stad Antwerpen - Kenniscentrum Woonzorg Brussel - Aristoco - DKV Belgium - Onderaannemer: VUB 2. Contactpersoon: - Naam: Nathalie Dillen - Functie: Platformcoördinator Telefoon: Samenvatting: Het aanvragende consortium beoogt een duurzame zorgzame buurt in grootstedelijk gebied in Antwerpen en Brussel te ontwikkelen waarin bewoners met verminderde zelfredzaamheid (met behulp van mantelzorg) zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. In deze Actief Zorgzame Buurt : - kan zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden worden; - staan zelfzorg, mantelzorg en samen-redzaamheid centraal; - kunnen gedregen professionals goed gecoördineerde zorg leveren die afgestemd en ondersteunend is aan mantelzorg en informele zorg; - worden woningen daar waar wenselijk aangepast aan de behoeften van ouderen en zorgbehoevenden via kleine of grotere aanpassingen en/of het gebruik van hulpmiddelen - en speelt technologie een rol in de zelfregie van het zorgproces en het faciliteren van het buurtnetwerk. De consortiumpartners verenigen zich in een platform, dat de uitbouw van zulke Actief Zorgzame Buurt wil bewerkstelligen. Het platform zorgt hierbij voor een aanbod, dat fungeert als een noodzakelijke vertrekbasis voor concrete projecten (i.e. ontwikkeling van producten, diensten en processen). Dit aanbod omvat het voorzien van een testomgeving, een digitaal communicatieplatform, meting van de behoeftevraag, en monitoring van financiële impact/haalbaarheid. Het aanbod staat open voor initiatiefnemers die in de lokaliteit van een buurt een product, dienst of proces wensen uit te testen met als doel en finaliteit het versterken van het zorgzame karakter van de buurt. Het platform is het resultaat van een denkproces en conceptueel traject dat het Zorgbedrijf Antwerpen en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel de voorbije periode samen hebben afgelegd. Andere belangrijke partners zijn de stad Antwerpen, Aristoco ( met Cubigo, het communicatieplatform) en zorgverzekeraar DKV (als vertegenwoordiger van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen). Samen hebben deze consortiumpartners met hun ruim aanbod aan organisaties, diensten, netwerken, kennis en technologische ondersteuning (van thuiszorg tot zorgverzekeraar) alle troeven in handen om in Antwerpen en Brussel een gebiedsgerichte organisatie van zorg en welzijn te ontwikkelen en te realiseren. De aanwezigheid van lokaal dienstencentrum (LDC) is hierbij een belangrijk gegeven omwille van de voorzien verankering als zorgknooppunt. Vlaanderen 7

8 Concreet bestaat de testpopulatie uit een groep van 200 zorgbehoevende ouderen in de wijk Oud-Merksem (Antwerpen), en 200 in twee buurten in Etterbeek en Schaarbeek (Brussel). In samenwerking met de lokale vrijwilligersorganisaties zal een nieuw netwerk van vrijwilligers worden uitgebouwd om de doelstellingen van de Actief Zorgzame Buurt te helpen realiseren. Het ondersteunen en versterken van zelfredzaamheid en mantelzorg, alsook de preventieve aanpak lopen als een rode draad doorheen alle elementen en karakteristieken die vorm geven aan een zorgzame buurt. Dit alles wordt gefaciliteerd door een digitaal informatie-, communicatie- en dienstenplatform om efficiëntie te verhogen en zelfregie te stimuleren. Meting en monitoring van de behoeftevraag in de geselecteerde buurten, alsook van de financiële impact/haalbaarheid van concrete projecten zijn essentieel om een bestaand gebrek aan kennis in te vullen en om het welslagen van de transitie naar een Actief Zorgzame Buurt te beoordelen. Kwaliteitsbewaking en advies wordt ten slotte gewaarborgd door een adviesgroep, die bestaat uit: de aanvragende partners aangevuld door Mutas, het Centrum voor Zorgtechnologie, SEL Amberes, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Voka Health community, Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen en Ziekenzorg CM. Tevens worden representatieve organisaties voor allochtonen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het Vlaams Patiëntenplatform bekijkt haar deelname op Vlaams niveau. De stuurgroep of gebruikerscommissie bestaat uit de aanvragende partners aangevuld met WZC St. Bartholomeus, DC De Zeelbaan, DC t Dokske, seniorenconsulent Merksem, vertegenwoordiging van lokale allochtone vereniging, ZNA/Klina vzw, Aksent vzw, Buurtwerk Chambéry vzw en Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, 4. Geselecteerde projecten: Aanvragers Stad Antwerpen Kenniscentrum woonzorg Brussel Aristoco Zorgbedrijf Antwerpen Chambéry Aksent Stad Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen EVA Chambéry Aristoco Zorgbedrijf Antwerpen Aksent Chambéry Pyxima Aristoco Titel + essentie van het project Ouderen wonen Passend (OPA) Het project wenst een proactieve en geïntegreerde aanpak te ontwikkelen met het oog op het vergroten van het aandeel levensloopbestendige en veilige, aangepaste woningen. Dit zal gebeuren door het inzetten van buurtbetrokken vrijwilligers, het optimaliseren van de daartoe aangemaakte instrumenten en het uittesten van vernieuwde zorgprocessen. Ontwikkelen van informele Buurtzorgnetwerken Het project wenst een werkmodel te ontwikkelen dat informele zorg zichtbaar maakt en informele (buurt)zorgnetwerken creëert, faciliteert, ondersteunt en valoriseert, om op die manier er voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen. Casemanagement en trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk Het project wil de methodiek casemanagement/trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk verder ontwikkelen ten einde fragiele ouderen toe te laten langer thuis te wonen. Vlaanderen 8

9 PLATFORM Ageing in Place Aalst - AIPA 1. Consortium: - Stad Aalst (hoofdaanvrager) - OCMW Aalst - Sociale Huisvestingsmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn - Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek - Bedrijf Sebeco - Bedrijf t Oorhuis - Zorginnovatiecluster - Voka Healthcommunity - PRoF consortium, vertegenwoordigd door de bedrijven Televic Healthcare en Boone - Onderaannemers: KAHO Sint Lieven Aalst, thuiszorgorganisaties 2. Contactpersoon: - Naam: Liesbeth Longueville - Functie: bestuurssecretaris Woonbeleid, Stad Aalst Telefoon: 053 / Samenvatting: Het platform AIPA wil een innovatieve zorgproeftuin ontwikkelen in Aalst met als thema: ageing in place, om ouderen zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen. Ageing in place is een Engelstalige term die wereldwijd gebruikt wordt om de tendens te beschrijven waarbij ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deze tendens is vanuit financiële overwegingen een beleidsideaal geworden, maar is ook wat de ouderen zelf nastreven. Zij willen zo lang mogelijk thuis of in hun vertrouwde leefomgeving wonen is het Europese jaar van actief ouder worden en intergenerationele solidariteit en uit het verslag van project Futurage blijkt een duidelijke nood naar meer wetenschappelijk onderzoek rond goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving. De stad Aalst die zichzelf profileert als zorgstad - wil deze uitdaging aangaan en vormde daartoe een platform met als partners de Zorginnovatiecluster, OCMW Aalst, SHM Dewaco, SHM Denderstreek, het Prof Consortium, Voka Healthcommunity, Sebeco en t Oorhuis. In de gebruikerscommissie van meer dan 200 leden zullen niet alleen bovenvermelde partners, Familiehulp, Flanders DC en projectontwikkelaar Dender Development zetelen, maar ook de leden van de Zorginnovatiecluster, van Voka Healthcommunity en van het ProF consortium en van de Seniorenraad. De Katholieke Hogeschool Sint Lieven en thuiszorgorganisaties worden als onderaannemer ingeschakeld voor verdere wetenschappelijke ondersteuning. Aalst kiest voor een dossier waarbij ouderen als het ware zo lang mogelijk niet naar het WoonZorgCentrum hoeven. De focus ligt op THUIS blijven en op VEREENZAMING tegengaan, ondermeer door aangepast WONEN, vertrekkend van woonzorgwijken in verstedelijkt en landelijk gebied en met een bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen en de BETAALBAARHEID van wonen en zorg. De proeftuin geeft toegang tot een testpopulatie van minstens 1000 oudere inwoners uit Aalst, zorgbehoevende en niet-zorgbehoevende ouderen en van zorgverstrekkers in de thuiszorg, om te testen welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld moeten worden om te kunnen ouder worden in eigen leefomgeving. Dit in perspectief van de zorgbehoefte, zorgverstrekking, betaalbaarheid en toegang tot het maatschappelijk Vlaanderen 9

10 weefsel. Thuis blijven wonen is immers pas kwalitatief waardevol als ook de vereenzaming van de oudere wordt tegengegaan. Om dit alles te realiseren stelt AIPA 2 demowoningen ter beschikking waarin de laatste nieuwe applicaties, infrastructuren en dienstverleningen door de ouderen zelf kunnen getest worden. Beter nog AIPA zal ook 40 bestaande woningen van ouderen gebruiken om een evolutie van nodige aanpassingen te observeren en uit te testen. Deze woningen bevinden zich onder andere in een viertal Woonzorgwijken, geconcentreerd rond zorgfaciliteiten. Maar AIPA gaat verder: om de vereenzaming tegen te gaan en de ouderen zo lang mogelijk in de maatschappij te laten meedraaien zal ook de openbare ruimte als deel van de leefomgeving van ouderen getest worden op aanpassingen voor senioren. Het platform zal economisch verankerd worden in een zorgincubatiecentrum I³Z : van daar uit worden bedrijven en organisaties met innovatieplannen begeleid en wordt ook de werking van de proeftuin aangestuurd. Het incubatiecentrum I³Z, kweekvijver van inspiratie en innovatie, ondersteunt de testen, stimuleert ideeën en toetst de economische duurzaamheid (oa. betaalbaarheid), de ecologische en ruimtelijke duurzaamheid (oa screening productieproces), en sociale duurzaamheid (oa. respectvol en niet stigmatiseren) van deze ideeën af. Het is de braingain van het project! De proeftuin voorziet een portfolio van een aantal eigen projecten. Daarnaast stelt AIPA de proeftuin ook ter beschikking van andere bedrijven en organisaties die hun innovaties willen testen in samenwerking met ouderen in hun eigen woon- en leefomgeving. 4. Geselecteerde projecten: Aanvragers Stad Aalst Televic Boone Haelvoet Zero Emission solutions Matexi De Loods Van der Biest Stad Aalst Enter t Oorhuis Zorginnovatiecluster Titel + essentie van het project Pro DoMo: Proef- doorgroei- en demowoning Het project heeft als doel de effectiviteit en betaalbaarheid van aangepaste woningen en zorgdiensten te verbeteren via gerichte innovatieve en betaalbare aanpassingen aan de woning. Hiertoe zal het project 40 proefwoningen, een doorgroeiwoning en een demowoning realiseren en zullen de realisaties worden gescreend op economische duurzaamheid, ecologische en ruimtelijke duurzaamheid en sociale duurzaamheid. Integrale Ouderentoets: screening van de openbare ruimte en dienstverlening stad Aalst door de ogen van de oudere Ontwikkelen van een nieuwe methodiek om de toegankelijkheid van het openbare leven (dienstverlening, openbare ruimte, evenementen, ) in een gemeente te verbeteren zodat de oudere optimaal gebruik kan maken van de openbare ruimten en kan participeren in het publieke leven van de gemeente/stad. Vlaanderen 10

11 PLATFORM InnovAGE 1. Consortium: - SEL GOAL (hoofdaanvrager) - Stad Leuven - UZ Leuven - Cera c.v.b.a - RVO Society - Voka-Kamer van Koophandel arr.leuven - Nextel 2. Contactpersoon: - Naam: Jessica Hekking - Functie: projectcoördinator InnovAGE Telefoon: Samenvatting: InnovAGE faciliteert initiatieven die enerzijds innovatieve ondersteunende producten en diensten voor ouderen creëren en anderzijds ook de manier waarop we zorg aanbieden vernieuwen. Dergelijke zorginnovatie komt niet enkel de zelfredzaamheid van ouderen ten goede o.a. door een onderbouwde toepassing van nieuwe technologie maar zal eveneens de zorgkosten beheersbaar houden en nieuwe economische mogelijkheden creëren voor de Leuvense hightech regio en Vlaanderen. InnovAGE biedt hiertoe de volgende faciliteiten: 1. directe toegang tot een grote en gevarieerde gemeenschap van senioren, meer specifiek de groep met een relatief hoge en complexe behoefte aan zorg waarbij geïntegreerde zorgpaden essentieel zijn; 2. state-of-the-art faciliteiten: ICT integratie (vb. generieke communicatie tussen leefomgeving en zorginformatiesystemen) en specifieke tools voor het opzetten en uitvoeren van projecten; 3. co-creatie: efficiënte en transparante ondersteuning bij de definitie en initiatie van projecten (vb. creëren van draagvlak bij zorgactoren, toegang tot noodzakelijke technologie of kennis, methodiek, ); 4. een quadrupel-helix participatieplatform om de aansluiting van lokale seniorengemeenschappen bij het innovatieproces te verzekeren, en de exploitatie en opschaling van projectresultaten te faciliteren. InnovAGE betrekt systematisch alle quadrupel-helix stakeholders (overheden, bedrijven, zorgorganisaties, eindgebruikers) op de verschillende niveaus: op projectbasis en op platformbasis (vb. gebruikerscommissie). Dit stelt InnovAGE in staat de lat hoog te leggen voor elk van haar voornoemde deelopdrachten, en geeft InnovAGE de draagkracht om een convergerende rol te spelen in een sterk gefragmenteerde zorgsector: 1. door het unieke getrapte commitment van koepelorganisaties en uitvoerende partners kan InnovAGE garant staan voor een brede doch directe toegang tot een gevarieerde populatie (verschillende leeftijden, woonvormen, stadia van zelfredzaamheid); 2. InnovAGE heeft de unieke expertise in huis om communicatie tussen informatiesystemen een cruciale schakel in elk initiatief op een onderbouwde, convergerende en generieke manier te ondersteunen; 3. de directe koppeling met (ervarings)experts (vb. gebruikersorganisaties, kennisinstellingen, ) laat toe om nieuwe initiatieven van bij de start zowel sociaal, technologisch als economisch te begeleiden; 4. het InnovAGE quadrupel-helix netwerk omspant de volledige waardeketen: over de gehele innovatieketen (regionaal verankerd, onderbouwd en dicht bij de burger), met sociale en economische Vlaanderen 11

12 meerwaarde voor de regio, en met oog voor de integratie van procesinnovatie en product/dienstinnovatie. InnovAGE stelt zich als doel kwaliteitsvolle levensjaren toe te voegen, onder meer door senioren langer en in goede gezondheid thuis te houden. InnovAGE en richt zich hierbij prioritair op senioren met een complexe zorgbehoefte, waarbij zorgcontinuïteit in al zijn aspecten (transmuraal, multidisciplinair, ) essentieel is. 4. Geselecteerde projecten: Aanvragers UZLeuven Vitalsys Remedus WZC De Wingerd WZC Ter Meeren WZC Ter Vlierbeke WZC Edouard Remy Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant Brabants Apothekers Forum Titel + essentie van het project Diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners onderzoeken en opzetten van een shared care model Nagaan op welke wijze de kwaliteit van diabeteszorg in de WZC kan worden verbeterd door het opstellen van een actieplan op basis van een knelpuntenanalyse, de educatie van de paramedici, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk behandelingsprotocol per WZC en ontwikkeling van een communicatietool die communicatie tussen de verschillende zorgverleners bevordert. Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis Het consortium stelt zich tot doel om de medicatieveiligheid en therapietrouw van kwetsbare ouderen in de thuissituatie te bevorderen. Men wil dit bereiken door de verschillende rollen van de betrokken zorgverleners duidelijk te stellen en daarbij zeker aandacht te besteden aan het aspect van samenwerking. Vlaanderen 12

13 PLATFORM Careville 1. Consortium: - Stad Genk - Stad Hasselt - H. ESSERS & Zonen - FIFTHPLAY - U-SENTRIC - Ziekenhuis Oost-Limburg - Jessa Ziekenhuis - Wit-Gele Kruis van Limburg - Familiehulp - OCMW Genk - OCMW Hasselt - Menos - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond - POM Limburg - Prometheus 2. Contactpersoon: - Naam: Katherine Nelissen - Functie: Projectmanager Telefoon: 011/ Samenvatting: De zorginnovatieproeftuin CareVille Limburg: Moving Care is gelokaliseerd in de regio Genk-Hasselt en heeft tot doel om te fungeren als een innovatief testplatform/ecosysteem waarin gebruikersgerichte zorginnovaties op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden ontwikkeld en getoetst om bij te dragen aan de belangrijke toekomstige maatschappelijke uitdagingen voor een blijvende kwalitatieve en financieel haalbare ouderenzorg, rekening houdend met de zorgnoden van de senior. We willen komen technologische en organisatorische zorginnovaties realiseren waarvan de acceptatie voldoende is om zowel maatschappelijk als economisch meerwaarde te creëren, in en buiten de regio, nationaal en internationaal. De zorginnovatieproeftuin Careville zal het accent leggen op het thema zorgmobiliteit als middel om kwaliteitsvolle ouderenzorginnovatie te realiseren door de kennis en de expertise uit de 3 Limburgse speerpunten life sciences, logistiek en logistiek te bundelen. Het doel van CareVille is om door een innovatieve versterking van de zorgmobiliteit de oudere persoon langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis of residentieel te laten wonen. We kiezen voor deze focusbenadering vanuit de eigenheid van de regio van de proeftuin (grotere landelijke regio met verspreide thuiszorg) en de specifieke competenties die reeds aanwezig zijn in het ecosysteem zorg. In onze benadering omvat zorgmobiliteit zowel de mobiliteit van de zorgvrager (vb. mobiliteit versterken, sociale participatie versterken, beweging doorheen de transmurale keten bevorderen, ); de mobiliteit van het zorgproduct of zorgproces (efficiënte zorgproducten en processen aan huis brengen vb. medicatie, telemonitoring, ), maar ook de mobiliteit van de zorgverlener (vb. efficiënte zorg- en dienstverlening aan huis, beweging van zorgverleners doorheen de transmurale keten, ). We focussen op innovaties die deze mobiliteitsaspecten versterken vanuit een bijzondere gerichtheid op de noden van de zorgvrager en zorgverlener (zorggebruiker staat centraal). De proeftuin streeft er dus naar om van de huidige, vooral aanbodgestuurde, benadering te evolueren naar de zorgvraag en doelgerichte zorg. Door innovaties te ontwikkelen in co-creatie met de gebruikers versterken we de acceptatie van deze innovaties door de gebruikers en dus ook de effectieve implementatie/realisatie. Vlaanderen 13

14 Stad Genk en Stad Hasselt zijn de hoofdaanvragers van de proeftuin. De testpopulatie bevindt zich in deze regio en zal een gestratificeerde steekproef, met extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede. De focus ligt in eerste instantie op de thuissituatie, maar ook de residentiële zorg en ziekenhuizen zijn betrokken in dit project, aangezien de oudere zorgvrager ook vanuit de thuissituatie naar de andere settings zal bewegen. De transmurale benadering wordt gerealiseerd door het inbedden en integreren van zowel de thuiszorg, de residentiële zorg als de ziekenhuiszorg in onze proeftuin. De eerstelijnszorg wordt vertegenwoordigd door het Wit-Gele Kruis Limburg, Familiehulp, Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV), OCMW Genk en OCMW Hasselt, huisartsenkring Herkenrode vzw en huisartsenkring Prometheus vzw. De woon- en zorgcentra die participeren in de proeftuin zijn Menos (Genk), Toermalien (OCMW Genk) en Zonnestraal (OCMW Hasselt). Op ziekenhuisniveau zijn de twee grootste ziekenhuizen uit de regio vertegenwoordigd in het platform, namelijk het Ziekenhuis Oost-Limburg uit Genk en het Jessa Ziekenhuis uit Hasselt. Vanuit de bedrijfswereld zullen H. Essers, fifthplay en U-Sentric participeren in het platform. Zij brengen specifieke expertise in en zijn medeverantwoordelijk voor de valorisatie van innovatieve concepten die uit de proeftuin voortkomen, naast hun rol in de specifieke proeftuinprojecten. U-Sentric zal een belangrijke rol spelen in het user centered design van nieuwe producten/processen die in de proeftuin ontwikkeld zullen worden. H. Essers brengt haar expertise rond logistieke processen in healthcare mee en fifthplay (met o.a. Vitalsys) heeft bijzonder expertise met betrekking tot thuismonitoring van medische gegevens. Deze expertise komt aan bod op platform- en projectniveau. Om de community binnen de proeftuin te versterken zal er een interactieve IT-infrastructuur voorzien worden die bidirectionele communicatie tussen de deelnemers van de proeftuin mogelijk zal maken. Gebruikers kunnen via deze weg feedback geven en krijgen over hun deelname aan bepaalde projecten. Deze interactieve community, Nuvonet, zal voorzien worden door fifthplay. Daarnaast zal het platform versterkt worden met de expertise van LifeTechLimburg (het regionale platform voor de uitbouw van de lifesciences sector), het Microsoft Innovation Center (met bijzondere aandacht voor ICT applicaties in healthcare) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (met haar Zorglandschap Limburg). Het Innovatiecentrum Limburg zal vanuit haar reguliere werking hierbij aansluiten en bedrijven ondersteunen waar het kan, zonder evenwel een structurele partner te worden. Op deze manier wordt een sterk complementair platform gerealiseerd waarin CareVille Limburg de lijm versterkt tussen al deze actoren uit het regionale ecosysteem Zorg. CareVille Limburg wordt ingebed in een bredere regionale ontwikkeling rond zorginnovatie met een belangrijke rol voor de steden Genk en Hasselt. Het CareVille platform verenigt talrijke partijen rondom het thema zorgmobiliteit. Een goede samenwerking realiseren is een echte uitdaging, maar CareVille heeft een uitgebreide samenwerkingsstructuur uitgetekend om alle partijen voldoende inzage en inspraak te geven waar nodig, maar ook om op bepaalde vlakken de neutraliteit te garanderen. Er is extra aandacht besteed aan de positie van de gebruikerscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgvragers (Limburgs Platform voor Zelfhulp- en ontmoetingsgroepen), vertegenwoordigers van mantelzorgers (Christelijke Mutualiteit), Hospilim (het samenwerkingsplatform van alle Limburgse algemene en psychiatrische ziekenhuizen), de kennis- en opleidingsinstellingen UHasselt, KHLIM, PHL (met UD Woonlabo), de Mad-faculty, ACV, Voka Health Community. Op deze manier kan de proeftuin sterk interageren met belangrijke actoren zoals de zorggebruikers en zorgverleners, de industrie en het onderwijs. Wat de zorgvragers betreft zal de betrokkenheid of participatie niet enkel op niveau van het eigen zorgtraject gebeuren, maar zullen bijzondere inspanningen gedaan worden om dit ook op collectief niveau te organiseren. Door haar samenstelling, focus en aanpak zal CareVille leiden tot innovaties met zowel maatschappelijk als economisch valorisatiepotenieel. Zowel een toename in tewerkstelling, een optimalisatie (kostenbesparing) van processen, als verhoging van de kwaliteit van zorg voor de ouderen (transmurale zorg, medicatieveiligheid, therapietrouw, ) zal beoogd worden en is ook terug te vinden in de projecten die in de proeftuin ontwikkeld en uitgetest zullen worden. De proeftuinenprojecten worden door het platform ondersteund 6 83 om (1) de economische valorisatie en de internationale vermarkting te kunnen maximaliseren en (2) de transitie van de zorgorganisatiemodellen te versnellen. Bij opstart worden vier projecten geïncludeerd die passen binnen de visie, focus en doelstellingen van CareVille. Ieder van deze projecten werkt rond de mobiliteit van zorgvrager, zorgproduct/proces of zorgverlener. Vlaanderen 14

15 Naast de succesvolle uitvoering van innovatieve proeftuinprojecten zal de proeftuin ook worden ingezet als broedplaats voor innovaties. De proeftuin wordt gekoppeld aan een sterk interdisciplinair platform van zorgvragers, zorgactoren, overheid en bedrijfsleven. Innovaties die inspelen op de grote uitdagingen van de zorg en die ingebed zijn in de beleidsvisies krijgen daarom bijzondere aandacht via de concrete projecten (vb. aandacht voor chronische zorg, problematiek co-morbiditeiten, geestelijke gezondheid, zorgvrager-gerichte participatieve innovaties, multidisciplinaire aanpak ouderenzorg, ). In CareVille wordt specifiek aandacht besteed aan het bijzondere aspect van de Interculturaliteit in onze regio met een belangrijk aandeel personen van niet-belgische afkomst. 4. Geselecteerde projecten: Aanvragers Remedus Vitalsys ZOL Jessa Ziekenhuis POM Limburg WZC Zonnestraal Familiehulp Dehora consultancy group H. Essers & Zonen Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond Wit-Gele Kruis Limburg Jessa Ziekenhuis Enter Dr. Lutin Titel + essentie van het project CARDIOCOACH Ontwikkeling van een intelligent twee weg communicatiesysteem voor het coachen van oudere patiënten met hartfalen in de thuissituatie. Jobtime Efficiënte inzet van jobtime van kwalitatieve zorgverleners via een virtueel loopbaanplatform over zorg- en welzijnsorganisaties heen. IMV Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) voor de thuiswonende kwetsbare zorgvrager. Veilige mobiliteit bij senioren Een multidisciplinaire benadering van evaluatie en ondersteuning van veilige mobiliteit bij senioren Vlaanderen 15

LiCalab Innovatie in wonen & zorg

LiCalab Innovatie in wonen & zorg LiCalab Innovatie in wonen & zorg Inhoud Even voorstellen LiCalab: innovatie in wonen & zorg Concrete projecten THOMAS MORE Fusiehogeschool >17.000 studenten >1.800 medewerkers Regionale verankering Antwerpen,

Nadere informatie

Ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen

Ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen Ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen maart 2015 Vrije Universiteit Brussel Onderzoeksgroep OPIH Lien Pots & Mark Leys namens KIO * *KIO is een interuniversitair en hogescholenconsortium dat innovaties

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 13 maart 2014 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 34 - hilde.emery@leuven.

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 13 maart 2014 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 34 - hilde.emery@leuven. Sociale Zaken ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, STUDENTENZAKEN, SENIOREN EN OcMW- AANGELEGENHEDEN uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 13 maart

Nadere informatie

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté Innovatie in zorg Prof.Dr. Dominique Verté 1. Achtergrond België = 10 e oudste land ter wereld België Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest Totaal 60-plus 22,99% 24,11% 18,44% 22,41% Totaal 80-plus

Nadere informatie

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg ELS REINERS, PROJECTMANAGER POM LIMBURG HILDE LANOYE, FAMILIEHULP LIMBURG-VLAAMS BRABANT 4 JUNI 2015 ZORGACADEMIE PARKSTAD - HEERLEN Voorstelling POM

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie Flanders Care 1 Hoognodig Hoogstwelkom De opportuniteiten voor ondernemerschap en innovatie in de zorg zijn gigantisch. Flanders

Nadere informatie

Actief zorgzame Buurt (AzoB)

Actief zorgzame Buurt (AzoB) Beste mevrouw, beste meneer Actief zorgzame Buurt (AzoB) Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform Actief zorgzame Buurt. Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+ ers) behouden

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Zorgforum POM West-Vlaanderen 23 november 2012 Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Rudy Mattheus-VZ Voka Health Community 1 Zorgmodel verandert: van spaghetti naar lasagne V&A dagen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Focusgroep - Symbiosis. Welkom

Focusgroep - Symbiosis. Welkom Focusgroep - Symbiosis Welkom Tips & Tricks Waarom? Kunnen we een warme woonvorm vinden, waarnaar mensen met plezier uitkijken voor hun 2 e levenshelft en hun (veelal té grote) woning overlaten aan volgende

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg: trendy of noodzakelijk

Geïntegreerde zorg: trendy of noodzakelijk Colloquium Zorg & Vastgoed 20 maart 2014 Samenwerken in de zorg: uitdagingen en opportuniteiten Geïntegreerde zorg: trendy of noodzakelijk Stefan Van Eeckhout Zorgstrateeg Directie Zorgbedrijf Antwerpen

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

In-HAM 2012-2016. 18/02/2013 Bart Neels. Gesteund door

In-HAM 2012-2016. 18/02/2013 Bart Neels. Gesteund door In-HAM 2012-2016 18/02/2013 Bart Neels inhoud 1. WIE 2. WAT 3. HOE In-HAM vroeger In-HAM nu 2002-2010 2011 2012-2016 Nieuwe speler(s) uit de zorg Centrum voor Assistieve Technologie Advies & begeleiding

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken - die in meer of mindere

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs - AGENDA - Achtergrond Wonen en zorg vs. domotica en zorg op afstand Eindgebruikers + noden Randvoorwaarden ZT

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be

Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be Dr. Caroline Verlinde Adjunct kabinetchef Zorg Minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie 6.1 Dare to Create - Proeftuin Zorginnovatie De OCMW s van Brugge, Kortrijk en Oostende willen samen werk maken van de oprichting van een digitaal en fysiek platform, alsook van de uitvoering van acht

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR

WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR 1 Een zorgzame en veerkrachtige regio De Kempen is een regio waar het goed is om te leven. Dit danken we aan onze veerkrachtige samenleving met een sterk sociaal weefsel.

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw 1

Zorgondersteuning vzw 1 Zorgondersteuning vzw 1 Zorgondersteuning vzw 23 september 2013 Voorzitter: Dhr Rudy Maertens, Algemeen directeur dagelijks bestuurder AZ Alma Zorgondersteuning vzw 2 Inhoud 1. Doelstelling & Missie Zorgondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Innovation Across Borders Forum VBO-FEB Preparation Form Innovation Cases

Innovation Across Borders Forum VBO-FEB Preparation Form Innovation Cases Innovation Across Borders Forum VBO-FEB Preparation Form Innovation Cases WHO Welke onderneming(en) werd(en) hierbij betrokken? (grootte, bedrijfssector, )? Met welke partner(s) (clusters, O&O-centrum,

Nadere informatie

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011 Zorgcreatie SERR MLS 16 november 2011 De zorgvernieuwingsprojecten in Oost-Vlaanderen 4 projecten in Oost-Vlaanderen: - ADD (Aalter / Deinze / Drongen) - Brugzorg (Meetjesland) - Langer thuis met extra

Nadere informatie

Techniek in de Zorg. Bart Jacobs

Techniek in de Zorg. Bart Jacobs Techniek in de Zorg Bart Jacobs Opdracht Techniek in de Zorg is een multidisciplinair opleidingstraject van studententeams in samenwerking met bedrijven, zorgactoren en zorgbehoevenden. Hogeschoolstudenten

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Service Design, toegepast: WZC De Liberteyt

Service Design, toegepast: WZC De Liberteyt Service Design, toegepast: WZC De Liberteyt Inleiding Woonzorgcentrum De Liberteyt bewoners : 125 incl. 3 kortverblijf Multidisciplinair team 88 FTE 102 personen Nieuw gebouw 2007 Inleiding Belangrijke

Nadere informatie

INNOVATIE OF INTEGRATIE?

INNOVATIE OF INTEGRATIE? INNOVATIE OF INTEGRATIE? Integratie van zorg in Vlaanderen Steven Dhondt KU Leuven Hanneke Molema TNO Bert Vrijhoef VUB PROGRAMMA Tijd Thema Presentator 12.00-12.20u 12.20-13.45u Welkom en samenvatting

Nadere informatie

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Maneblussers gaan met visie voor Lunavision 1. Inleiding en algemeen kader 2. Investeren in innovatieve infrastructuur 3. Investeren

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 25 november 2009 - zaaknummer 2009-022146 Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over woonzorgzones als concept binnen een geïntegreerd woonzorgbeleid

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over woonzorgzones als concept binnen een geïntegreerd woonzorgbeleid VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over woonzorgzones als concept binnen een geïntegreerd woonzorgbeleid Vlaamse Ouderenraad vzw 16 december 2015 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Standpunt over woonzorgzones

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria Toegevoegde waarde ehealth in de zorg? Spanningsveld koude ICT en warme zorg Maar.inhoudelijk

Nadere informatie

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Introductie Project Mijn eigen Voordeur Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Programma Werkwijze project Mijn eigen Voordeur Service design in een veranderproces in zorg en welzijn Proces en resultaat

Nadere informatie

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd.

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd. Bijlage 1 Persoon x Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Alzheimer dementie Gevorderd stadium Hartfalen Lieve persoonlijkheid Vaak heel onrustig en angstig ten gevolge van alzheimer

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN Introductie Begripsomschrijving Componenten van een casemanagement programma Voordelen van casemanagement Voorwaarden voor

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie