Amsterdam, maart 2014 bestuur De Jonge Akademie JAARVERSLAG DE JONGE AKADEMIE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, maart 2014 bestuur De Jonge Akademie JAARVERSLAG DE JONGE AKADEMIE 2013"

Transcriptie

1 Amsterdam, maart 2014 bestuur De Jonge Akademie JAARVERSLAG DE JONGE AKADEMIE 2013

2 VERANTWOORDING Conform het reglement van De Jonge Akademie (DJA), zoals vastgesteld door de KNAW, presenteert het bestuur van De Jonge Akademie hierbij het jaarverslag 2013 van De Jonge Akademie, inclusief financiële verantwoording. Dit jaarverslag 2013 is besproken en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van De Jonge Akademie, gehouden op 20 maart 2014 in het Trippenhuis in Amsterdam. 2 / 44

3 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Algemeen Doelstellingen van De Jonge Akademie Verwezenlijking doelstellingen in Ledenvergaderingen Tracés Permanente en tijdelijke commissies Bestuur Organogram Tracé wetenschapsbeleid Topsectorenbeleid & vrij ongebonden onderzoek Visie wetenschapsbeleid en IBO What are universities for? Overige onderwerpen Tracé wetenschap & maatschappij Expeditie Moendoes Primair Onderwijs Kennis Op Straat Dagboek project Valorisatie Deelname diverse publieksbijeenkomsten en bijdrage aan de media Tracé inhoud en interdisciplinariteit Open Access Dilemma s in de wetenschap: theater Korte lezingen op ledenbijeenkomsten Interdisciplinariteit in de praktijk Samenwerking KNAW Tracé Internationalisering Fotowedstrijd Visions and Images of Fascination Mundus Internationaal Bijwonen internationale bijeenkomsten Commissies van De Jonge Akademie DJA Beurscommissie Selectiecommissie Financiële verantwoording 24 Bijlagen: 1. DJA ledenoverzicht DJA alumni, overzicht DJA nieuwe leden Wetenschappelijke voordrachten tijdens ledenvergaderingen Samenstelling bestuur, tracés en commissies Besteding DJA Beurzen Besteding DJA Beurzen Besteding DJA Beurzen Hoogleraarbenoemingen, persoonsgebonden subsidies en prijzen, 44 Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

4 4 / 44 deelname aan raden, commissies, jury s & beoordelingscommissies van de KNAW in 2013

5 1 INLEIDING De Jonge Akademie is een dynamisch, creatief en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende en uitdagende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit en wetenschap en maatschappij. De Jonge Akademie is een platform dat naar een breed publiek een realistisch beeld van wetenschap uitdraagt als interessant, zinvol en uitdagend. De Jonge Akademie is een uniek gezelschap, niet alleen vanwege de dynamiek en creativiteit die tot uitdrukking komt in haar activiteiten, maar ook vanwege haar evenwichtige samenstelling De Jonge Akademie herbergt wetenschappers die actief zijn op alle terreinen van de wetenschap. Deze wetenschappers vinden in De Jonge Akademie een bijzonder forum om (interdisciplinaire) contacten te leggen, een kader waarbinnen zij hun wetenschappelijke ideeën naar de samenleving kunnen uitdragen en een raamwerk waarbinnen zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het wetenschapsbeleid. Binnen dit algemene kader heeft De Jonge Akademie in 2013 een groot aantal activiteiten ontplooid. Zij heeft dit vooral gedaan vanuit het organisatorische raamwerk van de drie tracés : Inhoud & Interdisciplinariteit (I&I), Wetenschapsbeleid (WB) en Wetenschap & Maatschappij (W&M). In het najaar is een nieuw tracé van start gegaan, Internationalisering (I). Hiernaast vonden er diverse activiteiten plaats via het Beurzenprogramma van De Jonge Akademie. In het kader van het Beurzenprogramma van De Jonge Akademie kunnen twee of meer leden van De Jonge Akademie gezamenlijk een beurs aanvragen voor een samenwerkingsactiviteit die aansluit bij de genoemde doelstellingen. De doelstelling van het Beurzenprogramma is om het ontstaan van kleinere samenwerkingsverbanden of werkgroepen binnen De Jonge Akademie te stimuleren die de grenzen tussen de tracés en van de wetenschappelijke disciplines overstijgen. Het jaar 2013 is voor De Jonge Akademie een actief jaar geweest, waarbij onder andere onderwerpen op het terrein van wetenschapsbeleid, zoals het beleid rondom topsectoren in relatie tot fundamenteel ongebonden onderzoek een prominente rol hebben gespeeld. Binnen de wetenschappelijke wereld is nu breed bekend wat De Jonge Akademie is en er wordt ook het een en ander van haar verwacht. Zo wordt zij regelmatig gevraagd om haar opinie en/of visie te geven op het gebied van wetenschapsbeleid en worden leden vaak benaderd voor het leveren van een bijdrage in de media of voor het geven van een presentatie. We brengen alle voor De Jonge Akademie relevante groepen zo goed mogelijk op de hoogte van onze activiteiten via mondeling contact, via de website, via bijeenkomsten of via sociale media (Twitter: rond de 3300 volgers, Facebook: rond de 430 deelnemers). Het bezoek aan de website is dit jaar moeilijk weer te geven, vanwege de overgang naar een nieuw Content Management Systeem. Ook buiten de wetenschappelijke wereld wilde De Jonge Akademie graag haar gezicht laten zien door voortzetting van twee zichtbare projecten: Expeditie Moendoes en Kennis op Straat. Het wetenschapsspel Expeditie Moendoes is verder ontwikkeld voor het Primair Onderwijs. Hiermee kunnen docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs hun leerlingen laten ervaren hoe wetenschappers te werk gaan. Hiervoor is nieuwe projectfinanciering is verkregen van SNS REAAL fonds. Het spel is ontworpen door De Praktijk. Ook is gewerkt aan een internationale versie van Mundus, om het hiermee ter beschikking te stellen aan andere Jonge Akademies. De verwachting is dat deze versie het in 2014 zal verschijnen. Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

6 6 / 44 In dit jaarverslag geeft De Jonge Akademie aan op welke manier zij in 2013 uitdrukking heeft gegeven aan haar doelstellingen en welke activiteiten zij in dit kader heeft ontplooid. In hoofdstuk 2 is als eerste een algemene verslaglegging te vinden, waarin de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen worden besproken. In de hoofdstukken daarna (hoofdstukken 3 t/m 7) komen de activiteiten van de vier tracés Wetenschapsbeleid (WB), Wetenschap & Maatschappij (W&M) en Inhoud & Interdisciplinariteit (I&I)), Internationalisering (I) en de verschillende commissies aan de orde. In hoofdstuk 8 staat de financiële verantwoording over het boekjaar 2013.

7 2 ALGEMEEN 2.1 Doelstellingen van De Jonge Akademie De KNAW heeft in 2005 een genootschap opgericht voor jonge onderzoekers De Jonge Akademie waarbij de KNAW in het bijzonder de volgende vier doelstellingen nastreefde: 1. Jonge onderzoekers actief in aanraking brengen met vakgebieden buiten het eigen specialisme en met de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek. 2. Jonge onderzoekers aanmoedigen visies te ontwikkelen en uit te dragen op de toekomst van het eigen vakgebied en de samenwerking met andere vakgebieden, evenals op het te voeren wetenschapsbeleid. 3. Jonge onderzoekers stimuleren hun wetenschappelijke inzichten in de maatschappij uit te dragen. 4. Jonge onderzoekers steunen in hun eigen ontwikkeling als wetenschapsbeoefenaar. De Jonge Akademie heeft haar activiteiten nauw toegesneden op deze vier hoofddoelen. De Jonge Akademie: brengt onderzoekers actief in aanraking met vakgebieden buiten het eigen specialisme, en stimuleert op deze manier interdisciplinair onderzoek. vraagt leden actief bij te dragen aan de toekomst van het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden en visie te ontwikkelen op het te voeren wetenschapsbeleid. overlegt met en geeft advies op het gebied van wetenschapsbeleid aan wetenschappelijke organisaties en ministeries. draagt fascinatie voor wetenschap en wetenschappelijke inzichten uit naar samenleving en onderwijs, en heeft aandacht voor valorisatie in de breedste zin van het woord. heeft een beurzenprogramma om onderzoekers van De Jonge Akademie financieel te ondersteunen binnen de in het kader genoemde doelstellingen van De Jonge Akademie. In 2013 zijn talrijke activiteiten en acties ondernomen om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In paragraaf 2.2 geven wij een overzicht van de realisatie van de doelstellingen uit het werkplan De verschillende activiteiten komen meer uitgebreid aan de orde in de hoofdstukken 3 tot en met 7. In de paragrafen gaan wij nader in op de organisatiestructuur van De Jonge Akademie. 2.2 Verwezenlijking van de doelstellingen in 2013 De doelstellingen voor 2013 zijn geformuleerd in het werkplan van De Jonge Akademie voor De algemene ambitie is dat we in 2013 extra aandacht wilden besteden aan de binding tussen leden, met hierbij specifiek aandacht voor het binnenstromen van de nieuwe leden en het alumnibeleid. Het zijn de leden die bij De Jonge Akademie centraal staan. Zij hebben de ideeën voor activiteiten en hoe deze uit te voeren, ondersteund door het secretariaat van De Jonge Akademie en de KNAW. Het netwerk van leden en alumni maakt De Jonge Akademie tot wat zij is. Hieraan is vormgegeven in de ledenvergaderingen door series korte lezingen te organiseren in het ledenweekend en in de ledenvergadering in november. Hiernaast is verder nagedacht over het alumnibeleid en dit zal in 2014 verder worden vormgegeven. Een tweede belangrijke doelstelling is dat wij het netwerk van leden en alumni van De Jonge Akademie willen inzetten om wetenschap naar de straat en naar Den Haag te brengen. Zo willen we met het project Kennis op Straat op een enthousiasmerende, positieve wijze het mooie van de wetenschap onder de aandacht brengen van een breed publiek: van scholieren tot bejaarden, van Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

8 buurthuizen tot science cafés. De pilot voor het project is geslaagd. Het project zal verder aan de orde komen in hoofdstuk 4. Tenslotte wilden we ook zichtbaar zijn in Den Haag door heldere standpunten vanuit De Jonge Akademie over het voetlicht te brengen en met parlementariërs en ambtenaren in discussie te gaan. Op het terrein van wetenschapsbeleid en innovatie zijn het de wetenschappers die vanuit de praktijk kunnen aangeven hoe beleid wel of niet werkt en hoe dit beleid kan worden verbeterd. Hiervoor zijn er diverse contacten geweest met parlementariërs, zijn contacten gelegd tijdens het diner Vertrouwen in de Wetenschap op 24 mei en zijn we diverse keren in gesprek gegaan bij het Ministerie van OCW, onder andere rondom het onderwerp wetenschapscommunicatie, wetenschapsbeleid in het kader van het aangezegde Interdepartementale Beleidsonderzoek en de ontwikkeling van een visie door OCW en bij het aanbieden van Moendoes. 2.3 Ledenvergaderingen De Jonge Akademie heeft in 2013 vijf ledenvergaderingen gehouden. De vergaderingen vonden plaats op 29 januari, 19 maart (voorafgaand aan de installatiebijeenkomst), 23 en 24 mei in Noordwijk en 19 september bij het Academisch Medisch Centrum en op 19 november De ledenvergaderingen van De Jonge Akademie bestaan steeds uit verschillende onderdelen. Zij hebben een plenair gedeelte om DJA-breed de strategie uit te zetten, inhoudelijke discussies te voeren en beslissingen te nemen. Daarnaast zijn er parallelle sessies voor de verschillende tracés. Ook zijn er waar mogelijk inhoudelijke lezingen, verzorgd door leden van De Jonge Akademie. Verder is er ruimte voor informele contacten, tijdens de borrel of de lunch. Na afloop van de ledenvergadering wordt een etentje georganiseerd. Op 29 januari heeft Flintwave een presentatie gehouden over crowdfunding en de Wetenschap, zijn er lezingen geweest van Monica Claes en Paul Groot. De installatiebijeenkomst van 10 nieuwe leden vond plaats op 19 maart en had als thema wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. Hierover is een debat gehouden onder leiding van Peter-Paul Verbeek met Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam, Marie-José Goumans en George van Hal, wetenschapsjournalist NWT. Er is een idee van de nieuwe leden gelanceerd, theater rondom de dilemma s in de wetenschap en ook is afscheid genomen van tien leden die in 2008 werden geïnstalleerd. Op 24 en 25 mei is een ledenweekend georganiseerd. Hierbij zijn leden van De Jonge Akademie Aan Tafel gegaan met prominente gasten uit de wetenschapsbeleid en mediawereld. Het onderwerp was Vertrouwen in de wetenschap, naar aanleiding van het gelijknamige rapport van de KNAW. Ook is dit weekend geëxperimenteerd met een nieuw concept van hele korte lezingen door leden van maximaal 10 minuten per persoon (8 minuten lezing, 2 minuten vraagstelling). Dit is bijzonder goed bevallen en hebben we na deze bijeenkomst vaker gebruikt om meer nadruk te leggen op de inhoud en het leggen van onderlinge contacten, ook in het kader van DJA Beurzenprojecten. Op 25 mei was aansluitend de ledenvergadering, met onder andere vliegeren met NASA-wings of het maken van een strandwandeling. In 2013 is de ledenvergadering op locatie op 19 september georganiseerd door de leden van de Universiteit van Amsterdam bij het Academisch Medisch Centrum. We hebben hier onder andere een rondleiding gekregen in Museum Vrolik van Laurens de Rooy, conservator en Roelof-Jan Oostra, hoogleraar Anatomie en Embryologie. Ook zijn er labbezoeken op locatie geweest, met als onderwerp: van cel tot patiënt! Deze waren verzorgd door Gijs van den Brink (Gasteroenterologie) en Sjoerd Repping (voortplantingsgeneeskunde). Hiernaast is een lunch en een ronde tafel discussie met als onderwerp: samenwerken, alliëren en fuseren in de academische wereld. Op 19 november is de laatste ledenvergadering van het jaar gehouden in het Trippenhuis met 8 korte lezingen met als vraag: Hoe ziet je onderzoek eruit in 2040? Hierbij is een korte uitleg gegeven door Alexander Brinkman en de aftrap is verzorgd door Herman Paul vanuit historisch perspectief. Hiernaast is bij deze vergadering het tracé Internationalisering van start gegaan en zijn twee parallelle tracévergadering na elkaar gehouden. 8 / 44

9 2.4 Tracés Binnen de tracés wordt het leeuwendeel van het werk verricht aan de verschillende thematische activiteiten waar De Jonge Akademie zich sterk voor maakt. De Jonge Akademie heeft drie interdisciplinair samengestelde tracés: Inhoud en Interdisciplinariteit (I&I); Wetenschapsbeleid (WB), Wetenschap en Maatschappij (W&M) en Internationalisering (I) sinds november Elk lid van De Jonge Akademie is actief in tenminste één tracé. Het is mogelijk om gedurende het lidmaatschap van DJA van tracé te wisselen. De drie tracés waarbinnen activiteiten worden verricht, sluiten aan bij de hiervoor kort samengevatte doelstellingen van De Jonge Akademie (zie de inleiding van dit hoofdstuk). De activiteiten van de verschillende tracés zullen worden toegelicht in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6. De tracé indeling is voor De Jonge Akademie nog steeds de best mogelijke. Gezorgd wordt voor kruisbestuiving en dat er ook ruimte is voor activiteiten die niet per se binnen één tracé vallen, zoals bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van onderwijs. Naast de tracés is er de mogelijkheid om in kleinere groepen activiteiten op te zetten, waarbij financiering aangevraagd kan worden via het DJA Beurzenprogramma. 2.5 Permanente en tijdelijke commissies De Jonge Akademie beschikte in 2013 over twee permanente commissies: de selectiecommissie die nieuwe leden uit de genomineerden selecteert (bestaande uit: voorzitter DJA (technisch voorzitter), twee leden van De Jonge Akademie en twee leden van de KNAW) en de DJA- Beurzencommissie. Hiernaast was er een commissie internationalisering, daar De Jonge Akademie wordt benaderd door internationale, Europese en Jonge Akademies (in oprichting) in andere landen en er ook vraagstukken spelen op internationaal niveau. Voor deze commissie is in het najaar 2013 het tracé Internationalisering in de plaats gekomen. Voor activiteiten als Moendoes Internationaal, Moendoes Primair Onderwijs, Kennis op Straat en het opzetten van het theater rondom dilemma s in de wetenschap zijn steeds aparte projectwerkgroepen. De werkzaamheden van de DJA-Beurzencommissie en de selectiecommissie worden besproken in hoofdstuk Bestuur 2013 Binnen het bestuur is de voorzitter en vicevoorzitter zijn verantwoordelijk voor coördinatie en algemene zaken. Hiernaast is de voorzitter ook technisch voorzitter van de selectiecommissie. De overige bestuursleden zijn aanspreekpunt voor een tracé en voor de andere permanente en tijdelijke commissies. Het DJA-bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenbijeenkomst van De Jonge Akademie en aan het KNAW-bestuur. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld primair een faciliterend bestuur te zijn. Het gaat er vooral om de ideeën en activiteiten die vanuit de leden worden geïnitieerd in goede banen te leiden en te coördineren. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en voor de KNAW. Het bestuur van De Jonge Akademie is in 2013 ongeveer één keer per maand bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft het bestuur een aantal keren telefonisch vergaderd. Verder heeft het bestuur van De Jonge Akademie tweemaal per jaar vergaderd met de president en vicepresidenten van de KNAW en het hoofd van de afdeling Genootschap Koen Hilberdink. Hiernaast is er regelmatig overleg met Marja van der Putten als accountmanager voor de afdeling Communicatie van de KNAW en met Hugo van Bergen op het gebied van wetenschapsbeleid. Twee keer per jaar is er een overleg met de secretarissen van de raden van de KNAW van de afdeling Beleidsadviezen Wetenschap en Kennis (BWK). Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

10 Het bestuur heeft in 2013 contacten onderhouden met het Ministerie van OCW, NWO, VSNU, diverse Jonge Akademies, The Global Young Academy, diverse Colleges van Bestuur van universiteiten en een veelheid aan andere functionarissen en partijen. Het bestuur werd tot 1 april gevormd door: - Peter-Paul Verbeek (voorzitter, technisch voorzitter selectiecommissie, coördinatie en algemene zaken) - Marie-José Goumans (vicevoorzitter, DJA-Beurzencommissie, coördinatie en algemene zaken) - Gijs Wuite (tracé Wetenschapsbeleid) - Appy Sluijs (tracé Wetenschap & Maatschappij) - Arianna Betti (tracé Inhoud en Interdisciplinariteit, Commissie Internationalisering). Na 1 april was de samenstelling van het bestuur: - Jeroen Geurts (voorzitter, technisch voorzitter selectiecommissie, coördinatie en algemene zaken) - Bé Breij (vicevoorzitter, DJA-Beurzencommissie, coördinatie en algemene zaken en tracé Inhoud en Interdisciplinariteit) - Gijs Wuite (tracé Wetenschapsbeleid) - Appy Sluijs (tracé Wetenschap & Maatschappij) - Roberta d Alessandro (commissie / tracé Internationalisering). Het bestuur, de commissies en de tracés met hun activiteiten zijn ondersteund door Iris Koopmans (beleidsmedewerker/secretaris), Jeffrey Muskiet (secretariële en organisatorische ondersteuning) en Rachel Basaur (DJA Beurzen). De afdeling Communicatie van de KNAW heeft DJA op het gebied van communicatie ondersteuning geboden, in het bijzonder in de persoon van Marja van der Putten. Ook andere afdelingen, waaronder Financiën en Bureau Directie Ondersteuning hebben specifieke ondersteuning aan DJA verleend, waaronder op juridisch gebied. 2.7 Organogram In november 2013 is het tracé commissie internationalisering van start gegaan en is de commissie internationalisering opgeheven. 10 / 44

11 3 TRACÉ WETENSCHAPSBELEID Een van de doelen van De Jonge Akademie is het aanmoedigen van jonge onderzoekers om visies te ontwikkelen ( ) op het te voeren wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie wil discussies over het nationale wetenschapsbeleid beïnvloeden door constructief te zijn. Zij zal steeds proberen om niet alleen met kritiek te komen, maar ook met verrassende en bruikbare oplossingen. De Jonge Akademie wordt regelmatig gevraagd als formele of informele gesprekspartner of informant bij de bespreking van beleidsvoornemens of de voorbereiding van beleidsevaluaties. Hiernaast hebben leden van De Jonge Akademie het initiatief genomen om in gesprek te gaan met diverse partijen, waaronder het Ministerie van OCW, parlementariërs en medebelangenbehartigers, waaronder VSNU, NFU, WRR, Rathenau, SODOLA en PNN. De Jonge Akademie heeft zich in 2013 intensief bezig gehouden met verschillende actuele discussies over wetenschapsbeleid. De discussie rondom topsectoren in relatie tot ongebonden (fundamenteel) onderzoek is net als in 2012 een belangrijk onderwerp geweest (par. 3.1). Hiernaast is er gefocust op het interdepartementaal beleidsonderzoek (par. 3.2) en de daarmee gepaard gaande visieontwikkeling bij OCW. Als andere onderwerpen zijn de kwaliteit van promotietrajecten en carrièreperspectieven van wetenschappers aan bod gekomen, alsook de aard van valorisatie (economisch versus maatschappelijk), de koppeling tussen onderzoek en onderwijs en de definitie van fundamenteel onderzoek. De Jonge Akademie heeft zich verder waar mogelijk ingezet voor het project Parlement en Wetenschap, een project van de Tweede kamer, KNAW, NWO, VSNU en De Jonge Akademie 3.1 Topsectorenbeleid en vrij ongebonden onderzoek Op 18 april heeft De Jonge Akademie opnieuw aandacht gevraagd voor de geringe mogelijkheden voor fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren aan de hand van een column op Science Guide, Misvattingen vertroebelen het topsectorendebat. De regering denkt onderzoek te versterken, maar jaagt de belangrijkste spelers dus op de kast. Het debat over de topsectoren wordt bemoeilijkt door twee hardnekkige misvattingen, die we hier proberen uit de weg te ruimen. Hierbij wordt het Quadrant van Stokes gebruikt om de eerste misvatting te belichten, namelijk dat fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek tegenpolen zouden zijn langs een één dimensionale as en de tweede misvatting dat het topsectorbeleid in de huidige opzet (ook) fundamenteel onderzoek zou versterken. Onder de leden is in 2013 een inventarisatie gehouden om te kijken hoe leden in de praktijk gebruik maakte van de topsectoren. Het gebruik blijkt erg gering te zijn. Er zijn bijna geen aanvragen ingediend. De belangrijkste reden hiervoor is het niet in aanmerking kunnen komen voor financiering omdat het onderzoek buiten de definiëring van een topsector valt. Voor leden met onderzoek dat wel valt binnen de topsectoren, geldt dat zij meestal niet kunnen indienen omdat ze geen co-financiers kunnen vinden in het bedrijfsleven en/of collectebusfondsen. Voor de bedrijven zijn de bedragen die zij moeten bijdragen heel hoog, waardoor slechts enkele bedrijven in aanmerking komen. Hiernaast is het onderzoek van de leden soms te fundamenteel/ theoretisch van aard, waardoor het niet in aanmerking komt. Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

12 De Jonge Akademie heeft in het najaar een gesprek gevoerd met VNO-NCW over de topsectoren en de problemen. Hierbij zijn diverse ideeën naar voren gebracht voor verbetering van de topsectoren, waaronder een meer probleemgestuurde benadering, waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan, zoals bij de Grand Challenges van de Europese Unie. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan de behoeften en vragen vanuit de maatschappij, maar ook beter tegemoet gekomen aan de voorwaarden voor innovatie. Hiernaast worden bij deze benadering steeds verschillende disciplines betrokken en kunnen dus veel meer wetenschappers aanhaken. Ook in 2014 zal De Jonge Akademie aandacht blijven besteden aan de topsectoren en zal zij aandacht geven voor verdere ideeën voor verbetering. 3.2 Visie wetenschapsbeleid en IBO Op Prinsjesdag 2013 werd aangekondigd dat voor wetenschapsbeleid een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zou worden uitgevoerd en dat hierna de Minister van OCW op het gebied van wetenschapsbeleid met een visie zou komen. Om ons te oriënteren op dit gebied hebben wij intern diverse gesprekken gevoerd en besloten de visie van De Jonge Akademie op het gebied van wetenschapsbeleid te formuleren aan de hand van de al aanwezige standpunten en eventueel nieuw te formuleren standpunten. Deze activiteiten lopen door in In het kader van het IBO is het artikel verschenen, Pas op met onderzoeksgeld! In dit artikel wordt het belang van de eerste geldstroom onderschreven. Het zijn juist de universiteiten die dankzij hun vaste eerste geldstroom een vruchtbare en relatief stabiele omgeving kunnen bieden voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven en langjarig onderzoek binnen het hele wetenschappelijke spectrum. Hiernaast is vooral goed voor de wetenschap als geheel, omdat universiteiten daardoor de plaatsen blijven waar onderzoek en onderwijs worden verenigd. 3.3 What are universities for? Op 12 december is er een discussiebijeenkomst gehouden met als onderwerp What are Universities For? Universiteiten over de hele wereld zitten in een moeilijke positie. Nooit te voeren zijn zij zo groot geweest en zo belangrijk, maar ook nooit te voeren hebben ze te maken gehad met een gebrek of vertrouwen en verlies aan identiteit. Deze lezing is gegeven door Stefan Collini, Professor in de engelse letterkunde aan de Universiteit van Cambridge en auteur van het boek What Are Universities For? (2012). Hierin wordt gesproken over de verschillende publieken waar de universiteit zich op moet richten en het probeert wegen te ontdekken waarlangs universiteiten de echte waarde(n) en doelen zo goed mogelijk kunnen communiceren. Willem Schinkel en Ingrid Robeyns hebben commentaar gegeven op de lezing voor de discussie. Er was een zeer levendige discussie, begeleid door Bé Breij. 3.4 Overige onderwerpen Kwaliteit van promotietrajecten Het onderwerp kwaliteit promotietrajecten is een onderwerp dat bij De Jonge Akademie sterk leeft. Er is afstemming geweest met Rathenau Instituut en het Landelijk Promovendi Netwerk Nederland om resultaten van een grootschalige enquête onder promovendi te delen. Een presentatie van de resultaten is in februari 2014 gehouden. In 2013 is een eerste inventarisatie gedaan rondom de kwaliteit van promotie onder de leden van De Jonge Akademie. Onder leden van De Jonge Akademie is duidelijk geworden dat er eigenlijk geen goede regels bestaan voor promoveren en dat er weinig structuur aanwezig is. 12 / 44

13 Valorisatie In een gesprek met de VSNU en een brief op 8 april 2013 is een reactie gegeven op het concept Een Raamwerk valorisatie-indicatoren, opgesteld door de VSNU. Het raamwerk heeft een breder begrip van valorisatie dan vele andere documenten en visies die over valorisatie heersen in beleidskringen, maar toch overheerst de economische waarde nog steeds in de conceptualisering van valorisatie in dit document. Valorisatie is niet nieuw. Al decennia begrijpen medewerkers aan universiteiten hun kerntaken als drieledig: onderzoek, onderwijs, en maatschappelijke dienstverlening. De overgang van de term maatschappelijke dienstverlening naar valorisatie is niet neutraal. Het kan gelezen worden als een verenging naar de economische meerwaarde van de maatschappelijke dienstverlening. Eén van de kritiekpunten is dat de belangrijkste vormen van valorisatie die de universiteiten levert, niet staat beschreven in het document en dat is de opleiding van hele generaties burgers die analytisch en kritisch kunnen denken, die problemen kunnen detecteren en oplossen, die zowel brede kennis hebben opgedaan alsook gespecialiseerd zijn en die onze samenleving verrijken op oneindig veel manieren. Voor het onderwerp valorisatie is samengewerkt met het tracé Wetenschap en Maatschappij. In paragraaf 4.4. wordt ingegaan op de brief die is uitgegaan rondom valorisatie is gestuurd aan evaluatiecommissie van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Jaarverslag De Jonge Akademie 2013 maart / 44

14 4 TRACÉ WETENSCHAP & MAATSCHAPPIJ Een van de doelstellingen van DJA is jonge onderzoekers te stimuleren hun wetenschappelijke inzichten in de maatschappij uit te dragen. Een belangrijke doelstelling van De Jonge Akademie is om wetenschap uit te dragen naar een breed publiek als interessant, zinvol en uitdagend mensenwerk. In 2013 heeft De Jonge Akademie deze doelstelling gerealiseerd via verschillende activiteiten. Het wetenschapsspel expeditie Moendoes, voortgekomen uit het voorprogramma van De Jonge Akademie on Wheels, is uitgebreid en geschikt gemaakt voor de basisschool, zodat ook deze kinderen Expeditie Moendoes kunnen spelen. In 2013 is het spel gelanceerd en verspreid via wetenschapsknooppunten en digitaal via (4.1). Hiernaast is in 2013 hard gewerkt aan het project Kennis op Straat door de leden uit 2012 (4.2). Dit project is in 2013 gerealiseerd. Het is een website om het aanvragen van korte inhoudelijke publiekslezingen mogelijk te maken. Lezingen die niet alleen een inhoudelijk thema willen overbrengen, maar ook de onderzoekende houding die aan wetenschap eigen is: de verwondering tastbaar maken. In september 2012 zijn de leden van De Jonge Akademie begonnen met een dagboekproject waarin leden een week beschrijven en hiermee een inkijkje geven van hoe het leven van een wetenschapper eruit ziet (4.3). Dit is afgerond in de zomer van Het heeft onder andere geleid tot een kettingcolumn en een Making Of-bijdrage op Kennislink. De Jonge Akademie heeft hiernaast diverse publiekslezingen en mediapresentaties verzorgd. (4.5). 4.1 Expeditie Moendoes Primair Onderwijs Een team wetenschappers uit allerlei vakgebieden wordt er vanaf de aarde op uit gestuurd. Hun missie: de zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet, met intelligente bewoners die hun planeet Moendoes noemen. Expeditie Moendoes is een spel waarbij leerlingen spelenderwijs kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het spel laat zien dat het in de wetenschap niet gaat om heel veel weten, maar juist om nieuwsgierigheid, creativiteit en logisch redeneren. Dat maakt Expeditie Moendoes uitermate geschikt als startpunt voor onderzoekend leren. Het spel begint met een verhaal over drie wetenschappers die op de planeet Moendoes terechtkomen en daar kennismaken met de bewoners, de Moendianen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag en proberen zij aan de hand van plaatjes, teksten en andere bronnen allerlei vragen over Moendoes te beantwoorden. Een ontdekkingsreis in de klas dus. Het spel is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken zo in één lesuur op een speelse manier kennis met de essentie van wetenschap. Meteen vanaf de lancering was er al veel vraag uit het basisonderwijs; daarom is er een uitbreiding voor basisscholen gemaakt. Het bestaande spel, met postertjes ( bronnen ), onderzoeksvraagkaartjes en antwoordkaartjes is uitgebreid met een set eenvoudiger onderzoeksvraagkaartjes en twee voorleesverhalen. De docentenhandleiding heeft handvatten voor vervolgspellen, proefjes en activiteiten, naast theorie en speluitleg. Met deze uitbreiding is Moendoes nu ook geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. 14 / 44

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Den Haag Vastgesteld 14 januari 2014 1 INLEIDING UNESCO s Algemene Conferentie heeft in november 2013 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Zij heeft

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Achtergrondstudie voor Rathenau Instituut Harry de Boer Ben Jongbloed CHEPS Universiteit Twente C10HdB168 December 2010 Inleiding Ten behoeve van de SciSA publicaties

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie