Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Hobéon Certificering BV Datum: 28 maart 2011 Auditteam: drs. G.J. Stoltenborg prof. dr. J. Pieters dr. H. Schouppe drs. J. Bleijenberg S. Zandbergen Secretaris: drs. G.W.M.C. Broers

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 1 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 13 Facet 2.1. Eisen hbo 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma 15 Facet 2.3. Samenhang programma 18 Facet 2.4. Studielast 20 Facet 2.5. Instroom 21 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 24 Facet 3.1. Eisen hbo 24 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 25 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 28 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 28 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 30 Facet 5.1. Systematische aanpak 30 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 33 Facet 6.1. Afstudeergarantie 33 Facet 6.2. Investeringen 34 Facet 6.3. Financiële voorzieningen OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 39 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners BIJLAGE II Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren BIJLAGE III Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels BIJLAGE IV Geraadpleegde documenten

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Hogeschool ISBW Naam van de opleiding: Toegepaste Psychologie Varianten van de opleiding: Deeltijd Locatie van de opleidingen: Utrecht, Zwolle, Arnhem, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag. Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 24 februari 2011 Datum adviesrapport: 28 maart 2011 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). De aanvraag voor de visitatie is ingediend in 2010 en de toestemming voor het panel door de NVAO is gegeven op 9 december Samenstelling auditteam Het auditteam dat de beoogde opleiding Toegepaste Psychologie heeft beoordeeld, bestond uit de volgende personen: Drs. G.J. Stoltenborg, voorzitter, is senior adviseur bij de Hobéon Groep BV, heeft specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteitszorg en veel ervaring als lead-auditor in het hbo bij zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen. Prof. dr. J. Pieters, vakdeskundige, is hoogleraar Toegepaste Psychologie aan de Universiteit Twente binnen de Vakgroep Curriculumontwerp en Onderwijsinnovatie. Dr. H. Schouppe, vakdeskundige, is opgeleid op het terrein van Psychologie en Pedagogiek. Hij is momenteel directeur van de groep Gezondheid & Welzijn van de Lessius Hogeschool, Antwerpen. Deze groep omvat ondermeer een opleiding Toegepaste Psychologie. Drs. J. Bleijenberg, werkvelddeskundige, is sinds 2010 zelfstandig ondernemer/eigenaar van Habari Consulting, een adviesbureau voor bestuursadvisering, organisatieontwikkeling en interim-management in de sectoren AWBZ zorg, jeugdzorg, welzijn en overheid. Daarvóór was hij o.a. werkzaam als bestuurder van Zorggroep Eemhoven te Amersfoort. S. Zandbergen, studentlid, is sedert 2007 student Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. Aan het auditteam is toegevoerd de heer drs. G.W.M.C. Broers, werkzaam bij Hobéon en NVAO gecertificeerd secretaris.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de beoogde hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie te verzorgen door ISBW in de variant deeltijd als nieuwe opleiding te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de opleiding Toegepaste Psychologie (hierna: TP) op de volgende overwegingen: Algemeen beeld Uit de door het auditteam gevoerde gesprekken is onder andere duidelijk geworden dat de opleiding TP voor een deel is vormgegeven. Bij de door het auditteam gesproken vertegenwoordigers van de opleiding, is sprake van voldoende motivatie om deze opleiding verder vorm te geven en aan te bieden. Daarvoor is al op een aantal terreinen expertise aangetrokken en is er sprake van financiële investeringen door Hogeschool ISBW in de opleiding. De gesprekspartners tijdens de audit hebben ervaring in het onderwijsconcept dat ISBW wil aanbieden. Tijdens de audit zijn er een aantal open einden geconstateerd waarover het auditteam na afloop van de audit informatie heeft opgevraagd. Vervolgens heeft ISBW de nog resterende vragen beantwoord en is deze reactie in de voorliggende rapportage verwerkt. Onderwerp: Doelstellingen opleiding: voldoende Het auditteam constateert dat de opleiding TP zich baseert op het landelijk vastgestelde TP opleidingsprofiel. De hierin geformuleerde domeincompetenties vormen de basis voor de opleidingsspecifieke competenties van de opleiding hbo Toegepaste Psychologie. De doelstellingen van de opleiding TP worden uitgedrukt in te bereiken eindkwalificaties van de deeltijdstudenten. De opleiding richt zich in het bijzonder op het aanleren van de drie kerncompetenties van een hbo-psycholoog zoals deze zijn vastgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie. Dit zijn: Beoordelen, Onderzoeken en Beïnvloeden. De opleiding hbo Toegepaste Psychologie heeft deze opleidingsspecifieke competenties vervolgens verwoord in haar beroepsen competentieprofiel. De set competenties geven een concrete invulling en daarmee een verbijzondering van de domeinspecifieke competenties. De Dublin Descriptoren geven het beheersingsniveau aan en kleuren de competenties op bachelorniveau. Het werkveld is betrokken bij de opleiding, concreet heeft de opleiding vertegenwoordigers uit het werkveld geconsulteerd voorafgaand en tijdens de ontwikkelingsfase van de opleiding. De relaties met de wetenschappelijke wereld en met andere onderwijsorganisaties alsmede het aspect internationalisatie zijn zeer beperkt aanwezig. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 1

8 Onderwerp: Programma: voldoende De opleiding biedt een deeltijd curriculum aan dat aandacht besteedt aan recente ontwikkelingen in het TP vakgebied. Het curriculum dient op onderdelen nadrukkelijk nog verder uitgewerkt te worden en geeft op enkele onderdelen, waaronder e-psychologie, een naar de mening van het auditteam nog onvoldragen indruk. Van belang is dat er binnen de opleiding duidelijkheid ontstaat over de inhoudelijke verantwoording voor ( wie ) en de concrete invulling van ( wat ) het curriculum. De samenhang in het programma, zowel verticaal als horizontaal, is beperkt geborgd. De door de opleiding gehanteerde set eindkwalificaties is in het curriculum terug te vinden in een op onderdelen voldoende uitgewerkte vorm. Er is sprake van studiemateriaal dat de studenten de gelegenheid biedt om zich te verdiepen in de theoretische aspecten van het vakgebied. Deze theorie kunnen studenten vervolgens verwerken in de praktijk via hun werkplek i.c. hun werk door middel van opdrachten. De opleiding beschikt over voldoende inzicht in het niveau van instromende studenten, met name door ervaringen op dit terrein met andere opleidingen die ISBW aanbiedt. De studenten aan de opleiding Toegepaste Psychologie zullen mensen zijn met minimaal twee jaar relevante werkervaring en een relevante functie in het werkveld van de opleiding op hbo-niveau. Het didactisch concept is op een duidelijke wijze uitgewerkt en is passend bij de doelgroep. Deeltijdstudenten kunnen eigen casuïstiek inbrengen in de TP opleiding hetgeen voor hen de relatie tussen de theorie- en de praktijkcomponent en daarmee de relevantie van de opleiding versterkt. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Uit de door het auditteam met docenten gevoerde gesprekken en uit de bestudeerde cv s is af te leiden dat zij beschikken over een wo- of, een enkeling, een hbo-opleiding. Het aantal docenten met een gedegen relevante psychologieopleiding is vooralsnog beperkt. Het aantal kerndocenten wordt uitgebreid. Docenten en begeleiders hebben ieder een eigen relatienetwerk. Deze netwerken worden bijvoorbeeld ingezet om eigen professionaliteit te bevorderen, voor programma-uitvoering en de beoordeling van studenten. De docenten die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de casuïstiek voor het projectonderwijs, vormen de leden van het docententeam. Ze zijn werkzaam binnen het beroepenveld van de (toegepaste) psychologie. De docent-student ratio is, gelet op het aantal verwachte studenten en de pool aan docenten waaruit men kan putten, adequaat. Uit het gesprek met (een beperkt aantal) docenten van de TP opleiding is het beeld ontstaan dat zij toegerust zijn wat kennis en praktijkervaring betreft om de aan hen toevertrouwde studieonderdelen te verzorgen. Van belang is wel dat de relatie met wetenschappelijke kant/instellingen goed geborgd wordt. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Wat de voorzieningen betreft, i.h.b. op het terrein van vakliteratuur, is het van belang dat de opleiding hier meer aandacht aan besteedt; de toegang van studenten tot relevante (vak)literatuur is beperkt. Van belang is dat de opleiding de toegang tot de bibliotheekvoorzieningen en tot testmateriaal volledig op orde heeft bij de start van de beoogde opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 2

9 De studiebegeleiding is voldoende uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die ISBW heeft op het terrein van studentbegeleiding bij andere deeltijdopleidingen. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Kwaliteitszorg is uitgewerkt op ISBW-niveau. Uitgangspunt hierbij is de plan, do, check en act cyclus. Het cyclische proces biedt een systematische wijze van verbeteren en draagt bij aan het streven naar een constante kwaliteit binnen Hogeschool ISBW en haar programma s. Hogeschool ISBW werkt met een klein team van medewerkers. Zij houden minimaal (twee)wekelijks overleg. De samenstelling is afhankelijk van de taak: backoffice, inhoud of management. Deze overleggen zijn operationeel van aard. Iedere module van een opleiding wordt afgesloten met een evaluatie. Daarnaast wordt elke opleiding jaarlijks integraal zowel inhoudelijk als procesmatig geëvalueerd. De uitkomst hiervan wordt steeds besproken met de studentenraad, kerndocententeam en tijdens werkoverleggen. Onderwerp Condities voor continuïteit: voldoende De opleiding, i.c. ISBW en Schouten & Nelissen, beschikken over ruime financiële middelen om de opleiding TP te ontwikkelen en deze uit te voeren. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie als nieuwe opleiding van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, te verzorgen door ISBW. De opleiding zal worden aangeboden in de variant deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari De audit De audit heeft plaatsgevonden op 24 februari Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door de heer H. Stoltenborg, J. Pieters, J. Bleijenberg, H. Schouppe, S. Zandbergen en G. Broers. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter G.J. Stoltenborg, senior adviseur vakdeskundige J. Pieters, Hoogleraar Universiteit Twente werkvelddeskundige J. Bleijenberg, consultant vakdeskundige H. Schouppe, groepsdir. Gezondheid & Welzijn, Antwerpen student S. Zandbergen, Hogeschool Leiden secretaris G.W.M.C.Broers, adviseur werkveld vak / discipline onderwijs kwaliteitszorg /audit studentperspectief Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 5

12 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 6

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Inleiding ISBW maakt deel uit van de Schouten & Nelissen Groep. ISBW biedt de vierjarige opleiding TP aan in de variant deeltijd op haar vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Zwolle. Vanuit de oorspronkelijke kennisgebieden van de Schouten & Nelissen divisie, training en opleiding, worden bij de Schouten & Nelissen University een aantal hbo-masteropleidingen aangeboden. De Masters Kwaliteitsmanagement en Stressmanagement en Reïntegratie zijn inmiddels door de NVAO geaccrediteerd. Benchmarking De opleiding Toegepaste Psychologie wordt thans aangeboden door zeven door de overheid bekostigde hogescholen en twee commerciële onderwijsinstellingen. Sinds deze opleiding een aantal jaren geleden gestart is, is er sprake van een forse groei in het aantal studenten. Zo stroomden landelijk in studenten TP in, in 2008 was dit aantal toegenomen tot 789 om in 2009 ruim boven de duizend uit te komen: 1153 instromers. Een vergelijking van ISBW tussen de verschillende aanbieders levert de volgende bevindingen op. De duur van de opleiding varieert per opleider van drie tot vier studie jaren. Alle opleiders baseren zich op de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie. De opleiding wordt aangeboden als voltijd- of deeltijd onderwijs. De LOI Hogeschool en Hogeschool NTI bieden de opleiding aan via afstandsonderwijs. Didactiek Het door de opleiding gehanteerde didactisch concept is als volgt samen te vatten. Uitgangspunt is de (sociaal) constructivistische benadering: dit gaat er van uit dat kennisconstructie/leren voortkomt uit een proces van interactie met de sociale omgeving. Met de PPM-methode (Personal Performance Methode), die ontwikkeld is door ISBW Opleiding & Training, wordt de student uitgedaagd om het geleerde via praktijkopdrachten en cases binnen de eigen organisatie toe te passen. Deze opdrachten worden vervolgens individueel uitgevoerd. Alle bacheloropleidingen van ISBW worden met e-learning ondersteund. De opdrachten, verslagen, roosters en het contact met docenten verloopt via een elektronische leeromgeving. Door interactieve colleges, trainingen, het uitwerken van leeropdrachten en cases, het schrijven van rapporten en reflectie op de persoonlijke ontwikkeling worden verschillende manier van leren van de student aangesproken. Inrichting onderwijs De beoogde opleiding TP richt zich op het aanleren van drie kerncompetenties van een hbo-psycholoog zoals deze zijn vastgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie: Beoordelen, Onderzoeken en Beïnvloeden. Daarnaast wil de beoogde opleiding in het derde studiejaar ook aandacht besteden aan een belangrijke, nieuwe trend in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk e-psychologie, oftewel het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de preventie en behandeling van psychologische klachten en problemen. Studenten verdiepen zich in zowel de theoretische als de praktische kanten van e-psychologie. Het doel is enerzijds om studenten te leren om e-psychologie effectief te gebruiken in de diagnostiek en het coachen en begeleiden van cliënten en anderzijds om studenten een kritische blik te laten ontwikkelen als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van e-psychologie. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 7

14 Borging actualiteit programma De opleiding TP oriënteert zich wat de actualiteit van het programma betreft aan ontwikkelingen in het werkveld. Daartoe beschikt de opleiding over een representatie van het TP werkveld die inhoudelijk input levert ten behoeve van de TP opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 8

15 DEEL 2 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Beroepsprofiel Het auditteam constateert dat TP zich wat het beroepsprofiel betreft baseert op de eisen die het beoogde werkveld hanteert voor afgestudeerden van deze opleiding. Opgemerkt moet worden dat deze opleiding op landelijk niveau nog geen afgestudeerden kent. Dit kalenderjaar zullen de eerste afgestudeerde TP ers de arbeidsmarkt instromen. Uit het landelijk beroepsprofiel blijkt dat in de beroepsuitoefening onderzoek, beoordeling en beïnvloeding van gedrag centraal staan, waarbij de student moet handelen op basis van sociaalwetenschappelijke methoden en technieken in het TP domein. Bestudering van het TP profiel laat zien dat een afgestudeerde TP er een breed inzetbare professional is die inzichten uit de psychologie en aanverwante wetenschappen in alledaagse praktijksituaties toepast. De TP er zal na afstuderen werkzaam zijn als adviseur op het snijvlak van zorg en preventie, als onderzoeker in combinatie met procesbegeleiding en trainer. Opleidingsdoelstelling hbo TP De opleiding TP van ISBW heeft de volgende doelstelling geformuleerd voor haar studieprogramma: De opleiding Toegepaste Psychologie leidt via een breed programma mensen op die gekwalificeerd zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie op het gebied van het individueel en interpersoonlijk functioneren van de mens. De hbo Psycholoog is gekwalificeerd tot het beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag, waarbij hij gebruik kan maken van de mogelijkheden van e-psychologie. (Bron: Management Review, hbo Bachelor Toegepaste Psychologie). Validatie door het beroepenveld en vakgenoten De opleiding TP is landelijk gestart in Voorafgaand aan deze start heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden van het werkveld en is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geconsulteerd. Een samenwerkingsverband tussen de door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen heeft geleid tot het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie en een Landelijke Adviesraad TP. In laatstgenoemde adviesraad zijn vertegenwoordigers van het beroepenveld en deskundigen in het domein opgenomen. Het landelijk opleidingsoverleg overlegt periodiek met het NIP. In 2009 heeft het landelijk overleg een nieuwe beschrijving gemaakt van het landelijke competentieprofiel dat is voorgelegd aan representanten van het werkveld en het NIP. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 9

16 Internationale referentie De set competenties van het landelijke competentieprofiel zijn ontleend aan (inter)nationale standaarden die gehanteerd worden door diverse beroepsverenigingen waaronder de British Psychological Society (BPS) en de opleidingen TP in Engeland en België. Domeincompetenties hbo Toegepaste Psychologie De opleiding TP van ISBW is (mede) gebaseerd op het landelijk profiel. De opleiding hbo Toegepaste Psychologie heeft de opleidingsspecifieke competenties verwoord in haar beroepsen competentieprofiel. Deze competenties geven een concrete invulling en een nadere verbijzondering van de domeinspecifieke competenties. Deze opleiding beoogt daarnaast een eigen invalshoek te hebben door het expliciet aandacht besteden aan het thema e-psychologie. Het auditteam is hier uitgebreid op ingegaan tijdens de audit. De opleiding en vertegenwoordigers van het werkveld geven tijdens de audit aan dat in de werkvelden waarin de hbo Psycholoog werkzaam kan zijn, sprake is van een sterke opkomst van internet- of e-therapie. Hierbij is sprake van diagnostiek en therapie of coaching op afstand, uitgevoerd aan de hand van protocollen. Hogeschool ISBW besteedt in haar TP opleiding nadrukkelijk aandacht aan deze nieuwe wijze van diagnostiek en behandeling. De nadruk op de TP specifieke competenties wordt bepaald door het soort werkzaamheden dat de hbo Psycholoog verricht in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie alsmede de ontwikkelingen in deze werkvelden, met name de opkomst van internettherapieën en coachingstrajecten, zo geeft de opleiding aan. De werkzaamheden van de hbo Psycholoog bestaan uit het beoordelen van gedrag, het beïnvloeden van gedrag en het onderzoeken van gedrag, hetzij zelfstandig hetzij ondersteunend voor een wo-afgestudeerde psycholoog. De werkvelden en werkzaamheden bepalen de opleidingsspecifieke competenties. Specifiek richt de hbo-tp studie zich op: Toepassen van kennis over (ziekte)beelden, symptomen en eigenschappen. De hbo Psycholoog is in staat om kennis en inzicht inzake (ziekte)beelden, symptomen en eigenschappen te kunnen toepassen op individuen, groepen en organisaties Stellen van een diagnose. De hbo Psycholoog is in staat om effectief methodieken toe te passen voor het tot stand brengen van een diagnose Toepassen van kennis over beïnvloedingsprocessen. De hbo Psycholoog is in staat om kennis van beïnvloedingsprocessen toe te passen op individuen, groepen en organisaties Toepassen van beïnvloedingsmethoden. De hbo Psycholoog is in staat om methodisch en gestructureerd beïnvloedingsmethoden toe te passen op het gedrag van individuen en groepen ter bevordering van hun welzijn Bijdrage werkveld Het auditteam heeft gesproken met vertegenwoordigers van het werkveld. Hieruit is gebleken dat zij een voldoende bijdrage hebben geleverd en blijven leveren aan de inhoud van de opleiding. Ook kwam hieruit naar voren, met name de vertegenwoordigster van het Trimbos Instituut wees hierop, dat e-psychologie een belangrijke ontwikkeling is binnen het vakgebied. Het auditteam acht verdere uitwerking en implementatie van dit profielkenmerk in de opleiding onontbeerlijk. Onderzoekscompetenties Toegepast onderzoek komt in het TP curriculum voldoende aan bod. In dit verband besteedt de opleiding voldoende aandacht aan toepassing van statische technieken in de opleiding. Het auditteam merkt op, dat deze terechte aandacht voor methoden en technieken ook bij de verdere uitwerking van het curriculum op meer detailniveau tot uitdrukking moet blijven komen. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

17 Facet 1.2. Niveau: bachelor De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Opleidingskwalificaties en Dublin Descriptoren De opleidingskwalificaties zijn in competentietermen opgesteld en worden door de TP opleiding gebruikt voor de inrichting van het onderwijs zowel op het niveau van de onderwijsonderdelen, met afgeleide leerdoelen, als op het niveau van TP curriculum. De landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de TP opleiding schetsen het beeld van het niveau van functioneren en de startkwalificaties van de hbo er. Bestudering van de opleidingscompetenties/leerdoelen laat zien dat zij aansluiten bij het bachelorniveau zoals omschreven in de Dublin Descriptoren. Het bachelorniveau komt door de toetsing van deze competenties terug, alsmede binnen de vakliteratuur en artikelen en het niveau van de inhoudelijk betrokkenen. De opleiding heeft de relatie tussen de vijf Dublin Descriptoren en de opleidingskwalificaties op de volgende wijze beschreven. Kennis en inzicht. De bachelor hbo TP bezit na afronding van de opleiding kennis en inzicht op de volgende terreinen: sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, organisatiepsychologie, arbeidspsychologie, klinische psychologie, persoonlijkheidspsychologie e-psychologie, coaching, bemiddeling, methoden van onderzoek, statistiek, gespreksvoering, mediation, conflicthantering, arbeidsreïntegratie, ethiek en diagnosticeren. Toepassing van kennis en inzicht. De bachelor hbo TP bezit na afronding van de opleiding over methodische en reflectieve vermogens om op effectieve wijze problemen op het gebied van beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag aan te pakken en oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Oordeelsvorming. De bachelor hbo TP is na afronding van de studie in staat zich een beeld te vormen op basis van een breed perspectief aan informatie. Hij kan actuele ontwikkelingen in het vakgebied interpreteren t.b.v. de aanpak van een breed spectrum aan gedragsvraagstukken van individuen en organisaties. Communicatieve vermogens. De bachelor hbo TP beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Daartoe besteedt de opleiding aandacht aan gespreksvoering en technieken. Hij is zich tevens bewust van morele aspecten van het beroep en weet hier op in te spelen. Lerend vermogen. De bachelor hbo TP opereert in een dynamische context en nieuwe vraagstukken in het vakgebied en weet daar op in te spelen door te werken aan zijn eigen competentieontwikkeling. Hij is in staat om actuele ontwikkelingen in het vakgebied te volgen door zijn vakkennis en onderzoeksvaardigheden en deze te beoordelen op de betekenis voor de beroepsuitoefening van de hbo Psycholoog. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: onvoldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Borgen van ontwikkeling beroepsvaardigheden Gedurende de studie ontwikkelen de studenten negen competenties, waarbij de landelijke competenties zijn gehanteerd als basis. Deze competenties worden gedekt door meerdere studieonderdelen. Het programma en de toetsing van de verschillende studieonderdelen zijn erop gericht om zowel de theorie als de praktijk voldoende aan bod te laten komen. De ontwikkeling van de gewenste beroepshouding- en vaardigheden staat centraal tijdens de praktijklessen en -trainingen en bij het uitwerken van de projectopdrachten. De deeltijdstudenten werken aan realistische beroepsproducten. Om de student de gelegenheid te bieden de juiste beroepsvaardigheden te ontwikkelen, maakt de opleiding gebruik van verschillende onderwijsmethoden. Studenten doorlopen in groepsverband én zelfstandig het programma, daarbij ondersteund door e-learning. In dit verband merkt ISBW op dat men studenten opleidt die al werkzaam zijn in een beroepspraktijk die aansluit bij de opleiding. De verzilvering van de ervaring van studenten in de beroepspraktijk dient voor de TP opleiding nog verder vormgegeven te worden. ISBW onderscheidt zich van andere opleiders door aandacht te besteden aan e-psychologie. ISBW geeft daarbij aan dat dit een relatief nieuw aandachtsgebied is dat nog niet is uitgekristalliseerd. Mede daarom is het auditteam van mening dat e-psychologie op een zeer zorgvuldige wijze in het leerplan moet worden verwerkt. Studenten dienen voorafgaand aan de opleiding, of bij aanvang ervan, op de hoogte te worden gebracht van het ontwikkelingsstadium van dit onderwerp. In een aanvullende, door het auditteam gevraagde, korte notitie besteedt de opleiding aandacht aan de verdere invulling van e-psychologie binnen het curriculum. De situering in het eerste studiejaar is akkoord maar minimaal gelet op het speerpunt dat de opleiding ervan wil maken. Dit is nog niet voldoende inhoudelijke uitgewerkt en feitelijk geïmplementeerd. Tijdens de audit is gebleken dat ISBW de opleiding ziet als een sterk op de toepassing gerichte scholing. De opleiding kent echter ook een aantal competenties die te maken hebben algemene hbo-kwalificaties. Het auditteam verwacht in dit verband dat de opleiding studenten leert ook boven de dagelijkse praktijk uit te stijgen, onder andere met behulp van een inhoudelijke infrastructuur, die de verwerving van deze competenties faciliteert (zie ook facet 4.1). Een bredere oriëntatie kan de opleiding naar de mening van het auditteam vinden in de literatuur maar wellicht ook in de samenwerking met andere delen van de organisatie die zich richten op het hoger onderwijs, waaronder de Schouten & Nelissen University. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd/deeltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie Voltijd en deeltijd Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie Voltijd en deeltijd Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie Voltijd en deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Beoordelingskader. Bevindingen. Gegevens lnstelling. Studieomvang (ECTS) Datum macrodoelmatigheidsbesluit. 24 maart2014. Aanvul lende informatie

Beoordelingskader. Bevindingen. Gegevens lnstelling. Studieomvang (ECTS) Datum macrodoelmatigheidsbesluit. 24 maart2014. Aanvul lende informatie n ed erl a n ds - v I a a m s e a cu editati eor ga n i sati e Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-master Master

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Manuele Therapie Deeltijd SOMT

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Manuele Therapie Deeltijd SOMT Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Manuele Therapie Deeltijd SOMT Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport accreditatie

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Beroepsopleiding Fondsenwerving B Beroepsopleiding Fondsenwerving B Opbouw en indeling van de opleiding De stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) verzorgt al sinds 1994 opleidingen en workshops, symposia en seminars

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bachelor Informatica deeltijd

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bachelor Informatica deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Informatica deeltijd Hogeschool E3 Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd/deeltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN College van bestuur Hogeschool Notenboom Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding Hoger Toeristisch

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Bekkenfysiotherapie Deeltijd SOMT

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Bekkenfysiotherapie Deeltijd SOMT Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Bekkenfysiotherapie Deeltijd SOMT Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport accreditatie

Nadere informatie