Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Hobéon Certificering BV Datum: 28 maart 2011 Auditteam: drs. G.J. Stoltenborg prof. dr. J. Pieters dr. H. Schouppe drs. J. Bleijenberg S. Zandbergen Secretaris: drs. G.W.M.C. Broers

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 1 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 13 Facet 2.1. Eisen hbo 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma 15 Facet 2.3. Samenhang programma 18 Facet 2.4. Studielast 20 Facet 2.5. Instroom 21 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 24 Facet 3.1. Eisen hbo 24 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 25 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 28 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 28 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 30 Facet 5.1. Systematische aanpak 30 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 33 Facet 6.1. Afstudeergarantie 33 Facet 6.2. Investeringen 34 Facet 6.3. Financiële voorzieningen OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 39 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners BIJLAGE II Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren BIJLAGE III Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels BIJLAGE IV Geraadpleegde documenten

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Hogeschool ISBW Naam van de opleiding: Toegepaste Psychologie Varianten van de opleiding: Deeltijd Locatie van de opleidingen: Utrecht, Zwolle, Arnhem, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag. Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 24 februari 2011 Datum adviesrapport: 28 maart 2011 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). De aanvraag voor de visitatie is ingediend in 2010 en de toestemming voor het panel door de NVAO is gegeven op 9 december Samenstelling auditteam Het auditteam dat de beoogde opleiding Toegepaste Psychologie heeft beoordeeld, bestond uit de volgende personen: Drs. G.J. Stoltenborg, voorzitter, is senior adviseur bij de Hobéon Groep BV, heeft specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteitszorg en veel ervaring als lead-auditor in het hbo bij zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen. Prof. dr. J. Pieters, vakdeskundige, is hoogleraar Toegepaste Psychologie aan de Universiteit Twente binnen de Vakgroep Curriculumontwerp en Onderwijsinnovatie. Dr. H. Schouppe, vakdeskundige, is opgeleid op het terrein van Psychologie en Pedagogiek. Hij is momenteel directeur van de groep Gezondheid & Welzijn van de Lessius Hogeschool, Antwerpen. Deze groep omvat ondermeer een opleiding Toegepaste Psychologie. Drs. J. Bleijenberg, werkvelddeskundige, is sinds 2010 zelfstandig ondernemer/eigenaar van Habari Consulting, een adviesbureau voor bestuursadvisering, organisatieontwikkeling en interim-management in de sectoren AWBZ zorg, jeugdzorg, welzijn en overheid. Daarvóór was hij o.a. werkzaam als bestuurder van Zorggroep Eemhoven te Amersfoort. S. Zandbergen, studentlid, is sedert 2007 student Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. Aan het auditteam is toegevoerd de heer drs. G.W.M.C. Broers, werkzaam bij Hobéon en NVAO gecertificeerd secretaris.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de beoogde hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie te verzorgen door ISBW in de variant deeltijd als nieuwe opleiding te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de opleiding Toegepaste Psychologie (hierna: TP) op de volgende overwegingen: Algemeen beeld Uit de door het auditteam gevoerde gesprekken is onder andere duidelijk geworden dat de opleiding TP voor een deel is vormgegeven. Bij de door het auditteam gesproken vertegenwoordigers van de opleiding, is sprake van voldoende motivatie om deze opleiding verder vorm te geven en aan te bieden. Daarvoor is al op een aantal terreinen expertise aangetrokken en is er sprake van financiële investeringen door Hogeschool ISBW in de opleiding. De gesprekspartners tijdens de audit hebben ervaring in het onderwijsconcept dat ISBW wil aanbieden. Tijdens de audit zijn er een aantal open einden geconstateerd waarover het auditteam na afloop van de audit informatie heeft opgevraagd. Vervolgens heeft ISBW de nog resterende vragen beantwoord en is deze reactie in de voorliggende rapportage verwerkt. Onderwerp: Doelstellingen opleiding: voldoende Het auditteam constateert dat de opleiding TP zich baseert op het landelijk vastgestelde TP opleidingsprofiel. De hierin geformuleerde domeincompetenties vormen de basis voor de opleidingsspecifieke competenties van de opleiding hbo Toegepaste Psychologie. De doelstellingen van de opleiding TP worden uitgedrukt in te bereiken eindkwalificaties van de deeltijdstudenten. De opleiding richt zich in het bijzonder op het aanleren van de drie kerncompetenties van een hbo-psycholoog zoals deze zijn vastgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie. Dit zijn: Beoordelen, Onderzoeken en Beïnvloeden. De opleiding hbo Toegepaste Psychologie heeft deze opleidingsspecifieke competenties vervolgens verwoord in haar beroepsen competentieprofiel. De set competenties geven een concrete invulling en daarmee een verbijzondering van de domeinspecifieke competenties. De Dublin Descriptoren geven het beheersingsniveau aan en kleuren de competenties op bachelorniveau. Het werkveld is betrokken bij de opleiding, concreet heeft de opleiding vertegenwoordigers uit het werkveld geconsulteerd voorafgaand en tijdens de ontwikkelingsfase van de opleiding. De relaties met de wetenschappelijke wereld en met andere onderwijsorganisaties alsmede het aspect internationalisatie zijn zeer beperkt aanwezig. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 1

8 Onderwerp: Programma: voldoende De opleiding biedt een deeltijd curriculum aan dat aandacht besteedt aan recente ontwikkelingen in het TP vakgebied. Het curriculum dient op onderdelen nadrukkelijk nog verder uitgewerkt te worden en geeft op enkele onderdelen, waaronder e-psychologie, een naar de mening van het auditteam nog onvoldragen indruk. Van belang is dat er binnen de opleiding duidelijkheid ontstaat over de inhoudelijke verantwoording voor ( wie ) en de concrete invulling van ( wat ) het curriculum. De samenhang in het programma, zowel verticaal als horizontaal, is beperkt geborgd. De door de opleiding gehanteerde set eindkwalificaties is in het curriculum terug te vinden in een op onderdelen voldoende uitgewerkte vorm. Er is sprake van studiemateriaal dat de studenten de gelegenheid biedt om zich te verdiepen in de theoretische aspecten van het vakgebied. Deze theorie kunnen studenten vervolgens verwerken in de praktijk via hun werkplek i.c. hun werk door middel van opdrachten. De opleiding beschikt over voldoende inzicht in het niveau van instromende studenten, met name door ervaringen op dit terrein met andere opleidingen die ISBW aanbiedt. De studenten aan de opleiding Toegepaste Psychologie zullen mensen zijn met minimaal twee jaar relevante werkervaring en een relevante functie in het werkveld van de opleiding op hbo-niveau. Het didactisch concept is op een duidelijke wijze uitgewerkt en is passend bij de doelgroep. Deeltijdstudenten kunnen eigen casuïstiek inbrengen in de TP opleiding hetgeen voor hen de relatie tussen de theorie- en de praktijkcomponent en daarmee de relevantie van de opleiding versterkt. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Uit de door het auditteam met docenten gevoerde gesprekken en uit de bestudeerde cv s is af te leiden dat zij beschikken over een wo- of, een enkeling, een hbo-opleiding. Het aantal docenten met een gedegen relevante psychologieopleiding is vooralsnog beperkt. Het aantal kerndocenten wordt uitgebreid. Docenten en begeleiders hebben ieder een eigen relatienetwerk. Deze netwerken worden bijvoorbeeld ingezet om eigen professionaliteit te bevorderen, voor programma-uitvoering en de beoordeling van studenten. De docenten die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de casuïstiek voor het projectonderwijs, vormen de leden van het docententeam. Ze zijn werkzaam binnen het beroepenveld van de (toegepaste) psychologie. De docent-student ratio is, gelet op het aantal verwachte studenten en de pool aan docenten waaruit men kan putten, adequaat. Uit het gesprek met (een beperkt aantal) docenten van de TP opleiding is het beeld ontstaan dat zij toegerust zijn wat kennis en praktijkervaring betreft om de aan hen toevertrouwde studieonderdelen te verzorgen. Van belang is wel dat de relatie met wetenschappelijke kant/instellingen goed geborgd wordt. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Wat de voorzieningen betreft, i.h.b. op het terrein van vakliteratuur, is het van belang dat de opleiding hier meer aandacht aan besteedt; de toegang van studenten tot relevante (vak)literatuur is beperkt. Van belang is dat de opleiding de toegang tot de bibliotheekvoorzieningen en tot testmateriaal volledig op orde heeft bij de start van de beoogde opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 2

9 De studiebegeleiding is voldoende uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die ISBW heeft op het terrein van studentbegeleiding bij andere deeltijdopleidingen. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Kwaliteitszorg is uitgewerkt op ISBW-niveau. Uitgangspunt hierbij is de plan, do, check en act cyclus. Het cyclische proces biedt een systematische wijze van verbeteren en draagt bij aan het streven naar een constante kwaliteit binnen Hogeschool ISBW en haar programma s. Hogeschool ISBW werkt met een klein team van medewerkers. Zij houden minimaal (twee)wekelijks overleg. De samenstelling is afhankelijk van de taak: backoffice, inhoud of management. Deze overleggen zijn operationeel van aard. Iedere module van een opleiding wordt afgesloten met een evaluatie. Daarnaast wordt elke opleiding jaarlijks integraal zowel inhoudelijk als procesmatig geëvalueerd. De uitkomst hiervan wordt steeds besproken met de studentenraad, kerndocententeam en tijdens werkoverleggen. Onderwerp Condities voor continuïteit: voldoende De opleiding, i.c. ISBW en Schouten & Nelissen, beschikken over ruime financiële middelen om de opleiding TP te ontwikkelen en deze uit te voeren. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie als nieuwe opleiding van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, te verzorgen door ISBW. De opleiding zal worden aangeboden in de variant deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari De audit De audit heeft plaatsgevonden op 24 februari Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door de heer H. Stoltenborg, J. Pieters, J. Bleijenberg, H. Schouppe, S. Zandbergen en G. Broers. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter G.J. Stoltenborg, senior adviseur vakdeskundige J. Pieters, Hoogleraar Universiteit Twente werkvelddeskundige J. Bleijenberg, consultant vakdeskundige H. Schouppe, groepsdir. Gezondheid & Welzijn, Antwerpen student S. Zandbergen, Hogeschool Leiden secretaris G.W.M.C.Broers, adviseur werkveld vak / discipline onderwijs kwaliteitszorg /audit studentperspectief Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 5

12 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 6

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Inleiding ISBW maakt deel uit van de Schouten & Nelissen Groep. ISBW biedt de vierjarige opleiding TP aan in de variant deeltijd op haar vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Zwolle. Vanuit de oorspronkelijke kennisgebieden van de Schouten & Nelissen divisie, training en opleiding, worden bij de Schouten & Nelissen University een aantal hbo-masteropleidingen aangeboden. De Masters Kwaliteitsmanagement en Stressmanagement en Reïntegratie zijn inmiddels door de NVAO geaccrediteerd. Benchmarking De opleiding Toegepaste Psychologie wordt thans aangeboden door zeven door de overheid bekostigde hogescholen en twee commerciële onderwijsinstellingen. Sinds deze opleiding een aantal jaren geleden gestart is, is er sprake van een forse groei in het aantal studenten. Zo stroomden landelijk in studenten TP in, in 2008 was dit aantal toegenomen tot 789 om in 2009 ruim boven de duizend uit te komen: 1153 instromers. Een vergelijking van ISBW tussen de verschillende aanbieders levert de volgende bevindingen op. De duur van de opleiding varieert per opleider van drie tot vier studie jaren. Alle opleiders baseren zich op de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie. De opleiding wordt aangeboden als voltijd- of deeltijd onderwijs. De LOI Hogeschool en Hogeschool NTI bieden de opleiding aan via afstandsonderwijs. Didactiek Het door de opleiding gehanteerde didactisch concept is als volgt samen te vatten. Uitgangspunt is de (sociaal) constructivistische benadering: dit gaat er van uit dat kennisconstructie/leren voortkomt uit een proces van interactie met de sociale omgeving. Met de PPM-methode (Personal Performance Methode), die ontwikkeld is door ISBW Opleiding & Training, wordt de student uitgedaagd om het geleerde via praktijkopdrachten en cases binnen de eigen organisatie toe te passen. Deze opdrachten worden vervolgens individueel uitgevoerd. Alle bacheloropleidingen van ISBW worden met e-learning ondersteund. De opdrachten, verslagen, roosters en het contact met docenten verloopt via een elektronische leeromgeving. Door interactieve colleges, trainingen, het uitwerken van leeropdrachten en cases, het schrijven van rapporten en reflectie op de persoonlijke ontwikkeling worden verschillende manier van leren van de student aangesproken. Inrichting onderwijs De beoogde opleiding TP richt zich op het aanleren van drie kerncompetenties van een hbo-psycholoog zoals deze zijn vastgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie: Beoordelen, Onderzoeken en Beïnvloeden. Daarnaast wil de beoogde opleiding in het derde studiejaar ook aandacht besteden aan een belangrijke, nieuwe trend in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk e-psychologie, oftewel het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de preventie en behandeling van psychologische klachten en problemen. Studenten verdiepen zich in zowel de theoretische als de praktische kanten van e-psychologie. Het doel is enerzijds om studenten te leren om e-psychologie effectief te gebruiken in de diagnostiek en het coachen en begeleiden van cliënten en anderzijds om studenten een kritische blik te laten ontwikkelen als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van e-psychologie. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 7

14 Borging actualiteit programma De opleiding TP oriënteert zich wat de actualiteit van het programma betreft aan ontwikkelingen in het werkveld. Daartoe beschikt de opleiding over een representatie van het TP werkveld die inhoudelijk input levert ten behoeve van de TP opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 8

15 DEEL 2 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Beroepsprofiel Het auditteam constateert dat TP zich wat het beroepsprofiel betreft baseert op de eisen die het beoogde werkveld hanteert voor afgestudeerden van deze opleiding. Opgemerkt moet worden dat deze opleiding op landelijk niveau nog geen afgestudeerden kent. Dit kalenderjaar zullen de eerste afgestudeerde TP ers de arbeidsmarkt instromen. Uit het landelijk beroepsprofiel blijkt dat in de beroepsuitoefening onderzoek, beoordeling en beïnvloeding van gedrag centraal staan, waarbij de student moet handelen op basis van sociaalwetenschappelijke methoden en technieken in het TP domein. Bestudering van het TP profiel laat zien dat een afgestudeerde TP er een breed inzetbare professional is die inzichten uit de psychologie en aanverwante wetenschappen in alledaagse praktijksituaties toepast. De TP er zal na afstuderen werkzaam zijn als adviseur op het snijvlak van zorg en preventie, als onderzoeker in combinatie met procesbegeleiding en trainer. Opleidingsdoelstelling hbo TP De opleiding TP van ISBW heeft de volgende doelstelling geformuleerd voor haar studieprogramma: De opleiding Toegepaste Psychologie leidt via een breed programma mensen op die gekwalificeerd zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie op het gebied van het individueel en interpersoonlijk functioneren van de mens. De hbo Psycholoog is gekwalificeerd tot het beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag, waarbij hij gebruik kan maken van de mogelijkheden van e-psychologie. (Bron: Management Review, hbo Bachelor Toegepaste Psychologie). Validatie door het beroepenveld en vakgenoten De opleiding TP is landelijk gestart in Voorafgaand aan deze start heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden van het werkveld en is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geconsulteerd. Een samenwerkingsverband tussen de door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen heeft geleid tot het Landelijk Opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie en een Landelijke Adviesraad TP. In laatstgenoemde adviesraad zijn vertegenwoordigers van het beroepenveld en deskundigen in het domein opgenomen. Het landelijk opleidingsoverleg overlegt periodiek met het NIP. In 2009 heeft het landelijk overleg een nieuwe beschrijving gemaakt van het landelijke competentieprofiel dat is voorgelegd aan representanten van het werkveld en het NIP. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie 1.0 9

16 Internationale referentie De set competenties van het landelijke competentieprofiel zijn ontleend aan (inter)nationale standaarden die gehanteerd worden door diverse beroepsverenigingen waaronder de British Psychological Society (BPS) en de opleidingen TP in Engeland en België. Domeincompetenties hbo Toegepaste Psychologie De opleiding TP van ISBW is (mede) gebaseerd op het landelijk profiel. De opleiding hbo Toegepaste Psychologie heeft de opleidingsspecifieke competenties verwoord in haar beroepsen competentieprofiel. Deze competenties geven een concrete invulling en een nadere verbijzondering van de domeinspecifieke competenties. Deze opleiding beoogt daarnaast een eigen invalshoek te hebben door het expliciet aandacht besteden aan het thema e-psychologie. Het auditteam is hier uitgebreid op ingegaan tijdens de audit. De opleiding en vertegenwoordigers van het werkveld geven tijdens de audit aan dat in de werkvelden waarin de hbo Psycholoog werkzaam kan zijn, sprake is van een sterke opkomst van internet- of e-therapie. Hierbij is sprake van diagnostiek en therapie of coaching op afstand, uitgevoerd aan de hand van protocollen. Hogeschool ISBW besteedt in haar TP opleiding nadrukkelijk aandacht aan deze nieuwe wijze van diagnostiek en behandeling. De nadruk op de TP specifieke competenties wordt bepaald door het soort werkzaamheden dat de hbo Psycholoog verricht in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en organisatie alsmede de ontwikkelingen in deze werkvelden, met name de opkomst van internettherapieën en coachingstrajecten, zo geeft de opleiding aan. De werkzaamheden van de hbo Psycholoog bestaan uit het beoordelen van gedrag, het beïnvloeden van gedrag en het onderzoeken van gedrag, hetzij zelfstandig hetzij ondersteunend voor een wo-afgestudeerde psycholoog. De werkvelden en werkzaamheden bepalen de opleidingsspecifieke competenties. Specifiek richt de hbo-tp studie zich op: Toepassen van kennis over (ziekte)beelden, symptomen en eigenschappen. De hbo Psycholoog is in staat om kennis en inzicht inzake (ziekte)beelden, symptomen en eigenschappen te kunnen toepassen op individuen, groepen en organisaties Stellen van een diagnose. De hbo Psycholoog is in staat om effectief methodieken toe te passen voor het tot stand brengen van een diagnose Toepassen van kennis over beïnvloedingsprocessen. De hbo Psycholoog is in staat om kennis van beïnvloedingsprocessen toe te passen op individuen, groepen en organisaties Toepassen van beïnvloedingsmethoden. De hbo Psycholoog is in staat om methodisch en gestructureerd beïnvloedingsmethoden toe te passen op het gedrag van individuen en groepen ter bevordering van hun welzijn Bijdrage werkveld Het auditteam heeft gesproken met vertegenwoordigers van het werkveld. Hieruit is gebleken dat zij een voldoende bijdrage hebben geleverd en blijven leveren aan de inhoud van de opleiding. Ook kwam hieruit naar voren, met name de vertegenwoordigster van het Trimbos Instituut wees hierop, dat e-psychologie een belangrijke ontwikkeling is binnen het vakgebied. Het auditteam acht verdere uitwerking en implementatie van dit profielkenmerk in de opleiding onontbeerlijk. Onderzoekscompetenties Toegepast onderzoek komt in het TP curriculum voldoende aan bod. In dit verband besteedt de opleiding voldoende aandacht aan toepassing van statische technieken in de opleiding. Het auditteam merkt op, dat deze terechte aandacht voor methoden en technieken ook bij de verdere uitwerking van het curriculum op meer detailniveau tot uitdrukking moet blijven komen. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

17 Facet 1.2. Niveau: bachelor De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Opleidingskwalificaties en Dublin Descriptoren De opleidingskwalificaties zijn in competentietermen opgesteld en worden door de TP opleiding gebruikt voor de inrichting van het onderwijs zowel op het niveau van de onderwijsonderdelen, met afgeleide leerdoelen, als op het niveau van TP curriculum. De landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de TP opleiding schetsen het beeld van het niveau van functioneren en de startkwalificaties van de hbo er. Bestudering van de opleidingscompetenties/leerdoelen laat zien dat zij aansluiten bij het bachelorniveau zoals omschreven in de Dublin Descriptoren. Het bachelorniveau komt door de toetsing van deze competenties terug, alsmede binnen de vakliteratuur en artikelen en het niveau van de inhoudelijk betrokkenen. De opleiding heeft de relatie tussen de vijf Dublin Descriptoren en de opleidingskwalificaties op de volgende wijze beschreven. Kennis en inzicht. De bachelor hbo TP bezit na afronding van de opleiding kennis en inzicht op de volgende terreinen: sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, organisatiepsychologie, arbeidspsychologie, klinische psychologie, persoonlijkheidspsychologie e-psychologie, coaching, bemiddeling, methoden van onderzoek, statistiek, gespreksvoering, mediation, conflicthantering, arbeidsreïntegratie, ethiek en diagnosticeren. Toepassing van kennis en inzicht. De bachelor hbo TP bezit na afronding van de opleiding over methodische en reflectieve vermogens om op effectieve wijze problemen op het gebied van beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag aan te pakken en oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Oordeelsvorming. De bachelor hbo TP is na afronding van de studie in staat zich een beeld te vormen op basis van een breed perspectief aan informatie. Hij kan actuele ontwikkelingen in het vakgebied interpreteren t.b.v. de aanpak van een breed spectrum aan gedragsvraagstukken van individuen en organisaties. Communicatieve vermogens. De bachelor hbo TP beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Daartoe besteedt de opleiding aandacht aan gespreksvoering en technieken. Hij is zich tevens bewust van morele aspecten van het beroep en weet hier op in te spelen. Lerend vermogen. De bachelor hbo TP opereert in een dynamische context en nieuwe vraagstukken in het vakgebied en weet daar op in te spelen door te werken aan zijn eigen competentieontwikkeling. Hij is in staat om actuele ontwikkelingen in het vakgebied te volgen door zijn vakkennis en onderzoeksvaardigheden en deze te beoordelen op de betekenis voor de beroepsuitoefening van de hbo Psycholoog. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: onvoldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Overwegingen Borgen van ontwikkeling beroepsvaardigheden Gedurende de studie ontwikkelen de studenten negen competenties, waarbij de landelijke competenties zijn gehanteerd als basis. Deze competenties worden gedekt door meerdere studieonderdelen. Het programma en de toetsing van de verschillende studieonderdelen zijn erop gericht om zowel de theorie als de praktijk voldoende aan bod te laten komen. De ontwikkeling van de gewenste beroepshouding- en vaardigheden staat centraal tijdens de praktijklessen en -trainingen en bij het uitwerken van de projectopdrachten. De deeltijdstudenten werken aan realistische beroepsproducten. Om de student de gelegenheid te bieden de juiste beroepsvaardigheden te ontwikkelen, maakt de opleiding gebruik van verschillende onderwijsmethoden. Studenten doorlopen in groepsverband én zelfstandig het programma, daarbij ondersteund door e-learning. In dit verband merkt ISBW op dat men studenten opleidt die al werkzaam zijn in een beroepspraktijk die aansluit bij de opleiding. De verzilvering van de ervaring van studenten in de beroepspraktijk dient voor de TP opleiding nog verder vormgegeven te worden. ISBW onderscheidt zich van andere opleiders door aandacht te besteden aan e-psychologie. ISBW geeft daarbij aan dat dit een relatief nieuw aandachtsgebied is dat nog niet is uitgekristalliseerd. Mede daarom is het auditteam van mening dat e-psychologie op een zeer zorgvuldige wijze in het leerplan moet worden verwerkt. Studenten dienen voorafgaand aan de opleiding, of bij aanvang ervan, op de hoogte te worden gebracht van het ontwikkelingsstadium van dit onderwerp. In een aanvullende, door het auditteam gevraagde, korte notitie besteedt de opleiding aandacht aan de verdere invulling van e-psychologie binnen het curriculum. De situering in het eerste studiejaar is akkoord maar minimaal gelet op het speerpunt dat de opleiding ervan wil maken. Dit is nog niet voldoende inhoudelijke uitgewerkt en feitelijk geïmplementeerd. Tijdens de audit is gebleken dat ISBW de opleiding ziet als een sterk op de toepassing gerichte scholing. De opleiding kent echter ook een aantal competenties die te maken hebben algemene hbo-kwalificaties. Het auditteam verwacht in dit verband dat de opleiding studenten leert ook boven de dagelijkse praktijk uit te stijgen, onder andere met behulp van een inhoudelijke infrastructuur, die de verwerving van deze competenties faciliteert (zie ook facet 4.1). Een bredere oriëntatie kan de opleiding naar de mening van het auditteam vinden in de literatuur maar wellicht ook in de samenwerking met andere delen van de organisatie die zich richten op het hoger onderwijs, waaronder de Schouten & Nelissen University. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, Hogeschool ISBW, versie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands. Voltijd, deeltijd, duaal. Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands. Voltijd, deeltijd, duaal. Fontys Lerarenopleiding Tilburg Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands Voltijd, deeltijd, duaal Fontys Lerarenopleiding Tilburg Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie