De verruimde schenkingsvrijstelling. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verruimde schenkingsvrijstelling. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen"

Transcriptie

1 Inleiding Vanwege hun estate planning kiezen ouders er soms voor schenkingen aan hun kinderen te doen. Vaak wordt gekozen om schenkingen te verrichten die vallen onder het vrijgestelde bedrag 1 van de Successiewet 1956 (hierna: SW). Soms wordt gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling 2. Met ingang van 1 oktober 2013 werd de eenmalig verhoogde vrijstelling tijdelijk verhoogd. Hoewel de maatregel erg populair was, eindigde de tijdelijke verruiming per 1 januari Per 1 januari 2017 wordt de vrijstelling opnieuw verruimd. In deze notitie wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten die deze verruiming heeft. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat voor 2020 een evaluatie is voorzien met betrekking tot de effectiviteit en doelmatigheid. Daarbij zal onder meer worden bekeken waar de schenking aan is besteed, wat het effect van de schenking is op de hoogte van de macroeigenwoningschuld en wie tot welk bedrag gebruik maakt van de regeling, ook om te voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van ongewenste constructies. Op dit moment is vanzelfsprekend nog niet duidelijk wat uit de evaluatie volgt en wat daar de gevolgen van zullen zijn. Het lijkt dus verstandig om (indien) mogelijk al te schenken. Of de vrijstelling (in deze vorm) blijft bestaan is namelijk niet duidelijk. Voor een meer uitgebreide uitwerking over schenkingen in het algemeen verwijzen wij graag naar de notitie Vermogensoverheveling tijdens leven op RB-plaza. Belangrijkste vindplaatsen Artikel 33 SW Artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Artikel 33a SW Artikel 82a SW Artikel 5 en 6 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 1 Artikel 33 onderdeel 5 SW 2 Artikel 33 onderdeel 5 SW en artikel 33 onderdeel 6 SW 1

2 1 Huidige vrijstellingen In artikel 33 onder 5 SW is de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen opgenomen. 1. Ouders kunnen allereerst jaarlijks een vrijgesteld bedrag van schenken aan hun kinderen. 2. Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, kan dit bedrag voor één kalenderjaar worden verhoogd tot (hierna: eenmalig verhoogde vrijstelling). 3. Als de schenking wordt gedaan met het doel dat de begiftigde deze schenking voor bepaalde doelen gebruikt (eigen woning en studie/opleiding), kan de reguliere vrijstelling worden verhoogd tot Op grond van artikel 33 onder 6 SW 3 kan onder voorwaarden eenmalig bij een schenking van ouders aan hun kinderen een extra vrijstelling van worden genoten. De volgende voorwaarden gelden: 1. de verhoogde vrijstelling van artikel 33 onder 5 SW is al vóór 2010 door het kind toegepast; 2. het kind is tussen de 18 en 40 jaar oud; 3. het bedrag is geschonken voor de eigen woning. In artikel 33 onder 7 SW is een restvrijstelling opgenomen. Als een begiftigde niet een andere vrijstelling kan gebruiken, kan een beroep worden gedaan op deze vrijstelling. Op grond van deze bepaling geldt voor schenkingen in 2016 een vrijstelling voor een bedrag van en is voor hen geen verhoging mogelijk. In het jaar dat een beroep wordt gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling (artikel 33 onder 5 SW), kan niet daarnaast de jaarlijkse vrijstelling worden toegepast. De verhoogde vrijstelling is namelijk een verhoging van, niet een verhoging met. 2 Verruiming per 2017 Op 15 september 2015 is het wetsvoorstel Belastingplan 2016 gepubliceerd. 4 Het aangenomen Belastingplan 2016 voorziet in een verruiming van de schenkingsvrijstelling. 3 Dit onderdeel vervalt per 1 januari Wetsvoorstel met nummer

3 Vanaf 2017 hebben begiftigden tussen de 18 en 40 jaar oud een vrijstelling van voor schenkingen voor de eigen woning. Vanaf 2017 geldt ook voor derden een vrijstelling van , mits zij voldoen aan de leeftijdseis. De nieuwe verhoogde vrijstellingen zijn vanaf 1 januari 2017 opgenomen in artikel 33 onderdeel 5 en 7 SW. Niet iedereen kan vanaf 2017 een vrijstelling van toepassen. De hoogte van de (nog) toe te passen vrijstelling is afhankelijk van de toepassing van vrijstellingen in het verleden. Er is in artikel 82a SW dan ook overgangsrecht opgenomen dat ingaat op de samenloop van de nieuwe verhoogde vrijstellingen en voorheen bestaande verhoogde vrijstellingen. Hieruit blijkt dat duidelijk moet zijn in welke jaren een beroep is gedaan op verhoogde vrijstellingen voor de schenkbelasting. Verder in deze notitie wordt ingegaan op het overgangsrecht. 3 Vragen over vrijstellingen In de praktijk worden diverse vragen gesteld over de toepassing van de verruimde vrijstelling. Hierna wordt de werking van de regeling verduidelijkt aan de hand van verschillende vragen en antwoorden. Per antwoord wordt, indien nodig, de situatie voor 2016 en 2017 beschreven. Er is geen sprake van een doorlopende casus, de vragen staan in beginsel los van elkaar. Er wordt steeds vanuit gegaan dat de begiftigde voldoet aan de leeftijdseis. Voor beter begrip van de systematiek, kunt u uiteraard wel verbanden leggen tussen de verschillende vragen en de bijbehorende antwoorden. Het overgangsrecht voor de schenkingsvrijstelling komt ook aan de orde. Tenzij anders aangegeven. is bij de vragen nog niet bekend hoeveel er wordt geschonken. Uit het overzicht over het overgangsrecht, volgt wat fiscaal het meest optimaal is. 3.1 Definitie eigenwoningschuld Vader schenkt zijn zoon een groot bedrag zodat zoon zijn eigenwoningschuld, die hij in 2003 is aangegaan, kan aflossen. Kan zoon een hoge vrijstelling toepassen? In de wettelijke regeling wordt namelijk gerept over artikel 3.119a SW, wat zou inhouden dat de schenking moet worden gedaan voor aflossing van een eigenwoningschuld die voldoet aan de aflossingseisen die sinds 2013 gelden. Klopt dit? 3

4 Nee, dit klopt niet. In de wettelijke bepalingen 5 zijn weliswaar verwijzingen naar artikel 3.119a Wet IB 2001 te vinden. Echter, via artikel 10bis.9 Wet IB 2001 wordt ook de op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld aangemerkt als eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.119a Wet IB Dus ook voor schenkingen voor de aflossing van oude eigenwoningschulden kunnen begiftigden een beroep doen op de verruimde vrijstelling. 3.2 Schenking door derden Een oom wil zijn neef een groot bedrag voor zijn eigen woning schenken. De neef heeft al een schenking ontvangen van zijn vader. Voor de schenking van zijn vader heeft hij een hoge vrijstelling toegepast. Kan de neef een hoge vrijstelling toepassen als zijn oom deze schenking aan hem doet? Schenking 2016 Het gaat in dit geval om een oom-neef-relatie. Op de verkrijging door de neef is de vrijstelling van artikel 33 onder 7 SW van toepassing. Hier geldt in 2016 sowieso geen verhoging voor. De neef kan dus slechts een vrijstelling van toepassen. Hier geldt geen leeftijdseis voor. Schenking 2017 Met ingang van 1 januari 2017 wordt de vrijstelling van artikel 33 onder 7 SW verruimd. Als de neef voldoet aan de leeftijdseisen (tussen 18 en 40 jaar), wordt het bedrag van de vrijstelling verruimd tot De neef kan in 2017 dus onder voorwaarden een vrijstelling van toepassen. Het doet er daarbij niet toe dat de neef al een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling voor de schenking die hij van zijn vader ontving. De verhoogde vrijstelling kan weliswaar slechts eenmaal worden toegepast, maar dat geldt alleen als het gaat om dezelfde schenker. Een begiftigde kan dus wel van meerdere personen vrijgesteld ontvangen, mits iedere schenking wordt aangewend voor de beschreven doeleinden. 5 Situatie 2016: artikel 33 onderdeel 5 SW; Situatie 2017: artikel 33 onderdeel 5 en artikel 33a SW 4

5 N.b. In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 is destijds over de tijdelijk verhoogde vrijstelling aangegeven dat als er een afspraak is gemaakt tussen broers om kruislings aan elkaars kind te schenken, het de vraag is of er wel sprake is van een schenking aan het kind van de ander (en niet toch een schenking aan het eigen kind). Destijds was aangegeven dat de Belastingdienst dergelijke constructies zal bestrijden in het reguliere toezicht. Daarbij kan een signaal zijn dat iemand van meerdere personen (al dan niet in familieverband) een schenking ontvangt. Ook in de Nota naar aanleiding van het Verslag bij het Belastingplan 2016 zijn hier opmerkingen over gemaakt. De Belastingdienst kan in het reguliere toezicht de gevallen met mogelijke kruislingse schenkingen eruit filteren op basis van verschillende signalen. 3.3 Schenkingen door partners Vader en moeder zijn gehuwd en hebben huwelijksvoorwaarden (koude uitsluiting). Vader zal in 2017 een schenking aan hun zoon doen uit zijn eigen vermogen. Moeder wil in 2017 ook een schenking aan hun zoon doen uit haar eigen vermogen. Kan de zoon op beide schenkingen een hoge vrijstelling toepassen? Nee, in artikel 28 SW is namelijk aangegeven dat schenkingen door ouders tezamen of afzonderlijk gedaan gedurende een kalenderjaar, worden aangemerkt als één schenking. Daarbij maakt het niet uit of de ouders gehuwd zijn of niet en als zij gehuwd zijn, of zij huwelijksvoorwaarden hebben. Voor de toepassing van artikel 28 SW is het criterium dat er sprake is van een ouder. De huwelijksstatus van de ouders is daarbij niet van belang. 3.4 Schenkingen aan meerdere begiftigden Vader heeft zijn zoon een schenking gedaan. Nu wil vader ook zijn dochter en zijn neef een groot bedrag schenken. Kunnen ook zij een hoge vrijstelling toepassen, het gaat immers om een eenmalige vrijstelling? Ja, een schenker mag sowieso meerdere personen het vrijgestelde bedrag schenken. Het karakter éénmalig is namelijk niet van belang op de schenking/schenker, maar ziet op de vrijstelling van belasting die moet worden betaald als gevolg van het verkrijgen van een schenking. Of er sprake is van éénmalig moet dan ook worden bezien vanuit het oogpunt van de begiftigde, en dan met het oog op de relatie van één schenker. 5

6 Let op: partners worden voor de berekening van schenkbelasting gezien als één en dezelfde persoon (artikel 26 SW). Denk bijvoorbeeld aan schenkingen door een ouder en diens partner, waarbij die partner niet een ouder is. Let op: in 2016 is er geen hoge vrijstelling voor neef. Neef kan in 2016 dus een vrijstelling van slechts toepassen. 3.5 Schenkingen aan partners Man en vrouw zijn onlangs gehuwd en hebben samen een huis gekocht. De moeder van de man doet een schenking aan hem voor aflossing van de eigenwoningschuld. De moeder wil daarnaast een groot bedrag aan haar schoondochter schenken zodat zij een hoge vrijstelling toepast. Kan de schoondochter een hoge vrijstelling toepassen op die schenking? Nee, dit is niet mogelijk. Partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt (artikel 26 SW). Daarom worden de man en de vrouw voor de schenkbelasting als één persoon gezien en wordt de man in dat kader geacht twee schenkingen te hebben ontvangen. 3.6 Schenking door een bv Vader heeft een bv met overtollige liquiditeiten. Kan de bv van de vader een schenking doen aan de zoon, waarbij de zoon een hoge vrijstelling toepast? Weliswaar kan een bv schenken, dus ook aan het kind van de dga. In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 is destijds echter aangegeven dat een dergelijke schenking wordt gezien als een schenking bovenlangs, met andere woorden een belaste uitdeling aan de dga en vervolgens een schenking door de dga aan het kind. Als de dga (vader) dus zelf al heeft geschonken en het kind (zoon) de verhoogde vrijstelling heeft toegepast, kan het kind de vrijstelling niet nogmaals toepassen op de schenking die afkomstig is uit de bv. 6

7 3.7 Schenking aan werknemers De bv heeft een werknemer die graag een huis wil kopen. De dga denkt erover om de bv een groot bedrag te laten schenken. Kan de werknemer een hoge vrijstelling toepassen? In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 is destijds aangegeven dat in werkgever/werknemer-relaties in beginsel sprake is van (verkapt) loon en niet van een schenking. Dit is dus in beginsel niet mogelijk. 3.8 Schenking aan buitenlands belastingplichtige (IB) Vader en moeder willen hun dochter, die woont in het buitenland, een groot bedrag schenken. De dochter is buitenlands belastingplichtig. Kan de dochter een hoge vrijstelling toepassen? Ja, om een hoge vrijstelling toe te passen moet het gaan om een schenking ter zake van een eigen woning als in artikel 3.111, lid 1 of lid 3, Wet IB Weliswaar is artikel Wet IB 2001 opgenomen in de titel over binnenlandse belastingplichtigen, dat betekent echter niet dat de begiftigde ook binnenlands belastingplichtig moet zijn. Slechts van belang is de kwalificatie als eigen woning. Ook de begiftigde die buitenlands belastingplichtig is, kan de tijdelijk verruimde vrijstelling dus toepassen, mits er sprake is van een eigen woning in de zin van artikel 3.111, lid 1 of lid 3 Wet IB Schenking aan niet-belastingplichtige (IB) Vader en moeder willen hun zoon, die woont in het buitenland, een groot bedrag schenken. De zoon is in het geheel niet belastingplichtig in Nederland. Kan de zoon een hoge vrijstelling toepassen? Ja, dit kan. In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 is destijds opgemerkt dat conform de goedkeuring in het beleidsbesluit BLKB 2012/417M van 20 december 2012, dit onder voorwaarden mogelijk is. Daarvan uitgaande kan, voor de regeling die vanaf 2017 geldt, worden gesteld dat de verruimde vrijstelling ook geldt voor een schenking voor de eigen woning van de begiftigde die is gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. Dit is ook bevestigd in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan

8 3.10 Schenking voor aflossing van eigenwoningschuld partner Vader wil zijn dochter een groot bedrag schenken voor de eigen woning. Dochter realiseert zich ineens dat zij en haar echtgenoot huwelijksvoorwaarden (koude uitsluiting) hebben en dat de eigenwoningschuld niet van haar is maar van haar echtgenoot. Zij denkt dat als haar vader haar een bedrag schenkt voor de aflossing van de eigenwoningschuld van haar echtgenoot, zij de vrijstelling toch kan toepassen. Kan dochter de vrijstelling toepassen? Nee, dit is niet mogelijk. In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 is destijds het volgende aangegeven (en vergelijkbare opmerkingen in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2016): De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen uiteen te zetten hoe de vrijstelling van toepassing is op een gehuwd stel, waarbij de één de schenking krijgt terwijl het huis op naam van de ander staat. De schenking moet door de begiftigde worden gebruikt voor zijn eigen woning. De schenking mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen die een ander heeft Schenking in de vorm van kwijtschelding Vader en moeder hebben hun dochter een lening verstrekt waarmee dochter een eigen woning heeft gekocht. Vader en moeder willen nu een deel van de schuld kwijtschelden. Kan dochter een hoge vrijstelling toepassen? Bij de behandeling van het Belastingplan 2014 is destijds aangegeven dat de tijdelijk verruimde vrijstelling geldt voor aflossing van een eigenwoningschuld. Kwijtschelding van een eigenwoningschuld houdt ook een schenking in aan de schuldenaar die de eigenwoningschuld van de schuldenaar vermindert. Naar onze mening geldt hetzelfde in Schenking vrij van recht Zijn de bedragen van de hoge vrijstelling zoals in de wet vermeld, brutobedragen of nettobedragen, met andere woorden, zijn de hoge vrijstellingen bedragen vóór eventuele schenkbelasting of ná eventuele schenkbelasting? 8

9 Als de schenker een bedrag schenkt en daarbij bepaalt dat de eventueel verschuldigde belasting voor diens rekening komt, dan is dat een schenking vrij van recht. De schenking moet dan gebruteerd worden. De begiftigde heeft dan een extra voordeel, waardoor het brutobedrag van de ontvangen schenking meer bedraagt. Dan kan alsnog schenkbelasting verschuldigd zijn over het meerdere. De bedragen van de vrijstellingen zijn dus brutobedragen (dus vóór eventueel verschuldigde schenkbelasting) Aanwending schenking voor ander doel dan eigen woning Zoon krijgt een schenking van een groot bedrag van zijn ouders. Hiervoor doet hij een beroep op een hoge vrijstelling. Mag hij een deel van de schenking gebruiken voor andere doeleinden dan voor de eigen woning? Ja, onder voorwaarden mag dit. Voor een bedrag van geldt een bestedingsvrij doel, uiteraard onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de leeftijdseis en dat de schenking is gedaan door de ouder aan het kind. Het restant moet wél gebruikt worden voor de eigen woning van de begiftigde. 6 Voor derden die in 2017 voldoen aan de leeftijdsgrens, geldt een bestedingsvrij doel voor een bedrag van Het restant moet wél worden aangewend voor de eigen woning. Als in meerdere jaren wordt geschonken en de vrijstelling dus wordt uitgesmeerd over meerdere jaren, dan kan in de volgende jaren worden aangevuld tot een vrijstelling van Verhoogde vrijstelling naast of in plaats van reguliere schenking? Vader wil zoveel mogelijk vermogen schenken maar wil dat er helemaal geen schenkbelasting verschuldigd is. Hij wil dat er zoveel mogelijk vrijstellingen worden toegepast. Hij denkt er daarom over om in 2017 aan zijn dochter zowel het bedrag van in het kader van de eigen woning te schenken als het bedrag van de reguliere schenking (in 2017: 5.304). Kan zijn dochter op beide schenkingen vrijstellingen toepassen? 6 Bij een beroep op artikel 33 onder 5 SW 7 Bij een beroep op artikel 33 onder 7 SW 9

10 Nee, dit is niet mogelijk. De verhoogde vrijstelling is een verhoging van de reguliere vrijstelling tot Met andere woorden, het bedrag van kan worden verhoogd tot , niet met dagen regeling erfbelasting Iemand heeft iets gehoord over schenkingen, hoge vrijstellingen en de 180-dagenregeling. Hoe zit dat ook alweer? Wetgeving De 180-dagenregeling staat in artikel 12 SW. 2. Artikel 12, lid 1 SW bepaalt dat alles wat binnen 180 dagen voor het overlijden van de erflater is geschonken, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen. De erflater moet ten tijde van het overlijden wel woonachtig zijn in Nederland. 3. Artikel 12, lid 3 SW bepaalt dat de 180-dagenregeling niet van toepassing is op schenkingen als (onder andere) in artikel 33 onder 5 (voor zover de verhoogde vrijstelling geldt) en artikel 33 onder 6 SW. Over de schenking is dan geen erfbelasting verschuldigd. Conclusies: bij schenkingen van ouders aan kinderen kan de 180-dagenregeling aan de orde zijn. Er geldt echter onder voorwaarden een uitzondering. Voor schenkingen aan derden is er in 2016 geen hoge vrijstelling. Als er toch wordt geschonken aan derden, dan kan de 180- dagenregeling aan de orde komen. Een uitzondering hierop is dan niet aan de orde. Wetgeving De 180-dagenregeling staat in artikel 12 SW. 2. Artikel 12, lid 1 SW bepaalt dat alles wat binnen 180 dagen voor het overlijden van de erflater is geschonken, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen. De erflater moet ten tijde van het overlijden wel woonachtig zijn in Nederland. 3. Artikel 12, lid 3 SW bepaalt dat de 180-dagenregeling niet van toepassing is op schenkingen als (onder andere) in artikel 33 onder 5 (voor zover de verhoogde vrijstelling geldt) en artikel 33 onder 7 SW. Over de schenking is dan geen erfbelasting verschuldigd. 10

11 Conclusies: bij schenkingen van ouders aan kinderen kan de 180-dagenregeling aan de orde zijn. Er geldt echter onder voorwaarden een uitzondering. Voor schenkingen aan derden is er in 2017 ook een hoge vrijstelling. Bij schenkingen aan derden kan de 180-dagenregeling aan de orde komen. Ook dan geldt onder voorwaarden een uitzondering Termijn aanwenden schenking De begiftigden van de schenkingen weten niet of er termijnen gelden voor het aanwenden van de geschonken bedragen. Zij hebben gehoord dat er termijnen gelden, afhankelijk van het doel waarvoor de schenking wordt aangewend. Is dat inderdaad het geval? De huidige hoge vrijstelling voor de schenkbelasting is opgenomen in artikel 33 onder 5 (en onder 6) SW. Daar wordt verwezen naar artikel 5 en 6 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, waarin wordt ingegaan op de ontbindende en de opschortende voorwaarde. Verbetering / onderhoud ontbindende voorwaarde Als de schenking wordt gedaan voor verbetering of onderhoud van een eigen woning van de begiftigde, dan dient de schenking te worden gedaan onder ontbindende voorwaarde. De schenking vindt terstond plaats. Vervolgens dient het bedrag in het jaar van schenking of binnen twee kalenderjaren daarna te worden aangewend voor dat doel. Verwerving / aflossing eigenwoningschuld/restschuld opschortende voorwaarde Als de schenking moet worden aangewend voor verwerving van een eigen woning of voor aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld, dan moet de schenking worden gedaan onder opschortende voorwaarde dat de begunstigde een eigen woning heeft verworven of (een deel van) de eigenwoningschuld of de restschuld heeft afgelost. Pas op het moment dat wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde komt de schenking voor de toepassing van de Successiewet 1956 tot stand. 8 Wordt de woning dus in 2017 verworven c.q. wordt de eigenwoningschuld/restschuld in 2017 (gedeeltelijk) afgelost, dan treedt de voorwaarde pas in 2017 in werking en komt de schenking op dat moment tot stand. 8 Artikel 1, lid 9 SW 11

12 Overigens wordt voor de verwerving van een eigen woning verwezen naar een woning als in artikel lid 1 en lid 3 IB, daaronder valt dus ook de woning in aanbouw Aangifteplicht Moet er een aangifte schenkbelasting worden ingediend en moet er een expliciet beroep worden gedaan op een hoge vrijstelling van artikel 33 onderdeel 5, 6 of 7 SW? 9 Voor reguliere schenkingen tot het jaarlijks vrijgestelde bedrag, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor toepassing van de hoge vrijstellingen moet wél aangifte schenkbelasting te worden gedaan, waarin een expliciet beroep op de vrijstelling word gedaan. Dit is ook bepaald in de betreffende wettelijke bepalingen. De aangifte moet binnen twee maanden na het kalenderjaar worden ingediend. 10 De aangifte wordt gedaan bij: Belastingdienst/Kantoor Eindhoven Antwoordnummer TS Eindhoven 3.18 Bewijsstukken Moeten er bij de aangifte schenkbelasting bewijsstukken worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de schenking is aangewend voor de betreffende doeleinden? Nee, bij het indienen van de aangifte hoeven geen bewijsstukken te worden meegestuurd. Desgevraagd moet met schriftelijke bescheiden echter wel worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde is aangewend voor een van de doeleinden met betrekking tot de eigen woning. 11 In het aangiftebiljet dat de Belastingdienst gebruikt, wordt overigens gevraagd of van de schenking een notariële akte is opgesteld. Als dat het geval is, moet daar wel een kopie van worden meegestuurd. 9 In 2016 gaat het om artikel 33 onder 5 en onder 6 SW, in 2017 gaat het om artikel 33 onder 5 en onder 7 SW 10 Artikel 46 SW 11 Artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 12

13 Let op: in de praktijk is het verstandig om het betreffende bankafschrift uit te printen of digitaal op te slaan, omdat deze maar gedurende een bepaalde periode opgevraagd kunnen worden bij de bank Gespreid schenken over meerdere jaren Vader en moeder willen schenkingen doen aan hun kinderen. Vader en moeder beseffen dat als zij dit jaar ineens een groot bedrag schenken, zij veel van hun spaargeld ineens kwijt zijn. Zij vragen zich af of zij ook in meerdere jaren kleinere bedragen kunnen schenken aan hun kinderen. Kunnen de kinderen de schenkingen in bijvoorbeeld twee jaren volledig vrijgesteld ontvangen? Ja, onder voorwaarden kan dit vanaf Dan geldt namelijk het nieuwe artikel 33a SW. In lid 2 wordt aangegeven dat een verkrijger die in een kalenderjaar de verhoogde vrijstelling van artikel 33, onderdeel 5, onder c of onderdeel 7, niet geheel heeft benut, van dezelfde schenker ontvangen schenkingen voor een eigen woning tot ten hoogste het onbenutte deel gespreid over de twee volgende kalenderjaren, alsnog ten laste van de verhoogde vrijstelling kan brengen. Deze bepaling geldt vanaf Optimaal benutten vrijstellingen Vader en moeder willen schenkingen doen aan hun dochter. Zij hebben hun bankafschriften nog eens bekeken en zien dat vader en moeder in het verleden al schenkingen hebben gedaan aan hun dochter. Zij vragen zich af hoeveel zij nog kunnen schenken aan de kinderen om de vrijstellingen optimaal te (kunnen) benutten. Is er een overzicht beschikbaar waaruit blijkt hoe het overgangsrecht uitwerkt? Ja, er is een overzicht beschikbaar, zie hierna. Er moet van verschillende situaties worden uitgegaan. Dat betekent dat bepaalde vragen steeds moeten worden gesteld. 1. Zo is van belang of er al vóór 2010 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. 2. Van belang is ook of daarna gebruik is gemaakt van een (aanvulling op de) eenmalig verhoogde vrijstelling. 13

14 In de tabellen 1, 2 en 3 wordt steeds aangegeven wat in een bepaalde situatie nog in 2016 dan wel in 2017 kan worden geschonken. Tabel 1 Niet eerder hoge vrijstelling toegepast Schenken in 2016 Vrijstelling in 2016 maximaal Desgewenst in 2017 of 2018 aanvullen met Schenken na 2016 Vrijstelling maximaal Deze vrijstelling kan worden gespreid over drie achtereenvolgende jaren Als nog nooit gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling, dan kan in 2016 een bedrag van vrijgesteld worden geschonken. Dit bedrag kan in 2017 en 2018 worden aangevuld met een bedrag van , waardoor de totale verhoogde vrijstelling uitkomt op Als nog nooit gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling en wordt in 2016 een bedrag van (maximaal) vrijgesteld geschonken, dan kan dit bedrag in 2017 of 2018 worden aangevuld met een bedrag van Wordt in 2016 geen verhoogde vrijstelling toegepast, dan geldt vanaf 2017 een vrijstelling voor een bedrag van Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 13 Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 14

15 Tabel 2 Vóór 2010 al eenmalig verhoogde vrijstelling toegepast Schenken in 2016 Vrijstelling in 2016 maximaal Bij toepassing van de vrijstelling van in 2016, kan de vrijstelling in 2017 of 2018 desgewenst worden aangevuld met Schenken na 2016 Vrijstelling maximaal Als een kind vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan kan het kind deze vrijstelling in 2016 aanvullen met Wordt gebruik gemaakt van deze vrijstelling, dan geldt in 2017 of 2018 nog een aanvulling van de vrijstelling van Als een kind vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling en heeft hij in de jaren tussen 2010 en 2014 een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling, dan heeft het kind in 2016 geen vrijstelling meer. Ook voor 2017 is er geen vrijstelling meer. Het kind heeft immers al eerder de mogelijkheid gehad om de vrijstelling van te benutten. Als een kind vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling en heeft hij in de jaren tussen 2010 en 2016 geen gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt vanaf 2017 nog een vrijstelling van Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 15 Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 15

16 Tabel 3 Vóór 2010 geen eenmalig verhoogde vrijstelling toegepast, maar wel daarna Schenken in 2016 Schenken na 2016 Geen vrijstelling Als tussen 2010 en 2014 is geschonken, dan resteert er na 2016 geen vrijstelling. Als in 2015 of 2016 is geschonken, dan kan in 2017 of 2018 worden aangevuld met Als een kind ná 2010 een verhoogde vrijstelling heeft toegepast, dan kan in 2016 geen hoge vrijstelling worden toegepast. Als een kind tussen 2010 en 2014 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan geldt na 2016 geen verhoogde vrijstelling. Als een kind in 2015 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan geldt in 2017 of 2018 nog een vrijstelling van Als een kind in 2016 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan geldt in 2017 of 2018 nog een vrijstelling van Schenken in meerdere jaren Vader en moeder willen aan hun dochter een zo groot mogelijk bedrag schenken. Zij hebben nooit eerder schenkingen gedaan. In 2016 willen zij een bedrag van schenken. Kunnen zij in een later jaar alsnog bijschenken? Vader en moeder kunnen in (maximaal) drie achtereenvolgende jaren schenken. Dus zij zouden hun dochter in 2016 een bedrag van kunnen schenken en in 2017 of 2018 nog maximaal Dit kan dan allemaal onder toepassing van de vrijstelling van Het Ministerie van Financiën denkt er momenteel over om in 2017 of 2018 zó uit te leggen dat zowel in 2017 als in 2018 kan worden geschonken tot een totaalbedrag van Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 17 Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 18 Zie vraag 3.21 uitleg Ministerie van Financiën 16

17 3.22 Schenken in meerdere jaren spreiding (1) Er wordt gesproken over een spreidingsmogelijkheid. Kun je schenkingen zo spreiden dat je de vrijstelling over meerdere jaren uitsmeert? Ja, die mogelijkheid bestaat inderdaad. Er bestaat een mogelijkheid om schenkingen in drie opeenvolgende jaren te doen, onder toepassing van de hoge vrijstelling. Er zijn nog meerdere onduidelijkheden over de spreidingsmogelijkheid. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat er (onder andere) nog zal worden ingegaan op de spreidingsmogelijkheid in combinatie met het overgangsrecht Schenking in meerdere jaren spreiding (2) Als de vrijstelling wordt gebruikt voor de schenking in (maximaal drie) termijnen, moet dan bij de eerste termijn al duidelijk zijn voor welke doelen de verschillende termijnen worden geschonken? Nee, het is niet nodig om al bij de eerste termijn te weten voor welke doelen eventueel volgende termijnen moeten worden aangewend. Belangrijk is dat bij iedere afzonderlijke termijn wel duidelijk is voor welk doel de schenking wordt gedaan Schenking in meerdere jaren spreiding (3) Als de vrijstelling wordt gebruikt voor de schenking in (maximaal drie) termijnen, moeten de schenkingen dan in alle drie de jaren plaatsvinden of kan dat ook in twee van de drie jaren? Via de spreidingsmogelijkheid kan in een jaar, en de twee daarop volgende kalenderjaren worden geschonken onder toepassing van de schenkingsvrijstelling. Dit mogen ook twee van de drie jaren zijn. Het Ministerie van Financiën heeft daarbij ook bevestigd dat dit ook het eerste en het derde jaar kunnen zijn Schenken in meerdere jaren omvang termijnen van de schenkingen Als de vrijstelling wordt gebruikt voor de schenking in (maximaal drie) termijnen, moet dan bij de eerste termijn al duidelijk zijn hoe groot de verschillende termijnen zijn? Nee, dat hoeft niet. 17

18 Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze notitie kunt u een bericht sturen naar Culemborg, Mr. A.T. Pahladsingh Bureau Vaktechniek Disclaimer De informatie in deze notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud deze notitie kan het RB geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. Deze notitie kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het RB heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Het is de ontvanger/gebruiker van deze notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het RB. 18

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

Actualiteiten Estate planning

Actualiteiten Estate planning Actualiteiten Estate planning Actualiteiten Estate Planning Inleiding Programma: Belastingplan 2017 Trends in het kader van de Estate Planning Trends in het kader van het levenstestament Huidige regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69005 29 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000223377, tot wijziging

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8586173...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8586173... Page 1 of 7 FBN 2013(5) 27 De verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor de eigen woning anno 2013 Publicatie Fiscale Berichten voor het Notariaat Aflevering 25 afl. 5 Publicatiedatum 01

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd Kwartaalbericht Estate Planning, De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: KWEP 2013/62 Bijgewerkt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14580 22 september 2010 Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing 15 september 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4393

ECLI:NL:RBDHA:2016:4393 ECLI:NL:RBDHA:2016:4393 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08-04-2016 Datum publicatie 26-04-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_7509 SCHENK

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober pagina 1

Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober pagina 1 Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober 2016 pagina 1 Programma 16:00: Inleiding symposium 16:10: Jelle van den Berg: Belastingplan 2017 16:45: Theo Hoogwout: Schenkingsvrijstelling eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 153 21 januari 2013 Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing Herplaatsing besluit

Nadere informatie

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Actualiteiten personen- en familierecht. Daniëlle Oosten, kandidaat-notaris Jolanda Steenhuis, juridisch medewerker

Welkom bij de workshop Actualiteiten personen- en familierecht. Daniëlle Oosten, kandidaat-notaris Jolanda Steenhuis, juridisch medewerker Welkom bij de workshop Actualiteiten personen- en familierecht Daniëlle Oosten, kandidaat-notaris Jolanda Steenhuis, juridisch medewerker Onderwerpen - Nieuw Nederlands huwelijksvermogensrecht - Europese

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans Register Belastingadviseur Koren 16 Tel: 0492-841336 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl De Vliegert, november 2013 Copyright

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Reactie RB op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (34 553)

Reactie RB op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (34 553) Reactie RB op het wetsvoorstel (34 553) Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen van het op 20 september 2016 gepubliceerde wetsvoorstel Overige Fiscale

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 20-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_2521 ERF Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken WoonBeurs Rabobank Maastricht en Omstreken Verbouwen Rabobank Maastricht en Omstreken Programma Informatie notaris Informatie makelaar Informatie bank Schenken mr. Hans Achten, notaris mr. Siv Lucassen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1521

ECLI:NL:GHDHA:2017:1521 ECLI:NL:GHDHA:2017:1521 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00303

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Vergeten testament. Informele wil 1 Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie