Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning"

Transcriptie

1 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl<ing \OOr de eigen V\Ofling FiscaNet ~~ MvF, NR: BLKB2013/1699M 16 september 2013 Belastingtijdvak: 2013 Schenkbelasting 1 tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning In dit besluit wordt (vooruitlopend op het Belastingplan 2014) goedgekeurd dat de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning vanaf 29 oktober 2012 ook kan worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 16 september 2013, nr.blkb2013/1699m De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit keur ik vooruitlopend op wetgeving het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot C voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. 1. Inleiding In het Belastingplan 2014 is voorgesteld de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning uit te breiden met de schenking voor aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning, alsmede de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning tijdelijk te verruimen tot en de beperking in de kring van schenker en verkrijger en de leeftijd van de verkrijger tijdelijk los te laten. Vooruitlopend op deze wetgeving keur ik onder voorwaarden goed dat het door artikel 33, aanhef en onderdelen 5, 6 en 7, van de Successiewet vrijgestelde bedrag wordt verhoogd tot een bedrag van Deze verhoging geldt uitsluitend voor schenkingen voor de eigen woning. De verruiming is niet, zoals de bestaande verhoogde vrijstellingen van artikel 33, aanhef en onderdelen 5 en 6, van de Successiewet, beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Het bedrag van dat voor vrijstelling in aanmerking komt, wordt verminderd met de verhoogde vrijstellingen, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5 en 6, van de Successiewet waarop de verkrijger al eerder een beroep heeft gedaan. Deze laatstbedoelde vrijstellingen worden alleen toegepast bij schenkingen door ouders aan kinderen. Daarom vindt deze vermindering alleen plaats als die ouders in aanvulling op de reeds eerder door hen gedane schenking voor de eigen woning of studie van hun kind, nogmaals een schenking aan hun kind doen. https:/fw.nn.fiscanet.nllfiscanet/fiscaal.nsf/0/3f33b1 E18CE86F02C 1257BF A?opendocument 1/3

2 Schenkbelasting I tijdelijle wrruiming van de 11rijstelling 100r de schenking 100r de eigen v..oning 1.1 Liist van afkortingen Is uccess iewet llsuccessiewet 1956 Schenking voor de Schenking van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eigen woning eerste of derde lid, van de Wet IB 2001 of de schenking van een bedrag ter zake van de verwerving van een zodanige eigen woning, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001 of voor de aflossing van een restschuld vervreemde eigen woning Restschuld Restschuld als bedoeld in artikel 3.120a van de Wet IB 2001 vervreemde eigen waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare woning kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel van die wet I 2. Goedkeuring voor schenking voor aflossing restschuld vervreemde eigen woning Goedkeuring Ik keur vooruitlopend op wetgeving onder voorwaarden goed dat de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5 of 6, van de Successiewet, ook geldt voor de schenking aan een kind voor de aflossing van zijn restschuld vervreemde eigen woning. Voorwaarden De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden: - De schenking is gedaan op of na 29 oktober De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. 3. Goedkeuring voor verruiming vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning Goedkeuring Ik keur vooruitlopend op wetgeving onder voorwaarden goed dat het door artikel 33, aanhef en onderdelen 5, 6 of 7, van de Successiewet, van schenkbelasting vrijgestelde bedrag wordt verhoogd tot een bedrag van De goedkeuring geldt ook voor de schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Voorwaarden De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden: - De schenking betreft een schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan. - De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. - Als de schenking is verkregen van de ouders, wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5 en 6, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast. https:/l\wvw.fiscanet.nllfiscanetlfiscaal.nsf/0/3f33b 1 E18CE86F02C 1257BF A?opendocument 2/3

3 Schenl4:>elasting I tijdelijke wrruiming van de lofijstelling \OOr de schenking \OOr de eigen III.Qning 4. Inwerkingtreding en vervallen van het besluit Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Onderdeel 2 werkt terug tot 29 oktober Onderdeel 3 werkt terug tot 1 oktober Het besluit vervalt op 1 januari Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers. https:/l\wvw.fiscanet.nllfiscanetlfiscaal.nsf/0/3f33b 1 E18CE86F02C 1257BF A?opendocument 3/3

4 Belastingdienst stelt online formulier Opgaaf lening eigen IMlning beschild>aar ~ FiscaNet '8v~ Belastingdienst, NR: nvt 1 oktober 2013 Belastingtijdvak: 2013 Belastingdienst stelt online formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar Als een belastingplichtige een lening voor de eigen woning afsluit bij een bank of een andere financiële instelling, dan zijn zij verplicht om de gegevens over de lening voor de eigen woning aan de belastingdienst door te geven. De lening kan echter ook zijn afgesloten bij een instelling of persoon die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst aan te leveren. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: banken die niet in Nederland gevestigd zijn, of een familielid, of de bv van de belastingplichtige. Om in aanmerking te komen voor (hypotheek)renteaftrek dient de belastingplichtige in dat geval zelf de gegevens over de lening aan de belastingdienst door te geven. De belastingdienst heeft een online formulier beschikbaar gesteld om gegevens met betrekking tot dergelijke leningen door te geven. Het formulier biedt de mogelijkheid om een nieuwe opgaaf te doen, een opgaaf te wijzigen of een opgaaf in te trekken (bij een fout) en vervolgens een nieuw opgaaf in te vullen. Ook is het mogelijk gegevens op te vragen van een eerder doorgegeven lening. De opgaaf hoeft niet te worden ingetrokken als de lening beëindigd is. Om het formulier te gebruiken heeft de belastingplichtige DigiD nodig. In 2014 komt een oplossing voor situaties waarin iemand geen DigiD heeft en deze ook niet kan aanvragen, aldus de website van de belastingdienst. Formulier opgaaf eigen woning Wat kunt u met dit formulier? Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan ons door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan ons doorgeven. U kunt met dit formulier: een nieuwe lening aan ons doorgeven een eerder doorgegeven lening wijzigen U hoeft alleen een wijziging door te geven als het rentepercentage, de einddatum van de lening of de manier van aflossen wijzigt. een eerder doorgegeven lening intrekken gegevens opvragen van een eerder doorgegeven lening Alleen als u de gegevens aan ons hebt doorgegeven, mag u in uw aangifte inkomstenbelasting (hypotheek)rente aftrekken voor het deel van de lening dat bij uw eigenwoningschuld hoort. Wanneer gebruikt u dit formulier niet? U hoeft dit formulier niet te gebruiken als: de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen Als u niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat u een oude lening (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft u deze ook niet aan ons door te geven. de bank of andere financiële instelling de gegevens van uw lening al aan ons doorgeeft Banken en andere financiële instellingen met een adres in Nederland zijn verplicht de gegevens van leningen aan ons door te geven. u geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat: het een lening voor een vakantiewoning is https:llwnn.fiscanet.nl/fiscanetlfiscaal.nsf/0/8e45c72c54a4a3c8c12578f8002f8480?opendocument 1/2

5 Belastingdienst stelt online formulier Opgaaf lening eigen ooning beschil4>aar de lening niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat u de lening niet binnen 30 jaar aflost) de lening beëindigd is, omdat u de laatste aflossing hebt betaald U hoeft in dat geval niet aan ons door te geven dat de lening geëindigd is. Twijfelt u of u dit formulier moet gebruiken? Kijk dan bij Moet u uw lening aan ons doorgeven? om te bepalen of u in uw situatie het formulier hoeft te gebruiken. Wat hebt u nodig? de gegevens van de lening, de woning en de leningverstrekker(s) bij een wijziging of intrekking: het kenmerk van de eerdere opgaaf lening eigen woning uw BSN/sofinummer en DigiD het BSN/sofinummer en DigiD van eventuele andere leningnemers Let op! U geeft met dit formulier de gegevens op voor uzelf en alle andere lening nemers. Deze personen hoeven dus niet meer zelf het formulier in te vullen. Elke leningnemer moet wel ondertekenen met DigiD. https:/lwnn.fiscanet.nl!fiscanet!fiscaal.nsf/0/8e45c72c54a4a3c8c1257bf8002f84bo?opendocument 212

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2013 - nummer 2 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 Bezittingen leiden mogelijk tot hogere eigen bijdrage zorg AWBZ of Wmo Sinds

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie