Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid cliënten Kwaliteit van zorg Klachten cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Jaarrekening Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

3 1. Uitgangspunten verslaggeving ORO is ambitieus in het verbeteren van de kwaliteit van zorg, in het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten en in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Dit jaardocument is daarvan de weerslag. Op veel fronten zijn we bezig en dit zullen we ook in de toekomst moeten blijven doen. Maar de uitdaging voor ORO is om keuzes te maken en nog meer gericht te werken aan verbetering, vernieuwing en innovatie. De middelen die we beschikbaar hebben, zullen we nog gerichter en efficiënter moeten gaan inzetten dan we al deden. Dat is de opgave voor 2012 en volgende jaren. Het jaar 2011 was een jaar met vele uitdagingen. In aanvang werden we geconfronteerd met een absolute verlaging van tarieven. In korte tijd moest ORO een negatieve begroting ombuigen in een begroting die minimaal op nul uitkwam. Een aantal projecten om kosten op korte termijn te beperken en inkomsten te verhogen is daartoe opgestart. Met veel succes. Mede dankzij de eenmalige verhoging van de inkomsten heeft dit geleid tot een groot positief resultaat. Dit positieve resultaat wordt ingezet voor versterking van het eigen vermogen, nodig om de ambitieuze bouwprojecten die ORO heeft te kunnen financieren en ten behoeven van de organisatie en beleidsontwikkelingen. De projecten om de efficiency te verhogen en de zorg en directe ondersteuning aan cliënten te verbeteren zijn in 2011 met veel enthousiasme en inzet uitgevoerd. Dit zetten we in 2012 voort. We danken eenieder die hieraan een steentje heeft bijgedragen. Dat zijn op de eerste plaats alle medewerkers en vrijwilligers. Zonder hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid zou ORO niet de resultaten behalen die ze behaalt. We danken natuurlijk ook onze cliënten en hun familie en vrienden voor het vertrouwen dat ze hebben getoond in ORO. Samen gaan we op weg naar een succesvolle toekomst. Met dit jaardocument verschaft ORO informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2011 zijn ontplooid. Ook legt ORO hiermee verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Diverse disciplines en organisatieonderdelen van ORO hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit document. Drs. Mieke Ockhuizen Voorzitter Raad van Bestuur Drs. Jan Roelofs Lid Raad van Bestuur Mei 2012 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van verslagleggende rechtspersoon ORO Adres Baroniehof 165 Postcode 5709 HL Plaats Helmond Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E mailadres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie ORO is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft de dagelijkse leiding van ORO opgedragen aan de Raad van Bestuur. Deze bestond in 2011 uit één persoon. In 2011 heeft de Raad van Toezicht besloten tot een tweehoofdige Raad van Bestuur. In oktober zijn de sollicitatiegesprekken gestart, per 1 februari 2012 is een tweede lid van de Raad van Bestuur gestart. ORO biedt zorg en ondersteuning vanuit verschillende sectoren: drie Woonsectoren (Rijtven, HGML en DASB), Dagbesteding, Vrije Tijd en Vorming, Kind en Jeugdzorg en het Dienstencentrum. Onder leiding van de Raad van Bestuur worden deze sectoren aangestuurd door vijf sectordirecteuren. De woonsectoren en de sector Dagbesteding bestaan uit een aantal voorzieningen. Elke voorziening wordt geleid door een teammanager. Het Dienstencentrum en Kind en Jeugdzorg zijn gespecialiseerd in behandeling, therapie en ambulante ondersteuning. Deze specialisaties worden ook door een teammanager aangestuurd. De sectoren worden ondersteund door de Ondersteunende diensten: de Cliëntadministratie/ Startpunt, HRM, Financiën & Controle, ICT en Bureau Huisvesting. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door Bestuurszaken, bestaande uit het Bestuurssecretariaat en het Stafbureau. Alle ondersteunende diensten en Bestuurszaken worden aangestuurd door managers. De Raad van Bestuur heeft, ten behoeve van de besluitvorming, overleg met de sectordirecteuren en managers ondersteunende diensten en bestuurszaken, managementteam vergaderingen en individuele werkoverleggen. ORO beschikt over 614 toelatingen, deze zijn als volgt verdeeld: 401 plaatsen inclusief behandeling; 189 plaatsen exclusief behandeling; 24 plaatsen LVG. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 4

5 De organisatiestructuur van ORO ziet er op 31 december 2011 als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuurszaken Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Bureau Huisvesting Financiering & Controle ICT HRM Clientenbureau Woonvoorzieningen Het Rijtven Woonvoorzieningen DASB Woonvoorzieningen HGML Dagbesteding Vrije Tijd en Vorming Dienstencentrum Kind- & Jeugdzorg Besturingsfilosofie ORO heeft gekozen voor een platte organisatie, waarbij de sectordirecteuren integraal verantwoordelijk zijn voor het organiseren, laten uitvoeren en coördineren van de zorg en ondersteuning die ORO verleent aan haar cliënten, binnen de vastgestelde productieafspraken en het instellingsbeleid. De sectordirecteuren dragen zorg voor de kwaliteit en continuïteit van het zorgaanbod volgens de binnen ORO geldende beleidskaders. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie van de door de Raad van Bestuur individueel toegewezen, sectoroverstijgende werkzaamheden en voor een aantal specifiek benoemde ORO brede aangelegenheden. Voorbeelden zijn het project WMO, het opzetten en implementeren van zorgcoördinatie, de metingen voortvloeiend uit het Landelijke Kwaliteitskader en de nieuwe opzet van het Functiehuis. Ook zijn sectordirecteuren integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het financiële beleid en het beheer van middelen en budgetten van de betreffende sector. Medezeggenschapsstructuur Cliënten ORO heeft de medezeggenschap voor cliënten en/of hun ouders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers vastgelegd conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een belangrijke schakel enerzijds tussen cliënten en/of hun ouders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers en ORO anderzijds. De CCR heeft rechten, plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met ORO. Daarnaast kent ORO regio /sectorraden en cliëntenraden per voorziening. De regio /sectorraden fungeren als raad voor advies, overleg, informatie en afstemming. Hun taak is de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten binnen een sector of regio. Zij zijn ook de schakel tussen de cliëntenraden op voorzieningenniveau en de CCR. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 5

6 De Raad van Bestuur overlegt minimaal zes maal per jaar met de CCR. Ook heeft de CCR minimaal één maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht en éénmaal met het managementteam. Meer informatie over de Cliëntenraad is te lezen in paragraaf 3.5. Medewerkers ORO heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden, een ondernemingsraad (OR). De OR heeft als doel de belangen en het welzijn van de ORO medewerkers te behartigen zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De OR bestaat uit 15 leden. De Raad van Bestuur heeft minimaal zesmaal per jaar een overlegvergadering met de OR. Twee keer per jaar heeft de OR overleg met de Raad van Toezicht en één keer per jaar met het managementteam. Meer informatie over de OR is in paragraaf 3.6 te lezen. De CCR en de OR hebben ook onderling overleg. Dit vond in 2011 één keer plaats. Onderwerpen waren: zorgcoördinatie, kernwaarden en ouderenbeleid. Vrijwilligers Een groot aantal vrijwilligers heeft op verschillende wijzen een rol bij de zorg en dienstverlening van ORO. Op 31 december 2011 waren 637 vrijwilligers actief binnen ORO. De coördinator vrijwilligerswerk draagt zorg voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Zij regelt onder andere de afstemming met de zorg, de contracten met vrijwilligers en benodigde opleidingen voor vrijwilligers. Het jaarlijkse vrijwilligersfeest vond in 2011 plaats op 12 november 2011, waarbij meer dan 250 vrijwilligers aanwezig waren. Ook vond in 2011 een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers plaats (zie pagina 37). Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ORO biedt zorg aan en ondersteunt mensen met een verstandelijk beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het gaat hierbij om een breed dienstenpakket op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en vorming, behandeling en ambulante dienstverlening Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (met 501 dagbesteding) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (zonder 124 dagbesteding) Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis 0 Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding 689 (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg einde verslagjaar, inclusief 614 vroegere gezinsvervangende tehuizen* Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0 Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie begeleiding in groepsverband) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo zorg) Personeel Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar 1234 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslag jaar 851 Bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Het totaal aantal bedden/plaatsen (614) is inclusief logeerbedden. Een logeerbed kan door meerdere cliënten worden gebruikt vandaar dat er een verschil is met het totaal aantal verblijfscliënten (625). Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 7

8 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties ORO onderhoudt op alle niveaus in de organisatie externe contacten en werkt op een groot aantal terreinen samen met diverse partijen in de regio Zuidoost Brabant en soms daarbuiten. Hieronder een overzicht van organisaties waar een formele dan wel een geformaliseerde samenwerking mee is. Onderstaande opsommingen zijn niet limitatief, maar geven een goed beeld van het speelveld waarin ORO actief is. Overheden: Ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), College Bouw Zorginstellingen (CBZ), Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie, Provincie Noord Brabant, Waarborgfonds voor de Zorgsector, Zorgkantoor Zuid Oost Brabant, gemeenten in het werkgebied en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). Bankrelaties: Met betrekking tot kapitaalverschaffing heeft ORO relaties met: Rabobank, BNG. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 8

9 Instellingen: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), verwijzers, MEE, collega instellingen, V&V en jeugdzorginstellingen, GGZ instellingen, ROC s (Regionale Opleidingscentra), instellingen voor maatschappelijke dagbesteding/begeleid werken van cliënten. Aanpalende stichtingen: Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB): administreert en beheert gelden van cliënten van ORO; Stichting Vrienden van ORO: een steunstichting van ORO. Specifieke samenwerkingsverbanden staan in de onderstaande tabel benoemd. Samenwerkingsverbanden Samenwerking/partners Antoon van Dijkschool Antoon van Dijkschool, MEE Zuidoost Brabant, Diomage (ABC overleg) Atlant Partnership Cello, Lunet zorg, SWZ (Ambitie) Diomage / Dichterbij Doel samenwerking Ondersteuning bieden aan leerlingen met een verstandelijke beperking door (tijdelijk) uitlenen van personeel van ORO aan de Antoon van Dijkschool. In dit overleg participeren de Antoon van Dijkschool, MEE Zuidoost Brabant, Diomage en ORO. ABC staat voor Afstemming, Beleid en Coördinatie. Het overleg is bedoeld om elkaar te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, afstemmen van de zorgverlening en het doen van beleidsvoorstellen. Het versterken van de samenwerking en afstemming in de regio om een grotere en actieve bijdrage te leveren aan het integreren van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ORO stelt aan het Partnership vacatures en trainingsplaatsen beschikbaar om de werkgelegenheid voor bijzondere groepen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Gehandicapteninstellingen Cello, ORO, SWZ en Lunet zorg hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een vorm van samenwerking op het gebied van arbeidsintegratie. Doel van deze samenwerking is voor mensen met een beperking in hun werkgebied betere mogelijkheden tot het verrichten van arbeid te realiseren. Het gaat hierbij om specifieke onderscheidende arbeidsintegratie ten behoeve van individuele cliënten die enerzijds wonen en mogelijkheden op het terrein van werk hebben, maar anderzijds aangewezen zullen zijn op aanvullende voorzieningen en/of ondersteuning. ORO en Dichterbij, een collega organisatie in de regio Noord Limburg, hebben vanuit een gezamenlijke visie hun dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Gemert Bakel ondergebracht in Diomage. Diomage is in 2011 geheel verzelfstandigd en op basis van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt samengewerkt. Deze overeenkomst wordt in 2012 herzien. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 9

10 Elkerliek Ziekenhuis (Down Poli en AVG poli) GGZ Eindhoven, Lunet zorg (Meriadoc) GGZ Oost Brabant, Diomage (Samen Sterker/Kraanmeer) GGZ Oost Brabant (VG GGZ poli) Regionale onderwijsgevende instanties van beroepsonderwijs in de regio en Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant ROC ter Aa Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, ROC Ter AA, ROC Eindhoven en de gemeente Eindhoven Transvorm Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant Workhome WIJ In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis en het Transmuraal Centrum Quartz is een multidisciplinair team geformeerd dat voor cliënten met het syndroom van Down een poliklinisch spreekuur houdt. Er is een Down Poli voor kinderen en een voor volwassenen. In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis (Deurne) heeft ORO een AVG poli opgericht. Via verwijzing van huisarts of medisch specialist kunnen mensen met een verstandelijke beperking terecht bij de AVG arts. Samen met GGZ Eindhoven, Lunet zorg participeert ORO in een vennootschap onder firma (VOF). Het doel is de exploitatie van woon c.q. begeleidings /behandelingsomgeving in Geldrop voor 24 jongvolwassenen met een autismespectrum stoornis op het grensvlak van VG en GGZ. Samen Sterker is een samenwerkingsverband tussen GGZ Oost Brabant, Diomage en ORO. Dit heeft geresulteerd in Kraanmeer, een intramurale woonvoorziening op het terrein van Huize Padua in Boekel, bestemd voor 12 volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische achtergrond. ORO werkt samen met GGZ Oost Brabant in de VG GGZ poli in Boekel. Het doel is de continuïteit en de kwaliteit van zorg en hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen, te bevorderen en te verbeteren. Er is een convenant opgesteld tussen de Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg zuidoost Noord Brabant en de onderwijsgevende instanties van het beroepsonderwijs in de regio. Doel van dit convenant is de aansluiting van het beroepsonderwijs op het werkveld van de gehandicaptenzorg in de regio te verbeteren en te borgen. ORO heeft een samenwerkingsconvenant met regionaal opleidingencentrum ROC Ter Aa in Helmond. In december 2011 tekende ORO samen met het Elkerliek ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, ROC Ter AA, ROC Eindhoven en de gemeente Helmond een convenant. Een belangrijk doel van dit convenant is dat de aansluiting van het zorgonderwijs op de regionale arbeidsmarkt beter gaat verlopen. Het is bedoeld als antwoord op het (verwachte) groeiend tekort aan arbeidskrachten in deze regio. ORO heeft een overeenkomst met Transvorm (een kennis en dienstencentrum voor personeel en arbeid in de zorg en welzijnssector). ORO maakt gebruik van de diensten gericht op opleidingsbeleid, werving en selectie van personeel. ORO is lid van de Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant. In deze vereniging zijn instellingen, werkzaam in de gehandicaptenzorg, verenigd om gezamenlijk de belangen van deze instellingen in de regio te behartigen. Workhome WIJ is een samenwerkingsverband tussen ORO en een Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 10

11 aantal (wettelijk) vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Doel van deze samenwerking is een woon en werkplek te realiseren op maat voor deze groep cliënten en de ontwikkeling van een innovatief concept op het gebied van huisvesting en zorg. Netwerken ORO participeert in een aantal regionale netwerken voor de coördinatie en afstemming van de hulpverlening in de keten en om kennis te delen, te werven en zich verder te professionaliseren. Partners Doel samenwerking Netwerk LVG (vanuit het ABCoverleg) Baby s van ouders met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch probleem (BOBP) KansPlus Niet Aangeboren Hersenletsel Netwerk Arbeidsintegratie Netwerk vrijetijdswinkel Provinciaal incestteam Doel van dit netwerk is: - kennis te delen en elkaar te informeren over ontwikkelingen voor de doelgroep; - gezamenlijk ondersteunende methodieken te ontwikkelen; - scholing voor medewerkers op te zetten; - een cliënt volgsysteem op te zetten vanaf het moment dat de cliënt naar school gaat tot en met het moment dat de cliënt binnen een voorziening komt wonen. Het uiteindelijke doel is een efficiënte en effectieve doorstroming van LVG cliënten en het goed aansluiten van zorgaanbod bij de zorgvraag. In dit netwerk participeren De Zorgboog JGZ, de GGZ Oost Brabant en ORO. Het netwerk is bedoeld om de hulpverlening aan de ouders tijdens zwangerschap en na de geboorte te coördineren en af te stemmen. KansPlus is een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders, familie en andere naasten. KansPlus behartigt collectieve en individuele belangen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Samen met andere zorginstellingen vormt ORO een regionaal (kennis) netwerk waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met niet aangeboren hersenletsel wordt afgestemd, verder ontwikkeld en verbeterd. In dit netwerk participeren vertegenwoordigers uit de zorg, onderwijs, arbeid en belangenorganisaties. Het netwerk stimuleert de integratie van mensen met een beperking in betaalde arbeid, onder andere door het op elkaar afstemmen van activiteiten en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van arbeidsintegratie. Een netwerk van organisaties in de regio Helmond die betrokken zijn bij het aanbieden van vrije tijd en vormingsactiviteiten voor mensen met een beperking. Dit team is een deskundigenpool om de hulpverlening rondom verstandelijk beperkte slachtoffers en daders te verbeteren. Zorgaanbieders werken in dit verband samen met MEE. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 11

12 Regionaal Netwerk VG GGZ Zuidoost Noord Brabant Regionaal scenarioteam SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) Vroeghulp Zuidoost Brabant Het doel van dit netwerk is het bevorderen van ketenzorg en trajectafstemming in individuele gevallen waarbij meerdere organisaties, vooral als het gaat om diagnostiek, begeleiding en behandeling betrokken zijn. Dit netwerk richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags en/of psychische en/of psychiatrische stoornissen. Dit netwerk is bedoeld om misbruik van kinderen of verstandelijke beperkten adequaat te kunnen aanpakken. Samenwerkende partijen zijn: organisatie op het gebied van kinder en jeugdhulpverlening, GGZ, Politie en Reclassering. ORO is een van de 24 organisaties die betrokken is bij de hulp en dienstverlening aan mensen met een autisme stoornis in Zuidoost Noord Brabant. Doel van dit netwerk is om geïntegreerde zorg voor mensen met een autismespectrum stoornis, in alle levensfasen, inhoud te geven. ORO maakt samen met 19 andere organisatie deel uit van Vroeghulp Zuidoost Brabant. In het convenant onderschrijven de deelnemers de positie van de ouders of opvoeders als regieverantwoordelijke van zorg en de verantwoordelijkheid voor ketensamenwerking gericht op vroegsignalering, integrale vraagverduidelijking, integrale diagnostiek, gezins en trajectondersteuning voor kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte, een verstandelijke en/of zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking van 0 tot 8 jaar. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 12

13 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Binnen ORO is de Zorgbrede Governance Code van kracht. De codebepalingen voor good governance worden toegepast. Waaronder dit jaardocument waarin de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoording afleggen over het beleid en de activiteiten van ORO en over het uitoefenen van de bestuurlijke en toezichthoudende taak. Door middel van de profielschets voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en de aandacht voor specifieke deskundigheid van de individuele leden, is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat zij haar toezichthoudende rol goed kan vervullen. De Raad van Toezicht handelt geheel onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht worden geworven conform een vastgestelde benoemingsprocedure. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in Statuten. Deze zijn in oktober 2011 geactualiseerd. Naast de Statuten hanteert ORO een Bestuursstatuut en een Managementstatuut. In de bestuursstatuut is de verhouding tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur uitgewerkt. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht periodiek de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. De informatie die minimaal verstrekt moet worden is vastgelegd in het Bestuursstatuut. Wanneer de Raad van Toezicht om aanvullende informatie verzoekt dan verstrekt de Raad van Bestuur deze zo spoedig mogelijk. In 2011 is de klokkenluidersregeling vastgesteld. 3.2 Raad van Bestuur In 2011 is de dagelijkse leiding van ORO in handen van een éénhoofdige Raad van Bestuur. De gegevens over de bestuurder zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties voorzitter bestuur Stichting mw. drs. M.P.M. Ockhuizen Raad van Bestuur Diomage, Gemert tot oktober 2011 voorzitter Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant secretaris Stichting Vrienden Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 13

14 van ORO, Helmond tot september 2011 lid Raad van Toezicht ROC Ter AA, Helmond lid Bestuur BZW Helmond Nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden gemeld aan en afgestemd met de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Bestuur Bij de bezoldiging van de Raad van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVTZ & NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Samenstelling Raad van Toezicht Naam/deelname commissies Aandachtsgebied (Neven)functies Aantal bijgewoonde vergaderingen Drs. J.J.M. Bergs (voorzitter) Auditcommissie Remuneratiecommissie Drs. E.W.G.M. van Thiel (vice voorzitter) Auditcommissie Remuneratiecommissie Drs. I. Steinbuch Linstra (lid) Kwaliteitscommissie Ir. B. Molenaar (lid) Vastgoedcommissie Zorginhoudelijk en financiën lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant, Eindhoven lid bestuur Stichting Geloof, Hoop en Liefde, Helmond Financiën lid Raad van Commissarissen St. Joris Holding BV, Beesel lid Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland, Heeze voorzitter bestuur SMA Elkerliek, Helmond Zorginhoudelijk senior beleidsmedewerker branchebelang, ondernemerschap en jeugd, ActiZ, Utrecht voorzitter Bestuur Stichting van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek secretaris Bestuur Expertise Centrum Kind en Ontwikkeling Bouw en huisvesting partner/directie/architect EGM architecten, Dordrecht vertegenwoordiger voor Nederland op het gebied van de gezondheidszorg in de UIZ PHG; een internationaal 8/8 8/8 8/8 6/8 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 14

15 Mr. S.W.A.M. Henselmans (lid benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) Vastgoedcommissie netwerk van architecten Public Health Group Juridische zaken advocaat te Amsterdam 8/8 De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies ingesteld: Auditcommissie Kwaliteitscommissie Remuneratiecommissie Vastgoedcommissie Conform Reglement commissies Raad van Toezicht. Rooster van aftreden Naam Benoemd Aftredend Drs. J.J. M. Bergs Drs. E.W.G.M. van Thiel Drs. I. Steinbuch Linstra Ir. B. Molenaar Mr. S.W.A.M. Henselmans Ir. B. Molenaar is in 2011 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. De aftredende leden van de Raad van Toezicht worden per vervangen. Bij de honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ) gevolgd. Deze honorering betreft de reguliere werkzaamheden van de leden voor hun toezichthoudende taken. Daarnaast worden de reiskosten en kosten voor eventuele deskundigheidsbevordering, congresbezoek, lidmaatschap van de NVTZ en de relevante abonnementen door ORO betaald. Leden van de Raad van Toezicht namen onder andere aan de volgende deskundigheidsbevorderende activiteiten deel: - deelname aan symposia van NVTZ; - workshop bekostiging Zorgvastgoed (NVTZ); - scholing kwaliteit en risicomanagement: workshop toetsen kwaliteit (C3), workshop risicomanagement (PWC); - inventational conference Sturen en toezicht houden op kwaliteit en veiligheid (Inspectie voor gezondheidszorg), bezocht met Raad van Bestuur en beleidsadviseur. Met betrekking tot de Raad van Toezicht en de leden zijn naast de stichtingsstatuten en het Bestuursstatuut (zie 2.2), de volgende regelingen leidend: Profielschets voor de voorzitter, respectievelijk leden; Samenstelling en benoemingsprocedure Raad van Toezicht; Rooster van aftreden; Reglement Raad van Bestuur inzake ontstentenis. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 15

16 De Raad van Toezicht kwam in maal bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens de bijeenkomsten toetste de Raad van Toezicht het gevoerde beleid aan het ORO jaarplan aan de hand van de kwartaalrapportages. De Raad van Toezicht kwam, buiten aanwezigheid van de bestuurder enkele malen bijeen, waarbij ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: evaluatie van het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het functioneren van de Raad van Bestuur en de samenwerking tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht op korte en lange termijn en de werving en selectie van de nieuwe bestuurder en de notitie Onze Visie op Toezicht. Onder andere vanwege de sterk veranderende externe omgeving en het waarborgen van de continuïteit is in 2011 besloten tot uitbreiding van de Raad van Toezicht, van vijf naar zes leden, en de Raad van Bestuur, van één naar twee leden. Een delegatie van de Raad van Toezicht voerde in 2011 overleg met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht had in 2011 eenmaal overleg met het Managementteam (29/09/2011) en twee maal met de Ondernemingsraad (17/03/2011 en 27/09/2011). Daarnaast is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de door ORO georganiseerde Stakeholdersbijeenkomst (op 24/11/2011). In 2011 hield de Raad van Toezicht twee themabijeenkomsten met als thema: Strategische samenwerking; Ethiek. Op 26/08/2011 hebben de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur. Hierbij is positief geoordeeld over haar functioneren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is er geen sprake van belangenverstrengeling. Ook de bezoldiging van de Raad van Bestuur is aan de orde geweest. Daarbij is vastgesteld dat deze past binnen de landelijke beloningscode voor bestuurders in de zorg. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten tot: Het verlenen van de goedkeuring aan het Jaardocument 2010, inclusief Jaarrekening en het accountantsverslag; Herbenoeming van de heer ir. B. Molenaar als lid van de Raad van Toezicht; Honorering van de Raad van Toezicht conform de door de NVTZ voorgestelde systematiek; Het verlenen van goedkeuring aan het ORO jaarplan 2011 en de begroting van Verder zijn in 2011 de volgende thema s en projecten aan de orde geweest: Organisatieontwikkeling/Topstructuur/werving lid Raad van Bestuur Benoeming nieuwe bestuurder incl. adviezen MT/OR/CCR Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht incl. advies OR Benoeming voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Strategisch beleid Meerjarenbegroting (incl. liquiditeitenbegroting) Statutenwijziging Huisvesting, met name de volgende onderwerpen; o Masterplan Rijtven o Vastgoedbeleid Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 16

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

het jaar van Ipse de Bruggen

het jaar van Ipse de Bruggen 1 2010 het jaar van Ipse de Bruggen 2 3 J a a r d o c u m e n t 2 0 1 0 I p s e d e B r u g g e n mei 2011 4 5 I n h o u d s o p g a v e 1 Uitgangspunten verslaggeving... 8 Voorwoord raad van bestuur...

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie