Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid cliënten Kwaliteit van zorg Klachten cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Jaarrekening Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

3 1. Uitgangspunten verslaggeving ORO is ambitieus in het verbeteren van de kwaliteit van zorg, in het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten en in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Dit jaardocument is daarvan de weerslag. Op veel fronten zijn we bezig en dit zullen we ook in de toekomst moeten blijven doen. Maar de uitdaging voor ORO is om keuzes te maken en nog meer gericht te werken aan verbetering, vernieuwing en innovatie. De middelen die we beschikbaar hebben, zullen we nog gerichter en efficiënter moeten gaan inzetten dan we al deden. Dat is de opgave voor 2012 en volgende jaren. Het jaar 2011 was een jaar met vele uitdagingen. In aanvang werden we geconfronteerd met een absolute verlaging van tarieven. In korte tijd moest ORO een negatieve begroting ombuigen in een begroting die minimaal op nul uitkwam. Een aantal projecten om kosten op korte termijn te beperken en inkomsten te verhogen is daartoe opgestart. Met veel succes. Mede dankzij de eenmalige verhoging van de inkomsten heeft dit geleid tot een groot positief resultaat. Dit positieve resultaat wordt ingezet voor versterking van het eigen vermogen, nodig om de ambitieuze bouwprojecten die ORO heeft te kunnen financieren en ten behoeven van de organisatie en beleidsontwikkelingen. De projecten om de efficiency te verhogen en de zorg en directe ondersteuning aan cliënten te verbeteren zijn in 2011 met veel enthousiasme en inzet uitgevoerd. Dit zetten we in 2012 voort. We danken eenieder die hieraan een steentje heeft bijgedragen. Dat zijn op de eerste plaats alle medewerkers en vrijwilligers. Zonder hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid zou ORO niet de resultaten behalen die ze behaalt. We danken natuurlijk ook onze cliënten en hun familie en vrienden voor het vertrouwen dat ze hebben getoond in ORO. Samen gaan we op weg naar een succesvolle toekomst. Met dit jaardocument verschaft ORO informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2011 zijn ontplooid. Ook legt ORO hiermee verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Diverse disciplines en organisatieonderdelen van ORO hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit document. Drs. Mieke Ockhuizen Voorzitter Raad van Bestuur Drs. Jan Roelofs Lid Raad van Bestuur Mei 2012 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van verslagleggende rechtspersoon ORO Adres Baroniehof 165 Postcode 5709 HL Plaats Helmond Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E mailadres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie ORO is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft de dagelijkse leiding van ORO opgedragen aan de Raad van Bestuur. Deze bestond in 2011 uit één persoon. In 2011 heeft de Raad van Toezicht besloten tot een tweehoofdige Raad van Bestuur. In oktober zijn de sollicitatiegesprekken gestart, per 1 februari 2012 is een tweede lid van de Raad van Bestuur gestart. ORO biedt zorg en ondersteuning vanuit verschillende sectoren: drie Woonsectoren (Rijtven, HGML en DASB), Dagbesteding, Vrije Tijd en Vorming, Kind en Jeugdzorg en het Dienstencentrum. Onder leiding van de Raad van Bestuur worden deze sectoren aangestuurd door vijf sectordirecteuren. De woonsectoren en de sector Dagbesteding bestaan uit een aantal voorzieningen. Elke voorziening wordt geleid door een teammanager. Het Dienstencentrum en Kind en Jeugdzorg zijn gespecialiseerd in behandeling, therapie en ambulante ondersteuning. Deze specialisaties worden ook door een teammanager aangestuurd. De sectoren worden ondersteund door de Ondersteunende diensten: de Cliëntadministratie/ Startpunt, HRM, Financiën & Controle, ICT en Bureau Huisvesting. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door Bestuurszaken, bestaande uit het Bestuurssecretariaat en het Stafbureau. Alle ondersteunende diensten en Bestuurszaken worden aangestuurd door managers. De Raad van Bestuur heeft, ten behoeve van de besluitvorming, overleg met de sectordirecteuren en managers ondersteunende diensten en bestuurszaken, managementteam vergaderingen en individuele werkoverleggen. ORO beschikt over 614 toelatingen, deze zijn als volgt verdeeld: 401 plaatsen inclusief behandeling; 189 plaatsen exclusief behandeling; 24 plaatsen LVG. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 4

5 De organisatiestructuur van ORO ziet er op 31 december 2011 als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuurszaken Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Bureau Huisvesting Financiering & Controle ICT HRM Clientenbureau Woonvoorzieningen Het Rijtven Woonvoorzieningen DASB Woonvoorzieningen HGML Dagbesteding Vrije Tijd en Vorming Dienstencentrum Kind- & Jeugdzorg Besturingsfilosofie ORO heeft gekozen voor een platte organisatie, waarbij de sectordirecteuren integraal verantwoordelijk zijn voor het organiseren, laten uitvoeren en coördineren van de zorg en ondersteuning die ORO verleent aan haar cliënten, binnen de vastgestelde productieafspraken en het instellingsbeleid. De sectordirecteuren dragen zorg voor de kwaliteit en continuïteit van het zorgaanbod volgens de binnen ORO geldende beleidskaders. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie van de door de Raad van Bestuur individueel toegewezen, sectoroverstijgende werkzaamheden en voor een aantal specifiek benoemde ORO brede aangelegenheden. Voorbeelden zijn het project WMO, het opzetten en implementeren van zorgcoördinatie, de metingen voortvloeiend uit het Landelijke Kwaliteitskader en de nieuwe opzet van het Functiehuis. Ook zijn sectordirecteuren integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het financiële beleid en het beheer van middelen en budgetten van de betreffende sector. Medezeggenschapsstructuur Cliënten ORO heeft de medezeggenschap voor cliënten en/of hun ouders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers vastgelegd conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een belangrijke schakel enerzijds tussen cliënten en/of hun ouders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers en ORO anderzijds. De CCR heeft rechten, plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met ORO. Daarnaast kent ORO regio /sectorraden en cliëntenraden per voorziening. De regio /sectorraden fungeren als raad voor advies, overleg, informatie en afstemming. Hun taak is de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten binnen een sector of regio. Zij zijn ook de schakel tussen de cliëntenraden op voorzieningenniveau en de CCR. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 5

6 De Raad van Bestuur overlegt minimaal zes maal per jaar met de CCR. Ook heeft de CCR minimaal één maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht en éénmaal met het managementteam. Meer informatie over de Cliëntenraad is te lezen in paragraaf 3.5. Medewerkers ORO heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden, een ondernemingsraad (OR). De OR heeft als doel de belangen en het welzijn van de ORO medewerkers te behartigen zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De OR bestaat uit 15 leden. De Raad van Bestuur heeft minimaal zesmaal per jaar een overlegvergadering met de OR. Twee keer per jaar heeft de OR overleg met de Raad van Toezicht en één keer per jaar met het managementteam. Meer informatie over de OR is in paragraaf 3.6 te lezen. De CCR en de OR hebben ook onderling overleg. Dit vond in 2011 één keer plaats. Onderwerpen waren: zorgcoördinatie, kernwaarden en ouderenbeleid. Vrijwilligers Een groot aantal vrijwilligers heeft op verschillende wijzen een rol bij de zorg en dienstverlening van ORO. Op 31 december 2011 waren 637 vrijwilligers actief binnen ORO. De coördinator vrijwilligerswerk draagt zorg voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Zij regelt onder andere de afstemming met de zorg, de contracten met vrijwilligers en benodigde opleidingen voor vrijwilligers. Het jaarlijkse vrijwilligersfeest vond in 2011 plaats op 12 november 2011, waarbij meer dan 250 vrijwilligers aanwezig waren. Ook vond in 2011 een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers plaats (zie pagina 37). Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ORO biedt zorg aan en ondersteunt mensen met een verstandelijk beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het gaat hierbij om een breed dienstenpakket op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en vorming, behandeling en ambulante dienstverlening Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (met 501 dagbesteding) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (zonder 124 dagbesteding) Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis 0 Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding 689 (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg einde verslagjaar, inclusief 614 vroegere gezinsvervangende tehuizen* Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0 Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie begeleiding in groepsverband) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo zorg) Personeel Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar 1234 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslag jaar 851 Bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Het totaal aantal bedden/plaatsen (614) is inclusief logeerbedden. Een logeerbed kan door meerdere cliënten worden gebruikt vandaar dat er een verschil is met het totaal aantal verblijfscliënten (625). Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 7

8 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties ORO onderhoudt op alle niveaus in de organisatie externe contacten en werkt op een groot aantal terreinen samen met diverse partijen in de regio Zuidoost Brabant en soms daarbuiten. Hieronder een overzicht van organisaties waar een formele dan wel een geformaliseerde samenwerking mee is. Onderstaande opsommingen zijn niet limitatief, maar geven een goed beeld van het speelveld waarin ORO actief is. Overheden: Ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), College Bouw Zorginstellingen (CBZ), Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie, Provincie Noord Brabant, Waarborgfonds voor de Zorgsector, Zorgkantoor Zuid Oost Brabant, gemeenten in het werkgebied en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). Bankrelaties: Met betrekking tot kapitaalverschaffing heeft ORO relaties met: Rabobank, BNG. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 8

9 Instellingen: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), verwijzers, MEE, collega instellingen, V&V en jeugdzorginstellingen, GGZ instellingen, ROC s (Regionale Opleidingscentra), instellingen voor maatschappelijke dagbesteding/begeleid werken van cliënten. Aanpalende stichtingen: Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB): administreert en beheert gelden van cliënten van ORO; Stichting Vrienden van ORO: een steunstichting van ORO. Specifieke samenwerkingsverbanden staan in de onderstaande tabel benoemd. Samenwerkingsverbanden Samenwerking/partners Antoon van Dijkschool Antoon van Dijkschool, MEE Zuidoost Brabant, Diomage (ABC overleg) Atlant Partnership Cello, Lunet zorg, SWZ (Ambitie) Diomage / Dichterbij Doel samenwerking Ondersteuning bieden aan leerlingen met een verstandelijke beperking door (tijdelijk) uitlenen van personeel van ORO aan de Antoon van Dijkschool. In dit overleg participeren de Antoon van Dijkschool, MEE Zuidoost Brabant, Diomage en ORO. ABC staat voor Afstemming, Beleid en Coördinatie. Het overleg is bedoeld om elkaar te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, afstemmen van de zorgverlening en het doen van beleidsvoorstellen. Het versterken van de samenwerking en afstemming in de regio om een grotere en actieve bijdrage te leveren aan het integreren van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ORO stelt aan het Partnership vacatures en trainingsplaatsen beschikbaar om de werkgelegenheid voor bijzondere groepen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Gehandicapteninstellingen Cello, ORO, SWZ en Lunet zorg hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een vorm van samenwerking op het gebied van arbeidsintegratie. Doel van deze samenwerking is voor mensen met een beperking in hun werkgebied betere mogelijkheden tot het verrichten van arbeid te realiseren. Het gaat hierbij om specifieke onderscheidende arbeidsintegratie ten behoeve van individuele cliënten die enerzijds wonen en mogelijkheden op het terrein van werk hebben, maar anderzijds aangewezen zullen zijn op aanvullende voorzieningen en/of ondersteuning. ORO en Dichterbij, een collega organisatie in de regio Noord Limburg, hebben vanuit een gezamenlijke visie hun dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Gemert Bakel ondergebracht in Diomage. Diomage is in 2011 geheel verzelfstandigd en op basis van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt samengewerkt. Deze overeenkomst wordt in 2012 herzien. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 9

10 Elkerliek Ziekenhuis (Down Poli en AVG poli) GGZ Eindhoven, Lunet zorg (Meriadoc) GGZ Oost Brabant, Diomage (Samen Sterker/Kraanmeer) GGZ Oost Brabant (VG GGZ poli) Regionale onderwijsgevende instanties van beroepsonderwijs in de regio en Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant ROC ter Aa Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, ROC Ter AA, ROC Eindhoven en de gemeente Eindhoven Transvorm Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant Workhome WIJ In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis en het Transmuraal Centrum Quartz is een multidisciplinair team geformeerd dat voor cliënten met het syndroom van Down een poliklinisch spreekuur houdt. Er is een Down Poli voor kinderen en een voor volwassenen. In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis (Deurne) heeft ORO een AVG poli opgericht. Via verwijzing van huisarts of medisch specialist kunnen mensen met een verstandelijke beperking terecht bij de AVG arts. Samen met GGZ Eindhoven, Lunet zorg participeert ORO in een vennootschap onder firma (VOF). Het doel is de exploitatie van woon c.q. begeleidings /behandelingsomgeving in Geldrop voor 24 jongvolwassenen met een autismespectrum stoornis op het grensvlak van VG en GGZ. Samen Sterker is een samenwerkingsverband tussen GGZ Oost Brabant, Diomage en ORO. Dit heeft geresulteerd in Kraanmeer, een intramurale woonvoorziening op het terrein van Huize Padua in Boekel, bestemd voor 12 volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische achtergrond. ORO werkt samen met GGZ Oost Brabant in de VG GGZ poli in Boekel. Het doel is de continuïteit en de kwaliteit van zorg en hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen, te bevorderen en te verbeteren. Er is een convenant opgesteld tussen de Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg zuidoost Noord Brabant en de onderwijsgevende instanties van het beroepsonderwijs in de regio. Doel van dit convenant is de aansluiting van het beroepsonderwijs op het werkveld van de gehandicaptenzorg in de regio te verbeteren en te borgen. ORO heeft een samenwerkingsconvenant met regionaal opleidingencentrum ROC Ter Aa in Helmond. In december 2011 tekende ORO samen met het Elkerliek ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, ROC Ter AA, ROC Eindhoven en de gemeente Helmond een convenant. Een belangrijk doel van dit convenant is dat de aansluiting van het zorgonderwijs op de regionale arbeidsmarkt beter gaat verlopen. Het is bedoeld als antwoord op het (verwachte) groeiend tekort aan arbeidskrachten in deze regio. ORO heeft een overeenkomst met Transvorm (een kennis en dienstencentrum voor personeel en arbeid in de zorg en welzijnssector). ORO maakt gebruik van de diensten gericht op opleidingsbeleid, werving en selectie van personeel. ORO is lid van de Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant. In deze vereniging zijn instellingen, werkzaam in de gehandicaptenzorg, verenigd om gezamenlijk de belangen van deze instellingen in de regio te behartigen. Workhome WIJ is een samenwerkingsverband tussen ORO en een Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 10

11 aantal (wettelijk) vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Doel van deze samenwerking is een woon en werkplek te realiseren op maat voor deze groep cliënten en de ontwikkeling van een innovatief concept op het gebied van huisvesting en zorg. Netwerken ORO participeert in een aantal regionale netwerken voor de coördinatie en afstemming van de hulpverlening in de keten en om kennis te delen, te werven en zich verder te professionaliseren. Partners Doel samenwerking Netwerk LVG (vanuit het ABCoverleg) Baby s van ouders met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch probleem (BOBP) KansPlus Niet Aangeboren Hersenletsel Netwerk Arbeidsintegratie Netwerk vrijetijdswinkel Provinciaal incestteam Doel van dit netwerk is: - kennis te delen en elkaar te informeren over ontwikkelingen voor de doelgroep; - gezamenlijk ondersteunende methodieken te ontwikkelen; - scholing voor medewerkers op te zetten; - een cliënt volgsysteem op te zetten vanaf het moment dat de cliënt naar school gaat tot en met het moment dat de cliënt binnen een voorziening komt wonen. Het uiteindelijke doel is een efficiënte en effectieve doorstroming van LVG cliënten en het goed aansluiten van zorgaanbod bij de zorgvraag. In dit netwerk participeren De Zorgboog JGZ, de GGZ Oost Brabant en ORO. Het netwerk is bedoeld om de hulpverlening aan de ouders tijdens zwangerschap en na de geboorte te coördineren en af te stemmen. KansPlus is een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders, familie en andere naasten. KansPlus behartigt collectieve en individuele belangen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Samen met andere zorginstellingen vormt ORO een regionaal (kennis) netwerk waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met niet aangeboren hersenletsel wordt afgestemd, verder ontwikkeld en verbeterd. In dit netwerk participeren vertegenwoordigers uit de zorg, onderwijs, arbeid en belangenorganisaties. Het netwerk stimuleert de integratie van mensen met een beperking in betaalde arbeid, onder andere door het op elkaar afstemmen van activiteiten en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van arbeidsintegratie. Een netwerk van organisaties in de regio Helmond die betrokken zijn bij het aanbieden van vrije tijd en vormingsactiviteiten voor mensen met een beperking. Dit team is een deskundigenpool om de hulpverlening rondom verstandelijk beperkte slachtoffers en daders te verbeteren. Zorgaanbieders werken in dit verband samen met MEE. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 11

12 Regionaal Netwerk VG GGZ Zuidoost Noord Brabant Regionaal scenarioteam SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) Vroeghulp Zuidoost Brabant Het doel van dit netwerk is het bevorderen van ketenzorg en trajectafstemming in individuele gevallen waarbij meerdere organisaties, vooral als het gaat om diagnostiek, begeleiding en behandeling betrokken zijn. Dit netwerk richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags en/of psychische en/of psychiatrische stoornissen. Dit netwerk is bedoeld om misbruik van kinderen of verstandelijke beperkten adequaat te kunnen aanpakken. Samenwerkende partijen zijn: organisatie op het gebied van kinder en jeugdhulpverlening, GGZ, Politie en Reclassering. ORO is een van de 24 organisaties die betrokken is bij de hulp en dienstverlening aan mensen met een autisme stoornis in Zuidoost Noord Brabant. Doel van dit netwerk is om geïntegreerde zorg voor mensen met een autismespectrum stoornis, in alle levensfasen, inhoud te geven. ORO maakt samen met 19 andere organisatie deel uit van Vroeghulp Zuidoost Brabant. In het convenant onderschrijven de deelnemers de positie van de ouders of opvoeders als regieverantwoordelijke van zorg en de verantwoordelijkheid voor ketensamenwerking gericht op vroegsignalering, integrale vraagverduidelijking, integrale diagnostiek, gezins en trajectondersteuning voor kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte, een verstandelijke en/of zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking van 0 tot 8 jaar. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 12

13 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Binnen ORO is de Zorgbrede Governance Code van kracht. De codebepalingen voor good governance worden toegepast. Waaronder dit jaardocument waarin de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoording afleggen over het beleid en de activiteiten van ORO en over het uitoefenen van de bestuurlijke en toezichthoudende taak. Door middel van de profielschets voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en de aandacht voor specifieke deskundigheid van de individuele leden, is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat zij haar toezichthoudende rol goed kan vervullen. De Raad van Toezicht handelt geheel onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht worden geworven conform een vastgestelde benoemingsprocedure. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in Statuten. Deze zijn in oktober 2011 geactualiseerd. Naast de Statuten hanteert ORO een Bestuursstatuut en een Managementstatuut. In de bestuursstatuut is de verhouding tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur uitgewerkt. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht periodiek de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. De informatie die minimaal verstrekt moet worden is vastgelegd in het Bestuursstatuut. Wanneer de Raad van Toezicht om aanvullende informatie verzoekt dan verstrekt de Raad van Bestuur deze zo spoedig mogelijk. In 2011 is de klokkenluidersregeling vastgesteld. 3.2 Raad van Bestuur In 2011 is de dagelijkse leiding van ORO in handen van een éénhoofdige Raad van Bestuur. De gegevens over de bestuurder zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties voorzitter bestuur Stichting mw. drs. M.P.M. Ockhuizen Raad van Bestuur Diomage, Gemert tot oktober 2011 voorzitter Vereniging Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg Zuidoost Noord Brabant lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant secretaris Stichting Vrienden Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 13

14 van ORO, Helmond tot september 2011 lid Raad van Toezicht ROC Ter AA, Helmond lid Bestuur BZW Helmond Nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden gemeld aan en afgestemd met de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Bestuur Bij de bezoldiging van de Raad van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVTZ & NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Samenstelling Raad van Toezicht Naam/deelname commissies Aandachtsgebied (Neven)functies Aantal bijgewoonde vergaderingen Drs. J.J.M. Bergs (voorzitter) Auditcommissie Remuneratiecommissie Drs. E.W.G.M. van Thiel (vice voorzitter) Auditcommissie Remuneratiecommissie Drs. I. Steinbuch Linstra (lid) Kwaliteitscommissie Ir. B. Molenaar (lid) Vastgoedcommissie Zorginhoudelijk en financiën lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant, Eindhoven lid bestuur Stichting Geloof, Hoop en Liefde, Helmond Financiën lid Raad van Commissarissen St. Joris Holding BV, Beesel lid Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland, Heeze voorzitter bestuur SMA Elkerliek, Helmond Zorginhoudelijk senior beleidsmedewerker branchebelang, ondernemerschap en jeugd, ActiZ, Utrecht voorzitter Bestuur Stichting van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek secretaris Bestuur Expertise Centrum Kind en Ontwikkeling Bouw en huisvesting partner/directie/architect EGM architecten, Dordrecht vertegenwoordiger voor Nederland op het gebied van de gezondheidszorg in de UIZ PHG; een internationaal 8/8 8/8 8/8 6/8 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 14

15 Mr. S.W.A.M. Henselmans (lid benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) Vastgoedcommissie netwerk van architecten Public Health Group Juridische zaken advocaat te Amsterdam 8/8 De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies ingesteld: Auditcommissie Kwaliteitscommissie Remuneratiecommissie Vastgoedcommissie Conform Reglement commissies Raad van Toezicht. Rooster van aftreden Naam Benoemd Aftredend Drs. J.J. M. Bergs Drs. E.W.G.M. van Thiel Drs. I. Steinbuch Linstra Ir. B. Molenaar Mr. S.W.A.M. Henselmans Ir. B. Molenaar is in 2011 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. De aftredende leden van de Raad van Toezicht worden per vervangen. Bij de honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ) gevolgd. Deze honorering betreft de reguliere werkzaamheden van de leden voor hun toezichthoudende taken. Daarnaast worden de reiskosten en kosten voor eventuele deskundigheidsbevordering, congresbezoek, lidmaatschap van de NVTZ en de relevante abonnementen door ORO betaald. Leden van de Raad van Toezicht namen onder andere aan de volgende deskundigheidsbevorderende activiteiten deel: - deelname aan symposia van NVTZ; - workshop bekostiging Zorgvastgoed (NVTZ); - scholing kwaliteit en risicomanagement: workshop toetsen kwaliteit (C3), workshop risicomanagement (PWC); - inventational conference Sturen en toezicht houden op kwaliteit en veiligheid (Inspectie voor gezondheidszorg), bezocht met Raad van Bestuur en beleidsadviseur. Met betrekking tot de Raad van Toezicht en de leden zijn naast de stichtingsstatuten en het Bestuursstatuut (zie 2.2), de volgende regelingen leidend: Profielschets voor de voorzitter, respectievelijk leden; Samenstelling en benoemingsprocedure Raad van Toezicht; Rooster van aftreden; Reglement Raad van Bestuur inzake ontstentenis. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 15

16 De Raad van Toezicht kwam in maal bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens de bijeenkomsten toetste de Raad van Toezicht het gevoerde beleid aan het ORO jaarplan aan de hand van de kwartaalrapportages. De Raad van Toezicht kwam, buiten aanwezigheid van de bestuurder enkele malen bijeen, waarbij ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: evaluatie van het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het functioneren van de Raad van Bestuur en de samenwerking tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht op korte en lange termijn en de werving en selectie van de nieuwe bestuurder en de notitie Onze Visie op Toezicht. Onder andere vanwege de sterk veranderende externe omgeving en het waarborgen van de continuïteit is in 2011 besloten tot uitbreiding van de Raad van Toezicht, van vijf naar zes leden, en de Raad van Bestuur, van één naar twee leden. Een delegatie van de Raad van Toezicht voerde in 2011 overleg met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht had in 2011 eenmaal overleg met het Managementteam (29/09/2011) en twee maal met de Ondernemingsraad (17/03/2011 en 27/09/2011). Daarnaast is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de door ORO georganiseerde Stakeholdersbijeenkomst (op 24/11/2011). In 2011 hield de Raad van Toezicht twee themabijeenkomsten met als thema: Strategische samenwerking; Ethiek. Op 26/08/2011 hebben de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur. Hierbij is positief geoordeeld over haar functioneren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is er geen sprake van belangenverstrengeling. Ook de bezoldiging van de Raad van Bestuur is aan de orde geweest. Daarbij is vastgesteld dat deze past binnen de landelijke beloningscode voor bestuurders in de zorg. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten tot: Het verlenen van de goedkeuring aan het Jaardocument 2010, inclusief Jaarrekening en het accountantsverslag; Herbenoeming van de heer ir. B. Molenaar als lid van de Raad van Toezicht; Honorering van de Raad van Toezicht conform de door de NVTZ voorgestelde systematiek; Het verlenen van goedkeuring aan het ORO jaarplan 2011 en de begroting van Verder zijn in 2011 de volgende thema s en projecten aan de orde geweest: Organisatieontwikkeling/Topstructuur/werving lid Raad van Bestuur Benoeming nieuwe bestuurder incl. adviezen MT/OR/CCR Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht incl. advies OR Benoeming voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Strategisch beleid Meerjarenbegroting (incl. liquiditeitenbegroting) Statutenwijziging Huisvesting, met name de volgende onderwerpen; o Masterplan Rijtven o Vastgoedbeleid Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 16

17 o Kindcomplex Helmond, (was Mierlo Het Hout); o Workhome WIJ; o Woonvoorziening Lieshout; o Woonvoorziening Rijtse Vennen; o Woonvoorziening Bakel; o Woonvoorziening Someren Noord; o Werkplaats dagbesteding Helenaveen. Klokkenluidersregeling Klachtenregelingen Samenwerking, met onder andere: o Diomage o Stichting Vrienden van ORO o Antoon van Dijkschool o Stichting Beheerbewonersgelden Kwaliteit; o Landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptensector o Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid van kwaliteit en veiligheid o Toezichtkader IGZ o Notitie kwaliteit o Casusbesprekingen Risicomanagement, risicotabel Financiën: o Treasurystatuut o Financieel beleid o Kwartaalrapportages Jaarplan en begroting 2012 Functiehuis Zorgcoördinatie Managementrapportages met de bedrijfsgegevens, zoals de stand van zaken van het jaarplan, de financiële resultaten, de productie, wachtlijst en wachttijd en het ziekteverzuim; Evaluatiegesprek voorzitter en lid Raad van Toezicht met bestuurder Veranderende wet en regelgeving en de consequenties voor ORO Stakeholdersbijeenkomst 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van ORO is georganiseerd aan de hand van het principe van integraal management. Beleidscyclus De kaders voor de bedrijfsvoering worden uiteengezet met de beleidscyclus. Het strategisch meerjarenbeleidsplan geldt als start voor de beleidscyclus. In 2011 heeft ORO haar strategisch meerjarenbeleidsplan herzien en geactualiseerd. Vanuit het strategische plan formuleren sectordirecteuren, in het najaar, een jaarplan voor het komende jaar. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur, in overleg met het managementteam een ORO jaarplan op. Het ORO jaarplan wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht, ter goedkeuring. Op basis van beleidskeuzes en prioriteiten worden de beschikbare middelen verdeeld over de sectoren, locaties en afdelingen. Ieder kwartaal wordt op sectorniveau aan de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd over de afgesproken doelen. Daartoe dient het voortgangsoverleg met de direct leidinggevende: Raad van Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 17

18 Bestuur met sectordirecteur en sectordirecteur met teammanager. Op basis van de uitkomsten vindt eventueel bijsturing plaats. Elk kwartaal wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de geleverde prestaties. De speerpunten benoemd in het ORO jaarplan geven richting aan de wijze waarop ORO haar mensen en middelen inzet en waar inspanningen toe moeten leiden. De directiebeoordeling is een belangrijk instrument voor de Raad van Bestuur om, halfjaarlijks, de uitkomsten van het ORO beleid en de effectiviteit en de efficiëntie van het kwaliteitssysteem, te kunnen beoordelen. Op basis van de rapportage velt de Raad van Bestuur een zelfstandig oordeel over het functioneren van het kwaliteitssysteem. Het algemeen kwaliteitsbeleid is verder uitgewerkt in paragraaf 4.3. Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) De regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders is een door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde regeling. Deze regeling stelt eisen aan de AO/IC op het gebied van registratie en facturering van de productie voor instellingen die ABWZ gefinancierde zorg leveren. In 2011 is bij ORO conform het opgestelde controleplan 3 interne audits uitgevoerd, door Deloitte. Over 2011 zijn 250 deelwaarnemingen uitgevoerd op de AWBZ productie. De focus lag op: de aanwezigheid van een geldige indicatie (product, geldigheid en bandbreedte); een juiste en tijdige primaire productieregistratie (urenregistratie danwel aanwezigheidsregistratie (in dagen), geaccordeerd door leidinggevende. De uitkomsten van deze audits zijn gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Mede naar aanleiding van de bevindingen uit interne controle werkzaamheden in 2008 en 2009 heeft ORO in 2010 het project Zorg in Proces opgestart. Hiermee is een aantal belangrijke initiatieven opgestart die bijdragen aan een verdere optimalisatie van het zorgregistratieproces. Het project heeft geleid tot een toename in de betrouwbaarheid van de productieregistratie en er zijn minder fouten in de interne controles 2011 dan in de jaren daarvoor. De situatie ten opzichte van de AO/IC regeling is verbeterd. Vanuit het project Zorg in Proces is het gehele administratieve zorgproces beschreven, met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hierdoor is meer transparantie ontstaan en zijn knelpunten helder in beeld gekomen. In 2011 startte de zorgcontroller, deze functie heeft zich in 2011 gevormd. Ook is een aantal interne kwaliteitsregels opgesteld voor (financiële) cliëntgegevens, wachtlijstbeheer en persoonlijk plan. Deloitte voerde de interne controle voor ORO, in het kader van de AO/IC regeling, uit. Zij gaf na deze controle aan dat zij een gestructureerde en projectmatige aanpak terug zagen. ICT Een belangrijk uitgangspunt van ICT is dat het ondersteunend is aan zowel de zorg als de (bedrijfs)processen. De hulpvraag vanuit de cliënt en de organisatie staat centraal. ICT is dan ook betrokken bij projecten als domotica. Dit project wordt geleid door een teammanager uit de directe zorg. Om te kunnen blijven voldoen aan de ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn investeringen opgenomen in de begroting. Er is in 2011 geïnvesteerd in de beschikbaarheid van het netwerk, dit heeft geresulteerd in een nieuwe serverruimte die volledig NEN7510 proof is. De norm NEN7510 geeft aan hoe de informatieverwerking en beveiliging op een verantwoorde wijze kan worden doorgevoerd. De norm zit voor een groot gedeelte verweven in de dagelijkse werkzaamheden van systeembeheerders en applicatiebeheerders. Bij implementatietrajecten van Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 18

19 ICT systemen wordt steeds nagegaan hoe de techniek kan bijdragen aan de veiligheid van cliënt en medewerkergegevens binnen ORO. In het kader van de efficiënte projecten is in 2011 gekeken naar het terugbrengen van de ICTkosten. Dit heeft geresulteerd in een analyse van ondermeer: aantal werkplekken, internetaansluiting, vaste telefonie, mobiele telefonie. In 2011 is een nieuwe vast telefonienetwerk geïmplementeerd. Dit heeft bijgedragen aan de besparingen. Een andere belangrijke ICT toepassing die in 2011 gedaan is, is de koppeling van het Zorginformatiesysteem (ZIS) van ORO aan dat van het zorgkantoor (AZR3.0). Hierdoor worden (her)indicaties automatisch doorgevoerd in de systemen en gebeurt het declareren van niet AWBZ gelden geautomatiseerd. Het doel van de invoering van deze ketenautomatisering is het opleveren van een efficiëntere cliëntenadministratie en volledige en juiste cliëntgegevens. Risicomanagement ORO heeft een samenhangend systeem voor risicomanagement. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn er diverse instrumenten om risico s te inventariseren en te monitoren. Voorbeelden van instrumenten zijn: Risico inventarisatie op strategisch niveau; Met een retrospectieve en prospectieve methode analyseren van risico s op uitvoerend niveau; Risico analyse op individueel cliëntniveau. Risicomanagement maakt structureel onderdeel uit van de beleidscyclus. Dit zorgt ervoor dat ORO systematisch aandacht besteedt aan de (mogelijke) risico s en de evaluatie daarvan. Hieronder staan de meest belangrijke strategische en operationele risico s weer gegeven. Strategische risico s Strategische risico s kunnen een belemmering vormen op de lange termijn. Op strategisch niveau ziet ORO onder andere de volgende risico s: 1. Sterk veranderende wet en regelgeving: WMO; (Uitvoering) AWBZ bij zorgverzekeraars; Normatieve HuisvestingsComponent; Scheiden wonen/zorg; IQ grensverlaging; 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: krapte op de arbeidsmarkt en de bezuinigingen in het onderwijs; 3. Marktwerking binnen de zorg: meer concurrentie tussen zorgaanbieders; 4. Niet aansluiten met de kwaliteit van zorg bij de verwachting van de cliënt: de mondiger wordende cliënten, de toenemende aandacht voor medezeggenschap en de Wet Cliëntenrechten Zorg maken het noodzakelijk om vraaggericht te blijven werken. ORO heeft de volgende maatregelen genomen om de risico s te beperken dan wel te beheersen: Projectgroep WMO samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten in de regio (zie verder 4.2 en doelstelling voor 2012); Strategische plannen opstellen: Opleidingsplan (4.5 en doelstelling 2012); Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 19

20 Lange Termijn Huisvestingsplan en een Lange Termijn Exploitatie Plan (4.7); Marketingplan (doelstelling voor 2012). Toekomstbestendige organisatiestructuur (doelstelling voor 2012). Op de financiële risico s wordt nader ingegaan in 4.7. Operationele risico s Operationele risico s beïnvloeden op korte termijn de effectiviteit en efficiëntie van operationele activiteiten. De meest risicovolle operationele processen en genomen maatregelen staan in onderstaande tabel weergegeven. Onderwerp risico Genomen maatregel ORO Medicatie fouten risico inventarisatie binnen heel ORO rondom het omgaan met geneesmiddelen door ZALV (ziekenhuisapotheek) interne audits op medicatie door interne auditor ORO Voedselonveiligheid voedselveiligheidssysteem HACCP uitvoeren interne audits ten aanzien van HACCP Vervoer(songeval) handboek vervoer klachtensysteem voor vervoer veiligheidsmaatregelen m.b.t. bevestiging in vervoer Zwembad kwaliteitscontroles door onder andere provincie actualiseren van het beleid rondom zwembaden aan de nieuwste regels Biologische agentia periodieke externe controle door watermaatschappij legionella beheersplan coördinatie en bewaking door preventiemedewerker nota MRSA nota biologische agentia Seksueel misbruik protocol seksueel misbruik cliënten vertrouwenspersoon seksueel misbruik cliënten nota integriteit gedragscode Valincidenten til en transfertechnieken ergocoaches hulpmiddelen Agressie (moeilijk gedrag) Dreigend Destructief Gedrag training gedragsdeskundigen Video Interactie trauma opvang team Arbeidsrisico s arbocommissie monitoring RIE werkplan arbo controle arbeidsinspectie nota fysieke belasting Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 20

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

1. Visie op het toezicht

1. Visie op het toezicht 1. Visie op het toezicht Good governance Toezicht houden op een organisatie in de zorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft zowel een interne als een externe kant. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie