Versie 14/04/2014 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 14/04/2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving Bedenk dat in alle gevallen de tekst van de wet doorslaggevend is, eventueel aan- of ingevuld door de Regeling en dat deze toelichting niet meer dan een toelichting is, uitsluitend bedoeld om de Regeling te verduidelijken. Deze toelichting kan dus nooit in de plaats van de wet of de Regeling komen. Bedenk ook dat de regeling alsmede deze toelichting uitgaat van geldende wetgeving en dat eventueel bestaande plannen die nog geen wet zijn of officieel gelden hier buiten beschouwing blijven. De wettekst waarop de regeling is gebaseerd en waarnaar verwezen wordt, betreft de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De tekst van deze wet is op velerlei plekken terug te vinden (ook digitaal). Omwille van de leesbaarheid en omvang van de tekst wordt ook in deze toelichting veelal volstaan met een verwijzing naar het betreffende artikel uit de WHW. Artikel 1 (Begripsbepalingen): Dit artikel is een opsomming van en definieert belangrijke in de Regeling gebruikte termen en begrippen. Artikel 2 (Aanmelding en inschrijving algemeen): Om je te kunnen inschrijven moet je je eerst hebben aangemeld via Studielink en je moet natuurlijk voldoen aan de vooropleidingseisen; deze worden genoemd in de wet en in de Regeling in artikel 5. De eigenlijke inschrijving is pas gerealiseerd als aan ALLE voorwaarden is voldaan. Voor wat betreft het collegegeld betekent dit dat je een eenmalige machtiging hebt afgegeven waarmee óf alles in één keer wordt betaald óf de universiteit het collegegeld in termijnen kan afschrijven. Een eenmalige machtiging betekent overigens dat deze niet tussentijds kan worden ingetrokken, c.q. voor alle te innen termijnen geldt. Artikel 3 (Studiekeuzecheck): Een aanstaande student heeft recht op deelname aan de studiekeuzeactiviteit bij een eerste inschrijving voor het eerste jaar (de zogenoemde propedeuse) van een opleiding vóór 1 mei. De universiteit heeft een wettelijke verplichting om een studiekeuzeactiviteit aan te bieden. Aan onze universiteit is aan die verplichting invulling gegeven via de zogenoemde studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck maakt onderdeel uit van de aanmelding. De eerste stap is het invullen van een digitale vragenlijst, deze krijg je op grond van je aanmelding (digitaal) toegestuurd. Als je antwoorden daartoe aanleiding geven volgt er een afspraak met de opleiding. Naar aanleiding van de vragenlijst en/of het gesprek wordt er door de opleiding een niet bindend studiekeuzeadvies uitgebracht. Versie 14/04/2014 Pagina 1

2 Artikel 4 (Relevante data): Voor de inschrijving voor een hoger jaar gelden andere regels/data. Vóór aanvang van het studiejaar (= 01 september) moet je ingeschreven staan. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. LET OP! je moet aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan vóór aanvang van het studiejaar (zie ook artikel 2). Wanneer je te laat bent wordt je eerst op een later moment ingeschreven namelijk per de eerste van de maand, volgend op de maand waarin je aan alle voorwaarden voldoet. Dat mag en kan dan overigens alleen maar wanneer de examencommissie daartegen geen bezwaar heeft en het praktisch gezien ook mogelijk is. Denk hier bijvoorbeeld aan de zogenoemde instroommomenten, je kunt niet op alle tijdstippen zomaar beginnen met een programma. Dat kan dus ook een reden zijn om niet akkoord te gaan met een inschrijving gedurende het studiejaar. De examencommissie geeft haar toestemming via een 1-oktober-verklaring. Deze verklaring moet je zelf bij de examencommissie van je opleiding aanvragen (neem hiervoor contact op met je opleiding). De verklaring heb je nodig voor een inschrijving en hij moet tezamen met (eventueel) andere benodigde documenten worden opgestuurd naar de Centrale Studenten Administratie of ingeleverd bij de Centrale Studenten Balie. De volgende opleidingen kennen slechts 2 instroommomenten (1 september en 1 februari) inschrijven met een andere ingangsdatum is niet mogelijk: Faculteit der Sociale Wetenschappen: masteropleidingen Artificial Intelligence, Cognitive Neuroscience (research), Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen. Radboud Docenten Academie: de opleidingen tot Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie, Engels, Geschiedenis/Staatsinrichting, Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen en Nederlands. Voor de lotingstudies (numerus fixus) gelden een paar afwijkende data in verband met de afgifte van de bewijzen van toelating en vervolgens verzilvering van datzelfde bewijs van toelating, dat is geregeld in lid 4. Artikel 5 (Toelating en toelaatbaarheid): Met welke diploma s kun je je inschrijven: 1. VWO diploma 2. WO of HBO bachelor/mastergraad of een vergelijkbare oude graad of diploma. (Voor een aantal opleidingen kun je ook nog met een HBO propedeuse inschrijven) Soms moeten bepaalde vakken deel hebben uitgemaakt van je vakkenpakket of op VWOniveau zijn afgelegd; deze eisen staan in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van de opleiding die je wilt gaan volgen. Versie 14/04/2014 Pagina 2

3 Voor een numerus-fixus opleiding (met een centrale loting en/of decentrale selectie) moet men bovendien ook nog een bewijs van toelating hebben. Dit bewijs van toelating krijg je van DUO via Studielink. Het is na ontvangst vervolgens zaak om zo snel mogelijk deze toelating te verzilveren via Studielink en je in te schrijven bij de universiteit LET OP!!: Het bewijs van toelating is beperkt geldig. Is er sprake van een decentrale selectie dan geeft de betreffende opleiding via Studielink de lotingvolgorde door en bepaalt dus feitelijk de opleiding aan hand van de decentrale selectie wie er aanspraak kan maken op de plaatsen die de opleiding mag verdelen. In lid 4 is de toelating tot een masteropleiding geregeld, daarvoor geldt dat je de bijbehorende bachelorgraad moet hebben behaald. Soms kun je ook tot een andere masteropleiding worden toegelaten en in een aantal gevallen heeft een masteropleiding zelfs geen eigen bachelor. Hoe het ook zij; de eisen en voorwaarden voor de toelating staan in de OER van de masteropleiding die je zou willen volgen. Deze bepaling geldt overigens ook voor de houders van buitenlandse diploma s; het niveau van de behaalde buitenlandse graad moet qua inhoud en omvang overeenkomen met die van een bachelorgraad die toegang biedt tot de te volgen masteropleiding. De eindtermen van een bacheloropleiding staan in de desbetreffende OER. Ten aanzien van de beheersing van de Engelse taal (Engelstalige masteropleidingen) bevat de OER van de masteropleiding tevens de taalvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan. In het algemeen wordt de eis gesteld dat een minimumscore bij een standaardtest is behaald. De volgende tests komen het meest voor: 1. TOEFL (Test Of English as a Foreign Language); minimum score is 550 (paperbased test), 213 (computer-based test) of (internet-based test); 2. IELTS (International English Language Testing System); minimum score 6.0 overall; 3. Cambridge Examinations: geaccepteerd worden het Certificate of Advanced English (CAE) en het Certificate of Proficiency in English (CPE) mits sprake is van een behaalde passing grade. Dit zijn de minimumscores; sommige masteropleidingen eisen een hogere score, de OER is hierin altijd doorslaggevend. Overigens wordt er bij studenten met een Nederlandse vooropleiding van uit gegaan dat zij de Engelse taal in voldoende mate beheersen op grond van hun vooropleiding. Een uitzondering wordt soms voor buitenlandse studenten gemaakt wanneer zij uit een Angelsaksisch land afkomstig zijn of uit een land waarvan het niveau van het onderwijs in de Engelse taal voldoende wordt geacht voor een vrijstelling. Is er sprake van een mogelijke toelating tot een Nederlandstalige master en is men in bezit van een buitenlands (bachelor-)diploma dan gelden de eisen inzake beheersing van het Nederlands zoals die neergelegd in artikel 6 (zie hieronder). Artikel 6 (Toelating op grond van een buitenlands diploma voor een bachelor): Versie 14/04/2014 Pagina 3

4 Voor je je met een buitenlands diploma mag inschrijven voor een bacheloropleiding moet eerst worden vastgesteld of dit diploma op zijn minst qua niveau en inhoud te vergelijken is met een Nederlands VWO-diploma waarbij bovendien geldt dat er aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan het vakkenpakket. Bij een Nederlandstalige opleiding moet je ook bewijzen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Diploma s en getuigschriften die tot een vrijstelling van deze eis kunnen leiden worden genoemd in het tweede lid van dit artikel. Wanneer een (bachelor-)opleiding in het Engels wordt aangeboden dan spreekt het voor zich dat men de Nederlandse taal niet hoeft te beheersen voor het kunnen volgen van het onderwijs. Zie voor de eisen die worden gesteld aan de beheersing van de Engelse taal de toelichting hierboven bij artikel 5. Aangezien Engels een verplicht vak is op het VWO wordt van buitenlandse diplomahouders verwacht dat zij de taal op VWOeindexamen niveau beheersen hetgeen weer overeen komt met de minimumeisen die bij artikel 5 zijn genoemd. In lid 2 onder k. wordt (gemakshalve) gesproken van Overzeese gebiedsdelen; bedoeld zijn de Antillen: Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Wanneer een student het Nederlands om enige andere reden al voldoende beheerst (bijv. Nederlandstalig opgevoed en alleen het examenjaar in het buitenland doorgebracht) kan een uitzondering gemaakt worden, neem hiervoor contact met de Dienst Studentenzaken (studentendecanen). Artikel 7 (Inschrijvingsvoorwaarden): In het wetsartikel (artikel 7.32 Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; WHW) wordt bepaald wanneer je ingeschreven moet zijn en wie zich mag inschrijven. Het tweede lid van dit artikel is een uitwerking van artikel 2 lid 6. Het komt erop neer dat je ingeschreven moet zijn om van de voorzieningen voor studenten van de universiteit gebruik te mogen maken. Tevens bepaalt het wetsartikel dat een inschrijving in principe voor het hele studiejaar, of bij een latere inschrijving het restant daarvan, geldt. Verder gelden enkele voorwaarden inzake verblijfsvergunning wanneer je geen EER-onderdaan bent. Artikel 8 (Premaster): Een premaster-programma is elk programma bestaande uit (met name genoemde) onderdelen van de bachelor opleiding dat bij een succesvolle afronding toegang geeft tot de masteropleiding, echter geen bachelorgraad oplevert. Een premaster student schrijft zich via Studielink in als een regulier bachelorstudent met als examendoel de premaster; hij/zij behaalt immers geen graad. Je kunt nog wel gebruik blijven maken van studiefinanciering voor zover je daar natuurlijk nog recht op hebt. Je betaalt geen collegegeld maar een vergoeding die qua hoogte afhankelijk is van de omvang van het programma dat je volgt. Indien je bent vrijgesteld van deelname aan bepaalde onderdelen dan maken deze dus ook geen deel uit van het te volgen Versie 14/04/2014 Pagina 4

5 programma en betaal je er dus ook niet voor. Het gaat alleen om vakken/onderdelen die je daadwerkelijk volgt. Je krijgt 2 jaar de tijd om het betreffende programma af te ronden zonder tussentijds (voor een 2 de jaar) bij te betalen, bij Rechten geldt een afwijkende termijn van 3 jaar voor de deeltijd-premaster. Aangezien je geen collegegeld betaalt zijn allerlei regels inzake restitutie en vermindering niet van toepassing. Je betaalt voor het gehele programma, ongeacht of je het programma afmaakt of voortijdig stopt. Hierop wordt slechts één uitzondering gemaakt; de vergoeding wordt in 2 termijnen geïnd te weten in september en februari. Wanneer een premaster zijn inschrijving via Studielink ongedaan maakt VÓÓR 01 FEBRUARI 2015 dan wordt de 2 de termijn niet geïnd, tenzij natuurlijk alle onderwijsonderdelen van het premaster-programma op dat moment reeds zijn behaald. Ben je niet op tijd met het afmelden in Studielink dan wordt de 2 de termijn gewoon in rekening gebracht!! Het tarief voor de premaster bedraagt: 31,77 per ECTS voor de eerste 30 ECTS en daar komen er voor elke ECTS extra 63,54 bij. Dus een programma van 40 ECTS kost: 30 x 31,77 = 953,10 én 20 x = 1270,80 dus in totaal: 2.223,90 NB: weet dat wanneer je wettelijk collegegeld betaalt voor een opleiding (aan de RU of elders) je geen premastervergoeding betaalt. Ben je elders ingeschreven dan kun je inschrijven met een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). Een dergelijke BBC kun je aanvragen bij de opleiding/instelling van eerste inschrijving c.q. daar waar je wettelijk collegegeld betaalt. Ben je al ingeschreven bij de RU, dan volstaat dus (eenmaal) betaling van het wettelijk collegegeld. Artikel 9 (Bindend Studieadvies (BSA)): Dit artikel regelt de inschrijving of liever gezegd de onmogelijkheid daarvan wanneer eerder een negatief Bindend Studie Advies (BSA) is afgegeven. Wanneer je namelijk een negatief BSA hebt gekregen dan betekent dat dat je je in de daaropvolgende 3 studiejaren niet (meer) mag inschrijven voor de opleiding waarvoor je ingeschreven stond en een negatief BSA hebt gekregen (en ook niet voor eventueel aangewezen andere opleidingen; deze verwante opleidingen moeten dan wel zijn genoemd in de OER van je eerdere opleiding). NB Bedenk dat het instellen van enig beroep of bezwaar geen schorsende werking heeft; je kunt pas worden ingeschreven indien definitief en positief is beslist op een eventueel bezwaar van jouw kant. Tot die tijd blijft een negatief BSA gewoon overeind en dus ook de onmogelijkheid je opnieuw in te schrijven voor de betreffende opleiding. Artikel 10 (Soorten collegegeld): Deze bepaling bevat een opsomming van de verschillende soorten collegegeld die de universiteit (evenals de rest van het hoger onderwijs) kent, de verschillende soorten en bijbehorende tarieven worden verder in de artikelen 11 t/m 17 behandeld. Artikel 11 (Wettelijk collegegeld algemene voorwaarden): Versie 14/04/2014 Pagina 5

6 Wanneer betaal je het wettelijk collegegeld? Je moet dan voldoen aan de volgende twee eisen: Je mag geen bachelorgraad (of mastergraad wanneer je je wilt inschrijven voor een masteropleiding) of een daarmee vergelijkbare graad hebben behaald, na 31 augustus 1991 Je moet de nationaliteit van een EER-land (EU-landen + Noorwegen + Zwitserland + IJsland + Liechtenstein) of de Surinaamse nationaliteit hebben. Officieel moet je aanspraak kunnen maken op studiefinanciering en dat kunnen in ieder geval alle onderdanen van EER-landen. Ook wanneer je een andere nationaliteit hebt kun je soms aanspraak maken op studiefinanciering én dan dus ook op het wettelijk collegegeld. (meer informatie daarover vindt je op de site van DUO). Aan deze categorie zijn de Surinaamse studenten toegevoegd. Er is één uitzondering op de regel dat je niet eerder een graad mag hebben behaald: wanneer je namelijk voor de eerste keer inschrijft voor een opleiding op het gebied van de gezondheidszorg (binnen onze universiteit de opleidingen binnen de medische faculteit) of het onderwijs (Radboud Docenten Academie/RDA; de universitaire lerarenopleiding). Dus een bioloog in bezit van een bachelorgraad die alsnog een geneeskundeopleiding (bachelor) gaat volgen betaalt het wettelijk collegegeld. Een eerder behaalde bachelor- of mastergraad moet zijn opgenomen in BRON HO (het Basis Register Onderwijs (BRON), Hoger Onderwijs). Dus een student in het bezit van een buitenlandse graad betaalt het wettelijk collegegeld (mits hij aan de andere voorwaarden voldoet) want deze graad wordt immers niet opgenomen in de (Nederlandse) BRON HO. Wettelijk collegegeld en tweede opleiding Er bestaat nog een categorie van studenten die in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld namelijk zij die een tweede (en volgende) bachelor-/masteropleiding gelijktijdig volgen. De tweede opleiding moet zijn gestart voor dat de graad van de eerste opleiding is behaald, en er moet sprake zijn van een ononderbroken inschrijving. Deze regeling is vastgelegd in artikel 2.3a. van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en is gebaseerd op de mogelijkheid die de wet (7.45a lid 3) biedt om de groep van studenten die wettelijk collegegeld betalen, uit te breiden. De regeling is gepubliceerd in het Staatsblad 2014, 96. NB : Een tweede track of afstudeerrichting is géén 2 de opleiding; je schrijft je namelijk in voor dezelfde opleiding volgt alleen een andere track /afstudeerrichting. Doorslaggevend is de zogenoemde CROHO-code van je opleiding. Bijvoorbeeld: een psychologie student die Arbeids- en Organisatiepsychologie heeft gestudeerd en vervolgens Klinische psychologie zou willen doen schrijft zich opnieuw in voor dezelfde opleiding (psychologie), heeft dan al een graad behaald en betaalt dan dus het instellingstarief. Artikel 12 (Vrijstelling en vermindering van collegegeld): Hier is de mogelijkheid beschreven dat je voor een tweede (of meer) opleiding inschrijft zonder dat je opnieuw of meermaals het wettelijk collegegeld hoeft te betalen. Dat geldt dus ook alleen wanneer je voor de eerste opleiding het wettelijk collegegeld moet Versie 14/04/2014 Pagina 6

7 betalen. Let ook op artikel 23; wanneer er 2 inschrijvingen zijn en er 2 verschillende tarieven gelden dan word je geacht het hoogste tarief te betalen. Artikel 13 (Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld): Dit artikel maakt het mogelijk dat bepaalde studenten die niet (meer) in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld, een bedrag (gaan) betalen dat qua hoogte overeenkomt met dat van het wettelijk collegegeld ook wel het lage instellingstarief genoemd Het gaat om de volgende groepen studenten: 1. Een RU-student die meteen volgend op zijn eerste opleiding (bachelor of master) ook weer aan de RU een tweede opleiding (bachelor of master) begint, c.q. zich hiervoor zonder onderbreking, dus direct aansluitend op het behalen van de eerste graad, inschrijft. NB: ook een maand uitschrijven geldt als een onderbreking!!!!! 2. Voor studenten die de opleiding tot Kaakchirurg volgen en die daarvoor nog (een deel van) de Tandheelkunde of de Geneeskunde opleiding moeten volgen nadat de eerste graad aan de RU behaald is, geldt eveneens het lage instellingstarief. Voor Geneeskunde studenten geldt dat zij hun graad ook aan een andere universiteit behaald mogen hebben. Ook hier gaat het om de periode van de nominale studieduur van de desbetreffende opleiding + één jaar. Daarbij moet natuurlijk ook aan de eis inzake nationaliteit zijn voldaan. Voor het berekenen van de nominale studieduur (uitzonderingen in lid 3 en 4) wordt gerekend in studiejaren waarbij wordt uitgegaan van de peildatum 30 september (zie de begripsbepalingen artikel 1 lid 3). Artikel 14 (Het gedifferentieerd instellingscollegegeld): Elke student die niet onder de hiervoor genoemde en behandelde categorieën valt betaalt een hoog instellingstarief oftewel het gedifferentieerde instellingscollegegeld. (let vooral op de NB s bij de voorgaande artikelen) Artikelen 15 t/m 17 (bedragen); In deze artikelen worden alle collegegeldbedragen geregeld/genoemd. Bedenk dat alle bedragen zijn gebaseerd op een inschrijving die het hele studiejaar duurt, ben je korter ingeschreven of schrijf je je gedurende het studiejaar uit dan betaal je ook minder, dat wil zeggen een evenredig deel voor de periode dat je was of bent ingeschreven. Zie hiervoor ook artikel 22. Artikel 18 (Overzicht hoogte vergoedingen premasters): Hier wordt (nogmaals) een overzicht gegeven van de te betalen vergoeding voor het volgens van een premaster programma. Artikel 19 (Tarieven joint programmes): Versie 14/04/2014 Pagina 7

8 Voor zogenoemde joint programmes die in samenwerking met andere (buitenlandse) universiteiten worden aangeboden kan het College van Bestuur de verschuldigde collegegelden apart vast stellen voor zover dat niet reeds door andere en/of hogere regels is bepaald. Artikel 20 (Examengeld): Regelt de hoogte van het examengeld voor extranei; dat bedrag gelijk is gestelde aan het tarief van het wettelijk collegegeld. Artikel 21 (Betaalwijze): Dit artikel regelt de wijze van betaling van het verschuldigde collegegeld. Houdt er rekening mee dat wanneer je in termijnen betaalt je bij de eerste afschrijving 24,= extra betaalt voor administratiekosten. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd. Voor wat betreft het debiteurenprotocol is het vooral van belang te weten dat wanneer het mis gaat met het automatisch innen van de collegegelden, het kan gebeuren dat je het restant in één keer moet betalen. Als dat niet tijdig gebeurt dan wordt je uitgeschreven en heb je geen toegang meer tot verschillende voorzieningen (waaronder bijv. Blackboard/Mijn OSIRIS) en je kunt ook niet afstuderen voordat het volledige collegegeld is betaald. Bedenk dat dit tevens gevolgen voor je kan hebben als je gebruik maakt van studiefinanciering en/of een studentenreisproduct van DUO!! Artikelen 22 en 23 (Vermindering collegegeld/betaling collegegeld bij meer dan één gelijktijdige inschrijvingen): De beschrijving van de vermindering van het collegegeld bij een kortere inschrijving dan voor het hele studiejaar en de hoogte van het collegegeld voor meerdere inschrijvingen aan de universiteit spreken voor zich. Bedenk dat wanneer er eventueel sprake is van verschillende tarieven en meerdere inschrijvingen altijd het hoogst geldende tarief wordt geïnd. Hou ook in de gaten dat wanneer je inschrijving verandert (bijv. van premaster naar master) dat dit ook consequenties heeft of kan hebben voor het collegegeld (of de vergoeding) die je moet betalen!! Artikel 24 (Beëindiging inschrijving): De inschrijving loopt vanzelf af op 31 augustus van het studiejaar (dat begint op 1 september daaraan voorafgaand). Wil je eerder uitschrijven dan moet je dat via Studielink aangeven/regelen. In Studielink kun je aangeven wat de reden is waarom je uitschrijft. Bij de reden afstuderen wordt je de maand opvolgend van je examendatum uitgeschreven. Bij de reden uitschrijven is de uitschrijfdatum die je via Studielink doorgeeft bepalend. Heb je gebruik gemaakt van een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) om je kosteloos in te kunnen schrijven aan een andere universiteit of hogeschool dan word je alleen uitgeschreven wanneer je deze BBC (het originele exemplaar!) weer inlevert. Je moet je dus ook laten uitschrijven bij die andere universiteit of hogeschool dan wel daar alsnog aan de collegegeldverplichtingen voldoen. Artikel 25 (Restitutie collegegeld): Versie 14/04/2014 Pagina 8

9 Aan de hand van je verzoek tot uitschrijving dat je indient via Studielink wordt bepaald of je in aanmerking komt voor restitutie collegegeld. Houdt er wel rekening mee dat wanneer je voor de maanden juli en/of augustus wilt uitschrijven, je geen restitutie van het collegegeld ontvangt voor deze twee maanden. Artikel 26 (Restitutie examengeld): Een extraneus kan geen restitutie krijgen; alleen wanneer er sprake is van overlijden wordt over het restant van het studiejaar 1/12 de deel van het examengeld per maand volgend op het overlijden gerestitueerd. Artikel 27 (Schadevergoeding): Deze bepaling is een uitwerking van artikel 15.2 WHW en biedt de universiteit de mogelijkheid een schadevergoeding te vorderen van een student in geval van nietgerechtigde deelname aan het onderwijs zoals het genoemde artikel het omschrijft. De hoogte van de schadevergoeding is gebaseerd op het hoge instellingstarief; zie artikel 15. Dat is dus een extra bedrag, naast het verschuldigde en te betalen collegegeld en dat kan oplopen tot zo n 1.300,= per maand. Je kunt worden ingeschreven maar NIET met terugwerkende kracht, doch alleen met ingang van de maand volgend op die waarin alle betalingen zijn ontvangen!!! Dit kan vooral problemen opleveren wanneer je gebruik hebt gemaakt van studiefinanciering en/of Ov-kaart!! Artikel 28 (Registratie als bijvakstudent): Dit artikel betreft niet-ru studenten die één of enkele vakken willen volgen aan de RU in het kader van hun opleiding elders. Wat vooral van belang is dat het moet gaan om studenten die elders het wettelijk collegegeld betalen. Het artikel regelt welke formulieren en verklaringen een student moet hebben om een dergelijke inschrijving te regelen. Artikel 29 (Overgangsrecht deeltijdstudenten): Bevat een specifieke overgangsregeling voor deeltijdstudenten die reeds in het studiejaar 2010/2011 als zodanig waren ingeschreven, voor hen gelden tijdelijk aparte tarieven/regels. DENK ERAAN; om in aanmerking te komen voor deze overgangregelingen moet er sprake zijn geweest van een onafgebroken inschrijving in ieder geval in én vanaf 2010/2011!! Artikelen 20 t/m 34 (Slotbepalingen): De zogenoemde Slot en hardheidsbepalingen, een aantal bepalingen van zakelijke aard waaronder ook de mogelijkheid voor het College van Bestuur om in onvoorziene omstandigheden en bij onredelijke gevolgen bij de (strikte) toepassing van deze Regeling de mogelijkheid te bieden van de regels af te wijken. Versie 14/04/2014 Pagina 9

10 Een ander belangrijk uitgangspunt is dat altijd wanneer er sprake is van zogenoemde dwingende wetswijzigingen deze gevolgd zullen moeten worden en dat de wet altijd voorgaat wanneer er sprake is van conflicterende regels. Verder bevat artikel 34 nog een bezwarenclausule; in alle gevallen waarin je het niet eens bent met een besluit genomen op grond van deze regeling dan kun je daartegen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. Je zult altijd op deze bezwaarmogelijkheid gewezen (moeten) worden. Versie 14/04/2014 Pagina 10

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING V O O R H E T S T U D I E J A A R 2 0 1 7-2 0 1 8 pagina 1 van 20 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK II INSCHRIJVING... 5 HOOFDSTUK III COLLEGEGELD...

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2016-2017 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 17 november 2015. 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING Artikel

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2015-2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Retributie- en inschrijvingsbeleid 2016/2017

Retributie- en inschrijvingsbeleid 2016/2017 Retributie- en inschrijvingsbeleid 2016/2017 Inschrijvingsplicht 01 Ieder die gebruik wil maken van voorzieningen ten behoeve van initieel onderwijs, of examens wil afleggen van opleidingen in de zin van

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2012-2013 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2017-2018 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 15 november 2016. Inhoud 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING...

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016-2017

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016-2017 INHOUDSPGAVE I. Begripsbepalingen artikel 1 II. Aanmelding en inschrijving artikel 2 III. Collegegelden en vergoedingen artikel 8 IV. Overgangsregelingen artikel 9 V. Inning gelden artikel 12 VI. Aanpassing

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Zaaknummers : 2011/019 en 019.1

Zaaknummers : 2011/019 en 019.1 Zaaknummers : 2011/019 en 019.1 Rechter : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 14 februari 2011 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : CRIHO, differentiatie instellingscollegegeld,

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 7.33 WHW Artikel 1.1 Grondslag reglement Dit reglement geeft een uitwerking van de wettelijke regels

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie