Regeling Aanmelding en Inschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013"

Transcriptie

1 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor inschrijving en collegegeld worden gegeven, en geldt onverminderd het bepaalde dienaangaande in de wet. In de WHW wordt de in- en uitschrijving in de artikelen tot en met 7.42a geregeld; bepalingen inzake de collegegelden zijn in de artikelen tot en met 7.49 opgenomen. Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN In de Regeling wordt verstaan onder: a. aanmelding: een verzoek tot inschrijving b. studiejaar: het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. c. extraneus: inschrijvingsstatus waarbij men alleen tentamens en examens mag afleggen; als extraneus heeft men geen recht op onderwijs en faciliteiten, m.u.v. de bibliotheek. d. EER: verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte e. studiefinanciering: voorwaardelijke lening of basisbeurs, eventueel aanvullende beurs en toeslagen, en/of rentedragende lening conform de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000). Ook een zogenaamde nullening (het niet laten uitbetalen van de lening) behoort tot studiefinanciering. f. wettelijk collegegeld: het door de wetgever vastgestelde volledige of gedeeltelijke collegegeld voor studenten uit Nederland, en daarmee gelijkgestelde studenten, die sinds 1991 geen (door de overheid bekostigde) graad van hetzelfde niveau (bachelor of master) hebben behaald in Nederland. Bedoelde studenten zijn woonachtig in de Benelux of in de aangrenzende Duitse deelstaten. g. verhoogd wettelijk collegegeld: het collegegeld bestaande uit het wettelijk collegegeld en het verhoogd tarief voor langstudeerders. h. langstudeerder: de student die langer voor een (door de overheid bekostigde) opleiding in het hoger onderwijs staat ingeschreven dan de nominale studieduur van de opleiding, vermeerderd met één jaar. i. instellingscollegegeld: het door de VU vastgestelde collegegeldtarief voor studenten die niet onder het wettelijk collegegeld vallen. Studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen in de domeinen onderwijs of gezondheidszorg en die niet eerder een graad hebben behaald in deze domeinen, betalen het wettelijk collegegeld. j. beëindigen: het beëindigen van de inschrijving aan de VU waarmee alle rechten en plichten vervallen (zoals volgen onderwijs, afleggen van tentamens en examens, en gebruikmaken van faciliteiten). k. premasterprogramma: programma dat de premasterstudent volgt om zich voor te bereiden op deelname aan het masteronderwijs. Artikel 2. AANMELDING EN INSCHRIJVING 1. De directeur van de Dienst Studentenzaken (DSZ) is namens het College van Bestuur belast met de inschrijving van studenten en besluit over verzoeken tot inschrijving en beëindiging van de inschrijving die afwijken van de in deze regeling beschreven werkwijze, waar van toepassing na overleg met het desbetreffende faculteitsbestuur. 2. Aan inschrijving gaat een aanmelding vooraf. 3. Een aanmelding of herinschrijving vindt plaats via Studielink. Artikel 2a AANMELDING EN INSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN Ten behoeve van de inschrijving voor een bacheloropleiding gelden de volgende data: a) inschrijven tot en met 31 augustus 2012 of b) indien een bewijs van toelating van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is vereist: binnen vier weken na afgifte van het bewijs, doch uiterlijk 30 september Inschrijving voor een bacheloropleiding na 31 augustus 2012, maar voor 1 maart 2013, is voorbehouden aan studenten die voor 1 september 2012 ook als student aan de Vrije Universiteit waren ingeschreven voor dezelfde opleiding en kan slechts plaatsvinden op advies van de studieadviseur van de betrokken faculteit of van de studentendecaan. Het verzoek wordt getoetst aan de volgende criteria: a) de student heeft een reëel belang bij na-inschrijving; b) de motivering van de termijnoverschrijding is toereikend; c) inpassing in het onderwijsprogramma is mogelijk; 1

2 d) het universitaire belang verzet zich niet hiertegen. Inschrijving na 1 september 2012 vindt plaats met ingang van de maand volgend op die waarin aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet toegestaan. 3. Inschrijving na 1 maart 2013 kan slechts op advies van de studieadviseur van de betrokken faculteit of van de studentendecaan plaatsvinden indien: a) aannemelijk is gemaakt dat in het desbetreffende studiejaar het bachelorexamen kan worden afgelegd; b) de opleiding na langdurige ziekte wordt vervolgd. 4. Inschrijving na 1 september is niet mogelijk, indien de verzoeker reeds eerder in het lopende studiejaar was ingeschreven, tenzij een studentendecaan heeft geadviseerd de inschrijving tijdelijk te onderbreken om studievertraging te voorkomen die het gevolg is van het ontbreken van een studeerbaar programma. 1 Artikel 3. AANMELDING EN INSCHRIJVING PREMASTEROPLEIDINGEN De aanmelding voor een premasterprogramma vindt plaats via Studielink onder vermelding van de beoogde masteropleiding. De premasterstudent wordt ingeschreven in de voorbereidende bacheloropleiding, tenzij het faculteitsbestuur verzoekt om inschrijving als cursist. 2. Aanmelding voor een premasteropleiding is alleen mogelijk voor 1 mei Aanmelding na 1 mei en voor 1 juli is slechts in beperkte mate en onder voorwaarden mogelijk bij Faculteiten, genoemd in bijlage IV. 3 Inschrijven voor een premasteropleiding is alleen mogelijk tot en met 31 augustus Artikel 4. AANMELDING EN INSCHRIJVING MASTEROPLEIDINGEN Aanmelding voor een masteropleiding door een student die geen bachelorexamen heeft behaald aan de VU is alleen mogelijk voor 1 mei Aanmelding na 1 mei en voor 1 juli is slechts in beperkte mate en onder voorwaarden mogelijk bij Faculteiten, genoemd in bijlage IV. 2. In afwijking van lid 4 dienen studenten die gebruik wensen te maken van de diensten van Bureau Internationalisering zich voor 1 april 2012 aan te melden. 3. Inschrijven voor een masteropleiding door een student die geen bachelorexamen heeft behaald aan de VU is alleen mogelijk tot en met 31 augustus Een student die aan de VU een bacheloropleiding heeft gevolgd en een daartoe in de onderwijs- en examenregeling aangewezen masteropleiding ( doorstroommaster ) of een selectieve masteropleiding wil volgen, kan zich aanmelden en inschrijven tot en met 31 augustus Inschrijving na 31 augustus 2012, maar voor 1 maart 2013, is voorbehouden aan studenten die voor 1 september 2012 ook als student aan de Vrije Universiteit waren ingeschreven voor dezelfde opleiding en kan plaatsvinden op advies van de studieadviseur van de betrokken faculteit of van de studentendecaan. Het verzoek wordt getoetst aan de volgende criteria: a) de student heeft een reëel belang bij na-inschrijving; b) de motivering van de termijnoverschrijding is toereikend; c) inpassing in het onderwijsprogramma is mogelijk; d) het universitaire belang verzet zich niet hiertegen. Inschrijving na 1 september 2012 vindt plaats met ingang van de maand volgend op die waarin aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet toegestaan. 6. Inschrijving na 1 maart 2013 kan slechts op advies van de studieadviseur van de betrokken faculteit of van de studentendecaan plaatsvinden indien: a) aannemelijk is gemaakt dat in het desbetreffende studiejaar het masterexamen kan worden afgelegd; b) de opleiding na langdurige ziekte wordt vervolgd. 7. Inschrijving na 1 september is niet mogelijk, indien de verzoeker reeds eerder in het lopende studiejaar was ingeschreven, tenzij een studentendecaan heeft geadviseerd de inschrijving tijdelijk te 1 Met een studeerbaar programma wordt bedoeld een studieprogramma dat aansluitende onderwijsonderdelen biedt. De onderbreking tussen de aangeboden onderwijsonderdelen mag niet langer dan drie maanden zijn. Anders is sprake van een onstudeerbaar programma. De daardoor opgelopen studievertraging dient te wijten te zijn aan het faculteitsbestuur. Vertraagde studie door herkansingen, ziekte etc. valt niet onder het begrip onstudeerbaar programma. 2

3 onderbreken om studievertraging te voorkomen die het gevolg is van het ontbreken van een studeerbaar programma. 2 Artikel 5. VOORWAARDEN - ALGEMEEN 1. Onverminderd de voorwaarden die de wet daaraan heeft gesteld, wordt tot inschrijving overgegaan indien: a. er een elektronische aanmelding, via Studielink, is ontvangen en b. het collegegeld tijdig door de VU is ontvangen, al dan niet via een (digitale) machtiging tot inning door middel van gespreide betaling. Voorts vindt inschrijving plaats, indien: c. de instelling van eerste inschrijving verklaart dat het (volledige bedrag aan) wettelijk of verhoogd wettelijk collegegeld is betaald door het afgeven van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). 2. Voorzover van toepassing dient student aan een of meer van de volgende voorwaarden te hebben voldaan, voordat tot inschrijving kan worden overgegaan: a. in eerdere studiejaren verschuldigde, maar nog niet betaalde college- of examengelden zijn voldaan; b. betrokkene die 18 jaar en ouder is en die niet de nationaliteit van één van de landen van de EER heeft, heeft aangetoond dat hij rechtmatig in Nederland verblijft op 1 september van het studiejaar, waarin hij voor het eerst inschrijving verlangt voor een opleiding; c. de toestemming, bedoeld in artikel 2a lid 2 en 3 of artikel 4 lid 5 en 6 is verkregen; e. de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 15.2 WHW, vanwege het volgen van onderwijs of afleggen van tentamens zonder geldige inschrijving, is voldaan. 3. De inschrijving dient vóór 1 september 2012 te zijn afgerond, onverminderd de regelingen bedoeld in artikelen 2, 3 en 4. De inschrijving is niet afgerond als niet aan de vooropleidingeisen, de inschrijfvereisten (bijvoorbeeld het bewijs van toelating en verificatie van persoons- en vooropleidingsgegevens) en het betalen van het collegegeld, al dan niet door middel van een machtiging, is voldaan. Artikel 6. TOELATINGSEISEN BACHELOR Vooropleidingseisen 1. Er is voldaan aan de vooropleidingseisen, alsmede de nadere vooropleidingseisen, indien a. de aanmelder in het bezit is van een VWO-diploma met een profiel dat voldoet aan het bepaalde in de vigerende Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (OCW); b. de aanmelder in het bezit is van een VWO-diploma oude stijl en een verklaring van de examencommissie van de te volgen opleiding overlegt dat is voldaan aan de (inhoudelijk aan het aangewezen profiel vergelijkbare) eisen die in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding zijn vastgelegd. 2. Een aanmelder die in het bezit is van een VWO-diploma zonder het profiel dat vereist is voor toelating tot de opleiding, kan alleen inschrijving voor een opleiding verkrijgen, indien deze opleiding is aangewezen bij ministeriële regeling op grond van artikel 7.25 lid 4 WHW. De aanmelder zal uiterlijk voor het einde van het eerste studiejaar (60 ec) door een aanvullend onderzoek moeten tonen dat hij aan de profieleisen voldoet. 3. Indien een aanmelder toelating verzoekt tot een opleiding, waarvoor nadere vooropleidingeisen gelden, gaat het College van Bestuur niet tot inschrijving over, voordat aan de nadere vooropleidingseisen op VWO-niveau is voldaan. 4. Vrijstelling vooropleidingseis a. Aan de vooropleidingeisen is eveneens voldaan door een aanmelder die in het bezit is van een propedeutisch getuigschrift van een HBO-of een WO-opleiding of aan wie een bachelor- of mastergraad is verleend, met inachtneming van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs. b. Vrijstelling wordt eveneens verleend, indien een aanmelder beschikt over een ander diploma van een vooropleiding dan bedoeld in lid 1, dat bij ministeriële regeling, dan wel door het College van Bestuur als tenminste gelijkwaardig is bevonden aan de gestelde vooropleidingseisen. 2 Met een studeerbaar programma wordt bedoeld een studieprogramma dat aansluitende onderwijsonderdelen biedt. De onderbreking tussen de aangeboden onderwijsonderdelen mag niet langer dan drie maanden zijn. Anders is sprake van een onstudeerbaar programma. De daardoor opgelopen studievertraging dient te wijten te zijn aan het faculteitsbestuur. Vertraagde studie door herkansingen, ziekte etc. valt niet onder het begrip onstudeerbaar programma. 3

4 c. Eveneens is degene vrijgesteld die toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 2002, 137, Lissabon ) heeft geratificeerd, tenzij het College van Bestuur een aanzienlijk verschil kan aantonen tussen de toegangseisen in het land bedoeld in de vorige volzin en de eisen van de WHW. d. Aan de nadere vooropleidingseisen dient zo nodig alsnog te worden voldaan. 5. Degene die een buitenlands diploma van een vooropleiding bezit, dat tenminste gelijk is aan het VWO-diploma met het voor de te volgen opleiding juiste profiel, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de examencommissie heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd dan wel daarvan vrijgesteld is. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan aangetoond worden door het succesvol afleggen van: - het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), - de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), - CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO, - Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. 6. In afwijking van lid 5 dient degene die een Engelstalige opleiding wil volgen aan te tonen dat hij over voldoende Engelse taalvaardigheid beschikt door - tenminste een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma behaald te hebben of - tenminste voldaan te hebben aan de onderstaande normen - IELTS 6.0 (bij IBA 3 6.5) - TOEFL paper based test: 550 (bij IBA 575) - TOEFL computer based test: TOEFL internet based test: 79-80(bij IBA 90) Van de toets zijn vrijgesteld: - zij die niet langer dan een jaar voor aanvang van de opleiding een Engelse test (IELTS/TOEFL) hebben afgerond met een score die overeenkomt met de eerder in dit artikel genoemde minimale eisen, - zij die hebben voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse Taalvaardigheid: TOEFL ITP, - zij die een Engelstalige vooropleiding hebben afgerond in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland of Australië. Artikel 6A. TOELATINGSEISEN PREMASTER Toelatingseisen 1.Een door of namens het faculteitsbestuur afgegeven bewijs van toelating, waarbij is vastgesteld dat de student: a. in het bezit is van een toelatend bachelorgetuigschrift of doctoraalgetuigschrift dan wel is vrijgesteld van het bezit van een toelatend getuigschrift, al dan niet door het afleggen van een onderzoek (premasterassessment); b. aan de overige, in de onderwijs- en examenregeling voor toelating gestelde eisen, heeft voldaan. 2. Degene die een bacheloropleiding heeft genoten in een andere taal dan het Nederlands, en voldoet aan de eisen om met de Nederlandstalige masteropleiding te beginnen, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de examencommissie heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. 3.Degene die een Engelstalige masteropleiding wil volgen, dient aan te tonen dat hij de Engelse taal - op tenminste VWO-niveau beheerst of - met goed gevolg een gelijkwaardige TOEFL toets (minimumscore 580 (paperbased), 237 (computer based) of (internet-based), of IELTS-toets (minimumscore 6,5) heeft afgelegd dan wel daarvan is vrijgesteld, of - het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) heeft afgelegd met een score A, B of C. Artikel 7. TOELATING BIJZONDERE SITUATIES 1. Een persoon kan worden vrijgesteld van de wettelijke vooropleidingseis van artikel 6 lid 1, indien hij met goed gevolg het op hem toepasselijk colloquium doctum heeft afgelegd. Op het moment van het afleggen van het colloquium doctum dient bedoelde persoon 21 jaar of ouder te zijn. 3 IBA = International Business Administration 4

5 2. Van de leeftijdsgrens van 21 jaar kan op verzoek van betrokkene met een niet-nederlandse nationaliteit door het College van Bestuur worden afgeweken, indien betrokkene a. beschikt over een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot het wetenschappelijk onderwijs b. geen bewijs van een diploma kan overleggen als gevolg van ernstige omstandigheden in het land van herkomst, zoals in het geval van vluchtelingen. 3. Degene die het colloquium doctum met succes heeft afgerond, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de examencommissie heeft aangetoond de instructietaal van de gekozen opleiding (Nederlands of Engels) zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. 4. Toelating op grond van een colloquium doctum geldt uitsluitend voor het studiejaar na het afleggen van het colloquium doctum en geeft uitsluitend toelating tot de opleiding, waartoe het colloquium doctum is afgelegd. 5. Indien een verzoek tot inschrijving betrekking heeft op een 'numerus fixus'-opleiding dient een door DUO afgegeven bewijs van toelating te worden overgelegd. 6. Voor aanmelding voor een opleiding van het Amsterdam University College gelden afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor bijlage V. Artikel 8. TOELATINGSEISEN MASTEROPLEIDING 1. Aansluitende masteropleiding ( doorstroommaster ) Toelatingseisen: a. Een student kan worden ingeschreven in een aangewezen masteropleiding ( doorstroommaster ), als hem een graad is verleend van de desbetreffende bacheloropleiding aan de VU, en, voor zover vereist, de student de examenonderdelen van de desbetreffende toelatende afstudeerrichting binnen deze bacheloropleiding met goed gevolg heeft afgelegd. b. Een door of namens het faculteitsbestuur aan student afgegeven bewijs van toelating dat hij, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, wordt toegelaten, omdat is voldaan aan in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding vastgelegde (toelatings)eisen. 2. De overige masteropleidingen ( selectieve master ) Toelatingseisen: 1.Een door of namens het faculteitsbestuur afgegeven bewijs van toelating, waarbij is vastgesteld dat de student: a. in het bezit is van een toelatend bachelorgetuigschrift of doctoraalgetuigschrift dan wel is vrijgesteld van het bezit van een toelatend getuigschrift, al dan niet door het afleggen van een onderzoek (assessment); b. aan de overige, in de onderwijs- en examenregeling voor toelating gestelde eisen, heeft voldaan. 2. Degene die een bacheloropleiding heeft genoten in een andere taal dan het Nederlands, en voldoet aan de eisen om met de Nederlandstalige masteropleiding te beginnen, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de examencommissie heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. De vereiste kennis kan aangetoond worden door het succesvol afleggen van: - het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), - de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), - CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO, - Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. 3. Voor toelating tot een Engelstalige masteropleiding legt de belangstellende voor aanvang van de opleiding een gecertificeerde taaltoets Engels af. De minimale eisen die gesteld worden aan de Engelse taalvaardigheid van studenten, zijn: - IELTS TOEFL paper based test: TOEFL computer based test: TOEFL internet based test: het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): score A, B of C. Van de toets zijn vrijgesteld: - zij die niet langer dan een jaar voor aanvang van de opleiding een Engelse test (IELTS/TOEFL) hebben afgerond met een score die overeenkomt met de eerder in dit artikel genoemde minimale eisen, - zij die hebben voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse Taalvaardigheid: TOEFL ITP, 5

6 - zij die een Engelstalige vooropleiding hebben genoten in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland of Australië. - de bezitter van het bachelorgetuigschrift voor wie deze masteropleiding is aangewezen als aansluitende masteropleiding. Van deze student kan een taaltoets tijdens de opleiding worden verlangd. Artikel 9. TOELATINGSEISEN LERARENOPLEIDING Toelatingsvereisten 1. De student is in het bezit van een mastergetuigschrift [of een doctoraalgetuigschrift] dat verband houdt met de te volgen lerarenopleiding. 2. Indien een verzoek de eerste inschrijving voor de lerarenopleiding betreft, beoordeelt het Faculteitsbestuur of toelating kan worden verleend. Artikel 10. COLLEGEGELDEN 1. Voor het betalen van het wettelijk collegegeld komen in aanmerking zij die: a. de Nederlandse, Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebben dan wel onderdaan zijn van een van de EER-landen (zie verder bijlage I) b. hebben aangetoond in Nederland woonachtig te zijn dan wel in de Duitse deelstaten Bremen, Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen dan wel in België of Luxemburg. Voor hem die in Nederland woont, geldt als bewijsstuk een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Ieder ander dient een overeenkomstig bewijsstuk te leveren; c. sinds 1991 geen (door de overheid bekostigde) graad van hetzelfde niveau (bachelor of master) hebben behaald in Nederland. 2. Een langstudeerder betaalt het verhoogd wettelijk collegegeld. 3. Een premasterstudent betaalt een premastertarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld. 3. Alle overige studenten betalen het instellingscollegegeld. 4. Voor het studiejaar zijn de volgende tarieven (onder voorbehoud) vastgesteld voor EERstudenten of daaraan gelijkgestelden (zie bijlage I): - wettelijk collegegeld bij een voltijdopleiding 1.771,- - wettelijk collegegeld bij een deeltijdopleiding 1.771,- - wettelijk collegegeld bij een deeltijd bacheloropleiding theologie 1.559,- - wettelijk collegegeld bij een deeltijdopleiding joint theologie 1.559,- - wettelijk collegegeld bij een duale opleiding 1.771,- - verhoogd wettelijk tarief voor langstudeerders 4.834,- - verhoogd wettelijk tarief voor deeltijd bacheloropleiding theologie 4.622,- - verhoogd wettelijk tarief voor deeltijdopleiding joint theologie 4.622,- - wettelijk collegeld bij een deeltijd masteropleiding Accounting and control 1.416,80 (bij de combi opleiding met PGO geldt een aangepast tarief) - examengeld extraneus 9.000,- - wettelijk collegegeld Social psychology 5.000,- - verhoogd wettelijk tarief Social psychology 8.063,- 5. Voor het studiejaar is het volgende instellingscollegegeld vastgesteld: - bacheloropleidingen aangeboden door de Faculteiten der Letteren, Godgeleerdheid met uitzondering van de (joint) bachelor theologie, Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogiek, Sociale Wetenschappen 9.000,- - voltijd (joint) bacheloropleiding theologie 2.800,- - deeltijd (joint) bacheloropleiding theologie 2.464,- - bacheloropleidingen aangeboden door de Faculteiten der Aard en Levenswetenschappen, Exacte Wetenschappen, Bewegingswetenschappen ,- - bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde ,- - bachelor- en masteropleiding Geneeskunde ,- 6

7 - masteropleidingen aangeboden door de Faculteiten der Letteren, Godgeleerdheid, Wijsbegeerte ,- - masteropleidingen aangeboden door de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogiek, Sociale Wetenschappen, Aard en Levenswetenschappen, Exacte Wetenschappen, Bewegingswetenschappen, Researchmasters Geneeskunde: ,- Economics (Tinbergen) ,- Overgangsregeling 6. Voor EER- studenten of daaraan gelijkgestelden die op 1 februari 2011 stonden ingeschreven voor een bepaalde opleiding en vanaf het studiejaar instellingscollegegeld zouden moeten betalen op grond van een eerder behaalde graad, gelden vanaf september 2011 overgangsbepalingen voor die opleiding. Voltijdstudenten die hieraan voldoen komen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar, gerekend vanaf het instroommoment 1 september of indien van toepassing 1 februari, in aanmerking voor een instellingstarief dat gelijk wordt gesteld aan het wettelijk collegegeld, op voorwaarde dat er sprake is van een niet onderbroken inschrijving. Deeltijdstudenten die hieraan voldoen komen gedurende tweemaal de nominale studieduur + 1 jaar, gerekend vanaf het instroommoment 1 september of indien van toepassing 1 februari, in aanmerking voor een instellingstarief dat gelijk wordt gesteld aan het wettelijk collegegeld, op voorwaarde dat er sprake is van een niet onderbroken inschrijving. 7. Voor niet-eer- studenten die op 1 februari 2010 aan de VU stonden ingeschreven en in het studiejaar het verhoogde instellingscollegegeld zouden moeten betalen, gelden de overgangsbepalingen zoals vermeld in de bijlage II (Overgangsregeling niet-eer ). 8. Premasterstudenten betalen voor hun programma een premastertarief. EER-studenten en daaraan gelijkgestelden betalen een premastertarief ter hoogte van het wettelijk tarief. Niet-EER-studenten betalen een premastertarief ter hoogte van het niet-eer-tarief voor bachelorstudenten aan de betreffende opleiding. Artikel 11. INNING COLLEGEGELD 1. Het collegegeld kan worden voldaan door: a. betaling ineens, al dan niet bij volmacht; b. gespreide betaling, door afgifte van een onherroepelijke volmacht voor gespreide (digitale) betaling. De inning vindt plaats in 5 termijnen. 2. Administratiekosten a) Bij betaling ineens worden geen administratiekosten in rekening gebracht. b) De administratiekosten bij gespreide betaling zijn vastgesteld op 24,00 per jaar en dienen vooraf te worden voldaan. 3. Bijlage III Protocol inning collegegeld is van toepassing. Artikel 12. NADERE BEPALINGEN COLLEGEGELD 1. Vermindering collegegeld a. Bij inschrijving als student na 1 september wordt het collegegeld per studiejaar met een twaalfde deel verminderd voor elke maand dat de student niet is ingeschreven. b. Bij inschrijving als extraneus is geen vermindering of restitutie van examengeld mogelijk; ook niet bij inschrijving in de loop van het studiejaar dan wel bij tussentijdse uitschrijving. c. Bij inschrijving als premaster is geen vermindering of restitutie van examengeld mogelijk; ook niet bij inschrijving in de loop van het studiejaar dan wel bij tussentijdse uitschrijving. 2. Betaling collegegeld bij meer dan één inschrijving: a. Indien de inschrijving meer dan één opleiding aan de VU betreft, is de student één maal (het hoogste) collegegeld verschuldigd. b. Indien de inschrijving meer dan één opleiding betreft aan verschillende instellingen van hoger onderwijs, wordt voor de inschrijving van de tweede opleiding aan de Vrije Universiteit vrijstelling van het (verhoogd) wettelijk collegegeld gegeven, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is. Student dient de verklaring, bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c te overleggen. 7

8 c. In geval een tweede inschrijving bij de Vrije Universiteit wordt verlangd, zoals bedoeld onder b, vindt geen vermindering of vrijstelling plaats op grond van elders betaald collegegeld, als de student aan de Vrije Universiteit het instellingscollegegeld dan wel het premastertarief verschuldigd is. Artikel 13. BEËINDIGING INSCHRIJVING 1. Iedere inschrijving eindigt van rechtswege op de laatste dag van het studiejaar: 31 augustus. 2. De inschrijving kan tevens op de volgende wijzen beëindigd worden a. op verzoek van de student (via Studielink) met ingang van de eerste van de maand na indiening van het verzoek. b. indien incasso van het verschuldigde collegegeld niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo op de rekening, waarvoor een onherroepelijke machtiging als bedoeld in artikel 11.1 is gegeven), beëindigt de directeur DSZ de inschrijving met ingang van de tweede maand, volgend op de aanmaning. Indien de student ingeschreven wenst te blijven, krijgt hij de gelegenheid binnen vier weken na de incassodatum alsnog het verschuldigde bedrag in één keer over te maken. Bijlage III Protocol inning collegegeld is van toepassing. c. na het overlijden van een student met ingang van de eerste maand na diens overlijden. 3. Beëindiging van de inschrijving is niet mogelijk als een bewijs van betaald collegegeld is afgegeven aan verzoeker. 4. Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op advies van de examencommissie of het faculteitsbestuur, na zorgvuldige afweging van de belangen van de student en van de VU, indien de student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen, waartoe de opleiding of de voorbereiding tot die beroepsuitoefening hem opleidde. 5.Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op advies van de desbetreffende examencommissie en op verzoek van het faculteitsbestuur, indien ernstige fraude door de student is vastgesteld. 6. Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op verzoek van het faculteitsbestuur, indien de student zich in zeer ernstige mate heeft misdragen ten aanzien van medewerkers of studenten van de VU. Artikel 14. TERUGBETALING COLLEGEGELD 1. Het verzoek tot vermindering van het collegegeld wordt uitsluitend ingewilligd ingeval van uitschrijving conform het bepaalde in artikel 12.1a (vermindering collegegeld) en in artikel 13 (beëindiging inschrijving) van deze Regeling. Het besluit tot terugbetaling van collegegeld wordt zo mogelijk tegelijk met het besluit tot tussentijdse beëindiging inschrijving meegedeeld aan de verzoeker. 2. Op een verzoek wordt als regel binnen een maand na ontvangst beslist, maar in ieder geval vóór 31 december van het kalenderjaar waarin het einde van het desbetreffende studiejaar valt. 3. Bij beëindiging van de inschrijving wordt het collegegeld gerestitueerd ter hoogte van 1/12 voor elke maand van het studiejaar dat de student niet meer is ingeschreven. Bij beëindiging van de inschrijving per 1 juli of 1 augustus wordt geen collegegeld gerestitueerd. 4. Terugbetaling geschiedt op de rekening waaruit de betaling van het collegegeld is voldaan. Artikel 15. HARDHEIDSCLAUSULE Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan de directeur DSZ namens het College van Bestuur ten gunste van de student van deze Regeling afwijken. Een beroep op de hardheidsclausule moet zo spoedig mogelijk en schriftelijk door de student worden ingediend, doch niet later dan een maand na afloop van het desbetreffende studiejaar. Bij het verzoek moeten schriftelijke bewijsstukken gevoegd worden. Op het verzoek wordt uiterlijk binnen zes weken beslist door de directeur DSZ namens het College van Bestuur. Alvorens de directeur DSZ namens het College van Bestuur een beslissing neemt, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en wordt het desbetreffende faculteitsbestuur en/of de studentendecaan om advies gevraagd. Artikel 16. SCHADEVERGOEDING WEGENS NIET-GERECHTIGDE DEELNAME AAN HET ONDERWIJS 8

9 1. Indien blijkt dat een student zonder te zijn ingeschreven gebruik heeft gemaakt van onderwijs- dan wel examenvoorzieningen, wordt hem bericht dat hij aan de universiteit een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van een twaalfde van het instellingscollegegeld voor elke maand waarin onderwijs is gevolgd dan wel tentamens zijn afgelegd, te betalen binnen 14 dagen na verzending. 2. De directeur DSZ is belast met het uitvoeren van de regeling ter zake van de inning van de schadevergoeding voor niet-gerechtigde deelname aan het onderwijs. Artikel 17. CENTRAAL REGISTER INSCHRIJVING 1. De directeur DSZ is belast met het verstrekken van informatie aan het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). 2. De directeur DSZ is belast met het inwinnen van informatie uit het CRIHO. Artikel 18. VERSTREKKEN GEGEVENS OMTRENT INSCHRIJVING 1. Gegevens omtrent inschrijving worden uitsluitend verstrekt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Gegevens omtrent het behalen van een afsluitend examen worden verstrekt aan derden mits deze de naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats van de student opgeven en onder opgave van het afgelegde examen en de datum van het examen. Artikel 19. REGISTRATIE ALS BIJVAKSTUDENT 1. Degene die in het kader van een opleiding aan een andere universiteit of hogeschool één of meer onderwijsonderdelen wil volgen aan de Vrije Universiteit, dient hiervoor een verzoek in via het Studentenportaal. 2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van: - een verklaring van de examencommissie van de eerste opleiding dat het vak in het kader van die opleiding gevolgd wordt; - en een bewijs betaald collegegeld van de instelling van eerste inschrijving. 3. Het desbetreffende faculteitsbestuur van de Vrije Universiteit dient te verklaren dat geen bezwaar bestaat tegen registratie als bijvakstudent. 4. Toelating tot de opleiding aan de Vrije Universiteit kan worden geweigerd op grond van capaciteit en/of onvoldoende voorkennis bij de student. Artikel 20. GELDIGHEIDSDUUR Deze Regeling geldt voor het studiejaar , tenzij voor onderdelen van de Regeling tussentijds de wettelijke grondslag wordt gewijzigd of vervalt, in welke gevallen tot overeenkomstige aanpassing van dit document zal worden overgegaan. Artikel 21. SLOT 1. Het besluit om een student al dan niet in te schrijven wordt schriftelijk gegeven en met redenen omkleed. 2. In de gevallen waarin een advies is voorgeschreven, voordat een besluit wordt genomen, wordt in een negatief besluit aangegeven in hoeverre en op welke gronden is afgeweken van dat advies. 3. Bij een negatief besluit wordt de mogelijkheid tot bezwaar vermeld. Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op

10 Bijlage I Betaling van het wettelijk collegegeld Voor betaling van het wettelijk collegegeld komen in aanmerking studenten die voldoen aan de zogenoemde nationaliteitseis (zie verder) 1. woonachtig zijn in Nederland, België, Luxemburg of een van de Bondsstaten Noord- Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland 2. en die - blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs(criho) een eerste bachelor- en/of masteropleidng volgen en aan wie nog geen graad Bachelor, respectievelijk Master is verleend door een bekostigde instelling. Nationaliteitseis: de personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten of personen met de nationaliteit van één van de EU-lidstaten (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd koninkrijk, Zweden); Personen met de nationaliteit van één van de EER-landen, voorzover die geen EU-lidstaat zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; Onder voorwaarden: personen met een Turkse nationaliteit op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije1 (kinderen van (voormalig)werknemers die in een lidstaat wonen waar zij werken of gewerkt hebben); Personen met een Zwitserse nationaliteit; familieleden (echtgenoot; partner met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van dat land een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover wetgeving van het gastland partnerschap gelijk stelt met het huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland wordt voldaan; rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner beneden de leeftijd van 21 jaar of die ten hunne laste komt; de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot en partner die ten hunne laste komen) van in Nederland wonende EU-burgers, die een niet EER-nationaliteit bezitten; de personen die de Surinaamse nationaliteit bezitten. Verder komen in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld: de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond van een verblijfsvergunning asielvoor bepaalde tijd (artikel 28 Vreemdelingenwet); de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond van een verblijfsvergunning asielvoor onbepaalde tijd (artikel 33 Vreemdelingenwet); de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond van een verblijfsvergunning reguliervoor onbepaalde tijd (artikel 20 Vreemdelingenwet 2000); de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (artikel 14 Vreemdelingenwet 2000). Er moet bij een dergelijke vergunning wel sprake van zijn dat de vergunning verleend is verband houdende met: 1. gezinshereniging of gezinsvorming als bedoeld in artikel 15 van de Vreemdelingenwet 2000 met een Nederlander of met een vreemdeling als bedoeld in de onderdelen a of b van dit artikel of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, 2. verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, 3. verblijf ter adoptie of als pleegkind of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, 10

11 4. verband houdende met de vervolging van mensenhandel of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, 5. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, 6. anders dan genoemd in artikel 3.4, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000, als bedoeld in artikel 3.4, derde lid, Vreemdelingenbesluit 2000 of hiermee verband houdend voortgezet verblijf, of 7. verband houdende met afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet als bedoeld in artikel 3.17a, onderdeel b, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of hiermee verband houdend voortgezet verblijf; De vreemdelingen die in afwachting zijn van de beslissing op aanvraag tot verlenen of verlengen van een verblijfsvergunning, voor zover zij reeds studiefinanciering genieten (artikel 3, onderdeel e, Besluit studiefinanciering 2000); De vreemdelingen die al eerder tegemoetkoming (ingevolge de WTOS) hebben ontvangen (artikel 3, onderdeel f, Besluit studiefinanciering 2000). Tot slot kan sprake zijn van een vreemdeling die in afwachting is van de beslissing op aanvraag tot verlenen of verlengen van een verblijfsvergunning. Deze vreemdeling heeft, voor zover hij reeds studiefinanciering geniet (artikel 3, onderdeel e, Besluit studiefinanciering 2000) of een vreemdeling is die al eerder tegemoetkoming (ingevolge de WTOS) heeft ontvangen (artikel 3, onderdeel f, Besluit studiefinanciering 2000) ook aanspraak op het betalen van wettelijk collegegeld. De vreemdeling kan door middel van gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs aantonen onder één van de laatste twee categorieën te vallen. Wettelijk collegegeld Van studenten voor wie het collegegeld door de UAF wordt betaald, wordt het wettelijk collegegeld geheven. 11

12 Bijlage II bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving Overgangsregeling niet-eer-studenten Voor niet-eer-studenten die op 1 februari 2010 aan de VU stonden ingeschreven, geldt onderstaande overgangsregeling. Deze regeling vervalt, indien een eerdere overgangsregeling op betreffende student van toepassing is. I Studenten voor wie het collegegeld door de UAF wordt betaald, verandert er niets. Zij betalen het wettelijk collegegeld. Bachelorstudenten II Studenten die in het studiejaar 2009/2010 stonden ingeschreven voor een bacheloropleiding kunnen zich gedurende de nominale duur + 1 jaar van de opleiding inschrijven tegen het instellingscollegegeld volgens de Regeling aanmelding en inschrijving van III Studenten die in het studiejaar 2009/2010 stonden ingeschreven voor een bacheloropleiding en in het studiejaar 2010/2011 voor het 4 e jaar of langer zijn ingeschreven, betalen in het studiejaar 2010/2011 het instellingscollegegeld volgens de Regeling aanmelding en inschrijving van De jaren die hij/zij reeds ingeschreven heeft gestaan tellen mee, ongeacht of de inschrijving was onderbroken of niet. Met ingang van betaalt deze student het dan voor hem/haar geldende instellingscollegegeld. IV Verandert de student van opleiding en schrijft hij/zij zich in voor een nieuwe bachelor opleiding, dan is hij/zij het instellingstarief verschuldigd volgens de dan geldende Regeling aanmelding en inschrijving. Masterstudenten V Studenten die in het studiejaar 2009/2010 stonden ingeschreven voor een masteropleiding kunnen gedurende de nominale duur + 1 jaar van de opleiding inschrijven tegen het instellingscollegegeld volgens de Regeling aanmelding en inschrijving van VI Bij de bepaling van de nominale studieduur wordt het jaar van het pre-mastertraject toegevoegd aan de nominale duur van de masteropleiding. Bij wisseling van opleiding is het instellingstarief verschuldigd. VII. Verandert de student van opleiding en schrijft hij/zij zich in voor een nieuwe masteropleiding, dan is hij/zij het instellingstarief verschuldigd volgens de dan geldende Regeling aanmelding en inschrijving. Let op: de masteropleiding is altijd een nieuwe opleiding ten opzichte van de bacheloropleiding. Ook studenten die na de bacheloropleiding de aansluitende masteropleiding gaan volgen (doorstroommaster), beginnen met een nieuwe opleiding en betalen het collegegeld volgens de dan geldende Regeling aanmelding en inschrijving. De overgangsregeling geldt uitsluitend voor studenten die hun inschrijving niet hebben onderbroken na 1 februari

13 Bijlage III Protocol inning collegegeld 1. Inschrijving is mogelijk, nadat het verschuldigde collegegeld is voldaan. 2. Voldoening van het collegegeld geschiedt a. door een onherroepelijke (digitale) machtiging af te geven voor betaling van het verschuldigde bedrag in één keer, b. door een onherroepelijke (digitale) machtiging af te geven voor betaling van het verschuldigde bedrag in vijf termijnen. In dit geval worden administratiekosten in rekening gebracht, ter hoogte van 24, De Vrije Universiteit maakt voor aanvang van het nieuwe studiejaar bekend, op of vanaf welke datum de incasso zal plaatsvinden. De incasso vindt zo veel mogelijk plaats op de data dat de studiefinanciering wordt gestort. 4. Door het afgeven van een machtiging verklaart de schuldenaar dat hij op de door de Vrije Universiteit genoemde incassodata voldoende saldo beschikbaar heeft om te kunnen voldoen aan de incasso. 5. Indien de incasso storneert, stuurt DSZ de student per ommegaande bericht dat de inschrijving ambtshalve wordt beëindigd, en wel met ingang van de tweede maand, volgend op de aanmaning. 6. Indien de student ingeschreven wenst te blijven, wordt hij gedurende 28 dagen in de gelegenheid gesteld het volledige bedrag dat over het resterende deel van het studiejaar verschuldigd is, over te maken. Blijft student in gebreke, dan wordt zijn inschrijving door DSZ beëindigd. 7. Ingeval de inschrijving wordt beëindigd, zoals bedoeld in artikel 13, en daarmee alle voorzieningen, zoals het VU-account -draagt de schuldenaar zelf de verantwoordelijkheid om tijdig zijn studiefinanciering en OV-kaart te beëindigen en is de schuldenaar tevens verantwoordelijk voor eventuele schade of boete, voortvloeiend uit zijn nalatigheid. Studieresultaten, behaald na de datum, waarop de inschrijving als student is beëindigd, vervallen. 8. Het beëindigen van de inschrijving laat het recht van de Vrije Universiteit onverlet een schadevergoeding van de schuldenaar te eisen, ingevolge artikel 15.2 WHW, voor ten onrechte genoten onderwijs, alsmede aangifte te doen met het doel te komen tot een strafrechtelijke vervolging, ingevolge artikel 15.3 WHW. 9. Kosten die de Vrije Universiteit maakt om een schuld te innen, worden verhaald op de schuldenaar. 10. In de beschikking tot beëindiging van de inschrijving wordt de schuldenaar gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Na afwijzing van het bezwaarschrift staat beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag tegen betaling van griffierecht. 11. Het indienen van een bezwaarschrift schort de beëindiging van de inschrijving niet op. 12. Wordt de student na indiening van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld zich weer in te schrijven dan dient de student het volledige bedrag dat over het resterende deel van het studiejaar verschuldigd is, over te maken, inclusief administratiekosten van 100 euro. 13

14 Bijlage IV Aanmelding master na 1 mei Aanmelding door studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een premasteropleiding of masteropleiding van onderstaande Faculteiten is onder voorwaarden mogelijk na 1 mei tot de aangegeven datum. Waar van toepassing is aangegeven onder welke voorwaarden inschrijving nog mogelijk is. 1 mei 2012: premasteropleidingen Letteren en masteropleidingen Letteren 1 mei 2012: premasteropleidingen Researchmasters Oncology en Cardiovascular Research 1 mei 2012: premasteropleidingen Psychologie en Pedagogiek 1juni 2012: premasteropleidingen Sociale Wetenschappen en masteropleidingen Sociale Wetenschappen 1 juni 2012: premasteropleidingen Bewegingswetenschappen en masteropleidingen Bewegingswetenschappen 1 juni 2012: lerarenopleidingen 1 juni 2012: masteropleidingen Law and Politics of International Security, International Business Law en Intermnatioal Crimes and Criminology 1 juli 2012: premasteropleidingen Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, mits het maximum niet is bereikt en masteropleidingen Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 1 juli 2012: premasteropleidingen Aard- en Levenswetenschappen en masteropleidingen Aard- en Levenswetenschappem 1 juli 2012: premasteropleidingen Exacte Wetenschappen en masteropleidingen Exacte Wetenschappen 1 juli 2012: masteropleidingen Psychologie en Pedagogiek 1 juli 2012: premasteropleidingen Godgeleerdheid en masteropleidingen Godgeleerdheid 1 juli 2012: premasteropleidingen Wijsbegeerte en masteropleidingen Wijsbegeerte 1 juli 2012: Researchmasters Oncology en Cardiovascular Research 1 augustus 2012: masteropleidingen Criminologie, Rechten, Fiscaal Recht en Notarieel Recht 14

15 Bijlage V Amsterdam University College Extra toelatingseisen Amsterdam University College (AUC) Admission 1.1 Students are in principle eligible for admission to AUC on the basis of a secondary school diploma (Dutch VWO or equivalent, including the International Baccalaureate). 1.2 Actual admission will depend on the student s: academic excellence: students must demonstrate their ability to meet the academic demands of the AUC programme; level of proficiency in English (IELTS: overall score of 7.0 (with at least 7.0 in each of the four components); or TOEFL (paper based): overall score of 600, with a Test of Written English score of 5.5; or TOEFL (computer-based): overall score of 250, with Test of Written English score of 5.5; or TOEFL (internet-based): overall score of 100; or Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): grade A; or Cambridge Certificate for Proficiency in English (CPE): grade B; or English Language GCSE, IGCSE or O-level: grade B; or International Baccalaureate Standard level (SL): score of 5 in English; or European Baccalaureate: score of 70% in English; or grade 8 in English in Dutch VWO); level of proficiency in mathematics, which should be at least equivalent to grade 8 in Wiskunde A1 (Wiskunde C, new system) for students taking courses in the humanities in their major, grade 8 in Wiskunde A1,2 (Wiskunde A or B, new system) for students taking courses in the social sciences in their major and grade 8 in Wiskunde B1,2 (Wiskunde B or D, new system) for students taking courses in the natural sciences in their major; motivation and ambition to study an intensive and broad programme; commitment to contribute to AUC s international student and campus life. 1.3 A student s grade point average (GPA) of the preliminary training will be used as an indicator of his/her academic excellence, and will be taken into consideration alongside the student s interests and motivation as expressed in an application essay and a letter of motivation and the letters of endorsement or recommendation from (former) teachers and/or head of their secondary school. Motivated students who feel that their academic ability is not accurately reflected in their GPA will be encouraged to address this point in their application. Fees (in euro per year) Dutch an EU/EEA students Tuition fee: 3.901,- Increased Tuition fee: 6.964,- Non EU/EEA student and students who already obtained a bachelor s degree in the Netherlands: Tuition and institutional fee: ,- 15

16 Bijlage VI Aanvullende kosten 1. Studenten die zich aanmelden voor een premasteropleiding zijn verplicht deel te nemen aan het premasterassessment. De kosten voor deelname zijn 110, deze worden niet gerestitueerd. 2. Studenten die zich aanmelden voor een Engelstalige master en die niet beschikken over een in het CROHO geregistreerde vooropleiding dienen een application fee te betalen van 100, deze wordt bij inschrijving aan de VU gerestitueerd. 16

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2015-2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2014-2015 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016-2017

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016-2017 INHOUDSPGAVE I. Begripsbepalingen artikel 1 II. Aanmelding en inschrijving artikel 2 III. Collegegelden en vergoedingen artikel 8 IV. Overgangsregelingen artikel 9 V. Inning gelden artikel 12 VI. Aanpassing

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

INHOUDSPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSPGAVE BIJLAGEN INHOUDSPGAVE I. Begripsbepalingen artikel 1 II. Aanmelding en inschrijving artikel 2 III. Collegegelden en vergoedingen artikel 8 IV. Overgangsregelingen artikel 9 V. Inning gelden artikel 11 VI. Aanpassing

Nadere informatie

INHOUDSPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSPGAVE BIJLAGEN INHOUDSPGAVE I. Begripsbepalingen artikel 1 II. Aanmelding en inschrijving artikel 2 III. Collegegelden en vergoedingen artikel 6 IV. Overgangsregelingen artikel 7A V. Inning gelden artikel 9 VI. Aanpassing

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : EU/EER nationaliteit gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor de inschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K en 2 1 9

U I T S P R A A K en 2 1 9 U I T S P R A A K 1 3 2 1 5 2 1 9 van het College van beroep voor de exams van de Universiteit Leid inzake de beroep van XXX, appellant teg de Raad van Bestuur van het LUMC, verweerder 1. Ontstaan loop

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit 2012-2013 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 1 juni 2012 AUTEUR Michèle Gimbrère VERSIE 2.0 STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING V O O R H E T S T U D I E J A A R 2 0 1 7-2 0 1 8 pagina 1 van 20 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK II INSCHRIJVING... 5 HOOFDSTUK III COLLEGEGELD...

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS TECHNISCHE UNlVERSlTElT DELFT TECHNISCHE UNlVERSlTElT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE De college van besturen van de 3 TU1s, gelet op artikel 7.31 van

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie