Jaarbericht Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013

2

3 Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013

4 Coverfoto: Steenkorven op de geluidswal langs de A12 bij De Meern.

5 Inhoud Voorwoord in vogelvlucht 6 2. Vlot en veilig verkeer over de weg 10 Tweede Coentunnel en Westrandweg Vlot en veilig verkeer over het water 18 Zuid-Willemsvaart Bescherming tegen overstromingen 24 Versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering Voldoende en schoon water 32 Markermeer-IJmeer Betrouwbare en bruikbare informatie 38 Praktijkproef Amsterdam Organisatieontwikkeling 44 Haak om Leeuwarden Jaarcijfers

6

7 Samen werken aan vernieuwende en duurzame oplossingen Met dit jaarbericht blikken we terug op Een jaar waarin we hebben gewerkt aan een land dat leefbaar is en beschermd tegen overstromingen. Waar voldoende en schoon water is. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt was voor Rijkswaterstaat een druk en dynamisch jaar waarin samenwerking, innovatie en kennisontwikkeling centraal stonden. De economische tegenwind daagde ons tegelijkertijd uit om met minder geld onze taken uit te voeren. En dat lukt alleen door met marktpartijen, kennisinstituten en andere partners gezamenlijk de krachten te bundelen. Dat heeft Rijkswaterstaat in 2013 volop gedaan. Vernieuwende oplossingen om klantgerichter, efficiënter en duurzamer te werken, waren het resultaat. Zo experimenteren we volop om de wegcapaciteit in ons land nog beter te benutten. Rond Amsterdam werken we aan een grootschalige praktijkproef waar we technieken op het gebied van communicatie, navigatie en verkeersmanagement met elkaar integreren. Uiteraard heeft ook waterveiligheid prioriteit in ons kwetsbare deltaland. Daarom versterken we de laatste zwakke schakel in onze westkust. Samen met hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maken we de Noord-Hollandse kust voor de komende vijftig jaar deltaveilig. Met zand als duurzaam bouwmateriaal. Met minder geld werken aan meer kwaliteit. Voor de gebruikers van de openbare ruimte en de samenleving in het algemeen. Dat is de uitdaging waar we in dit land voor staan. Dit jaarbericht geeft u een beeld van de manier waarop Rijkswaterstaat dat in 2013 heeft aangepakt. Door samen met anderen te werken aan vernieuwende, duurzame oplossingen. Voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. mr. ing. Jan Hendrik Dronkers directeur-generaal Rijkswaterstaat In Noord-Brabant werken we aan de Zuid-Willemsvaart, een drukke binnenvaartroute. Het kanaal wordt verbreed, verdiept en deels verlegd. Daarmee geven we een impuls aan de bereikbaarheid over het water, ontlasten we het hoofdwegennet en verbeteren we de leefbaarheid van 's-hertogenbosch. De ontwikkelingen rond het Markermeer-IJmeer vormen een voorbeeld van investeren in een duurzame leefomgeving. Hier onderzoeken we hoe we het gebied ecologische gezond kunnen maken. Effectief, haalbaar en betaalbaar. Ondertussen ondergaat het rivierengebied een metamorfose. In 2013 waren onze Ruimte voor de Rivier-projecten volop op stoom. Werken aan ruimte voor water gaat hier hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Jaarbericht

8 Nieuwe golfslagbestendige steenbekleding op de dijk langs de Oosterschelde in vogelvlucht We willen in ons land veilig wonen en werken achter dijken en duinen. We willen vlot en veilig onze bestemming bereiken. En altijd beschikken over voldoende, schoon water in een land dat ruimtelijk op orde is. Rijkswaterstaat werkt daaraan in zijn rol van uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gevolgen van de economische situatie werden in 2013 steeds meer merkbaar in de Nederlandse samenleving. Rijkswaterstaat staat voor de taak fors te besparen op de kosten voor beheer en onderhoud van de rijksinfrastructuur. Ook in het aanlegpakket van Rijkswaterstaat heeft het kabinet-rutte II in het verslagjaar scherpe keuzes gemaakt. De aanleg van verschillende toekomstige wegaanlegprojecten zal later starten. Toch vindt het kabinet veiligheid en bereikbaarheid cruciaal voor de toekomst van ons land. De economische situatie had dan ook geen zichtbaar effect op de omvang van de productie van Rijkswaterstaat. De omzet van Rijkswaterstaat bedroeg in het verslagjaar 4,8 miljard euro. Bereikbaarheid De verwachting is dat de mobiliteit verder toeneemt. Zowel op korte termijn, maar zeker ook voor de middellange (2028) 6 Rijkswaterstaat

9 en lange termijn (2040). Om die groei op te vangen werkt Rijkswaterstaat aan een robuust, samenhangend mobiliteitssysteem met voldoende capaciteit. Het oplossen van verkeersknelpunten heeft een hoge prioriteit. Vooral rond de main-, brain- en greenports en belangrijke verbindingen met onze buurlanden. Net als in de voorgaande jaren investeerde Rijkswaterstaat stevig in bereikbaarheid over de weg. De weggebruiker kreeg er 180 kilometer aan nieuwe rijstroken bij. Ook in 2013 namen daardoor de files op het hoofdwegennet verder af. Sinds oktober 2013 neemt de filezwaarte echter niet verder af. De maximale winst van de extra rijstroken lijkt dus voorlopig bereikt. Beter benutten Een verdere verbetering van de bereikbaarheid over de weg zoekt Rijkswaterstaat vooral in het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit. Door spitsstroken ruimer open te stellen en door verkeersstromen nog beter te spreiden over het wegennet. Maar ook door samen met regionale overheden, partners en marktpartijen te werken aan op de regio toegesneden bereikbaarheidspakketten voor de drukste gebieden. Ook verkeersmanagement krijgt een impuls om de capaciteit van bestaande wegen beter te benutten. Het stimuleren van samenwerking tussen wegbeheerders en het koppelen van communicatie- en verkeersmanagementtechnieken staan hierbij centraal. Binnenvaart Logistiek en transport vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het bevorderen van transport over het water is daarom één van de speerpunten van het kabinet- Rutte II. In het verslagjaar werd de Tweede Maasvlakte opengesteld. Hierdoor zullen steeds meer en steeds grotere containerschepen de Rotterdamse haven aandoen. Voor het afvoeren van die containers naar het Europese achterland zullen steeds grotere binnenvaartschepen worden gebruikt. Hoofdvaarwegennet In 2013 werkte Rijkswaterstaat intensief aan het geschikt maken van het hoofdvaarwegennet voor grotere binnenvaartschepen. Op diverse plaatsen worden ook in de komende jaren vaarwegen verbreed, verdiept en gemoderniseerd. Ook in de dienstverlening aan de scheepvaart is in 2013 geïnvesteerd. Met name op het gebied van scheepvaartverkeersmanagement, communicatie en logistiek. Zo werkt Rijkswaterstaat aan één geïntegreerd mobiliteitssysteem om goederen vlot en veilig te kunnen overhevelen tussen vervoersmodaliteiten. Dat is niet alleen goed voor onze transporteconomie, maar ook voor de ruimtelijke kwaliteit in ons land. Alle infrastructuur wordt optimaal benut, terwijl het milieu en het landschap maximaal worden ontzien. Bescherming tegen overstromingen Rijkswaterstaat werkte in 2013 stevig verder aan een waterveilig Nederland. De programma s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken waren volop in uitvoering. Daarmee is het rivierengebied straks beter beschermd tegen overstromingen. Ook de veiligheid van onze kust is een voortdurend aandachtspunt. Met het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Rijkswaterstaat samen met waterschappen aan de veiligheid van de primaire waterkeringen. Dit zijn de dijken, dammen, duinen en stormvloedkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de zee en de grote rivieren. Het veranderende klimaat brengt niet alleen meer water met zich mee, maar heeft ook op een andere manier invloed op ons waterbeleid. De zomer van 2013 was droog. Daarop heeft Rijkswaterstaat ingespeeld door het beschikbare water te verdelen onder alle watergebruikers. Het omgaan met perioden van grote droogte is een nieuwe uitdaging waarvoor we ons in dit land gesteld zien. Bezuinigingen De staat van de infrastructuur die Rijkswaterstaat beheert was in 2013 op orde. Maar de economische situatie dwingt de organisatie wel te besparen op de kosten van beheer en onderhoud. Dat doet Rijkswaterstaat vooral door onderhoudswerk groter en voordeliger in te kopen op de markt en door efficiënter te werken. Daarnaast zijn in het verslagjaar versoberingsmaatregelen doorgevoerd. Bijvoorbeeld door de wegverlichting uit te schakelen op wegtrajecten waar en op momenten waarop dat veilig kan. Organisatieontwikkeling In de periode tot 2015 wil Rijkswaterstaat zich ontwikkelen tot een kleinere, slagvaardige en flexibele uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een organisatie die de gebruiker nog beter bedient, nog efficiënter werkt en nog doelmatiger samenwerkt met partners. Daarvoor zijn in het verslagjaar concrete stappen gezet. De organisatiestructuur van Rijkswaterstaat is nu optimaal toegesneden op de primaire processen van de organisatie. Ook de missie van Rijkswaterstaat is in 2013 aangepast en uitgebreid. Een nieuwe, extra kerntaak van Rijkswaterstaat is erop gericht te werken aan een duurzame leefomgeving in ons land. Die taak pakt Rijkswaterstaat breed op. Werk op het gebied van infrastructuur, ruimte en milieu wordt steeds meer in samenhang opgepakt en uitgevoerd. Jaarbericht

10 Hoofdvaarwegennet kilometer kanaal en rivier kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors 92 sluizen 316 bruggen Hoofdwegennet kilometer snelweg kilometer op- en afritten en verbindingswegen viaducten, 31 ecoducten 24 tunnels 754 bruggen Hoofdvaarwegen hoofdvaarwegen Hoofdwegen Hoofdwegen Internationaal Het werk van Rijkswaterstaat internationaliseert. In Brussel speelden in dossiers die raken aan het werk van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat beschikt sinds het verslagjaar over een eigen kantoor in Brussel. Bureau Brussel weet voortdurend wat er speelt in Europa en kan daar snel op inspelen. Daarmee ontstaan ook kansen om slim aan te haken bij allerlei Europese programma s. Programma s die toegang geven tot subsidies voor onderzoek en voor het ontwikkelen van innovaties, bijvoorbeeld. Doelmatig wegbeheer Rijkswaterstaat werkt internationaal intensief samen. In 2013 was Rijkswaterstaat voorzitter van de CEDR, het Europese collectief van wegbeheerders. In de kracht van de CEDR is stevig geïnvesteerd. De Europese Commissie heeft daardoor meer oog gekregen voor het belang van goed wegen onderhoud. Door het ontwikkelen en delen van kennis met Europese partners kan Rijkswaterstaat veel leren en veel kosten besparen. Van de Britse Highway Agency leren we bijvoorbeeld hoe het onderhoud vergaand kan worden uitbesteed aan het bedrijfsleven. Met behoud van grip op kosten en kwaliteit. De banden met de collega-infrastructuurbeheerders in Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen worden verder aangehaald om samen het grensoverschrijdend verkeer nog beter te managen. Ook wisselt Rijkswaterstaat kennis en ervaring uit met de Verenigde Staten, China en Japan. Met name op het gebied van verkeer- en watermanagement. 8 Rijkswaterstaat

11 De missie van Rijkswaterstaat Hoofdwatersysteem km2 oppervlaktewater 35 kilometer duinen 214 kilometer dijken en dammen 10 stuwen 4 stormvloedkeringen Afsluitdijk en Houtribdijk Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken duurzaam beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan: Saba Sint Eustatius Saba Sint Eustatius Bonaire bescherming tegen overstromingen voldoende en schoon water vlot en veilig verkeer over weg en water betrouwbare en bruikbare informatie een duurzame leefomgeving Maatschappelijke rollen Rijkswaterstaat is de beheerder en ontwikkelaar van drie hoofdinfrastructuurnetwerken van Nederland: het hoofdwegennet het hoofdvaarwegennet het hoofdwatersysteem Bonaire Hoofdwatersystemen Nederland Legenda Hoofdwatersystemen Bron: NIS hoofdwatersystemen Rijkswaterstaat geeft dagelijks vorm aan die beheertaak in drie maatschappelijke rollen: Rijkswaterstaat is een publieksgerichte netwerkmanager Rijkswaterstaat is een toonaangevende projectmanager Rijkswaterstaat is een slagvaardige crisismanager Organogram Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Bestuur / Bestuursstaf Rijkswaterstaat Noord-Nederland Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Rijkswaterstaat Oost-Nederland Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement Rijkswaterstaat Midden-Nederland Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Rijkswaterstaat Corporate Dienst Rijkswaterstaat Zee en Delta Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Jaarbericht

12 Verbreding van de snelweg A6 en bouw van de tweede Hollandse Brug bij Almere. 2. Vlot en veilig verkeer over de weg Nederland is een transport- en distributieland bij uitstek. Wegtransport is een levensader van de Nederlandse economie. Het is dan ook belangrijk dat de economische centra in ons land optimaal bereikbaar zijn. Ook de reguliere weggebruiker moet vlot en veilig zijn bestemming kunnen bereiken. Rijkswaterstaat werkt daaraan in zijn rol van beheerder en ontwikkelaar van het hoofdwegennet van ons land. Dagelijks gaan zo'n drie miljoen automobilisten de weg op. In 2013 legden zij 65 miljard kilometer af op het Nederlandse hoofdwegennet. Niet alle wegen kunnen die drukte altijd goed verwerken. Elke Nederlander stond in 2013 gemiddeld 52 uur in de file. Die files veroorzaken niet alleen veel ergernis bij de weggebruiker. Stilstaande of langzaam rijdende vrachtwagens zijn niet bevorderlijk voor onze transport economie. Ze leveren de Nederlandse transportsector jaarlijks een schade post op van zo n 800 miljoen euro. Het mobiliteitsbeleid in Nederland richt zich daarom op twee doelen: betrouwbare reistijden en betere bereikbaarheid. Het beleidsdoel is dat de weggebruiker in het jaar 2020 zijn bestemming tijdens de spits op tijd bereikt in minstens 95 procent van het aantal ritten dat hij rijdt. Ondanks de groeiende mobiliteit en ondanks onverwachte files. Rijkswaterstaat werkt aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet. Om fileknelpunten 10 Rijkswaterstaat

13 weg te werken legt Rijkswaterstaat nieuwe stukken weg aan en verbreedt bestaande wegen met extra rijstroken. Rijkswaterstaat wil het bestaande hoofdwegennet bovendien beter benutten. Samen met bedrijven, overheden en wegbeheerders in de regio. Verkeersmanagement is daarvoor een geschikt middel. Daarnaast is goed onderhoud van de snelwegen belangrijk. Snelwegen moeten betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Ook daaraan werkt Rijkswaterstaat dagelijks. Aanleg De betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet is in 2013 toegenomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de ingebruikname van extra rijstroken. Rijkswaterstaat heeft in 2013 in totaal 180 kilometer extra rij- en spitsstroken aangelegd. De weggebruiker stond in 2013 opnieuw korter in de file dan in Het aantal trajecten waarop in de spits vlot kon worden doorgereden, lag zelfs op het hoogste niveau sinds het jaar Sinds Rijkswaterstaat in 2010 startte met de aanleg van extra rijstroken, is de filezwaarte in ons land Bereikbaarheid hoofdwegennet De hoeveelheid kilometers die het verkeer aflegde op het hoofdwegennet is gegroeid van 64,7 miljard kilometer in 2012 tot 65 miljard kilometer in 2013: een stijging van circa 0,5 procent. Vooral in de spits werden meer kilometers afgelegd. Toch daalde de filezwaarte (lengte x duur van de file) van 8,8 miljoen naar 8,1 miljoen kilometerminuten. Dat is circa 8 procent minder dan in Het percentage files dat in 2013 werd veroorzaakt door wegwerkzaamheden daalde van 5,5 in 2012 naar 4,8 procent. Het percentage files dat werd veroorzaakt door ongevallen nam juist toe van 13,8 in 2012 tot 16,4 procent. Landelijk steeg de betrouwbaarheid van de reistijd in de spits naar 94 procent in Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2012 en het hoogste niveau sinds het jaar Bron: Publieksrapportage Rijkswegennet 2013 continu gedaald. Na oktober 2013 is de filezwaarte echter niet verder afgenomen. De maximale winst van de extra rijstroken lijkt dus voorlopig bereikt. Een overzichtskaart van alle wegverbredingprojecten in 2013 is te vinden op pagina 13. Nieuwe spits- en weefstroken op de A28 Files op de A28 leverden het goederenvervoer in 2012 nog een schade op van ruim 14 miljoen euro per jaar. Maar door de aanleg van nieuwe spits- en weefstroken is de bottleneck tussen Utrecht en Amersfoort verleden tijd. Ook het sluipverkeer rond Amersfoort is afgenomen. Op diverse plaatsen langs de weg zijn geluidschermen geplaatst en op het grootste deel van het traject ligt nu fluisterasfalt. Door groot onderhoud te combineren met de wegverbreding bleef de hinder voor de weggebruiker en voor de omgeving beperkt. Winst voor bereikbaarheid Ook een ander berucht verkeersknelpunt is in 2013 opgelost. In mei 2013 zijn de Tweede Coentunnel en de Westrandweg (A5) officieel geopend. De nieuwe weg zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer dat door de Coentunnel gaat. Kijk voor meer informatie over dit project op pagina 15. Extra Waalbrug A50 open voor verkeer Op dinsdag 21 mei 2013 is een essentieel nieuw onderdeel van de A50 geopend: een extra Waalbrug die pal naast de bestaande Waalbrug is gebouwd. Sindsdien kan het verkeer gebruikmaken van extra rijstroken. Waar het verkeer voorheen vaak vast stond, stroomt het nu goed door. De twee bruggen vormen een icoon in het landschap. Hoewel de ene van staal is en de ander van beton, vormen ze een optische eenheid. A2 s-hertogenbosch Eindhoven De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven is een belangrijke verkeersader voor nationaal, internationaal en regionaal verkeer. Deze autosnelweg is in 2013 verbreed van twee naar drie rijstroken in beide richtingen. Het resultaat: een betere verkeersdoorstroming op zowel de A2 en de vernieuwde rondweg s-hertogenbosch als op de randweg Eindhoven. A4 Delft Schiedam Met het project A4 Delft Schiedam werkte Rijkswaterstaat in 2013 hard aan een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag: 7 kilometer weg in een gebied waar een kwart van het Nederlandse bruto nationaal product wordt verdiend. Op 2 december 2013 is het nieuwe tramviaduct geopend dat over de tramtunnel loopt. Eind 2014 is de ruwbouw van de halfverdiepte en verdiepte weg klaar. De inpassing van deze nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam krijgt veel aandacht. Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen. Het project wordt eind 2015 opgeleverd. Jaarbericht

14 Slimmer benutten capaciteit bestaande wegen Prognoses laten zien dat de wegmobiliteit tot 2020 weer zal groeien. Rijkswaterstaat legt daarom extra rijstroken aan. Maar die kunnen die verkeersgroei niet helemaal opvangen. Files terugdringen is dan ook niet alleen een kwestie van meer asfalt. Het is ook zaak de capaciteit van de bestaande infrastructuur slimmer te benutten. Programma Beter Benutten Binnen het programma Beter Benutten werken Rijk, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een slimmer gebruik van bestaande infrastructuur. Het programma is erop gericht de files in de drukste regio s terug te dringen met 20 procent in Dat doel lijkt goed haalbaar. Uit onderzoek blijkt dat een verkeersafname van 1 procent al kan leiden tot een afname van de files met 10 procent. Dat lukt al als we erin slagen het verkeer beter te spreiden over de dag. Ook groei van transport per spoor en een efficiënter gebruik van onze vaarwegen zijn belangrijke doelen van Beter Benutten. Verspreid over tien regio's zijn zo'n 250 Beter Benutten-projecten in gang gezet. De kerngedachte achter het programma Beter Benutten is dat de files van iedereen zijn. Iedereen zou een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen ervan. Daarom krijgt Beter Benutten vooral vorm in de regio. Regionale partners, bedrijfsleven en Rijkswaterstaat ontwikkelen daar samen gebiedsgerichte maatregelenpakketten. De maatregelen lopen uiteen van verkeerskundige oplossingen en dynamisch verkeersmanagement tot het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruiker. Rijkswaterstaat heeft vijftig maatregelen onder handen. Daarvan zijn er tien in 2013 gerealiseerd, opengesteld of live gegaan. Om Beter Benutten tot een succes te maken is het nodig dat alle programmamaatregelen op tijd klaar zijn. Daarvoor blijft een strakke sturing en het aanspreken van de partners op de voortgang cruciaal. Efficiënt benutten landelijk hoofdwegennet Rijkswaterstaat schept de voorwaarden om het hele hoofdwegennet zo efficiënt mogelijk te benutten. Rijkswaterstaat regisseert de verkeersstromen en wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet. Dat gebeurt vanuit vijf regionale verkeerscentrales en het landelijke Verkeerscentrum Nederland in Utrecht. Hulpmiddelen daarbij zijn bijvoorbeeld camera s en toeritdoseringsystemen. Maar ook het doorvoeren van snelheidsaanpassingen en het toegankelijk maken van spitsstroken maken deel uit van de regie. Rijkswaterstaat wil meer samenwerken met wegbeheerders en marktpartijen op het gebied van verkeersmanagement en reisinformatie. Met de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland werkt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld aan een praktijkproef dynamisch verkeersmanagement. Deze proef richt zich op een betere verkeersdoorstroming rond de hoofdstad. Sinds eind 2013 krijgt dit project gestalte als een proeftuin voor innovatief verkeersmanagement. Kijk voor meer informatie over dit project op pagina 41. Beheer en onderhoud We willen snel en veilig onze bestemming bereiken via de geplande route. Dat vraagt om wegen en verkeersvoorzieningen die betrouwbaar en in goede conditie zijn. Maar ook om goede informatie over locaties waar wegwerkzaamheden plaatsvinden én om voldoende omleidingsroutes en informatie daarover. Beheer en onderhoud: continu proces Beheer en onderhoud is een continu proces dat Rijkswaterstaat planmatig en preventief aanpakt. Onderhoudswerk vindt al plaats voordat een weg of een ander deel van het infrastructuursysteem niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Dat voorkomt extra schade, verlengt de levensduur, pakt voordeliger uit en voorkomt onverwachte hinder bij grootschalige reparaties. In 2013 heeft Rijkswaterstaat zijn onderhoudswerk aan de weg naar behoren uitgevoerd. De wegen waren 98 procent van de tijd veilig beschikbaar. Zonder dat rijstroken waren afgesloten of een snelheidsbeperking was ingesteld in verband met aanleg of onderhoudswerkzaamheden. Bezuinigen Rijkswaterstaat is genoodzaakt te besparen op kosten voor het beheer en onderhoud van wegen. Die besparing wordt vooral gezocht in het strategischer inkopen van het beheeren onderhoudswerk bij de uitvoerende marktpartijen. Daarnaast wordt ingezet op versobering. Sinds 1 juli 2013 heeft Rijkswaterstaat ook al een aantal overbodig geworden digitale informatieborden, verkeerslichten en camera s uitgezet. Dit leidt tot een besparing van kosten voor onderhoud en vervanging. Minder borden, verkeerslichten en camera s boven en langs de weg resulteren bovendien in een lager energieverbruik en daarmee in minder milieubelasting. Waar digitale borden nodig zijn voor bijvoorbeeld route- en reistijdinformatie, blijven ze wel gewoon werken. Verlichting Vanaf juni 2013 heeft Rijkswaterstaat de verlichting op een aantal rijkswegen stapsgewijs uitgezet. Op normale wegen tussen uur en uur en op delen van een aantal drukkere wegen tussen uur en uur. Het licht blijft wel aan op drukke momenten en waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Bij knooppunten, bijvoorbeeld. 12 Rijkswaterstaat

15 Wegverbredingen 2013 De nieuwe Westrandweg verbindt sinds mei 2013 de A10 ten zuiden van de Coentunnel met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). Deze nieuwe weg zorgt voor een goede door stroming van het verkeer dat door de Tweede Coentunnel gaat. A8 A10 Westrandweg Tweede Coentunnel Halfweg Amsterdam Raasdorp De beruchte bottleneck in de A28 is verleden tijd. Tussen Utrecht en Leusden is een derde rijstrook opengesteld en tussen Leusden en Amersfoort zijn nieuwe spits- en weefstroken in gebruik genomen. Hoevelaken Amersfoort Utrecht A28 Maarn Rijnsweerd A12 Valburg Arnhem Benelux Vaanplein A2 Ewijk s-hertogenbosch Vught A2 Ekkersweijer Eindhoven Op dinsdag 21 mei 2013 is de extra Waalbrug in de A50 geopend. Sindsdien kan het verkeer gebruik maken van 2x3 rijstroken. Daarmee stroomt het verkeer al veel beter door. Eind 2014 zijn 2x4 rijstroken beschikbaar. Dan is het fileprobleem van de A50 helemaal opgelost. De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven is verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dit leidt tot een betere doorstroming op de A2, de vernieuwde rondweg s-hertogenbosch en de randweg Eindhoven. A2 Maastricht A76 A79 Heerlen Kunderberg

16 Of in tunnels en bij scherpe bochten. Onderzoek wijst uit dat het aantal incidenten op het hoofdwegennet niet is toegenomen sinds de verlichting is uitgezet. Op sommige wegen werd in 2013 de verlichting al om uur uitgezet. Dat besluit is eind december door de minister teruggedraaid. Tot uur blijft het licht aan. De maatregel is hierdoor beter uit te leggen aan de weggebruiker. Hogere maximumsnelheid Sinds september 2012 is de maximumsnelheid op het hoofdwegennet in Nederland 130 kilometer per uur. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2013 het aantal trajecten waarop 130 kilometer per uur mag worden gereden verder uitgebreid. Op ruim tien locaties langs de A16 tussen knooppunt Galder en de Belgische grens is zo n 2,5 kilometer vangrail geplaatst om de verkeersveiligheid ook bij 130 kilometer per uur te waarborgen. Het gaat dan vooral om het afschermen van bewegwijzering, sloten, en pijlers van viaducten. Rijkswaterstaat heeft in april 2013 de kantelborden bij spitsstroken aangepast, zodat ze de juiste snelheid aangeven bij een open en bij een gesloten spitsstrook. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Betrouwbare en bruikbare informatie op pagina 38. Verkeersveiligheid hoofdwegennet Iedere weggebruiker rekent op een veilige weg. De Nederlandse snelwegen behoren tot de veiligste van Europa. Het aantal verkeersdoden op het rijkswegennet daalde vele jaren achtereen. In 2012 was echter een opmerkelijke stijging zichtbaar. Of deze stijging zich ook in 2013 heeft voorgezet, was bij het ter perse gaan van dit jaarbericht nog niet duidelijk. De nieuwe cijfers worden in april 2014 door de minister van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt. Rijkswaterstaat werkt hard aan verkeersveilige wegen. Als de veiligheid van de weggebruiker aantoonbaar in gevaar is, worden snelheidsaanpassingen doorgevoerd, reparaties uitgevoerd of wegontwerpen aangepast. Bovendien zijn vanaf eind 2013 alle dodelijke ongevallen onderworpen aan een nader onderzoek. Rijkswaterstaat hoopt hiermee een beter inzicht te krijgen in de oorzaken, zodat vergelijkbare ongevallen kunnen worden voorkomen. De ingang van de nieuwe Tweede Coentunnel, die in 2013 werd geopend. 14 Rijkswaterstaat

17 Tweede Coentunnel en Westrandweg Betere bereikbaarheid met aandacht voor natuur Het realiseren van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg (A5) draagt aanzienlijk bij aan een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Tegelijkertijd verbetert ook de ontsluiting van het Havengebied van Amsterdam. Op 16 mei 2013 vond de officiële opening plaats. Zodra de bestaande Coentunnel na renovatie weer open is voor verkeer, is een berucht fileknelpunt opgelost. Maar winst is er niet alleen voor de weggebruiker. Stadsdeel Nieuw-West heeft er dankzij de komst van de Westrandweg onder meer een bos en extra nieuwe moerasnatuur bij gekregen. De aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg zijn verkeerskundig onlosmakelijk met elkaar ver bonden, vertelt Jan Rienstra, omgevingsmanager van Rijks waterstaat. Met de aanleg van de tunnel kan het verkeer dat vanuit het noorden Amsterdam in wil, sneller onder het Noordzeekanaal door. Maar zonder Westrandweg staan de automobilisten al snel vast op de A10. Een verplaatsing van het probleem dus met een paar honderd meter. De Westrandweg die aansluit op de A9 ontlast de A10-West. Bovendien resulteert deze nieuwe weg in een betere bereikbaarheid van het Westelijk Havengebied. Het havengebied is nu beter bereikbaar Impuls ontwikkeling havengebied De Westrandweg is inderdaad een geweldige ontsluitingsweg, zegt Wim Vlemmix, directeur Regionale Ontwikkeling Haven Amsterdam. Als straks de bestaande Coentunnel na de renovatie weer open is, dan zijn we af van een groot deel van de files hier in de regio. We zien nu al door de openstelling van de Westrandweg een verbetering van de bereikbaarheid. Niet alleen het hoofdwegennet, maar ook het onderliggend wegennet wordt voor een deel ontlast door de nieuwe Westrandweg. Bovendien gaat de verkeersafwikkeling er in het havengebied zelf ontzettend op vooruit. De weg is naar stellige overtuiging van Vlemmix ook van belang met het oog op het aantrekken van bedrijvigheid. De haven van Amsterdam maakt zich al sinds 1985 hard voor de komst van de weg. Het is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Bovendien zijn we door de weg niet meer afhankelijk van de ringweg rond Amsterdam. Dat trekt bedrijven aan die hierdoor veel mogelijkheden zien. Een aantal bedrijven heeft bijvoorbeeld geanticipeerd op de komst van de weg, door zich hier al te vestigen nog voordat de weg werd opengesteld. Innovatieve en publieksgerichte bouw De Westrandweg is een innovatief visitekaartje voor bouwend Nederland. Rienstra: In het havengebied was sprake van een lastige ontwerpopgave en daarom staat de weg daar op palen. Met een lengte van ruim 3 kilo meter is dit het langste wegviaduct van Nederland met een hoogte van bijna 12 meter. De bouw is niet alleen innovatief aan gepakt, maar ook publieksgericht. Tijdens de bouw in het zeer drukke stedelijke gebied is nauwelijks sprake geweest van hinder voor het verkeer. Dat is vooral te danken aan een in Nederland nog niet eerder vertoonde bouwmethode. De aannemer koos namelijk voor het gebruik van de Hercules, een rupsachtige kraan. Daarmee was het mogelijk om de betonnen wegdelen van 44 meter lengte vanaf steeds het laatst geplaatste wegdeel op de volgende pijlers van de Westrandweg te plaatsen. Het verkeer op het onderliggend wegennet kon gewoon doorrijden. Zonder de Hercules hadden we het verkeer op de Basisweg vele malen langdurig stil moeten leggen. De weg heeft een belangrijke functie voor de bereikbaarheid. Hij loopt parallel aan het viaduct en verbindt de A10 met het Amsterdamse havengebied. Het was zeer ongewenst om deze weg als werkweg te gebruiken. Gelukkig bedacht de opdrachtnemer deze perfecte oplossing. Oog voor de omgeving Verbluffend goed vindt Pieter Boekschooten, landschapsarchitect van stadsdeel Nieuw-West de wijze waarop Rijkswaterstaat oog heeft gehad voor de omgeving bij het inpassen van de weg. We hebben als stadsdeel Nieuw- West veel ruimte gekregen om de plannen mee vorm te geven. De aanvankelijke schok was echter groot, maakt hij duidelijk: De weg doorsnijdt niet alleen een aantal aaneengesloten polders, maar ook het natuurgebied De Kluut. Nauwelijks hinder voor het verkeer tijdens de aanleg Er was geen juichstemming. Daarbij komt nog dat de weg geen betekenis heeft voor het stadsdeel omdat er geen open afritten zijn. Het is van algemeen nut voor Amsterdam, niet voor ons stadsdeel. Dat was de beginstand. Uiteindelijk is het een zeer positief verhaal geworden. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop Rijkswaterstaat het geheel bekeek: de weg moest zeker meerwaarde krijgen als ecologische drager. Of althans: kansen bieden voor ecologische gebieden langs de weg. Dan gaat het met name om de verdere ontwikkeling van de Groene AS, een robuuste ecologische verbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude. Door de aanleg van meerdere faunapassages worden de diverse natuurgebieden verbonden. Jaarbericht

18 Zo vormt de weg geen belemmering voor dieren die van de ene plek naar de andere trekken. Volwaardig bos en moeraszone Het natuurgebied De Kluut moest voor een deel ruimte maken voor de Westrandweg. Rienstra: Om dit stukje natuur te compenseren is een nieuwe moeraszone aangelegd in de Osdorper Binnenpolder. Deze nieuwe zone is een afgegraven gebied met een waterrijke zone met eilanden en moerasvegetatie ter grootte van een aantal voetbalvelden. Vogels, ringslangen en andere moerasdieren krijgen hier een nieuw thuis. Inmiddels zijn al lepelaars gesignaleerd. De Westrandweg is een geweldige ontsluitings weg. Als de bestaande Coentunnel weer open is, zijn we voor een groot deel van de files af. Wim Vlemmix, directeur Regionale Ontwikkeling Haven Amsterdam De natuurcompensatie is niet versnipperd aangepakt Boekschooten: Aanvankelijk hadden we als stadsdeel niet veel bemoeienis met de plannen. Het ontwerp voor dit gebied sloot echter niet aan bij het oorspronkelijke karakter van het gebied als droogmakerij. Toen kregen we de kans om dat te corrigeren en mee te ontwerpen. Daarnaast is voor stadsdeel Nieuw-West de aanleg van het Fluisterbos een geweldig resultaat. Daarmee vindt compensatie plaats van de bomen die als gevolg van de twee projecten zijn verdwenen. Het is erg prettig dat die compensatie niet zoals je wel vaker ziet versnipperd heeft plaats gevonden. Uiteindelijk hebben we een volwaardig bos van 7 hectare langs de Westrandweg dat ook weer verbonden is met veel andere gebieden. Weliswaar is de weg zelf niet van grote betekenis voor de kwaliteit van de leef omgeving, maar de inpassing is dat wel degelijk. Dat is een groot succes en ik ben daar zeer tevreden over. Bekijk de film over dit project op 16 Rijkswaterstaat

19 We hebben als stadsdeel Nieuw- West veel ruimte gekregen om de plannen mee vorm te geven. De aanleg van het Fluisterbos is een geweldig resultaat. Pieter Boekschooten, landschapsarchitect stadsdeel Nieuw-West Met de aanleg van de Tweede Coentunnel kan het verkeer sneller onder het Noordzeekanaal door. De Westrandweg zorgt voor een betere bereikbaarheid van het havengebied. Jan Rienstra, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

20 Een binnenvaartschip op de Oude Maas passeert het dorp Puttershoek. 3. Vlot en veilig verkeer over het water Vervoer over water is van groot economisch belang. De binnenvaart vervoert veel bulkgoederen. Maar ook containers, auto s en industrieproducten vinden via de binnenvaart de weg naar hun bestemming. Zowel binnen Nederland als tussen Nederland en het Europese achterland. De binnenvaart heeft een vervoersaandeel van ruim 40 procent in Nederland. Een groot modern binnenvaartschip kan evenveel vracht vervoeren als een paar honderd vrachtauto s. De binnenvaart is dan ook een milieuvriendelijk alternatief voor het transport over de weg of het spoor. Bovendien kan dat transport groeien, want de potentiële capaciteit van de vaarwegen is nog lang niet volledig benut. Eind 2013 is de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Sindsdien kunnen steeds meer en steeds grotere containerschepen de Rotterdamse haven aandoen. De ambitie is om 45 procent van de containers per schip naar en van het achterland te vervoeren. Daarom investeert Rijkswaterstaat stevig in de capaciteit van het hoofdvaarwegennet en het vlot en veilig gebruik ervan. 18 Rijkswaterstaat

2. Vlot en veilig verkeer over de weg

2. Vlot en veilig verkeer over de weg Verbreding van de snelweg A6 en bouw van de tweede Hollandse Brug bij Almere. 2. Vlot en veilig verkeer over de weg Nederland is een transport- en distributieland bij uitstek. Wegtransport is een levensader

Nadere informatie

3. Vlot en veilig verkeer over het water

3. Vlot en veilig verkeer over het water Een binnenvaartschip op de Oude Maas passeert het dorp Puttershoek. 3. Vlot en veilig verkeer over het water Vervoer over water is van groot economisch belang. De binnenvaart vervoert veel bulkgoederen.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht 3 Vlot en veilig verkeer over het water Vervoer over water is van groot economisch belang. De binnenvaart vervoert veel bulkgoederen. Maar ook containers,

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden Jan Rienstra, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Rob Gordijn, Omgevingsmanager OpenIJ Welkom Waarom de nieuwe zeesluis Korte terugblik Wat staat de komende tijd op de planning Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Duurzame leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Schakeldag 2015 25 juni 2015

Duurzame leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Schakeldag 2015 25 juni 2015 Duurzame leefomgeving bij Schakeldag 2015 25 juni 2015 Één Samen met Anderen Elke dag beter uitvoeringsorganisatie I&M Missie/visie (OP2015): is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Factsheet #14 Infrastructuur RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Waar gaat het over? De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor aanleg,

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden OV IJmond 5 november 2015 Jan Rienstra, RWS omgevingsmanager Rob Gordijn, OpenIJ omgevingsmanager De nieuwe Zeesluis IJmuiden Waarom? Wat is gevraagd? Wat zijn de uitgangspunten?

Nadere informatie

30196 Duurzame ontwikkeling en beleid. Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

30196 Duurzame ontwikkeling en beleid. Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 30196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 459 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2016 Met deze brief informeer

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute N18 Varsseveld Enschede De Nieuwe Twenteroute Veiliger voor weggebruiker én omgeving De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke weg in de Achterhoek en Twente. De weg loopt door de bebouwde kom

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

Verbreding A28 Utrecht - Amersfoort. Betere doorstroming op de A28

Verbreding A28 Utrecht - Amersfoort. Betere doorstroming op de A28 Verbreding A28 Utrecht - Amersfoort Betere doorstroming op de A28 Betere doorstroming op de A28 Het verkeer op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort staat regelmatig vast, omdat de weg niet is berekend op

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Inhoudsopgave Start werkzaamheden 1 Veranderingen op een rij 2 Planning: wat gaat wannéér gebeuren? 3 Ruwe schetsen van de veranderingen 4 Eerst

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute 6 november 2013 Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken verbeteren tijdens de spits de doorstroming op de A28. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van uw bedrijf. Informeer daarom

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Besluit Brief minister aan 2e kamer 5 november 2015: Verbreding van de A58 naar 2x3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Dit is een verslag van de informatiebijeenkomst Wilhelminasluis van 14 april 2011. De bijeenkomst had als doel het bespreken van de plannen voor

Nadere informatie

Eigenaar/beheerder traject percentage sluizen/bruggen/dammen

Eigenaar/beheerder traject percentage sluizen/bruggen/dammen Stichting Apeldoorns Kanaal Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal Stand van zaken Datum: 1 juli 2014 Overzicht kanaaltrajecten en kunstwerken Vaarwegbeheerders: Rijkswaterstaat (monding IJssel in Hattem tot

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Jaarbericht. Rijkswaterstaat

Jaarbericht. Rijkswaterstaat Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012 Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012 Inhoud Voorwoord 5 1 2012 in vogelvlucht 6 2 Vlot en veilig verkeer over de weg 10 N50 Ramspol - Ens en Ramspolbrug 18 3 Vlot en veilig

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

8. Jaarcijfers 2013. Staat van baten en lasten 2013. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012

8. Jaarcijfers 2013. Staat van baten en lasten 2013. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012 8. Jaarcijfers 2013 Staat van baten en lasten 2013 Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012 Baten Opbrengst moederdepartement 2.270.042 2.230.363 Opbrengst overige

Nadere informatie

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Nieuwsbrief Nummer 9 November 2013 Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Inhoud Nieuwe Zuid-Willemsvaart gaat Máximakanaal heten Fietsers profiteren van opwaardering kanaal Weinig overlast door goede

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno.

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno. Notitie Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) Van Drs. M.A.G. Duijnisveld Onderwerp Economische WegWijzer vrachtverkeer 2010 Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie