2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル"

Transcriptie

1 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking Uiterlijk van de drive 8 1,4. Kabels en connectoren Uw LaCie 2big instellen De drive aanzetten De esata-kabel aansluiten De USB 2.0-kabel aansluiten De FireWire 400-kabel aansluiten De FireWire 800-kabel aansluiten De RAID-modus wijzigen Het partitioneren van LaCie 2big-schijven Nieuwe Firmware installeren (upgrade) LaCie Shortcut Button LED's big Dual LED's LED's voor 2big Triple Drives verwijderen en installeren Informatie over capaciteit en bestandsindeling Beschikbare opslagcapaciteit Indelingen voor bestandssystemen De 2big RAID-modi begrijpen Fast (RAID 0) Voorgeconfigureerde modus van de 2big Big (concatenatie) JBOD Safe 100 (RAID 1) Safe Safe Problemen oplossen LED's en ventilator LaCie 2big-hostaansluiting Contact opnemen met de klantenservice Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantie 54

3 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. LaCie 2big Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN : 2000, EN : 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG

4 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie 2big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big, aangezien de vloeistof in de openingen van de duplicator terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.zorg ervoor dat de computer en de LaCie 2big elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Stel de LaCie 2big niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 2big bescha- digd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie 2big niet in de nabijheid van een warmtebron en stel de duplicator niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 2big in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. Neem altijd de stekker van de LaCie 2big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 2big niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie 2big niet op in de nabijheid

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw LaCie 2big beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie 2big. Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 2big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de LaCie 2big tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het ge- bruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie 2big. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Raadpleeg paragraaf 4.1. Drives verwijderen/vervangen LET OP: De garantie op de La- Cie 2big Hard Drive kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. LET OP: De garantie van de drive komt te vervallen als u een defecte drive vervangt door een drive die niet van LaCie is. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder).

6 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Introductie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie 2big Dual of LaCie 2big Triple. Dit uiterst krachtige, buitengewoon flexibele RAID-subsysteem (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) is bij uitstek geschikt voor integratie met databases, beeldbewerkingssystemen en - en webservers.raid-technologie vormt een van de beste manieren om uw gegevens te beschermen, waarbij een grotere gegevensintegriteit en een ruimere beschikbaarheid zijn gewaarborgd dan bij standaardopslag via harde schijven. Doordat een RAID-systeem in staat is om specifieke foutdetectie en redundante informatie te bieden voor het herstellen van het origineel bij uitval van een schijf, vormt het een ideaal middel om waardevolle gegevens te beschermen en tegelijkertijd de prestaties te stroomlijnen.de LaCie 2big vormt de ultieme benadering van een flexibele RAID-oplossing dankzij het vermogen om uiteenlopende RAID-niveaus voor een groot aantal toepassingen te beheren.de LaCie 2big is zodanig geconstrueerd dat hij naadloos in elke werkomgeving past: de drive kan verticaal op de (bijgeleverde) LaCie-drivestandaard of in het (afzonderlijk verkrijgbare) LaCie-bureaurek worden geplaatst of met behulp van de (afzonderlijk verkrijgbare) LaCie Rackmount Kit in standaard 19-inch computerrekken worden geïntegreerd. Functies Enorme capaciteit, snelheid en beveiliging 'on demand' Aanpasbaar - eenvoudig te configureren RAID-modi: 2big Dual heeft drie modi voor snelheid en drie voor beveiliging 2big Triple heeft drie modi voor snelheid en capaciteit en één modus voor krachtige beveiliging Grote opslagcapaciteit De meest recente esata (SATA II 3 Gbits) en Hi-Speed USB 2.0 Eenvoudige plug & play installatie op pc of Mac

7 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1.1. Minimale systeemvereisten Windows-gebruikers Mac-gebruikers USB 2.0 Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows Vista 500 MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige processor) 512 MB RAM of meer USB 2.0-, esata*-, FireWire 400- of FireWire 800*- interfacepoort beschikbaar USB 2.0 Mac OS 10.4 of hoger (2big Dual) / Mac OS (2big Triple) G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo 512 MB RAM of meer USB 2.0-, esata*-, FireWire 400- of FireWire 800*- interfacepoort beschikbaar *De meeste computers worden niet standaard geleverd met esata- of FireWire 800-poorten. U moet dus mogelijk een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-kaart aanschaffen om de LaCie 2big via esata- of FireWire 800-interfaces te kunnen aansluiten. LaCie biedt een breed scala van esata- en FireWire-kaarten. Bezoek de website van LaCie op www. lacie.com/accessories. FireWire 400- en FireWire 800-aansluitmogelijkheden Technische opmerking: Voor USB 2.0- snelheid moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Als de drive is aangesloten op een USB 1.1-poort, werkt hij ook met USB 1.1-snelheid. zijn alleen beschikbaar op de LaCie 2big Triple.

8 SATA (Windows and Mac OS compatible) LaCie User Manuals LaCie 1-Click Backup Software (Windows XP/2000, Mac OS X) Silverkeeper backup software (Mac OS 9 & OS X) Silverlining Pro Utilities (Mac OS 9) LaCie SATA Launch any application with one easy push for Windows XP, Windows 2000 for Mac OS or higher LaCie 2big Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1.2. Inhoud van de verpakking Uw LaCie 2big-verpakking bevat een systeemtoren en doos met accessoires waaronder een aantal onderdelen van onderstaande lijst (afhankelijk van het 2big-model). 2big Dual 1 1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swappable harddrives 2 esata 3 Gb/sec externe kabel (1 meter) 3 Hi-Speed USB 2.0-kabel 6 Externe voeding 7 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma s 8 Cd-rom LaCie Shortcut Button Beknopte installatiehandleiding 4 5 2big Triple 1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swappable harddrives 6 3 Hi-Speed USB 2.0-kabel 4 FireWire 800-kabel 5 FireWire 400-kabel 7 d2 Storage Utilities version LaCie Shortcut Button 9 2big esata & USB 2-Disk RAID System 6 Externe voeding 7 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma s 2007, LaCie. All rights reserved. LaCie and the logo are trademarks of LaCie LaCie, Windows: EMC Retrospect Express HD 2.0 with Shortcut Button all rights reserved. LaCie and Mac: EMC Retrospect Express HD with Shortcut Button the LaCie logo are trademarks of LaCie which may be registered in some jurisdictions Quick Install Guide 8 Cd-rom LaCie Shortcut Button 9 Beknopte installatiehandleiding Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

9 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1.3. Uiterlijk van de drive Vooraanzicht De blauwe knop (A) op de voorkant van de LaCie 2big dient als drivestatuslampje en de LaCie Shortcut Button. Raadpleeg paragraaf 2.9. LaCie Shortcut Button voor meer informatie. Raadpleeg hoofdstuk 3. LED's voor meer informatie. Afb

10 Gebruikershandleiding Inleiding pagina big Dual achteraanzicht 1 RAID-keuzeschakelaar 2 Voedingsschakelaar uit/auto/aan 1 3 esata-poort 4 USB 2.0-poort 5 Bevestigingsknop voor moduswijziging 6 Aansluiting voeding-invoer 10 9 safe50 safe33 safe100 off auto on big jbod fast 2 7 Drivevergrendeling 8 Handgreep drivelade 3 9 Drivestatuslampje links 8 10 Drivestatuslampje rechts confirm Afb LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde kunststof onderstellen en rubberen voetjes om de Two Big te verhogen en te zorgen voor een betere warmteafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming

11 Inleiding Gebruikershandleiding pagina big Triple achteraanzicht 1 RAID-keuzeschakelaar 2 Voedingsschakelaar uit/auto/aan 1 3 USB 2.0-poort 4 FireWire 800-poorten 5 FireWire 400-poort 6 Aansluiting voeding-invoer 10 9 safe100 off auto on big jbod fast 2 7 Drivevergrendeling 8 Handgreep drivelade 9 Drivestatuslampje links Drivestatuslampje rechts Afb LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde kunststof onderstellen en rubberen voetjes om de Two Big te verhogen en te zorgen voor een betere warmteafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming

12 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1,4. Kabels en connectoren Seriële ATA II en esata Uw LaCie 2big Dual maakt gebruik van het nieuwste op het gebied van SATA-technologie en biedt overdrachtsnelheden tot wel 3 Gb/sec. De Two Big is voorzien van een esa- TA-poort en een externe SATA-kabel. SATA-technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om als een interne interface te fungeren om zo interne verbindingen te verbeteren. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-connectoren hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andere SATA-connectoren hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. esata-kabels en -connectoren Dit zijn de kabels en connectoren die worden gebruikt om seriële ATA-drives aan te sluiten op uw computer: S-ATA S-ATA esata-kabeluiteinden esata-pictogram Dit pictogram helpt u de esata-interfaces gemakkelijk te herkennen. Het staat op de esata-kabels en bij enkele esata-poorten. esata-pictogram

13 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Hi-Speed USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi- Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. Technische opmerking: Voor USB 2.0-snelheden moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Als de drive is aangesloten op een USB 1.1-poort, werkt hij ook met USB 1.1-snelheid. USB 2.0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0- kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden beperkt tot die van USB 1.1. USB 2.0-kabeluiteinden USB-pictogrammen Deze pictogrammen helpen u de USB-interfaces herkennen. Zij staan op USB-kabels en bij de USB-poortaansluitingen op bepaalde computers. USB 2.0-pictogram USB 1.1-pictogram USB-symbool

14 Inleiding Gebruikershandleiding pagina FireWire 400 en FireWire 800 FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randapparaten aan een computer of aan elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt een hogere snelheid en extra bandbreedte, en maakt een grotere afstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. FireWire-kabels Er zijn twee categorieën FireWire-kabels beschikbaar op de markt: FireWire 800-kabels die zijn uitgerust met 9-naar- 9-pins, 9-naar-6-pins of 9-naar-4-pins aansluitingen en de originele FireWire-kabels die zijn uitgerust met 6-naar-6-pins of 6-naar-4-pins aansluitingen. FireWire-pictogrammen Deze pictogrammen helpen u de FireWire-interface herkennen. Ze staan op FireWire-kabels en naast de FireWirepoortaansluitingen op bepaalde computers. FireWire 800-kabel en -kabeluiteinde FireWire-pictogram ilink-pictogram DV-pictogram FireWire 400-kabel en -kabeluiteinde ilink/dv-kabel en kabeluiteinde (afzonderlijk verkrijgbaar)

15 Setup Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie 2big instellen In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van de LaCie 2big aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 2big in te schakelen en te configureren: Stap De drive aanzetten Pagina 15 Stap 2 Bepaal welke interface u wilt gebruiken en raadpleeg de bijbehorende paragraaf: 2.2. De esata-kabel aansluiten (alleen LaCie 2big Dual) 2.3. De USB 2.0-kabel aansluiten 2.4. De FireWire 400-kabel aansluiten (alleen LaCie 2big Triple) 2.5. De FireWire 800-kabel aansluiten (alleen LaCie 2big Triple) Pagina 16 Pagina 17 Pagina 18 Pagina 19 Stap De RAID-modus wijzigen Pagina 20 Stap Het partitioneren van de LaCie 2big-schijven Formatteer de drives naargelang uw opslagbehoeften. Raadpleeg paragraaf 5.2. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie over bestandssysteemindelingen. Pagina 22

16 Setup Gebruikershandleiding pagina De drive aanzetten De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. D off auto on C Afb Sluit kabel A aan op uw LaCie-drive. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact. Zet de drive aan door de stroomschakelaar aan de achterzijde in de AAN-stand te zetten (D). LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifieke LaCie-drive is geleverd. Gebruik geen voeding van een andere drive van LaCie of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Technische opmerking: U kunt de LaCie-drive in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.

17 Setup Gebruikershandleiding pagina De esata-kabel aansluiten Opmerking: Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op de LaCie 2big Dual Zorg ervoor dat u een compatibele SATA II PCI-X- of PCI-E-kaart op uw computer geïnstalleerd hebt. De meeste computers worden niet geleverd met SATA-poorten, dus moet er een PCI-kaart worden geïnstalleerd. Zet de drive aan. Raadpleeg 2.1. De drive aanzetten. Steek een uiteinde van de esata-kabel in de esatapoort op uw hostcomputer (Afb. 2.2-A). Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de esatapoort van de 2big (Afb. 2.2-B). S-ATA Technische opmerking: Als zowel een USB- als een esata-kabel zijn aangesloten, blijft de USB-aansluiting actief en wordt de esata-aansluiting uitgeschakeld. Afbeelding 2.2-A Technische opmerking: De LaCie 2bigstandaardconfiguratie is Fast-modus (RAID 0). Raad- safe50 safe33 safe100 off auto on big jbod fast pleeg paragraaf 2.4. De RAID-modus wijzigen en 6. De 2big RAID-modi begrijpen om de opslagbeleidconfigu- S-ATA ratiemodus te wijzigen. confirm Afbeelding 2.2-B

18 Setup Gebruikershandleiding pagina De USB 2.0-kabel aansluiten Zet de drive aan. Raadpleeg 2.1. De drive aanzetten. Sluit een uiteinde van de USB 2.0-kabel aan op de USBpoort op uw hostcomputer (Afb. 2.3-A). Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB 2.0- poort van de 2big (Afb. 2.3-B). Technische opmerking: Als zowel een USB- als een esata-kabel zijn aangesloten, blijft de USB-aansluiting actief en wordt de esata-aansluiting uitgeschakeld. Afbeelding 2.3-A Technische opmerking: De LaCie 2bigstandaardconfiguratie is Fast-modus (RAID 0). Raadpleeg paragraaf 2.6. De RAID-modus wijzigen en 6. De 2big RAID-modi begrijpen om de opslagbeleidconfiguratiemodus te wijzigen. LaCie 2big Triple LaCie 2big Dual safe100 big jbod fast safe50 safe33 safe100 big jbod fast off auto on off auto on confirm Afbeelding 2.3-B

19 Setup Gebruikershandleiding pagina De FireWire 400-kabel aansluiten Opmerking: Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op de LaCie 2big Triple Zet de drive aan. Raadpleeg 2.1. De drive aanzetten. Sluit een uiteinde van de FireWire 400-kabel aan op de FireWire 400-poort op uw hostcomputer (Afb. 2.4-A). Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de FireWire 400-poort van de 2big (Afb. 2.4-B). Afb. 2.4-A Technische opmerking: De LaCie 2bigstandaardconfiguratie is Fast-modus (RAID 0). Raadpleeg paragraaf 2.6. De RAID-modus wijzigen en 6. De 2big RAID-modi begrijpen om de opslagbeleidconfiguratiemodus te wijzigen. safe100 big jbod fast off auto on Afb. 2.4-B

20 Setup Gebruikershandleiding pagina De FireWire 800-kabel aansluiten Opmerking: Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op de LaCie 2big Triple Zet de drive aan. Raadpleeg 2.1. De drive aanzetten. Sluit een uiteinde van de FireWire 800-kabel aan op de FireWire 800-poort op uw hostcomputer (Afb. 2.5-A). Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de FireWire 800-poorten van de 2big (Afb. 2.5-B). Technische opmerking: De LaCie 2bigstandaardconfiguratie is Fast-modus (RAID 0). Raadpleeg paragraaf 2.6. De RAID-modus wijzigen en 6. De 2big RAID-modi begrijpen om de opslagbeleidconfiguratiemodus te wijzigen. Afb. 2.5-A safe100 big jbod fast off auto on Afb. 2.5-B

21 Setup Gebruikershandleiding pagina De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie 2big wijzigt, moet u bekend zijn met de 2big RAID-modi. Raadpleeg hoofdstuk 6. De 2big RAID-modi begrijpen. Belangrijke informatie: Het veranderen van de RAID-modus vernietigt gegevens die op de LaCie 2big opgeslagen zijn. Als u gegevens opgeslagen hebt op de drives, maak dan een back-up voor het uitvoeren van onderstaande stappen. LET OP: Uw LaCie 2big wordt voorgeconfigureerd in Fast-modus (RAID 0) geleverd. Fast-modus geeft u toegang tot de volledige opslagcapaciteit, maar biedt geen beveiliging. Als de drive een storing vertoont, gaan alle gegevens verloren. Als u zich zorgen maakt om de gegevensbeveiliging, raadt LaCie u ten zeerste aan te kiezen voor een RAID 1-configuratie (Safe 100, Safe 50 of Safe 33). Raadpleeg hoofdstuk 6. De 2big RAID-modi begrijpen voor meer informatie. LET OP: Diskdrives moeten correct in de 2big zijn geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen De RAID-modus op de 2big Dual wijzigen 1. Als er gegevens op de 2big staan die u wilt opslaan, moet u een back-up maken op een ander apparaat. 2. Deactiveer/verwijder de 2big veilig en schakel deze uit. safe50 safe33 safe100 big jbod fast 3. Steek een kleine platte schroevendraaier in de gleuf op de off auto on draaischakelaar en draai de schroevendraaier naar links of rechts in een andere modus. 4. Haal de schroevendraaier van de draaischakelaar en ge- confirm bruik deze om de bevestigingsknop in te drukken. 5. Schakel de 2big in terwijl u de bevestigingsknop 10 seconden vast blijft houden. Afbeelding A Afbeelding B Belangrijke informatie: Na het wijzigen van de opslagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives safe50 safe33 safe100 big jbod fast partitioneren. Raadpleeg paragraaf 2.7. Het partitio- off auto on neren van de LaCie 2big-schijven. confirm

22 Setup Gebruikershandleiding pagina De RAID-modus op de 2big Triple wijzigen Belangrijke informatie: Het veranderen van de RAID-modus vernietigt gegevens die op de LaCie 2big opgeslagen zijn. Als u gegevens opgeslagen hebt op de drives, maak dan een back-up voor het uitvoeren van onderstaande stappen. 1. Als er gegevens op de 2big staan die u wilt opslaan, moet u een back-up maken op een ander apparaat Deactiveer/verwijder de 2big veilig en schakel deze uit. Steek een kleine platte schroevendraaier in de gleuf op de safe100 off auto on big jbod fast draaischakelaar en draai de schroevendraaier naar links of rechts in een andere modus (Afb. 2.6-A). 4. Schakel de 2big in. Afbeelding

23 Setup Gebruikershandleiding pagina Het partitioneren van LaCie 2big-schijven Voordat u de 2big-configuratiemodus (Safe, Fast, etc.) wijzigt, moet u de schijven partitioneren. Hierbij formatteert u de drives. Raadpleeg paragraaf 5.2. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie over bestandssysteemindelingen. Belangrijke informatie: 2big Dual Deze schijven die meegeleverd worden bij de 2big esata en USB, zijn geformatteerd in NTFS-indeling. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Mac-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg paragraaf 5.2. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie. 2big Triple Deze schijven die meegeleverd worden bij de 2big Triple, zijn geformatteerd in HFS+-indeling. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg paragraaf 5.2. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie Windows-gebruikers Belangrijke informatie: Maak een backup van uw gegevens en verwijder eerder gedefinieerde volumepartities voordat u een virtuele drive opnieuw configureert. Verwijder echter niet de partitie die staat voor de LaCie 2big-processor (de schijf Not Initialized waaraan geen capaciteit is toegewezen). Dit voorbeeld toont het Fast-opslagbeleid dat de prestaties van de LaCie 2big optimaliseert. 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en kies Manage (Beheren) uit het pop-up-venster (Afb A). 2. Kies Disk Management(Schijfbeheer) onder Storage (Opslag) om de Windows Disk Manager (Windows-schijfmanager) te openen (Afb B). Afbeelding A Afbeelding B

24 Setup Gebruikershandleiding pagina Klik met rechts op de niet-toegewezen ruimte van de geconfigureerde schijf en selecteer New Partition (nieuwe partitie). Als deze mogelijkheid niet beschikbaar is, selecteer dan de schijf en initialiseer deze eerst (Afb C). Afbeelding C 4. Klik op Next (Volgende) partitiewizard te starten(afb D). Afbeelding D 5. Kies de optie Primary of Extended en klik op Next (Afb E). Afbeelding E

25 Setup Gebruikershandleiding pagina Specificeer de partitiegrootte. De partitie beslaat standaard het hele volume. Klik op Next (Afb F). Afbeelding F 7. Wijs een schijfletter of 'mount path' toe en klik op Next (Afb G). Afbeelding G 8. Geef de partitie een naam en indeling (format) en klik op Next (Afb H). Afbeelding H

26 Setup Gebruikershandleiding pagina Controleer de instellingen en klik op Finish(Beëindigen) om de logische partities aan te maken (Afb I). Afbeelding I

27 Setup Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers Belangrijke informatie: Verwijder echter niet de partitie die staat voor de LaCie 2big Dual-processor (de schijf Not Initialized waaraan geen capaciteit is toegewezen). Dit voorbeeld toont de JBOD RAID-modus die de prestaties van de LaCie 2big optimaliseert. 1. Start Disk Utility vanuit de map Applications/Utilities (Afb A). 2. Selecteer een geconfigureerde schijf en klik op het tabblad Partition (Afb B, rode vakjes). 3. Kies 1 Partition uit de vervolgkeuzelijst Volume Scheme (Afb B, groen vakje). 4. Vul in het veld Name een naam in het voor het volume (Afb B, geel vakje). 5. Kies Mac OS Extended (journaled) uit de vervolgkeuzelijst Format (Afb B, oranje vakje). 6. Specificeer de omvang van de partitie in het Size-veld (Afb B, lichtblauw vakje). 7. Klik op de knop Partition (Afb B, donkerblauw vakje). 8. Klik op Partition om de waarschuwing te aanvaarden (Afb C). Het schijfhulpprogramma activeert de aangemaakte partitie en geeft deze met een pictogram weer op het bureaublad. Het pictogram draagt de partitienaam. Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

28 Setup Gebruikershandleiding pagina Nieuwe Firmware installeren (upgrade) LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 2big. Bezoek de website van LaCie, voor de meest recente firmware-update. Neem contact op met de La- Cie technische ondersteuning voor de procedure.

29 Setup Gebruikershandleiding pagina LaCie Shortcut Button Dankzij de LaCie Shortcut Button kunt u de LaCie-harddrive gebruiken om een groot aantal automatische taken uit te voeren op uw computer. Maak onmiddellijk een back-up van uw werkbestanden met EMC Retrospect Express, open een werkblad met het gezinsbudget, of start de programma's die u het vaakst gebruikt met een eenvoudige druk op de blauwe knop op de voorkant van uw drive. Belangrijke informatie: Raadpleeg voor aanwijzingen over het gebruik van EMC Retrospect Express de bijhorende gebruikshandleiding die samen met de toepassing wordt geïnstalleerd. LaCie Shortcut Button helpt u de Button zo aan te passen dat deze de handeling van uw keuze uitvoert. Het instellen is eenvoudig - installeer de software en druk op de Button op de LaCie-harddrive om de werking van de knop in te stellen De software installeren Om LaCie Shortcut Button en EMC Retrospect Express te installeren: 1. Plaats de installatie-cd in de cd-rom-drive van uw computer. 2. Dubbelklik op het cd-pictogram. 3. Volg de instructies op het scherm. Technische opmerking: EMC Retrospect Express en LaCie Shortcut Button moeten apart worden verwijderd. Het verwijderen van EMC Retrospect Express heeft geen invloed op de installatie van LaCie Shortcut Button. Mac-gebruikers Windows-gebruikers EMC Retrospect Express wordt geïnstalleerd in de map Applications (Toepassingen). LaCie Shortcut Button verschijnt in System Preferences (Systeemvoorkeuren) (zie paragraaf De instellingen van de Button veranderen). EMC Retrospect Express wordt geïnstalleerd in C:/ Program Files. LaCie Shortcut Button verschijnt in het Configuratiescherm (zie paragraaf De instellingen van de Button veranderen).

30 Setup Gebruikershandleiding pagina Installatie U kunt de Button zo instellen dat er automatisch een back-up van gegevens van uw computer op de LaCie-harddrive wordt gemaakt of dat er een bepaalde handeling wordt uitgevoerd. 1. Zorg ervoor dat uw LaCie-harddrive op uw computer is aangesloten en is ingeschakeld, en druk vervolgens op de knop op de voorkant van de drive. Het welkomstscherm van LaCie Shortcut Button verschijnt. Klik op OK. 2. Het hoofdvenster van LaCie Shortcut Button wordt geopend. Zie afbeelding A (Mac) en B (Windows). Mac-interface Belangrijke informatie: Alleen de eerste maal dat u op de knop drukt, worden de instellingen gestart. Nadat de instellingen zijn gemaakt, wordt de handeling uitgevoerd die u hebt aangegeven als u op de knop drukt. Windows-interface Afbeelding A Afbeelding B Drive List (Lijst met drives) - Geeft alle compatibele LaCie-drives aan die op dat moment op uw computer zijn aangesloten. Settings and Information (Instellingen en informatie) - Geeft voorkeuren van LaCie Shortcut Button weer en wijzigt die voor de geselecteerde drive. Geeft ook driveinformatie weer. Show in system tray (Tonen in systeemlade) - Schakel dit vakje in om het pictogram van de LaCie Shortcut Button in de systeemlade te plaatsen (alleen Windows).

31 Setup Gebruikershandleiding pagina 30 EMC Retrospect Express instellen Selecteer de drive die u wilt wijzigen uit de lijst met drives. "EMC Retrospect Express" is standaard geselecteerd. Klik op OK. Raadpleeg A in Afbeelding C en D. EMC Retrospect Express wordt gestart. Gebruik EMC Retrospect Express om instellingen te maken voor de back-up die u wilt uitvoeren wanneer u op de LaCie Button drukt. Belangrijke informatie: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van EMC Retrospect Express voor informatie over het aanmaken en wijzigen van back-ups. Nadat u EMC Retrospect Express hebt geconfigureerd, voert het programma iedere keer dat u op de Button drukt automatisch de back-up uit die u in de instellingen hebt aangegeven. Om de back-uphandeling te veranderen, start u EMC Retrospect Express en verandert u de instellingen. Een aangepaste handeling instellen Selecteer de drive die u wilt wijzigen uit de lijst met drives. Om een aangepaste handeling te gebruiken, klikt u op het keuzerondje "Please choose a custom action..." ("Kies een aangepaste handeling..."). Raadpleeg B in Afbeelding C en D. Klik op de knop Choose... (Kiezen...) en blader naar de toepassing, het document of het script dat u wilt starten met de Button. Klik op Open (Openen). Er worden een nieuw pictogram en een nieuwe naam weergegeven voor de toepassing, het document of het script dat is geselecteerd. Klik op Apply (Toepassen). Klik op OK. Afbeelding C Afbeelding D De Button uitschakelen Selecteer de drive die u wilt wijzigen uit de lijst met drives. Om de Button voor deze drive uit te schakelen, selecteert u "No action" (Geen handeling). Raadpleeg C in Afbeelding C en D. Windows-gebruikers: als het pictogram in de systeemlade is ingeschakeld, verschijnt de melding van Afbeelding E wanneer de knop wordt ingedrukt. Afbeelding E

32 Setup Gebruikershandleiding pagina De instellingen van de Button veranderen Mac-gebruikers Om de handeling te veranderen die aan een Button is toegewezen, opent u LaCie Shortcut Button door op het pictogram van de LaCie Shortcut Button in System Preferences (Systeemvoorkeuren) te klikken (Apple Menu > System Preferences...). Zie Afbeelding A Selecteer de tab Settings (Instellingen) en volg de instructies in paragraaf vanaf stap 3 van het type handeling dat u wilt inschakelen. Afbeelding A Windows-gebruikers Om de handeling te veranderen die aan een Button is toegewezen, opent u LaCie Shortcut Button door op het pictogram van de LaCie Shortcut Button in het configuratiescherm te klikken (Start > Settings > Control Panel (Start > Instellingen > Configuratiescherm)). Zie Afbeelding B Selecteer de tab Settings (Instellingen) en volg de instructies in paragraaf vanaf stap 3 van het type handeling dat u wilt inschakelen. Afbeelding B

33 Setup Gebruikershandleiding pagina Drive-detectie Bij de start zoekt LaCie Shortcut Button naar drives die compatibel zijn met LaCie Shortcut Button en zet die in de lijst met drives. Zie A in Afbeelding A (Mac) en B (Windows). Als er geen drives worden gedetecteerd op de USB- of FireWire-bus, wordt de lijst "No drives connected" ("Geen drives aangesloten") weergegeven. Zie B in Afbeelding A (Mac) en B (Windows). Controleer de aansluitingen van uw drive en zorg ervoor dat de drive aanstaat. Raadpleeg paragraaf 7. Problemen oplossen, als het probleem blijft bestaan. Afbeelding A Afbeelding B

34 Setup Gebruikershandleiding pagina 33 Windows Aansluitingswaarschuwingen Alleen Windows-gebruikers: Het pictogram van de LaCie Shortcut Button in het systeemvak laat een aansluitingsbericht zien wanneer een La- Cie-drive die geschikt is voor de Button op de computer wordt aangesloten of losgekoppeld. Zie Afbeelding C Om het pictogram van de LaCie Shortcut Button uit het systeemvak te verwijderen, deselecteert u het selectievakje "Show in system tray" ("Tonen in systeemlade") op het hoofdvenster van LaCie Shortcut Button. Zie Afbeelding D Afbeelding C Afbeelding D

35 Setup Gebruikershandleiding pagina Informatie De Tab Information (Informatie) van LaCie Shortcut Button toont basisgegevens van de drive die is geselecteerd in de lijst met drives. De onderwerpen op de tab Information kunnen niet worden bewerkt. Zie Afbeelding A (Mac) en B (Windows). Afbeelding A Afbeelding B Updates Het softwareversienummer van de LaCie Shortcut Button staat onder de lijst met drives. Om nieuwe updates te zoeken, gaat u naar Afbeelding 2.9.6

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen 5 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 5 1. Inleiding 7 1.1. Wat de LaCie Biggest S2S te

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 8 1.1. Kenmerken... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i... 10 1.3. Inhoud van de verpakking... 11 1.4. Over de borgschroef van de

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad My Book Studio II Gebruikshandleiding Extern bureaublad Inhoudsopgave 1 WD-service en -ondersteuning..................1 Het WD-product registreren................................. 2 2 Voordat u aan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

My Passport Studio Gebruikershandleiding

My Passport Studio Gebruikershandleiding My Passport Studio Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor My placeholder Passport Studio Extern Draagbaar WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding Externe Harde Schijf Korte Handleiding Bewerkingen met multifunctionele knop: Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat het lampje gaat branden de schijf start voor het eerst op. Druk na het opstarten

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Geachte klant, hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Mobile Drive Secure als

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie