De toekomst van Credit Management. Marges managen door informatie om te zetten in relevante inzichten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van Credit Management. Marges managen door informatie om te zetten in relevante inzichten."

Transcriptie

1 Graydon Whitepaper De toekomst van Credit Management. Marges managen door informatie om te zetten in relevante inzichten.

2 In den beginne... Het vak credit management vindt zijn oorsprong halverwege de negentiende eeuw, toen de eerste kredietinformatiediensten werden opgericht. Voor die tijd was er nog relatief weinig behoefte aan informatie over betalingsgedrag en schulden van ondernemingen. Wie handel dreef, deed dat voornamelijk met partners uit de regio. Van hen kende men de omstandigheden al, of die waren makkelijk op te vragen bij bronnen uit de buurt, zoals bankiers, andere zakenrelaties of de burgemeester. Naarmate er moderne vervoersmiddelen en moderne communicatiemiddelen beschikbaar kwamen, werden er allengs meer zaken gedaan met handelspartners van buiten de regio en zelfs uit het buitenland. Daardoor ontstond er behoefte aan informatie over deze nieuwe zakenrelaties. Gaandeweg ontstonden er georganiseerde informatiediensten die daarin voorzagen. In de beginjaren was er primair behoefte aan informatie over bedrijven om te bepalen of het een goed idee was om een zakelijke relatie met ze aan te gaan. In die tijd werden er in de hele markt naar schatting per jaar driehonderdduizend verzoeken om kredietinformatie gedaan. De diepte van bedrijfsinformatie is in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Naast kredietinformatie verlangen credit managers ook marktgegevens, en informatie over de mate waarin bedrijven aan wet- en regelgeving voldoen. Het aantal informatieverzoeken is ook enorm gegroeid: momenteel worden er alleen al bij Graydon per jaar ongeveer uitgebreide kredietrapporten aangevraagd. Daarnaast worden per maand nog eens bedrijfsprofielen gescand. Die toename komt niet alleen doordat het aantal bedrijven en het aantal transacties is toegenomen, maar ook doordat er steeds meer veranderingen in de bedrijfsgegevens zijn. Ondernemingen moeten zich immers snel kunnen aanpassen om te kunnen blijven concurreren in een globaliserende wereld. In het databestand van Graydon worden tegenwoordig 40 miljoen mutaties per jaar verwerkt; elke maand worden er zo n 5 per bedrijf doorgevoerd. 2 Graydon Nederland 2013

3 Recente ontwikkelingen De afgelopen jaren hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die van grote invloed zijn geweest op het werkterrein van credit managers: Technologie, en dan met name internet, maakt veel hoogwaardiger informatievoorziening mogelijk. Dankzij digitale technieken zijn opgeslagen gegevens sneller opvraagbaar en makkelijker doorzoekbaar. Het is goedkoper geworden om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, waardoor enerzijds het inzicht in risico s sterk is verbeterd, en anderzijds meer zicht is op kansen in de markt. Door de economische crisis zijn de risico s in het bedrijfsleven toegenomen. De behoefte aan inzicht in deze risico s is navenant gegroeid. Mede door de crisis is de wet- en regelgeving aangescherpt. Met name in de financiële sector zijn de eisen aan risicobeheer stevig verscherpt. Er worden hogere eisen gesteld aan de naleving van de regels, die zowel voor de interne organisatie gelden als voor de risico s in het klantenportfolio. De druk binnen ondernemingen om op rendement te sturen wordt steeds groter, en ook de gezondheid van de kasstromen en de marges wordt veel kritischer bekeken. Risicobeheer wordt daardoor steeds meer anticiperend van aard. Bedrijven moeten zien te navigeren in een omgeving waarin enerzijds de omzetten teruglopen en de risico s toenemen, terwijl anderzijds het rendement op geïnvesteerd vermogen snel moet worden hersteld. In de praktijk leidt dat ertoe dat bedrijven veel kostenbesparingen doorvoeren, en het vet van de botten snijden. Intussen kijken bedrijven naar nieuwe markten om groei te kunnen blijven realiseren. Dat kan onder meer door over de grens te kijken, of door in bestaande regio s nieuwe segmenten aan te boren. Voor rendementsoptimalisatie kunnen de uitgebreide competenties van credit management van groot nut zijn, voornamelijk door beter inzicht te geven in de risico s, maar vooral ook de kansen. 1 Binnen de markten die al worden benaderd kunnen de marketingactiviteiten zich primair op gekwalificeerde bedrijven richten. Daarbij kunnen ook selectiecriteria worden gehanteerd als de kwaliteit van het management en van de relaties van bestuurlijke personen. 2 De focus kan worden verlegd van het proberen te bereiken van een zo groot mogelijke massa naar meer afgebakende klantgroepen. Op basis van informatie uit klantenbestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om nichemarkten of klantgroepen met aantrekkelijke marges te ontdekken. Daarnaast kan de meerwaarde van bepaalde marktsegmenten inzichtelijk worden gemaakt. Wanneer er op die manier eenmaal aantrekkelijke klantgroepen zijn gevonden, kan op basis van profielen van deze klanten worden gezocht naar potentiële klanten met vergelijkbare profielen. Graydon Nederland

4 Drie categorieën informatiebronnen Er wordt gewerkt met drie hoofdcategorieën van informatiebronnen: Officiële documenten: gegevens afkomstig van jaarverslagen, het faillissementenregister, KvK-gegevens, rechtbanken, deurwaarders en incassobedrijven en sanctielijsten Gebruikersinformatie: gegevens die klanten en bedrijven zelf aandragen, via platforms als OpenCompanies.nl. Hiermee worden de gegevens uit officiële documenten verrijkt. Crowd generated content: gegevens afkomstig van gegevens uit een handelstransactieprogramma, bestaande uit miljoenen transacties die informatie bieden over het betaalgedrag van debiteuren Bij Graydon worden er tegenwoordig in totaal verschillende bronnen geraadpleegd. Al deze data worden gekoppeld en leveren in combinatie met bedrijfsrichtlijnen en statistische modellen kredietrisico- en marktinformatie op. Mede dankzij het hoge volume wordt de betrouwbaarheid van de data steeds beter, onder meer doordat bepaalde feiten door andere gegevens uit andere bronnen worden gestaafd. Ondernemingen moeten er ook rekening mee houden dat het imago niet langer alleen wordt bepaald door interne factoren: ook de kwaliteit van hun netwerk wordt erbij betrokken. Het klantportfolio bijvoorbeeld is een belangrijke factor voor de kredietwaardigheid van een onderneming. Het is zelfs mogelijk dat ook concurrenten deel uitmaken van het profiel. Naarmate er meer over bedrijven bekend en gedocumenteerd is, gaat die informatie deel uitmaken van het imago van een bedrijf. Uiteraard kunnen ondernemers dat imago schoon houden met onberispelijk gedrag, maar transparant zijn helpt ook. Een website als opencompanies.nl biedt bedrijven de mogelijkheid om zelf informatie te geven over de eigen organisatie. Het is een manier voor ondernemingen om zichzelf aantrekkelijker te maken om zaken mee te doen, vergelijkbaar met SEO-technieken waarbij websites van bedrijven zo worden geschreven en ingericht dat ze optimaal scoren in zoekresultaten van online zoekmachines. Er is veel toegevoegde waarde te behalen door niet alleen op cijfermatige gegevens te inventariseren, maar ook kwalitatieve informatie. Klantportfolio s worden ingedeeld op basis van verrijkte gegevens van binnen en buiten de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld ook gezocht op websites van bedrijven om te zien hoe zij zelf hun activiteiten omschrijven. 4 Graydon Nederland 2013

5 Behoefte in de markt: van risico s naar kansen De behoefte in de markt is in de loop er jaren verschoven van hoofdzakelijk informatie over de kredietwaardigheid van zakenrelaties naar bredere bedrijfsinformatie en informatie die gebruikt kan worden voor marktinzichten en risicobeheersing. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de uitkomsten van een onderzoek onder financiële topmanagers uit 2012, uitgevoerd door Management Events. Bij ruim vijftig grote Nederlandse ondernemingen werd gevraagd naar de komende ontwikkelingsprojecten van het financieel management. De respondenten gaven onderstaande thema s als belangrijkste aan: Financiën en risicobeheer Strategisch en business management Fusies en overnames Business intelligence & reporting Financiën en controlesystemen Bij al deze punten is uitgebreide en accurate informatie over bedrijven en sectoren essentieel. Met name financiën, risicobeheer en controlesystemen zijn van groeiend belang in het takenpakket van credit managers. In een enquête uit 2012 onder klanten van Graydon blijkt credit management aan de volgende onderwerpen het meeste belang te hechten: Belangrijkste onderwerpen: Percentage: Betalingsgedrag 86% Faillissementsinformatie 82% Adres- en contactinformatie 72% Relevant bedrijfsnieuws 70% Financiële ratings 69% Benchmarking en sectorinformatie 69% Graydon Nederland

6 Risicogeoriënteerde benadering Bedrijven moeten aan steeds strengere regulering voldoen, en worden voor meer zaken verantwoordelijk gehouden. Met name voor financiële dienstverlening is de regelgeving aangescherpt. De Sanctiewet 1977 schrijft bijvoorbeeld voor dat een instelling moet controleren of relaties op één of meerdere sanctielijsten staan. De Wwft en de Wft kennen een risicogeoriënteerde benadering, wat betekent dat instellingen de intensiteit van hun controlemaatregelen afstemmen op de risico s die horen bij bepaalde cliënten, producten of diensten. Hoe hoger de risico s, hoe intensiever de inspanningen om die risico s te beperken. Ofschoon deze regelgeving met name voor financiële instellingen geldt, worden soortgelijke normen ook door met name grotere ondernemingen gehanteerd, zegt Daniël Kram, Manager Finance & Control van Graydon. Hij wijst erop dat in de huidige maatschappij risico s zwaarder wegen, en bedrijven meer op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken. De eisen die vanuit de afdelingen finance en compliance worden opgelegd vergen een risicogeoriënteerde benadering van credit management, dat inmiddels vooral wordt ingezet om financiële resultaten veel beter te kunnen sturen dan voorheen. 6 Graydon Nederland 2013

7 Nieuwe competenties van credit managers Door de digitalisering wordt veel handmatig werk geautomatiseerd. Gecombineerd met de nieuwe mogelijkheden die geavanceerde technologie en hoogwaardige data bieden, is het takenpakket van de credit manager aan het veranderen. Doordat informatie kan worden blootgelegd, wordt de wereld transparanter. Deze transparantie maakt het mogelijk de conversatie met de klant in het hele bedrijf te integreren, vast te leggen en te verbeteren. Zodoende kunnen bedrijven, op alle business unit niveaus, aan de steeds strengere kwaliteitseisen van klanten voldoen. De rol wordt steeds meer coördinerend tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf, en het beheren van informatiestromen en technologische processen worden kerncompetenties. Credit managers spelen een belangrijke rol in het samenbrengen van de juiste datastromen, en moeten ervoor zorgen dat ze zo worden geanalyseerd dat daaruit relevante conclusies kunnen worden getrokken om op te handelen. Door beter te kunnen inventariseren waar kansen en risico s in sectoren en klantgroepen zitten, weten organisaties beter waar ze hun kapitaal het beste kunnen inzetten. Tevens speelt ze een veel prominentere rol bij het selecteren van toeleveranciers. Kortom: modern credit management heeft betrekking op het gehele portfolio van een onderneming. Onder de nieuwe taken van credit managers behoren ook inkoop- en prijsstrategieën, en tevens gaan credit managers een steeds belangrijker rol spelen in het aanboren van nieuwe markten. Door de beschikbare informatie slim te interpreteren, kan de verkoopfunctie efficiënter werken. Op basis van gegevens die specifiek gelden binnen een bepaalde branche kunnen ze voorwaarden en prijsstellingen afstemmen op het betaalgedrag of de financiële status van klanten. Vanwege de diepte van de informatie over bedrijven die ontstaat door de gekoppelde gegevens, is de credit manager in staat om commerciële collega s nog beter te overtuigen van welke partijen geschikt zijn om mee in zee te gaan. Op basis van vergelijkingen en analyses kan credit management de commercie in een vroeg stadium aansturen. Dat leidt tot actiever gebruik van informatie en meer inzicht in het portfolio. Dat motiveert verkoopmedewerkers om proactief informatie op te vragen bij klanten. Hoe beter de verstandhouding tussen de credit manager en de verschillende afdelingen binnen het bedrijf, hoe beter dit proces zal verlopen. Dankzij de zo verworven inzichten is het mogelijk om het aantal risicovolle klantrelaties te verminderen, om betere commerciële afspraken te maken die aansluiten bij de specifieke situatie van elke klant, en om betere transactievoorwaarden af te spreken. Tevens worden risico s in een eerder stadium gesignaleerd, zodat daarop beter geanticipeerd kan worden. Dat vergt overigens wel flexibiliteit binnen een onderneming: wie snel in staat is om zich aan te passen en te anticiperen op marktbewegingen, zal zijn concurrentiepositie kunnen verstevigen. Graydon Nederland

8 Verdere integratie van softwaresystemen Een belangrijke stap in de technologische ontwikkeling is het koppelen en integreren van verschillende datastromen om de informatie verder te verrijken. Dat kan in sommige gevallen drempels opleveren, omdat er afzonderlijke systemen bestaan voor verschillende processen, zoals finance-, compliance- en ERP-systemen. De komende jaren zal de integratie van systemen steeds verder gaan, en automatisch in klantbeheersystemen worden verwerkt. Niet alleen het coördineren van dit integratieproces is een belangrijke rol voor credit managers, maar ook het selecteren van de juiste gegevens uit de enorme hoeveelheid beschikbare data. Daarom worden er momenteel al systemen ontwikkeld waarin het mogelijk is om op maat gemaakte overzichten te creëren, zegt Peter Schoenmaker, Corporate Sales Manager van Graydon. Waar we steeds meer naartoe gaan is een omgeving waarin specifieke gebruikers alleen die informatie te zien krijgen die voor hen van belang is. Om het koppelen van gegevens en de integratie van verschillende systemen mogelijk te maken, moeten de systemen compatibel aan elkaar zijn. Open architecture-systemen worden daarom belangrijker dan voorheen. De trend verschuift van losse producten naar interactieve online toepassingen die gebruikers in staat stellen om kennis op te doen voor de eigen bedrijfsvoering. Dat loopt uiteen van operationeel niveau tot aan tactisch en strategisch niveau. 8 Graydon Nederland 2013

9 Big data biedt groot aantal analysemogelijkheden Hoe sneller de dataverwerking, hoe sneller de respons binnen de organisatie kan zijn. Het is daarom essentieel dat het analyseren en verwerken van alle gegevens real-time gebeurt. Het uiteindelijke doel is dat geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen bij klanten, de conversatie met de klant geoptimaliseerd kan worden, en dat tijdig maatregelen richting de klant kunnen worden genomen. Hier komen we in het domein van big data, wat een belangrijke rol in begint te nemen op het gebied van credit management. Big data neemt in hoog tempo grote vormen aan: 90% van alle big data is ontstaan in de afgelopen twee jaar. Deze stroom aan gegevens blijft exponentieel groeien. Dankzij big data is een groot aantal gegevens van klanten nog gedetailleerder in kaart te brengen: Voldoen klanten aan de juiste compliance-vereisten? Hoe goed is de kwaliteit van hun klantportfolio? Wat is de staat van dienst van bestuurders? Zijn er reputatierisico s? Is er negatieve publiciteit geweest? Heeft er fraude plaatsgevonden bij het bedrijf? Wie zijn de uiteindelijke belanghebbenden bij, en eigenaren van de onderneming? Zijn er specifieke risico s verbonden aan de branche waarin de klant actief is? Volgens Peter Schoenmaker is dankzij big data het aantal analysemogelijkheden vrijwel onbeperkt. Je kunt tegenwoordig een analyse laten maken op wel tienduizend referentiepunten licht hij toe. Je kunt bijvoorbeeld een beschouwing maken op KPI s als de average cost of capital, of inventarisaties op basis van het personeelsverloop. Het is wel belangrijk om te weten welke van al die mogelijkheden de beste inzichten opleveren. Dat is een van de belangrijkste nieuwe competenties van een financial. Graydon Nederland

10 Betrouwbaarheid en snelheid Om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Niet elke bron is zonder meer betrouwbaar; wie bijvoorbeeld informatie van LinkedIn-profielen haalt, moet er rekening mee houden dat dergelijke gegevens niet noodzakelijkerwijs waar zijn. Het is dus van belang dat gegevens worden geverifieerd. Omdat privacywetgeving en integriteit van gegevens steeds belangrijker worden, moeten de verzamelde gegevens altijd naar de bron herleid kunnen worden. Dat voorkomt ook eventuele claims. Daarnaast is het zaak dat de data juist worden geïnterpreteerd, en dat de juiste gegevens aan elkaar worden gekoppeld zodat er bruikbare informatie ontstaat. Dat vergt dat er personeel beschikbaar is dat in staat is om dergelijke analyses te maken. Tegelijkertijd wordt het informatieaanbod ook breder, en strekt zich uit van informatie en kennis op microniveau, zoals het opvragen van bedrijfsrapporten, tot macrogegevens over bijvoorbeeld branchespecifieke trends. Daarbij zullen steeds vaker klantspecifieke modellen worden ontwikkeld en beheerd op basis van interne en externe data. De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren zullen vooral liggen op het vlak van opslag- en analysecapaciteit. Er moet een groeiende hoeveelheid data worden bewaard, terwijl de gewenste analysesnelheid niet afneemt; liefst in real-time. Daarnaast zullen de toepassingen laagdrempeliger worden. Momenteel zijn toepassingen met big data voornamelijk beschikbaar voor grote bedrijven, maar gaandeweg sijpelt dat door naar kleinschaliger ondernemingen, en uiteindelijk ook consumenten. De toegang tot toepassingen wordt ook eenvoudiger: big data apps voor smartphones zullen niet lang op zich laten wachten. Wat kunnen bedrijven nu al doen? Ondernemingen doen er verstandig aan om bij hun investeringsbeslissingen in te zetten op open architecture; systemen die het mogelijk maken om andere systemen aan te koppelen of mee te integreren. In het algemeen wordt aanbevolen om met bestaande systemen te werken. Pas als er werkelijk toegevoegde waarde mee te behalen valt, is een overweging voor het bouwen van een eigen systeem de moeite waard. 10 Graydon Nederland 2013

11 Concluderend Om klaar te zijn voor de toekomst zijn de belangrijkste nieuwe competenties van credit managers: Het coördineren van de koppeling van datastromen en interne competenties om zodoende de conversatie met de klant in het hele bedrijf te integreren, vast te leggen en te verbeteren. Het aansturen van ICT-processen zoals verdere integratie en koppeling van systemen en het uitbouwen van big data-toepassingen, om informatie verder te verrijken en zodoende tot relevante analyses te komen op basis waarvan de organisatie kan handelen Het volgen van een risicogeoriënteerde benadering waarbij eisen vanuit risicobeheersing en finance worden gebruikt om op basis van verrijkte informatie de commercie marge-gestuurd te instrueren Meer informatie? Heeft de whitepaper u aan het denken gezet? Als u meer wilt weten over dit onderwerp of advies wilt over de kredietwaardigheid van uw zakenrelaties, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Ook voor incasso, trainingen en prospectinformatie kunt u bij ons terecht. Wij kijken graag in een vrijblijvend gesprek wat Graydon voor u kan betekenen. U kunt ons bereiken via of per mail via Graydon Nederland

12 Graydon Nederland BV Hullenbergweg BV Amsterdam Telefoon: (020)

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur 65 APR MAY 014 JUN JUL Intelligente, waardevolle data OCT NOV Deliquency Risk CURRENT Duurzame, Undetermined strategische groei Moderate High Low 3,455 1,678 70 Moderate 2,957 200 45 25-250 8,766 1,965

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Wat doen wij? De belangrijkste modules in onze software applicatie

Wat doen wij? De belangrijkste modules in onze software applicatie Zorgeloos Beheer Voorwoord In een moeilijk te voorspellen economisch perspectief is het risico van non-betaling van achterstallige facturen één van de grootste zorgen van een ondernemer. Hoe vindt u de

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers Co-creatie en haar toekomst. Tom Zeegers Tom Zeegers 16-10-2014 Nijmegen Anticiperen heeft de toekomst: weet wat de klant wil, voordat hij dat zelf weet is een artikel wat recentelijk op Frankwatching

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

INDI Branche oplossing Automotive DM. René Stolp Corporate strategist RDC

INDI Branche oplossing Automotive DM. René Stolp Corporate strategist RDC INDI Branche oplossing Automotive DM René Stolp Corporate strategist RDC Even voorstellen RDC Automatiserin g Veertig jaar Automotive DM: Actueel autobezit = belangrijkste segmentatiekenmerk NAW-gegevens

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools

Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools Voorkomen is beter dan genezen Wie weet met wie hij zaken doet, brengt zijn debiteurenrisico naar beneden. Want pas wanneer u een goed

Nadere informatie

Dossier management in de Nederlandse advocatuur

Dossier management in de Nederlandse advocatuur Dossier management in de Nederlandse advocatuur Hoe de juiste tools voor tijdsregistratie en budgetmanagement de omzet van een kantoor flink kunnen verhogen Een whitepaper van TIQ en Clocktimizer 1 Een

Nadere informatie

Assurantiën, een markt in beweging

Assurantiën, een markt in beweging Assurantiën, een markt in beweging Assurantiën, een markt in beweging Doelstelling Creatie van een nieuw middelgroot assurantiekantoor door het samenvoegen van een aantal portefeuilles van assurantie-tussenpersonen,

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Van informatie naar actie Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Het gebeurt regelmatig: een klant heeft geboekt bij een hotel en bij het inchecken vraagt de receptiemedewerker: Bent u deelnemer

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Snelheid van informatie

Snelheid van informatie Snelheid van informatie BI, dat is niets voor mij Logres Business Solu Solutions ons B.. B.. Wat is het? Business Intelligence Systemen oftewel BI. Het zijn systemen die ons helpen om opgeslagen gegevens

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen

Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen Innovatie in zorgmanagement Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen Zorgmanagement is anno 2015 een grote uitdaging. De opdracht is: meer en betere zorg met minder middelen. Kosten in dienst van

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Haal meer omzet met nichewebshops

Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops De e-commerce strategie van Coolblue wordt regelmatig bejubeld. Niet voor niets, met honderden nichewebshops genereert Coolblue stijgende

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Zoals vrijwel iedere organisatie heeft u weleens te maken met facturen die niet of te laat worden betaald. U wilt deze facturen

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Onderzoek: Datagebruik binnen credit management in Nederland en België.

Onderzoek: Datagebruik binnen credit management in Nederland en België. Onderzoek: Datagebruik binnen credit management in Nederland en België. Inhoud Inleiding 3 Over de deelnemers 4 Resultaten onderzoek datagebruik binnen 5 credit management in Nederland en België Belangrijkste

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

De aardverschuiving in de aankoop van IT

De aardverschuiving in de aankoop van IT Maart 2015 Er is nu een nieuwe koper van informatietechnologie: LoB (Line of Business) Deze kopers van technologie zijn over het algemeen directieleden of managers Wereldwijd wordt er in de meeste ontwikkelde

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI 1 Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : BI Symposium : 18 september

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi DNBi modules De volgende aanvullende modules gaan nog een stap verder in het verbeteren van uw workflow en de beheersing van de risico s van uw bedrijf. D&B Decision Maker for DNBi D&B Account Manager

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Reach Usermeeting 2010

Reach Usermeeting 2010 Reach Usermeeting 2010 Op 6 oktober a.s. bent u als Reach-gebruiker van harte welkom op onze Reach Usermeeting 2010 in het Rosarium in Amsterdam. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de vernieuwde

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie