VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein"

Transcriptie

1 VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 25 september 2013 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, F. Veltman DFM i.o., E. van Esch Ooststellingwerf, J. van der Zee Weststellingwerf, J. Hijma Ferwerderadiel, J. Osinga Franekeradeel, S. Hylkema Dantumadeel, R. Dijksterhuis Dantumadeel, A. Hartsuiker Heerenveen, P. Maasbommel Kollumerland c.a., P. Glasbeek Harlingen, M. de Haan Leeuwarderadeel, S. Boorsma Dongeradeel, E. Berenst Smallingerland, M. van der Aart Smallingerland, J. Schouwerwou DFM i.o., E. de Vrij DFM i.o., D. Willemsma Littenseradiel, Klaas Antuma Achtkarspelen, L. Wiersema - Schiermonnikoog Sprekers: Ook aanwezig: Afwezig: Notulist(e): O. Herder - Leeuwarden, S. Rispens Leeuwarden, P.P. Doodkorte Zorg voor Jeugd Fryslan, E. Both Heerenveen, S. Bruinsma Leeuwarden, I. van de Vegte Partoer ± 55 personen (gemeentesecretarissen, beleidsmedewerkers, medewerkers Partoer, medewerkers Provincie en pers) Ameland, Terschelling, Vlieland, Boarnsterhim, Menaldumadeel, Leeuwarden, T. Schokker Strampel Provincie Fryslân M. Wagenmakers VFG 1. Opening en vaststellen van de agenda De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom bij het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein in de raadszaal van de gemeente Leeuwarden. Een speciaal welkom ook voor de gemeentesecretarissen en de betrokken beleidsmedewerkers. Namens de pers is de heer De Vries aanwezig, hij zal de hele dag aanwezig zijn. De voorzitter geeft bij het vaststellen van de agenda aan dat agendapunt 7 en 8 omgedraaid zullen worden. De Sociale Spiegel Fryslân wordt na de pauze besproken. 2. Verslag van de bijeenkomst van 25 april 2013 Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 3. Inleiding coördinerend voorzitter VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Voorzitter Tolsma geeft een korte toelichting op het programma van vandaag. Het doel is om per decentralisatie een stand van zaken te geven en een blik op de toekomst te werpen. Daarnaast zal per decentralisatie aangegeven worden wat lokaal, regionaal dan wel provinciaal opgepakt moet worden. In de aanbiedingsbrief is al aangegeven dat het belangrijk is dat er bij gemeenten voldoende draagvlak leeft op de manier waarop de VFG inzet op de drie decentralisaties. Binnen de provincie is contact met alle te betrekken partijen, denk aan de huisartsenvereniging of de zorgverzekeraar. Dit geeft de gemeenten voorsprong. Uitgangspunt bij de decentralisaties is dat het gedaan wordt voor de burgers / cliënten. Voorzitter Tolsma vraagt om commitment om op deze manier door te gaan en komt hier later op terug.

2 4. Stand van zaken decentralisatie Jeugd Mevrouw Both van de gemeente Heerenveen en lid van de werkgroep Transitie Jeugd geeft namens de werkgroep een stand van zaken. Zij schetst kort het proces tot nu toe en gaat in op de belangrijkste conclusies die gesteld zijn voor het vervolg waaronder het werken in gebiedsgerichte teams en toewerken naar resultaatgerichte bekostiging. Bij de zorgstructuur is het uitgangspunt altijd geweest Lokaal tenzij... Gemeenten starten zelf met de vernieuwing van het jeugdzorgstelsel door het inrichten van gebiedsgerichte teams. Dit kan opgepakt worden per transitie, maar ook op 3D niveau. Op zowel lokaal, regionaal als provinciaal niveau wordt toegewerkt naar keuzes. Lokaal moet onder meer een beleidsplan opgesteld worden. Regionaal moet onder meer bepaald worden welke vormen van bovenlokale jeugdzorg moet worden ingekocht en op welke manier. Provinciaal moet onder meer het transitiearrangement worden geregeld en afspraken worden gemaakt met landelijke aanbieders. De VNG neemt in dit laatste geval het voortouw. Mevrouw Both geeft aan dat samenwerking tussen alle betrokken partijen gewoon moet, marktwerking is uit. De provincie Fryslân bereidt zich voor middels het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Afsluitend gaat mevrouw Both nog in op een aantal overstijgende thema s die betrekking hebben op alle drie de transities waaronder de indicatiestelling, communicatie en doelgroepenvervoer. Uit de discussie met de zaal komt naar voren dat een aantal gemeenten marktwerking niet helemaal wil uitsluiten. Deze mogelijkheid hebben gemeenten, voorkomen moet worden dat contracten met alle aanbieders worden afgesloten. De gemeenten moeten sturen op resultaten. Gepleit wordt om aandacht te houden voor de kleine aanbieders. Wietze Kooistra geeft aan dat het uitganspunt van de stuurgroep is eerst lokaal, dan opschalen. Gemeenten moeten hun regiefunctie pakken. Gemeenten moeten klaar zijn hun regierol te pakken. De genoemde opmerkingen worden meegenomen. Mevrouw Both vult aan dat dit terug kan komen in het omvormingsplan. Mevrouw Osinga vraagt aandacht voor de bestuurlijke borging, deze lijn moet helder zijn. Aansluitend op het verhaal van mevrouw Both geeft de heer Doodkorte, kwartiermaker Zorg voor Jeugd Fryslân een toelichting op de stand van zaken van het Fryske Transitiearrangement. Hij gaat onder meer kort in op het doel van het arrangement en de feiten en cijfers. Het arrangement zoals het nu ligt is een intentieovereenkomst waarin de randvoorwaarden worden gesteld waarmee verder wordt gewerkt. Het biedt ondersteuning aan wat voor de burger nodig is en is niet bedoeld om organisaties in stand te houden. Tot en met 2018 worden kortingen doorgevoerd, het budget van gemeenten valt binnen deze kaders. Het doel is de aanbieders de frictiekosten voor hun rekening te laten nemen. Zij moeten de gemeenten faciliteren bij de bemensing van het gebiedsgerichte werken. Het voorstel van de werkgroep Transitie is om in het arrangement afspraken te maken voor de periode De basis is dat alle jeugd verzekerd is van passende zorg. In 2014 kunnen de Tweede Kamer, provincie en gemeenten al starten met de transitie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de provincie voldoende speelruimte krijgt van het Rijk en dat de frictiekosten (voor het grootste deel personeelskosten) voor rekening van de instellingen komt. Het uitganspunt is maatwerk op individueel niveau. De komende week wordt nog gewerkt aan het definitieve arrangement. Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport van 9 oktober a.s. wordt het arrangement voor het laatst besproken. De definitieve versie zal een week voorafgaand aan de portefeuillehouders en ambtenaren worden doorgestuurd. Hierna wordt het doorgestuurd aan de transitiecommissie jeugd. Deze heeft aangegeven dat wanneer de ingezette lijn van het arrangement geaccordeerd wordt door de portefeuillehouders tijdens dit overleg, dit eerst voldoende is. Hierna wordt het verder uitgewerkt. Begin november komt de transitiecommissie met een oordeel. Het is aan de individuele gemeenten om de besluitvorming te bepalen en te regelen. Uit de discussie met de zaal komt naar voren dat de continuïteit van de zorg alleen kan plaatsvinden wanneer de contiuniteit van de aanbieders geborgd is. De transitie kan niet plaatsvinden zonder de transformatie. De heer Van der Zee merkt op dat hij graag ontbindende factoren wil opnemen in het arrangement (onder begrotingsvoorbehoud). De heer Berents geeft aan dat hij graag ziet dat de suggesties die door de regio s zijn gedaan worden meegenomen in het definitieve arrangement. Beide opmerkingen worden meegenomen, daarnaast zal bij het definitieve arrangement een centrale oplegger

3 worden gevoegd die gemeenten kunnen gebruiken. De gezamenlijke presentatie van de mevrouw Both en de heer Doodkorte zijn bijgevoegd. 5. Stand van zaken decentralisatie AWBZ Wmo De heer Bruinsma van de gemeente Leeuwarden en vandaag aanwezig als voorzitter van de ambtelijke werkgroep Begeleiding AWBZ gaat in op het Programma Decentralisatie AWBZ en geeft een stand van zaken. De verwachting is dat het wetsvoorstel half oktober naar de Tweede Kamer gaat. Er is veel discussie over het overgangsrecht en de financiën. Onduidelijk is nog wat er gebeurt met de persoonlijke verzorging. Er is weinig aandacht voor de maatwerkinkomensvoorziening, dit wordt op 8 oktober a.s. behandeld in de Tweede Kamer. Binnenkort komt de VNG met een factsheet hierover. Belangrijk is dat gemeenten de vrijheid hebben om contracten aan te gaan met de aanbieders die zij willen. De beschikking is vier jaar geldig en moet nu gemaakt worden. De VNG komt hierover nog met een ledenbrief. Gezamenlijk zal inhoud gegeven moeten gaan worden aan de landelijke, regionale en lokale modellen. Binnen Fryslân wordt het laatste anderhalve jaar in verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de decentralisatie. Dit heeft onder meer tot effect gehad dat de gemeenten uitgaan van dezelfde uitgangspunten, koers en planning. Waar bij jeugd veel op provinciale schaal wordt samengewerkt, wordt binnen de AWBZ vooral veel lokaal gewerkt. Kennis wordt uitgewisseld, beleid wordt afgestemd en uitgewerkt en er wordt gezorgd voor afstemming tussen de 3 D s. Een belangrijk punt bij deze afstemming is dat meer samengewerkt moet worden met de zorgverzekeraar. Een voorbeeld hiervan is het Programma Sociaal en Medische 1 e lijn onder VFG voorzitterschap van Sjoerd Tolsma. Hierin werken de Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, Friese huisartsen en de VFG samen om de burger de juiste zorg in de buurt te kunnen geven. Een ander belangrijk punt is hoe gemeenten omgaan met bijvoorbeeld Zorgbelang. Zij krijgen nu subsidie van de provincie, nemen gemeenten dit over of niet? Al met al liggen de Friese gemeenten op schema om de decentralisatie goed uit te kunnen voeren. Tot slot wijst de heer Bruinsma de gemeenten erop het Kennisnetwerk Wmo in te vullen. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de staatssecretaris hoe ver de gemeenten zijn met de decentralisatie. Uit de discussie met de zaal komt naar voren dat het voor gemeenten vooral belangrijk is dat de staatssecretaris nu eindelijk duidelijkheid geeft. De presentatie van de heer Bruinsma is bijgevoegd. 6. Stand van zaken Participatiewet De heer Rispens van de gemeente Leeuwarden geeft een toelichting op de stand van zaken rond de Participatiewet en gaat in op de maatregelen die genomen zijn en worden. Onder meer het aanscherpen van de toegang tot de Wajong en het afschaffen van de Wsw. Als gevolg van deze afschaffing daalt het P-budget. De doelgroep van de P-wet is een groep met veel arbeidsbeperkingen waardoor meer inzet nodig is om deze mensen aan het werk te krijgen. Dit verhoogt de druk op het inkomensdeel. Ingezet wordt op de versterking van de regionale samenwerking, er zijn hoge verwachtingen dat dit de problemen zal oplossen. De inrichting van deze samenwerking vindt plaats in de Werkkamer. Hier zit wethouder Ekhart in namens Fryslân. Dit inrichtingsproces loopt vanwege verschillende verwachtingen van de deelnemers niet altijd soepel. Zo wordt gekeken naar de vormgeving van het regionale Werkbedrijf, gemeenten zien dit als een samenwerkingsvorm, niet als een nieuwe bakstenen organisatie. De partners geven aan dat zij graag zien dat de marktpartijen sturend zijn, gemeenten zouden bestuurlijk meer sturing willen. Ook wordt gekeken naar de indicatiestelling; pakt de CIZ dit met het UWV op of komt er een regionale afgeleide? Op verzoek van de werkgevers wordt ook gekeken naar Social Return, er moeten heldere voorwaarden worden opgesteld voor aanbestedingen en gelijk beleid bij de gemeenten. De heer Rispens geeft aan dat binnen Fryslân al veel in gang is gezet, landelijk heeft Fryslân een voorbeeldfunctie. Zowel op bestuurlijk, managers, projectleiders en beleidsniveau wordt met elkaar samengewerkt en afgestemd. Gemeenten kunnen zich onder meer voorbereiden op de P-wet door de regionale beleidsontwikkeling onderling meer af te stemmen, elkaar verder te helpen door deskundigheidsbevordering en door afspraken te maken op regioniveau met het onderwijs. Ook is het van groot belang dat gemeenten alert zijn op de koppeling tussen de 3D s.

4 Uit de discussie blijkt dat niet altijd duidelijk is waar die koppeling kan worden gemaakt. De heer Rispens geeft aan dat hierbij bijvoorbeeld gekeken kan worden naar de inrichting van de gebiedsteams. Mevrouw Tol geeft aan behoefte te hebben aan het leggen van verbinding: weten wat waar gebeurt. Afgesproken wordt dat voorbeelden gedeeld gaan worden in de VFG portefeuillehoudersoverleggen. Mevrouw Rijpstra roept de gemeenten op om aan de VFG door te geven wat er speelt. De presentatie van de heer Rispens is bijgevoegd. 7. ICT en ondersteuning De heer Herder van de gemeente Leeuwarden en voorzitter van de ambtelijke werkgroep Zorg en Welzijn geeft een toelichting op het recent uitgebrachte VISD rapport van KING. In opdracht van de VNG en het Rijk is een verkenning uitgevoerd naar de impact die de 3D s hebben op de gemeentelijke informatievoorziening. De conclusie van de verkenning is dat ICT en gegevensuitwisseling onmisbaar zijn om het principe één-gezin één-plan in de praktijk vorm te geven. Gezamenlijke aanpak en coördinatie tussen gemeenten is noodzakelijk. Indien goed vormgegeven kan de werkwijze leiden tot kostenbesparingen. Belangrijke uitganspunten zijn volgens het rapport onder meer dat gemeentelijke beleidsvrijheid voorop staat, dat aangesloten wordt bij bestaande systemen en dat door met elkaar te verbinden eigen beleid gefaciliteerd wordt. De VNG werkt op dit moment de aanbevelingen van het rapport verder uit tot een concreet voorstel (een Actieprogramma Informatievoorziening Sociaal Domein) waarbij gekeken wordt naar een 4-tal inhoudelijke actielijnen en een 2-tal ondersteunende. Tijdens de BALV van de VNG op 29 november a.s. wordt het voorstel besproken, hier zal ook duidelijk worden wat het kostenplaatje is. Het voorstel is een bijdrage uit het Gemeentefonds. De ALV zal opdrachtgever zijn, de uitvoering wordt gedaan door een stuurgroep waarin gemeenten en Rijk vertegenwoordigd zijn. Hierin hebben ook gemeentesecretarissen zitting. Voorzitter Tolsma stelt voor om de verdere uitvoering van dit rapport te beleggen bij de eindverantwoordelijken van de gemeentelijke bedrijfsvoering: de gemeentesecretarissen. Hier wordt mee ingestemd, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ruud Goeman. De presentatie van de heer Herder is bijgevoegd. 8. Sociale Spiegel Fryslân / Sociale Kaart Mevrouw Van de Vegte, directeur Partoer geeft een toelichting op de Sociale Spiegel Fryslân (SSF). Zij geeft aan dat de SSF een manier is om het sociaal beleid in Fryslân te ondersteunen. Partoer heeft met verschillende gemeenten gesproken om hun behoefte te peilen. De provincie Fryslân wil faciliteren in deze behoefte. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan integrale/brede informatie waarbij ook bijvoorbeeld RO en woningbouw betrokken wordt. Naast cijfers vinden zij het vooral belangrijk om toekomstig beleid en analyses te kunnen maken. Gezien ook de landelijke ontwikkelingen (benoemd bij punt 7) is het nu tijd om te veranderen. Er kan verbinding worden gelegd met het KING rapport, dit sluit goed aan bij wat in Fryslân mogelijk is. Ook de Sociale Kaart kan toegevoegde waarde hebben. Het is de bedoeling dat de al bestaande zaken als Monitor Fryslân, burgerpanel en pilotprojecten worden opgenomen in de Spiegel. De Friese gemeenten kunnen ervoor kiezen onderling samen te werken, maar ook met de provincie en de zorgverzekeraar. Deze staan hier voor open. Het is aan gemeenten of zij een meerwaarde zien in de SSF en of en op welke manier een vervolg komt. Voorzitter Tolsma stelt voor om samen te werken met provincie en zorgverzekeraar en een concept bestuurlijke opdracht op te stellen. Deze kan besproken worden in het VFG portefeuillehoudersoverleg. Na discussie wordt hiermee akkoord gegaan. De presentatie van mevrouw Van de Vegte is bijgevoegd. 9. Overkoepelende thema s Voorzitter Tolsma geeft aan dat uit de verschillende presentaties overkoepelende thema s naar voren zijn gekomen waar op verschillende manieren op wordt ingezet. Op het thema Communicatie gaat hij dieper in. Hij legt bij de aanwezigen de vraag neer op welke manier zij geïnformeerd willen blijven over deze thema s en vraagt of de insteek van het VFG portefeuillehoudersoverleg hiervoor voldoende is. De VFG zal na deze bijeenkomst een nieuwsbrief 3 D s uitbrengen om ieder te informeren. Na discussie blijkt dat de insteek goed is, maar dat ook behoefte is ruimte te bieden aan best practices uit de regio.

5 De VFG neemt dit mee. Op de vraag op welke manier de communicatie naar de raden op gang gebracht kan worden, is afgesproken dat colleges hun huidige raden zelf informeren en dat de VFG kijkt naar hoe nieuwe raadsleden geïnformeerd kunnen worden in Tot slot geeft de heer Berents aan dat hij graag meer onderlinge discussie zou zien tijdens de overleggen. 10. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt Geen opmerkingen of vragen. 11. Volgende bijeenkomst Het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vindt plaats op woensdag 19 februari 2014 opnieuw in de raadzaal van de gemeente Leeuwarden. De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om uur.

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 5 juni 2014 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, E. van Esch Ooststellingwerf,

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de inrichting en operationalisering van de centrumregeling sociaal domein Friese gemeenten.

Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de inrichting en operationalisering van de centrumregeling sociaal domein Friese gemeenten. Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 19 Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : H.J. Urbach Taheakke :

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Het Bildt, Dantumadeel, Dongeradeel,

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring)

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring) Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO Datum: 13 maart 2014 Tijd: 15.00 17.00 uur Plaats: FUMO, J.W. de Visserwei 10 in Grou 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Verslag

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 19 februari 2014 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, E. van Esch

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 08 oktober 2015 Onderwerp Herberekening adviestaken omgevingsrecht Bijlage ten behoeve van agendapunt

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG Deel 1 Algemene projectgegevens Naam project Programma Portefeuillehouder Gemeente

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG)

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart 2015 1 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Agendapunt 2 Bijlage 01 Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Aanwezig Afwezig : De heer S. Siebenga, gemeente Heerenveen De heer J. Hijma, gemeente Ferwerderadiel De heer B.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota Augustus 2014 Geregeld vragen onze samenwerkingspartners om hen bij te praten over onze vorderingen op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein in onze regio. In deze nieuwsbrief die periodiek

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Masterclass. Decentralisaties? Van denken naar doen! Achtkarspelen, 5 november 2013

Masterclass. Decentralisaties? Van denken naar doen! Achtkarspelen, 5 november 2013 Masterclass Decentralisaties? Van denken naar doen! Achtkarspelen, 5 november 2013 1. Programma 19.30 19.45: Kennismaking en introductie 19.45 20.15: Informatie 3D s 20.15 20.45: Spelen met rollen + kaderstelling

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18-12-2014 OPSTELLER VOORSTEL: E. Broos AFDELING: Productgroep Wolwêzen-wys PORTEFEUILLEHOUDER: S. Boorma Agendapunt: No. /'09 Dokkum, 11 november 2014

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Geacht heer/mevrouw, Met vriendelijke groet, namens de maatschappelijke organisaties, Engbert Boneschansker

Geacht heer/mevrouw, Met vriendelijke groet, namens de maatschappelijke organisaties, Engbert Boneschansker Van: Bureau beleidsonderzoek [mailto:info@bureaubeleidsonderzoek.nl] > Verzonden: vrijdag 30 mei 2014 13:06 > Aan: info@bureaubeleidsonderzoek.nl > Onderwerp: project Versterking sociale infrastructuur

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

3. Uitwerking van de samenwerking

3. Uitwerking van de samenwerking Toelichting 1. Vooraf In de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van de Vereniging van de Friese Gemeenten (VFG) van 5 juni 2014 hebben de 24 Friese gemeenten besloten om in te

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Bestuurscommissie gezondheid

Bestuurscommissie gezondheid AGENDA Bestuurscommissie gezondheid Datum : 28 mei 2014 Tijdstip : 15.00 17.00 uur Locatie : Gemeente Leeuwarden, Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden (Oranjezaal en Raadszaal) Deelnemers : Leden Deze eerste

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aanklikken voor een keuze. Vertrouwelijk Raadscommissie O&W

Aanklikken voor een keuze. Vertrouwelijk Raadscommissie O&W Raadsvoorstel Registratienr. 4361513 Steller/telnr. H.van der Meijs/ 4919 Bijlagen 2 Onderwerp Resultaten marktconsultatie t.b.v. continuiteit van AWBZ-zorg in 2015 Classificatie Portefeuillehouder Visscher

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Wonen, welzijn en zorg in de toekomst. Over de impact van extramuraliseren ZZP 1-4 Feiten en plannen Scheiden van wonen en zorg betekent dat wonen en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf

Nadere informatie

Uitgeest, 04 december 2013. Onderwerp Regionaal Beleidskader decentralisatie AWBZ. Aan de gemeenteraad. Inleiding

Uitgeest, 04 december 2013. Onderwerp Regionaal Beleidskader decentralisatie AWBZ. Aan de gemeenteraad. Inleiding Raadsvoorstel no. R2013.0095 Agendapunt no. Onderwerp Regionaal Beleidskader decentralisatie AWBZ Uitgeest, 04 december 2013 Aan de gemeenteraad Inleiding Het kabinet heeft ervoor gekozen om de functie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18276 Portefeuillehouder : Wethouder Krook Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Zaak- / Docnummer : 14-18276-3934

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

visiedocumentparticipatiewetmaart2015.doc

visiedocumentparticipatiewetmaart2015.doc Roo, Marijke de Van: Nanne de Jong Verzonden: maandag 16 maart 2015 13:44 Aan: FSU Algemeen Onderwerp: visiedocument Participatiewet Bijlagen: visiedocumentparticipatiewetmaart2015.doc

Nadere informatie

Wolwêzen / WYS G. Wiersma / S. Boorsma / W. Meerdink, P. Maasbommel

Wolwêzen / WYS G. Wiersma / S. Boorsma / W. Meerdink, P. Maasbommel ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum 23-10-2014 Paraaf manager Onderwerp Centrumconstructie Leeuwarden (aanvullende taken beheer 3D) Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stand van zaken uitbreiding Wmo

Stand van zaken uitbreiding Wmo 1. Inleiding De Wmo 2015 is vastgesteld, de budgetten voor de nieuwe taken zijn bekend en we krijgen steeds actuelere gegevens over inwoners die gebruik maken van de taken die naar de gemeente over komen.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 5 juni 2014. Punt : 07. : ICT gemeente Westergo (werknaam) Telefoon : (0518) 45 29 22

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 5 juni 2014. Punt : 07. : ICT gemeente Westergo (werknaam) Telefoon : (0518) 45 29 22 GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 5 juni 2014 Punt : 07 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : ICT gemeente Westergo (werknaam) : T. van Mourik : Directie : Drs. J.K. IJkema Telefoon :

Nadere informatie

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties Privaatrechtelijke samenwerking Samenwerking tussen gemeenten is op verschillende manieren vorm te geven en met verschillende juridische structuren in zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Binnen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 11 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/401 afdeiing: Welzijn Onderwerp: Regionaal Transitiearrangement

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015 JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL Versie maart 2015 Vastgesteld tijdens plenaire vergadering dd. 11032015 1 INLEIDING Vanaf 01012015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Aan de Raad. Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

Aan de Raad. Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten Aan de Raad Agendapunt: 12 Onderwerp: Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie